pidgin: db4810d2: Updated Vietnamese translation from Clyt...

datallah at pidgin.im datallah at pidgin.im
Fri Aug 15 11:31:18 EDT 2008


-----------------------------------------------------------------
Revision: db4810d2237ba8d695f57940e645af4f15eb63d4
Ancestor: ee08427fa4d5ed2e1f2e361ac0954c6579152df9
Author: datallah at pidgin.im
Date: 2008-08-15T15:19:33
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/db4810d2237ba8d695f57940e645af4f15eb63d4

Modified files:
    po/ChangeLog po/vi.po

ChangeLog: 

Updated Vietnamese translation from Clytie Siddall. Fixes #6148.

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ChangeLog	f1c8544258d89a8a86dcd9060b57088911eb53c4
+++ po/ChangeLog	e94db844e1f5fae79d046eaace77608c06f23531
@@ -9,6 +9,7 @@ version 2.5.0
 	* Hungarian translation updated (Gabor Kelemen)
 	* Lithuanian translation updated (Laurynas Biveinis)
 	* Sinhala translation update (Yajith Ajantha Dayarathna)
+	* Vietnamese translation updated (Clytie Siddall)
 
 version 2.4.2
 	* Afrikaans translation updated (Samuel Murray)
============================================================
--- po/vi.po	f290086b3729dcb5b7b6ac824f4ec6e84673a7ca
+++ po/vi.po	24034d98b14f849bc7641b40676bbfc03b4b658d
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Vietnamese Translation for Pidgin.
-# Copyright © 2007 Gnome i18n Project for Vietnamese
+# Copyright © 2008 Gnome i18n Project for Vietnamese
 # Đóng góp dịch Pidgin UI Catalog sang tiếng Việt :
 # Nguyễn Văn Vũ <vncasper at yahoo.com>.
 # Nguyá»…n Minh HÆ°Æ¡ng <parfumi at yahoo.com>.
@@ -7,36 +7,30 @@
 # Trinh Minh Thanh <tmthanh at yahoo.com>.
 # Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds at users.sf.net>.
 # Nguyễn Xuân Nguyên <xxxnnn at gmail.com>, 2007.
-# Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>, 2007.
+# Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>, 2007-2008.
 msgid ""
-""
-msgstr "Project-Id-Version: CVS Version of Pidgin\n"
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: CVS Version of Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-12-21 03:21-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-23 22:27+1030\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-15 11:18-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-22 21:58+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN at googlegroups.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b1\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
 
-#.Translators may want to transliterate the name.
-#.It is not to be translated.
-#: ../finch/finch.c:64
-#: ../finch/finch.c:300
-#: ../finch/finch.c:329
-#: ../finch/finch.c:417
+#. Translators may want to transliterate the name.
+#. It is not to be translated.
 msgid "Finch"
 msgstr "Finch"
 
-#: ../finch/finch.c:206
 #, c-format
 msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
 msgstr "%s. Chạy '%s -h' để biết thêm thông tin.\n"
 
-#: ../finch/finch.c:208
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -47,7 +41,8 @@ msgid ""
 " -h, --help     display this help and exit\n"
 " -n, --nologin    don't automatically login\n"
 " -v, --version    display the current version and exit\n"
-msgstr "%s\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
 "Cách sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]...\n"
 "\n"
 " -c, --config=THƯ_MỤC  dùng thư mục này cho các tập tin cấu hình\n"
@@ -56,1407 +51,884 @@ msgstr "%s\n"
 " -n, --nologin    đừng tự động đăng nhập\n"
 " -v, --version    hiện phiên bản hiện thời rồi thoát\n"
 
-#: ../finch/finch.c:327
-#: ../pidgin/gtkmain.c:741
 #, c-format
 msgid ""
 "%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
 "investigate and complete the migration by hand. Please report this error at "
 "http://developer.pidgin.im"
-msgstr "%s đã gặp lỗi khi nâng cấp thiết lập của bạn từ %s lên %s. Hãy kiểm tra và nâng cấp xong bằng tay. Vui lòng thông báo lỗi này ở « http://developer.pidgin.im »."
+msgstr ""
+"%s đã gặp lỗi khi nâng cấp thiết lập của bạn từ %s lên %s. Hãy kiểm tra và "
+"nâng cấp xong bằng tay. Vui lòng thông báo lỗi này ở « http://developer."
+"pidgin.im »."
 
-#: ../finch/gntaccount.c:124
-#: ../finch/gntaccount.c:484
-#: ../finch/gntblist.c:334
-#: ../finch/gntblist.c:467
-#: ../finch/gntblist.c:480
-#: ../finch/gntplugin.c:196
-#: ../finch/gntplugin.c:244
-#: ../finch/gntstatus.c:301
-#: ../finch/gntstatus.c:310
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:115
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:121
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:128
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2034
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:677
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:688
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1568
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:328
-#: ../libpurple/protocols/qq/im.c:576
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:57
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1460
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1451
 msgid "Error"
 msgstr "Lá»—i"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:124
 msgid "Account was not added"
 msgstr "Tài khoản chưa được thêm"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:125
-msgid "Screenname of an account must be non-empty."
-msgstr "Tên hiển thị của tài khoản không thể là rỗng."
+msgid "Username of an account must be non-empty."
+msgstr "Tên người dùng của tài khoản không thể là rỗng."
 
-#: ../finch/gntaccount.c:437
 msgid "New mail notifications"
 msgstr "Thông báo thư mới"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:447
 msgid "Remember password"
 msgstr "Ghi nhớ mật khẩu"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:485
 msgid "There's no protocol plugins installed."
 msgstr "Chưa cài đặt phần bổ sung giao thức."
 
-#: ../finch/gntaccount.c:486
 msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
 msgstr "(Rất có thể là bạn quên chạy lệnh « make install ».)"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:496
-#: ../finch/gntconn.c:137
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1464
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4460
 msgid "Modify Account"
 msgstr "Sửa tài khoản"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:496
 msgid "New Account"
 msgstr "Tài khoản mới"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:521
-#: ../pidgin/gtkft.c:696
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Giao thức:"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:529
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:290
-msgid "Screen name:"
-msgstr "Tên hiển thị:"
+msgid "Username:"
+msgstr "Tên người dùng:"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:542
 msgid "Password:"
 msgstr "Mật khẩu :"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:552
 msgid "Alias:"
 msgstr "Bí danh:"
 
-#.Cancel button
-#.Cancel
-#: ../finch/gntaccount.c:575
-#: ../finch/gntaccount.c:638
-#: ../finch/gntaccount.c:889
-#: ../finch/gntblist.c:378
-#: ../finch/gntblist.c:455
-#: ../finch/gntblist.c:490
-#: ../finch/gntblist.c:836
-#: ../finch/gntblist.c:1038
-#: ../finch/gntblist.c:1134
-#: ../finch/gntblist.c:2271
-#: ../finch/gntblist.c:2334
-#: ../finch/gntcertmgr.c:91
-#: ../finch/gntplugin.c:532
-#: ../finch/gntpounce.c:472
-#: ../finch/gntpounce.c:680
-#: ../finch/gntprefs.c:265
-#: ../finch/gntsound.c:1058
-#: ../finch/gntstatus.c:145
-#: ../finch/gntstatus.c:485
-#: ../finch/gntstatus.c:610
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:181
-#: ../libpurple/account.c:1116
-#: ../libpurple/account.c:1405
-#: ../libpurple/account.c:1440
-#: ../libpurple/conversation.c:1215
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:51
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:508
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:667
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:804
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:886
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:728
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2428
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2464
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:786
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1047
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1056
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1761
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1109
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:202
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:78
-#: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:400
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:291
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:308
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:325
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:342
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:363
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:287
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:304
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:321
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:338
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:359
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6119
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1048
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:525
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:214
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:411
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:124
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:140
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:365
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:144
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:399
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:113
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:172
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:266
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3430
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3516
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3690
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5443
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5533
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5658
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:455
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1079
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1194
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:620
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:750
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1820
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:966
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1174
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:468
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1087
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1192
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:600
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:730
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1904
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:736
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:942
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1028
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3510
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3521
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1859
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2417
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6672
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:197
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:781
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:920
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1012
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1032
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1056
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1078
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1126
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1167
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1223
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1262
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1289
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:435
-#: ../pidgin/gtklog.c:328
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:289
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1113
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:539
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:555
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:580
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:594
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:272
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:345
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1593
+#. Register checkbox
+msgid "Create this account on the server"
+msgstr "Tạo tài khoản này trên máy phục vụ"
+
+#. Cancel button
+#. Cancel
 msgid "Cancel"
 msgstr "Thôi"
 
-#.Save button
-#.Save
-#: ../finch/gntaccount.c:579
-#: ../finch/gntcertmgr.c:311
-#: ../finch/gntdebug.c:297
-#: ../finch/gntplugin.c:532
-#: ../finch/gntpounce.c:478
-#: ../finch/gntprefs.c:265
-#: ../finch/gntsound.c:1055
-#: ../finch/gntstatus.c:488
-#: ../finch/gntstatus.c:598
-#: ../libpurple/account.c:1439
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:50
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:727
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:749
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:278
+#. Save button
+#. Save
 msgid "Save"
 msgstr "LÆ°u"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:632
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1851
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:333
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1587
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
 msgstr "Bạn chắc chắn muốn xóa %s không?"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:635
 msgid "Delete Account"
 msgstr "Xoá tài khoản"
 
-#.Delete button
-#: ../finch/gntaccount.c:637
-#: ../finch/gntaccount.c:707
-#: ../finch/gntcertmgr.c:319
-#: ../finch/gntpounce.c:679
-#: ../finch/gntpounce.c:742
-#: ../finch/gntstatus.c:144
-#: ../finch/gntstatus.c:210
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1858
-#: ../pidgin/gtklog.c:327
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1112
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:275
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:344
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1592
+#. Delete button
 msgid "Delete"
 msgstr "Xoá"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:669
-#: ../finch/gntblist.c:2168
-#: ../finch/gntui.c:82
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2276
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:715
 msgid "Accounts"
 msgstr "Tài khoản"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:675
 msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
 msgstr "Bạn có thể bật/tắt tài khoản trong danh sách này."
 
-#.Add button
-#: ../finch/gntaccount.c:698
-#: ../finch/gntaccount.c:888
-#: ../finch/gntblist.c:377
-#: ../finch/gntblist.c:455
-#: ../finch/gntblist.c:490
-#: ../finch/gntblist.c:2426
-#: ../finch/gntcertmgr.c:306
-#: ../finch/gntnotify.c:385
-#: ../finch/gntpounce.c:726
-#: ../finch/gntstatus.c:199
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:885
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:114
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:173
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:267
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5532
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:619
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:599
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2416
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6671
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1668
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:276
+#. Add button
 msgid "Add"
 msgstr "Thêm"
 
-#.Modify button
-#: ../finch/gntaccount.c:703
-#: ../finch/gntpounce.c:734
+#. Modify button
 msgid "Modify"
 msgstr "Sá»­a"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:811
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2363
 #, c-format
 msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
 msgstr "%s%s%s%s đã đặt %s là bạn thân của họ%s%s"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:884
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2415
 msgid "Add buddy to your list?"
 msgstr "Có thêm bạn thân vào danh sách của bạn không?"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:944
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2473
 #, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add %s to his or her buddy list%s%s"
 msgstr "%s%s%s%s muốn thêm %s vào danh sách bạn bè của họ%s%s"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:969
-#: ../finch/gntaccount.c:972
-#: ../finch/gntaccount.c:999
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2496
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2502
 msgid "Authorize buddy?"
 msgstr "Cho phép bạn thân không?"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:976
-#: ../finch/gntaccount.c:1003
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2497
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2503
 msgid "Authorize"
 msgstr "Cho phép"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:977
-#: ../finch/gntaccount.c:1004
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2498
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2504
 msgid "Deny"
 msgstr "Từ chối"
 
-#: ../finch/gntblist.c:323
-msgid "You must provide a screename for the buddy."
-msgstr "Bạn cần phải cung cấp một tên hiển thị cho bạn thân."
+#, c-format
+msgid ""
+"Online: %d\n"
+"Total: %d"
+msgstr ""
+"Trực tuyến: %d\n"
+"Tổng: %d"
 
-#: ../finch/gntblist.c:325
+#, c-format
+msgid "Account: %s (%s)"
+msgstr "Tài khoản: %s (%s)"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Last Seen: %s ago"
+msgstr ""
+"\n"
+"Xem cuối: %s qua"
+
+msgid "Default"
+msgstr "Mặc định"
+
+msgid "You must provide a username for the buddy."
+msgstr "Bạn cần phải cung cấp một tên người dùng cho bạn thân."
+
 msgid "You must provide a group."
 msgstr "Bạn cần phải cung cấp một nhóm."
 
-#: ../finch/gntblist.c:327
 msgid "You must select an account."
 msgstr "Bạn cần phải chọn một tài khoản."
 
-#: ../finch/gntblist.c:329
 msgid "The selected account is not online."
 msgstr "Tài khoản đã chọn không phải hiện thời trực tuyến."
 
-#: ../finch/gntblist.c:334
 msgid "Error adding buddy"
 msgstr "Lỗi thêm bạn thân"
 
-#: ../finch/gntblist.c:359
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2893
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1932
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:969
-msgid "Screen Name"
-msgstr "Tên hiển thị"
+msgid "Username"
+msgstr "Tên đăng nhập"
 
-#: ../finch/gntblist.c:362
-#: ../finch/gntblist.c:444
-#: ../finch/gntblist.c:1283
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1551
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1402
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:610
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:590
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:704
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:788
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1207
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1031
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1055
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1077
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:279
-msgid "Alias"
-msgstr "Bí danh"
+msgid "Alias (optional)"
+msgstr "Bí danh (tùy chọn)"
 
-#: ../finch/gntblist.c:365
-#: ../finch/gntblist.c:447
-msgid "Group"
-msgstr "Nhóm"
+msgid "Add in group"
+msgstr "Thêm vào nhóm"
 
-#: ../finch/gntblist.c:369
-#: ../finch/gntblist.c:435
-#: ../finch/gntblist.c:1338
-#: ../finch/gntblist.c:2257
-#: ../finch/gntblist.c:2321
-#: ../finch/gntnotify.c:174
-#: ../finch/gntstatus.c:576
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:153
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:190
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3154
-#: ../pidgin/gtknotify.c:514
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1280
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:445
 msgid "Account"
 msgstr "Tài khoản"
 
-#: ../finch/gntblist.c:375
-#: ../finch/gntblist.c:885
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:725
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1030
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1075
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1185
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:737
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1036
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1083
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1183
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3355
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6160
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:445
 msgid "Add Buddy"
 msgstr "Thêm bạn thân"
 
-#: ../finch/gntblist.c:375
 msgid "Please enter buddy information."
 msgstr "Hãy nhập thông tin về bạn thân."
 
-#: ../finch/gntblist.c:404
-#: ../libpurple/blist.c:1210
 msgid "Chats"
 msgstr "Cuá»™c Chat"
 
-#.Extract their Name and put it in
-#: ../finch/gntblist.c:441
-#: ../finch/gntblist.c:2252
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:975
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:978
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1732
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1797
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1824
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1585
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1650
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1677
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:44
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:599
-#: ../pidgin/gtkroomlist.c:767
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:132
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:123
+#. Extract their Name and put it in
 msgid "Name"
 msgstr "Tên"
 
-#: ../finch/gntblist.c:450
-#: ../finch/gntblist.c:852
+msgid "Alias"
+msgstr "Bí danh"
+
+msgid "Group"
+msgstr "Nhóm"
+
 msgid "Auto-join"
 msgstr "Tá»± Ä‘á»™ng tham gia"
 
-#: ../finch/gntblist.c:453
-#: ../finch/gntblist.c:887
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6556
 msgid "Add Chat"
 msgstr "Thêm Chat"
 
-#: ../finch/gntblist.c:454
 msgid "You can edit more information from the context menu later."
 msgstr "Bạn có thể soạn thảo thông tin thêm từ trình đơn ngữ cảnh về sau."
 
-#: ../finch/gntblist.c:467
-#: ../finch/gntblist.c:480
 msgid "Error adding group"
 msgstr "Lỗi thêm nhóm"
 
-#: ../finch/gntblist.c:468
 msgid "You must give a name for the group to add."
 msgstr "Bạn cần phải nhập tên cho nhóm cần thêm."
 
-#: ../finch/gntblist.c:481
 msgid "A group with the name already exists."
 msgstr "Một nhóm tên đó đã có."
 
-#: ../finch/gntblist.c:488
-#: ../finch/gntblist.c:889
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5442
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5530
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6668
 msgid "Add Group"
 msgstr "Thêm nhóm"
 
-#: ../finch/gntblist.c:488
 msgid "Enter the name of the group"
 msgstr "Hãy nhập tên của nhóm"
 
-#: ../finch/gntblist.c:835
 msgid "Edit Chat"
 msgstr "Sá»­a Chat"
 
-#: ../finch/gntblist.c:835
 msgid "Please Update the necessary fields."
 msgstr "Hãy cập nhật các trường cần thiết."
 
-#: ../finch/gntblist.c:836
-#: ../finch/gntstatus.c:205
 msgid "Edit"
 msgstr "Sá»­a"
 
-#: ../finch/gntblist.c:861
 msgid "Edit Settings"
 msgstr "Sửa thiết lập"
 
-#: ../finch/gntblist.c:897
-#: ../pidgin/gtkutils.c:980
 msgid "Information"
 msgstr "Thông tin"
 
-#: ../finch/gntblist.c:897
-#: ../pidgin/gtkutils.c:980
 msgid "Retrieving..."
 msgstr "Đang lấy..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:937
-#: ../finch/gntconv.c:535
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:903
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:883
 msgid "Get Info"
 msgstr "Lấy thông tin"
 
-#: ../finch/gntblist.c:941
 msgid "Add Buddy Pounce"
 msgstr "Thêm thông báo bạn thân"
 
-#.if (q_bud && is_online(q_bud->status)) {
-#: ../finch/gntblist.c:948
-#: ../finch/gntconv.c:547
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1109
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:653
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:588
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1616
+#. if (q_bud && is_online(q_bud->status)) {
 msgid "Send File"
 msgstr "Gửi tập tin"
 
-#: ../finch/gntblist.c:952
+msgid "Blocked"
+msgstr "Bị chặn"
+
 msgid "View Log"
 msgstr "Xem sổ theo dõi"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1033
 #, c-format
 msgid "Please enter the new name for %s"
 msgstr "Hãy nhập tên mới cho %s"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1035
-#: ../finch/gntblist.c:1283
 msgid "Rename"
 msgstr "Thay tên"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1035
 msgid "Set Alias"
 msgstr "Đặt bí danh"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1036
 msgid "Enter empty string to reset the name."
 msgstr "Gõ chuỗi rỗng để đặt lại tên."
 
-#: ../finch/gntblist.c:1112
 msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
 msgstr "Gỡ bỏ liên lạc này thì cũng gỡ bỏ mọi bạn thân trong liên lạc"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1120
 msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
 msgstr "Gỡ bỏ nhóm này thì cũng gỡ bỏ mọi bạn thân trong nhóm"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1125
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
 msgstr "Bạn chắc chắn muốn gỡ bỏ %s không?"
 
-#.XXX: anything to do with the returned ui-handle?
-#: ../finch/gntblist.c:1128
+#. XXX: anything to do with the returned ui-handle?
 msgid "Confirm Remove"
 msgstr "Xác nhận gỡ bỏ"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1133
-#: ../finch/gntblist.c:1285
-#: ../finch/gntft.c:227
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1665
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:277
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:264
 msgid "Remove"
 msgstr "Bỏ"
 
-#.Buddy List
-#: ../finch/gntblist.c:1259
-#: ../finch/gntblist.c:2479
-#: ../finch/gntprefs.c:258
-#: ../finch/gntui.c:83
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4901
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:326
+#. Buddy List
 msgid "Buddy List"
 msgstr "Danh sách bạn bè"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1290
 msgid "Place tagged"
 msgstr "Nơi có thẻ"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1295
 msgid "Toggle Tag"
 msgstr "Bật/tắt thẻ"
 
-#.General
-#: ../finch/gntblist.c:1331
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:638
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1052
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1125
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2228
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:286
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1249
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2219
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2411
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:986
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1588
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1602
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1616
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1630
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1644
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1559
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1735
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1410
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1588
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:43
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1538
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1002
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1186
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1324
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1538
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1036
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1179
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1328
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1066
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3178
+#. General
 msgid "Nickname"
 msgstr "Tên hiệu"
 
-#.Idle stuff
-#: ../finch/gntblist.c:1353
-#: ../finch/gntprefs.c:261
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:376
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:787
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:951
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:611
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:629
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:637
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:32
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:544
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:32
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2842
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2917
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3109
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:710
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3206
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3631
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2026
+#. Never know what those translations might end up like...
+#. Idle stuff
 msgid "Idle"
 msgstr "Nghỉ"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1367
 msgid "On Mobile"
 msgstr "Qua điện thoại di động"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1448
-#, c-format
-msgid ""
-"Online: %d\n"
-"Total: %d"
-msgstr "Trực tuyến: %d\n"
-"Tổng: %d"
-
-#: ../finch/gntblist.c:1457
-#, c-format
-msgid "Account: %s (%s)"
-msgstr "Tài khoản: %s (%s)"
-
-#: ../finch/gntblist.c:1469
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Last Seen: %s ago"
-msgstr "\n"
-"Xem cuối: %s qua"
-
-#: ../finch/gntblist.c:1738
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:582
 msgid "New..."
 msgstr "Má»›i..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:1745
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:583
 msgid "Saved..."
 msgstr "Đã lưu..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:2136
-#: ../finch/gntplugin.c:352
-#: ../finch/gntui.c:88
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:716
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:548
 msgid "Plugins"
 msgstr "Phần bổ sung"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2265
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:775
-msgid "New Instant Message"
-msgstr "Tin nhắn mới"
+msgid "Block/Unblock"
+msgstr "Chặn/Bỏ chặn"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2267
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:777
+msgid "Block"
+msgstr "Chặn"
+
+msgid "Unblock"
+msgstr "Bỏ chặn"
+
 msgid ""
-"Please enter the screen name or alias of the person you would like to IM."
-msgstr "Hãy nhập tên hiển thị hay bí danh của người mà bạn muốn trò chuyện bằng Nhắn Tin."
+"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
+"Unblock."
+msgstr ""
+"Hãy nhập tên người dùng hay bí danh của người mà bạn muốn Chặn hay Bỏ chặn."
 
-#.Not multiline
-#.Not masked?
-#.No hints?
-#: ../finch/gntblist.c:2270
-#: ../finch/gntcertmgr.c:90
-#: ../finch/gntconn.c:136
-#: ../finch/gntnotify.c:80
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:180
-#: ../libpurple/account.c:1115
-#: ../libpurple/account.c:1404
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:507
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:666
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:803
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1760
-#: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:399
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:290
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:307
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:324
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:341
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:286
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:303
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:320
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:337
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6118
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:454
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1193
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:449
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:486
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:749
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1293
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1819
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:965
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:467
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1191
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:425
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:464
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:729
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1297
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1903
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:735
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1027
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3509
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3520
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:195
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:780
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:919
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1011
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:271
+#. Not multiline
+#. Not masked?
+#. No hints?
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2317
+msgid "New Instant Message"
+msgstr "Tin nhắn mới"
+
+msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to IM."
+msgstr ""
+"Hãy nhập tên người dùng hay bí danh của người với họ bạn muốn trò chuyện "
+"bằng Nhắn Tin."
+
 msgid "Channel"
 msgstr "Kênh"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2329
-#: ../pidgin/gtkblist.c:960
 msgid "Join a Chat"
 msgstr "Tham gia Chat"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2331
 msgid "Please enter the name of the chat you want to join."
 msgstr "Hãy nhập tên của cuộc chat bạn muốn tham gia."
 
-#: ../finch/gntblist.c:2333
-#: ../finch/gntnotify.c:394
 msgid "Join"
 msgstr "Tham gia"
 
-#.Create the "Options" frame.
-#: ../finch/gntblist.c:2371
-#: ../finch/gntpounce.c:460
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:802
+msgid ""
+"Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
+"view."
+msgstr ""
+"Hãy nhập tên người dùng hay bí danh của người mà bạn muốn xem sổ theo dõi về "
+"họ."
+
+#. Create the "Options" frame.
 msgid "Options"
 msgstr "Tùy chọn"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2377
 msgid "Send IM..."
 msgstr "Gửi tin nhắn..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:2382
+msgid "Block/Unblock..."
+msgstr "Chặn/Bỏ chặn..."
+
 msgid "Join Chat..."
 msgstr "Tham gia Chat..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:2387
+msgid "View Log..."
+msgstr "Xem sổ theo dõi..."
+
+msgid "View All Logs"
+msgstr "Xem mọi sổ theo dõi"
+
 msgid "Show"
 msgstr "Hiện"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2392
 msgid "Empty groups"
 msgstr "Nhóm rỗng"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2399
 msgid "Offline buddies"
 msgstr "Bạn thân ngoại tuyến"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2406
 msgid "Sort"
 msgstr "Sắp xếp"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2411
 msgid "By Status"
 msgstr "Theo trạng thái"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2416
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4123
 msgid "Alphabetically"
 msgstr "Theo abc"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2421
 msgid "By Log Size"
 msgstr "Theo kích cỡ sổ theo dõi"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:86
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:188
+msgid "Buddy"
+msgstr "Bạn chát"
+
+msgid "Chat"
+msgstr "Chát"
+
+msgid "Grouping"
+msgstr "Nhóm"
+
 msgid "Certificate Import"
 msgstr "Nhập chứng nhận"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:87
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:189
 msgid "Specify a hostname"
 msgstr "Ghi rõ tên máy"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:88
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:190
 msgid "Type the host name this certificate is for."
 msgstr "Gõ tên máy cho đó có chứng nhận này."
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:97
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:210
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s could not be imported.\n"
 "Make sure that the file is readable and in PEM format.\n"
-msgstr "Tập tin %s không thể được nhập khẩu.\n"
+msgstr ""
+"Tập tin %s không thể được nhập khẩu.\n"
 "Hãy kiểm tra xem tập tin có khả năng đọc và theo định dạng PEM.\n"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:99
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:212
 msgid "Certificate Import Error"
 msgstr "Lỗi nhập khẩu chứng nhận"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:100
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:213
 msgid "X.509 certificate import failed"
 msgstr "Lỗi nhập khẩu chứng nhận X.509"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:110
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:224
 msgid "Select a PEM certificate"
 msgstr "Chọn chứng nhận PEM"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:127
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:245
 #, c-format
 msgid ""
 "Export to file %s failed.\n"
 "Check that you have write permission to the target path\n"
-msgstr "Lỗi xuất khẩu ra tập tin %s.\n"
+msgstr ""
+"Lỗi xuất khẩu ra tập tin %s.\n"
 "Hãy kiểm tra xem bạn có quyền ghi vào đường dẫn đích\n"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:129
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:247
 msgid "Certificate Export Error"
 msgstr "Lỗi xuất khẩu chứng nhận"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:130
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:248
 msgid "X.509 certificate export failed"
 msgstr "Lỗi xuất khẩu chứng nhận X.509"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:159
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:299
 msgid "PEM X.509 Certificate Export"
 msgstr "Xuất khẩu chứng nhận X.509 PEM"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:188
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s"
 msgstr "Chứng nhận cho %s"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "Common name: %s\n"
 "\n"
 "SHA1 fingerprint:\n"
 "%s"
-msgstr "Tên chung: %s\n"
+msgstr ""
+"Tên chung: %s\n"
 "\n"
 "Vân tay SHA1:\n"
 "%s"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:198
 msgid "SSL Host Certificate"
 msgstr "Chứng nhận máy SSL"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:233
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:372
 #, c-format
 msgid "Really delete certificate for %s?"
 msgstr "Thực sự xoá chứng nhận cho %s không?"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:236
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:374
 msgid "Confirm certificate delete"
 msgstr "Xác nhận xoá chứng nhận"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:293
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:601
 msgid "Certificate Manager"
 msgstr "Bộ Quản lý Chứng nhận"
 
-#.Creating the user splits
-#: ../finch/gntcertmgr.c:298
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:693
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1150
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:918
+#. Creating the user splits
 msgid "Hostname"
 msgstr "Tên máy"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:315
-#: ../finch/gntnotify.c:388
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1644
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:835
 msgid "Info"
 msgstr "Thông tin"
 
-#.Close button
-#: ../finch/gntcertmgr.c:324
-#: ../finch/gntft.c:237
-#: ../finch/gntnotify.c:182
-#: ../finch/gntplugin.c:220
-#: ../finch/gntplugin.c:413
-#: ../finch/gntpounce.c:751
-#: ../finch/gntstatus.c:216
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:407
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:403
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:388
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:377
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2390
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:274
+#. Close button
 msgid "Close"
 msgstr "Đóng"
 
-#: ../finch/gntconn.c:125
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../finch/gntconn.c:128
 #, c-format
 msgid "%s disconnected."
 msgstr "%s đã ngắt kết nối."
 
-#: ../finch/gntconn.c:129
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "\n"
 "Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error "
 "and re-enable the account."
-msgstr "%s\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
 "\n"
 "Finch sẽ không thử tái kết nối tài khoản đến khi bạn sửa chữa lỗi này và "
 "hiệu lực lại tài khoản."
 
-#: ../finch/gntconn.c:138
 msgid "Re-enable Account"
 msgstr "Bật lại tài khoản"
 
-#: ../finch/gntconn.c:155
 msgid ""
 "The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
 "automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
-msgstr "Tài khoản đã ngắt kết nối nên bạn không còn tham gia cuộc chat này. Tài khoản tái kết nối thì bạn tham gia lại một cách tự động."
+msgstr ""
+"Tài khoản đã ngắt kết nối nên bạn không còn tham gia cuộc chat này. Tài "
+"khoản tái kết nối thì bạn tham gia lại một cách tự động."
 
-#: ../finch/gntconv.c:144
 msgid "No such command."
 msgstr "Không có lệnh như vậy."
 
-#: ../finch/gntconv.c:148
-#: ../pidgin/gtkconv.c:482
 msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
 msgstr "Lỗi cú pháp: bạn đã gõ sai số đối số của lệnh đó."
 
-#: ../finch/gntconv.c:153
-#: ../pidgin/gtkconv.c:488
 msgid "Your command failed for an unknown reason."
 msgstr "Lệnh của bạn bị lỗi do một nguyên nhân chưa xác định."
 
-#: ../finch/gntconv.c:158
-#: ../pidgin/gtkconv.c:495
 msgid "That command only works in chats, not IMs."
 msgstr "Lệnh đó chỉ có tác dụng trong chát, không có trong tin nhắn nhanh."
 
-#: ../finch/gntconv.c:161
-#: ../pidgin/gtkconv.c:498
 msgid "That command only works in IMs, not chats."
 msgstr "Lệnh đó chỉ có tác dụng trong tin nhắn nhah, không có trong chát."
 
-#: ../finch/gntconv.c:165
-#: ../pidgin/gtkconv.c:503
 msgid "That command doesn't work on this protocol."
 msgstr "Lệnh đó không có tác dụng trong giao thức này."
 
-#: ../finch/gntconv.c:173
 msgid "Message was not sent, because you are not signed on."
 msgstr "Tin nhẳn chưa gửi đi được vì bạn chưa đăng nhập."
 
-#: ../finch/gntconv.c:252
 #, c-format
 msgid "%s (%s -- %s)"
 msgstr "%s (%s -- %s)"
 
-#: ../finch/gntconv.c:275
 #, c-format
 msgid "%s [%s]"
 msgstr "%s [%s]"
 
-#: ../finch/gntconv.c:280
-#: ../finch/gntconv.c:812
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3444
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%s is typing..."
-msgstr "\n"
+msgstr ""
+"\n"
 "%s đang gõ phím..."
 
-#: ../finch/gntconv.c:299
 msgid "You have left this chat."
 msgstr "Bạn đã rời cuộc chat này."
 
-#: ../finch/gntconv.c:415
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1371
 msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
-msgstr "Đã mở ghi lưu. Sắp tới, những thông điệp trong cuộc trao đổi này sẽ được ghi lại."
+msgstr ""
+"Đã mở ghi lưu. Sắp tới, những thông điệp trong cuộc trao đổi này sẽ được ghi "
+"lại."
 
-#: ../finch/gntconv.c:421
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1379
 msgid ""
 "Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
-msgstr "Ngừng ghi lưu. Sắp tới, những thông điệp trong cuộc trao đổi này sẽ không được ghi lại."
+msgstr ""
+"Ngừng ghi lưu. Sắp tới, những thông điệp trong cuộc trao đổi này sẽ không "
+"được ghi lại."
 
-#: ../finch/gntconv.c:470
 msgid "Send To"
 msgstr "Gá»­i cho"
 
-#: ../finch/gntconv.c:514
+msgid "Invite message"
+msgstr "Lời mời"
+
+msgid "Invite"
+msgstr "Mời"
+
+msgid ""
+"Please enter the name of the user you wish to invite,\n"
+"along with an optional invite message."
+msgstr ""
+"Hãy nhập tên người dùng mà bạn muốn mời,\n"
+"kèm theo lời mời tùy ý."
+
 msgid "Conversation"
 msgstr "Cuộc thoại"
 
-#: ../finch/gntconv.c:520
 msgid "Clear Scrollback"
 msgstr "Gột vùng cuộn ngược"
 
-#: ../finch/gntconv.c:524
-#: ../finch/gntprefs.c:191
 msgid "Show Timestamps"
 msgstr "Hiện nhãn thời gian"
 
-#: ../finch/gntconv.c:540
 msgid "Add Buddy Pounce..."
 msgstr "Thêm thông báo bạn thân..."
 
-#: ../finch/gntconv.c:555
+msgid "Invite..."
+msgstr "Mời..."
+
 msgid "Enable Logging"
 msgstr "Bật theo dõi"
 
-#: ../finch/gntconv.c:561
 msgid "Enable Sounds"
 msgstr "Bật âm thanh"
 
-#: ../finch/gntconv.c:769
 msgid "<AUTO-REPLY> "
-msgstr "<Trả Lời-Tự Động> "
+msgstr "<TỰ_ĐỘNG_ĐÁP_ỨNG>"
 
-#.Print the list of users in the room
-#: ../finch/gntconv.c:900
-msgid "List of users:\n"
-msgstr "Danh sách người dùng:\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "List of %d user:\n"
+msgid_plural "List of %d users:\n"
+msgstr[0] "Danh sách người dùng:\n"
 
-#: ../finch/gntconv.c:1062
-#: ../pidgin/gtkconv.c:334
 msgid "Supported debug options are: version"
 msgstr "Tùy chọn gỡ lỗi được hỗ trợ : phiên bản"
 
-#: ../finch/gntconv.c:1098
-#: ../pidgin/gtkconv.c:386
 msgid "No such command (in this context)."
 msgstr "Không có lệnh nào như vậy (trong ngữ cảnh này)."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1101
-#: ../pidgin/gtkconv.c:389
 msgid ""
 "Use \"/help &lt;command&gt;\" for help on a specific command.\n"
 "The following commands are available in this context:\n"
-msgstr "Dùng « /help &lt;lệnh&gt; » để được hổ trợ về lệnh đó.\n"
+msgstr ""
+"Dùng « /help &lt;lệnh&gt; » để được hổ trợ về lệnh đó.\n"
 "Những lệnh dưới đây có thể dùng trong ngữ cảnh này:\n"
 
-#: ../finch/gntconv.c:1174
-#: ../pidgin/gtkconv.c:7835
+#, c-format
 msgid ""
+"%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
+"classes."
+msgstr ""
+"%s không phải là một hạng thông điệp hợp lệ. Xem « /help msgcolor » để xem "
+"một danh sách các hạng thông điệp hợp lệ."
+
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
+msgstr ""
+"%s không phải là một màu hợp lệ. Xem « /help msgcolor » để xem một danh sách "
+"các màu sắc hợp lệ."
+
+msgid ""
 "say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
 "command."
-msgstr "say &lt;thông điệp&gt;: Gửi một thông điệp theo cách thông thường như thể là bạn không dùng câu lệnh."
+msgstr ""
+"say &lt;thông điệp&gt;: Gửi một thông điệp theo cách thông thường như thể "
+"là bạn không dùng câu lệnh."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1177
-#: ../pidgin/gtkconv.c:7838
 msgid "me &lt;action&gt;: Send an IRC style action to a buddy or chat."
-msgstr "me &lt;hành động&gt;: Gởi một hoạt động kiểu IRC đến bạn thân hay chát."
+msgstr ""
+"me &lt;hành động&gt;: Gởi một hoạt động kiểu IRC đến bạn thân hay chát."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1180
-#: ../pidgin/gtkconv.c:7841
 msgid ""
 "debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current "
 "conversation."
-msgstr "debug &lt;tùy chọn&gt;: gửi thông tin gỡ lỗi khác nhau cho cuộc thoại hiện tại."
+msgstr ""
+"debug &lt;tùy chọn&gt;: gửi thông tin gỡ lỗi khác nhau cho cuộc thoại hiện "
+"tại."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1183
-#: ../pidgin/gtkconv.c:7844
 msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
 msgstr "clear: gột vùng cuộn ngược trong cuộc thoại."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1186
-#: ../pidgin/gtkconv.c:7850
 msgid "help &lt;command&gt;: Help on a specific command."
 msgstr "help &lt;lệnh&gt;: được trợ giúp về lệnh này."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1189
 msgid "users: Show the list of users in the chat."
 msgstr "users: hiển thị danh sách các người dùng tham gia cuộc chát này."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1194
 msgid "plugins: Show the plugins window."
 msgstr "plugins: hiện cửa sổ phần bổ sung."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1197
 msgid "buddylist: Show the buddylist."
 msgstr "buddylist: hiển thị danh sách bạn bè."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1200
 msgid "accounts: Show the accounts window."
 msgstr "accounts: hiển thị cửa sổ tài khoản."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1203
 msgid "debugwin: Show the debug window."
 msgstr "debugwin: hiển thị cửa sổ gỡ lỗi."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1206
 msgid "prefs: Show the preference window."
 msgstr "prefs: hiển thị cửa sổ Tùy thích."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1209
 msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
 msgstr "statuses: hiển thị cửa sổ Trạng thái đã lưu."
 
-#: ../finch/gntdebug.c:231
-#: ../pidgin/gtkconv.c:938
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2618
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:219
-#: ../pidgin/gtkft.c:543
+msgid ""
+"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Set the color "
+"for different classes of messages in the conversation window.<br>  &lt;"
+"class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  &lt;foreground/"
+"background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
+"cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
+msgstr ""
+"msgcolor &lt;hạng&gt; &lt;chữ&gt; &lt;nền&gt;: Đặt màu cho các hạng tin nhẳn "
+"khác nhau trong cửa sổ cuộc trao đổi.<br>  &lt;hạng&gt;: receive (nhận), "
+"send (gửi), highlight (tô sáng), action (hành vi), timestamp (ghi giờ)"
+"<br>&lt;chữ/nền&gt;: black (đen), red (đỏ), green (lục), blue (xanh), white "
+"(trắng), gray (xám), darkgray (xám thẫm), magenta (đỏ tươi), cyan (xanh lá "
+"mạ), default (mặc định)<br><br>VÍ DỤ :<br>  msgcolor send cyan default"
+
 msgid "Unable to open file."
 msgstr "Không thể mở tập tin."
 
-#: ../finch/gntdebug.c:271
-#: ../finch/gntui.c:86
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:695
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Cửa sổ gỡ lỗi"
 
-#.XXX: Setting the GROW_Y for the following widgets don't make sense. But right now
-#.* it's necessary to make the width of the debug window resizable ... like I said,
-#.* it doesn't make sense. The bug is likely in the packing in gntbox.c.
+#. XXX: Setting the GROW_Y for the following widgets don't make sense. But right now
+#. * it's necessary to make the width of the debug window resizable ... like I said,
+#. * it doesn't make sense. The bug is likely in the packing in gntbox.c.
 #.
-#: ../finch/gntdebug.c:292
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:754
 msgid "Clear"
-msgstr "Gá»™t"
+msgstr "Dọn"
 
-#: ../finch/gntdebug.c:303
 msgid "Filter:"
 msgstr "Lọc:"
 
-#: ../finch/gntdebug.c:309
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:763
 msgid "Pause"
 msgstr "Tạm dừng"
 
-#: ../finch/gntft.c:118
-#: ../pidgin/gtkft.c:229
 #, c-format
-msgid "File Transfers - %d%% of %d files"
-msgstr "Truyền tập tin - %d%% trên %d tập tin"
+msgid "File Transfers - %d%% of %d file"
+msgid_plural "File Transfers - %d%% of %d files"
+msgstr[0] "Truyền tập tin - %d%% của %d tập tin"
 
-#.Create the window.
-#: ../finch/gntft.c:123
-#: ../finch/gntft.c:196
-#: ../finch/gntui.c:87
-#: ../pidgin/gtkft.c:234
-#: ../pidgin/gtkft.c:761
+#. Create the window.
 msgid "File Transfers"
 msgstr "Truyền tập tin"
 
-#: ../finch/gntft.c:201
-#: ../pidgin/gtkft.c:645
 msgid "Progress"
 msgstr "Tiến hành"
 
-#: ../finch/gntft.c:201
-#: ../pidgin/gtkft.c:652
 msgid "Filename"
 msgstr "Tên tập tin"
 
-#: ../finch/gntft.c:201
-#: ../pidgin/gtkft.c:659
 msgid "Size"
-msgstr "Cỡ"
+msgstr "Kích cỡ"
 
-#: ../finch/gntft.c:201
 msgid "Speed"
 msgstr "Tốc độ"
 
-#: ../finch/gntft.c:201
-#: ../pidgin/gtkft.c:666
 msgid "Remaining"
 msgstr "Còn lại"
 
-#.XXX: Use of ggp_str_to_uin() is an ugly hack!
-#: ../finch/gntft.c:201
-#: ../finch/gntstatus.c:547
-#: ../finch/gntstatus.c:576
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:380
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1041
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1584
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1592
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:778
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:782
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:941
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1553
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:621
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:631
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:636
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:639
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:543
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2852
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:820
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:825
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:827
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2705
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3761
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3305
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4196
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3260
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3250
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3264
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3266
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:988
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1133
+#. XXX: Use of ggp_str_to_uin() is an ugly hack!
 msgid "Status"
 msgstr "Trạng thái"
 
-#: ../finch/gntft.c:211
 msgid "Close this window when all transfers finish"
 msgstr "Đóng cửa sổ này khi mọi tập tin đã được truyền"
 
-#: ../finch/gntft.c:218
 msgid "Clear finished transfers"
 msgstr "Gột các việc truyền tập tin hoàn toàn"
 
-#: ../finch/gntft.c:232
 msgid "Stop"
 msgstr "Dừng"
 
-#: ../finch/gntft.c:305
-#: ../pidgin/gtkft.c:169
-#: ../pidgin/gtkft.c:934
 msgid "Waiting for transfer to begin"
 msgstr "Đợi bắt đầu truyền"
 
-#: ../finch/gntft.c:372
-#: ../pidgin/gtkft.c:166
-#: ../pidgin/gtkft.c:1015
 msgid "Canceled"
 msgstr "Bị thôi"
 
-#: ../finch/gntft.c:374
-#: ../pidgin/gtkft.c:1017
 msgid "Failed"
 msgstr "Bị lỗi"
 
-#: ../finch/gntft.c:420
-#: ../pidgin/gtkft.c:134
 #, c-format
 msgid "%.2f KiB/s"
 msgstr "%.2f KiB/s"
 
-#: ../finch/gntft.c:431
+msgid "Sent"
+msgstr "Đã gửi"
+
+msgid "Received"
+msgstr "Đã nhận"
+
+msgid "Finished"
+msgstr "Hoàn tất"
+
 #, c-format
 msgid "The file was saved as %s."
 msgstr "Tập tin đã được lưu dạng %s."
 
-#: ../finch/gntft.c:432
-#: ../finch/gntft.c:433
-#: ../pidgin/gtkft.c:163
-#: ../pidgin/gtkft.c:1077
-msgid "Finished"
-msgstr "Hoàn tất"
+msgid "Sending"
+msgstr "Đang gửi"
 
-#: ../finch/gntft.c:437
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:405
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:357
-msgid "Transferring"
-msgstr "Đang truyền"
+msgid "Receiving"
+msgstr "Đang nhận"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:165
+#, c-format
+msgid "Conversation in %s on %s"
+msgstr "Cuộc thoại trong %s trên %s"
+
+#, c-format
+msgid "Conversation with %s on %s"
+msgstr "Cuộc thoại với %s trên %s"
+
+msgid "%B %Y"
+msgstr "%B %Y"
+
+msgid ""
+"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
+"log\" preference is enabled."
+msgstr ""
+"Các dữ kiện của hệ thống sẽ chỉ được ghi lại nếu mục « Ghi lại mọi thay đổi "
+"trong trạng thái vào bản ghi của hệ thống » đã bật."
+
+msgid ""
+"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
+"preference is enabled."
+msgstr ""
+"Tin nhắn sẽ chỉ được ghi lại nếu mục « Ghi lại tất cả tin nhắn » đã bật."
+
+msgid ""
+"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
+msgstr ""
+"Các cuộc trò chuyện sẽ chỉ được ghi lại nếu mục « Ghi lại tất cả các cuộc trò "
+"chuyện » đã bật."
+
+msgid "No logs were found"
+msgstr "Không tìm thấy sổ theo dõi"
+
+msgid "Total log size:"
+msgstr "Tổng kích cỡ sổ theo dõi:"
+
+#. Search box *********
+msgid "Scroll/Search: "
+msgstr "Cuộn/Tìm:"
+
+#, c-format
+msgid "Conversations in %s"
+msgstr "Cuộc trao đổi trong %s"
+
+#, c-format
+msgid "Conversations with %s"
+msgstr "Cuộc trao đổi với %s"
+
+msgid "All Conversations"
+msgstr "Mọi cuộc trao đổi"
+
+msgid "System Log"
+msgstr "Sổ theo dõi hệ thống"
+
 msgid "Emails"
 msgstr "Thư điện tử"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:171
-#: ../finch/gntnotify.c:226
 msgid "You have mail!"
 msgstr "Bạn có thư mới !"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:174
-#: ../pidgin/gtknotify.c:521
 msgid "Sender"
 msgstr "Người gửi"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:174
-#: ../pidgin/gtknotify.c:528
 msgid "Subject"
 msgstr "Chủ đề"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:202
 #, c-format
 msgid "%s (%s) has %d new message."
 msgid_plural "%s (%s) has %d new messages."
 msgstr[0] "%s (%s) có %d tin nhẳn mới."
 
-#: ../finch/gntnotify.c:226
-#: ../pidgin/gtknotify.c:344
 msgid "New Mail"
 msgstr "ThÆ° má»›i"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:291
-#: ../pidgin/gtknotify.c:955
 #, c-format
 msgid "Info for %s"
 msgstr "Thông tin cho %s"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:292
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:476
-#: ../pidgin/gtknotify.c:956
 msgid "Buddy Information"
 msgstr "Thông tin bạn thân"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:382
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:367
 msgid "Continue"
 msgstr "Tiếp tục"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:391
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1605
 msgid "IM"
 msgstr "Tin nhắn"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:397
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3515
-msgid "Invite"
-msgstr "Mời"
-
-#: ../finch/gntnotify.c:400
 msgid "(none)"
 msgstr "(không có)"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:84
-#: ../finch/gntplugin.c:93
+msgid "URI"
+msgstr "URI"
+
 msgid "ERROR"
 msgstr "Lá»–I"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:84
 msgid "loading plugin failed"
 msgstr "lỗi nạp phần bổ sung"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:93
 msgid "unloading plugin failed"
 msgstr "lỗi bỏ nạp phần bổ sung"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:139
 #, c-format
 msgid ""
 "Name: %s\n"
@@ -1465,6172 +937,4358 @@ msgid ""
 "Author: %s\n"
 "Website: %s\n"
 "Filename: %s\n"
-msgstr "Tên: %s\n"
+msgstr ""
+"Tên: %s\n"
 "Phiên bản: %s\n"
 "Mô tả: %s\n"
 "Tác giả: %s\n"
 "Địa chỉ Web: %s\n"
 "Tên tập tin: %s\n"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:197
 msgid "Plugin need to be loaded before you can configure it."
 msgstr "Phần bổ sung cần phải được nạp trước khi cấu hình."
 
-#: ../finch/gntplugin.c:245
 msgid "No configuration options for this plugin."
 msgstr "Không có tùy chọn cấu hình cho phần bổ sung này."
 
-#: ../finch/gntplugin.c:266
 msgid "Error loading plugin"
 msgstr "Lỗi nạp phần bổ sung"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:267
 msgid "The selected file is not a valid plugin."
 msgstr "Tập tin đã chọn không phải là phần bổ sung hợp lệ."
 
-#: ../finch/gntplugin.c:268
 msgid ""
 "Please open the debug window and try again to see the exact error message."
 msgstr "Hãy mở cửa sổ gỡ lỗi rồi thử lại để xem thông điệp lỗi chính xác."
 
-#: ../finch/gntplugin.c:331
 msgid "Select plugin to install"
 msgstr "Chọn phần bổ sung cần cài đặt"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:357
 msgid "You can (un)load plugins from the following list."
 msgstr "Bạn có thể (bỏ) nạp phần bổ sung trong danh sách này."
 
-#: ../finch/gntplugin.c:408
 msgid "Install Plugin..."
 msgstr "Cài đặt phần bổ sung..."
 
-#: ../finch/gntplugin.c:418
 msgid "Configure Plugin"
 msgstr "Cấu hình phần bổ sung"
 
-#.copy the preferences to tmp values...
-#.* I liked "take affect immediately" Oh well :-(
-#.(that should have been "effect," right?)
-#.Back to instant-apply! I win! BU-HAHAHA!
-#.Create the window
-#: ../finch/gntplugin.c:524
-#: ../finch/gntplugin.c:531
-#: ../finch/gntprefs.c:264
-#: ../finch/gntui.c:90
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:717
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2168
+#. copy the preferences to tmp values...
+#. * I liked "take affect immediately" Oh well :-(
+#. (that should have been "effect," right?)
+#. Back to instant-apply! I win! BU-HAHAHA!
+#. Create the window
 msgid "Preferences"
 msgstr "Tùy thích"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:194
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:256
 msgid "Please enter a buddy to pounce."
 msgstr "Hãy nhập một bạn thân để thông báo."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:339
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:524
 msgid "New Buddy Pounce"
 msgstr "Thông báo bạn thân mới"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:339
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:524
 msgid "Edit Buddy Pounce"
 msgstr "Sửa thông báo bạn thân"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:344
 msgid "Pounce Who"
 msgstr "Thông báo cho ai"
 
-#.Account:
-#: ../finch/gntpounce.c:347
-#: ../finch/gntstatus.c:456
+#. Account:
 msgid "Account:"
 msgstr "Tài khoản:"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:369
 msgid "Buddy name:"
 msgstr "Tên buddy:"
 
-#.Create the "Pounce When Buddy..." frame.
-#: ../finch/gntpounce.c:387
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:592
+#. Create the "Pounce When Buddy..." frame.
 msgid "Pounce When Buddy..."
 msgstr "Thông báo khi bạn thân..."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:389
 msgid "Signs on"
 msgstr "Đăng nhập"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:390
 msgid "Signs off"
 msgstr "Đăng xuất"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:391
 msgid "Goes away"
 msgstr "Đi vắng"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:392
 msgid "Returns from away"
 msgstr "Có mặt trở lại"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:393
 msgid "Becomes idle"
 msgstr "Đã rơi vào trạng thái nghỉ"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:394
 msgid "Is no longer idle"
 msgstr "Hoạt động trở lại."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:395
 msgid "Starts typing"
 msgstr "Bắt đầu gõ phím"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:396
 msgid "Pauses while typing"
 msgstr "Tạm dừng khi gõ phím"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:397
 msgid "Stops typing"
 msgstr "Ngừng gõ phím"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:398
 msgid "Sends a message"
 msgstr "Gửi thông điệp"
 
-#.Create the "Action" frame.
-#: ../finch/gntpounce.c:427
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:653
+#. Create the "Action" frame.
 msgid "Action"
 msgstr "Hành động"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:429
 msgid "Open an IM window"
 msgstr "Mở cửa sổ Nhắn Tin"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:430
 msgid "Pop up a notification"
 msgstr "Tự mở thông báo"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:431
 msgid "Send a message"
 msgstr "Gửi tin nhẳn"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:432
 msgid "Execute a command"
 msgstr "Thực thi lệnh"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:433
 msgid "Play a sound"
 msgstr "Chơi âm thanh"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:461
-msgid "Pounce only when my status is not available"
-msgstr "Thông báo chỉ khi trạng thái của tôi không công bố"
+msgid "Pounce only when my status is not Available"
+msgstr "Thông báo chỉ khi trạng thái của tôi không phải « Có mặt »"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:463
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1293
 msgid "Recurring"
 msgstr "Lặp lại"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:631
 msgid "Cannot create pounce"
 msgstr "Không thể tạo thông báo"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:632
 msgid "You do not have any accounts."
 msgstr "Bạn không có tài khoản."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:633
 msgid "You must create an account first before you can create a pounce."
 msgstr "Trước tiên bạn cần phải tạo một tài khoản, để tạo thông báo."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:675
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1108
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the pounce on %s for %s?"
 msgstr "Bạn chắc chắn muốn xoá thông báo trên %s cho %s không?"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:709
-#: ../finch/gntui.c:84
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1336
 msgid "Buddy Pounces"
 msgstr "Thông báo bạn thân"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:823
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1435
 #, c-format
 msgid "%s has started typing to you (%s)"
 msgstr "%s đã bắt đầu gõ tin nhẳn cho bạn (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:825
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1437
 #, c-format
 msgid "%s has paused while typing to you (%s)"
 msgstr "%s đã tạm dừng khi gõ tin nhẳn cho bạn (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:827
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1439
 #, c-format
 msgid "%s has signed on (%s)"
 msgstr "%s đã đăng nhập (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:829
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1441
 #, c-format
 msgid "%s has returned from being idle (%s)"
 msgstr "%s hoạt động trở lại từ trạng thái nghỉ (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:831
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1443
 #, c-format
 msgid "%s has returned from being away (%s)"
 msgstr "%s đã có mặt trở lại (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:833
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1445
 #, c-format
 msgid "%s has stopped typing to you (%s)"
 msgstr "%s đã ngừng gõ tin nhẳn cho bạn (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:835
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1447
 #, c-format
 msgid "%s has signed off (%s)"
 msgstr "%s đã đăng xuất (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:837
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1449
 #, c-format
 msgid "%s has become idle (%s)"
 msgstr "%s đã rơi vào trạng thái nghỉ (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:839
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1451
 #, c-format
 msgid "%s has gone away. (%s)"
 msgstr "%s đã đi vắng. (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:841
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1453
 #, c-format
 msgid "%s has sent you a message. (%s)"
 msgstr "%s đã gửi tin nhẳn cho bạn. (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:842
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1454
+#, c-format
 msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
 msgstr "Dữ kiện thông báo không rõ. Hãy ghi báo cáo việc này!"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:92
 msgid "Based on keyboard use"
 msgstr "Dựa vào cách sử dụng bàn phím"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:94
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2031
 msgid "From last sent message"
 msgstr "Từ tin nhẳn đã gửi cuối"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:96
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:899
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:907
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2030
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2044
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:333
 msgid "Never"
 msgstr "Không bao giờ"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:184
 msgid "Show Idle Time"
 msgstr "Hiện thời gian nghỉ"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:185
 msgid "Show Offline Buddies"
 msgstr "Hiển thị bạn bè ngoại tuyến"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:192
 msgid "Notify buddies when you are typing"
 msgstr "Thông báo bạn thân mà bạn đang gõ tin nhẳn cho họ"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:198
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:156
 msgid "Log format"
 msgstr "Định dạng sổ theo dõi"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:199
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:146
 msgid "Log IMs"
 msgstr "Theo dõi tin nhắn"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:200
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:147
 msgid "Log chats"
 msgstr "Theo dõi chát"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:201
 msgid "Log status change events"
 msgstr "Theo dõi tất cả những thay đổi trạng thái"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:207
 msgid "Report Idle time"
 msgstr "Thông báo thời gian nghỉ"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:208
 msgid "Change status when idle"
 msgstr "Thay đổi trạng thái khi nghỉ"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:209
 msgid "Minutes before changing status"
 msgstr "Số phút trước khi thay đổi trạng thái"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:210
 msgid "Change status to"
 msgstr "Đổi trạng thái thành"
 
-#.Conversations
-#: ../finch/gntprefs.c:259
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:994
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2135
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:340
+#. Conversations
 msgid "Conversations"
 msgstr "Cuộc thoại"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:260
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:154
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1563
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2146
 msgid "Logging"
 msgstr "Theo dõi"
 
-#: ../finch/gntrequest.c:614
+msgid "You must fill all the required fields."
+msgstr "Bạn cần phải điền vào mỗi trường đòi hỏi."
+
+msgid "The required fields are underlined."
+msgstr "Những trường sau có gạch dưới."
+
 msgid "Not implemented yet."
 msgstr "Chưa được thi hành."
 
-#: ../finch/gntrequest.c:719
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1545
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1591
 msgid "Save File..."
 msgstr "Lưu tập tin..."
 
-#: ../finch/gntrequest.c:719
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1546
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1592
 msgid "Open File..."
 msgstr "Mở tập tin..."
 
-#: ../finch/gntrequest.c:736
 msgid "Choose Location..."
 msgstr "Chọn địa chỉ..."
 
-#: ../finch/gntsound.c:97
-#: ../pidgin/gtksound.c:62
+msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of this category."
+msgstr "Bấm phím Enter để tìm thêm phóng cùng phân loại."
+
+msgid "Get"
+msgstr "Lấy"
+
+#. Create the window.
+msgid "Room List"
+msgstr "Danh sách phòng"
+
 msgid "Buddy logs in"
 msgstr "Bạn thân đăng nhập"
 
-#: ../finch/gntsound.c:98
-#: ../pidgin/gtksound.c:63
 msgid "Buddy logs out"
 msgstr "Bạn thân đăng xuất"
 
-#: ../finch/gntsound.c:99
-#: ../pidgin/gtksound.c:64
 msgid "Message received"
 msgstr "Nhận tin nhẳn"
 
-#: ../finch/gntsound.c:100
-#: ../pidgin/gtksound.c:65
 msgid "Message received begins conversation"
 msgstr "Nhận tin nhẳn thì khởi đầu cuộc thoại"
 
-#: ../finch/gntsound.c:101
-#: ../pidgin/gtksound.c:66
 msgid "Message sent"
 msgstr "Gửi tin nhẳn"
 
-#: ../finch/gntsound.c:102
-#: ../pidgin/gtksound.c:67
 msgid "Person enters chat"
 msgstr "Người vào phòng chat"
 
-#: ../finch/gntsound.c:103
-#: ../pidgin/gtksound.c:68
 msgid "Person leaves chat"
 msgstr "Người rời phòng chat"
 
-#: ../finch/gntsound.c:104
-#: ../pidgin/gtksound.c:69
 msgid "You talk in chat"
 msgstr "Bạn nói trong chat"
 
-#: ../finch/gntsound.c:105
-#: ../pidgin/gtksound.c:70
 msgid "Others talk in chat"
 msgstr "Người khác nói trong chat"
 
-#: ../finch/gntsound.c:107
-#: ../pidgin/gtksound.c:73
-msgid "Someone says your screen name in chat"
-msgstr "Ai đó nói tên hiển thị của bạn trong chat"
+msgid "Someone says your username in chat"
+msgstr "Ai đó nói tên bạn trong chát"
 
-#: ../finch/gntsound.c:361
-#: ../pidgin/gtksound.c:306
 msgid "GStreamer Failure"
 msgstr "Lá»—i GStreamer"
 
-#: ../finch/gntsound.c:362
-#: ../pidgin/gtksound.c:307
 msgid "GStreamer failed to initialize."
 msgstr "GStreamer không khởi tạo được."
 
-#: ../finch/gntsound.c:716
-#: ../finch/gntsound.c:802
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1687
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1776
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1972
 msgid "(default)"
 msgstr "(mặc định)"
 
-#: ../finch/gntsound.c:729
 msgid "Select Sound File ..."
 msgstr "Chọn tập tin âm thanh..."
 
-#: ../finch/gntsound.c:904
 msgid "Sound Preferences"
 msgstr "Tùy thích âm thanh"
 
-#: ../finch/gntsound.c:915
 msgid "Profiles"
 msgstr "Lý lịch"
 
-#: ../finch/gntsound.c:954
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1817
 msgid "Automatic"
 msgstr "Tá»± Ä‘á»™ng"
 
-#: ../finch/gntsound.c:957
 msgid "Console Beep"
 msgstr "Tiếng bíp bàn giao tiếp"
 
-#: ../finch/gntsound.c:958
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1821
 msgid "Command"
 msgstr "Lệnh"
 
-#: ../finch/gntsound.c:959
 msgid "No Sound"
 msgstr "Không có âm thanh"
 
-#: ../finch/gntsound.c:961
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1812
 msgid "Sound Method"
 msgstr "Phương pháp âm thanh"
 
-#: ../finch/gntsound.c:966
 msgid "Method: "
 msgstr "Phương pháp: "
 
-#: ../finch/gntsound.c:973
 #, c-format
 msgid ""
 "Sound Command\n"
 "(%s for filename)"
-msgstr "Lệnh âm thanh:\n"
+msgstr ""
+"Lệnh âm thanh:\n"
 "(%s cho tên tập tin)"
 
-#.Sound options
-#: ../finch/gntsound.c:981
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1856
+#. Sound options
 msgid "Sound Options"
 msgstr "Tùy chọn âm thanh"
 
-#: ../finch/gntsound.c:982
 msgid "Sounds when conversation has focus"
 msgstr "Âm thanh khi cửa sổ cuộc thoại được chú ý"
 
-#: ../finch/gntsound.c:990
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:897
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:909
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1863
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:42
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:51
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:334
 msgid "Always"
 msgstr "Luôn luôn"
 
-#: ../finch/gntsound.c:991
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1861
 msgid "Only when available"
 msgstr "Chỉ khi sẵn sàng"
 
-#: ../finch/gntsound.c:992
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1862
 msgid "Only when not available"
 msgstr "Chỉ khi không sẵn sàng"
 
-#: ../finch/gntsound.c:999
 msgid "Volume(0-100):"
 msgstr "Âm lượng(0-100):"
 
-#.Sound events
-#: ../finch/gntsound.c:1018
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1898
+#. Sound events
 msgid "Sound Events"
 msgstr "Dữ kiện âm thanh"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1020
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1957
 msgid "Event"
 msgstr "Dữ kiện"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1020
 msgid "File"
 msgstr "Tập tin"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1039
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1976
 msgid "Test"
 msgstr "Thá»­"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1042
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1980
 msgid "Reset"
 msgstr "Đặt lại"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1045
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1984
 msgid "Choose..."
 msgstr "Chọn..."
 
-#: ../finch/gntstatus.c:138
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete \"%s\""
 msgstr "Bạn chắc chắn muốn xoá « %s » không?"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:141
 msgid "Delete Status"
 msgstr "Xoá trạng thái"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:176
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:597
 msgid "Saved Statuses"
 msgstr "Trạng thái đã lưu"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:183
-#: ../finch/gntstatus.c:539
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:298
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1361
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:725
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1493
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:500
 msgid "Title"
 msgstr "Tên"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:183
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:515
 msgid "Type"
 msgstr "Kiểu"
 
-#.Statuses are almost all the same. Define a macro to reduce code repetition.
-#.PurpleStatusPrimitive
-#.id - use default
-#.name - use default
-#.savable
-#.user_settable
-#.not independent
-#.Attributes - each status can have a message.
-#: ../finch/gntstatus.c:183
-#: ../finch/gntstatus.c:564
-#: ../finch/gntstatus.c:576
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:292
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:299
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:382
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1079
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1587
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1605
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1615
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1621
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1630
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1635
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:245
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1585
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1599
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1613
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1627
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1641
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1657
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:677
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:683
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:689
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:695
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:700
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:705
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:148
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2855
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2958
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2964
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2970
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5579
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5797
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5811
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5827
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5834
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5841
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3328
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3334
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3340
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3419
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1554
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1554
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:247
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3763
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3769
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2337
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:526
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:999
+#. Statuses are almost all the same. Define a macro to reduce code repetition.
+#. PurpleStatusPrimitive
+#. id - use default
+#. name - use default
+#. savable
+#. user_settable
+#. not independent
+#. Attributes - each status can have a message.
 msgid "Message"
 msgstr "Thông điệp"
 
-#.Use
-#: ../finch/gntstatus.c:194
-#: ../finch/gntstatus.c:593
+#. Use
 msgid "Use"
 msgstr "Dùng"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:301
 msgid "Invalid title"
 msgstr "Tựa đề không hợp lệ"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:302
 msgid "Please enter a non-empty title for the status."
 msgstr "Hãy nhập tựa đề không rỗng cho trạng thái."
 
-#: ../finch/gntstatus.c:310
 msgid "Duplicate title"
 msgstr "Tựa đề trùng"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:311
 msgid "Please enter a different title for the status."
 msgstr "Hãy nhập tựa đề khác cho trạng thái."
 
-#: ../finch/gntstatus.c:452
 msgid "Substatus"
 msgstr "Trạng thái phụ"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:464
-#: ../pidgin/gtkft.c:699
 msgid "Status:"
 msgstr "Trạng thái:"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:479
 msgid "Message:"
 msgstr "Thông điệp:"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:528
 msgid "Edit Status"
 msgstr "Sửa trạng thái"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:570
 msgid "Use different status for following accounts"
 msgstr "Dùng trạng thái khác cho các tài khoản theo đây"
 
-#.Save & Use
-#: ../finch/gntstatus.c:604
+#. Save & Use
 msgid "Save & Use"
 msgstr "Lưu và Dùng"
 
-#: ../finch/gntui.c:85
 msgid "Certificates"
 msgstr "Chứng nhận"
 
-#: ../finch/gntui.c:89
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2137
 msgid "Sounds"
 msgstr "Âm thanh"
 
-#: ../finch/gntui.c:91
 msgid "Statuses"
 msgstr "Trạng thái"
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:115
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:121
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:128
 msgid "Error loading the plugin."
 msgstr "Lỗi nạp phần bổ sung."
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:116
 msgid "Couldn't find X display"
 msgstr "Không tìm thấy bộ trình bày X"
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:122
 msgid "Couldn't find window"
 msgstr "Không tìm thấy cửa sổ"
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:129
 msgid "This plugin cannot be loaded because it was not built with X11 support."
-msgstr "Phần bổ sung này không nạp được khi nó không phải được xây dựng với khả năng hỗ trợ X11."
+msgstr ""
+"Phần bổ sung này không nạp được khi nó không phải được xây dựng với khả năng "
+"hỗ trợ X11."
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:158
 msgid "GntClipboard"
 msgstr "GntClipboard"
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:160
 msgid "Clipboard plugin"
 msgstr "Phần bổ sung bảng nháp"
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:161
 msgid ""
 "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available to "
 "X, if possible."
-msgstr "Khi nội dung thay đổi trên bảng nháp Gnt, nội dung sẵn sàng cho X, nếu có thể."
+msgstr ""
+"Khi nội dung thay đổi trên bảng nháp Gnt, nội dung sẵn sàng cho X, nếu có "
+"thể."
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:231
 #, c-format
 msgid "%s just signed on"
 msgstr "%s mới đăng nhập"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:238
 #, c-format
 msgid "%s just signed off"
 msgstr "%s mới đăng xuất"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:246
 #, c-format
 msgid "%s sent you a message"
 msgstr "%s mới gửi tin nhẳn cho bạn"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:265
 #, c-format
 msgid "%s said your nick in %s"
 msgstr "%s mới nói tên hiệu của bạn trong %s"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:267
 #, c-format
 msgid "%s sent a message in %s"
 msgstr "%s đã gửi tin nhẳn trong %s"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:305
 msgid "Buddy signs on/off"
 msgstr "Bạn thân đăng nhập/xuất"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:306
 msgid "You receive an IM"
 msgstr "Bạn nhận tin nhắn"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:307
 msgid "Someone speaks in a chat"
 msgstr "Ai đó nói trong chát"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:308
 msgid "Someone says your name in a chat"
 msgstr "Ai đó nói tên bạn trong chát"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:336
 msgid "Notify with a toaster when"
 msgstr "Thông báo với lò nướng bánh khi"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:351
 msgid "Beep too!"
 msgstr "Cũng kêu bíp."
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:357
 msgid "Set URGENT for the terminal window."
 msgstr "Đặt KHẨN cho cửa sổ thiết bị cuối."
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:377
 msgid "GntGf"
 msgstr "GntGf"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:379
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:380
 msgid "Toaster plugin"
 msgstr "Phần bổ sung lò nướng bánh"
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:117
-#: ../pidgin/plugins/history.c:125
 #, c-format
 msgid "<b>Conversation with %s on %s:</b><br>"
 msgstr "<b>Cuộc thoại với %s trên %s:</b><br>"
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:175
-#: ../pidgin/plugins/history.c:153
 msgid "History Plugin Requires Logging"
 msgstr "Phần bổ sung lịch sử cần thiết khả năng theo dõi"
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:176
-#: ../pidgin/plugins/history.c:154
 msgid ""
 "Logging can be enabled from Tools -> Preferences -> Logging.\n"
 "\n"
 "Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for "
 "the same conversation type(s)."
-msgstr "Khả năng theo dõi có thể được hiệu lực từ Công cụ > Tùy thích > Theo dõi.\n"
+msgstr ""
+"Khả năng theo dõi có thể được hiệu lực từ Công cụ > Tùy thích > Theo dõi.\n"
 "\n"
 "HIệu lực ghi lưu các tin nhắn và/hay cuộc trò chuyện sẽ kích hoạt lịch sử "
 "cho các cuộc thoại cùng kiểu."
 
 # Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:220
 msgid "GntHistory"
 msgstr "GntHistory"
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:222
-#: ../pidgin/plugins/history.c:197
 msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
 msgstr "Hiển thị các cuộc trao đổi vừa ghi lưu trong cửa sồ trao đổi mới."
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:223
-#: ../pidgin/plugins/history.c:198
 msgid ""
 "When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
 "conversation into the current conversation."
-msgstr "Khi bắt đầu cuộc thoại mới, phần bổ sung này sẽ chèn cuộc thoại cuối cùng vào cuộc thoại hiện thời."
+msgstr ""
+"Khi bắt đầu cuộc thoại mới, phần bổ sung này sẽ chèn cuộc thoại cuối cùng "
+"vào cuộc thoại hiện thời."
 
+#, c-format
+msgid "Online"
+msgstr "Trực tuyến"
+
+msgid "Offline"
+msgstr "Ngoại tuyến"
+
+msgid "Online Buddies"
+msgstr "Bạn thân trực tuyến"
+
+msgid "Offline Buddies"
+msgstr "Bạn thân ngoại tuyến"
+
+msgid "Online/Offline"
+msgstr "Trực/Ngoại tuyến"
+
+msgid "Meebo"
+msgstr "Meebo"
+
+msgid "No Grouping"
+msgstr "Không theo nhóm"
+
+msgid "Provides alternate buddylist grouping options."
+msgstr "Cung cấp thêm tùy chọn nhóm lại danh sách bạn thân."
+
 # Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: ../finch/plugins/lastlog.c:69
 msgid "Lastlog"
 msgstr "Lastlog"
 
-#.Translator Note: The "backlog" is the conversation buffer/history.
-#: ../finch/plugins/lastlog.c:100
+#. Translator Note: The "backlog" is the conversation buffer/history.
 msgid "lastlog: Searches for a substring in the backlog."
 msgstr "lastlog: tìm kiếm một chuỗi con trong phần hoãn."
 
 # Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: ../finch/plugins/lastlog.c:122
 msgid "GntLastlog"
 msgstr "GntLastlog"
 
-#: ../finch/plugins/lastlog.c:124
-#: ../finch/plugins/lastlog.c:125
 msgid "Lastlog plugin."
 msgstr "Phần bổ sung lastlog."
 
-#: ../libpurple/account.c:886
 msgid "accounts"
 msgstr "tài khoản"
 
-#: ../libpurple/account.c:1061
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:199
 msgid "Password is required to sign on."
 msgstr "Mật khẩu cần thiết để đăng nhập."
 
-#: ../libpurple/account.c:1095
 #, c-format
 msgid "Enter password for %s (%s)"
 msgstr "Nhập mật khẩu cho %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/account.c:1102
 msgid "Enter Password"
 msgstr "Nhập mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/account.c:1107
 msgid "Save password"
 msgstr "Lưu mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/account.c:1142
-#: ../libpurple/connection.c:107
-#: ../libpurple/connection.c:180
 #, c-format
 msgid "Missing protocol plugin for %s"
 msgstr "Thiếu phần bổ sung giao thức cho %s"
 
-#: ../libpurple/account.c:1144
-#: ../libpurple/connection.c:110
 msgid "Connection Error"
 msgstr "Lỗi kết nối"
 
-#: ../libpurple/account.c:1341
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:708
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1713
 msgid "New passwords do not match."
 msgstr "Sai khớp hai mật khẩu mới."
 
-#: ../libpurple/account.c:1350
 msgid "Fill out all fields completely."
 msgstr "Điền hoàn chỉnh các trường."
 
-#: ../libpurple/account.c:1373
 msgid "Original password"
 msgstr "Mật khẩu cũ"
 
-#: ../libpurple/account.c:1380
 msgid "New password"
 msgstr "Mật khẩu mới"
 
-#: ../libpurple/account.c:1387
 msgid "New password (again)"
 msgstr "Nhập lại mật khẩu mới"
 
-#: ../libpurple/account.c:1393
 #, c-format
 msgid "Change password for %s"
 msgstr "Đổi mật khẩu cho %s"
 
-#: ../libpurple/account.c:1401
 msgid "Please enter your current password and your new password."
 msgstr "Hãy nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn."
 
-#: ../libpurple/account.c:1432
 #, c-format
 msgid "Change user information for %s"
 msgstr "Đổi thông tin người dùng cho %s"
 
-#: ../libpurple/account.c:1435
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1670
 msgid "Set User Info"
 msgstr "Lập thông tin người dùng"
 
-#: ../libpurple/account.c:1906
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1019
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:782
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2032
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2049
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2848
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:233
-#: ../pidgin/gtkft.c:160
 msgid "Unknown"
 msgstr "Không rõ"
 
-#: ../libpurple/blist.c:521
-#: ../libpurple/blist.c:1321
-#: ../libpurple/blist.c:1531
-#: ../libpurple/protocols/jabber/roster.c:69
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3301
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6050
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevo-util.c:67
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:96
 msgid "Buddies"
 msgstr "Bạn bè"
 
-#: ../libpurple/blist.c:548
 msgid "buddy list"
 msgstr "danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:558
 msgid "(DOES NOT MATCH)"
 msgstr "(KHÔNG KHỚP)"
 
-#.Make messages
-#: ../libpurple/certificate.c:562
+#. Make messages
 #, c-format
 msgid "%s has presented the following certificate for just-this-once use:"
 msgstr "%s đã cung cấp chứng nhận theo đây để sử dụng chỉ một lần bây giờ :"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:563
 #, c-format
 msgid ""
 "Common name: %s %s\n"
 "Fingerprint (SHA1): %s"
-msgstr "Tên chung: %s %s\n"
+msgstr ""
+"Tên chung: %s %s\n"
 "Vân tay (SHA1): %s"
 
-#.TODO: Find what the handle ought to be
-#: ../libpurple/certificate.c:568
+#. TODO: Find what the handle ought to be
 msgid "Single-use Certificate Verification"
 msgstr "Thẩm tra chứng nhận dùng một lần"
 
-#.Scheme name
-#.Pool name
-#: ../libpurple/certificate.c:894
+#. Scheme name
+#. Pool name
 msgid "Certificate Authorities"
 msgstr "Nhà cầm quyền chứng nhận"
 
-#.Scheme name
-#.Pool name
-#: ../libpurple/certificate.c:1062
+#. Scheme name
+#. Pool name
 msgid "SSL Peers Cache"
 msgstr "Bộ nhớ tạm đồng đẳng SSL"
 
-#.Make messages
-#: ../libpurple/certificate.c:1193
+#. Make messages
 #, c-format
 msgid "Accept certificate for %s?"
 msgstr "Chấp nhận chứng nhận cho %s không?"
 
-#.TODO: Find what the handle ought to be
-#: ../libpurple/certificate.c:1199
+#. TODO: Find what the handle ought to be
 msgid "SSL Certificate Verification"
 msgstr "Thẩm tra chứng nhận SSL"
 
-#.Number of actions
-#: ../libpurple/certificate.c:1208
+#. Number of actions
 msgid "Accept"
 msgstr "Chấp nhận"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1209
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:214
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:144
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:127
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:90
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:246
 msgid "Reject"
 msgstr "Từ chối"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1210
 msgid "_View Certificate..."
 msgstr "_Xem chứng nhận..."
 
-#.Prompt the user to authenticate the certificate
-#.TODO: Provide the user with more guidance about why he is
-#.being prompted
-#.vrq will be completed by user_auth
-#: ../libpurple/certificate.c:1310
+#. Prompt the user to authenticate the certificate
+#. vrq will be completed by user_auth
 #, c-format
 msgid ""
-"The certificate presented by \"%s\" claims to be from \"%s\" instead. This "
-"could mean that you are not connecting to the service you believe you are."
-msgstr "« %s » cung cấp một chứng nhận có vẻ là theo dạng « %s » thay thế. Có thể nghĩa là bạn không phải có kết nối đến dịch vụ bạn tin là đó."
-
-#.Prompt the user to authenticate the certificate
-#.vrq will be completed by user_auth
-#: ../libpurple/certificate.c:1335
-#, c-format
-msgid ""
 "The certificate presented by \"%s\" is self-signed. It cannot be "
 "automatically checked."
-msgstr "« %s » cung cấp một chứng nhận tự ký. Không thể tự động kiểm tra chứng nhận như vậy."
+msgstr ""
+"« %s » cung cấp một chứng nhận tự ký. Không thể tự động kiểm tra chứng nhận "
+"như vậy."
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1353
 #, c-format
 msgid "The certificate chain presented for %s is not valid."
 msgstr "Dãy chứng nhận được cung cấp cho %s không phải là hợp lệ."
 
-#.TODO: Make this error either block the ensuing SSL
-#.connection error until the user dismisses this one, or
-#.stifle it.
-#.TODO: Probably wrong.
-#.TODO: Probably wrong
-#: ../libpurple/certificate.c:1361
-#: ../libpurple/certificate.c:1431
+#. TODO: Make this error either block the ensuing SSL
+#. connection error until the user dismisses this one, or
+#. stifle it.
+#. TODO: Probably wrong.
+#. TODO: Probably wrong
 msgid "SSL Certificate Error"
 msgstr "Lỗi chứng nhận SSL"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1362
 msgid "Invalid certificate chain"
 msgstr "Dãy chứng nhận không hợp lệ"
 
-#.vrq will be completed by user_auth
-#: ../libpurple/certificate.c:1383
+#. vrq will be completed by user_auth
 msgid ""
 "You have no database of root certificates, so this certificate cannot be "
 "validated."
-msgstr "Bạn không có cơ sở dữ liệu chứng nhận gốc nên không thể thẩm tra chứng nhận này."
+msgstr ""
+"Bạn không có cơ sở dữ liệu chứng nhận gốc nên không thể thẩm tra chứng nhận "
+"này."
 
-#.vrq will be completed by user_auth
-#: ../libpurple/certificate.c:1406
+#. vrq will be completed by user_auth
 msgid ""
 "The root certificate this one claims to be issued by is unknown to Pidgin."
 msgstr "Pidgin không nhận ra chứng nhận gốc có vẻ đã cấp chứng nhận này."
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1423
 #, c-format
 msgid ""
 "The certificate chain presented by %s does not have a valid digital "
 "signature from the Certificate Authority from which it claims to have a "
 "signature."
-msgstr "%s đã cung cấp một dãy chứng nhận không có chữ ký số hợp lệ từ Nhà cầm quyền chứng nhận từ đó nó tuyên bố có chữ ký."
+msgstr ""
+"%s đã cung cấp một dãy chứng nhận không có chữ ký số hợp lệ từ Nhà cầm quyền "
+"chứng nhận từ đó nó tuyên bố có chữ ký."
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1432
 msgid "Invalid certificate authority signature"
 msgstr "Chữ ký nhà cầm quyền chứng nhận không hợp lệ"
 
-#.Make messages
-#: ../libpurple/certificate.c:1891
+#. Prompt the user to authenticate the certificate
+#. TODO: Provide the user with more guidance about why he is
+#. being prompted
+#. vrq will be completed by user_auth
 #, c-format
 msgid ""
+"The certificate presented by \"%s\" claims to be from \"%s\" instead. This "
+"could mean that you are not connecting to the service you believe you are."
+msgstr ""
+"« %s » cung cấp một chứng nhận có vẻ là theo dạng « %s » thay thế. Có thể "
+"nghĩa là bạn không phải có kết nối đến dịch vụ bạn tin là đó."
+
+#. Make messages
+#, c-format
+msgid ""
 "Common name: %s\n"
 "\n"
 "Fingerprint (SHA1): %s\n"
 "\n"
 "Activation date: %s\n"
 "Expiration date: %s\n"
-msgstr "Tên chung: %s\n"
+msgstr ""
+"Tên chung: %s\n"
 "\n"
 "Vân tay (SHA1): %s\n"
 "\n"
 "Ngày kích hoạt: %s\n"
 "Ngày hết hạn: %s\n"
 
-#.TODO: Find what the handle ought to be
-#: ../libpurple/certificate.c:1900
+#. TODO: Find what the handle ought to be
 msgid "Certificate Information"
 msgstr "Thông tin chứng nhận"
 
-#: ../libpurple/connection.c:109
 msgid "Registration Error"
 msgstr "Lỗi đăng ký"
 
-#: ../libpurple/connection.c:182
 msgid "Unregistration Error"
 msgstr "Lỗi hủy đăng ký"
 
-#: ../libpurple/connection.c:336
 #, c-format
 msgid "+++ %s signed on"
 msgstr "+++ %s đã đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/connection.c:366
 #, c-format
 msgid "+++ %s signed off"
 msgstr "+++ %s đã đăng xuất"
 
-#: ../libpurple/connection.c:511
-#: ../libpurple/plugin.c:277
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2352
-#: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:141
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:378
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/servconn.c:139
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:330
-#: ../libpurple/protocols/oscar/family_chatnav.c:63
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Lỗi không rõ"
 
-#: ../libpurple/conversation.c:170
 msgid "Unable to send message: The message is too large."
 msgstr "Không thể gửi tin nhẳn vì nó quá lớn."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:173
-#: ../libpurple/conversation.c:186
 #, c-format
 msgid "Unable to send message to %s."
 msgstr "Không thể gửi tin nhẳn cho %s."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:174
 msgid "The message is too large."
 msgstr "Tin nhẳn quá lớn."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:183
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:272
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:315
 msgid "Unable to send message."
 msgstr "Không thể gửi tin nhẳn."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1211
 msgid "Send Message"
 msgstr "Gửi tin nhẳn"
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1214
 msgid "_Send Message"
 msgstr "_Gửi tin nhẳn"
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1620
 #, c-format
 msgid "%s entered the room."
 msgstr "%s vào phòng."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1623
 #, c-format
 msgid "%s [<I>%s</I>] entered the room."
 msgstr "%s [<I>%s</I>] vào phòng."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1733
 #, c-format
 msgid "You are now known as %s"
 msgstr "Bạn bây giờ đổi là %s"
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1753
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s bây giờ đổi là %s"
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1828
 #, c-format
 msgid "%s left the room."
 msgstr "%s rời phòng."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1831
 #, c-format
 msgid "%s left the room (%s)."
 msgstr "%s rời phòng (%s)."
 
-#: ../libpurple/dbus-server.c:584
 #, c-format
 msgid "Failed to get connection: %s"
 msgstr "Không lấy được kết nối: %s"
 
-#: ../libpurple/dbus-server.c:596
 #, c-format
 msgid "Failed to get name: %s"
 msgstr "Không lấy được tên: %s"
 
-#: ../libpurple/dbus-server.c:610
 #, c-format
 msgid "Failed to get serv name: %s"
 msgstr "Không lấy được tên máy phục vụ : %s"
 
-#: ../libpurple/dbus-server.h:84
 msgid "Purple's D-BUS server is not running for the reason listed below"
 msgstr "Máy phục vụ D-BUS của Purple không đang chạy, vì lý do bên dưới"
 
-#: ../libpurple/desktopitem.c:287
-#: ../libpurple/desktopitem.c:878
 msgid "No name"
 msgstr "Không tên"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:511
 msgid "Unable to create new resolver process\n"
 msgstr "Không thể tạo tiến trình giải quyết mới\n"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:516
 msgid "Unable to send request to resolver process\n"
 msgstr "Không thể gửi yêu cầu cho tiến trình giải quyết\n"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:549
-#: ../libpurple/dnsquery.c:698
 #, c-format
 msgid ""
 "Error resolving %s:\n"
 "%s"
-msgstr "Lỗi giải quyết %s:\n"
+msgstr ""
+"Lỗi giải quyết %s:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:552
-#: ../libpurple/dnsquery.c:712
-#: ../libpurple/dnsquery.c:830
 #, c-format
 msgid "Error resolving %s: %d"
 msgstr "Lỗi giải quyết %s: %d"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:574
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading from resolver process:\n"
 "%s"
-msgstr "Lỗi đọc từ tiến trình giải quyết:\n"
+msgstr ""
+"Lỗi đọc từ tiến trình giải quyết:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:578
+#, c-format
 msgid "EOF while reading from resolver process"
 msgstr "Gặp kết thúc tập tin khi đọc từ tiến trình giải quyết"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:762
 #, c-format
 msgid "Thread creation failure: %s"
 msgstr "Lỗi tạo mạch: %s"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:763
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Lý do không rõ"
 
-#: ../libpurple/ft.c:209
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading %s: \n"
 "%s.\n"
-msgstr "Lỗi đọc %s: \n"
+msgstr ""
+"Lỗi đọc %s: \n"
 "%s.\n"
 
-#: ../libpurple/ft.c:213
 #, c-format
 msgid ""
 "Error writing %s: \n"
 "%s.\n"
-msgstr "Lá»—i ghi %s: \n"
+msgstr ""
+"Lá»—i ghi %s: \n"
 "%s.\n"
 
-#: ../libpurple/ft.c:217
 #, c-format
 msgid ""
 "Error accessing %s: \n"
 "%s.\n"
-msgstr "Lỗi truy cập %s: \n"
+msgstr ""
+"Lỗi truy cập %s: \n"
 "%s.\n"
 
-#: ../libpurple/ft.c:253
 msgid "Directory is not writable."
 msgstr "Thư mục không cho phép ghi."
 
-#: ../libpurple/ft.c:268
 msgid "Cannot send a file of 0 bytes."
 msgstr "Không thể gửi tập tin kích cỡ 0 byte."
 
-#: ../libpurple/ft.c:278
 msgid "Cannot send a directory."
 msgstr "Không thể gửi thư mục."
 
-#: ../libpurple/ft.c:287
 #, c-format
 msgid "%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.\n"
 msgstr "%s không phải là một tập tin thông thường nên từ chối ghi đè.\n"
 
-#: ../libpurple/ft.c:347
 #, c-format
 msgid "%s wants to send you %s (%s)"
 msgstr "%s muốn gửi cho bạn %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/ft.c:354
 #, c-format
 msgid "%s wants to send you a file"
 msgstr "%s muốn gửi cho bạn một tập tin"
 
-#: ../libpurple/ft.c:397
 #, c-format
 msgid "Accept file transfer request from %s?"
 msgstr "Chấp nhận yêu cầu truyền tải tập tin từ %s không?"
 
-#: ../libpurple/ft.c:401
 #, c-format
 msgid ""
 "A file is available for download from:\n"
 "Remote host: %s\n"
 "Remote port: %d"
-msgstr "Một tập tin đang sẵn sàng tải xuống từ :\n"
+msgstr ""
+"Một tập tin đang sẵn sàng tải xuống từ :\n"
 "Máy ở xa: %s\n"
 "Cổng ở xa: %d"
 
-#: ../libpurple/ft.c:436
 #, c-format
 msgid "%s is offering to send file %s"
 msgstr "%s muốn gửi tập tin %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:489
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid filename.\n"
 msgstr "%s không phải là tên tập tin hợp lệ.\n"
 
-#: ../libpurple/ft.c:510
 #, c-format
 msgid "Offering to send %s to %s"
 msgstr "Muốn gửi %s cho %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:522
 #, c-format
 msgid "Starting transfer of %s from %s"
 msgstr "Đang bắt đầu truyền %s từ %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:683
 #, c-format
 msgid "Transfer of file %s complete"
 msgstr "Đã truyền xong tập tin %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:686
+#, c-format
 msgid "File transfer complete"
 msgstr "Đã truyền xong tập tin"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1109
 #, c-format
 msgid "You canceled the transfer of %s"
 msgstr "Bạn đã thôi truyền %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1114
+#, c-format
 msgid "File transfer cancelled"
 msgstr "Tiến trình truyền tập tin bị thôi."
 
-#: ../libpurple/ft.c:1172
 #, c-format
 msgid "%s canceled the transfer of %s"
 msgstr "%s đã thôi truyền %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1177
 #, c-format
 msgid "%s canceled the file transfer"
 msgstr "%s đã thôi truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1234
 #, c-format
 msgid "File transfer to %s failed."
 msgstr "Tiến trình truyền tập tin cho %s bị lỗi."
 
-#: ../libpurple/ft.c:1236
 #, c-format
 msgid "File transfer from %s failed."
 msgstr "Tiến trình truyền tập tin từ %s bị lỗi."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:1
 msgid "Run the command in a terminal"
 msgstr "Chạy lệnh trong thiết bị cuối"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:2
 msgid "The command used to handle \"aim\" URLs, if enabled."
 msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « aim », nếu bật."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:3
 msgid "The command used to handle \"gg\" URLs, if enabled."
 msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « gg », nếu bật."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:4
 msgid "The command used to handle \"icq\" URLs, if enabled."
 msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « icq », nếu bật."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:5
 msgid "The command used to handle \"irc\" URLs, if enabled."
 msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « irc », nếu bật."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:6
 msgid "The command used to handle \"msnim\" URLs, if enabled."
 msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « msnim », nếu bật."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:7
 msgid "The command used to handle \"sip\" URLs, if enabled."
 msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « sip », nếu bật."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:8
 msgid "The command used to handle \"xmpp\" URLs, if enabled."
 msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « xmpp », nếu bật."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:9
 msgid "The command used to handle \"ymsgr\" URLs, if enabled."
 msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « ymsgr », nếu bật."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:10
 msgid "The handler for \"aim\" URLs"
 msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « aim »"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:11
 msgid "The handler for \"gg\" URLs"
 msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « gg »"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:12
 msgid "The handler for \"icq\" URLs"
 msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « icq »"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:13
 msgid "The handler for \"irc\" URLs"
 msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « irc »"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:14
 msgid "The handler for \"msnim\" URLs"
 msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « msnim »"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:15
 msgid "The handler for \"sip\" URLs"
 msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « sip »"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:16
 msgid "The handler for \"xmpp\" URLs"
 msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « xmpp »"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:17
 msgid "The handler for \"ymsgr\" URLs"
 msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « ymsgr »"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:18
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim\" "
 "URLs."
-msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « aim »."
+msgstr ""
+"Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « "
+"aim »."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:19
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" "
 "URLs."
-msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « gg »."
+msgstr ""
+"Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « "
+"gg »."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:20
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq\" "
 "URLs."
-msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « icq »."
+msgstr ""
+"Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « "
+"icq »."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:21
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc\" "
 "URLs."
-msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « irc »."
+msgstr ""
+"Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « "
+"irc »."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:22
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"msnim\" "
 "URLs."
-msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « msnim »."
+msgstr ""
+"Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « "
+"msnim »."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:23
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip\" "
 "URLs."
-msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « sip »."
+msgstr ""
+"Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « "
+"sip »."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:24
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp\" "
 "URLs."
-msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « xmpp »."
+msgstr ""
+"Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « "
+"xmpp »."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:25
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"ymsgr\" "
 "URLs."
-msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « ymsgr »."
+msgstr ""
+"Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « "
+"ymsgr »."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:26
 msgid ""
 "True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
 "terminal."
-msgstr "Đúng nếu lệnh được dùng để quản lý địa chỉ URL kiểu này nên được chạy trong thiết bị cuối."
+msgstr ""
+"Đúng nếu lệnh được dùng để quản lý địa chỉ URL kiểu này nên được chạy trong "
+"thiết bị cuối."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:27
 msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
 msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « aim » hay không"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:28
 msgid "Whether the specified command should handle \"gg\" URLs"
 msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « gg » hay không"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:29
 msgid "Whether the specified command should handle \"icq\" URLs"
 msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « icq » hay không"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:30
 msgid "Whether the specified command should handle \"irc\" URLs"
 msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « irc » hay không"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:31
 msgid "Whether the specified command should handle \"msnim\" URLs"
 msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « msnim » hay không"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:32
 msgid "Whether the specified command should handle \"sip\" URLs"
 msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « sip » hay không"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:33
 msgid "Whether the specified command should handle \"xmpp\" URLs"
 msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « xmpp » hay không"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:34
 msgid "Whether the specified command should handle \"ymsgr\" URLs"
 msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « ymsgr » hay không"
 
-#: ../libpurple/log.c:183
 msgid "<b><font color=\"red\">The logger has no read function</font></b>"
 msgstr "<b><font color=\"red\">Trình ghi lưu không có chức năng đọc</font></b>"
 
-#: ../libpurple/log.c:597
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
-#: ../libpurple/log.c:611
 msgid "Plain text"
 msgstr "Nhập thô"
 
-#: ../libpurple/log.c:625
 msgid "Old flat format"
 msgstr "Định dạng phẳng cũ"
 
-#: ../libpurple/log.c:838
 msgid "Logging of this conversation failed."
 msgstr "Không thể theo dõi được cuộc trao đổi này."
 
-#: ../libpurple/log.c:1281
 msgid "XML"
 msgstr "XML"
 
-#: ../libpurple/log.c:1365
 #, c-format
 msgid ""
 "<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
 "REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
-msgstr "<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;Trả-Lời-Tự-"
+msgstr ""
+"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;Trả-Lời-Tự-"
 "Động&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
 
-#: ../libpurple/log.c:1367
 #, c-format
 msgid ""
 "<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
 "REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
-msgstr "<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;Trả-Lời-Tự-"
+msgstr ""
+"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;Trả-Lời-Tự-"
 "Động&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
 
-#: ../libpurple/log.c:1425
-#: ../libpurple/log.c:1558
 msgid "<font color=\"red\"><b>Unable to find log path!</b></font>"
-msgstr "<font color=\"red\"><b>Không tìm được đường dẫn tới bản ghi.</b></font>"
+msgstr ""
+"<font color=\"red\"><b>Không tìm được đường dẫn tới bản ghi.</b></font>"
 
-#: ../libpurple/log.c:1437
-#: ../libpurple/log.c:1567
 #, c-format
 msgid "<font color=\"red\"><b>Could not read file: %s</b></font>"
 msgstr "<font color=\"red\"><b>Không thể đọc tập tin: %s</b></font>"
 
-#: ../libpurple/log.c:1499
 #, c-format
 msgid "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
 msgstr "(%s) %s <Trả Lời-Tự Động>: %s\n"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:360
 #, c-format
 msgid "You are using %s, but this plugin requires %s."
 msgstr "Bạn đang sử dụng %s, còn phần bổ sung này cần thiết %s."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:375
+#, c-format
 msgid "This plugin has not defined an ID."
 msgstr "Phần bổ sung này chưa xác định mã ID."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:443
 #, c-format
 msgid "Plugin magic mismatch %d (need %d)"
 msgstr "Sai khớp ma thuật phần bổ sung %d (cần %d)"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:460
 #, c-format
 msgid "ABI version mismatch %d.%d.x (need %d.%d.x)"
 msgstr "Sai khớp phiên bản ABI %d.%d.x (cần %d.%d.x)"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:477
-msgid "Plugin does not implement all required functions"
-msgstr "Phần bổ sung không thực hiện tất cả các hàm cần thiết"
+msgid ""
+"Plugin does not implement all required functions (list_icon, login and close)"
+msgstr ""
+"Phần bổ sung không thực hiện tất cả các hàm cần thiết (list_icon, đăng nhập "
+"và đóng)"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:542
 #, c-format
 msgid ""
 "The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try "
 "again."
 msgstr "Không tìm thấy phần bổ sung cần thiết %s. Hãy cài đặt nó rồi thử lại."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:547
 msgid "Unable to load the plugin"
 msgstr "Không thể nạp phần bổ sung"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:569
 #, c-format
 msgid "The required plugin %s was unable to load."
 msgstr "Không nạp được phần bổ sung %s theo yêu cầu."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:573
 msgid "Unable to load your plugin."
 msgstr "Không thể nạp phần bổ sung của bạn."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:663
 #, c-format
 msgid "%s requires %s, but it failed to unload."
 msgstr "%s cần thiết %s, nhưng nó không bỏ nạp được."
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:23
 msgid "Autoaccept"
 msgstr "Tự động chấp nhận"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:25
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:26
 msgid "Auto-accept file transfer requests from selected users."
-msgstr "Tự động chấp nhận yêu cầu truyền tải tập tin từ các người dùng đã chọn."
+msgstr ""
+"Tự động chấp nhận yêu cầu truyền tải tập tin từ các người dùng đã chọn."
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:80
 #, c-format
 msgid "Autoaccepted file transfer of \"%s\" from \"%s\" completed."
-msgstr "Việc truyền tập tin « %s » từ « %s » đã chạy xong (đã tự động chấp nhận)."
+msgstr ""
+"Việc truyền tập tin « %s » từ « %s » đã chạy xong (đã tự động chấp nhận)."
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:82
 msgid "Autoaccept complete"
 msgstr "Tự động chấp nhận hoàn tất"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:171
 #, c-format
 msgid "When a file-transfer request arrives from %s"
 msgstr "Khi nhận được yêu cầu truyền tập tin từ %s"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:173
 msgid "Set Autoaccept Setting"
 msgstr "Đặt thiết lập tự động chấp nhận"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:175
 msgid "_Save"
 msgstr "_LÆ°u"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:176
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:170
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:204
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:230
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1449
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2238
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2287
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5911
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5966
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6192
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6262
-#: ../libpurple/request.h:1454
-#: ../libpurple/request.h:1464
-#: ../pidgin/gtkblist.c:548
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Thôi"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:179
 msgid "Ask"
 msgstr "Hỏi"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:180
 msgid "Auto Accept"
 msgstr "Tự động chấp nhận"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:181
 msgid "Auto Reject"
 msgstr "Tự động từ chối"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:196
 msgid "Autoaccept File Transfers..."
 msgstr "Tự động chấp nhận yêu cầu truyền tập tin..."
 
-#.XXX: Is there a better way than this? There really should be.
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:226
+#. XXX: Is there a better way than this? There really should be.
 msgid ""
 "Path to save the files in\n"
 "(Please provide the full path)"
-msgstr "Đường dẫn vào đó cần lưu các tập tin\n"
+msgstr ""
+"Đường dẫn vào đó cần lưu các tập tin\n"
 "(Hãy cung cấp đường dẫn đầy đủ)"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:231
 msgid "Automatically reject from users not in buddy list"
 msgstr "Tự động từ chối yêu cầu từ người dùng không nằm trên danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:235
 msgid ""
 "Notify with a popup when an autoaccepted file transfer is complete\n"
 "(only when there's no conversation with the sender)"
-msgstr "Tự mở thông báo khi việc truyền tập tin đã chấp nhận tự động đã chạy xong\n"
+msgstr ""
+"Tự mở thông báo khi việc truyền tập tin đã chấp nhận tự động đã chạy xong\n"
 "(chỉ khi không có cuộc thoại với người gửi)"
 
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:46
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1808
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1838
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1661
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1691
+#, fuzzy
+msgid "Create a new directory for each user"
+msgstr "Chọn một thư mục người dùng trong đó cần tìm kiếm"
+
 msgid "Notes"
 msgstr "Ghi chú"
 
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:47
 msgid "Enter your notes below..."
 msgstr "Ghi chú vào bên dưới..."
 
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:65
 msgid "Edit Notes..."
-msgstr "Sửa bản ghi chú..."
+msgstr "Sửa ghi chú..."
 
-#.*< major version
-#.*< minor version
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:90
-#: ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:74
+#. *< major version
+#. *< minor version
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "Buddy Notes"
 msgstr "Ghi chú bạn thân"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:92
-#: ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:76
+#. *< name
+#. *< version
 msgid "Store notes on particular buddies."
 msgstr "Lưu bản ghi chú về bạn thân nào đó"
 
-#.*< summary
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:93
-#: ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:77
+#. *< summary
 msgid "Adds the option to store notes for buddies on your buddy list."
 msgstr "Thêm tùy chọn để lưu bản ghi chú về bạn thân trên danh sách bạn bè."
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/ciphertest.c:264
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "Cipher Test"
 msgstr "Thử mật mã"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/ciphertest.c:267
-#: ../libpurple/plugins/ciphertest.c:269
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Tests the ciphers that ship with libpurple."
 msgstr "Thử các mật mã có sẵn trong thư viện libpurple."
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/dbus-example.c:155
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "DBus Example"
 msgstr "Thí dụ DBus"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/dbus-example.c:158
-#: ../libpurple/plugins/dbus-example.c:160
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "DBus Plugin Example"
 msgstr "Thí dụ phần bổ sung DBus"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/filectl.c:248
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "File Control"
 msgstr "Điều khiển tập tin"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/filectl.c:251
-#: ../libpurple/plugins/filectl.c:253
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Allows control by entering commands in a file."
 msgstr "Cho phép điều khiển bằng các lệnh ghi trong tập tin."
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:158
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:218
 msgid "Minutes"
 msgstr "Phút"
 
-#.This is a cultural reference. Dy'er Mak'er is a song by Led Zeppelin.
-#.If that doesn't translate well into your language, drop the 's before translating.
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:165
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:199
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:225
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:318
+#. This is a cultural reference. Dy'er Mak'er is a song by Led Zeppelin.
+#. If that doesn't translate well into your language, drop the 's before translating.
 msgid "I'dle Mak'er"
 msgstr "Bộ làm nghỉ"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:166
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:258
 msgid "Set Account Idle Time"
 msgstr "Đặt thời gian nghỉ tài khoản"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:169
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:229
 msgid "_Set"
 msgstr "_Lập"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:184
 msgid "None of your accounts are idle."
 msgstr "Bạn không có tài khoản nghỉ."
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:200
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:262
 msgid "Unset Account Idle Time"
 msgstr "Hủy đặt thời gian nghỉ tài khoản"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:203
 msgid "_Unset"
 msgstr "_Bỏ lập"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:226
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:266
 msgid "Set Idle Time for All Accounts"
 msgstr "Đặt thời gian nghỉ cho mọi tài khoản"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:271
 msgid "Unset Idle Time for All Idled Accounts"
 msgstr "Bỏ đặt thời gian nghỉ cho mọi tài khoản đã nghỉ"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:320
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:321
 msgid "Allows you to hand-configure how long you've been idle"
 msgstr "Cho phép bạn tự cấu hình thời gian nghỉ"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/ipc-test-client.c:87
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "IPC Test Client"
 msgstr "Trình khách thử IPC"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#: ../libpurple/plugins/ipc-test-client.c:90
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
 msgid "Test plugin IPC support, as a client."
 msgstr "Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình khách."
 
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/ipc-test-client.c:92
+#. * description
 msgid ""
 "Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
 "calls the commands registered."
-msgstr "Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình khách. Việc này định vị phần "
+msgstr ""
+"Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình khách. Việc này định vị phần "
 "bổ sung máy phục vụ và gọi các lệnh đã đăng ký."
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/ipc-test-server.c:74
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "IPC Test Server"
 msgstr "Trình phục vụ thử IPC"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#: ../libpurple/plugins/ipc-test-server.c:77
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
 msgid "Test plugin IPC support, as a server."
 msgstr "Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình phục vụ."
 
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/ipc-test-server.c:79
+#. * description
 msgid "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
-msgstr "Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình phục vụ. Việc này đăng ký các lệnh IPC."
+msgstr ""
+"Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình phục vụ. Việc này đăng ký các "
+"lệnh IPC."
 
-#: ../libpurple/plugins/joinpart.c:229
 msgid "Join/Part Hiding Configuration"
 msgstr "Cấu hình ẩn việc Vào/Rời"
 
-#: ../libpurple/plugins/joinpart.c:233
 msgid "Minimum Room Size"
 msgstr "Kích cỡ phòng tối thiểu"
 
-#: ../libpurple/plugins/joinpart.c:239
 msgid "User Inactivity Timeout (in minutes)"
 msgstr "Thời hạn người dùng không hoạt động (theo phút)"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/joinpart.c:270
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "Join/Part Hiding"
 msgstr "Ẩn Vào/Rời"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#: ../libpurple/plugins/joinpart.c:273
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
 msgid "Hides extraneous join/part messages."
 msgstr "Ẩn các thông điệp Vào/Rời thừa."
 
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/joinpart.c:275
+#. * description
 msgid ""
 "This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those users "
 "actively taking part in a conversation."
-msgstr "Phần bổ sung này ẩn các thông điệp Vào/Rời trong phòng lớn, trừ thông điệp về những người dùng đang nói chuyện."
+msgstr ""
+"Phần bổ sung này ẩn các thông điệp Vào/Rời trong phòng lớn, trừ thông điệp "
+"về những người dùng đang nói chuyện."
 
-#.This is used in the place of a timezone abbreviation if the
-#.* offset is way off. The user should never really see it, but
-#.* it's here just in case. The parens are to make it clear it's
-#.* not a real timezone.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:499
+#. This is used in the place of a timezone abbreviation if the
+#. * offset is way off. The user should never really see it, but
+#. * it's here just in case. The parens are to make it clear it's
+#. * not a real timezone.
 msgid "(UTC)"
 msgstr "(UTC)"
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1554
 msgid "User is offline."
 msgstr "Người dùng chưa kết nối."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1560
 msgid "Auto-response sent:"
 msgstr "Gửi trả lời tự động:"
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1570
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1573
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:80
 #, c-format
 msgid "%s has signed off."
 msgstr "%s đã đăng xuất."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1587
 msgid "One or more messages may have been undeliverable."
 msgstr "Có thể không phát được một hay nhiều thông điệp."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1597
 msgid "You were disconnected from the server."
 msgstr "Bạn đã bị ngắt kết nối khỏi máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1605
 msgid ""
 "You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are "
 "logged in."
-msgstr "Hiện thời bạn không có kết nối. Không đăng nhập nên không nhận thông điệp."
+msgstr ""
+"Hiện thời bạn không có kết nối. Không đăng nhập nên không nhận thông điệp."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1620
 msgid "Message could not be sent because the maximum length was exceeded."
 msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì vượt quá chiều dài tối đa."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1625
 msgid "Message could not be sent."
 msgstr "Thông điệp đã không được gửi."
 
 # Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
-#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2699
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2835
+#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
 msgid "Adium"
 msgstr "Adium"
 
 # Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
-#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2712
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2840
+#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
 msgid "Fire"
 msgstr "Fire"
 
 # Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
-#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2724
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2844
+#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
 msgid "Messenger Plus!"
 msgstr "Messenger Plus!"
 
 # Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
-#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2738
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2849
+#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
 msgid "QIP"
 msgstr "QIP"
 
 # Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
-#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2750
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2853
+#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
 msgid "MSN Messenger"
 msgstr "MSN Messenger"
 
 # Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
-#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2762
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2857
+#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
 msgid "Trillian"
 msgstr "Trillian"
 
-#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
 # Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2774
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2861
+#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
 msgid "aMSN"
 msgstr "aMSN"
 
-#.Add general preferences.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2817
+#. Add general preferences.
 msgid "General Log Reading Configuration"
 msgstr "Cấu hình đọc sổ theo dõi chung"
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2821
 msgid "Fast size calculations"
 msgstr "Tính nhanh kích cỡ"
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2825
 msgid "Use name heuristics"
 msgstr "Dùng cách tìm ra tên"
 
-#.Add Log Directory preferences.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2831
+#. Add Log Directory preferences.
 msgid "Log Directory"
 msgstr "Thư mục chứa sổ theo dõi"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2890
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "Log Reader"
 msgstr "Bộ đọc sổ theo dõi"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2894
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
 msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
-msgstr "Bao gồm trong bộ xem bản ghi các bản ghi của ứng dụng khách tin nhắn khác."
+msgstr ""
+"Bao gồm trong bộ xem bản ghi các bản ghi của ứng dụng khách tin nhắn khác."
 
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2898
+#. * description
 msgid ""
 "When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
 "Currently, this includes Adium, MSN Messenger, and Trillian.\n"
 "\n"
 "WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use it "
 "at your own risk!"
-msgstr "Khi xem bản ghi, phần bổ sung này sẽ cũng bao gồm các bản ghi của ứng dụng khách tin nhắn khác. Hiện thời, gồm có Adium, MSN Messenger, và Trillian.\n"
+msgstr ""
+"Khi xem bản ghi, phần bổ sung này sẽ cũng bao gồm các bản ghi của ứng dụng "
+"khách tin nhắn khác. Hiện thời, gồm có Adium, MSN Messenger, và Trillian.\n"
 "\n"
-"CẢNH BÁO : phần bổ sung này vẫn còn là mã nguồn anfa (rất mới, chưa thử) nên có thể sụp đổ nhiều. Hãy tự chịu trách nhiệm khi dùng nó !"
+"CẢNH BÁO : phần bổ sung này vẫn còn là mã nguồn anfa (rất mới, chưa thử) nên "
+"có thể sụp đổ nhiều. Hãy tự chịu trách nhiệm khi dùng nó !"
 
-#: ../libpurple/plugins/mono/loader/mono.c:217
 msgid "Mono Plugin Loader"
 msgstr "Bộ nạp phần bổ sung Mono"
 
-#: ../libpurple/plugins/mono/loader/mono.c:219
-#: ../libpurple/plugins/mono/loader/mono.c:220
 msgid "Loads .NET plugins with Mono."
 msgstr "Nạp phần bổ sung .NET với Mono."
 
-#: ../libpurple/plugins/newline.c:57
 msgid "Add new line in IMs"
 msgstr "Thêm dòng mới vào tin nhắn"
 
-#: ../libpurple/plugins/newline.c:61
 msgid "Add new line in Chats"
 msgstr "Thêm dòng mới vào chat"
 
-#.*< magic
-#.*< major version
-#.*< minor version
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/newline.c:104
+#. *< magic
+#. *< major version
+#. *< minor version
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "New Line"
 msgstr "Dòng mới"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#: ../libpurple/plugins/newline.c:106
+#. *< name
+#. *< version
 msgid "Prepends a newline to displayed message."
 msgstr "Thêm dòng mới vào trước tin nhẳn đã hiển thị."
 
-#.*< summary
-#: ../libpurple/plugins/newline.c:107
+#. *< summary
 msgid ""
 "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears below "
-"the screen name in the conversation window."
-msgstr "Thêm dòng mới vào trước tin nhẳn, để phần còn lại của tin nhẳn sẽ xuất hiện bên dưới tên hiển thị trong cửa sổ thoại."
+"the username in the conversation window."
+msgstr ""
+"Thêm một dòng mới vào trước tin nhẳn, để phần còn lại của tin nhẳn sẽ xuất "
+"hiện bên dưới tên người dùng trong cửa sổ thoại."
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:23
 msgid "Offline Message Emulation"
 msgstr "Mô phỏng tin nhẳn ngoại tuyến"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:25
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:26
 msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
 msgstr "Lưu dạng thông báo các tin nhẳn được gửi cho người dùng chưa kết nối."
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:95
 msgid ""
 "The rest of the messages will be saved as pounce. You can edit/delete the "
 "pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
-msgstr "Phần còn lại của các tin nhẳn sẽ được lưu dạng thông báo. Bạn cũng có thể chỉnh sửa/xoá thông báo trong hộp thoại « Thông báo bạn thân »."
+msgstr ""
+"Phần còn lại của các tin nhẳn sẽ được lưu dạng thông báo. Bạn cũng có thể "
+"chỉnh sửa/xoá thông báo trong hộp thoại « Thông báo bạn thân »."
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:156
 #, c-format
 msgid ""
 "\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in "
 "a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
-msgstr "« %s » chưa kết nối. Bạn có muốn lưu phần còn lại của các tin nhẳn trong thông báo rồi gửi tự động khi « %s » đăng nhập lại không?"
+msgstr ""
+"« %s » chưa kết nối. Bạn có muốn lưu phần còn lại của các tin nhẳn trong "
+"thông báo rồi gửi tự động khi « %s » đăng nhập lại không?"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:160
 msgid "Offline Message"
 msgstr "Tin nhẳn ngoại tuyến"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:161
 msgid "You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounces' dialog"
-msgstr "Bạn cũng có thể chỉnh sửa/xoá thông báo trong hộp thoại « Thông báo bạn thân »."
+msgstr ""
+"Bạn cũng có thể chỉnh sửa/xoá thông báo trong hộp thoại « Thông báo bạn thân "
+"»."
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:165
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:141
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:665
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/dialog.c:133
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:550
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:564
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1928
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:317
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:113
-#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:308
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:314
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:119
-#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:307
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:269
 msgid "Yes"
 msgstr "Có"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:166
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:142
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:665
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/dialog.c:134
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:550
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:564
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1929
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:318
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:114
-#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:309
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:315
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:120
-#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:308
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:270
 msgid "No"
 msgstr "Không"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:193
 msgid "Save offline messages in pounce"
 msgstr "Lưu tin nhẳn ngoại tuyến trong thông báo"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:197
 msgid "Do not ask. Always save in pounce."
 msgstr "Đừng hỏi. Luôn luôn lưu trong thông báo."
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/perl/perl.c:601
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "Perl Plugin Loader"
 msgstr "Bộ nạp phần bổ sung Perl"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.*< summary
-#: ../libpurple/plugins/perl/perl.c:603
-#: ../libpurple/plugins/perl/perl.c:604
+#. *< name
+#. *< version
+#. *< summary
 msgid "Provides support for loading perl plugins."
 msgstr "Cung cấp hỗ trợ để nạp phần bổ sung Perl."
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:20
 msgid "Psychic Mode"
 msgstr "Chế độ dự đoán"
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:21
 msgid "Psychic mode for incoming conversation"
 msgstr "Chế độ dự đoán về cuộc thoại gửi đến"
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:22
 msgid ""
 "Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. "
 "This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!"
-msgstr "Gây ra cửa sổ thoại xuất hiện khi người dùng khác bắt đầu gửi tin nhẳn. Hoạt động được cho AIM, ICQ, XMPP, Sametime, và Yahoo!"
+msgstr ""
+"Gây ra cửa sổ thoại xuất hiện khi người dùng khác bắt đầu gửi tin nhẳn. Hoạt "
+"động được cho AIM, ICQ, XMPP, Sametime, và Yahoo!"
 
 # Đây là lời trích dẫn từ phim Star Wars: khó dịch thì dịch sự nghĩa trong chương trình.
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:72
 msgid "You feel a disturbance in the force..."
 msgstr "Bạn phát hiện cái gì bị thay đổi..."
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:91
 msgid "Only enable for users on the buddy list"
 msgstr "Chỉ hiệu lực cho người dùng trong danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:96
 msgid "Disable when away"
 msgstr "Tắt khi vắng mặt"
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:100
 msgid "Display notification message in conversations"
 msgstr "Hiển thị tin nhẳn thông báo trong cuộc thoại"
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:105
 msgid "Raise psychic conversations"
 msgstr "Nâng lên cuộc thoại dự đoán"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/signals-test.c:753
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "Signals Test"
 msgstr "Kiểm tra tín hiệu"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/signals-test.c:756
-#: ../libpurple/plugins/signals-test.c:758
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Test to see that all signals are working properly."
 msgstr "Kiểm tra để biết là mọi tín hiệu hoạt động tốt."
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/simple.c:37
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "Simple Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung đơn giản"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/simple.c:40
-#: ../libpurple/plugins/simple.c:42
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Tests to see that most things are working."
 msgstr "Kiểm tra để biết phần lớn thứ đang hoạt động."
 
-#.Scheme name
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:910
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:731
+#. Scheme name
 msgid "X.509 Certificates"
 msgstr "Chứng nhận X.509"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:994
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "GNUTLS"
 msgstr "GNUTLS"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:997
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:999
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Provides SSL support through GNUTLS."
 msgstr "Cung cấp hỗ trợ SSL thông qua GNUTLS."
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:816
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "NSS"
 msgstr "NSS"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:819
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:821
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Provides SSL support through Mozilla NSS."
 msgstr "Cung cấp hỗ trợ SSL thông qua Mozilla NSS."
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl.c:94
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl.c:97
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl.c:99
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Provides a wrapper around SSL support libraries."
 msgstr "Cung cấp một lớp bọc cho thư viện hỗ trợ SSL."
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:50
 #, c-format
 msgid "%s is no longer away."
 msgstr "%s thôi vắng mặt."
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:52
 #, c-format
 msgid "%s has gone away."
 msgstr "%s đã đi vắng."
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:62
 #, c-format
 msgid "%s has become idle."
 msgstr "%s rơi vào trạng thái nghỉ."
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:64
 #, c-format
 msgid "%s is no longer idle."
 msgstr "%s hoạt động trở lại."
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:73
 #, c-format
 msgid "%s has signed on."
 msgstr "%s đã đăng nhập."
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:91
 msgid "Notify When"
 msgstr "Thông báo khi"
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:94
 msgid "Buddy Goes _Away"
 msgstr "Bạn thân đi _vắng"
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:97
 msgid "Buddy Goes _Idle"
 msgstr "Bạn thân mới _nghỉ:"
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:100
 msgid "Buddy _Signs On/Off"
 msgstr "Bạn thân đăn_g nhập/xuất"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:148
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
 msgid "Buddy State Notification"
 msgstr "Thông báo trạng thái bạn thân"
 
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:151
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:154
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid ""
 "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or "
 "idle."
-msgstr "Thông báo trong cửa sổ cuộc thoại trạng thái vắng mặt, có mặt, hay nghỉ của bạn thân."
+msgstr ""
+"Thông báo trong cửa sổ cuộc thoại trạng thái vắng mặt, có mặt, hay nghỉ của "
+"bạn thân."
 
-#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:423
 msgid "Tcl Plugin Loader"
 msgstr "Bộ nạp phần bổ sung Tcl"
 
-#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:425
-#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:426
 msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
 msgstr "Cung cấp hỗ trợ để nạp phần bổ sung Tcl"
 
-#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:509
 msgid ""
 "Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, "
 "install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
-msgstr "Không thể phát hiện bản cài đặt ActiveTCL. Muốn sử dụng phần bổ sung TCL thì cài đặt ActiveTCL từ địa chỉ « http://www.activestate.com ».\n"
+msgstr ""
+"Không thể phát hiện bản cài đặt ActiveTCL. Muốn sử dụng phần bổ sung TCL thì "
+"cài đặt ActiveTCL từ địa chỉ « http://www.activestate.com ».\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:101
 msgid ""
-"The Apple Bonjour For Windows toolkit wasn't found, see the FAQ at: http://"
-"developer.pidgin.im/wiki/Using%20Pidgin#CanIusePidginforBonjourLink-"
-"LocalMessaging for more information."
-msgstr "Không tìm thấy bộ công cụ Apple Bonjour For Windows, xem FAQ (Hỏi Đáp) ở địa chỉ « http://d.pidgin.im/BonjourWindows » để tìm chi tiết."
+"The Apple Bonjour For Windows toolkit wasn't found, see the FAQ at: http://d."
+"pidgin.im/BonjourWindows for more information."
+msgstr ""
+"Không tìm thấy bộ công cụ Apple Bonjour For Windows, xem FAQ (Hỏi Đáp) ở địa "
+"chỉ « http://d.pidgin.im/BonjourWindows » để tìm chi tiết."
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:120
 msgid "Unable to listen for incoming IM connections\n"
 msgstr "Không thể lắng nghe kết nối tin nhắn gửi đến\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:147
 msgid ""
 "Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
 msgstr "Không thể thiết lập kết nối đến máy phục vụ mDNS cục bộ. Nó chạy chưa?"
 
-#.Creating the options for the protocol
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:392
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:697
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:633
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:990
+#. Creating the options for the protocol
 msgid "First name"
 msgstr "Tên"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:394
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:700
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:628
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:994
 msgid "Last name"
 msgstr "Họ"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:398
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:295
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1327
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1337
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2221
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1041
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:561
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1075
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:551
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1061
 msgid "Email"
 msgstr "Địa chỉ thư"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:401
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:706
 msgid "AIM Account"
 msgstr "Tài khoản AIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:404
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:709
 msgid "XMPP Account"
 msgstr "Tài khoản XMPP"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:508
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:510
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Bonjour Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức Bonjour"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:651
 msgid "Purple Person"
 msgstr "Người Purple"
 
 # Đây là tên của giao thức Apple: đừng dịch.
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.h:33
 msgid "Bonjour"
 msgstr "Bonjour"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:407
 #, c-format
 msgid "%s has closed the conversation."
 msgstr "%s đã đóng cửa sổ cuộc thoại."
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:457
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:522
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:567
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:744
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:762
 msgid "Unable to send the message, the conversation couldn't be started."
 msgstr "Không thể gửi tin, vì không thể bắt đầu nói chuyện."
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:661
 msgid "Cannot open socket"
 msgstr "Không thể mở ổ cắm."
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:671
-msgid "Error setting socket options"
-msgstr "Lỗi đặt tùy chọn ổ cắm"
-
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:697
 msgid "Could not bind socket to port"
 msgstr "Không thể đóng kết ổ cắm tới cổng"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:707
 msgid "Could not listen on socket"
 msgstr "Không thể lắng nghe trên ổ cắm"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:76
-#: ../libpurple/proxy.c:1845
+msgid "Error communicating with local mDNSResponder."
+msgstr "Lỗi liên lạc với cơ chế đáp ứng DNS mDNSResponder cục bộ."
+
 msgid "Invalid proxy settings"
 msgstr "Thiết lập ủy nhiệm không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:77
-#: ../libpurple/proxy.c:1845
 msgid ""
 "Either the host name or port number specified for your given proxy type is "
 "invalid."
-msgstr "Bạn chỉ định tên máy hay số hiệu cổng không hợp lệ cho kiểu ủy nhiệm đã cho."
+msgstr ""
+"Bạn chỉ định tên máy hay số hiệu cổng không hợp lệ cho kiểu ủy nhiệm đã cho."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:115
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:137
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:180
 msgid "Token Error"
 msgstr "Lỗi hiệu bài"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:116
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:138
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:181
 msgid "Unable to fetch the token.\n"
 msgstr "Không thể lấy hiệu bài.\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:267
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:274
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:280
 msgid "Save Buddylist..."
 msgstr "Lưu danh sách bạn bè..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:268
 msgid "Your buddylist is empty, nothing was written to the file."
 msgstr "Danh sách bạn bè trống, không có nội dung gì được ghi vào tập tin."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:275
 msgid "Buddylist saved successfully!"
 msgstr "Lưu thành công danh sách bạn bè."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:278
 #, c-format
 msgid "Couldn't write buddy list for %s to %s"
 msgstr "Không thể ghi vào %2$s danh sách bạn bè cho %1$s"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:303
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:304
 msgid "Couldn't load buddylist"
 msgstr "Không thể nạp danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:320
 msgid "Load Buddylist..."
 msgstr "Nạp danh sách bạn bè..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:321
 msgid "Buddylist loaded successfully!"
 msgstr "Nạp thành công danh sách bạn bè."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:332
 msgid "Save buddylist..."
 msgstr "Lưu danh sách bạn bè..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:382
+msgid "Load buddylist from file..."
+msgstr "Nạp danh sách bạn bè từ tập tin..."
+
 msgid "Fill in the registration fields."
 msgstr "Đìên vào các trường đăng ký."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:389
 msgid "Passwords do not match."
 msgstr "Hai mật khẩu không trùng."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:399
 msgid "Unable to register new account. Error occurred.\n"
 msgstr "Không thể đăng ký tài khoản mới. Lỗi xảy ra.\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:412
 msgid "New Gadu-Gadu Account Registered"
 msgstr "Tài khoản Gadu-Gadu mới đã đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:413
 msgid "Registration completed successfully!"
 msgstr "Đăng ký thành công."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:483
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:776
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:965
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:968
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1746
 msgid "Password"
 msgstr "Mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:488
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:781
 msgid "Password (retype)"
 msgstr "Mật khẩu (gõ lại)"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:493
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:786
 msgid "Enter current token"
 msgstr "Nhập hiệu bài hiện có"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:499
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:792
 msgid "Current token"
 msgstr "Hiệu bài hiện có"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:503
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:504
 msgid "Register New Gadu-Gadu Account"
 msgstr "Đăng ký tài khoản Gadu-Gadu mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:505
 msgid "Please, fill in the following fields"
 msgstr "Vui lòng điền vào các trường sau"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:643
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1056
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1128
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1002
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3770
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3783
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:49
 msgid "City"
 msgstr "T.P."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:648
 msgid "Year of birth"
 msgstr "Năm sinh"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:651
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1737
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1590
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:119
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3713
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:46
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:227
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:230
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:233
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:237
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1091
 msgid "Gender"
 msgstr "Giới tính"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:652
 msgid "Male or female"
 msgstr "Nam hay nữ"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:653
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3713
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:83
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:227
 msgid "Male"
 msgstr "Nam"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:654
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3713
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:84
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:230
 msgid "Female"
 msgstr "Nữ"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:658
 msgid "Only online"
 msgstr "Chỉ trực tuyến"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:662
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:663
 msgid "Find buddies"
 msgstr "Tìm bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:664
 msgid "Please, enter your search criteria below"
 msgstr "Hãy nhập bên dưới tiêu chuẩn tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:702
 msgid "Fill in the fields."
 msgstr "Điền vào trường."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:714
 msgid "Your current password is different from the one that you specified."
 msgstr "Mật khẩu hiện tại khác với mật khẩu bạn đã cung cấp."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:728
 msgid "Unable to change password. Error occurred.\n"
 msgstr "Không thể đổi mật khẩu. Lỗi xảy ra.\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:737
 msgid "Change password for the Gadu-Gadu account"
 msgstr "Đổi mật khẩu cho tài khoản Gadu-Gadu"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:738
 msgid "Password was changed successfully!"
 msgstr "Đổi thành công mật khẩu."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:771
 msgid "Current password"
 msgstr "Mật khẩu hiện tại"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:796
 msgid "Please, enter your current password and your new password for UIN: "
 msgstr "Hãy nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn cho UIN: "
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:800
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:801
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "Đổi mật khẩu Gadu-Gadu"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:878
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
 msgstr "Chọn cuộc chát cho bạn thân: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:881
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:882
 msgid "Add to chat..."
 msgstr "Thêm vào chát..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1010
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2036
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2845
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:827
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5629
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:171
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:178
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:293
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3111
-#: ../libpurple/status.c:154
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3250
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3607
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:561
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1061
-msgid "Offline"
-msgstr "Ngoại tuyến"
-
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1013
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2038
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:29
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:30
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:37
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:38
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:29
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:30
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:37
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:38
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2833
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:281
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3113
-#: ../libpurple/status.c:155
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:545
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1057
 msgid "Available"
 msgstr "Có mặt"
 
-#.get_yahoo_status_from_purple_status() returns YAHOO_STATUS_CUSTOM for
-#.* the generic away state (YAHOO_STATUS_TYPE_AWAY) with no message
-#.Away stuff
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1016
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:544
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:312
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2042
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2836
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:732
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4528
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5657
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:181
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:285
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1479
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1479
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3665
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3739
-#: ../libpurple/status.c:158
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:549
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2040
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1058
+#. get_yahoo_status_from_purple_status() returns YAHOO_STATUS_CUSTOM for
+#. * the generic away state (YAHOO_STATUS_TYPE_AWAY) with no message
+#. Away stuff
+#, c-format
 msgid "Away"
 msgstr "Vắng mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1045
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1119
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2704
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3680
 msgid "UIN"
 msgstr "UIN"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1048
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1122
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2215
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2401
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3691
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:990
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1024
 msgid "First Name"
 msgstr "Tên"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1061
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1131
 msgid "Birth Year"
 msgstr "Năm sinh"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1113
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1182
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3892
 msgid "Unable to display the search results."
 msgstr "Không thể hiển thị kết quả tìm kiếm."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1173
 msgid "Gadu-Gadu Public Directory"
 msgstr "Danh bạ Gadu-Gadu công cộng"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1174
 msgid "Search results"
 msgstr "Kết quả tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1217
 msgid "No matching users found"
 msgstr "Không tìm thấy người dùng tương ứng"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1218
 msgid "There are no users matching your search criteria."
 msgstr "Không có người dùng tương ứng với tiêu chuẩn tìm kiếm bạn đã xác định."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1314
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1469
 msgid "Unable to read socket"
 msgstr "Không thể đọc ổ cắm"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1399
 msgid "Buddy list downloaded"
 msgstr "Danh sách bạn bè đã tải xuống"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1400
 msgid "Your buddy list was downloaded from the server."
 msgstr "Danh sách bạn bè của bạn đã được tải xuống máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1407
 msgid "Buddy list uploaded"
 msgstr "Danh sách bạn bè đã tải lên"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1408
 msgid "Your buddy list was stored on the server."
 msgstr "Danh sách bạn bè của bạn đã được cất giữ trên máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1517
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1725
 msgid "Connection failed."
 msgstr "Lỗi kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1629
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:664
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:563
-msgid "Blocked"
-msgstr "Bị chặn"
-
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1652
 msgid "Add to chat"
 msgstr "Thêm vào chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1661
-msgid "Unblock"
-msgstr "Bỏ chặn"
-
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1665
-msgid "Block"
-msgstr "Chặn"
-
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1682
 msgid "Chat _name:"
 msgstr "Tê_n chát:"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1933
 msgid "Chat error"
 msgstr "Lỗi chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1934
 msgid "This chat name is already in use"
 msgstr "Tên chát này đang được dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2019
 msgid "Not connected to the server."
 msgstr "Không phải có kết nối tới máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2042
 msgid "Find buddies..."
 msgstr "Tìm bạn bè..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2048
 msgid "Change password..."
 msgstr "Đổi mật khẩu..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2054
 msgid "Upload buddylist to Server"
 msgstr "Tải danh sách bạn bè lên máy phục vụ"
 
 # Hành động này tải xuống một bản sao, vẫn còn để lại danh sách bạn bè của bạn trên máy phục vụ.
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2058
 msgid "Download buddylist from Server"
 msgstr "Tải danh sách bạn bè xuống máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2062
 msgid "Delete buddylist from Server"
 msgstr "Xoá danh sách bạn bè khỏi máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2066
 msgid "Save buddylist to file..."
 msgstr "Lưu danh sách bạn bè vào tập tin..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2070
-msgid "Load buddylist from file..."
-msgstr "Nạp danh sách bạn bè từ tập tin..."
-
-#.magic
-#.major_version
-#.minor_version
-#.plugin type
-#.ui_requirement
-#.flags
-#.dependencies
-#.priority
-#.id
-#.name
-#.version
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2174
+#. magic
+#. major_version
+#. minor_version
+#. plugin type
+#. ui_requirement
+#. flags
+#. dependencies
+#. priority
+#. id
+#. name
+#. version
 msgid "Gadu-Gadu Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức Gadu-Gadu"
 
-#.summary
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2175
+#. summary
 msgid "Polish popular IM"
 msgstr "Hệ tin nhắn nhanh phổ biến ở Phần Lan"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2229
 msgid "Gadu-Gadu User"
 msgstr "Người dùng Gadu-Gadu"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/cmds.c:43
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1780
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1566
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
 msgstr "Lệnh không rõ : %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/cmds.c:506
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:591
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1488
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1274
 #, c-format
 msgid "current topic is: %s"
 msgstr "chủ đề hiện thời: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/cmds.c:510
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:595
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1492
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1278
 msgid "No topic is set"
 msgstr "Chưa lập chủ đề"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:293
-#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:334
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:344
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:353
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:365
 msgid "File Transfer Failed"
 msgstr "Lỗi truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:294
-#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:335
 msgid "Could not open a listening port."
 msgstr "Không thể mở cổng lắng nghe."
 
 # MOTD: Message Of The Day: thông điệp của hôm nay
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:79
 msgid "Error displaying MOTD"
 msgstr "Lỗi hiển thị MOTD"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:79
 msgid "No MOTD available"
 msgstr "MOTD hiện không có"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:80
 msgid "There is no MOTD associated with this connection."
 msgstr "Không có MOTD (thông điệp của hôm nay) liên quan đến kết nối này."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:83
 #, c-format
 msgid "MOTD for %s"
 msgstr "MOTD cho %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:129
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:169
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:632
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:661
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2407
 msgid "Server has disconnected"
 msgstr "Máy phục vụ đã ngắt kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:260
 msgid "View MOTD"
 msgstr "Xem MOTD"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:272
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:33
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:33
 msgid "_Channel:"
 msgstr "_Kênh:"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:278
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:59
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:514
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Mật khẩu :"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:311
 msgid "IRC nicks may not contain whitespace"
 msgstr "Tên hiệu cho IRC không được chứa dấu cách"
 
-#.1. connect to server
-#.connect to the server
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:332
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1326
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:403
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:355
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:302
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2198
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1288
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:136
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3768
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1893
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2948
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1621
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:662
+#. 1. connect to server
+#. connect to the server
 msgid "Connecting"
 msgstr "Đang kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:342
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:658
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1138
 msgid "SSL support unavailable"
 msgstr "Hiện không có hỗ trợ SSL"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:355
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:320
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:469
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1803
 msgid "Couldn't create socket"
 msgstr "Không thể tạo ổ cắm"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:437
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1284
 msgid "Couldn't connect to host"
 msgstr "Không thể kết nối với máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:627
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:656
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2401
 msgid "Read error"
 msgstr "Lỗi đọc"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:797
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1398
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1426
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1497
 msgid "Users"
 msgstr "Người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:800
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3416
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1401
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1393
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1429
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1382
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1506
 msgid "Topic"
 msgstr "Chủ đề"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:938
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
 msgid "IRC Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức IRC"
 
-#.* summary
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:939
+#. * summary
 msgid "The IRC Protocol Plugin that Sucks Less"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức IRC ít rắc rối"
 
-#.host to connect to
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:964
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:325
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2335
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2186
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6696
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:756
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5773
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1249
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1343
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1244
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1347
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2083
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2327
+#. host to connect to
 msgid "Server"
 msgstr "Máy phục vụ"
 
-#.port to connect to
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:967
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2340
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2191
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6699
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:759
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5778
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2061
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1861
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2331
+#. port to connect to
 msgid "Port"
 msgstr "Cổng"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:970
 msgid "Encodings"
 msgstr "Bảng mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:973
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:318
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:958
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:960
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1542
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1197
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1200
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1336
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1339
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1148
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1542
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1191
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1194
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1340
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1343
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:916
-msgid "Username"
-msgstr "Tên đăng nhập"
+msgid "Auto-detect incoming UTF-8"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:976
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:319
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1152
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:920
 msgid "Real name"
 msgstr "Tên thật"
 
 #.
-#.option = purple_account_option_string_new(_("Quit message"), "quitmsg", IRC_DEFAULT_QUIT);
-#.prpl_info.protocol_options = g_list_append(prpl_info.protocol_options, option);
+#. option = purple_account_option_string_new(_("Quit message"), "quitmsg", IRC_DEFAULT_QUIT);
+#. prpl_info.protocol_options = g_list_append(prpl_info.protocol_options, option);
 #.
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:984
 msgid "Use SSL"
 msgstr "Dùng SSL"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:189
 msgid "Bad mode"
 msgstr "Chế độ sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:200
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Ban on %s by %s, set %s ago"
+msgstr "%s bị %s cấm, đặt %ld giây trước"
+
 #, c-format
+msgid "Ban on %s"
+msgstr "%s bị cấm"
+
+msgid "End of ban list"
+msgstr "Kết thúc danh sách cấm"
+
+#, c-format
 msgid "You are banned from %s."
-msgstr "Bạn bị cấm từ %s."
+msgstr "Bạn bị cấm ra %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:201
 msgid "Banned"
 msgstr "Bị cấm"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:218
 #, c-format
 msgid "Cannot ban %s: banlist is full"
 msgstr "Không thể cấm %s: danh sách người cấm đã đầy"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:303
 msgid " <i>(ircop)</i>"
 msgstr " <i>(ircop)</i>"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:304
 msgid " <i>(identified)</i>"
 msgstr " <i>(đã nhận diện)</i>"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:305
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3681
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1422
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1414
 msgid "Nick"
 msgstr "Tên hiệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:331
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1268
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1272
 msgid "Currently on"
 msgstr "Hiện thời trên"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:336
 msgid "Idle for"
 msgstr "Nghỉ trong"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:339
 msgid "Online since"
-msgstr "Đã kết nối từ"
+msgstr "Đã kết nối kể từ"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:343
 msgid "<b>Defining adjective:</b>"
 msgstr "<b>Tính từ xác định:</b>"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:343
 msgid "Glorious"
 msgstr "Hết sức thú vị"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:422
 #, c-format
 msgid "%s has changed the topic to: %s"
 msgstr "%s đã đổi chủ đề thành: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:424
 #, c-format
 msgid "%s has cleared the topic."
 msgstr "%s đã gột chủ đề."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:432
 #, c-format
 msgid "The topic for %s is: %s"
 msgstr "Chủ đề cho %s: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:450
 #, c-format
 msgid "Unknown message '%s'"
 msgstr "Thông điệp không rõ « %s »"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:451
 msgid "Unknown message"
 msgstr "Thông điệp không rõ"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:451
 msgid "The IRC server received a message it did not understand."
 msgstr "Máy phục vụ IRC đã nhận một thông điệp nó không hiểu."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:472
 #, c-format
 msgid "Users on %s: %s"
 msgstr "Người dùng trên %s: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:577
 msgid "Time Response"
 msgstr "Đáp ứng thời gian"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:578
 msgid "The IRC server's local time is:"
 msgstr "Thời gian tại máy phục vụ IRC:"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:589
 msgid "No such channel"
 msgstr "Không có kênh như vậy"
 
-#.does this happen?
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:600
+#. does this happen?
 msgid "no such channel"
 msgstr "không có kênh như vậy"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:603
 msgid "User is not logged in"
 msgstr "Người dùng chưa đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:608
 msgid "No such nick or channel"
 msgstr "Không có tên hiệu hay kênh như vậy"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:628
 msgid "Could not send"
 msgstr "Không thể gửi"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:684
 #, c-format
 msgid "Joining %s requires an invitation."
 msgstr "Việc tham gia vào %s cần có lời mời."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:685
 msgid "Invitation only"
 msgstr "Chỉ người được mời"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:801
 #, c-format
 msgid "You have been kicked by %s: (%s)"
 msgstr "Bạn bị %s đá: (%s)"
 
-#.Remove user from channel
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:806
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:699
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:720
+#. Remove user from channel
 #, c-format
 msgid "Kicked by %s (%s)"
 msgstr "Bị %s đá (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:829
 #, c-format
 msgid "mode (%s %s) by %s"
 msgstr "chế độ (%s %s) bởi %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:914
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:915
 msgid "Invalid nickname"
 msgstr "Tên hiệu không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:916
 msgid ""
 "Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains "
 "invalid characters."
-msgstr "Tên hiệu bạn chọn bị mày phục vụ từ chối. Có thể vì tên này có chứa các ký "
+msgstr ""
+"Tên hiệu bạn chọn bị mày phục vụ từ chối. Có thể vì tên này có chứa các ký "
 "tự không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:921
 msgid ""
 "Your selected account name was rejected by the server. It probably contains "
 "invalid characters."
-msgstr "Tên tài khoản bạn chọn bị mày chủ từ chối. Có thể vì tên này có chứa các ký "
+msgstr ""
+"Tên tài khoản bạn chọn bị mày chủ từ chối. Có thể vì tên này có chứa các ký "
 "tự không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:960
 msgid "Cannot change nick"
 msgstr "Không thể thay đổi tên hiệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:960
 msgid "Could not change nick"
 msgstr "Không thể thay đổi tên hiệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:981
 #, c-format
 msgid "You have parted the channel%s%s"
 msgstr "Bạn rời khỏi kênh %s%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1023
 msgid "Error: invalid PONG from server"
 msgstr "Lỗi: PONG không hợp lệ từ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1025
 #, c-format
 msgid "PING reply -- Lag: %lu seconds"
 msgstr "Đáp lại PING -- Trễ: %lu giây"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1116
 #, c-format
 msgid "Cannot join %s: Registration is required."
 msgstr "Không thể tham gia %s: cần thiết đăng ký."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1117
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1093
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1128
 msgid "Cannot join channel"
 msgstr "Không thể vào kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1151
 msgid "Nick or channel is temporarily unavailable."
 msgstr "Tên hiệu hay kênh này tạm thời không sẵn sàng."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1163
 #, c-format
 msgid "Wallops from %s"
 msgstr "Tin nhẳn gửi cho mọi quản trị từ %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:122
 msgid "action &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
 msgstr "action &lt;việc cần làm&gt;: Thực hiện một hành động."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:123
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
 "away."
-msgstr "away [thông điệp]: Đặt một thông báo đi vắng, hay không dùng thông điệp để trở lại sau khi đi vắng."
+msgstr ""
+"away [thông điệp]: Đặt một thông báo đi vắng, hay không dùng thông điệp để "
+"trở lại sau khi đi vắng."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:124
+msgid "ctcp <nick> <msg>: sends ctcp msg to nick."
+msgstr ""
+
 msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
 msgstr "chanserv: gửi lệnh cho trình phục vụ kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:125
 msgid ""
 "deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from "
 "someone. You must be a channel operator to do this."
-msgstr "deop &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Loại bỏ trạng thái người điều hành "
+msgstr ""
+"deop &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Loại bỏ trạng thái người điều hành "
 "kênh khỏi ai đó. Bạn phải là một người điều hành kênh để làm điều này."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:126
 msgid ""
 "devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from "
 "someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You "
 "must be a channel operator to do this."
-msgstr "devoice &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Loại bỏ trạng thái thoại trong "
+msgstr ""
+"devoice &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Loại bỏ trạng thái thoại trong "
 "kênh khỏi ai đó, ngăn họ trò chuyện nếu kênh được đặt (+m). Bạn phải là một "
 "người điều hành kênh để làm điều này."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:127
 msgid ""
 "invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified "
 "channel, or the current channel."
-msgstr "invite &lt;tên_hiệu&gt; [phòng]: Mời bạn hữu tham gia kênh đã ghi rõ, hay "
+msgstr ""
+"invite &lt;tên_hiệu&gt; [phòng]: Mời bạn hữu tham gia kênh đã ghi rõ, hay "
 "kênh hiện tại."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:128
 msgid ""
 "j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
 "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
-msgstr "j &lt;phòng1&gt;[,phòng2][,...] [khoá1[,khoá2][,...]]: Nhập vào một hay "
+msgstr ""
+"j &lt;phòng1&gt;[,phòng2][,...] [khoá1[,khoá2][,...]]: Nhập vào một hay "
 "nhiều kênh, tùy chọn cung cấp một khoá cho mỗi kênh nếu cần."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:129
 msgid ""
 "join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
 "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
-msgstr "join &lt;phòng1&gt;[,phòng2][,...] [khoá1[,khoá2][,...]]: Vào một hay nhiều "
+msgstr ""
+"join &lt;phòng1&gt;[,phòng2][,...] [khoá1[,khoá2][,...]]: Vào một hay nhiều "
 "kênh, tùy chọn cung cấp một khoá cho mỗi kênh nếu cần."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:130
 msgid ""
 "kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be a "
 "channel operator to do this."
-msgstr "kick &lt;tên_hiệu&gt; [thông_điệp]: Loại bỏ ai đó khỏi một kênh. Bạn phải là "
+msgstr ""
+"kick &lt;tên_hiệu&gt; [thông_điệp]: Loại bỏ ai đó khỏi một kênh. Bạn phải là "
 "người điều hành kênh để làm điều này."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:131
 msgid ""
 "list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some servers "
 "may disconnect you upon doing this.</i>"
-msgstr "list: hiển thị danh sách các phòng trò chuyện nằm trên mạng này. <i>Cảnh "
+msgstr ""
+"list: hiển thị danh sách các phòng trò chuyện nằm trên mạng này. <i>Cảnh "
 "báo : một số máy phục vụ có thể ngắt kết nối khi bạn làm điều này.</i>"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:132
 msgid "me &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
 msgstr "me &lt;hành động cần làm&gt;: Thực hiện một hành động"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:133
 msgid "memoserv: Send a command to memoserv"
 msgstr "memoserv: gửi lệnh cho trình phục vụ ghi nhớ (memoserv)"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:134
 msgid ""
 "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Set or unset a channel "
 "or user mode."
-msgstr "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;tên_hiệu|kênh&gt;: Đặt hay bỏ đặt một kênh "
-"hay chế độ người dùng."
+msgstr ""
+"mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;tên_hiệu|kênh&gt;: Đặt hay bỏ đặt một "
+"kênh hay chế độ người dùng."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:135
 msgid ""
 "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
 "opposed to a channel)."
-msgstr "msg &lt;tên_hiệu&gt; &lt;thông_điệp&gt;: Gửi một tin nhẳn riêng cho một người dùng (thay vì gửi đến cả kênh)"
+msgstr ""
+"msg &lt;tên_hiệu&gt; &lt;thông_điệp&gt;: Gửi một tin nhẳn riêng cho một "
+"người dùng (thay vì gửi đến cả kênh)"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:136
 msgid "names [channel]: List the users currently in a channel."
 msgstr "names [kênh]: Liệt kê danh sách người dùng đang trong một kênh."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:137
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2336
 msgid "nick &lt;new nickname&gt;: Change your nickname."
 msgstr "nick &lt;tên hiệu mới&gt;: Đổi tên hiệu."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:138
 msgid "nickserv: Send a command to nickserv"
 msgstr "nickserv: Gửi lệnh cho trình phục vụ tên hiệu (nickserv)"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:139
+msgid "notice &lt;target&lt;: Send a notice to a user or channel."
+msgstr "notice &lt;đích&lt;: Gửi thông báo cho một người dùng hay kênh."
+
 msgid ""
 "op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. You "
 "must be a channel operator to do this."
-msgstr "op &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Tặng trạng thái người điều hành kênh "
+msgstr ""
+"op &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Tặng trạng thái người điều hành kênh "
 "cho bạn khác. Bạn phải là người điều hành kênh để làm việc này."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:140
 msgid ""
 "operwall &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
 "can't use it."
-msgstr "operwall &lt;thông_điệp&gt;: Nếu bạn không biết điều này nghĩa là gì, bạn có "
+msgstr ""
+"operwall &lt;thông_điệp&gt;: Nếu bạn không biết điều này nghĩa là gì, bạn có "
 "lẽ không thể dùng nó."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:141
 msgid "operserv: Send a command to operserv"
 msgstr "operserv: gửi lệnh cho trình phục vụ người điều hành (operserv)"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:142
 msgid ""
 "part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified channel, "
 "with an optional message."
-msgstr "part [phòng] [thông_điệp]: Rời khỏi kênh hiện tại, hay một kênh nào đó, tùy "
+msgstr ""
+"part [phòng] [thông_điệp]: Rời khỏi kênh hiện tại, hay một kênh nào đó, tùy "
 "chọn để lại một thông điệp."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:143
 msgid ""
 "ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) "
 "has."
-msgstr "ping [tên_hiệu]: Hỏi một thời gian trễ của người dùng (hay máy phục vụ nếu "
+msgstr ""
+"ping [tên_hiệu]: Hỏi một thời gian trễ của người dùng (hay máy phục vụ nếu "
 "không xác định tên người dùng cụ thể)."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:144
 msgid ""
 "query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
 "opposed to a channel)."
-msgstr "query &lt;tên_hiệu&gt; &lt;thông_điệp&gt;: Gởi một thông điệp riêng cho "
+msgstr ""
+"query &lt;tên_hiệu&gt; &lt;thông_điệp&gt;: Gởi một thông điệp riêng cho "
 "người dùng (thay vì gửi đến cả kênh)"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:145
 msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message."
-msgstr "quit [thông_điệp]: Ngưng kết nối với máy phục vụ, kèm theo một thông báo tuỳ chọn."
+msgstr ""
+"quit [thông_điệp]: Ngưng kết nối với máy phục vụ, kèm theo một thông báo "
+"tuỳ chọn."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:146
 msgid "quote [...]: Send a raw command to the server."
 msgstr "quote [...]: Gởi một dòng lệnh thô đến máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:147
 msgid ""
 "remove &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a room. You must be a "
 "channel operator to do this."
-msgstr "remove &lt;tên_hiệu&gt; [thông_điệp]: Loại bỏ một người ra khỏi phòng. Bạn phải "
-"là người điều hành kênh để làm điều này."
+msgstr ""
+"remove &lt;tên_hiệu&gt; [thông_điệp]: Loại bỏ một người ra khỏi phòng. Bạn "
+"phải là người điều hành kênh để làm điều này."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:148
 msgid "time: Displays the current local time at the IRC server."
 msgstr "time: Hiển thị thời gian hiện tại của máy phục vụ IRC."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:149
 msgid "topic [new topic]: View or change the channel topic."
 msgstr "topic [chủ đề mới]: Xem hay thay đổi chủ đề kênh."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:150
 msgid "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Set or unset a user mode."
 msgstr "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Đặt hay bỏ chế độ người dùng."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:151
 msgid "version [nick]: send CTCP VERSION request to a user"
 msgstr "version [tên_hiệu]: gửi cho người dùng một yêu cầu CTCP VERSION"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:152
 msgid ""
 "voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. You "
 "must be a channel operator to do this."
-msgstr "voice &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Tặng trạng thái thoại trong kênh "
+msgstr ""
+"voice &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Tặng trạng thái thoại trong kênh "
 "cho người khác. Bạn phải là người điều hành kênh để làm điều này."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:153
 msgid ""
 "wallops &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably can't "
 "use it."
-msgstr "wallops &lt;thông_điệp&gt;: Nếu bạn không biết điều này nghĩa là gì, bạn có "
+msgstr ""
+"wallops &lt;thông_điệp&gt;: Nếu bạn không biết điều này nghĩa là gì, bạn có "
 "lẽ không thể dùng nó."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:154
 msgid "whois [server] &lt;nick&gt;: Get information on a user."
-msgstr "whois [máy_phục_vụ] &lt;tên_hiệu&gt;: Thu thập thông tin về một người dùng."
+msgstr ""
+"whois [máy_phục_vụ] &lt;tên_hiệu&gt;: Thu thập thông tin về một người dùng."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:155
 msgid "whowas &lt;nick&gt;: Get information on a user that has logged off."
-msgstr "whowas &lt;tên_hiệu&gt;: Thu thập thông tin về một người dùng đã đăng xuất."
+msgstr ""
+"whowas &lt;tên_hiệu&gt;: Thu thập thông tin về một người dùng đã đăng xuất."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:520
 #, c-format
 msgid "Reply time from %s: %lu seconds"
 msgstr "Thời gian đáp lại từ %s: %lu giây"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:521
 msgid "PONG"
 msgstr "PONG"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:521
 msgid "CTCP PING reply"
 msgstr "Trả lời PING CTCP"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:633
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:640
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:191
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:694
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:710
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:786
 msgid "Disconnected."
 msgstr "Bị ngắt kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:143
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:719
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:749
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1916
 msgid "Unknown Error"
 msgstr "Lỗi không rõ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:145
-#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:146
 msgid "Ad-Hoc Command Failed"
 msgstr "Lệnh như thế đã bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:182
 msgid "execute"
 msgstr "thực hiện"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:55
 msgid "Server requires TLS/SSL for login. No TLS/SSL support found."
-msgstr "Máy phục vụ yêu cầu TLS/SSL để đăng nhập. Không tìm thấy khả năng hỗ trợ TLS/SSL."
+msgstr ""
+"Máy phục vụ yêu cầu TLS/SSL để đăng nhập. Không tìm thấy khả năng hỗ trợ TLS/"
+"SSL."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:120
+msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support found."
+msgstr "Bạn cần chức năng mật mã, nhưng không tìm thấy hỗ trợ TLS/SSL."
+
 msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
-msgstr "Máy phục vụ yêu cầu xác thực bằng nhập thô qua luồng dữ liệu không mật mã"
+msgstr ""
+"Máy phục vụ yêu cầu xác thực bằng nhập thô qua luồng dữ liệu không mật mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:323
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:525
 #, c-format
 msgid ""
 "%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow "
 "this and continue authentication?"
-msgstr "%s yêu cầu xác thực bằng nhập thô qua kết nối không mật mã. Cho phép điều này và "
-"tiếp tục xác thực không? (KHÔNG BẢO MẬT)"
+msgstr ""
+"%s yêu cầu xác thực bằng nhập thô qua kết nối không mật mã. Cho phép điều "
+"này và tiếp tục xác thực không? (KHÔNG BẢO MẬT)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:325
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:326
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:527
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:528
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:719
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:720
 msgid "Plaintext Authentication"
 msgstr "Xác thực nhập thô"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:479
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:652
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:900
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:1049
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:1076
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:1098
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:127
 msgid "Invalid response from server."
 msgstr "Máy phục vụ trả lời không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:541
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:732
 msgid "Server does not use any supported authentication method"
 msgstr "Máy phục vụ không sử dụng bất kỳ phương thức xác thực được hỗ trợ nào"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:721
-msgid ""
-"This server requires plaintext authentication over an unencrypted "
-"connection. Allow this and continue authentication?"
-msgstr "Máy phục vụ này yêu cầu xác thực bằng nhập thô qua kết nối không mật mã. Cho phép "
-"điều này và tiếp tục xác thực không? (KHÔNG BẢO MẬT)"
-
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:923
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:948
 msgid "Invalid challenge from server"
 msgstr "Kiểm tra từ máy phục vụ không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:1022
 msgid "SASL error"
 msgstr "Lá»—i SASL"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:283
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1221
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4174
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:986
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1020
 msgid "Full Name"
 msgstr "Tên đầy đủ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:284
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1233
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:998
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1032
 msgid "Family Name"
 msgstr "Họ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:285
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1236
 msgid "Given Name"
 msgstr "Tên hay gọi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:287
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1018
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:288
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1284
 msgid "Street Address"
 msgstr "Địa chỉ nhà"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:289
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1281
 msgid "Extended Address"
 msgstr "Địa chỉ khác"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:290
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1287
 msgid "Locality"
 msgstr "Nơi ở"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:291
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1290
 msgid "Region"
 msgstr "Vùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:292
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1293
 msgid "Postal Code"
 msgstr "Mã vùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:293
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1297
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1158
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:926
 msgid "Country"
 msgstr "Quốc gia"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:294
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1308
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1315
+#. lots of clients (including purple) do this, but it's
+#. * out of spec
 msgid "Telephone"
 msgstr "Điện thoại"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:296
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1352
 msgid "Organization Name"
 msgstr "Tên tổ chức"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:297
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1355
 msgid "Organization Unit"
 msgstr "Phòng ban"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:299
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1364
 msgid "Role"
 msgstr "Vị trí"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:300
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1252
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1806
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1659
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3730
 msgid "Birthday"
 msgstr "Ngày sinh"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:301
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1367
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:775
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:193
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3262
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:739
 msgid "Description"
 msgstr "Mô tả"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:722
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:723
 msgid "Edit XMPP vCard"
 msgstr "Sá»­a vCard XMPP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:724
 msgid ""
 "All items below are optional. Enter only the information with which you feel "
 "comfortable."
 msgstr "Mọi mục bên dưới là tùy chọn. Chỉ nhập thông tin bạn thấy cần thiết."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:795
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:960
 msgid "Client"
 msgstr "Trình khách"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:799
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:964
 msgid "Operating System"
 msgstr "Hệ điều hành"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:815
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:975
 msgid "Last Activity"
 msgstr "Hoạt động cuối cùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:817
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:977
 msgid "Service Discovery Info"
 msgstr "Thông tin phát hiện dịch vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:819
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:979
 msgid "Service Discovery Items"
 msgstr "Mục phát hiện dịch vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:821
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:981
 msgid "Extended Stanza Addressing"
 msgstr "Đặt địa chỉ kiểu đoạn dòng mở rộng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:823
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:983
 msgid "Multi-User Chat"
 msgstr "Chat đa người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:825
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:985
 msgid "Multi-User Chat Extended Presence Information"
 msgstr "Thông tin về mặt ở đã mở rộng cho chat đa người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:827
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:987
 msgid "In-Band Bytestreams"
 msgstr "Luồng byte bên trong dải"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:829
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:989
 msgid "Ad-Hoc Commands"
 msgstr "Lệnh như thế"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:831
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:991
 msgid "PubSub Service"
 msgstr "Dịch vụ PubSub"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:833
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:993
 msgid "SOCKS5 Bytestreams"
 msgstr "Luồng byte SOCKS5"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:835
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:995
 msgid "Out of Band Data"
 msgstr "Dữ liệu bên ngoài dải"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:837
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:997
 msgid "XHTML-IM"
 msgstr "XHTML-IM"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:839
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:999
 msgid "In-Band Registration"
 msgstr "Đăng ký bên trong dải"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:841
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1001
 msgid "User Location"
 msgstr "Nơi ở người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:843
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1003
 msgid "User Avatar"
 msgstr "Ảnh riêng người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:845
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1005
 msgid "Chat State Notifications"
 msgstr "Thông báo tình trạng chat"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:847
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1007
 msgid "Software Version"
 msgstr "Phiên bản phần mềm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:849
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1009
 msgid "Stream Initiation"
 msgstr "Khởi tạo luồng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:851
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1011
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3277
 msgid "File Transfer"
 msgstr "Truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:853
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1013
 msgid "User Mood"
 msgstr "Tâm trạng người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:855
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1015
 msgid "User Activity"
 msgstr "Hoạt động người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:857
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1017
 msgid "Entity Capabilities"
 msgstr "Khả năng thực thể"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:859
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1019
 msgid "Encrypted Session Negotiations"
 msgstr "Dàn xếp phiên bản đã mật mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:861
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1021
 msgid "User Tune"
 msgstr "Điệu người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:863
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1023
 msgid "Roster Item Exchange"
 msgstr "Trao đổi mục bản liệt kê"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:865
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1025
 msgid "Reachability Address"
 msgstr "Địa chỉ có thể tới"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:867
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1027
 msgid "User Profile"
 msgstr "Lý lịch người dùng"
 
 # Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:869
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1029
 msgid "Jingle"
 msgstr "Jingle"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:871
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1031
 msgid "Jingle Audio"
 msgstr "Âm thanh Jingle"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:873
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1033
 msgid "User Nickname"
 msgstr "Tên hiệu người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:875
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1035
 msgid "Jingle ICE UDP"
 msgstr "Jingle ICE UDP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:877
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1037
 msgid "Jingle ICE TCP"
 msgstr "Jingle ICE TCP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:879
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1039
 msgid "Jingle Raw UDP"
 msgstr "Jingle Raw UDP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:881
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1041
 msgid "Jingle Video"
 msgstr "Ảnh động Jingle"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:883
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1043
 msgid "Jingle DTMF"
 msgstr "Jingle DTMF"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:885
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1045
 msgid "Message Receipts"
 msgstr "Người nhận tin nhẳn"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:887
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1047
 msgid "Public Key Publishing"
 msgstr "Xuất bản khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:889
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1049
 msgid "User Chatting"
 msgstr "Người dùng nói chuyện"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:891
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1051
 msgid "User Browsing"
 msgstr "Người dùng duyệt"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:893
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1053
 msgid "User Gaming"
 msgstr "Người dùng chơi trò"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:895
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1055
 msgid "User Viewing"
 msgstr "Người dùng xem"
 
 # Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:897
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1057
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1600
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1605
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1612
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1617
 msgid "Ping"
 msgstr "Ping"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:899
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1059
 msgid "Stanza Encryption"
 msgstr "Mật mã đoạn dòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:901
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1061
 msgid "Entity Time"
 msgstr "Thời gian thực thể"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:903
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1063
 msgid "Delayed Delivery"
 msgstr "Phát trễ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:905
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1065
 msgid "Collaborative Data Objects"
 msgstr "Đối tượng dữ liệu hợp tác"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:907
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1067
 msgid "File Repository and Sharing"
 msgstr "Kho lưu tập tin và chia sẻ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:909
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1069
 msgid "STUN Service Discovery for Jingle"
 msgstr "Phát hiện dịch vụ STUN cho Jingle"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:911
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1071
 msgid "Simplified Encrypted Session Negotiation"
 msgstr "Dàn xếp phiên chạy mật mã đơn giản"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:913
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1073
 msgid "Hop Check"
 msgstr "Kiểm tra bước"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:921
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1081
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2911
 msgid "Capabilities"
 msgstr "Khả năng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:933
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:209
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1094
-msgid "Resource"
-msgstr "Tài nguyên"
-
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:935
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1584
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1598
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1612
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1626
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1640
 msgid "Priority"
 msgstr "Ưu tiên"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1239
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:994
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1028
+msgid "Resource"
+msgstr "Tài nguyên"
+
 msgid "Middle Name"
 msgstr "Tên đệm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1272
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:998
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3769
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3782
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:56
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1030
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1064
 msgid "Address"
 msgstr "Địa chỉ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1278
 msgid "P.O. Box"
 msgstr "Hòm thư"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1388
 msgid "Photo"
 msgstr "Ảnh chụp"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1388
 msgid "Logo"
 msgstr "Biểu hình"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1947
 msgid "Un-hide From"
 msgstr "Thôi ẩn từ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1951
 msgid "Temporarily Hide From"
 msgstr "Ẩn tạm thời từ"
 
-#.&& NOT ME
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1959
+#. && NOT ME
 msgid "Cancel Presence Notification"
 msgstr "Thôi thông báo có mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1966
 msgid "(Re-)Request authorization"
 msgstr "Yêu cầu (lại) sư cho phép"
 
-#.if(NOT ME)
-#.shouldn't this just happen automatically when the buddy is
-#.removed?
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1975
+#. if(NOT ME)
+#. shouldn't this just happen automatically when the buddy is
+#. removed?
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "Hủy đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1990
 msgid "Log In"
 msgstr "Đăng xuất"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1994
 msgid "Log Out"
 msgstr "Đăng xuất"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2040
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1597
 msgid "Chatty"
 msgstr "Thích chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2044
 msgid "Extended Away"
 msgstr "Vắng mắt lâu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2046
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1639
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:726
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5833
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3339
+#, c-format
 msgid "Do Not Disturb"
 msgstr "Xin đừng quấy rầy"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2213
 msgid "JID"
 msgstr "JID"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2217
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2406
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3692
 msgid "Last Name"
 msgstr "Họ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2249
 msgid "The following are the results of your search"
 msgstr "Dưới đây là kết quả tìm kiếm"
 
-#.current comment from Jabber User Directory users.jabber.org
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2334
+#. current comment from Jabber User Directory users.jabber.org
 msgid ""
 "Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: "
 "Each field supports wild card searches (%)"
-msgstr "Tìm liên lạc bằng cách gõ vào trường tiêu chuẩn tìm kiếm. Ghi chú : mỗi trường cũng hỗ trợ tìm kiếm bằng ký tự đại diện (%)"
+msgstr ""
+"Tìm liên lạc bằng cách gõ vào trường tiêu chuẩn tìm kiếm. Ghi chú : mỗi "
+"trường cũng hỗ trợ tìm kiếm bằng ký tự đại diện (%)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2354
 msgid "Directory Query Failed"
 msgstr "Truy vấn danh bạ bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2355
 msgid "Could not query the directory server."
 msgstr "Không thể hỏi máy phục vụ danh bạ."
 
-#.Try to translate the message (see static message
-#.list in jabber_user_dir_comments[])
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2389
+#. Try to translate the message (see static message
+#. list in jabber_user_dir_comments[])
 #, c-format
 msgid "Server Instructions: %s"
 msgstr "Hướng dẫn máy phục vụ : %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2396
 msgid "Fill in one or more fields to search for any matching XMPP users."
 msgstr "Điền vào một hay nhiều mục để tìm thông tin về người dùng XMPP."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2416
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1497
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3695
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3704
 msgid "Email Address"
-msgstr "Địa chỉ thư"
+msgstr "Địa chỉ thư điện tử"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2425
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2426
 msgid "Search for XMPP users"
 msgstr "Tìm người dùng XMPP"
 
-#.Search
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2427
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:123
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:147
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:174
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:250
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:268
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5657
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:470
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:356
+#. "Search"
 msgid "Search"
 msgstr "Tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2442
 msgid "Invalid Directory"
 msgstr "Thư mục không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2459
 msgid "Enter a User Directory"
 msgstr "Nhập thư mục người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2460
 msgid "Select a user directory to search"
 msgstr "Chọn một thư mục người dùng trong đó cần tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2463
 msgid "Search Directory"
 msgstr "Thư mục tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:41
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5313
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1048
 msgid "_Room:"
 msgstr "_Phòng:"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:47
 msgid "_Server:"
 msgstr "_Máy phục vụ :"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:53
 msgid "_Handle:"
 msgstr "Tên _hiệu :"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:223
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid room name"
 msgstr "%s không phải là tên phòng hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:224
 msgid "Invalid Room Name"
 msgstr "Tên phòng không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:229
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid server name"
 msgstr "%s không phải tên máy phục vụ hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:230
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:231
 msgid "Invalid Server Name"
 msgstr "Tên máy phục vụ không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:235
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid room handle"
 msgstr "%s không phải một tên hiệu phòng hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:236
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:237
 msgid "Invalid Room Handle"
 msgstr "Tên hiệu phòng không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:396
 msgid "Configuration error"
 msgstr "Lỗi cấu hình"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:405
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:548
 msgid "Unable to configure"
 msgstr "Không thể cấu hình"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:420
 msgid "Room Configuration Error"
 msgstr "Lỗi cấu hình phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:421
 msgid "This room is not capable of being configured"
 msgstr "Phòng này không có tính năng cấu hình"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:470
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:539
 msgid "Registration error"
 msgstr "Lỗi đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:627
 msgid "Nick changing not supported in non-MUC chatrooms"
-msgstr "Không hỗ trợ việc thay đổi tên hiệu trong các phòng chát không phải MUC (trò chuyện đa người dùng)"
+msgstr ""
+"Không hỗ trợ việc thay đổi tên hiệu trong các phòng chát không phải MUC (trò "
+"chuyện đa người dùng)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:678
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:689
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1460
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1451
 msgid "Error retrieving room list"
 msgstr "Lỗi lấy danh sách phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:737
 msgid "Invalid Server"
 msgstr "Máy phục vụ không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:781
 msgid "Enter a Conference Server"
 msgstr "Nhập máy phục vụ hội thảo"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:782
 msgid "Select a conference server to query"
 msgstr "Chọn một máy phục vụ hội thảo để hỏi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:785
 msgid "Find Rooms"
 msgstr "Tìm phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:151
 msgid "You require encryption, but it is not available on this server."
 msgstr "Bạn cần mật mã, nhưng máy phục vụ này không cung cấp."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:269
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:324
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:354
 msgid "Write error"
 msgstr "Lá»—i ghi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:399
 msgid "Ping timeout"
 msgstr "Quá hạn ping"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:444
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:483
 msgid "Read Error"
 msgstr "Lỗi đọc"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:520
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:398
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2562
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2594
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not establish a connection with the server:\n"
 "%s"
-msgstr "Không thể thiết lập kết nối đến máy phục vụ :\n"
+msgstr ""
+"Không thể thiết lập kết nối đến máy phục vụ :\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:571
 msgid "Unable to create socket"
 msgstr "Không thể tạo ổ cắm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:619
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1104
 msgid "Invalid XMPP ID"
 msgstr "ID XMPP không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:626
 msgid "Invalid XMPP ID. Domain must be set."
 msgstr "ID XMPP không hợp lệ. Phải đặt miền (domain)."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:704
 #, c-format
 msgid "Registration of %s@%s successful"
 msgstr "Đăng ký thành công %s@%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:710
 #, c-format
 msgid "Registration to %s successful"
-msgstr ""
-#msgstr "Đăng ký thành công với %s@%"
+msgstr "Đăng ký thành công với %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:712
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:713
 msgid "Registration Successful"
 msgstr "Đăng ký thành công"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:721
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:722
 msgid "Registration Failed"
 msgstr "Lỗi đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:740
 #, c-format
 msgid "Registration from %s successfully removed"
 msgstr "Đăng ký với %s đã được gỡ bỏ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:742
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:743
 msgid "Unregistration Successful"
 msgstr "Hủy đăng ký thành công"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:751
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:752
 msgid "Unregistration Failed"
 msgstr "Lỗi hủy đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:918
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:919
 msgid "Already Registered"
 msgstr "Đã đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1006
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3771
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3784
 msgid "State"
 msgstr "Bang"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1010
 msgid "Postal code"
 msgstr "Mã vùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1014
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1035
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:915
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:563
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1069
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:683
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:553
 msgid "Phone"
 msgstr "Điện thoại"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1022
 msgid "Date"
 msgstr "Ngày tháng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1026
 msgid "Unregister"
 msgstr "Hủy đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1033
 msgid ""
 "Please fill out the information below to change your account registration."
 msgstr "Hãy điền thông tin bên dưới để thay đổi sự đăng ký tài khoản của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1036
 msgid "Please fill out the information below to register your new account."
 msgstr "Hãy điền thông tin bên dưới để đăng ký tài khoản mới cho bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1044
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1045
 msgid "Register New XMPP Account"
 msgstr "Đăng ký tài khoản XMPP mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1046
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1055
 msgid "Register"
 msgstr "Đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1051
 #, c-format
 msgid "Change Account Registration at %s"
 msgstr "Đổi sự đăng ký tài khoản ở %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1052
 #, c-format
 msgid "Register New Account at %s"
 msgstr "Đăng ký tài khoản mới ở %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1055
 msgid "Change Registration"
 msgstr "Đổi sự đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1163
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1164
 msgid "Error unregistering account"
 msgstr "Lỗi hủy đăng ký tài khoản"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1169
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1170
 msgid "Account successfully unregistered"
 msgstr "Hủy đăng ký thành công tài khoản"
 
 # Stream is a name, in this case: don't translate/Stream là tên trong trường hợp này: đừng dịch
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1330
 msgid "Initializing Stream"
 msgstr "Đang khởi tạo Stream"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1335
 msgid "Initializing SSL/TLS"
 msgstr "Đang khởi tạo SSL/TLS"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1339
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:409
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:361
 msgid "Authenticating"
 msgstr "Đang xác thực"
 
 # Stream is a name, in this case: don't translate/Stream là tên trong trường hợp này: đừng dịc
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1348
 msgid "Re-initializing Stream"
 msgstr "Đang khởi tạo lại Stream"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1442
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1894
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1937
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1975
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:825
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5627
 msgid "Not Authorized"
 msgstr "Không cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1490
 msgid "Both"
 msgstr "Cả hai"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1492
 msgid "From (To pending)"
 msgstr "Từ (chưa điền Cho)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1494
 msgid "From"
 msgstr "Từ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1497
 msgid "To"
 msgstr "Cho"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1499
 msgid "None (To pending)"
 msgstr "Không (chưa điền Cho)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1501
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:73
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:86
 msgid "None"
 msgstr "Không"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1504
 msgid "Subscription"
 msgstr "Đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1514
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1517
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1586
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1600
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1614
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1628
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1642
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:184
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1560
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1212
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1560
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1207
 msgid "Mood"
 msgstr "Tâm trạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1522
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:647
-msgid "Current media"
-msgstr "Vật chứa hiện thời"
+msgid "Now Listening"
+msgstr "Đang nghe"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1587
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1601
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1615
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1629
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1643
 msgid "Mood Text"
 msgstr "Kiểm tra tâm trạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1589
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1603
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1617
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1631
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1645
 msgid "Allow Buzz"
 msgstr "Cho phép kêu gọi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1663
 msgid "Tune Artist"
 msgstr "Nghệ sĩ điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1664
 msgid "Tune Title"
 msgstr "Tên điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1665
 msgid "Tune Album"
 msgstr "Tập nhạc điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1666
 msgid "Tune Genre"
 msgstr "Loại điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1667
 msgid "Tune Comment"
 msgstr "Chú thích điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1668
 msgid "Tune Track"
 msgstr "Rãnh điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1669
 msgid "Tune Time"
 msgstr "Thời gian điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1670
 msgid "Tune Year"
 msgstr "Năm điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1671
 msgid "Tune URL"
 msgstr "URL điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1687
 msgid "Password Changed"
 msgstr "Mật khẩu đã đổi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1688
 msgid "Your password has been changed."
 msgstr "Mật khẩu của bạn đã được thay đổi."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1694
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1695
 msgid "Error changing password"
 msgstr "Lỗi khi thay đổi mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1752
 msgid "Password (again)"
 msgstr "Nhập lại mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1758
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1759
 msgid "Change XMPP Password"
 msgstr "Đổi mật khẩu XMPP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1759
 msgid "Please enter your new password"
 msgstr "Hãy nhập mật khẩu mới của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1773
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6413
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1236
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1004
 msgid "Set User Info..."
 msgstr "Lập thông tin người dùng..."
 
-#.if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1778
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6424
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1232
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1000
+#. if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
 msgid "Change Password..."
 msgstr "Đổi mật khẩu..."
 
-#.}
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1783
+#. }
 msgid "Search for Users..."
 msgstr "Tìm người dùng..."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1874
 msgid "Bad Request"
 msgstr "Yêu cầu sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1876
 msgid "Conflict"
 msgstr "Xung Ä‘á»™t"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1878
 msgid "Feature Not Implemented"
 msgstr "Tính năng chưa được thi hành."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1880
 msgid "Forbidden"
 msgstr "Cấm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1882
 msgid "Gone"
 msgstr "Không còn nữa"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1884
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1965
 msgid "Internal Server Error"
 msgstr "Lỗi tại máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1886
 msgid "Item Not Found"
 msgstr "Không tìm thấy"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1888
 msgid "Malformed XMPP ID"
 msgstr "ID XMPP dạng sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1890
 msgid "Not Acceptable"
 msgstr "Không thích hợp"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1892
 msgid "Not Allowed"
 msgstr "Không cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1896
 msgid "Payment Required"
 msgstr "Yêu cầu trả tiền"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1898
 msgid "Recipient Unavailable"
 msgstr "Người nhận không sẵn sàng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1902
 msgid "Registration Required"
 msgstr "Yêu cầu đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1904
 msgid "Remote Server Not Found"
 msgstr "Không tìm thấy máy phục vụ từ xa"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1906
 msgid "Remote Server Timeout"
 msgstr "Quá hạn máy phục vụ từ xa"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1908
 msgid "Server Overloaded"
 msgstr "Quá tải máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1910
 msgid "Service Unavailable"
 msgstr "Dịch vụ không sẵn sàng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1912
 msgid "Subscription Required"
 msgstr "Yêu cầu góp tiền"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1914
 msgid "Unexpected Request"
 msgstr "Yêu cầu bất thường"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1922
 msgid "Authorization Aborted"
 msgstr "Tiến trình cho phép bị hủy bỏ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1924
 msgid "Incorrect encoding in authorization"
 msgstr "Gặp bảng mã không đúng trong tiến trình cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1926
 msgid "Invalid authzid"
 msgstr "ID cho phép không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1928
 msgid "Invalid Authorization Mechanism"
 msgstr "Cơ chế cho phép không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1931
 msgid "Authorization mechanism too weak"
 msgstr "Cơ chế cho phép quá yếu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1939
 msgid "Temporary Authentication Failure"
 msgstr "Lỗi xác thực tạm thời"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1942
 msgid "Authentication Failure"
 msgstr "Lỗi xác thực"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1950
 msgid "Bad Format"
 msgstr "Định dạng sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1952
 msgid "Bad Namespace Prefix"
 msgstr "Tiền tố khoảng tên sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1955
 msgid "Resource Conflict"
 msgstr "Xung đột tài nguyên"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1957
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:350
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1720
 msgid "Connection Timeout"
 msgstr "Quá hạn tạo kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1959
 msgid "Host Gone"
 msgstr "Máy không còn nữa"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1961
 msgid "Host Unknown"
 msgstr "Máy không rõ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1963
 msgid "Improper Addressing"
 msgstr "Sai đặt địa chỉ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1967
 msgid "Invalid ID"
 msgstr "ID không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1969
 msgid "Invalid Namespace"
 msgstr "Khoảng tên không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1971
 msgid "Invalid XML"
 msgstr "XML không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1973
 msgid "Non-matching Hosts"
 msgstr "Sai khớp máy"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1977
 msgid "Policy Violation"
 msgstr "Vi phạm chính sách"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1979
 msgid "Remote Connection Failed"
 msgstr "Lỗi kết nối từ xa"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1981
 msgid "Resource Constraint"
 msgstr "Ràng buộc tài nguyên"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1983
 msgid "Restricted XML"
 msgstr "XML bị hạn chế"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1985
 msgid "See Other Host"
 msgstr "Xem máy khác"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1987
 msgid "System Shutdown"
 msgstr "Hệ thống đã tắt"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1989
 msgid "Undefined Condition"
 msgstr "Điều kiện chưa được định nghĩa"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1991
 msgid "Unsupported Encoding"
 msgstr "Bảng mã không được hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1993
 msgid "Unsupported Stanza Type"
 msgstr "Loại đoạn dòng không được hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1995
 msgid "Unsupported Version"
 msgstr "Phiên bản không được hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1997
 msgid "XML Not Well Formed"
 msgstr "XML dạng sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1999
 msgid "Stream Error"
 msgstr "Lá»—i Stream"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2084
 #, c-format
 msgid "Unable to ban user %s"
 msgstr "Không thể cấm người dùng %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2104
 #, c-format
 msgid "Unknown affiliation: \"%s\""
 msgstr "Sự nhập hội không rõ : « %s »"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2109
 #, c-format
 msgid "Unable to affiliate user %s as \"%s\""
 msgstr "Không thể nhập hội người dùng %s như « %s »"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2128
 #, c-format
 msgid "Unknown role: \"%s\""
 msgstr "Nhiệm vụ không rõ : « %s »"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2133
 #, c-format
 msgid "Unable to set role \"%s\" for user: %s"
 msgstr "Không thể đặt nhiệm vụ « %s » cho người dùng: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2186
 #, c-format
 msgid "Unable to kick user %s"
 msgstr "Không thể đá người dùng %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2217
 #, c-format
 msgid "Unable to ping user %s"
 msgstr "Không thể gửi tin hiệu ping cho người dùng %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2235
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2246
 #, c-format
 msgid "Unable to buzz, because there is nothing known about user %s."
 msgstr "Không thể kêu gọi vì không biết gì về người dùng %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2241
 #, c-format
 msgid "Unable to buzz, because user %s might be offline."
 msgstr "Không thể kêu gọi, vì người dùng %s có thể chưa đăng nhập."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2272
 #, c-format
 msgid "Unable to buzz, because the user %s does not support it."
 msgstr "Không thể kêu gọi, vì người dùng %s không hỗ trợ."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2294
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4131
+#. Yahoo only supports one attention command: the 'buzz'.
+#. This is index number YAHOO_BUZZ.
 msgid "Buzz"
 msgstr "Kêu gọi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2295
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:308
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4132
 #, c-format
 msgid "%s has buzzed you!"
 msgstr "%s đã kêu gọi bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2296
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4133
 #, c-format
 msgid "Buzzing %s..."
 msgstr "Đang kêu gọi %s..."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2328
 msgid "config: Configure a chat room."
 msgstr "config: (viết tắt) cấu hình một phòng trò chuyện."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2332
 msgid "configure: Configure a chat room."
 msgstr "configure: cấu hình một phòng trò chuyện."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2341
 msgid "part [room]: Leave the room."
 msgstr "part [phòng]: Rời khỏi phòng."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2346
 msgid "register: Register with a chat room."
 msgstr "register: Đăng ký vào một phòng trò chuyện."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2352
 msgid "topic [new topic]: View or change the topic."
 msgstr "topic [chủ đề mới]: Xem hay thay đổi chủ đề."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2358
-msgid "ban &lt;user&gt; [room]: Ban a user from the room."
-msgstr "ban &lt;người_dùng&gt; [phòng]: Cấm một người dùng ra khỏi phòng."
+msgid "ban &lt;user&gt; [reason]: Ban a user from the room."
+msgstr "ban &lt;người_dùng&gt; [lý_do]: Cấm một người dùng ra khỏi phòng."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2364
 msgid ""
 "affiliate &lt;user&gt; &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt;: Set a user's "
 "affiliation with the room."
-msgstr "affiliate &lt;người_dùng&gt; &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt;: Đặt tư "
+msgstr ""
+"affiliate &lt;người_dùng&gt; &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt;: Đặt tư "
 "cách người dùng trong phòng\n"
-" • owner		người sở hữu\n"
-" • admin		quản trị\n"
-" • member	thành viên\n"
-" • outcast	người bị ruồng bỏ\n"
-" • none		không có."
+" • owner\t\tngười sở hữu\n"
+" • admin\t\tquản trị\n"
+" • member\tthành viên\n"
+" • outcast\tngười bị ruồng bỏ\n"
+" • none\t\tkhông có."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2370
 msgid ""
 "role &lt;user&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt;: Set a user's "
 "role in the room."
-msgstr "role &lt;người_dùng&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt;: Đặt nghiệm vụ của người dùng trong phòng\n"
-" • moderator		điều tiết viên\n"
-" • participant		người tham gia\n"
-" • visitor			người thăm\n"
-" • none			không có."
+msgstr ""
+"role &lt;người_dùng&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt;: Đặt "
+"nghiệm vụ của người dùng trong phòng\n"
+" • moderator\t\tđiều tiết viên\n"
+" • participant\t\tngười tham gia\n"
+" • visitor\t\t\tngười thăm\n"
+" • none\t\t\tkhông có."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2376
 msgid "invite &lt;user&gt; [message]: Invite a user to the room."
 msgstr "invite &lt;người_dùng&gt; [thông_điệp]: Mời một người dùng vào phòng."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2382
-msgid "join: &lt;room&gt; [server]: Join a chat on this server."
-msgstr "join: &lt;phòng&gt; [máy_phục_vụ]: Tham gia chát trên máy phục vụ này."
+msgid "join: &lt;room&gt; [password]: Join a chat on this server."
+msgstr "join: &lt;phòng&gt; [mật_khẩu]: Tham gia chát trên máy phục vụ này."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2388
-msgid "kick &lt;user&gt; [room]: Kick a user from the room."
-msgstr "kick &lt;người_dùng&gt; [phòng]: Đá người dùng ra khỏi phòng."
+msgid "kick &lt;user&gt; [reason]: Kick a user from the room."
+msgstr "kick &lt;người_dùng&gt; [lý_do]: Đá người dùng ra khỏi phòng."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2393
 msgid ""
 "msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
-msgstr "msg &lt;người_dùng&gt; &lt;thông_điệp&gt;: Gởi thông điệp riêng đến một người dùng khác."
+msgstr ""
+"msg &lt;người_dùng&gt; &lt;thông_điệp&gt;: Gởi thông điệp riêng đến một "
+"người dùng khác."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2399
 msgid "ping &lt;jid&gt;:\tPing a user/component/server."
-msgstr "ping &lt;jid&gt;:\tGửi tín hiệu ping cho một người dùng/thành phần/máy phục vụ."
+msgstr ""
+"ping &lt;jid&gt;:\tGửi tín hiệu ping cho một người dùng/thành phần/máy phục "
+"vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2404
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4157
 msgid "buzz: Buzz a user to get their attention"
 msgstr "buzz: Kêu gọi một bạn chát để gây chú ý"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:170
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:172
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "XMPP Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức XMPP"
 
-#.Translators: 'domain' is used here in the context of Internet domains, e.g. pidgin.im
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:205
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:496
+#. Translators: 'domain' is used here in the context of Internet domains, e.g. pidgin.im
 msgid "Domain"
 msgstr "Miền"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:213
 msgid "Require SSL/TLS"
 msgstr "Cần thiết SSL/TLS"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:217
 msgid "Force old (port 5223) SSL"
 msgstr "Buộc dùng SSL cũ (cổng 5223)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:222
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "Cho phép xác thực bằng nhập thô qua luồng dữ liệu không mật mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:227
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3334
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2089
 msgid "Connect port"
 msgstr "Cổng kết nối"
 
-#.TODO: default to automatically try different ports. Make the user be
-#.* able to set the first port to try (like LastConnectedPort in Windows client).
-#.Account options
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:231
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3331
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2057
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1857
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:827
+#. TODO: default to automatically try different ports. Make the user be
+#. * able to set the first port to try (like LastConnectedPort in Windows client).
+#. Account options
 msgid "Connect server"
 msgstr "Máy phục vụ kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:236
 msgid "File transfer proxies"
 msgstr "Ủy nhiệm truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:106
 #, c-format
 msgid "%s has left the conversation."
 msgstr "%s đã rời cuộc thoại."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:162
 #, c-format
 msgid "Message from %s"
 msgstr "Tin nhẳn từ %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:226
 #, c-format
 msgid "%s has set the topic to: %s"
 msgstr "%s đặt chủ đề là: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:228
 #, c-format
 msgid "The topic is: %s"
 msgstr "Chủ đề: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:276
 #, c-format
 msgid "Message delivery to %s failed: %s"
 msgstr "Không gửi được tin nhẳn tới %s: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:279
 msgid "XMPP Message Error"
 msgstr "Lỗi thông điệp XMPP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:408
 #, c-format
-msgid " (Code %s)"
-msgstr " (Mã %s)"
+msgid "(Code %s)"
+msgstr "(Mã %s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/parser.c:198
 msgid "XML Parse error"
 msgstr "Lỗi phân tích XML"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:441
 msgid "Unknown Error in presence"
 msgstr "Gặp lỗi không rõ trong sự có mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:522
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:523
 msgid "Create New Room"
 msgstr "Tạo phòng mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:524
 msgid ""
 "You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the "
 "default settings?"
-msgstr "Bạn đang tạo phòng mới. Bạn muốn cấu hình nó không hoặc chấp nhận các thiết "
+msgstr ""
+"Bạn đang tạo phòng mới. Bạn muốn cấu hình nó không hoặc chấp nhận các thiết "
 "lập mặc định?"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:530
 msgid "_Configure Room"
 msgstr "_Cấu hình phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:531
 msgid "_Accept Defaults"
 msgstr "Chấp nhận _mặc định"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:573
 #, c-format
-msgid "Error in chat %s"
-msgstr "Lỗi trong chát %s"
+msgid "Error joining chat %s"
+msgstr "Lỗi vào chát %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:577
 #, c-format
-msgid "Error joining chat %s"
-msgstr "Lỗi vào chát %s"
+msgid "Error in chat %s"
+msgstr "Lỗi trong chát %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1009
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
-msgstr "Không thể gửi tập tin cho %s, người dùng không hỗ trợ truyền tải tập tin"
+msgstr ""
+"Không thể gửi tập tin cho %s, người dùng không hỗ trợ truyền tải tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1010
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1011
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1080
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "Không gửi được tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1073
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, invalid JID"
 msgstr "Không thể gửi tập tin cho %s, JID không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1075
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user is not online"
 msgstr "Không thể gửi tập tin cho %s, người dùng chưa kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1077
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, not subscribed to user presence"
-msgstr "Không thể gửi tập tin cho %s, không đăng ký với sự có mặt của người dùng"
+msgstr ""
+"Không thể gửi tập tin cho %s, không đăng ký với sự có mặt của người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1092
 #, c-format
-msgid "Please select which resource of %s you would like to send a file to"
+msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
 msgstr "Hãy chọn tài nguyên nào của %s cho đó bạn muốn gửi tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1108
 msgid "Select a Resource"
 msgstr "Chọn tài nguyên"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:197
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:198
 msgid "Edit User Mood"
 msgstr "Sửa tâm trạng người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:199
 msgid "Please select your mood from the list."
 msgstr "Hãy chọn tâm trạng trong danh sách này."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:201
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:78
 msgid "Set"
 msgstr "Đặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:209
 msgid "Set Mood..."
 msgstr "Đặt tâm trạng..."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:76
 msgid "Set User Nickname"
 msgstr "Đặt tên hiệu người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:76
 msgid "Please specify a new nickname for you."
 msgstr "Hãy ghi rõ tên hiệu mới cho bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:77
 msgid ""
 "This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
 "something appropriate."
-msgstr "Thông tin này hiện rõ cho mọi liên lạc trên danh sách liên lạc: khuyên bạn chọn một tên thích hợp."
+msgstr ""
+"Thông tin này hiện rõ cho mọi liên lạc trên danh sách liên lạc: khuyên bạn "
+"chọn một tên thích hợp."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:100
 msgid "Set Nickname..."
 msgstr "Đặt tên hiệu..."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:378
 msgid "Actions"
 msgstr "Hành động"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:380
 msgid "Select an action"
 msgstr "Chọn hành động"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/contact.c:712
 msgid "Unable to retrieve MSN Address Book"
 msgstr "Không thể lấy Sổ địa chỉ MSN"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:118
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/dialog.c:110
 #, c-format
 msgid "Buddy list synchronization issue in %s (%s)"
 msgstr "Vấn đề đồng bộ hoá danh sách bạn bè trong %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:124
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/dialog.c:116
 #, c-format
 msgid ""
 "%s on the local list is inside the group \"%s\" but not on the server list. "
 "Do you want this buddy to be added?"
-msgstr "%s trên danh sách cục bộ nằm trong nhóm « %s » nhưng không có trong danh "
-"sách máy phục vụ. Bạn có muốn thêm bạn thân này không?"
+msgstr ""
+"%s trên danh sách cục bộ nằm trong nhóm « %s » nhưng không có trong danh sách "
+"máy phục vụ. Bạn có muốn thêm bạn thân này không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:132
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/dialog.c:124
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is on the local list but not on the server list. Do you want this buddy "
 "to be added?"
-msgstr "%s nằm trên danh sách cục bộ nhưng không nằm trên danh sách máy phục vụ. Bạn "
+msgstr ""
+"%s nằm trên danh sách cục bộ nhưng không nằm trên danh sách máy phục vụ. Bạn "
 "có muốn thêm bạn thân này không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:36
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:36
+#, c-format
 msgid "Unable to parse message"
 msgstr "Không thể phân tích tin nhẳn"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:41
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:41
+#, c-format
 msgid "Syntax Error (probably a client bug)"
 msgstr "Lỗi cú pháp (có thể trình khách bị lỗi)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:46
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:46
+#, c-format
 msgid "Invalid email address"
 msgstr "Địa chỉ thư điện tử không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:49
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:49
+#, c-format
 msgid "User does not exist"
 msgstr "Người dùng đó không tồn tại."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:53
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:53
+#, c-format
 msgid "Fully qualified domain name missing"
 msgstr "Thiếu tên miền đăng ký hoàn chỉnh (FQDN)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:56
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:56
+#, c-format
 msgid "Already logged in"
 msgstr "Đã đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:59
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:59
-msgid "Invalid screen name"
-msgstr "Tên hiển thị không hợp lệ"
+#, c-format
+msgid "Invalid username"
+msgstr "Tên người dùng không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:62
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:62
+#, c-format
 msgid "Invalid friendly name"
 msgstr "Tên thân thiện không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:65
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:65
+#, c-format
 msgid "List full"
 msgstr "Danh sách đã đầy"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:68
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:68
+#, c-format
 msgid "Already there"
 msgstr "Đã ở đó"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:72
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:72
+#, c-format
 msgid "Not on list"
 msgstr "Không trong danh sách"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:75
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:75
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:756
+#, c-format
 msgid "User is offline"
 msgstr "Người dùng chưa kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:78
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:78
+#, c-format
 msgid "Already in the mode"
 msgstr "Đã trong chế độ này"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:82
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:82
+#, c-format
 msgid "Already in opposite list"
 msgstr "Đã trong danh sách đối diện"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:86
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:86
+#, c-format
 msgid "Too many groups"
 msgstr "Quá nhiều nhóm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:89
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:89
+#, c-format
 msgid "Invalid group"
 msgstr "Nhóm không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:92
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:92
+#, c-format
 msgid "User not in group"
 msgstr "Người dùng không có trong nhóm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:95
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:95
+#, c-format
 msgid "Group name too long"
 msgstr "Tên nhóm quá dài"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:98
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:98
+#, c-format
 msgid "Cannot remove group zero"
 msgstr "Không thể gỡ bỏ nhóm số không"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:103
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:103
+#, c-format
 msgid "Tried to add a user to a group that doesn't exist"
 msgstr "Cố thêm một người dùng vào một nhóm không tồn tại"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:107
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:107
+#, c-format
 msgid "Switchboard failed"
 msgstr "Hệ thống chuyển mạch bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:111
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:111
+#, c-format
 msgid "Notify transfer failed"
 msgstr "Lỗi thông báo truyền"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:116
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:116
+#, c-format
 msgid "Required fields missing"
 msgstr "Thiếu các trường được yêu cầu"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:120
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:120
+#, c-format
 msgid "Too many hits to a FND"
 msgstr "Có quá kết quả tới FND"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:124
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:124
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:120
+#, c-format
 msgid "Not logged in"
 msgstr "Chưa đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:128
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:128
+#, c-format
 msgid "Service temporarily unavailable"
 msgstr "Tạm thời không có dịch vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:131
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:131
+#, c-format
 msgid "Database server error"
 msgstr "Có lỗi tại máy phục vụ cơ sở dữ liệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:135
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:135
+#, c-format
 msgid "Command disabled"
 msgstr "Lệnh bị tắt"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:139
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:139
+#, c-format
 msgid "File operation error"
 msgstr "Lỗi thực thi tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:143
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:143
+#, c-format
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Lỗi cấp phát bộ nhớ"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:147
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:147
+#, c-format
 msgid "Wrong CHL value sent to server"
 msgstr "Giá trị CHL gửi tới máy phục vụ bị sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:152
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:152
+#, c-format
 msgid "Server busy"
 msgstr "Máy phục vụ bận"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:155
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:170
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:230
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:155
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:170
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:230
+#, c-format
 msgid "Server unavailable"
 msgstr "Máy phục vụ không sẵn sàng"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:158
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:158
+#, c-format
 msgid "Peer notification server down"
 msgstr "Máy phục vụ thông báo ngang hàng ngừng hoạt động"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:162
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:162
+#, c-format
 msgid "Database connect error"
 msgstr "Có lỗi khi kết nối tới cơ sở dữ liệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:167
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:167
+#, c-format
 msgid "Server is going down (abandon ship)"
 msgstr "Máy phục vụ đang ngừng (rời đi)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:174
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:174
+#, c-format
 msgid "Error creating connection"
 msgstr "Lỗi khi tạo kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:179
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:179
+#, c-format
 msgid "CVR parameters are either unknown or not allowed"
 msgstr "Tham số CVR hoặc không rõ hoặc không được phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:183
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:183
+#, c-format
 msgid "Unable to write"
 msgstr "Không thể ghi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:186
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:186
+#, c-format
 msgid "Session overload"
 msgstr "Phiên kết nối quá tải"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:190
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:190
+#, c-format
 msgid "User is too active"
 msgstr "Người dùng quá hoạt náo"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:193
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:193
+#, c-format
 msgid "Too many sessions"
 msgstr "Quá nhiều phiên kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:196
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:196
+#, c-format
 msgid "Passport not verified"
 msgstr "Tài khoản Passport chưa được thẩm định"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:199
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:199
+#, c-format
 msgid "Bad friend file"
 msgstr "Tập tin bạn bè hỏng"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:203
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:203
+#, c-format
 msgid "Not expected"
 msgstr "Bất thường"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:209
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:209
+#, c-format
 msgid "Friendly name changes too rapidly"
 msgstr "Tên thân thiện thay đổi quá nhanh"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:218
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:218
+#, c-format
 msgid "Server too busy"
 msgstr "Máy phục vụ quá bận"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:222
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:222
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1375
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:338
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1709
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:728
-#: ../libpurple/proxy.c:1393
+#, c-format
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Không xác thực được"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:225
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:225
+#, c-format
 msgid "Not allowed when offline"
 msgstr "Không được phép khi chưa kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:233
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:233
+#, c-format
 msgid "Not accepting new users"
 msgstr "Không chấp nhận người dùng mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:237
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:237
+#, c-format
 msgid "Kids Passport without parental consent"
 msgstr "Passport của trẻ không có sự đồng ý của cha mẹ"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:241
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:241
+#, c-format
 msgid "Passport account not yet verified"
 msgstr "Tài khoản Passport chưa được thẩm định"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:244
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:244
+#, c-format
 msgid "Bad ticket"
 msgstr "Phiếu sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:249
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:249
 #, c-format
 msgid "Unknown Error Code %d"
 msgstr "Mã lỗi không rõ %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:263
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:263
 #, c-format
 msgid "MSN Error: %s\n"
 msgstr "Lá»—i MSN: %s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:130
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:130
 msgid "Nudge"
 msgstr "Làm nổi bật"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:131
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:131
 #, c-format
 msgid "%s has nudged you!"
 msgstr "%s đã làm bạn nổi bật !"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:132
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:132
 #, c-format
 msgid "Nudging %s..."
 msgstr "Đang làm nổi bật %s..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:174
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:174
+msgid "Email Address..."
+msgstr "Địa chỉ thư điện tử..."
+
 msgid "Your new MSN friendly name is too long."
 msgstr "Tên thân mật MSN bạn đặt quá dài."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:286
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:282
 msgid "Set your friendly name."
 msgstr "Đặt tên thân mật của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:287
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:283
 msgid "This is the name that other MSN buddies will see you as."
 msgstr "Người dùng MSN khác sẽ nhìn thấy bạn với tên này."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:305
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:301
 msgid "Set your home phone number."
 msgstr "Nhập số điện thoại nhà."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:322
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:318
 msgid "Set your work phone number."
 msgstr "Nhập số điện thoại chỗ làm."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:339
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:335
 msgid "Set your mobile phone number."
 msgstr "Nhập số điện thoại di động,"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:354
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:350
 msgid "Allow MSN Mobile pages?"
 msgstr "Cho phép nhắn tin vào di động MSN?"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:355
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:351
 msgid ""
 "Do you want to allow or disallow people on your buddy list to send you MSN "
 "Mobile pages to your cell phone or other mobile device?"
-msgstr "Bạn muốn cho phép hoặc cấm người khác (trên danh sách bạn bè) gửi tin nhắn "
-"MSN Mobile vào điện thoại di động hay thiết bị di động nào khác của bạn hay không?"
+msgstr ""
+"Bạn muốn cho phép hoặc cấm người khác (trên danh sách bạn bè) gửi tin nhắn "
+"MSN Mobile vào điện thoại di động hay thiết bị di động nào khác của bạn hay "
+"không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:361
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:357
 msgid "Allow"
 msgstr "Cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:362
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:358
 msgid "Disallow"
 msgstr "Cấm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:378
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:374
-msgid "This Hotmail account may not be active."
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Blocked Text for %s"
+msgstr "Chú thích bạn chát về %s"
+
+#, fuzzy
+msgid "No text is blocked for this account."
+msgstr "Dùng biểu tượng bạn chát cho tài khoản này:"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"MSN servers are currently blocking the following regular expressions:<br/>%s"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "This account does not have email enabled."
 msgstr "Tài khoản Hotmail này có lẽ chưa kích hoạt."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:404
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:400
 msgid "Send a mobile message."
 msgstr "Gửi tin nhắn tới di động."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:406
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:402
 msgid "Page"
 msgstr "Nhắn tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:688
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:33
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:583
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:33
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3089
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3773
+msgid "Home Phone Number"
+msgstr "Số điện thoại ở nhà"
+
+msgid "Work Phone Number"
+msgstr "Số điện thoại chỗ làm"
+
+msgid "Mobile Phone Number"
+msgstr "Số điện thoại di động"
+
 msgid "Be Right Back"
 msgstr "Sẽ quay lại ngay"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:694
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:31
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:587
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:31
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2839
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2969
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1483
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:56
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1483
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:47
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3091
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3776
 msgid "Busy"
 msgstr "Đang bận"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:699
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:591
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3099
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3788
 msgid "On the Phone"
 msgstr "Đang bận nói điện thoại"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:704
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:595
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3103
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3794
 msgid "Out to Lunch"
 msgstr "Đi ăn trưa"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:723
+#. primitive
+#. ID
+#. name - use default
+#. savable
+#. should be user_settable some day
+#. independent
 msgid "Artist"
 msgstr "Nghệ sĩ"
 
 # Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:724
 msgid "Album"
 msgstr "Tập nhạc"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:742
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:623
 msgid "Set Friendly Name..."
 msgstr "Đặt tên thân mật..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:747
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:628
 msgid "Set Home Phone Number..."
 msgstr "Đặt số điện thoại nhà..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:751
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:632
 msgid "Set Work Phone Number..."
 msgstr "Đặt số điện thoại chỗ làm..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:755
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:636
 msgid "Set Mobile Phone Number..."
 msgstr "Đặt số điện thoại di động..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:761
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:642
 msgid "Enable/Disable Mobile Devices..."
 msgstr "Bật/tắt thiết bị di động..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:766
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:647
 msgid "Allow/Disallow Mobile Pages..."
 msgstr "Cho phép/Cấm tin nhắn tới thiết bị di động..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:777
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:658
+msgid "View Blocked Text..."
+msgstr ""
+
 msgid "Open Hotmail Inbox"
 msgstr "Mở hộp thư đến Hotmail."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:801
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:682
 msgid "Send to Mobile"
 msgstr "Gửi tới thiết bị di động"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:811
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:692
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3425
 msgid "Initiate _Chat"
 msgstr "Khởi tạo _Chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:849
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:731
 msgid "SSL support is needed for MSN. Please install a supported SSL library."
 msgstr "MSN yêu cầu có hỗ trợ SSL. Hãy cài đặt thư viện SSL được hỗ trợ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:879
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:761
 msgid "Failed to connect to server."
 msgstr "Không kết nối được với máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1663
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2006
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1516
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1859
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:808
 msgid "Error retrieving profile"
 msgstr "Lỗi lấy lý lịch"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1729
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1582
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:366
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:372
 msgid "General"
 msgstr "Ghung"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1736
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1589
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:115
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3736
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:45
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:222
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1081
 msgid "Age"
 msgstr "Tuổi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1738
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1591
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:51
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1096
 msgid "Occupation"
 msgstr "Công việc"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1739
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1592
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:123
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1487
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1076
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:798
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1215
 msgid "Location"
 msgstr "Nơi ở"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1744
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1936
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1942
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1949
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1597
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1789
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1795
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1802
 msgid "Hobbies and Interests"
 msgstr "Sở thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1750
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1870
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1876
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1883
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1891
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1898
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1603
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1723
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1729
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1736
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1744
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1751
 msgid "A Little About Me"
 msgstr "Đôi chút về bản thân"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1767
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1620
 msgid "Social"
 msgstr "Xã hội"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1769
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1622
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1086
 msgid "Marital Status"
 msgstr "Tình trạng hôn nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1770
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1623
 msgid "Interests"
 msgstr "Sở thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1771
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1624
 msgid "Pets"
 msgstr "Con vật nuôi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1772
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1625
 msgid "Hometown"
 msgstr "Nhà thì"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1773
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1626
 msgid "Places Lived"
 msgstr "Nơi đã ở"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1774
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1627
 msgid "Fashion"
 msgstr "Mốt"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1775
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1628
 msgid "Humor"
 msgstr "Hài hước"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1776
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1629
 msgid "Music"
 msgstr "Âm nhạc"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1777
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1958
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1964
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1630
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1811
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1817
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1138
 msgid "Favorite Quote"
 msgstr "Câu trích dẫn ưa thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1794
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1647
 msgid "Contact Info"
 msgstr "Thông tin liên lạc"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1795
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1648
 msgid "Personal"
 msgstr "Cá nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1798
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1651
 msgid "Significant Other"
 msgstr "Vợ/chồng"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1799
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1652
 msgid "Home Phone"
 msgstr "Điện thoại nhà"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1800
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1653
 msgid "Home Phone 2"
 msgstr "Điện thoại nhà 2"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1801
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1654
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3774
 msgid "Home Address"
 msgstr "Địa chỉ nhà"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1802
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1655
 msgid "Personal Mobile"
 msgstr "Điện thoại di động cá nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1803
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1656
 msgid "Home Fax"
 msgstr "Điện thư nhà"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1804
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1657
 msgid "Personal Email"
 msgstr "Thư điện tử cá nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1805
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1658
 msgid "Personal IM"
 msgstr "Tin nhắn cá nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1807
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1660
 msgid "Anniversary"
 msgstr "Kỷ niệm"
 
-#.Business
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1823
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1676
+#. Business
 msgid "Work"
 msgstr "Việc làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1825
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1678
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1010
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1044
 msgid "Job Title"
 msgstr "Chức danh"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1826
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1679
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3795
 msgid "Company"
 msgstr "Công ty"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1827
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1680
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1489
 msgid "Department"
 msgstr "Phòng ban"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1828
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1681
 msgid "Profession"
 msgstr "Nghề"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1829
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1682
 msgid "Work Phone"
 msgstr "Điện thoại chỗ làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1830
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1683
 msgid "Work Phone 2"
 msgstr "Điện thoại chỗ làm 2"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1831
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1684
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3787
 msgid "Work Address"
 msgstr "Địa chỉ chỗ làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1832
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1685
 msgid "Work Mobile"
 msgstr "Điện thoại di động việc làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1833
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1686
 msgid "Work Pager"
 msgstr "Máy nhắn tin việc làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1834
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1687
 msgid "Work Fax"
 msgstr "Điện thư chỗ làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1835
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1688
 msgid "Work Email"
 msgstr "Thư điện tử việc làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1836
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1689
 msgid "Work IM"
 msgstr "Tin nhắn việc làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1837
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1690
 msgid "Start Date"
 msgstr "Ngày bắt đầu"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1907
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1913
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1920
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1927
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1760
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1766
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1773
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1780
 msgid "Favorite Things"
 msgstr "Những thứ yêu thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1972
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1825
 msgid "Last Updated"
 msgstr "Cập nhật lần cuối"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1983
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1836
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:60
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1026
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1060
 msgid "Homepage"
 msgstr "Trang chủ"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2007
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1860
 msgid "The user has not created a public profile."
 msgstr "Người dùng này chưa tạo lý lịch công cộng."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2008
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1861
 msgid ""
 "MSN reported not being able to find the user's profile. This either means "
 "that the user does not exist, or that the user exists but has not created a "
 "public profile."
-msgstr "MSN cho biết không tìm thấy lý lịch của người dùng này. Điều này nghĩa là người "
-"dùng không tồn tại, hay người dùng chưa tạo lý lịch công cộng."
+msgstr ""
+"MSN cho biết không tìm thấy lý lịch của người dùng này. Điều này nghĩa là "
+"người dùng không tồn tại, hay người dùng chưa tạo lý lịch công cộng."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2012
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1865
 msgid ""
 "Could not find any information in the user's profile. The user most likely "
 "does not exist."
-msgstr "Không tìm thấy thông tin trong lý lịch của người dùng này. Người này rất có "
+msgstr ""
+"Không tìm thấy thông tin trong lý lịch của người dùng này. Người này rất có "
 "thể không tồn tại."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2020
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1873
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1240
 msgid "Profile URL"
 msgstr "URL lý lịch"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2307
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2309
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Windows Live Messenger Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức Windows Live Messenger"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2344
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2195
 msgid "Use HTTP Method"
 msgstr "Dùng phương thức HTTP"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2349
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2200
 msgid "HTTP Method Server"
 msgstr "Máy phục vụ phương thức HTTP"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2354
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2205
 msgid "Show custom smileys"
 msgstr "Hiển thị hình cười tự chọn"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2362
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2213
 msgid "nudge: nudge a user to get their attention"
 msgstr "nudge: làm nổi bật một liên lạc để thu hút sự chú ý"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/nexus.c:70
 msgid "Windows Live ID authentication:Unable to connect"
 msgstr "Xác thực ID Windows Live: không thể kết nối"
 
-#.we must have failed!
-#: ../libpurple/protocols/msn/nexus.c:126
-msgid ""
-"Windows Live ID authentication: cannot find authenticate token in server "
-"response"
-msgstr "Xác thực ID Windows Live: không tìm thấy hiệu bài xác thực trong đáp ứng máy phục vụ"
+#, fuzzy
+msgid "Windows Live ID authentication:Invalid response"
+msgstr "Xác thực ID Windows Live: không thể kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/nexus.c:172
-msgid "Windows Live ID authentication Failed"
-msgstr "Không xác thực được ID Windows Live"
-
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:185
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:178
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid group."
 msgstr "%s không phải là nhóm hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:191
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:931
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:388
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:184
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:534
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:340
 msgid "Unknown error."
 msgstr "Lỗi không rõ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:194
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:187
 #, c-format
 msgid "%s on %s (%s)"
 msgstr "%s trên %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:509
 #, c-format
 msgid "%s just sent you a Nudge!"
 msgstr "%s vừa gửi cho bạn một lời kêu gọi."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:836
 #, c-format
 msgid "Unknown error (%d)"
 msgstr "Lỗi không rõ (%d)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:837
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4471
 msgid "Unable to add user"
 msgstr "Không thể thêm người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:897
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:500
 #, c-format
 msgid "Unable to add user on %s (%s)"
 msgstr "Không thể thêm người dùng trên %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:901
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:504
 #, c-format
 msgid "Unable to block user on %s (%s)"
 msgstr "Không thể chận người dùng trên %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:905
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:508
 #, c-format
 msgid "Unable to permit user on %s (%s)"
 msgstr "Không thể cho phép người dùng trên %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:913
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:516
 #, c-format
 msgid "%s could not be added because your buddy list is full."
 msgstr "%s không thể được thêm vào vì danh sách bạn bè của bạn đã đầy"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:922
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:525
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid passport account."
 msgstr "%s không phải tài khoản Passport hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:927
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:530
 msgid "Service Temporarily Unavailable."
 msgstr "Tạm thời không có dịch vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:1276
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:866
+#, fuzzy
+msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
+msgstr "Tin nhẳn chưa gửi đi được vì bạn chưa đăng nhập."
+
 msgid "Unable to rename group"
 msgstr "Không thể thay đổi tên của nhóm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:1331
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:921
 msgid "Unable to delete group"
 msgstr "Không thể xoá nhóm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:1945
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:1340
 #, c-format
 msgid ""
 "The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will "
@@ -7639,4210 +5297,3158 @@ msgid ""
 "\n"
 "After the maintenance has been completed, you will be able to successfully "
 "sign in."
-msgid_plural "The MSN server will shut down for maintenance in %d minutes. You will "
+msgid_plural ""
+"The MSN server will shut down for maintenance in %d minutes. You will "
 "automatically be signed out at that time. Please finish any conversations "
 "in progress.\n"
 "\n"
 "After the maintenance has been completed, you will be able to successfully "
 "sign in."
-msgstr[0] "Máy phục vụ MSN sẽ tắt trong vòng %d phút nữa để bảo trì. Bạn sẽ được tự "
+msgstr[0] ""
+"Máy phục vụ MSN sẽ tắt trong vòng %d phút nữa để bảo trì. Bạn sẽ được tự "
 "động ngắt kết nối vào lúc đó. Hãy kết thúc mọi cuộc thoại đang diễn ra.\n"
 "\n"
 "Sau khi hoàn tất việc bảo trì, bạn có thể kết nối trở lại như bình thường."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:135
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/nexus.c:146
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/servconn.c:133
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:242
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:324
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:369
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:402
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:64
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:167
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:191
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:204
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:233
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:247
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:272
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:307
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:338
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1416
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1442
+msgid ""
+"Message was not sent because the system is unavailable. This normally "
+"happens when the user is blocked or does not exist."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Message was not sent because messages are being sent too quickly."
+msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì gửi quá nhanh:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Message was not sent because an unknown encoding error occurred."
+msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì có lỗi không rõ :"
+
+#, fuzzy
+msgid "Message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì có lỗi không rõ :"
+
 msgid "Unable to connect"
 msgstr "Không thể kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:137
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/servconn.c:135
 msgid "Writing error"
 msgstr "Lá»—i ghi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:139
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/servconn.c:137
 msgid "Reading error"
 msgstr "Lỗi đọc"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:146
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/servconn.c:144
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection error from %s server:\n"
 "%s"
-msgstr "Lỗi kết nối từ máy phục vụ %s:\n"
+msgstr ""
+"Lỗi kết nối từ máy phục vụ %s:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:350
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:302
 msgid "Our protocol is not supported by the server."
 msgstr "Giao thức này không được hỗ trợ bởi trình phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:355
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:307
 msgid "Error parsing HTTP."
 msgstr "Lỗi phân tích HTTP."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:359
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:311
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:387
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:207
 msgid "You have signed on from another location."
 msgstr "Bạn đã đăng nhập từ một vị trí khác."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:365
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:317
 msgid "The MSN servers are temporarily unavailable. Please wait and try again."
-msgstr "Các máy phục vụ MSN tạm thời không sẵn sàng. Vui lòng chờ và thử lại lần nữa."
+msgstr ""
+"Các máy phục vụ MSN tạm thời không sẵn sàng. Vui lòng chờ và thử lại lần nữa."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:371
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:323
 msgid "The MSN servers are going down temporarily."
 msgstr "Các máy phục vụ MSN tạm thời bị ngừng."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:376
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:328
 #, c-format
 msgid "Unable to authenticate: %s"
 msgstr "Không thể xác thực: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:382
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:334
 msgid ""
 "Your MSN buddy list is temporarily unavailable. Please wait and try again."
-msgstr "Danh sách bạn bè MSN của bạn tạm thời không dùng được. Vui lòng chờ và thử lại lần nữa."
+msgstr ""
+"Danh sách bạn bè MSN của bạn tạm thời không dùng được. Vui lòng chờ và thử "
+"lại lần nữa."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:404
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:406
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:356
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:358
 msgid "Handshaking"
 msgstr "Đang thiết lập quan hệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:407
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:359
+msgid "Transferring"
+msgstr "Đang truyền"
+
 msgid "Starting authentication"
 msgstr "Đang bắt đầu xác thực"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:408
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:360
 msgid "Getting cookie"
 msgstr "Đang lấy cookie"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:410
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:362
 msgid "Sending cookie"
 msgstr "Đang gửi cookie"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:411
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:363
 msgid "Retrieving buddy list"
 msgstr "Đang lấy danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:34
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:34
 msgid "Away From Computer"
 msgstr "Rời khỏi máy tính"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:35
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:35
 msgid "On The Phone"
 msgstr "Đang bận nói điện thoại"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:36
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:36
 msgid "Out To Lunch"
 msgstr "Đi ăn trưa"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:398
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:400
 msgid "Message may have not been sent because a timeout occurred:"
 msgstr "Thông điệp có lẽ không gửi được vì quá hạn chờ :"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:406
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:408
 msgid "Message could not be sent, not allowed while invisible:"
 msgstr "Thông điệp không gửi đi được, không được phép khi đang ẩn danh."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:410
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:412
 msgid "Message could not be sent because the user is offline:"
 msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì người dùng chưa kết nối:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:414
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:416
 msgid "Message could not be sent because a connection error occurred:"
 msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì có lỗi kết nối:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:418
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:420
 msgid "Message could not be sent because we are sending too quickly:"
 msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì gửi quá nhanh:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:422
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:424
 msgid ""
 "Message could not be sent because we were unable to establish a session with "
 "the server. This is likely a server problem, try again in a few minutes:"
-msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì không thể thiết lập phiên kết nối với máy phục "
-"vụ. Rất có thể là vấn đề trình phục vụ : hãy thử lại sau vài phút nữa:"
+msgstr ""
+"Thông điệp không gửi đi được vì không thể thiết lập phiên kết nối với máy "
+"phục vụ. Rất có thể là vấn đề trình phục vụ : hãy thử lại sau vài phút nữa:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:429
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:431
 msgid ""
 "Message could not be sent because an error with the switchboard occurred:"
 msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì có lỗi trong hệ thống chuyển mạch."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:437
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:439
 msgid "Message may have not been sent because an unknown error occurred:"
 msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì có lỗi không rõ :"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:243
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/userlist.c:262
 #, c-format
 msgid "%s has added you to his or her buddy list."
 msgstr "%s đã thêm bạn vào danh sách bạn bè."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:312
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/userlist.c:331
 #, c-format
 msgid "%s has removed you from his or her buddy list."
 msgstr "%s đã loại bỏ bạn ra khỏi danh sách bạn bè."
 
-#.only notify the user about problems adding to the friends list
-#.* maybe we should do something else for other lists, but it probably
-#.* won't cause too many problems if we just ignore it
-#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:693
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/userlist.c:653
+#. only notify the user about problems adding to the friends list
+#. * maybe we should do something else for other lists, but it probably
+#. * won't cause too many problems if we just ignore it
 #, c-format
 msgid "Unable to add \"%s\"."
 msgstr "Không thể thêm « %s »."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:696
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/userlist.c:655
-msgid "The screen name specified is invalid."
-msgstr "Bạn đã ghi rõ một tên hiển thị không hợp lệ."
+msgid "The username specified is invalid."
+msgstr "Bạn đã ghi rõ một tên người dùng không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:549
+msgid "This Hotmail account may not be active."
+msgstr "Tài khoản Hotmail này có lẽ chưa kích hoạt."
+
 msgid "Has you"
 msgstr "Có bạn"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2159
-#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2161
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "MSN Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức MSN"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:111
 msgid "Missing Cipher"
 msgstr "Thiếu mật mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:112
 msgid "The RC4 cipher could not be found"
 msgstr "Không tìm thấy mật mã RC4"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:113
 msgid ""
 "Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will "
 "not be loaded."
-msgstr "Nâng cấp lên thư viện libpurple hỗ trợ RC4 (≥2.0.1). Phần bổ sung MySpaceIM sẽ không được nạp."
+msgstr ""
+"Nâng cấp lên thư viện libpurple hỗ trợ RC4 (≥2.0.1). Phần bổ sung MySpaceIM "
+"sẽ không được nạp."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:286
-#, c-format
-msgid ""
-"Sorry, passwords over %d characters in length (yours is %d) are not "
-"supported by MySpace."
-msgstr "Tiếc là mật khẩu dài hơn %d ký tự (mật khẩu của bạn có %d ký tự) không được MySpace hỗ trợ."
-
-#.Notify an error message also, because this is important!
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:292
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1849
-msgid "MySpaceIM Error"
-msgstr "Lá»—i MySpaceIM"
-
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:352
 msgid "Reading challenge"
 msgstr "Đố đọc"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:360
 msgid "Unexpected challenge length from server"
 msgstr "Chiều dài đố bất thường từ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:364
 msgid "Logging in"
 msgstr "Đang đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1318
 #, c-format
-msgid "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
-msgstr "Kết nối đến máy phục vụ bị mất (không nhận dữ liệu trong vòng %d giây)"
+msgid "Connection to server lost (no data received within %d second)"
+msgid_plural "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
+msgstr[0] ""
+"Kết nối đến máy phục vụ bị mất (không nhận dữ liệu trong vòng %d giây)"
 
-#.Can't write _()'d strings in array initializers. Workaround.
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1361
+#. Can't write _()'d strings in array initializers. Workaround.
 msgid "New mail messages"
 msgstr "Thư tín mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1362
 msgid "New blog comments"
 msgstr "Chú thích nhật ký mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1363
 msgid "New profile comments"
 msgstr "Chú thích lý lịch mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1364
 msgid "New friend requests!"
 msgstr "Yêu cầu bạn mới !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1365
 msgid "New picture comments"
 msgstr "Chú thích ảnh mới"
 
 # Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1395
 msgid "MySpace"
 msgstr "MySpace"
 
-#.The session is now set up, ready to be connected. This emits the
-#.* signedOn signal, so clients can now do anything with msimprpl, and
-#.* we're ready for it (session key, userid, username all setup).
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1583
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1546
+msgid "MySpaceIM - No Username Set"
+msgstr "MySpaceIM — Chưa đặt tên người dùng"
+
+msgid "You appear to have no MySpace username."
+msgstr "Có vẻ là bạn chưa có một tên người dùng MySpace."
+
+msgid "Would you like to set one now? (Note: THIS CANNOT BE CHANGED!)"
+msgstr ""
+"Bạn có muốn đặt một tên người dùng ngay bây giờ không? (Ghi chú : KHÔNG THỂ "
+"THAY ĐỔI LẠI !)"
+
+#. The session is now set up, ready to be connected. This emits the
+#. * signedOn signal, so clients can now do anything with msimprpl, and
+#. * we're ready for it (session key, userid, username all setup).
 msgid "Connected"
 msgstr "Đã kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1594
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1597
-msgid "No username set"
-msgstr "Chưa đặt tên người dùng"
+#, c-format
+msgid "Protocol error, code %d: %s"
+msgstr "Lỗi giao thức, mã %d: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1595
+#, c-format
 msgid ""
-"Please go to http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile."
-"username and choose a username and try to login again."
-msgstr "Hãy thăm « http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile."
-"username » để chọn tên người dùng, rồi thử lại đăng nhập."
+"%s Your password is %d characters, greater than the expected maximum length "
+"of %d for MySpaceIM. Please shorten your password at http://profileedit."
+"myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword and try "
+"again."
+msgstr ""
+"%s Bạn đã đặt một mật khẩu chứa %d ký tự, vượt quá chiều dài tối đa mong đợi "
+"%d ở MySpaceIM. Hãy cắt ngắn mật khẩu ở địa chỉ « http://profileedit.myspace."
+"com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword », rồi thử lại."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1823
-#, c-format
-msgid "Protocol error, code %d: %s"
-msgstr "Lỗi giao thức, mã %d: %s"
+msgid "MySpaceIM Error"
+msgstr "Lá»—i MySpaceIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2019
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2053
 msgid "Failed to add buddy"
 msgstr "Không thêm được bạn thân"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2019
 msgid "'addbuddy' command failed."
 msgstr "Lỗi « addbuddy » (thêm bạn thân) bị lỗi."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2053
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2290
 msgid "persist command failed"
 msgstr "Lỗi « persist » (bền bỉ) bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2158
 #, c-format
 msgid "No such user: %s"
 msgstr "Không có người dùng như vậy: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2159
 msgid "User lookup"
 msgstr "Tra cứu người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2271
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2290
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2312
 msgid "Failed to remove buddy"
 msgstr "Không gỡ bỏ được bạn thân"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2271
 msgid "'delbuddy' command failed"
 msgstr "Lỗi « delbuddy » (xoá bạn thân) bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2312
 msgid "blocklist command failed"
 msgstr "Lỗi « blocklist » (danh sách chận) bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2360
 msgid "Invalid input condition"
 msgstr "Điều kiện nhập không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2380
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2417
-msgid "Read buffer full"
-msgstr "Bộ đệm đọc đã đầy"
+msgid "Read buffer full (2)"
+msgstr "Bộ đệm đọc đã đầy (2)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2459
 msgid "Unparseable message"
 msgstr "Thông điệp không thể phân tích"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2528
 #, c-format
 msgid "Couldn't connect to host: %s (%d)"
 msgstr "Không thể kết nối đến máy: %s (%d)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2699
 msgid "IM Friends"
 msgstr "Bạn bè Nhắn Tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2798
 #, c-format
 msgid ""
+"%d buddy was added or updated from the server (including buddies already on "
+"the server-side list)"
+msgid_plural ""
 "%d buddies were added or updated from the server (including buddies already "
 "on the server-side list)"
-msgstr "%d bạn thân đã được thêm hay cập nhật từ máy phục vụ (gồm có bạn thân đã nằm trên danh sách bên máy phục vụ)"
+msgstr[0] ""
+"%d bạn thân đã được thêm hoặc cập nhật từ máy phục vụ (gồm có bạn thân đã "
+"nằm trên danh sách bên máy phục vụ)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2799
 msgid "Add contacts from server"
 msgstr "Thêm liên lạc từ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2851
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2916
 msgid "Add friends from MySpace.com"
 msgstr "Thêm bạn bè từ MySpace.com"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2852
 msgid "Importing friends failed"
 msgstr "Không nhập khẩu được bạn bè"
 
-#.TODO: find out how
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2908
+#. TODO: find out how
 msgid "Find people..."
 msgstr "Tìm người..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2911
 msgid "Change IM name..."
 msgstr "Đổi tên Nhắn Tin..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3213
 msgid "myim URL handler"
 msgstr "Bộ quản lý URL « myim »"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3214
 msgid "No suitable MySpaceIM account could be found to open this myim URL."
-msgstr "Không tìm thấy tài khoản MySpaceIM thích hợp để mở địa chỉ URL « myim » này."
+msgstr ""
+"Không tìm thấy tài khoản MySpaceIM thích hợp để mở địa chỉ URL « myim » này."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3215
 msgid "Enable the proper MySpaceIM account and try again."
 msgstr "Hiệu lực tài khoản MySpaceIM thích hợp rồi thử lại."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3338
 msgid "Show display name in status text"
 msgstr "Hiện tên hiển thị trong văn bản trạng thái"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3341
 msgid "Show headline in status text"
 msgstr "Hiện hàng đầu trong văn bản trạng thái"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3346
 msgid "Send emoticons"
 msgstr "Gửi biểu tượng xúc cảm"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3351
 msgid "Screen resolution (dots per inch)"
 msgstr "Độ phân giải màn hình (điểm trên mỗi insơ)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3354
 msgid "Base font size (points)"
 msgstr "Kích cỡ phông cơ bản (điểm)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:95
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:786
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1204
 msgid "User"
 msgstr "Người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:105
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2969
 msgid "Profile"
 msgstr "Lý lịch"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:128
 msgid "Headline"
 msgstr "Hàng đầu"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:133
 msgid "Song"
 msgstr "Bài hát"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:141
 msgid "Total Friends"
 msgstr "Tổng bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:159
 msgid "Client Version"
 msgstr "Phiên bản khách"
 
-#.TODO: icons for each zap
-#.Lots of comments for translators:
-#.Zap means "to strike suddenly and forcefully as if with a
-#.* projectile or weapon." This term often has an electrical
-#.* connotation, for example, "he was zapped by electricity when
-#.* he put a fork in the toaster."
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:51
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:214
+#. Protocol won't log in now without a username set.. Disconnect
+msgid "No username set"
+msgstr "Chưa đặt tên người dùng"
+
+msgid "MySpaceIM - Please Set a Username"
+msgstr "MySpaceIM — Hãy đặt một tên người dùng"
+
+msgid "Please enter a username to check its availability:"
+msgstr "Hãy gõ một tên người dùng để kiểm tra tính hợp lệ:"
+
+msgid "MySpaceIM - Username Available"
+msgstr "MySpaceIM — Tên người dùng sẵn sàng"
+
+msgid "This username is available. Would you like to set it?"
+msgstr "Tên người dùng này sẵn có để dùng. Bạn có muốn đặt nó không?"
+
+msgid "ONCE SET, THIS CANNOT BE CHANGED!"
+msgstr "MỘT KHI ĐẶT ĐƯỢC THÌ KHÔNG THỂ THAY ĐỔI LẠI !"
+
+msgid "This username is unavailable."
+msgstr "Không thể đặt tên người dùng này."
+
+msgid "Please try another username:"
+msgstr "Hãy thử một tên người dùng khác:"
+
+#. TODO: icons for each zap
+#. Lots of comments for translators:
+#. Zap means "to strike suddenly and forcefully as if with a
+#. * projectile or weapon." This term often has an electrical
+#. * connotation, for example, "he was zapped by electricity when
+#. * he put a fork in the toaster."
 msgid "Zap"
 msgstr "Hạ gục"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:51
 #, c-format
 msgid "%s has zapped you!"
 msgstr "%s đã hạ gục bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:51
 #, c-format
 msgid "Zapping %s..."
 msgstr "Đang hạ gục %s..."
 
-#.Whack means "to hit or strike someone with a sharp blow"
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:54
+#. Whack means "to hit or strike someone with a sharp blow"
 msgid "Whack"
 msgstr "Đánh mạnh"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:54
 #, c-format
 msgid "%s has whacked you!"
 msgstr "%s đã đánh mạnh bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:54
 #, c-format
 msgid "Whacking %s..."
 msgstr "Đang đánh mạnh %s..."
 
-#.Torch means "to set on fire." Don't worry, this doesn't
-#.* make a whole lot of sense in English, either. Feel free
-#.* to translate it literally.
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:59
+#. Torch means "to set on fire." Don't worry, this doesn't
+#. * make a whole lot of sense in English, either. Feel free
+#. * to translate it literally.
 msgid "Torch"
 msgstr "Đốt chảy"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:59
 #, c-format
 msgid "%s has torched you!"
 msgstr "%s đã đốt chảy bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:59
 #, c-format
 msgid "Torching %s..."
 msgstr "Đang đốt chảy %s..."
 
-#.Smooch means "to kiss someone, often enthusiastically"
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:62
+#. Smooch means "to kiss someone, often enthusiastically"
 msgid "Smooch"
 msgstr "Hôn"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:62
 #, c-format
 msgid "%s has smooched you!"
 msgstr "%s đã hôn bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:62
 #, c-format
 msgid "Smooching %s..."
 msgstr "Đang hôn %s..."
 
-#.A hug is a display of affection; wrapping your arms around someone
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:65
+#. A hug is a display of affection; wrapping your arms around someone
 msgid "Hug"
 msgstr "Ôm"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:65
 #, c-format
 msgid "%s has hugged you!"
 msgstr "%s đã ôm bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:65
 #, c-format
 msgid "Hugging %s..."
 msgstr "Đang ôm %s..."
 
-#.Slap means "to hit someone with an open/flat hand"
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:68
+#. Slap means "to hit someone with an open/flat hand"
 msgid "Slap"
 msgstr "Vá»—"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:68
 #, c-format
 msgid "%s has slapped you!"
 msgstr "%s đã vỗ bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:68
 #, c-format
 msgid "Slapping %s..."
 msgstr "Đang vỗ %s..."
 
-#.Goose means "to pinch someone on their butt"
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:71
+#. Goose means "to pinch someone on their butt"
 msgid "Goose"
 msgstr "Véo đít"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:71
 #, c-format
 msgid "%s has goosed you!"
 msgstr "%s đã véo đít bạn một cái !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:71
 #, c-format
 msgid "Goosing %s..."
 msgstr "Đang véo đít %s một cái"
 
-#.A high-five is when two people's hands slap each other
-#.* in the air above their heads. It is done to celebrate
-#.* something, often a victory, or to congratulate someone.
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:76
+#. A high-five is when two people's hands slap each other
+#. * in the air above their heads. It is done to celebrate
+#. * something, often a victory, or to congratulate someone.
 msgid "High-five"
 msgstr "Vá»— tay cao"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:76
 #, c-format
 msgid "%s has high-fived you!"
 msgstr "%s đã vỗ tay cao với bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:76
 #, c-format
 msgid "High-fiving %s..."
 msgstr "Đang vỗ tay cao với %s..."
 
-#.We're not entirely sure what the MySpace people mean by
-#.* this... but we think it's the equivalent of "prank." Or, for
-#.* someone to perform a mischievous trick or practical joke.
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:81
+#. We're not entirely sure what the MySpace people mean by
+#. * this... but we think it's the equivalent of "prank." Or, for
+#. * someone to perform a mischievous trick or practical joke.
 msgid "Punk"
 msgstr "Chơi ác"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:81
 #, c-format
 msgid "%s has punk'd you!"
 msgstr "%s đã chơi ác bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:81
 #, c-format
 msgid "Punking %s..."
 msgstr "Đang chơi ác %s..."
 
-#.Raspberry is a slang term for the vibrating sound made
-#.* when you stick your tongue out of your mouth with your
-#.* lips closed and blow. It is typically done when
-#.* gloating or bragging. Nowadays it's a pretty silly
-#.* gesture, so it does not carry a harsh negative
-#.* connotation. It is generally used in a playful tone
-#.* with friends.
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:90
+#. Raspberry is a slang term for the vibrating sound made
+#. * when you stick your tongue out of your mouth with your
+#. * lips closed and blow. It is typically done when
+#. * gloating or bragging. Nowadays it's a pretty silly
+#. * gesture, so it does not carry a harsh negative
+#. * connotation. It is generally used in a playful tone
+#. * with friends.
 msgid "Raspberry"
 msgstr "Bĩu môi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:90
 #, c-format
 msgid "%s has raspberried you!"
 msgstr "%s đã gửi một cái bĩu môi cho bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:90
 #, c-format
 msgid "Raspberrying %s..."
 msgstr "Đang gửi một cái búi môi cho %s..."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1864
 msgid "Required parameters not passed in"
 msgstr "Tham số yêu cầu chưa được gửi vào"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1867
 msgid "Unable to write to network"
 msgstr "Không thể ghi vào mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1870
 msgid "Unable to read from network"
 msgstr "Không thể đọc từ mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1873
 msgid "Error communicating with server"
 msgstr "Lỗi liên lạc với máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1877
 msgid "Conference not found"
 msgstr "Không tìm thấy cuộc hội thảo"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1880
 msgid "Conference does not exist"
 msgstr "Cuộc hội thảo đó không tồn tại"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1884
 msgid "A folder with that name already exists"
 msgstr "Một thư mục tên đó đã có"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1887
 msgid "Not supported"
 msgstr "Không được hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1891
 msgid "Password has expired"
 msgstr "Mật khẩu đã hết hạn dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1894
 msgid "Incorrect password"
 msgstr "Mật khẩu sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1897
 msgid "User not found"
 msgstr "Không tìm thấy người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1900
 msgid "Account has been disabled"
 msgstr "Tài khoản đã bị tắt"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1903
 msgid "The server could not access the directory"
 msgstr "Máy phục vụ không thể truy cập đến danh bạ"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1906
 msgid "Your system administrator has disabled this operation"
 msgstr "Quản trị hệ thống của bạn đã cấm hoạt động này"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1909
 msgid "The server is unavailable; try again later"
 msgstr "Máy phục vụ này hiện không sử dụng được, hãy thử lại sau"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1912
 msgid "Cannot add a contact to the same folder twice"
 msgstr "Không thể thêm một liên lạc vào cùng một thư mục hai lần"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1915
 msgid "Cannot add yourself"
 msgstr "Không thể tự thêm mình"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1918
 msgid "Master archive is misconfigured"
 msgstr "Kho lưu chủ sai cấu hình"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1922
-msgid "Incorrect screen name or password"
-msgstr "Tên hiển thị hoặc mật khẩu sai"
+msgid "Incorrect username or password"
+msgstr "Tên người dùng hoặc mật khẩu sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1925
-msgid "Could not recognize the host of the screen name you entered"
-msgstr "Không thể nhận ra máy của tên hiển thị bạn vừa nhập vào"
+msgid "Could not recognize the host of the username you entered"
+msgstr "Không thể nhận ra máy của tên người dùng bạn vừa nhập vào"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1928
 msgid ""
 "Your account has been disabled because too many incorrect passwords were "
 "entered"
-msgstr "Tài khoản của bạn không sữ dụng dụng được vì có quá nhiều mật khẩu không hợp lệ được nhập vào."
+msgstr ""
+"Tài khoản của bạn không sữ dụng dụng được vì có quá nhiều mật khẩu không hợp "
+"lệ được nhập vào."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1931
 msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
 msgstr "Bạn không thể thêm cùng một người hai lần vào một cuộc trao đổi"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1935
 msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
 msgstr "Bạn đã đến giới hạn số liên hệ cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1938
-msgid "You have entered an incorrect screen name"
-msgstr "Bạn đã nhập một tên hiển thị không đúng"
+msgid "You have entered an incorrect username"
+msgstr "Bạn đã nhập một tên người dùng không đúng"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1941
 msgid "An error occurred while updating the directory"
 msgstr "Có lỗi khi cập nhật danh bạ"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1944
 msgid "Incompatible protocol version"
 msgstr "Phiên bản giao thức không tương thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1947
 msgid "The user has blocked you"
 msgstr "Người dùng đã chặn bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1950
 msgid ""
 "This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
 "time"
-msgstr "Phiên bản thử nghiệm này không cho phép hơn 10 người dùng đăng nhập cùng lúc"
+msgstr ""
+"Phiên bản thử nghiệm này không cho phép hơn 10 người dùng đăng nhập cùng lúc"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1953
 msgid "The user is either offline or you are blocked"
 msgstr "Người dùng này đang ngoại tuyến hoặc bạn đã bị chặn lại"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1956
 #, c-format
 msgid "Unknown error: 0x%X"
 msgstr "Lỗi không rõ : 0x%X"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:124
 #, c-format
 msgid "Login failed (%s)."
 msgstr "Không đăng nhập được (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:255
 #, c-format
 msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
 msgstr "Không thể gửi tin. Không thể lấy chi tiết về người dùng (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:404
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
 msgstr "Không thể thêm « %s » vào danh sách bạn bè của bạn (%s)."
 
-#.TODO: Improve this! message to who or for what conference?
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:430
+#. TODO: Improve this! message to who or for what conference?
 #, c-format
 msgid "Unable to send message (%s)."
 msgstr "Không thể gửi tin (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:501
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:993
 #, c-format
 msgid "Unable to invite user (%s)."
 msgstr "Không thể mời người dùng (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:540
 #, c-format
 msgid "Unable to send message to %s. Could not create the conference (%s)."
 msgstr "Không thể gửi tin cho %s. Không thể tạo cuộc hội thảo (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:545
 #, c-format
 msgid "Unable to send message. Could not create the conference (%s)."
 msgstr "Không thể gửi tin. Không thể tạo cuộc hội thảo (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while "
 "creating folder (%s)."
-msgstr "Không thể di chuyền người dùng %s đến thư mục %s trong danh sách bên máy phục vụ. Có lỗi khi tạo thư mục (%s)."
+msgstr ""
+"Không thể di chuyền người dùng %s đến thư mục %s trong danh sách bên máy "
+"phục vụ. Có lỗi khi tạo thư mục (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:640
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side "
 "list (%s)."
-msgstr "Không thể thêm « %s » vào danh sách bạn bè của bạn. Gặp lỗi khi tạo thư mục trong danh sách bên máy phục vụ (%s)."
+msgstr ""
+"Không thể thêm « %s » vào danh sách bạn bè của bạn. Gặp lỗi khi tạo thư mục "
+"trong danh sách bên máy phục vụ (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:713
 #, c-format
 msgid "Could not get details for user %s (%s)."
 msgstr "Không thể lấy chi tiết về người dùng %s (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:759
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:905
 #, c-format
 msgid "Unable to add user to privacy list (%s)."
 msgstr "Không thể thêm người dùng vào danh sách riêng tư (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:806
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to deny list (%s)."
 msgstr "Không thể thêm « %s » vào danh sách từ chối (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:859
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to permit list (%s)."
 msgstr "Không thể thêm « %s » vào danh sách cho phép (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:927
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s from privacy list (%s)."
 msgstr "Không thể gỡ bỏ %s ra khỏi danh sách riêng tư (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:950
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1656
 #, c-format
 msgid "Unable to change server side privacy settings (%s)."
 msgstr "Không thể đổi thiết lập riêng tư bên máy phục vụ (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1020
 #, c-format
 msgid "Unable to create conference (%s)."
 msgstr "Không thể tạo cuộc hội thảo (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1131
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1702
 msgid "Error communicating with server. Closing connection."
 msgstr "Lỗi liên lạc với máy phục vụ nên đóng kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1485
 msgid "Telephone Number"
 msgstr "Số điện thoại"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1491
 msgid "Personal Title"
 msgstr "Tuổi tác"
 
 # Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1495
 msgid "Mailstop"
 msgstr "Mailstop"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1511
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4168
 msgid "User ID"
 msgstr "ID người dùng"
 
-#.tag = _("DN");
-#.value = nm_user_record_get_dn(user_record);
-#.if (value) {
-#.purple_notify_user_info_add_pair(user_info, tag, value);
-#.}
+#. tag = _("DN");
+#. value = nm_user_record_get_dn(user_record);
+#. if (value) {
+#. purple_notify_user_info_add_pair(user_info, tag, value);
+#. }
 #.
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1524
 msgid "Full name"
 msgstr "Tên đầy đủ"
 
 # GroupWise là tên: đừng dịch.
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1646
 #, c-format
 msgid "GroupWise Conference %d"
 msgstr "Hội thảo GroupWise %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1729
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Đang xác thực..."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1743
 msgid "Unable to connect to server."
 msgstr "Không thể kết nối đến máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1746
 msgid "Waiting for response..."
 msgstr "Đợi hồi âm..."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1881
 #, c-format
 msgid "%s has been invited to this conversation."
 msgstr "%s đã được mời vào cuộc thoại này."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1909
 msgid "Invitation to Conversation"
 msgstr "Lời mời vào cuộc thoại"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1910
 #, c-format
 msgid ""
 "Invitation from: %s\n"
 "\n"
 "Sent: %s"
-msgstr "Lời mời từ : %s\n"
+msgstr ""
+"Lời mời từ : %s\n"
 "\n"
 "Gá»­i: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1912
 msgid "Would you like to join the conversation?"
 msgstr "Bạn có muốn tham gia cuộc thoại này không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2027
 msgid "You have been logged out because you logged in at another workstation."
 msgstr "Bạn bị đăng xuất vì bạn cũng đăng nhập bằng một máy trạm khác."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2084
 #, c-format
 msgid ""
 "%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
 msgstr "%s có vẻ là đang ngoại tuyến nên không thể nhận tin bạn vừa gửi."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2184
 msgid ""
 "Unable to connect to server. Please enter the address of the server you wish "
 "to connect to."
-msgstr "Không thể kết nối đến máy phục vụ. Hãy nhập địa chỉ của máy phục vụ tới đó bạn muốn kết nối."
+msgstr ""
+"Không thể kết nối đến máy phục vụ. Hãy nhập địa chỉ của máy phục vụ tới đó "
+"bạn muốn kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2213
 msgid "Error. SSL support is not installed."
 msgstr "Lỗi: chưa cài đặt khả năng hỗ trợ SSL."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2521
+#, c-format
 msgid "This conference has been closed. No more messages can be sent."
 msgstr "Cuộc hội thảo này đã đóng nên không thể gửi thêm tin nào."
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3535
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3537
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Novell GroupWise Messenger Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức Novell GroupWise Messenger"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3562
 msgid "Server address"
 msgstr "Địa chỉ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3566
 msgid "Server port"
 msgstr "Cổng máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/family_chatnav.c:62
 msgid "Could not join chat room"
 msgstr "Không thể tham gia phòng trò chuyện"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/family_chatnav.c:63
 msgid "Invalid chat room name"
 msgstr "Tên phòng trò chuyện không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:391
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2473
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2641
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:482
-#: ../libpurple/proxy.c:584
-#: ../libpurple/proxy.c:1129
-#: ../libpurple/proxy.c:1238
-#: ../libpurple/proxy.c:1338
-#: ../libpurple/proxy.c:1466
 msgid "Server closed the connection."
 msgstr "Máy phục vụ đã đóng kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:393
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2466
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2634
-#: ../libpurple/proxy.c:596
-#: ../libpurple/proxy.c:1141
-#: ../libpurple/proxy.c:1250
-#: ../libpurple/proxy.c:1350
-#: ../libpurple/proxy.c:1478
 #, c-format
 msgid ""
 "Lost connection with server:\n"
 "%s"
-msgstr "Mất kết nối với máy phục vụ :\n"
+msgstr ""
+"Mất kết nối với máy phục vụ :\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:396
-#: ../libpurple/proxy.c:1158
-#: ../libpurple/proxy.c:1263
-#: ../libpurple/proxy.c:1362
-#: ../libpurple/proxy.c:1434
-#: ../libpurple/proxy.c:1491
 msgid "Received invalid data on connection with server."
 msgstr "Nhận dữ liệu không hợp lệ khi kết nối tới máy phục vụ."
 
 # AIM là mạng trò chuyện khác.
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/protocols/oscar/libaim.c:118
-#: ../libpurple/protocols/oscar/libaim.c:120
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "AIM Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức AIM"
 
 # ICQ là mạng trò chuyện khác.
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/protocols/oscar/libicq.c:118
-#: ../libpurple/protocols/oscar/libicq.c:120
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "ICQ Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức ICQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/libicq.c:147
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4422
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2997
 msgid "Encoding"
 msgstr "Bảng mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:42
 msgid "The remote user has closed the connection."
 msgstr "Người dùng từ xa đã đóng kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:44
 msgid "The remote user has declined your request."
 msgstr "Người dùng từ xa đã từ chối yêu cầu của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:46
 #, c-format
 msgid "Lost connection with the remote user:<br>%s"
 msgstr "Mất kết nối với người dùng từ xa:<br>%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:49
 msgid "Received invalid data on connection with remote user."
 msgstr "Nhận dữ liệu không hợp lệ khi kết nối với người dùng từ xa."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:51
 msgid "Could not establish a connection with the remote user."
 msgstr "Không thể thiết lập kết nối với người dùng từ xa."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:562
 msgid "Direct IM established"
 msgstr "Đã thiết lập nhắn tin nhanh trực tiếp"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:600
 #, c-format
 msgid ""
 "%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over Direct "
 "IM. Try using file transfer instead.\n"
-msgstr "%s đã cố gửi một tập tin %s, nhưng mạng này chỉ cho phép tập tin đến %s thông qua Nhắn Tin Nhanh Trực Tiếp. Hãy thử sử dụng tính năng truyền tải tập tin thay vào đó.\n"
+msgstr ""
+"%s đã cố gửi một tập tin %s, nhưng mạng này chỉ cho phép tập tin đến %s "
+"thông qua Nhắn Tin Nhanh Trực Tiếp. Hãy thử sử dụng tính năng truyền tải tập "
+"tin thay vào đó.\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oft.c:656
 #, c-format
 msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
 msgstr "Tập tin %s là %s mà lớn hơn kích cỡ tối đa %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:116
 msgid "Invalid error"
 msgstr "Lỗi không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:117
 msgid "Invalid SNAC"
 msgstr "SNAC không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:118
 msgid "Rate to host"
 msgstr "Tốc độ tới máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:119
 msgid "Rate to client"
 msgstr "Tốc độ tới trình khách"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:121
 msgid "Service unavailable"
 msgstr "Dịch vụ không sẵn sàng"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:122
 msgid "Service not defined"
 msgstr "Chưa xác định dịch vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:123
 msgid "Obsolete SNAC"
 msgstr "SNAC quá cũ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:124
 msgid "Not supported by host"
 msgstr "Máy không hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:125
 msgid "Not supported by client"
 msgstr "Trình khách không hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:126
 msgid "Refused by client"
 msgstr "Trình khách từ chối"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:127
 msgid "Reply too big"
 msgstr "Trả lời lại quá lớn"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:128
 msgid "Responses lost"
 msgstr "Mất trả lời"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:129
 msgid "Request denied"
 msgstr "Yêu cầu bị từ chối"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:130
 msgid "Busted SNAC payload"
 msgstr "Làm mất trọng tải SNAC"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:131
 msgid "Insufficient rights"
 msgstr "Không đủ quyền"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:132
 msgid "In local permit/deny"
 msgstr "Nằm trong phạm vi bị giới hạn/từ chối cục bộ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:133
-msgid "Too evil (sender)"
-msgstr "Quá cao (người gửi)"
+msgid "Warning level too high (sender)"
+msgstr "Cấp cảnh báo quá cao (người gửi)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:134
-msgid "Too evil (receiver)"
-msgstr "Quá cao (người nhận)"
+msgid "Warning level too high (receiver)"
+msgstr "Cấp cảnh báo quá cao (người nhận)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:135
 msgid "User temporarily unavailable"
 msgstr "Tạm thời không có người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:136
 msgid "No match"
 msgstr "Không tìm thấy"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:137
 msgid "List overflow"
 msgstr "Tràn danh sách"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:138
 msgid "Request ambiguous"
 msgstr "Yêu cầu không rõ ràng"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:139
 msgid "Queue full"
 msgstr "Hàng đợi đã đầy"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:140
 msgid "Not while on AOL"
 msgstr "Không phải khi trên AOL"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:347
 msgid ""
 "(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking with "
 "is probably using a different encoding than expected. If you know what "
 "encoding he is using, you can specify it in the advanced account options for "
 "your AIM/ICQ account.)"
-msgstr "(Gặp lỗi khi nhận tin này. Bạn thân với họ bạn đang nói chuyện rất có thể sử dụng bảng mã khác với điều mong đợi. Biết bảng mã đó thì bạn ghi rõ nó trong các tùy chọn tài khoản cấp cao cho tài khoản AIM/ICQ của bạn.)"
+msgstr ""
+"(Gặp lỗi khi nhận tin này. Bạn thân với họ bạn đang nói chuyện rất có thể sử "
+"dụng bảng mã khác với điều mong đợi. Biết bảng mã đó thì bạn ghi rõ nó trong "
+"các tùy chọn tài khoản cấp cao cho tài khoản AIM/ICQ của bạn.)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:456
 #, c-format
 msgid ""
 "(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
 "different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
-msgstr "(Có lỗi khi nhận tin này. Hoặc bạn và %s đã chọn các bảng mã khác nhau, hoặc %s chạy trình khách bị lỗi.)"
+msgstr ""
+"(Có lỗi khi nhận tin này. Hoặc bạn và %s đã chọn các bảng mã khác nhau, hoặc "
+"%s chạy trình khách bị lỗi.)"
 
-#.Label
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:638
-#: ../pidgin/gtkutils.c:2444
-#: ../pidgin/gtkutils.c:2474
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:332
+#. Label
 msgid "Buddy Icon"
 msgstr "Biểu tượng bạn thân"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:641
 msgid "Voice"
 msgstr "Nói"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:644
 msgid "AIM Direct IM"
 msgstr "Nhắn tin nhanh trực tiếp AIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:647
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:911
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:559
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:679
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:549
-msgid "Chat"
-msgstr "Chát"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:650
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6035
 msgid "Get File"
 msgstr "Lấy tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:657
 msgid "Games"
 msgstr "Trò chơi"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:660
 msgid "Add-Ins"
 msgstr "Phần bổ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:663
 msgid "Send Buddy List"
 msgstr "Gửi danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:666
 msgid "ICQ Direct Connect"
 msgstr "Kết nối trực tiếp ICQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:669
 msgid "AP User"
 msgstr "Người dùng AP"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:672
 msgid "ICQ RTF"
 msgstr "ICQ RTF"
 
 # Name or function? Tên hay hàm?
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:675
 msgid "Nihilist"
 msgstr "Nihilist"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:678
 msgid "ICQ Server Relay"
 msgstr "Chuyển tiếp máy phục vụ ICQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:681
 msgid "Old ICQ UTF8"
 msgstr "UTF-8 ICQ cũ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:684
 msgid "Trillian Encryption"
 msgstr "Mật mã Trillian"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:687
 msgid "ICQ UTF8"
 msgstr "UTF-8 ICQ"
 
 # Tên thiết bị.
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:690
 msgid "Hiptop"
 msgstr "Hiptop"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:693
 msgid "Security Enabled"
 msgstr "Bật bảo mật"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:696
 msgid "Video Chat"
 msgstr "Trò chuyện ảnh động"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:700
 msgid "iChat AV"
 msgstr "iChat AV"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:703
 msgid "Live Video"
 msgstr "Ảnh động trực tiếp"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:706
 msgid "Camera"
 msgstr "Máy ảnh"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:724
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5805
+msgid "Screen Sharing"
+msgstr "Chia sẻ màn hình"
+
+#, c-format
 msgid "Free For Chat"
 msgstr "Rảnh rỗi để Chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:728
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5840
+#, c-format
 msgid "Not Available"
 msgstr "Không có mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:730
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5826
+#, c-format
 msgid "Occupied"
 msgstr "Đang bận"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:734
+#, c-format
 msgid "Web Aware"
 msgstr "Kiến thức Web"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:736
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:184
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:289
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3107
-#: ../libpurple/status.c:157
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:557
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1060
+#, c-format
 msgid "Invisible"
 msgstr "Giấu mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:738
-msgid "Online"
-msgstr "Trực tuyến"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:837
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3688
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:721
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1153
 msgid "IP Address"
 msgstr "Địa chỉ IP"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:844
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2896
 msgid "Warning Level"
 msgstr "Mức cảnh báo"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:854
 msgid "Buddy Comment"
 msgstr "Chú thích bạn thân"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:994
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not connect to authentication server:\n"
 "%s"
-msgstr "Không thể kết nối tới máy phục vụ xác thực:\n"
+msgstr ""
+"Không thể kết nối tới máy phục vụ xác thực:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1002
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not connect to BOS server:\n"
 "%s"
-msgstr "Không thể kết nối tới máy phục vụ BOS:\n"
+msgstr ""
+"Không thể kết nối tới máy phục vụ BOS:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1042
-msgid "Screen name sent"
-msgstr "Tên hiển thị đã được gửi"
+msgid "Username sent"
+msgstr "Tên người dùng đã được gửi"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1047
 msgid "Connection established, cookie sent"
 msgstr "Kết nối được thiết lập, đã gửi cookie"
 
-#.TODO: Don't call this with ssi
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1076
+#. TODO: Don't call this with ssi
 msgid "Finalizing connection"
 msgstr "Đang hoàn tất kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1260
 #, c-format
 msgid ""
-"Unable to login: Could not sign on as %s because the screen name is "
-"invalid. Screen names must be a valid email address, or start with a letter "
-"and contain only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
-msgstr "Không thể đăng nhập. Không thể đăng nhập như %s vì tên hiển thị không hợp lệ. Tên hiển thị phải là một địa chỉ thư điện tử hợp lệ, hoặc bắt đầu với một chữ cái và chỉ bao gồm chữ cái, chữ số và khoảng trống, hoặc chỉ gồm chữ số."
+"Unable to login: Could not sign on as %s because the username is invalid. "
+"Usernames must be a valid email address, or start with a letter and contain "
+"only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
+msgstr ""
+"Không thể đăng nhập. Không thể đăng nhập dưới %s vì tên người dùng không hợp "
+"lệ. Tên người dùng phải là một địa chỉ thư điện tử hợp lệ, hoặc bắt đầu với "
+"một chữ cái và chỉ chứa chữ cái, chữ số và khoảng trống, hoặc chỉ chứa chữ "
+"số."
 
-#.Unregistered screen name
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1345
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2102
-msgid "Invalid screen name."
-msgstr "Tên hiển thị không hợp lệ."
+#. Unregistered screen name
+msgid "Invalid username."
+msgstr "Tên người dùng sai."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1351
-#: ../libpurple/protocols/qq/login_logout.c:485
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1112
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2124
 msgid "Incorrect password."
 msgstr "Mật khẩu sai."
 
-#.Suspended account
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1355
+#. Suspended account
 msgid "Your account is currently suspended."
 msgstr "Tài khoản của bạn tạm thời bị đình chỉ."
 
-#.service temporarily unavailable
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1359
+#. service temporarily unavailable
 msgid "The AOL Instant Messenger service is temporarily unavailable."
 msgstr "Tạm thời không dùng được Dịch Vụ Nhắn Tin Nhanh AOL."
 
-#.screen name connecting too frequently
-#.IP address connecting too frequently
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1363
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1372
+#. screen name connecting too frequently
+#. IP address connecting too frequently
 msgid ""
 "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
 "and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
-msgstr "Bạn đã liên tục kết nối và ngắt kết nối quá nhiều. Xin chờ 10 phút rồi thử lại. Nếu bạn tiếp tục kết nối, bạn sẽ phải đợi lâu hơn."
+msgstr ""
+"Bạn đã liên tục kết nối và ngắt kết nối quá nhiều. Xin chờ 10 phút rồi thử "
+"lại. Nếu bạn tiếp tục kết nối, bạn sẽ phải đợi lâu hơn."
 
-#.client too old
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1367
 #, c-format
 msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
 msgstr "Bạn đang dùng phiên bản trình khách quá cũ. Hãy nâng cấp tại %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1405
 msgid "Could Not Connect"
 msgstr "Không thể kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1409
 msgid "Received authorization"
 msgstr "Nhận được sự cho phép"
 
 # SecurID là tên: đừng dịch
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1432
 msgid "The SecurID key entered is invalid."
 msgstr "Khoá SecurID nhập vào không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1445
 msgid "Enter SecurID"
 msgstr "Nhập vào SecurID"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1446
 msgid "Enter the 6 digit number from the digital display."
 msgstr "Nhập vào 6 chữ số hiển thị trên màn hình."
 
-#.*
-#.* A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
 #.
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1448
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2237
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2286
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5910
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6191
-#: ../libpurple/request.h:1454
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1487
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1530
 #, c-format
 msgid ""
 "You may be disconnected shortly. You may want to use TOC until this is "
 "fixed. Check %s for updates."
-msgstr "Bạn có thể bị ngắt kết nối một thời gian ngắn. Trong lúc chờ đợi lỗi được "
+msgstr ""
+"Bạn có thể bị ngắt kết nối một thời gian ngắn. Trong lúc chờ đợi lỗi được "
 "sửa, bạn có thể sử dụng TOC. Hãy kiểm tra %s để cập nhật."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1490
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1533
 msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
 msgstr "Không thể lấy mã đăng nhập AIM hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1618
 #, c-format
 msgid "You may be disconnected shortly. Check %s for updates."
-msgstr "Bạn có thể bị ngắt kết nối một thời gian ngắn. Hãy kiểm tra %s để cập nhật."
+msgstr ""
+"Bạn có thể bị ngắt kết nối một thời gian ngắn. Hãy kiểm tra %s để cập nhật."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1621
 msgid "Unable to get a valid login hash."
 msgstr "Không thể lấy mã đăng nhập hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1651
+#. allow multple logins?
 msgid "Password sent"
 msgstr "Đã gửi mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1707
 msgid "Unable to initialize connection"
 msgstr "Không thể khởi tạo kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2195
 msgid "Please authorize me so I can add you to my buddy list."
 msgstr "Xin hãy cho phép tôi để tôi có thể thêm bạn vào danh sách bạn bè."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2235
 msgid "Authorization Request Message:"
 msgstr "Thông điệp yêu cầu sự cho phép:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2236
 msgid "Please authorize me!"
 msgstr "Xin hãy cho phép tôi."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2277
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2285
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2412
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5282
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1026
 msgid "No reason given."
 msgstr "Không nêu lý do."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2284
 msgid "Authorization Denied Message:"
 msgstr "Thông điệp từ chối cho phép:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2412
 #, c-format
 msgid ""
 "The user %u has denied your request to add them to your buddy list for the "
 "following reason:\n"
 "%s"
-msgstr "Người dùng %u từ chối để bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn vì lý do "
+msgstr ""
+"Người dùng %u từ chối để bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn vì lý do "
 "sau :\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2413
 msgid "ICQ authorization denied."
 msgstr "Sự cho phép ICQ bị từ chối."
 
-#.Someone has granted you authorization
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2420
+#. Someone has granted you authorization
 #, c-format
 msgid "The user %u has granted your request to add them to your buddy list."
 msgstr "Người dùng %u đã cho phép bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2428
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received a special message\n"
 "\n"
 "From: %s [%s]\n"
 "%s"
-msgstr "Bạn đã nhận một thông điệp đặc biệt\n"
+msgstr ""
+"Bạn đã nhận một thông điệp đặc biệt\n"
 "\n"
 "Từ : %s [%s]\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2436
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received an ICQ page\n"
 "\n"
 "From: %s [%s]\n"
 "%s"
-msgstr "Bạn đã nhận một trang ICQ\n"
+msgstr ""
+"Bạn đã nhận một trang ICQ\n"
 "\n"
 "Từ : %s [%s]\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2444
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received an ICQ email from %s [%s]\n"
 "\n"
 "Message is:\n"
 "%s"
-msgstr "Bạn đã nhận một thư ICQ từ %s [%s]\n"
+msgstr ""
+"Bạn đã nhận một thư ICQ từ %s [%s]\n"
 "\n"
 "Thông điệp:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2465
 #, c-format
 msgid "ICQ user %u has sent you a buddy: %s (%s)"
 msgstr "Người dùng ICQ %u gửi tới bạn một bạn thân: %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2471
 msgid "Do you want to add this buddy to your buddy list?"
 msgstr "Bạn muốn thêm người này vào danh sách bạn bè của bạn không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2476
-#: ../pidgin/gtkroomlist.c:320
 msgid "_Add"
 msgstr "Thê_m"
 
 # Tôi đã kiểm tra đến (và gồm) chuỗi này.
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2477
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Từ chối"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2601
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because it was invalid."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were invalid."
 msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s vì nó không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2610
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because it was too large."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were too large."
 msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s vì nó quá lớn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2619
 #, c-format
 msgid ""
 "You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
-msgid_plural "You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
+msgid_plural ""
+"You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
 msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s vì đã vược quá mức giới hạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2628
 #, c-format
-msgid "You missed %hu message from %s because he/she was too evil."
-msgid_plural "You missed %hu messages from %s because he/she was too evil."
-msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s vì họ quá bảo mật."
+msgid ""
+"You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
+msgid_plural ""
+"You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
+msgstr[0] ""
+"Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s vì họ có cấp cảnh báo quá cao."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2637
 #, c-format
-msgid "You missed %hu message from %s because you are too evil."
-msgid_plural "You missed %hu messages from %s because you are too evil."
-msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s vì bạn quá bảo mật."
+msgid "You missed %hu message from %s because your warning level is too high."
+msgid_plural ""
+"You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
+msgstr[0] ""
+"Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s vì bạn có cấp cảnh báo quá cao."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2646
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s for an unknown reason."
 msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s do lỗi chưa xác định."
 
-#.Data is assumed to be the destination sn
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2801
+#. Data is assumed to be the destination sn
 #, c-format
 msgid "Unable to send message: %s"
 msgstr "Không thể gửi tin: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2801
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2806
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2870
 msgid "Unknown reason."
 msgstr "Không biết sao."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2804
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2451
 #, c-format
 msgid "Unable to send message to %s:"
 msgstr "Không thể gửi tin cho %s:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2870
 #, c-format
 msgid "User information not available: %s"
 msgstr "Không có sẵn thông tin về người dùng %s:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2901
 msgid "Online Since"
 msgstr "Đã kết nối từ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2906
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1185
 msgid "Member Since"
 msgstr "Là thành viên từ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2941
-msgid "Available Message"
-msgstr "Tin nhẳn có mặt"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3049
 msgid "Your AIM connection may be lost."
 msgstr "Bạn có thể đã bị ngắt kết nối với AIM"
 
-#.The conversion failed!
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3237
+#. The conversion failed!
 msgid ""
 "[Unable to display a message from this user because it contained invalid "
 "characters.]"
-msgstr "[Không thể hiển thị tin nhẳn từ người dùng này vì nó chứa ký tự hợp lệ hợp lệ.]"
+msgstr ""
+"[Không thể hiển thị tin nhẳn từ người dùng này vì nó chứa ký tự hợp lệ hợp "
+"lệ.]"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3401
 msgid ""
 "The last action you attempted could not be performed because you are over "
 "the rate limit. Please wait 10 seconds and try again."
-msgstr "Hành động lần cuối mà bạn thử không được thực hiện vì bạn đã vượt quá mức "
+msgstr ""
+"Hành động lần cuối mà bạn thử không được thực hiện vì bạn đã vượt quá mức "
 "giới hạn. Hãy chờ 10 giây rồi thử lại."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3486
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:977
 #, c-format
 msgid "You have been disconnected from chat room %s."
 msgstr "Bạn đã bị ngắt kết nối với phòng Chat %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3710
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:591
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:581
 msgid "Mobile Phone"
 msgstr "Điện thoại đi động"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3740
 msgid "Personal Web Page"
 msgstr "Trang web cá nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3764
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:40
+#. aim_userinfo_t
+#. strip_html_tags
 msgid "Additional Information"
 msgstr "Thông tin thêm"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3772
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3785
 msgid "Zip Code"
 msgstr "Mã bưu điện"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3796
+msgid "Work Information"
+msgstr "Thông tin về công việc"
+
 msgid "Division"
 msgstr "Bộ phận"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3797
 msgid "Position"
 msgstr "Chức vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3799
 msgid "Web Page"
 msgstr "Trang Web"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3802
-msgid "Work Information"
-msgstr "Thông tin về công việc"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3858
 msgid "Pop-Up Message"
 msgstr "Thông điệp tự mở"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3898
 #, c-format
-msgid "The following screen name is associated with %s"
-msgid_plural "The following screen names are associated with %s"
-msgstr[0] "Tên hiển thị sau đây là liên quan đến %s"
+msgid "The following username is associated with %s"
+msgid_plural "The following usernames are associated with %s"
+msgstr[0] "Tên người dùng sau đây có liên quan đến %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3903
-msgid "Screen name"
-msgstr "Tên hiển thị"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3929
 #, c-format
 msgid "No results found for email address %s"
-msgstr "Không tìm thấy người nào có điạ chỉ thư %s"
+msgstr "Không tìm thấy kết quả đối với điạ chỉ thư điện tử %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3950
 #, c-format
 msgid "You should receive an email asking to confirm %s."
-msgstr "Bạn sẽ nhận được một thư yêu cầu xác nhận %s."
+msgstr "Bạn sẽ nhận được một thư điện tử yêu cầu xác nhận %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3952
 msgid "Account Confirmation Requested"
-msgstr "Yêu cầu xác nhận tài khoản"
+msgstr "Yêu cầu Xác nhận Tài khoản"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3983
-msgid "Error Changing Account Info"
-msgstr "Có lỗi khi thay đổi thông tin tài khoản"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3986
 #, c-format
 msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to format screen name because the requested screen name "
-"differs from the original."
-msgstr "Lỗi 0x%04x: không thể định dạng tên hiển thị vì nó khác với tên gốc."
+"Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name differs "
+"from the original."
+msgstr "Lỗi 0x%04x: không thể định dạng tên người dùng vì nó khác với tên gốc."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3989
 #, c-format
-msgid "Error 0x%04x: Unable to format screen name because it is invalid."
-msgstr "Lỗi 0x%04x: Không thể định dạng tên hiển thị bởi vì nó không hợp lệ."
+msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because it is invalid."
+msgstr "Lỗi 0x%04x: Không thể định dạng tên người dùng bởi vì nó không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3992
 #, c-format
 msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to format screen name because the requested screen name "
-"is too long."
-msgstr "Lỗi 0x%04x: Không thể định dạng tên hiển thị bởi vì nó quá dài."
+"Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too "
+"long."
+msgstr "Lỗi 0x%04x: Không thể định dạng tên người dùng bởi vì nó quá dài."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3995
 #, c-format
 msgid ""
 "Error 0x%04x: Unable to change email address because there is already a "
-"request pending for this screen name."
-msgstr "Lỗi 0x%04x: Không đổi được địa chỉ thư vì đã có một yêu cầu bị hoãn cho tên hiển thị này."
+"request pending for this username."
+msgstr ""
+"Lỗi 0x%04x: Không đổi được địa chỉ thư điện tử vì đã có một yêu cầu bị hoãn "
+"cho tên người dùng này."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3998
 #, c-format
 msgid ""
 "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address has "
-"too many screen names associated with it."
-msgstr "Lỗi 0x%04x: Không đổi được địa chỉ thư vì có quá nhiều tên hiển thị có liên quan với địa chỉ này."
+"too many usernames associated with it."
+msgstr ""
+"Lỗi 0x%04x: Không đổi được địa chỉ thư điện tử vì có quá nhiều tên người "
+"dùng có liên quan với địa chỉ này."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4001
 #, c-format
 msgid ""
 "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address is "
 "invalid."
-msgstr "Lỗi 0x%04x: Không thay đổi được địa chỉ thư vì địa chỉ đưa ra không hợp lệ."
+msgstr ""
+"Lỗi 0x%04x: Không thay đổi được địa chỉ thư vì địa chỉ đưa ra không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4004
 #, c-format
 msgid "Error 0x%04x: Unknown error."
 msgstr "Lỗi 0x%04x: lỗi không rõ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4014
+msgid "Error Changing Account Info"
+msgstr "Có lỗi khi thay đổi thông tin tài khoản"
+
 #, c-format
 msgid "The email address for %s is %s"
-msgstr "Địa chỉ thư của %s là %s"
+msgstr "Địa chỉ thư điện tử cho %s là %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4016
 msgid "Account Info"
 msgstr "Thông tin tài khoản"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4199
 msgid ""
 "Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM Images."
-msgstr "Không gửi được hình ảnh tin nhắn nhanh của bạn. Bạn phải Kết nối Trực tiếp để gửi Hình ảnh tin nhắn nhanh."
+msgstr ""
+"Không gửi được hình ảnh tin nhắn nhanh của bạn. Bạn phải Kết nối Trực tiếp "
+"để gửi Hình ảnh tin nhắn nhanh."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4470
 msgid "Unable to set AIM profile."
 msgstr "Không thể lập lý lịch AIM."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4471
 msgid ""
 "You have probably requested to set your profile before the login procedure "
 "completed. Your profile remains unset; try setting it again when you are "
 "fully connected."
-msgstr "Bạn có thể đã yêu cầu lập lý lịch trước khi hoàn thành thủ tục đăng nhập. Vì vậy lý lịch của bạn vẫn chưa được lập; hãy thử lại sau khi bạn kết nối xong."
+msgstr ""
+"Bạn có thể đã yêu cầu lập lý lịch trước khi hoàn thành thủ tục đăng nhập. Vì "
+"vậy lý lịch của bạn vẫn chưa được lập; hãy thử lại sau khi bạn kết nối xong."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4485
 #, c-format
 msgid ""
 "The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
-msgid_plural "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
+msgid_plural ""
+"The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
-msgstr[0] "Đã vượt quá độ dài lý lịch tối đa %d byte. Pidgin đã cắt ngắn nó giúp bạn."
+msgstr[0] ""
+"Đã vượt quá độ dài lý lịch tối đa %d byte. Pidgin đã cắt ngắn nó giúp bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4490
 msgid "Profile too long."
 msgstr "Lý lịch quá dài."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4535
 #, c-format
 msgid ""
 "The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
-msgid_plural "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been "
+msgid_plural ""
+"The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
-msgstr[0] "Đã vượt quá độ dài tối đa %d byte của thông báo vắng mặt Pidgin đã cắt ngắn giúp bạn."
+msgstr[0] ""
+"Đã vượt quá độ dài tối đa %d byte của thông báo vắng mặt Pidgin đã cắt ngắn "
+"giúp bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4540
 msgid "Away message too long."
 msgstr "Thông báo vắng mặt quá dài."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4613
 #, c-format
 msgid ""
-"Could not add the buddy %s because the screen name is invalid. Screen names "
-"must be a valid email address, or start with a letter and contain only "
-"letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
-msgstr "Không thể thêm bạn chát %s vì tên người dùng này không hợp lệ. Tên này phải "
-"bắt đầu bằng một chữ cái và chỉ bao gồm chữ cái, chữ số, và khoảng trống, "
-"hay chỉ bao gồm chữ số."
+"Could not add the buddy %s because the username is invalid. Usernames must "
+"be a valid email address, or start with a letter and contain only letters, "
+"numbers and spaces, or contain only numbers."
+msgstr ""
+"Không thể thêm bạn chát %s vì tên người dùng này không hợp lệ. Tên người "
+"dùng phải là một địa chỉ thư điện tử hợp lệ, hoặc bắt đầu bằng một chữ cái "
+"và chỉ chứa chữ cái, chữ số, và khoảng trống, hoặc chỉ chứa chữ số."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4615
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5068
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5083
 msgid "Unable To Add"
 msgstr "Không thể thêm"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4734
 msgid "Unable To Retrieve Buddy List"
-msgstr "Không thể nhận danh sách Buddy"
+msgstr "Không thể nhận danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4735
 msgid ""
 "The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your buddy "
 "list is not lost, and will probably become available in a few minutes."
-msgstr "Các máy phục vụ AIM tạm thời không thể gửi danh sách bạn bè của bạn. Danh sách này không mất và có thể nhận được sau vài phút nữa."
+msgstr ""
+"Các máy phục vụ AIM tạm thời không thể gửi danh sách bạn bè của bạn. Danh "
+"sách này không mất và có thể nhận được sau vài phút nữa."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4918
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4920
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5148
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5149
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5154
 msgid "Orphans"
 msgstr "Thừa"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5066
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not add the buddy %s because you have too many buddies in your buddy "
 "list. Please remove one and try again."
-msgstr "Không thể thêm bạn chát %s vì danh sách của bạn có quá nhiều bạn chát. Hãy bỏ bớt một bạn chát và thử lại."
+msgstr ""
+"Không thể thêm bạn chát %s vì danh sách của bạn có quá nhiều bạn chát. Hãy "
+"bỏ bớt một bạn chát và thử lại."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5066
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5081
 msgid "(no name)"
 msgstr "(không tên)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5080
 #, c-format
 msgid "Could not add the buddy %s for an unknown reason."
 msgstr "Không thể thêm bạn chát %s vì lý do không rõ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5197
 #, c-format
 msgid ""
-"The user %s has given you permission to add you to their buddy list. Do you "
-"want to add them?"
-msgstr "Người dùng %s đã cho phép bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn. Bạn có muốn thêm họ không?"
+"The user %s has given you permission to add him or her to your buddy list. "
+"Do you want to add this user?"
+msgstr ""
+"Người dùng %s cho phép bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn. Bạn có muốn "
+"thêm họ không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5205
 msgid "Authorization Given"
 msgstr "Cho phép"
 
-#.Granted
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5278
+#. Granted
 #, c-format
 msgid "The user %s has granted your request to add them to your buddy list."
 msgstr "Người dùng %s đã cho phép bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5279
 msgid "Authorization Granted"
 msgstr "Cho phép"
 
-#.Denied
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5282
+#. Denied
 #, c-format
 msgid ""
 "The user %s has denied your request to add them to your buddy list for the "
 "following reason:\n"
 "%s"
-msgstr "Người dùng %s đã từ chối yêu cầu của bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn với lý do sau :\n"
+msgstr ""
+"Người dùng %s đã từ chối yêu cầu của bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của "
+"bạn với lý do sau :\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5283
 msgid "Authorization Denied"
 msgstr "Không cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5319
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1371
 msgid "_Exchange:"
 msgstr "_Trao đổi:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5432
 msgid "Your IM Image was not sent. You cannot send IM Images in AIM chats."
-msgstr "Hình ảnh tin nhắn nhanh của bạn không gửi được. Bạn không gửi hình ảnh tin nhắn nhanh trong AIM chát."
+msgstr ""
+"Hình ảnh tin nhắn nhanh của bạn không gửi được. Bạn không gửi hình ảnh tin "
+"nhắn nhanh trong AIM chát."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5594
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5599
-msgid "Away Message"
-msgstr "Thông báo vắng mặt"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5599
-msgid "<i>(retrieving)</i>"
-msgstr "<i>(đang lấy)</i>"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5799
 msgid "iTunes Music Store Link"
 msgstr "Liên kết TIệm Nhạc iTunes"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5907
 #, c-format
 msgid "Buddy Comment for %s"
 msgstr "Chú thích bạn chát về %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5908
 msgid "Buddy Comment:"
 msgstr "Chú thích bạn chát:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5955
 #, c-format
 msgid "You have selected to open a Direct IM connection with %s."
 msgstr "Bạn đã chọn mở kết nối Nhắn Tin Trực Tiếp với %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5959
 msgid ""
 "Because this reveals your IP address, it may be considered a security risk. "
 "Do you wish to continue?"
-msgstr "Điều này cho phép người khác thấy được địa chỉ IP máy bạn, có thể bị hưởng đến sự riêng tư của bạn. Bạn có muốn tiếp tục không?"
+msgstr ""
+"Điều này cho phép người khác thấy được địa chỉ IP máy bạn, có thể bị hưởng "
+"đến sự riêng tư của bạn. Bạn có muốn tiếp tục không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5965
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1047
 msgid "C_onnect"
 msgstr "_Kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6000
 msgid "Get AIM Info"
 msgstr "Lấy thông tin AIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6006
 msgid "Edit Buddy Comment"
 msgstr "Sửa chú thích bạn chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6014
 msgid "Get Status Msg"
 msgstr "Lấy thông điệp trạng thái"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6027
 msgid "Direct IM"
 msgstr "Nhắn Tin Trực Tiếp"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6049
 msgid "Re-request Authorization"
 msgstr "Yêu cầu lại sự cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6108
 msgid "Require authorization"
 msgstr "Cần thiết sự cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6111
 msgid "Web aware (enabling this will cause you to receive SPAM!)"
 msgstr "Kiến thức Web (hiệu lực tùy chọn này sẽ gây ra bạn nhận thư RÁC)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6116
 msgid "ICQ Privacy Options"
 msgstr "Tùy chọn riêng tư ICQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6135
 msgid "The new formatting is invalid."
 msgstr "Định dạng mới không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6136
-msgid "Screen name formatting can change only capitalization and whitespace."
-msgstr "Định dạng cho tên hiển thị chỉ đổi chữ viết hoa và khoảng trống."
+msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
+msgstr "Định dạng cho tên người dùng chỉ đổi chữ viết hoa và khoảng trống."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6189
 msgid "Change Address To:"
 msgstr "Đổi địa chỉ thành:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6235
 msgid "<i>you are not waiting for authorization</i>"
 msgstr "<i>bạn không đang chờ sự cho phép</i>"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6238
 msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
 msgstr "Bạn đang chờ sự cho phép của các bạn chát sau đây"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6239
 msgid ""
 "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
 "them and selecting \"Re-request Authorization.\""
-msgstr "Bạn có thể gửi lại yêu cầu sự cho phép của những bạn chát này bằng cách nhấn chuột phải vào tên người đó và chọn « Yêu cầu lại sự cho phép »."
+msgstr ""
+"Bạn có thể gửi lại yêu cầu sự cho phép của những bạn chát này bằng cách nhấn "
+"chuột phải vào tên người đó và chọn « Yêu cầu lại sự cho phép »."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6256
 msgid "Find Buddy by Email"
 msgstr "Tìm bạn chát dựa theo địa chỉ thư"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6257
 msgid "Search for a buddy by email address"
-msgstr "Tìm kiếm bạn chát bằng địa chỉ thư điện tử"
+msgstr "Tìm kiếm bạn chát dựa theo địa chỉ thư điện tử"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6258
 msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
-msgstr "Hãy nhập địa chỉ email của bạn chát mà bạn cần tìm."
+msgstr "Hãy nhập địa chỉ thư điện tử của bạn chát mà bạn cần tìm."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6261
 msgid "_Search"
 msgstr "_Tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6419
-msgid "Set User Info (URL)..."
-msgstr "Lập thông tin người dùng (URL)..."
+msgid "Set User Info (web)..."
+msgstr "Đặt thông tin người dùng (Web)..."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6430
-msgid "Change Password (URL)"
-msgstr "Đổi mật khẩu (URL)"
+msgid "Change Password (web)"
+msgstr "Đổi mật khẩu (Web)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6434
-msgid "Configure IM Forwarding (URL)"
-msgstr "Cấu hình chuyển tiếp Nhắn Tin (URL)"
+msgid "Configure IM Forwarding (web)"
+msgstr "Cấu hình chuyển tiếp Nhắn Tin (Web)"
 
-#.ICQ actions
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6444
+#. ICQ actions
 msgid "Set Privacy Options..."
 msgstr "Đặt tùy chọn riêng tư..."
 
-#.AIM actions
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6451
+#. AIM actions
 msgid "Confirm Account"
 msgstr "Xác nhận tài khoản"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6455
 msgid "Display Currently Registered Email Address"
-msgstr "Hiển thị địa chỉ thư đăng ký hiện thời"
+msgstr "Hiển thị địa chỉ thư điện tử đăng ký hiện thời"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6459
 msgid "Change Currently Registered Email Address..."
-msgstr "Đổi địa chỉ thư đăng ký hiện thời..."
+msgstr "Thay đổi địa chỉ thư điện tử đăng ký hiện thời..."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6466
 msgid "Show Buddies Awaiting Authorization"
 msgstr "Hiển thị các bạn chát chờ sự cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6472
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
 msgstr "Tìm kiếm bạn chát theo địa chỉ thư..."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6477
 msgid "Search for Buddy by Information"
 msgstr "Tìm kiếm bạn chát theo thông tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6545
-msgid "Use recent buddies group"
-msgstr "Dùng nhóm bạn bè vừa gặp"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6548
-msgid "Show how long you have been idle"
-msgstr "Hiển thị thời gian nghỉ"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6703
 msgid ""
 "Always use AIM/ICQ proxy server for\n"
 "file transfers and direct IM (slower,\n"
 "but does not reveal your IP address)"
-msgstr "Luôn luôn dùng máy phục vụ ủy nhiệm\n"
+msgstr ""
+"Luôn luôn dùng máy phục vụ ủy nhiệm\n"
 "AIM/ICQ để truyền tập tin và gửi/nhận\n"
 "tin nhắn trực tiếp (chặm hơn nhưng\n"
 "không cho người khác thấy địa chỉ IP của bạn)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:699
+msgid "Allow multiple simultaneous logins"
+msgstr "Cho phép đăng ký nhiều lần đồng thời"
+
 #, c-format
 msgid "Asking %s to connect to us at %s:%hu for Direct IM."
 msgstr "Yêu cầu %s kết nối với chúng tôi tại %s:%hu để gửi tin nhắn trực tiếp."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:784
 #, c-format
 msgid "Attempting to connect to %s:%hu."
 msgstr "Đang thử kết nối đến %s:%hu."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:858
+#, c-format
 msgid "Attempting to connect via proxy server."
 msgstr "Đang thử kết nối thông qua máy phục vụ ủy nhiệm."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1035
 #, c-format
 msgid "%s has just asked to directly connect to %s"
 msgstr "%s mới yêu cầu kết nối trực tiếp với %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1039
 msgid ""
 "This requires a direct connection between the two computers and is necessary "
 "for IM Images. Because your IP address will be revealed, this may be "
 "considered a privacy risk."
-msgstr "Điều này đòi hỏi một kết nối trực tiếp giữa hai máy tính và là cần thiết để dùng nhắn tin nhanh có hình ảnh. Tuy nhiên, người ta sẽ thấy địa chỉ IP của bạn, là nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư."
+msgstr ""
+"Điều này đòi hỏi một kết nối trực tiếp giữa hai máy tính và là cần thiết để "
+"dùng nhắn tin nhanh có hình ảnh. Tuy nhiên, người ta sẽ thấy địa chỉ IP của "
+"bạn, là nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:39
 msgid "Primary Information"
 msgstr "Thông tin chính"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:41
 msgid "Personal Introduction"
 msgstr "Giới thiệu cá nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:42
 msgid "QQ Number"
 msgstr "Số QQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:47
 msgid "Country/Region"
 msgstr "Quốc gia/Vùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:48
 msgid "Province/State"
 msgstr "Tỉnh/Bang"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:50
 msgid "Horoscope Symbol"
 msgstr "Ký hiệu tử vi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:52
 msgid "Zodiac Sign"
 msgstr "Ký hiệu hoàng đạo"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:53
 msgid "Blood Type"
 msgstr "Loại máu"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:54
 msgid "College"
 msgstr "Cao đẳng"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:57
 msgid "Zipcode"
 msgstr "Mã bưu điện"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:58
 msgid "Cellphone Number"
 msgstr "Điện thoại di động"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:59
 msgid "Phone Number"
 msgstr "Điện thoại"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:64
 msgid "Aquarius"
 msgstr "Bảo Bình"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:64
 msgid "Pisces"
 msgstr "Song NgÆ°"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:64
 msgid "Aries"
 msgstr "Bạch Dương"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:64
 msgid "Taurus"
 msgstr "Kim NgÆ°u"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
 msgid "Gemini"
 msgstr "Song Tá»­"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
 msgid "Cancer"
 msgstr "Cự Giải"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
 msgid "Leo"
 msgstr "SÆ° Tá»­"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
 msgid "Virgo"
 msgstr "Xử Nữ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
 msgid "Libra"
 msgstr "Thiên Bình"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:66
 msgid "Scorpio"
 msgstr "Thần Nông"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:66
 msgid "Sagittarius"
 msgstr "Nhân Mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:66
 msgid "Capricorn"
 msgstr "Ma Kết"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:71
 msgid "Rat"
 msgstr "Tý"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:71
 msgid "Ox"
 msgstr "Sừu"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:71
 msgid "Tiger"
 msgstr "Đân"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:71
 msgid "Rabbit"
 msgstr "Mão"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
 msgid "Dragon"
 msgstr "Thìn"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
 msgid "Snake"
 msgstr "Ty"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
 msgid "Horse"
 msgstr "Ngọ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
 msgid "Goat"
 msgstr "Mùi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
 msgid "Monkey"
 msgstr "Thân"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:73
 msgid "Rooster"
 msgstr "Dậu"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:73
 msgid "Dog"
 msgstr "Tuất"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:73
 msgid "Pig"
 msgstr "Hợi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:78
 msgid "Other"
 msgstr "Khác"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:522
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:523
 msgid "Modify my information"
 msgstr "Sửa đổi thông tin của tôi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:524
 msgid "Update my information"
 msgstr "Sửa đổi thông tin của tôi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:548
 msgid "Your information has been updated"
 msgstr "Thông tin của bạn đã được cập nhật"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:601
 #, c-format
 msgid ""
 "Setting custom faces is not currently supported. Please choose an image from "
 "%s."
-msgstr "Hiện thời không hỗ trợ tính năng đặt mặt tự chọn. Hãy chọn một ảnh từ %s."
+msgstr ""
+"Hiện thời không hỗ trợ tính năng đặt mặt tự chọn. Hãy chọn một ảnh từ %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:618
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:631
 msgid "Invalid QQ Face"
 msgstr "Mặt QQ không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:208
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:136
 #, c-format
 msgid "You rejected %d's request"
 msgstr "Bạn đã từ chối yêu cầu của %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:209
 msgid "Input your reason:"
 msgstr "Gõ lý do :"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:212
 msgid "Reject request"
 msgstr "Từ chối yêu cầu"
 
-#.title
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:213
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:141
+#. title
 msgid "Sorry, you are not my type..."
 msgstr "Tiếc là tôi quá bận..."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:277
 msgid "Add buddy with auth request failed"
 msgstr "Không thêm được bạn chát với yêu cầu sự cho phép"
 
-#.TODO: We don't really need to notify the user about this, do we?
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:309
+#. TODO: We don't really need to notify the user about this, do we?
 msgid "You have successfully removed a buddy"
 msgstr "Bạn đã gỡ bỏ thành công một bạn chát"
 
-#.TODO: Does the user really need to be notified about this?
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:338
+#. TODO: Does the user really need to be notified about this?
 msgid "You have successfully removed yourself from your friend's buddy list"
-msgstr "Bạn đã loại bỏ thành công bạn thân ra khỏi danh sách bạn bè của người bạn"
+msgstr ""
+"Bạn đã loại bỏ thành công bạn thân ra khỏi danh sách bạn bè của người bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:404
 #, c-format
 msgid "User %d needs authentication"
 msgstr "Người dùng %d yêu cầu sự cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:406
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:136
 msgid "Input request here"
 msgstr "Gõ yêu cầu vào đây"
 
-#.TODO: Awkward string to fix post string freeze - standardize auth dialogues? -evands
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:407
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:137
+#. TODO: Awkward string to fix post string freeze - standardize auth dialogues? -evands
 msgid "Would you be my friend?"
 msgstr "Bạn có muốn nói chuyện phải không?"
 
-#.multiline
-#.masked
-#.hint
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:408
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:138
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:143
+#. multiline
+#. masked
+#. hint
 msgid "Send"
 msgstr "Gá»­i"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:418
 #, c-format
 msgid "You have added %d to buddy list"
 msgstr "Bạn đã thêm %d vào danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:515
 msgid "QQid Error"
 msgstr "Lá»—i QQid"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:516
 msgid "Invalid QQid"
 msgstr "QQid không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:65
 msgid "ID: "
 msgstr "ID: "
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:98
 msgid "Group ID"
 msgstr "ID nhóm"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:100
 msgid "Creator"
 msgstr "Người tạo"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:103
 msgid "Group Description"
 msgstr "Mô tả nhóm"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:109
 msgid "Auth"
 msgstr "Phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:119
 msgid "QQ Qun"
 msgstr "QQ Qun"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:120
 msgid "Please enter external group ID"
 msgstr "Hãy nhập ID nhóm bên ngoài"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:121
 msgid "You can only search for permanent QQ groups\n"
 msgstr "Bạn chỉ có khả năng tìm kiếm nhóm QQ bên bỉ\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:126
 #, c-format
 msgid "User %d requested to join group %d"
 msgstr "Người dùng %d đã yêu cầu tham gia nhóm %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:127
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:181
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:193
 #, c-format
 msgid "Reason: %s"
 msgstr "Lý do : %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:136
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:183
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:223
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:258
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:292
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:233
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:359
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:235
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:305
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:391
 msgid "QQ Qun Operation"
 msgstr "Thao tác QQ Qun"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:141
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:128
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:91
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:248
 msgid "Approve"
 msgstr "Tán thành"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:180
 #, c-format
 msgid "Your request to join group %d has been rejected by admin %d"
 msgstr "Quản trị %2$d đã từ chối yêu cầu tham gia nhóm %1$d của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:221
 #, c-format
 msgid "Your request to join group %d has been approved by admin %d"
 msgstr "Quản trị %2$d đã tán thành yêu cầu tham gia nhóm %1$d của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:257
 #, c-format
 msgid "You [%d] have left group \"%d\""
 msgstr "Bạn [%d] đã rời nhóm « %d »"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:291
 #, c-format
 msgid "You [%d] have been added to group \"%d\""
 msgstr "Bạn [%d] đã được thêm vào nhóm « %d »"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:292
 msgid "This group has been added to your buddy list"
 msgstr "Nhóm này đã được thêm vào danh sách bạn bè của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:41
 msgid "I am not a member"
 msgstr "Tôi không phải là thành viên"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:44
 msgid "I am a member"
 msgstr "Tôi là thành viên"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:47
 msgid "I am applying to join"
 msgstr "Tôi muốn tham gia"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:50
 msgid "I am the admin"
 msgstr "Tôi là quản trị"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:53
 msgid "Unknown status"
 msgstr "Trạng thái không rõ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:82
 msgid "This group does not allow others to join"
 msgstr "Nhóm này không cho phép người khác tham gia"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:233
 msgid "You have successfully left the group"
 msgstr "Bạn đã rời thành công nhóm này"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:257
 msgid "QQ Group Auth"
 msgstr "Phép nhóm QQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:258
 msgid "Your authorization request has been accepted by the QQ server"
 msgstr "Máy phục vụ QQ đã chấp nhận yêu cầu sự cho phép của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:329
 msgid "You entered a group ID outside the acceptable range"
 msgstr "Bạn đã gõ một ID nhóm nằm bên ngoài phạm vi hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:360
 msgid "Are you sure you want to leave this Qun?"
 msgstr "Bạn chắc chắn muốn rời Qun này không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:362
 msgid ""
 "Note, if you are the creator, \n"
 "this operation will eventually remove this Qun."
-msgstr "Ghi chú : nếu bạn là người tạo, \n"
+msgstr ""
+"Ghi chú : nếu bạn là người tạo, \n"
 "cuối cùng thao tác này sẽ gỡ bỏ Qun này."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_network.c:92
-#, c-format
-msgid "Code [0x%02X]: %s"
-msgstr "Mã [0x%02X]: %s"
-
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_network.c:93
-msgid "Group Operation Error"
-msgstr "Lỗi thao tác nhóm"
-
-#.we want to see window
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:124
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:87
+#. we want to see window
 msgid "Do you want to approve the request?"
 msgstr "Bạn có muốn tán thành yêu cầu không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:137
 msgid "Enter your reason:"
 msgstr "Gõ lý do :"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:235
 msgid "You have successfully modified Qun member"
 msgstr "Bạn đã sửa đổi thành công thành viên Qun"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:305
 msgid "You have successfully modified Qun information"
 msgstr "Bạn đã sửa đổi thành công thông tin Qun"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:392
 msgid "You have successfully created a Qun"
 msgstr "Bạn đã tạo thành công một Qun"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:394
 msgid "Would you like to set up the Qun details now?"
 msgstr "Bạn có muốn thiết lập chi tiết Qun ngay bây giờ không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:398
 msgid "Setup"
 msgstr "Thiết lập"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/im.c:432
 msgid "System Message"
 msgstr "Thông điệp hệ thống"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/im.c:576
 msgid "Failed to send IM."
 msgstr "Không gửi được tin nhắn."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/keep_alive.c:88
-msgid "Keep alive error"
-msgstr "Lỗi giữ cho kết nối hoạt động"
+#, c-format
+msgid "Unknown-%d"
+msgstr "Không rõ %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/login_logout.c:408
-msgid "Error requesting login token"
-msgstr "Lỗi yêu cầu hiệu bài đăng nhập"
+msgid "Level"
+msgstr "Cấp"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/login_logout.c:489
-msgid "Unable to login, check debug log"
-msgstr "Không thể đăng nhập, hãy kiểm tra bản ghi gỡ lỗi"
+#, fuzzy
+msgid "Member"
+msgstr "Là thành viên từ"
 
-#.we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:140
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:173
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:173
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:264
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:550
-msgid "Unable to connect."
-msgstr "Không thể kết nối."
+msgid " VIP"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:187
-#, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "Không rõ %d"
+msgid " TCP"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:212
-msgid "TCP Address"
-msgstr "Địa chỉ TCP"
+#, fuzzy
+msgid " FromMobile"
+msgstr "Di Ä‘á»™ng"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:214
-msgid "UDP Address"
-msgstr "Địa chỉ UDP"
+#, fuzzy
+msgid " BindMobile"
+msgstr "Di Ä‘á»™ng"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:243
-msgid "Level"
-msgstr "Cấp"
+#, fuzzy
+msgid " Video"
+msgstr "Ảnh động trực tiếp"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:374
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#, fuzzy
+msgid " Space"
+msgstr "MySpace"
+
+msgid "Flag"
+msgstr ""
+
+msgid "Ver"
+msgstr ""
+
 msgid "Invalid name"
 msgstr "Tên không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:440
 #, c-format
 msgid "<b>Current Online</b>: %d<br>\n"
 msgstr "<b>Hiện thời trực tuyến</b>: %d<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:441
 #, c-format
 msgid "<b>Last Refresh</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>Cập nhật cuối:</b> %s<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:445
+#, fuzzy, c-format
+msgid "<b>Server</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>IP máy phục vụ </b>: %s: %d<br>\n"
+
 #, c-format
 msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>Chế độ kết nối:</b> %s<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:446
-#, c-format
-msgid "<b>Server IP</b>: %s: %d<br>\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "<b>Real hostname</b>: %s: %d<br>\n"
 msgstr "<b>IP máy phục vụ </b>: %s: %d<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:447
 #, c-format
 msgid "<b>My Public IP</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>IP công của tôi:</b> %s<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:452
 #, c-format
 msgid "<b>Login Time</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>Thời gian đăng nhập:</b> %s<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:453
 #, c-format
 msgid "<b>Last Login IP</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>IP đăng nhập cuối:</b> %s<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:454
 #, c-format
 msgid "<b>Last Login Time</b>: %s\n"
 msgstr "<b>Thời gian đăng nhập cuối:</b> %s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:458
 msgid "Login Information"
 msgstr "Thông tin đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:534
 msgid "Set My Information"
 msgstr "Đặt thông tin của tôi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:537
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1680
 msgid "Change Password"
 msgstr "Đổi mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:540
 msgid "Show Login Information"
 msgstr "Hiện thông tin đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:561
 msgid "Leave this QQ Qun"
 msgstr "Để lại QQ Qun này"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:585
 msgid "Block this buddy"
 msgstr "Chặn bạn chát này"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:726
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:728
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "QQ Protocol\tPlugin"
 msgstr "Phần bổ sung\tgiao thức QQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:753
 msgid "Connect using TCP"
 msgstr "Kết nối bằng TCP"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/recv_core.c:310
+msgid "resend interval(s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Keep alive interval(s)"
+msgstr "Lỗi giữ cho kết nối hoạt động"
+
+msgid "Update interval(s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid token len, %d"
+msgstr "Tựa đề không hợp lệ"
+
+msgid "Keep alive error"
+msgstr "Lỗi giữ cho kết nối hoạt động"
+
+#, fuzzy
+msgid "Failed to connect server"
+msgstr "Không kết nối được với máy phục vụ."
+
 msgid "Socket error"
 msgstr "Lỗi ổ cắm"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/recv_core.c:321
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Lost connection with server:\n"
+"%d, %s"
+msgstr ""
+"Mất kết nối với máy phục vụ :\n"
+"%s"
+
 msgid "Unable to read from socket"
 msgstr "Không thể đọc từ ổ cắm"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/send_file.c:707
+msgid "Write Error"
+msgstr "Lá»—i ghi"
+
+msgid "Connection lost"
+msgstr "Kết nối bị mất"
+
+msgid "Couldn't resolve host"
+msgstr "Không thể giải quyết máy"
+
+msgid "hostname is NULL or port is 0"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Connecting server %s, retries %d"
+msgstr ""
+"Lỗi kết nối từ máy phục vụ %s:\n"
+"%s"
+
+#. we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
+msgid "Unable to connect."
+msgstr "Không thể kết nối."
+
+msgid "Could not resolve hostname"
+msgstr "Không thể giải quyết tên máy"
+
+msgid "Unable to login. Check debug log."
+msgstr "Không thể đăng nhập, hãy kiểm tra sổ theo dõi gỡ lỗi"
+
+msgid "Unable to login"
+msgstr "Không thể đăng nhập"
+
 #, c-format
+msgid ""
+"Reply %s(0x%02X )\n"
+"Sent %s(0x%02X )\n"
+"Room id %d, reply [0x%02X]: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Failed room reply"
+msgstr "Không đăng nhập được, không có đáp ứng"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "You are not a member of group \"%s\"\n"
+msgstr "Bạn [%d] đã được thêm vào nhóm « %d »"
+
+msgid "Can not decrypt login reply"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Invalid token reply code, 0x%02X"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "%d has declined the file %s"
 msgstr "%d đã từ chối nhận tập tin %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/send_file.c:710
-#: ../libpurple/protocols/qq/send_file.c:739
 msgid "File Send"
 msgstr "Gửi tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/send_file.c:736
 #, c-format
 msgid "%d canceled the transfer of %s"
 msgstr "%d đã thôi truyền %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sendqueue.c:124
-msgid "Connection lost"
-msgstr "Kết nối bị mất"
-
-#: ../libpurple/protocols/qq/sendqueue.c:133
-msgid "Login failed, no reply"
-msgstr "Không đăng nhập được, không có đáp ứng"
-
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:110
 msgid "Do you want to add this buddy?"
 msgstr "Bạn có muốn thêm bạn chát này không?"
 
-#.only need to get value
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:166
+#. only need to get value
 #, c-format
 msgid "You have been added by %s"
 msgstr "Bạn đã được %s thêm"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:169
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:263
 msgid "Would you like to add him?"
 msgstr "Bạn có muốn thêm họ không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:176
 #, c-format
 msgid "%s has added you [%s] to his or her buddy list"
 msgstr "%s đã thêm bạn [%s] vào danh sách bạn bè của họ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:192
 #, c-format
 msgid "User %s rejected your request"
 msgstr "Người dùng %s đã từ chối yêu cầu của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:212
 #, c-format
 msgid "User %s approved your request"
 msgstr "Người dùng %s đã tán thành yêu cầu của bạn"
 
-#.TODO: this should go through purple_account_request_authorization()
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:238
+#. TODO: this should go through purple_account_request_authorization()
 #, c-format
 msgid "%s wants to add you [%s] as a friend"
 msgstr "%s muốn thêm bạn [%s] như người bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:239
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Tin nhẳn: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:261
 #, c-format
 msgid "%s is not in your buddy list"
 msgstr "%s không có trong danh sách bạn bè của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Notice from: %s"
+msgstr "Thông báo từ %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr ""
+
 msgid "Connection closed (writing)"
 msgstr "Kết nối bị đóng (đang ghi)"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1292
 #, c-format
 msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
 msgstr "<b>Tên nhóm:</b> %s<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1293
 #, c-format
 msgid "<b>Notes Group ID:</b> %s<br>"
 msgstr "<b>ID nhóm ghi chú :</b> %s<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1295
 #, c-format
 msgid "Info for Group %s"
 msgstr "Thông tin về nhóm %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1297
 msgid "Notes Address Book Information"
 msgstr "Thông tin Sổ địa chỉ ghi chú"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1329
 msgid "Invite Group to Conference..."
 msgstr "Mời nhóm vào hội thảo..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1339
 msgid "Get Notes Address Book Info"
 msgstr "Lấy thông tin Sổ địa chỉ ghi chú"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1506
 msgid "Sending Handshake"
 msgstr "Đang gửi tin hiệu Tay bắt tay"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1511
 msgid "Waiting for Handshake Acknowledgement"
 msgstr "Đợi đợi xác nhận Tay bắt tay"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1516
 msgid "Handshake Acknowledged, Sending Login"
 msgstr "Đã xác nhận Tay bắt tay, đang gửi Đang nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1521
 msgid "Waiting for Login Acknowledgement"
 msgstr "Đang chờ xác nhận Đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1526
 msgid "Login Redirected"
 msgstr "Đăng nhập bị chuyển tiếp"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1532
 msgid "Forcing Login"
 msgstr "Đang buộc đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1536
 msgid "Login Acknowledged"
 msgstr "Đăng nhập đã được xác nhận"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1541
 msgid "Starting Services"
 msgstr "Đang khởi chạy dịch vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1678
 #, c-format
 msgid ""
 "A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
 msgstr "Một quản trị Sametime đã thông báo như theo đây trên máy phục vụ %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1683
 msgid "Sametime Administrator Announcement"
 msgstr "Thông báo Quản trị Sametime"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1734
 msgid "Connection reset"
 msgstr "Kết nối bị đặt lại"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1746
 #, c-format
 msgid "Error reading from socket: %s"
 msgstr "Lỗi đọc từ ổ cắm: %s"
 
-#.this is a regular connect, error out
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1771
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3772
+#. this is a regular connect, error out
 msgid "Unable to connect to host"
 msgstr "Không thể kết nối đến máy"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1812
 #, c-format
 msgid "Announcement from %s"
 msgstr "Thông báo từ %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1986
 msgid "Conference Closed"
 msgstr "Hội thảo bị đóng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2445
 msgid "Unable to send message: "
 msgstr "Không thể gửi tin: "
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3001
 msgid "Place Closed"
 msgstr "Nơi bị đóng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3271
 msgid "Microphone"
 msgstr "Máy vi âm"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3272
 msgid "Speakers"
 msgstr "Loa"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3273
 msgid "Video Camera"
 msgstr "Máy ảnh động"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3311
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4191
 msgid "Supports"
 msgstr "Hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3316
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4165
 msgid "External User"
 msgstr "Người dùng bên ngoài"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3422
 msgid "Create conference with user"
 msgstr "Tạo cuộc hội thảo với người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3423
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be "
 "sent to %s"
 msgstr "Hãy gõ chủ đề cho cuộc hội thảo mới, và lời mời cần gửi cho %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3427
 msgid "New Conference"
 msgstr "Hội thảo mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3429
 msgid "Create"
 msgstr "Tạo"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3494
 msgid "Available Conferences"
 msgstr "Hội thảo công bố"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3500
 msgid "Create New Conference..."
 msgstr "Tạo hội thảo mới..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3507
 msgid "Invite user to a conference"
 msgstr "Mời người dùng vào hội thảo"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3508
 #, c-format
 msgid ""
 "Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select "
 "\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
 "this user to."
-msgstr "Hãy chọn một cuộc hội thảo trong danh sách bên dưới, để gửi cho người dùng %s một lời mời. Chọn mục « Tạo hội thảo mới » nếu bạn muốn tạo một cuộc hội thảo mới vào đó cần mời người dùng này."
+msgstr ""
+"Hãy chọn một cuộc hội thảo trong danh sách bên dưới, để gửi cho người dùng %"
+"s một lời mời. Chọn mục « Tạo hội thảo mới » nếu bạn muốn tạo một cuộc hội "
+"thảo mới vào đó cần mời người dùng này."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3513
 msgid "Invite to Conference"
 msgstr "Mời vào hội thảo"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3604
 msgid "Invite to Conference..."
 msgstr "Mời vào hội thảo..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3609
 msgid "Send TEST Announcement"
 msgstr "Gửi thông báo TEST"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3628
-#: ../pidgin/gtkconv.c:4418
 msgid "Topic:"
 msgstr "Chủ đề:"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3656
 msgid "No Sametime Community Server specified"
 msgstr "Chưa ghi rõ máy phục vụ công đồng Sametime"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3681
 #, c-format
 msgid ""
 "No host or IP address has been configured for the Meanwhile account %s. "
 "Please enter one below to continue logging in."
-msgstr "Chưa cấu hình máy hay địa chỉ IP cho tài khoản Meanwhile %s. Hãy gõ nó bên dưới để tiếp tục đăng nhập."
+msgstr ""
+"Chưa cấu hình máy hay địa chỉ IP cho tài khoản Meanwhile %s. Hãy gõ nó bên "
+"dưới để tiếp tục đăng nhập."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3686
 msgid "Meanwhile Connection Setup"
 msgstr "Thiết lập Kết nối Meanwhile"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3687
 msgid "No Sametime Community Server Specified"
 msgstr "Chưa ghi rõ máy phục vụ công đồng Sametime"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3689
 msgid "Connect"
 msgstr "Kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4181
 #, c-format
 msgid "Unknown (0x%04x)<br>"
 msgstr "Không rõ (0x%04x)<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4183
 msgid "Last Known Client"
 msgstr "Trình khách biết cuối"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4347
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5552
 msgid "User Name"
 msgstr "Tên người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4350
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5555
 msgid "Sametime ID"
 msgstr "ID Sametime"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4374
 msgid "An ambiguous user ID was entered"
 msgstr "Đã gõ một ID người dùng không rõ ràng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4375
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please "
 "select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
-msgstr "Bộ nhận diện « %s » có thể tham chiếu đến bất cứ người dùng nào trong những người dùng theo đây. Hãy chọn người dùng đúng trong danh sách bên dưới, để thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn."
+msgstr ""
+"Bộ nhận diện « %s » có thể tham chiếu đến bất cứ người dùng nào trong những "
+"người dùng theo đây. Hãy chọn người dùng đúng trong danh sách bên dưới, để "
+"thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4380
 msgid "Select User"
 msgstr "Chọn người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4464
 msgid "Unable to add user: user not found"
 msgstr "Không thể thêm người dùng: không tìm thấy"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4466
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community. This "
 "entry has been removed from your buddy list."
-msgstr "Bộ nhận diện « %s » không tương ứng với bất cứ người dùng nào trong công đồng Sametime. Mục này đã bị gỡ bỏ khỏi danh sách bạn bè của bạn."
+msgstr ""
+"Bộ nhận diện « %s » không tương ứng với bất cứ người dùng nào trong công đồng "
+"Sametime. Mục này đã bị gỡ bỏ khỏi danh sách bạn bè của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5057
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading file %s: \n"
 "%s\n"
-msgstr "Lỗi đọc tập tin %s: \n"
+msgstr ""
+"Lỗi đọc tập tin %s: \n"
 "%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5192
 msgid "Remotely Stored Buddy List"
 msgstr "Danh sách bạn bè đã lưu ở xa"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5197
 msgid "Buddy List Storage Mode"
 msgstr "Chế độ cất giữ danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5200
 msgid "Local Buddy List Only"
 msgstr "Chỉ danh sách bạn bè cục bộ"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5202
 msgid "Merge List from Server"
 msgstr "Trộn danh sách từ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5204
 msgid "Merge and Save List to Server"
 msgstr "Trộn và lưu danh sách vào máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5206
 msgid "Synchronize List with Server"
 msgstr "Đồng bộ hoá danh sách với máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5261
 #, c-format
 msgid "Import Sametime List for Account %s"
 msgstr "Nhập khẩu danh sách Sametime cho tài khoản %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5301
 #, c-format
 msgid "Export Sametime List for Account %s"
 msgstr "Xuất khẩu danh sách Sametime cho tài khoản %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5355
 msgid "Unable to add group: group exists"
 msgstr "Không thể thêm nhóm: nhóm đã có"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5356
 #, c-format
 msgid "A group named '%s' already exists in your buddy list."
 msgstr "Một nhóm tên « %s » đã có trong danh sách bạn bẻ của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5359
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5489
 msgid "Unable to add group"
 msgstr "Không thể thêm nhóm"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5418
 msgid "Possible Matches"
 msgstr "Kết quả có thể"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5434
 msgid "Notes Address Book group results"
 msgstr "Kết quả tìm kiếm Sổ địa chỉ ghi chú"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5435
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address "
 "Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
 "to your buddy list."
-msgstr "Bộ nhận diện « %s » có thể tham chiếu đến bất cứ nhóm Sổ địa chỉ ghi chú nào trong những nhóm theo đây. Hãy chọn nhóm đúng trong danh sách bên dưới, để thêm nó vào danh sách bạn bè của bạn."
+msgstr ""
+"Bộ nhận diện « %s » có thể tham chiếu đến bất cứ nhóm Sổ địa chỉ ghi chú nào "
+"trong những nhóm theo đây. Hãy chọn nhóm đúng trong danh sách bên dưới, để "
+"thêm nó vào danh sách bạn bè của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5440
 msgid "Select Notes Address Book"
 msgstr "Chọn nhóm Sổ địa chỉ ghi chú"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5483
 msgid "Unable to add group: group not found"
 msgstr "Không thể thêm nhóm: không tìm thấy"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5485
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your "
 "Sametime community."
-msgstr "Bộ nhận diện « %s » không tương ứng với bất cứ nhóm Sổ địa chỉ ghi chú nào trong công đồng Sametime."
+msgstr ""
+"Bộ nhận diện « %s » không tương ứng với bất cứ nhóm Sổ địa chỉ ghi chú nào "
+"trong công đồng Sametime."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5526
 msgid "Notes Address Book Group"
 msgstr "Nhóm Sổ địa chỉ ghi chú"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5527
 msgid ""
 "Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the "
 "group and its members to your buddy list."
-msgstr "Hãy gõ vào trường bên dưới tên của một nhóm Sổ địa chỉ ghi chú, để thêm vào danh sách bạn bè của bạn nhóm này và các thành viên của nó."
+msgstr ""
+"Hãy gõ vào trường bên dưới tên của một nhóm Sổ địa chỉ ghi chú, để thêm vào "
+"danh sách bạn bè của bạn nhóm này và các thành viên của nó."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5576
 #, c-format
 msgid "Search results for '%s'"
 msgstr "Kết quả tìm kiếm « %s »"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5577
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You "
 "may add these users to your buddy list or send them messages with the action "
 "buttons below."
-msgstr "Bộ nhận diện « %s » có thể tham chiếu đến bất cứ người dùng nào trong những người theo đây. Bạn có thể thêm những người dùng này vào danh sách bạn bè của bạn, hoặc gửi cho họ tin nhẳn với cái nút hành động bên dưới."
+msgstr ""
+"Bộ nhận diện « %s » có thể tham chiếu đến bất cứ người dùng nào trong những "
+"người theo đây. Bạn có thể thêm những người dùng này vào danh sách bạn bè "
+"của bạn, hoặc gửi cho họ tin nhẳn với cái nút hành động bên dưới."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5584
-#: ../pidgin/gtknotify.c:767
 msgid "Search Results"
 msgstr "Kết quả tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5609
 msgid "No matches"
 msgstr "Không tìm thấy"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5610
 #, c-format
 msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community."
-msgstr "Bộ nhận diện « %s » không tương ứng với bất cứ người dùng nào trong công đồng Sametime."
+msgstr ""
+"Bộ nhận diện « %s » không tương ứng với bất cứ người dùng nào trong công đồng "
+"Sametime."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5614
 msgid "No Matches"
 msgstr "Không tìm thấy"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5651
 msgid "Search for a user"
 msgstr "Tìm người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5652
 msgid ""
 "Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users "
 "in your Sametime community."
-msgstr "Hãy gõ vào trường bên dưới một tên hay ID bộ phận, để tìm kiếm người dùng tương ứng trong công đồng Sametime."
+msgstr ""
+"Hãy gõ vào trường bên dưới một tên hay ID bộ phận, để tìm kiếm người dùng "
+"tương ứng trong công đồng Sametime."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5655
 msgid "User Search"
 msgstr "Tìm người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5668
 msgid "Import Sametime List..."
 msgstr "Nhập danh sách Sametime..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5672
 msgid "Export Sametime List..."
 msgstr "Xuất danh sách Sametime..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5676
 msgid "Add Notes Address Book Group..."
 msgstr "Thêm nhóm Sổ địa chỉ ghi chú..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5680
 msgid "User Search..."
 msgstr "Tìm người dùng..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5786
 msgid "Force login (ignore server redirects)"
 msgstr "Buộc đăng nhập (bỏ qua khi máy phục vụ chuyển tiếp)"
 
-#.pretend to be Sametime Connect
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5796
+#. pretend to be Sametime Connect
 msgid "Hide client identity"
 msgstr "Ẩn tên trình khách"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:52
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:410
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:538
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:700
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:423
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:52
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:421
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:546
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:712
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:338
 #, c-format
 msgid "User %s is not present in the network"
 msgstr "Người dùng %s hiện không có mặt trong mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:53
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:110
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:115
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:119
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:124
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:129
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:134
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:254
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:53
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:115
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:120
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:124
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:129
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:134
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:139
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:257
 msgid "Key Agreement"
 msgstr "Kiểm tra mã khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:54
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:54
 msgid "Cannot perform the key agreement"
 msgstr "Không thể thực hiện kiểm tra mã khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:111
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:116
 msgid "Error occurred during key agreement"
 msgstr "Có lỗi trong quá trình kiểm tra mã khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:115
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:120
 msgid "Key Agreement failed"
 msgstr "Kiểm tra mã khoá không thực hiện được"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:120
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:125
 msgid "Timeout during key agreement"
 msgstr "Quá hạn chờ trong lúc kiểm tra mã khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:125
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:130
 msgid "Key agreement was aborted"
 msgstr "Kiểm tra mã khoá bị huỷ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:130
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:135
 msgid "Key agreement is already started"
 msgstr "Kiểm tra mã khoá đã bắt đầu."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:135
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:140
 msgid "Key agreement cannot be started with yourself"
 msgstr "Không thể bắt đầu kiểm tra mã khoá với chính bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:255
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:383
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:497
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:508
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:258
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:389
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:514
 msgid "The remote user is not present in the network any more"
 msgstr "Người dùng ở xa không còn hiện diện lại trong mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:298
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:295
 #, c-format
 msgid ""
 "Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key "
 "agreement?"
-msgstr "Nhận được yêu cầu kiểm tra mã khoá từ %s. Bạn có muốn kiểm tra mã khoá hông?"
+msgstr ""
+"Nhận được yêu cầu kiểm tra mã khoá từ %s. Bạn có muốn kiểm tra mã khoá hông?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:302
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:299
 #, c-format
 msgid ""
 "The remote user is waiting key agreement on:\n"
 "Remote host: %s\n"
 "Remote port: %d"
-msgstr "Người dùng ở xa đang chờ kiểm tra mã khoá trên:\n"
+msgstr ""
+"Người dùng ở xa đang chờ kiểm tra mã khoá trên:\n"
 "Máy ở xa: %s\n"
 "Cổng ở xa: %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:315
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:312
 msgid "Key Agreement Request"
 msgstr "Yêu cầu kiểm tra mã khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:382
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:412
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:452
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:388
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:423
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:465
 msgid "IM With Password"
 msgstr "IM bằng mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:413
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:424
 msgid "Cannot set IM key"
 msgstr "Không thể đặt khoá tin nhắn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:453
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:466
 msgid "Set IM Password"
 msgstr "Đặt mật khẩu tin nhắn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:496
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:507
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:540
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1503
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1514
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:513
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:548
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1494
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1505
 msgid "Get Public Key"
 msgstr "Lấy khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:541
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1504
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1515
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:549
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1495
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1506
 msgid "Cannot fetch the public key"
 msgstr "Không thể lấy khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:622
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1658
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:635
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1657
 msgid "Show Public Key"
 msgstr "Hiện khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:623
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1030
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:239
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:636
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1036
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:237
 msgid "Could not load public key"
 msgstr "Không thể nạp khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:701
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1053
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1168
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1290
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1291
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1309
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:713
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1087
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1159
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1294
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1295
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1313
 msgid "User Information"
 msgstr "Thông tin người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:702
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1169
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1310
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:714
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1160
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1314
 msgid "Cannot get user information"
 msgstr "Không thể lấy thông tin người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:723
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:735
 #, c-format
 msgid "The %s buddy is not trusted"
 msgstr "Bạn chát %s không đáng tin."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:726
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:738
 msgid ""
 "You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. "
 "You can use the Get Public Key command to get the public key."
-msgstr "Bạn không thể nhận thông báo về bạn chát nếu bạn không nhập khẩu mã khoá công cộng của người đó. Bạn có thể dùng lệnh « Lấy khoá công »."
+msgstr ""
+"Bạn không thể nhận thông báo về bạn chát nếu bạn không nhập khẩu mã khoá "
+"công cộng của người đó. Bạn có thể dùng lệnh « Lấy khoá công »."
 
-#.Open file selector to select the public key.
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1062
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1070
+#. Open file selector to select the public key.
 msgid "Open..."
 msgstr "Mở..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1073
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1081
 #, c-format
 msgid "The %s buddy is not present in the network"
 msgstr "Bạn chát %s không hiện diện trên mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1076
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1084
 msgid ""
 "To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import "
 "a public key."
-msgstr "Để thêm vào bạn chát, bạn phải nhập khẩu khoá công cộng của người đó. Nhấn nút « Nhập » để nhập khẩu một mã khoá công cộng."
+msgstr ""
+"Để thêm vào bạn chát, bạn phải nhập khẩu khoá công cộng của người đó. Nhấn "
+"nút « Nhập » để nhập khẩu một mã khoá công cộng."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1080
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1088
 msgid "_Import..."
 msgstr "_Nhập..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1186
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1184
 msgid "Select correct user"
 msgstr "Chọn người dùng đúng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1188
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1186
 msgid ""
 "More than one user was found with the same public key. Select the correct "
 "user from the list to add to the buddy list."
-msgstr "Tìm thấy nhiều hơn một người dùng với cùng một mã khoá công cộng. Hãy chọn người bạn muốn và thêm vào danh sách bạn bè."
+msgstr ""
+"Tìm thấy nhiều hơn một người dùng với cùng một mã khoá công cộng. Hãy chọn "
+"người bạn muốn và thêm vào danh sách bạn bè."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1190
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1188
 msgid ""
 "More than one user was found with the same name. Select the correct user "
 "from the list to add to the buddy list."
-msgstr "Tìm thấy nhiều người dùng có cùng tên gọi. Hãy chọn tên bạn muốn để thêm vào danh sách bạn bè. "
+msgstr ""
+"Tìm thấy nhiều người dùng có cùng tên gọi. Hãy chọn tên bạn muốn để thêm vào "
+"danh sách bạn bè. "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1477
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1477
 msgid "Detached"
 msgstr "Tách rời"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1481
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:58
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1481
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:49
 msgid "Indisposed"
 msgstr "Bệnh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1485
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:60
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1485
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:51
 msgid "Wake Me Up"
 msgstr "Đánh thức tôi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1487
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:52
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1487
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:43
 msgid "Hyper Active"
 msgstr "Hiếu động thái quá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1489
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1489
 msgid "Robot"
 msgstr "Ro-bốt"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1496
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:886
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:522
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1496
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:654
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:512
 msgid "Happy"
 msgstr "Vui"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1498
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:888
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:524
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1498
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:656
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:514
 msgid "Sad"
 msgstr "Buồn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1500
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:890
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:526
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1500
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:658
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:516
 msgid "Angry"
 msgstr "Giận dữ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1502
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:892
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:528
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1502
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:660
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:518
 msgid "Jealous"
 msgstr "Ghen tị"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1504
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:894
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:530
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1504
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:662
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:520
 msgid "Ashamed"
 msgstr "Xấu hổ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1506
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:896
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:532
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1506
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:664
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:522
 msgid "Invincible"
 msgstr "Vô địch"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1508
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:534
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1508
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:524
 msgid "In Love"
 msgstr "Yêu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1510
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:900
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:536
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1510
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:668
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:526
 msgid "Sleepy"
 msgstr "Buồn ngủ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1512
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:902
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:538
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1512
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:670
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:528
 msgid "Bored"
 msgstr "Buồn tẻ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1514
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:904
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:540
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1514
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:672
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:530
 msgid "Excited"
 msgstr "Hào hứng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1516
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:906
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:542
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1516
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:674
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:532
 msgid "Anxious"
 msgstr "Lo âu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1548
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1207
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1548
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1202
 msgid "User Modes"
 msgstr "Chế độ người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1565
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1224
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1565
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1219
 msgid "Preferred Contact"
 msgstr "Liên lạc đã thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1570
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1229
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1570
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1224
 msgid "Preferred Language"
 msgstr "Ngôn ngữ đã thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1575
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1234
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1575
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1229
 msgid "Device"
 msgstr "Thiết bị"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1580
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1239
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1580
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1234
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:722
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:724
 msgid "Timezone"
 msgstr "Múi giờ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1585
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1244
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1585
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1239
 msgid "Geolocation"
 msgstr "Nơi ở địa cầu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1641
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1639
 msgid "Reset IM Key"
 msgstr "Đặt lại khóa tin nhắn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1646
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1645
 msgid "IM with Key Exchange"
 msgstr "Tin nhắn trao đổi khóa"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1651
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1650
 msgid "IM with Password"
 msgstr "Tin nhắn có mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1664
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1663
 msgid "Get Public Key..."
 msgstr "Lấy khóa công..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1671
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1612
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1670
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1624
 msgid "Kill User"
 msgstr "Giết người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1681
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:997
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1680
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:977
 msgid "Draw On Whiteboard"
 msgstr "Vẽ trên bảng trắng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:39
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:39
 msgid "_Passphrase:"
 msgstr "_Mật khẩu :"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:80
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:80
 #, c-format
 msgid "Channel %s does not exist in the network"
 msgstr "Kênh %s không tồn tại trên mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:81
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:177
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:81
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:174
 msgid "Channel Information"
 msgstr "Thông tin kệnh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:82
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:82
 msgid "Cannot get channel information"
 msgstr "Không thể lấy thông tin kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:119
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:119
 #, c-format
 msgid "<b>Channel Name:</b> %s"
 msgstr "<b>Tên kênh:</b> %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:122
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:122
 #, c-format
 msgid "<br><b>User Count:</b> %d"
 msgstr "<br><b>Đếm người dùng:</b> %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:129
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:129
 #, c-format
 msgid "<br><b>Channel Founder:</b> %s"
 msgstr "<br><b>Người lập kênh:</b> %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:138
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:138
 #, c-format
 msgid "<br><b>Channel Cipher:</b> %s"
 msgstr "<br><b>Mật mã kênh:</b> %s"
 
-#.Definition of HMAC: http://en.wikipedia.org/wiki/HMAC
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:143
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:142
+#. Definition of HMAC: http://en.wikipedia.org/wiki/HMAC
 #, c-format
 msgid "<br><b>Channel HMAC:</b> %s"
 msgstr "<br><b>Kênh HMAC:</b> %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:148
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:147
 #, c-format
 msgid "<br><b>Channel Topic:</b><br>%s"
 msgstr "<br><b>Chủ đề kênh:</b><br>%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:153
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:152
+#, c-format
 msgid "<br><b>Channel Modes:</b> "
 msgstr "<br><b>Chế độ kênh:</b> "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:167
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:165
 #, c-format
 msgid "<br><b>Founder Key Fingerprint:</b><br>%s"
 msgstr "<br><b>Vân tay khoá người lập kênh:</b><br>%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:168
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:166
 #, c-format
 msgid "<br><b>Founder Key Babbleprint:</b><br>%s"
 msgstr "<br><b>Mẫu bi bô khoá người lập kênh:</b><br>%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:238
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:236
 msgid "Add Channel Public Key"
 msgstr "Thêm khóa công kênh"
 
-#.Add new public key
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:306
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:291
+#. Add new public key
 msgid "Open Public Key..."
 msgstr "Mở khóa công..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:425
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:401
 msgid "Channel Passphrase"
 msgstr "Mật khẩu kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:432
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:408
 msgid "Channel Public Keys List"
 msgstr "Danh sách khóa công kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:437
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:413
+#, c-format
 msgid ""
 "Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized "
 "access. The authentication may be based on passphrase and digital "
 "signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If "
 "channel public keys are set then only users whose public keys are listed are "
 "able to join."
-msgstr "Việc xác minh khi truy cập kênh được dùng để đảm bảo an ninh cho kênh khi có "
+msgstr ""
+"Việc xác minh khi truy cập kênh được dùng để đảm bảo an ninh cho kênh khi có "
 "truy cập không xác định. Việc xác minh có thể dựa cho mật khẩu và chữ ký "
 "điện tử. Nếu mật khẩu được thiết lập, cần phải có mật khẩu để tham gia. Nếu "
 "mã khóa công cộng của kênh được lập, thì chỉ có người dùng có mã khóa công "
 "cộng nẳm trong danh sách mới được phép tham gia."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:446
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:447
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:483
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:484
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:931
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:422
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:423
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:461
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:462
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:911
 msgid "Channel Authentication"
 msgstr "Xác thực kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:448
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:485
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:424
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:463
 msgid "Add / Remove"
 msgstr "Thêm / Bỏ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:601
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:581
 msgid "Group Name"
 msgstr "Tên nhóm"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:605
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1817
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1163
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:585
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1901
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:931
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:616
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:596
 #, c-format
 msgid "Please enter the %s channel private group name and passphrase."
 msgstr "Hãy nhập tên nhóm riêng và mật khẩu cho kênh %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:618
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:598
 msgid "Add Channel Private Group"
 msgstr "Thêm nhóm riêng kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:746
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:726
 msgid "User Limit"
 msgstr "Giới hạn người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:747
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:727
 msgid "Set user limit on channel. Set to zero to reset user limit."
-msgstr "Đặt giới hạn người dùng trên kênh. Trả về không để đặt lại giới hạn người dùng."
+msgstr ""
+"Đặt giới hạn người dùng trên kênh. Trả về không để đặt lại giới hạn người "
+"dùng."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:911
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:891
 msgid "Invite List"
 msgstr "Danh sách mời"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:916
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:896
 msgid "Ban List"
 msgstr "Danh sách cấm"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:924
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:904
 msgid "Add Private Group"
 msgstr "Thêm nhóm riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:937
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:917
 msgid "Reset Permanent"
 msgstr "Đặt lại thường xuyên"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:942
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:922
 msgid "Set Permanent"
 msgstr "Đặt thường xuyên"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:950
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:930
 msgid "Set User Limit"
 msgstr "Đặt giới hạn người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:956
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:936
 msgid "Reset Topic Restriction"
 msgstr "Đặt lại giới hạn chủ đề"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:961
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:941
 msgid "Set Topic Restriction"
 msgstr "Đặt giới hạn chủ đề"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:968
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:948
 msgid "Reset Private Channel"
 msgstr "Đặt lại kênh riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:973
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:953
 msgid "Set Private Channel"
 msgstr "Đặt kênh riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:980
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:960
 msgid "Reset Secret Channel"
 msgstr "Đặt lại kênh bí mật"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:985
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:965
 msgid "Set Secret Channel"
 msgstr "Đặt kênh bí mật"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1046
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1102
 #, c-format
 msgid ""
 "You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
 msgstr "Bạn phải gia nhập kênh %s trước khi có thể gia nhập nhóm riêng."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1048
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1104
 msgid "Join Private Group"
 msgstr "Tham gia nhóm riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1049
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1105
 msgid "Cannot join private group"
 msgstr "Không thể tham gia nhóm riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1245
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1360
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1299
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1137
 msgid "Call Command"
 msgstr "Gọi lệnh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1245
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1361
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1299
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1137
 msgid "Cannot call command"
 msgstr "Không thể gọi lệnh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1246
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1362
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1300
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1138
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Lệnh không rõ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:85
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:101
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:104
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:108
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:112
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:116
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:120
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:272
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:277
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:282
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:288
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:425
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:89
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:92
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:96
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:100
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:104
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:205
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:210
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:215
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:221
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:340
 msgid "Secure File Transfer"
 msgstr "Truyền tập tin bảo mật"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:86
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:102
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:105
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:109
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:113
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:117
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:121
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:90
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:93
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:97
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:101
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:105
 msgid "Error during file transfer"
 msgstr "Lỗi trong khi truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:87
 msgid "Remote disconnected"
 msgstr "Máy ở xa đã ngắt kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:106
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:94
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Từ chối cấp phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:110
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:98
 msgid "Key agreement failed"
 msgstr "Trao đổi mã khóa thất bại"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:114
 msgid "Connection timed out"
 msgstr "Quá hạn tạo kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:118
 msgid "Creating connection failed"
 msgstr "Không tạo được kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:122
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:102
 msgid "File transfer session does not exist"
 msgstr "Phiên truyền tập tin không tồn tại"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:273
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:206
 msgid "No file transfer session active"
 msgstr "Không có phiên truyền tập tin đang chạy"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:278
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:211
 msgid "File transfer already started"
 msgstr "Tiến trình truyền tập tin đã bắt đầu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:283
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:216
 msgid "Could not perform key agreement for file transfer"
 msgstr "Không thể kiểm tra mã khoá để truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:289
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:222
 msgid "Could not start the file transfer"
 msgstr "Không thể bắt đầu tiến trình truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:426
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:341
 msgid "Cannot send file"
 msgstr "Không thể gửi tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:57
 msgid "Error occurred"
 msgstr "Gặp lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:533
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:542
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:551
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:554
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:563
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:572
 #, c-format
 msgid "%s has changed the topic of <I>%s</I> to: %s"
 msgstr "%s đã đổi chủ đề của <I>%s</I> thành: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:617
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:638
 #, c-format
 msgid "<I>%s</I> set channel <I>%s</I> modes to: %s"
 msgstr "<I>%s</I> đã đặt các chế độ của kênh <I>%s</I> thành: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:621
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:642
 #, c-format
 msgid "<I>%s</I> removed all channel <I>%s</I> modes"
 msgstr "<I>%s</I> đã gở bỏ tất cả các chế độ của kênh <I>%s</I>"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:654
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:675
 #, c-format
 msgid "<I>%s</I> set <I>%s's</I> modes to: %s"
 msgstr "<I>%s</I> đã đặt các chế độ của <I>%s's</I> thành: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:662
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:683
 #, c-format
 msgid "<I>%s</I> removed all <I>%s's</I> modes"
 msgstr "<I>%s</I> đã gỡ bỏ tất cả các chế độ của <I>%s's</I>"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:691
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:712
 #, c-format
 msgid "You have been kicked off <I>%s</I> by <I>%s</I> (%s)"
 msgstr "Bạn đã bị <I>%2$s</I> đã khỏi <I>%1$s</I> (%3$s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:718
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:723
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:728
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:742
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:747
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:752
 #, c-format
 msgid "You have been killed by %s (%s)"
 msgstr "Bạn đã bị %s giết (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:749
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:754
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:759
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:773
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:778
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:783
 #, c-format
 msgid "Killed by %s (%s)"
 msgstr "Bị %s giết (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:796
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:829
 msgid "Server signoff"
 msgstr "Máy phục vụ đã ngắt kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:983
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1017
 msgid "Personal Information"
 msgstr "Thông tin cá nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1006
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1040
 msgid "Birth Day"
 msgstr "Ngày sinh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1014
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1048
 msgid "Job Role"
 msgstr "Nhiệm vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1018
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1156
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1052
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:924
 msgid "Organization"
 msgstr "Tổ chức"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1022
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1056
 msgid "Unit"
 msgstr "Đơn vị"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1046
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1080
 msgid "Note"
 msgstr "Ghi chú"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1093
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1128
 msgid "Join Chat"
 msgstr "Tham gia chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1127
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1039
 #, c-format
 msgid "You are channel founder on <I>%s</I>"
 msgstr "Bạn là người lập kênh trên <I>%s</I>"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1131
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1043
 #, c-format
 msgid "Channel founder on <I>%s</I> is <I>%s</I>"
 msgstr "Người lập kênh trên <I>%s</I> là <I>%s</I>"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1190
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1328
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1183
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1332
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1071
 msgid "Real Name"
 msgstr "Tên thật"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1218
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1213
 msgid "Status Text"
 msgstr "Chuỗi trạng thái"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1280
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1354
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1285
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1357
 msgid "Public Key Fingerprint"
 msgstr "Vân tay khóa công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1281
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1355
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1286
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1358
 msgid "Public Key Babbleprint"
 msgstr "Mẫu bi bô khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1294
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1298
 msgid "_More..."
 msgstr "_Nữa.."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1373
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1220
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1371
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:988
 msgid "Detach From Server"
 msgstr "Tách rời khỏi máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1373
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1371
 msgid "Cannot detach"
 msgstr "Không thể tách rời"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1393
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1382
 msgid "Cannot set topic"
 msgstr "Không thể đặt chủ đề"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1422
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1414
 msgid "Failed to change nickname"
 msgstr "Không đổi được tên hiệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1471
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1462
 msgid "Roomlist"
 msgstr "Danh sách phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1471
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1462
 msgid "Cannot get room list"
 msgstr "Không thể lấy danh sách phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1472
 msgid "Network is empty"
 msgstr "Mạng rỗng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1516
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1507
 msgid "No public key was received"
 msgstr "Chưa nhận khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1528
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1541
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1519
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1532
 msgid "Server Information"
 msgstr "Thông tin máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1529
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1520
 msgid "Cannot get server information"
 msgstr "Không thể lấy thông tin về máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1552
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1549
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1558
 msgid "Server Statistics"
 msgstr "Thống kê máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1553
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1550
 msgid "Cannot get server statistics"
 msgstr "Không thể lấy thống kê về máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1560
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1581
 #, c-format
 msgid ""
 "Local server start time: %s\n"
@@ -11860,2186 +8466,1695 @@ msgid ""
 "Total routers: %d\n"
 "Total server operators: %d\n"
 "Total router operators: %d\n"
-msgstr "Máy phục vụ cục bộ :\n"
-" • giờ khởi chạy		%s\n"
-" • thời gian chạy		%s\n"
-" • số trình khách		%d\n"
-" • số kênh 			%d\n"
-" • số người điều hành	%d\n"
+msgstr ""
+"Máy phục vụ cục bộ :\n"
+" • giờ khởi chạy\t\t%s\n"
+" • thời gian chạy\t\t%s\n"
+" • số trình khách\t\t%d\n"
+" • số kênh \t\t\t%d\n"
+" • số người điều hành\t%d\n"
 "\n"
 "Bộ định tuyến cục bộ :\n"
-" • số người điều hành	%d\n"
+" • số người điều hành\t%d\n"
 "\n"
 "Ô cục bộ :\n"
-" • số trình khách	%d\n"
-" • số kênh		%d\n"
-" • số máy phục vụ	%d\n"
+" • số trình khách\t%d\n"
+" • số kênh\t\t%d\n"
+" • số máy phục vụ\t%d\n"
 "\n"
 "Tổng số :\n"
-" • trình khách		%d\n"
-" • kênh			%d\n"
-" • máy phục vụ	%d\n"
-" • bộ định tuyến	%d\n"
-" • người điều hành máy phục vụ		%d\n"
-" • người điều hành bộ định tuyến		%d\n"
+" • trình khách\t\t%d\n"
+" • kênh\t\t\t%d\n"
+" • máy phục vụ\t%d\n"
+" • bộ định tuyến\t%d\n"
+" • người điều hành máy phục vụ\t\t%d\n"
+" • người điều hành bộ định tuyến\t\t%d\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1592
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1604
 msgid "Network Statistics"
 msgstr "Thống kê mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1600
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1612
 msgid "Ping failed"
 msgstr "Ping thất bại"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1605
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1617
 msgid "Ping reply received from server"
 msgstr "Nhận được đáp ứng ping từ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1613
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1625
 msgid "Could not kill user"
 msgstr "Không thể giết người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1652
 msgid "WATCH"
 msgstr "THEO DÕI"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1652
 msgid "Cannot watch user"
 msgstr "Không thể theo dõi người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1728
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1779
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:385
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1811
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1858
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:190
 msgid "Resuming session"
 msgstr "Đang tiếp tục lại phiên chạy"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1730
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1813
 msgid "Authenticating connection"
 msgstr "Đang xác thực kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1781
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1860
 msgid "Verifying server public key"
 msgstr "Đang thẩm tra khoá công máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1818
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1902
 msgid "Passphrase required"
 msgstr "Yêu cầu mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:98
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:104
 #, c-format
 msgid ""
 "Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you "
 "still like to accept this public key?"
-msgstr "Đã nhận mã khoá công cộng của %s. Bản sao cục bộ của bạn không phù hợp với mã khoá này. Bạn vẫn muốn chấp nhận mã khoá này?"
+msgstr ""
+"Đã nhận mã khoá công cộng của %s. Bản sao cục bộ của bạn không phù hợp với "
+"mã khoá này. Bạn vẫn muốn chấp nhận mã khoá này?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:103
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:109
 #, c-format
 msgid "Received %s's public key. Would you like to accept this public key?"
 msgstr "Đã nhận mã khoá công cộng của %s. Bạn có chấp nhận mã khoá này?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:107
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:113
 #, c-format
 msgid ""
 "Fingerprint and babbleprint for the %s key are:\n"
 "\n"
 "%s\n"
 "%s\n"
-msgstr "Vân tay và mẫu bi bô cho %s là: \n"
+msgstr ""
+"Vân tay và mẫu bi bô cho %s là: \n"
 "\n"
 "%s\n"
 "%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:110
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:139
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:116
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:142
 msgid "Verify Public Key"
 msgstr "Thẩm tra khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:115
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:121
 msgid "_View..."
 msgstr "_Xem..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:140
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:143
 msgid "Unsupported public key type"
 msgstr "Kiểu khoá công không được hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:319
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1749
 msgid "Disconnected by server"
 msgstr "Bị máy phục vụ ngắt kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:327
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1700
 msgid "Error during connecting to SILC Server"
 msgstr "Gặp lỗi trong khi kết nối tới máy phục vụ SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:333
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1705
 msgid "Key Exchange failed"
 msgstr "Trao đổi mã khoá thất bại"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:343
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1714
 msgid ""
 "Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
-msgstr "Phục hồi phiên chạy tách rời đã thất bại. Nhấn « Tái kết nối » để tạo kết nối mới."
+msgstr ""
+"Phục hồi phiên chạy tách rời đã thất bại. Nhấn « Tái kết nối » để tạo kết nối "
+"má»›i."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:373
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:420
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:161
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Kết nối bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:388
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:193
 msgid "Performing key exchange"
 msgstr "Đang thực hiện trao đổi mã khoá"
 
-#.Progress
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:445
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:325
-msgid "Connecting to SILC Server"
-msgstr "Đang kết nối tới máy phục vụ SILC"
+msgid "Unable to create connection"
+msgstr "Không thể tạo kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:455
 msgid "Could not load SILC key pair"
 msgstr "Không thể nạp cặp khoá SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:469
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:355
-msgid "Unable to create connection"
-msgstr "Không thể tạo kết nối"
+#. Progress
+msgid "Connecting to SILC Server"
+msgstr "Đang kết nối tới máy phục vụ SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:499
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:267
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Tràn bộ nhớ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:550
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:313
 msgid "Cannot initialize SILC protocol"
 msgstr "Không thể khởi tạo giao thức SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:559
 msgid "Error loading SILC key pair"
 msgstr "Lỗi nạp cặp khoá SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:882
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:650
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Download %s: %s"
+msgstr "Người dùng trên %s: %s"
+
 msgid "Your Current Mood"
 msgstr "Tâm trạng hiện thời của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:884
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:652
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1741
+#, c-format
 msgid "Normal"
 msgstr "Bình thường"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:898
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:666
 msgid "In love"
 msgstr "Yêu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:909
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:677
 msgid ""
 "\n"
 "Your Preferred Contact Methods"
-msgstr "\n"
+msgstr ""
+"\n"
 "Phương pháp liên lạc bạn đề nghị"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:917
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:567
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:685
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:557
 msgid "SMS"
 msgstr "SMS"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:919
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:569
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:687
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:559
 msgid "MMS"
 msgstr "MMS"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:921
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:689
 msgid "Video conferencing"
 msgstr "Hội thảo ảnh động"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:926
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:694
 msgid "Your Current Status"
 msgstr "Trạng thái hiện tại của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:933
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:701
 msgid "Online Services"
 msgstr "Dịch vụ trực tuyến"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:936
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:704
 msgid "Let others see what services you are using"
 msgstr "Cho phép người khác xem các dịch vụ bạn đang sử dụng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:942
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:710
 msgid "Let others see what computer you are using"
 msgstr "Cho phép người khác xem máy tính bạn đang sử dụng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:949
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:717
 msgid "Your VCard File"
 msgstr "Tập tin VCard của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:955
 msgid "Timezone (UTC)"
 msgstr "Múi giờ (UTC)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:959
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:960
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:729
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:730
 msgid "User Online Status Attributes"
 msgstr "Thuộc tính trạng thái trực tuyến của người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:961
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:731
 msgid ""
 "You can let other users see your online status information and your personal "
 "information. Please fill the information you would like other users to see "
 "about yourself."
-msgstr "Bạn có thể cho phép người khác xem thông tin về trạng thái trực tuyến và thông tin cá nhân đều của mình. Hãy điền vào những thông tin mà bạn cho phép người khác xem."
+msgstr ""
+"Bạn có thể cho phép người khác xem thông tin về trạng thái trực tuyến và "
+"thông tin cá nhân đều của mình. Hãy điền vào những thông tin mà bạn cho phép "
+"người khác xem."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1002
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1008
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1629
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:772
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:778
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1415
 msgid "Message of the Day"
 msgstr "Thông điệp của Hôm nay"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1002
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:772
 msgid "No Message of the Day available"
 msgstr "Không có sẵn Thông điệp của Hôm nay"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1003
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1624
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:773
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1410
 msgid "There is no Message of the Day associated with this connection"
 msgstr "Không có sẵn Thông điệp của Hôm nay liên quan đến kết nối này"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1054
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1100
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1171
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1172
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:824
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:868
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:939
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:940
 msgid "Create New SILC Key Pair"
 msgstr "Tạo cặp khoá SILC mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1054
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:824
 msgid "Passphrases do not match"
 msgstr "Hai mật khẩu không trùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1100
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:868
 msgid "Key Pair Generation failed"
 msgstr "Không tạo ra được cặp khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1139
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:907
 msgid "Key length"
 msgstr "Độ dài khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1141
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:909
 msgid "Public key file"
 msgstr "Tập tin khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1143
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:911
 msgid "Private key file"
 msgstr "Tập tin khoá riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1166
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:934
 msgid "Passphrase (retype)"
 msgstr "Mật khẩu (gõ lại)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1173
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:941
 msgid "Generate Key Pair"
 msgstr "Tạo ra cặp khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1216
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:984
 msgid "Online Status"
 msgstr "Trạng thái trực tuyến"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1224
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:992
 msgid "View Message of the Day"
 msgstr "Xem Thông điệp của Hôm nay"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1228
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:996
 msgid "Create SILC Key Pair..."
 msgstr "Tạo cặp khoá SILC..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1320
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1095
 #, c-format
 msgid "User <I>%s</I> is not present in the network"
 msgstr "Người dùng <I>%s</I> không có trên mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1500
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1286
 msgid "Topic too long"
 msgstr "Chủ đề quá dài"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1581
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1367
 msgid "You must specify a nick"
 msgstr "Phải ghi rõ tên hiệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1683
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1469
 #, c-format
 msgid "channel %s not found"
 msgstr "không tìm thấy kênh %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1688
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1474
 #, c-format
 msgid "channel modes for %s: %s"
 msgstr "chế độ kênh cho %s: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1690
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1476
 #, c-format
 msgid "no channel modes are set on %s"
 msgstr "chưa đặt chế độ kênh trên %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1703
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1489
 #, c-format
 msgid "Failed to set cmodes for %s"
 msgstr "Không đặt được chế độ kênh cho %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1733
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1519
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s, (may be a client bug)"
 msgstr "Không rõ lệnh %s (có thể trình khách bị lỗi)"
 
 # Trong các chuỗi kiểu này, phần nằm trước dấu ngoặc vuông thì có nghĩa chữ, nó là lệnh cần gõ vào (đừng dịch) Có thể dịch [tên biến] nằm bên trong dấu ngoặc vuông. Phần sau thì giải thích lệnh này: dịch nhé.
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1796
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1582
 msgid "part [channel]: Leave the chat"
 msgstr "part [kênh]: Rời chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1800
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1586
 msgid "leave [channel]: Leave the chat"
 msgstr "leave [kênh]: Rời chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1804
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1590
 msgid "topic [&lt;new topic&gt;]: View or change the topic"
 msgstr "topic [&lt;chủ đề mới&gt;]: Xem hoặc đổi chủ đề"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1809
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1595
 msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;password&gt;]: Join a chat on this network"
 msgstr "join &lt;kênh&gt; [&lt;mật khẩu&gt;]: Tham gia chat trên mạng này"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1813
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1599
 msgid "list: List channels on this network"
 msgstr "list: Liệt kê các kênh trên mạng này"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1817
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1603
 msgid "whois &lt;nick&gt;: View nick's information"
 msgstr "whois &lt;tên hiệu&gt;: Xem thông tin về người có tên hiệu này"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1821
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1607
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2685
 msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user"
-msgstr "msg &lt;tên hiệu&gt; &lt;thông điệp&gt;: Gửi một thông điệp riêng cho người dùng"
+msgstr ""
+"msg &lt;tên hiệu&gt; &lt;thông điệp&gt;: Gửi một thông điệp riêng cho người "
+"dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1825
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1611
 msgid "query &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Send a private message to a user"
-msgstr "query &lt;tên hiệu&gt; [&lt;thông điệp&gt;]: Gửi một thông điệp riêng cho người dùng"
+msgstr ""
+"query &lt;tên hiệu&gt; [&lt;thông điệp&gt;]: Gửi một thông điệp riêng cho "
+"người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1829
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1615
 msgid "motd: View the server's Message Of The Day"
 msgstr "motd: Xem Thông điệp của Hôm nay của máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1833
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1619
 msgid "detach: Detach this session"
 msgstr "detach: Tách phiên chạy này ra"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1837
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1623
 msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message"
-msgstr "quit [thông điệp]: Ngưng kết nối với máy phục vụ, kèm theo tin thông điệp tùy ý"
+msgstr ""
+"quit [thông điệp]: Ngưng kết nối với máy phục vụ, kèm theo tin thông điệp "
+"tùy ý"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1841
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1627
 msgid "call &lt;command&gt;: Call any silc client command"
 msgstr "call &lt;lệnh&gt;: Gọi bất kỳ câu lệnh trình khách silc"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1847
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1633
 msgid "kill &lt;nick&gt; [-pubkey|&lt;reason&gt;]: Kill nick"
 msgstr "kill &lt;tên hiệu&gt; [-pubkey|&lt;lý do&gt;]: Giết tên hiệu này"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1851
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1637
 msgid "nick &lt;newnick&gt;: Change your nickname"
 msgstr "nick &lt;tên hiệu mới&gt;: Đổi tên hiệu của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1855
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1641
 msgid "whowas &lt;nick&gt;: View nick's information"
 msgstr "whowas &lt;tên hiệu&gt;: Xem thông tin về người có tên hiệu này"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1859
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1645
 msgid ""
 "cmode &lt;channel&gt; [+|-&lt;modes&gt;] [arguments]: Change or display "
 "channel modes"
-msgstr "cmode &lt;kênh&gt; [+|-&lt;các chế độ&gt;] [các đối số]: Thay đổi hay hiển thị các chế độ kênh"
+msgstr ""
+"cmode &lt;kênh&gt; [+|-&lt;các chế độ&gt;] [các đối số]: Thay đổi hay hiển "
+"thị các chế độ kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1863
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1649
 msgid ""
 "cumode &lt;channel&gt; +|-&lt;modes&gt; &lt;nick&gt;: Change nick's modes "
 "on channel"
-msgstr "cumode &lt;kênh&gt; +|-&lt;các chế độ&gt; &lt;tên hiệu&gt;: Thay đổi các chế độ của tên hiệu trên kênh"
+msgstr ""
+"cumode &lt;kênh&gt; +|-&lt;các chế độ&gt; &lt;tên hiệu&gt;: Thay đổi các "
+"chế độ của tên hiệu trên kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1867
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1653
 msgid "umode &lt;usermodes&gt;: Set your modes in the network"
 msgstr "umode &lt;các chế độ người dùng&gt;: Đặt các chế độ cho bạn trên mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1871
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1657
 msgid "oper &lt;nick&gt; [-pubkey]: Get server operator privileges"
-msgstr "oper &lt;tên hiệu&gt; [-pubkey]: Nhận đặc quyền của người điều hành máy phục vụ"
+msgstr ""
+"oper &lt;tên hiệu&gt; [-pubkey]: Nhận đặc quyền của người điều hành máy phục "
+"vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1875
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1661
 msgid ""
 "invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: invite nick or add/remove from "
 "channel invite list"
-msgstr "invite &lt;kênh&gt; [-|+]&lt;tên hiệu&gt;: mời tên hiệu, hoặc thêm/bỏ ra khỏi danh sách mời vào kênh"
+msgstr ""
+"invite &lt;kênh&gt; [-|+]&lt;tên hiệu&gt;: mời tên hiệu, hoặc thêm/bỏ ra "
+"khỏi danh sách mời vào kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1879
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1665
 msgid "kick &lt;channel&gt; &lt;nick&gt; [comment]: Kick client from channel"
 msgstr "kick &lt;kênh&gt; &lt;tên hiệu&gt; [chú thích]: Đá khách ra khỏi kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1883
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1669
 msgid "info [server]: View server administrative details"
 msgstr "info [máy phục vụ]: Xem thông tin về chi tiết quản trị máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1887
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1673
 msgid "ban [&lt;channel&gt; +|-&lt;nick&gt;]: Ban client from channel"
 msgstr "ban [&lt;kênh&gt; +|-&lt;tên hiệu&gt;]: Cấm khách vào kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1891
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1677
 msgid "getkey &lt;nick|server&gt;: Retrieve client's or server's public key"
-msgstr "getkey &lt;tên hiệu|máy phục vụ&gt;: Lấy mã khoá công cộng của máy khách hoặc máy phục vụ"
+msgstr ""
+"getkey &lt;tên hiệu|máy phục vụ&gt;: Lấy mã khoá công cộng của máy khách "
+"hoặc máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1895
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1681
 msgid "stats: View server and network statistics"
 msgstr "stats: Xem thống kê về máy phục vụ và mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1899
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1685
 msgid "ping: Send PING to the connected server"
 msgstr "ping: Gửi tín hiệu PING đến máy phục vụ đã kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1904
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1690
 msgid "users &lt;channel&gt;: List users in channel"
 msgstr "users &lt;kênh&gt;: Liệt kê các người dùng trên kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1908
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1694
 msgid ""
 "names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] &lt;channel(s)&gt;: List "
 "specific users in channel(s)"
-msgstr "names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] &lt;kênh(s)&gt;: Liệt kê các người dùng cụ thể trong (các) kênh\n"
-" • count		đếm\n"
-" • ops		(viết tắt) người điều hành\n"
-" • halfops	(viết tắt) người nửa điều hành\n"
-" • voices		người có quyền thoại\n"
-" • normal		bình thường"
+msgstr ""
+"names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] &lt;kênh(s)&gt;: Liệt kê các "
+"người dùng cụ thể trong (các) kênh\n"
+" • count\t\tđếm\n"
+" • ops\t\t(viết tắt) người điều hành\n"
+" • halfops\t(viết tắt) người nửa điều hành\n"
+" • voices\t\tngười có quyền thoại\n"
+" • normal\t\tbình thường"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2019
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1819
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
 msgid "SILC Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức SILC"
 
-#.* description
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2021
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1821
+#. * description
 msgid "Secure Internet Live Conferencing (SILC) Protocol"
 msgstr "Giao thức Hội thoại Internet Lúc xảy ra Bảo mật (SILC)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2053
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1853
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2138
 msgid "Network"
 msgstr "Mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2064
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1864
 msgid "Public Key file"
 msgstr "Tập tin khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2068
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1868
 msgid "Private Key file"
 msgstr "Tập tin khoá riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2078
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1878
 msgid "Cipher"
 msgstr "Mật mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2088
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1888
 msgid "HMAC"
 msgstr "HMAC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2091
 msgid "Use Perfect Forward Secrecy"
 msgstr "Dùng sự bí mật tiếp hoàn toàn (PFS)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2095
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1891
 msgid "Public key authentication"
 msgstr "Xác thực khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2098
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1894
 msgid "Block IMs without Key Exchange"
 msgstr "Chặn các tin nhắn không trao đổi mã khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2101
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1897
 msgid "Block messages to whiteboard"
 msgstr "Chặn các thông điệp gửi đến bảng trắng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2104
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1900
 msgid "Automatically open whiteboard"
 msgstr "Tự động mở bảng trắng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2107
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1903
 msgid "Digitally sign and verify all messages"
 msgstr "Ký điện và thẩm tra mọi thông điệp"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:207
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:250
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:207
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:247
 msgid "Creating SILC key pair..."
 msgstr "Đang tạo cặp khoá SILC..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:216
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:259
 msgid "Cannot create SILC key pair\n"
 msgstr "Không thể tạo cặp khoá SILC\n"
 
-#.Hint for translators: Please check the tabulator width here and in
-#.the next strings (short strings: 2 tabs, longer strings 1 tab,
-#.sum: 3 tabs or 24 characters)
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:364
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:355
+#. Hint for translators: Please check the tabulator width here and in
+#. the next strings (short strings: 2 tabs, longer strings 1 tab,
+#. sum: 3 tabs or 24 characters)
 #, c-format
 msgid "Real Name: \t%s\n"
 msgstr "Tên thật: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:366
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:357
 #, c-format
 msgid "User Name: \t%s\n"
 msgstr "Tên người dùng: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:368
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:359
 #, c-format
 msgid "Email: \t\t%s\n"
 msgstr "Địa chỉ thư : \t\t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:370
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:361
 #, c-format
 msgid "Host Name: \t%s\n"
 msgstr "Tên máy: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:372
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:363
 #, c-format
 msgid "Organization: \t%s\n"
 msgstr "Tổ chức: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:374
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:365
 #, c-format
 msgid "Country: \t%s\n"
 msgstr "Quốc gia: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:375
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:366
 #, c-format
 msgid "Algorithm: \t%s\n"
 msgstr "Thuật toán: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:376
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:367
 #, c-format
 msgid "Key Length: \t%d bits\n"
 msgstr "Độ dài khoá: \t%d bit\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:378
 #, c-format
 msgid "Version: \t%s\n"
 msgstr "Phiên bản: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:380
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:369
 #, c-format
 msgid ""
 "Public Key Fingerprint:\n"
 "%s\n"
 "\n"
-msgstr "Vân tay khoá công:\n"
+msgstr ""
+"Vân tay khoá công:\n"
 "%s\n"
 "\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:381
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:370
 #, c-format
 msgid ""
 "Public Key Babbleprint:\n"
 "%s"
-msgstr "Mẫu bi bô khoá công:\n"
+msgstr ""
+"Mẫu bi bô khoá công:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:385
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:386
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:374
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:375
 msgid "Public Key Information"
 msgstr "Thông tin khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:565
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:555
 msgid "Paging"
 msgstr "Nhắn tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:571
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:561
 msgid "Video Conferencing"
 msgstr "Hội thảo ảnh động"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:589
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:579
 msgid "Computer"
 msgstr "Máy tính"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:593
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:583
 msgid "PDA"
 msgstr "PDA"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:595
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:585
 msgid "Terminal"
 msgstr "Thiết bị cuối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:288
-#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:287
 #, c-format
 msgid "%s sent message to whiteboard. Would you like to open the whiteboard?"
 msgstr "%s đã gửi thông điệp cho bảng trắng. Bạn có muốn mở bảng trắng không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:292
-#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:291
 #, c-format
 msgid ""
 "%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the "
 "whiteboard?"
-msgstr "%s đã gửi thông điệp cho bảng trắng trên kênh %s. Bạn có muốn mở bảng trắng không?"
+msgstr ""
+"%s đã gửi thông điệp cho bảng trắng trên kênh %s. Bạn có muốn mở bảng trắng "
+"không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:306
-#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:305
 msgid "Whiteboard"
 msgstr "Bảng trắng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1559
 msgid "No server statistics available"
 msgstr "Không có sẵn thống kê máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1931
+#, c-format
 msgid "Failure: Version mismatch, upgrade your client"
 msgstr "Thất bại: Phiên bản không tương thích, nên nâng cấp trình khách"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1934
+#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not trust/support your public key"
 msgstr "Thất bại: Máy ở xa không tin tưởng/hỗ trợ mã khoá công cộng của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1937
+#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed KE group"
 msgstr "Thất bại: Máy ở xa không hỗ trợ nhóm KE đề nghị"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1940
+#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed cipher"
 msgstr "Thất bại: Máy ở xa không hỗ trợ mật mã đề nghị"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1943
+#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed PKCS"
 msgstr "Thất bại: Máy ở xa không hỗ trợ PKCS đề nghị"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1946
+#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed hash function"
 msgstr "Thất bại: Máy ở xa không hỗ trợ chức năng đổi mã một chiều"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1949
+#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed HMAC"
 msgstr "Thất bại: Máy ở xa không hỗ trợ HMAC đề nghị"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1951
+#, c-format
 msgid "Failure: Incorrect signature"
 msgstr "Thất bại: Chữ ký sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1953
+#, c-format
 msgid "Failure: Invalid cookie"
 msgstr "Thất bại: Cookie không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1964
+#, c-format
 msgid "Failure: Authentication failed"
 msgstr "Thất bại: Không xác thực được"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:182
 msgid "Cannot initialize SILC Client connection"
 msgstr "Không thể khởi tạo kết nối Khách SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:290
 msgid "John Noname"
 msgstr "Tham gia Không_tên"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:320
-msgid "Cannot find/access ~/.silc directory"
-msgstr "Không tìm thấy / truy cập được thư mục « ~/.silc »"
-
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:334
 #, c-format
 msgid "Could not load SILC key pair: %s"
 msgstr "Không thể nạp cặp khoá SILC: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:419
 msgid "Could not write"
 msgstr "Không thể ghi"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:443
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1691
 msgid "Could not connect"
 msgstr "Không thể kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1127
 msgid "Unknown server response."
 msgstr "Không rõ đáp ứng từ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1727
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1773
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1788
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1843
 msgid "Could not create listen socket"
 msgstr "Không thể tạo ổ cắm lắng nghe"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1752
-msgid "Couldn't resolve host"
-msgstr "Không thể giải quyết máy"
+msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
+msgstr "Tên người dùng SIP không được chứa dấu cách hay ký hiệu @"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1853
-msgid "Could not resolve hostname"
-msgstr "Không thể giải quyết tên máy"
-
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1871
-msgid "SIP screen names may not contain whitespaces or @ symbols"
-msgstr "Tên hiển thị SIP không được chứa dấu cách hay ký hiệu @"
-
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2057
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
 msgid "SIP/SIMPLE Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức SIP/SIMPLE"
 
-#.* summary
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2058
+#. * summary
 msgid "The SIP/SIMPLE Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung cho giao thức SIP/SIMPLE"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2086
 msgid "Publish status (note: everyone may watch you)"
 msgstr "Công bố trạng thái (chú ý: mọi người có thể thấy bạn)"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2092
 msgid "Use UDP"
 msgstr "Dùng UDP"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2094
 msgid "Use proxy"
 msgstr "Dùng ủy nhiệm"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2096
 msgid "Proxy"
 msgstr "Ủy nhiệm"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2098
 msgid "Auth User"
 msgstr "Xác thực người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2100
 msgid "Auth Domain"
 msgstr "Xác thực miền"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:139
 #, c-format
 msgid "Looking up %s"
 msgstr "Đang tra tìm %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:148
 #, c-format
 msgid "Connect to %s failed"
 msgstr "Kết nối đến %s không được"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:201
 #, c-format
 msgid "Signon: %s"
 msgstr "Đăng nhập: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:488
 #, c-format
 msgid "Unable to write file %s."
 msgstr "Không thể ghi tập tin %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:491
 #, c-format
 msgid "Unable to read file %s."
 msgstr "Không thể đọc tập tin %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:494
 #, c-format
 msgid "Message too long, last %s bytes truncated."
 msgstr "Tin nhắn quá dài, %s byte cuối bị cắt ngắn."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:497
 #, c-format
 msgid "%s not currently logged in."
 msgstr "%s chưa đăng nhập."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:500
 #, c-format
 msgid "Warning of %s not allowed."
 msgstr "Không cho phép cảnh báo cho %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:503
+#, c-format
 msgid "A message has been dropped, you are exceeding the server speed limit."
-msgstr "Một tin nhẳn không gửi đi được, bạn đang vượt quá tốc độ cho phép của máy phục vụ."
+msgstr ""
+"Một tin nhẳn không gửi đi được, bạn đang vượt quá tốc độ cho phép của máy "
+"phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:506
 #, c-format
 msgid "Chat in %s is not available."
 msgstr "Không có sẵn chát trong %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:509
 #, c-format
 msgid "You are sending messages too fast to %s."
 msgstr "Bạn đang gửi tin nhẳn quá nhanh đến %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:512
 #, c-format
 msgid "You missed an IM from %s because it was too big."
 msgstr "Bạn không nhận được tin nhắn từ %s vì nó quá lớn."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:515
 #, c-format
 msgid "You missed an IM from %s because it was sent too fast."
 msgstr "Bạn không nhận được tin nhắn từ %s vì nó được gửi quá nhanh."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:518
+#, c-format
 msgid "Failure."
 msgstr "Lá»—i."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:521
+#, c-format
 msgid "Too many matches."
 msgstr "Quá nhiều kết quả trùng khớp."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:524
+#, c-format
 msgid "Need more qualifiers."
 msgstr "Cần thêm từ hạn định"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:527
+#, c-format
 msgid "Dir service temporarily unavailable."
 msgstr "Tạm thời không có dịch vụ danh bạ."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:530
+#, c-format
 msgid "Email lookup restricted."
 msgstr "Khả năng tra tìm địa chỉ thư điện tử bị hạn chế."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:533
+#, c-format
 msgid "Keyword ignored."
 msgstr "Từ khóa bị lờ đi."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:536
+#, c-format
 msgid "No keywords."
 msgstr "Không có từ khóa."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:539
+#, c-format
 msgid "User has no directory information."
 msgstr "Người dùng không có thông tin danh bạ."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:543
+#, c-format
 msgid "Country not supported."
 msgstr "Quốc gia chưa được hỗ trợ."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:546
 #, c-format
 msgid "Failure unknown: %s."
 msgstr "Lỗi không rõ : %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:549
-msgid "Incorrect screen name or password."
-msgstr "Tên hiển thị hay mật khẩu không đúng."
+#, c-format
+msgid "Incorrect username or password."
+msgstr "Tên người dùng hay mật khẩu không đúng."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:552
+#, c-format
 msgid "The service is temporarily unavailable."
 msgstr "Tạm thời không có dịch vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:555
+#, c-format
 msgid "Your warning level is currently too high to log in."
 msgstr "Mức cảnh báo của bạn hiện thời quá cao nên không đăng nhập được."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:558
+#, c-format
 msgid ""
 "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
 "and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
-msgstr "Bạn đã liên tục kết nối và ngắt kết nối quá nhiều. Hẵy đợi 10 phút và kết nối lại. Nếu bạn vẫn cố kết nối, bạn sẽ phải chờ lâu hơn."
+msgstr ""
+"Bạn đã liên tục kết nối và ngắt kết nối quá nhiều. Hẵy đợi 10 phút và kết "
+"nối lại. Nếu bạn vẫn cố kết nối, bạn sẽ phải chờ lâu hơn."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:560
 #, c-format
 msgid "An unknown signon error has occurred: %s."
 msgstr "Lỗi đăng nhập không rõ : %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:563
 #, c-format
 msgid "An unknown error, %d, has occurred. Info: %s"
-msgstr "Lỗi không rõ : %d.\n"
+msgstr ""
+"Lỗi không rõ : %d.\n"
 "Thông tin: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:590
 msgid "Invalid Groupname"
 msgstr "Tên nhóm không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:674
 msgid "Connection Closed"
 msgstr "Kết nối bị đóng"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:714
 msgid "Waiting for reply..."
 msgstr "Đợi hồi âm..."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:792
 msgid "TOC has come back from its pause. You may now send messages again."
-msgstr "TOC thôi trạng thái tạm ngừng. Bây giờ bạn có thể gửi tin nhẳn trở lại."
+msgstr ""
+"TOC thôi trạng thái tạm ngừng. Bây giờ bạn có thể gửi tin nhẳn trở lại."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:995
 msgid "Password Change Successful"
 msgstr "Đổi mật khẩu thành công"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1366
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6261
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6632
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Nhóm:"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1535
 msgid "Get Dir Info"
 msgstr "Lấy thông tin danh bạ"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1675
 msgid "Set Dir Info"
 msgstr "Lập thông tin danh bạ"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1797
 #, c-format
 msgid "Could not open %s for writing!"
 msgstr "Không thể mở %s để ghi !"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1833
 msgid "File transfer failed; other side probably canceled."
 msgstr "Không truyền được tập tin; bên khác có thể đã hủy bỏ."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1878
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1918
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2042
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2130
 msgid "Could not connect for transfer."
 msgstr "Không thể kết nối để truyền đi."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2075
 msgid "Could not write file header. The file will not be transferred."
 msgstr "Không thể ghi phần đầu tập tin. Tập tin sẽ không được truyền."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2175
 msgid "Save As..."
 msgstr "Lưu dạng..."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2209
 #, c-format
 msgid "%s requests %s to accept %d file: %s (%.2f %s)%s%s"
 msgid_plural "%s requests %s to accept %d files: %s (%.2f %s)%s%s"
 msgstr[0] "%s yêu cầu %s chấp nhận %d tập tin: %s (%.2f %s)%s%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2216
 #, c-format
 msgid "%s requests you to send them a file"
 msgstr "%s yêu cầu bạn gửi tập tin"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2306
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2308
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "TOC Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức TOC"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:785
 #, c-format
 msgid "%s has sent you a webcam invite, which is not yet supported."
 msgstr "%s mời bạn xem máy ảnh Web, mà chưa được hỗ trợ."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:841
 msgid "Your Yahoo! message did not get sent."
 msgstr "Tin nhẳn Yahoo! của bạn đã không được gửi."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:956
 #, c-format
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "Thông điệp hệ thống Yahoo! cho %s:"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1025
 msgid "Authorization denied message:"
 msgstr "Thông điệp từ chối cho phép:"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1043
 #, c-format
 msgid ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
 "following reason: %s."
-msgstr "%s đã từ chối (có hiệu lực trở về trước) yêu cầu của bạn để thêm họ vào danh sách của bạn với lý do sau : %s."
+msgstr ""
+"%s đã từ chối (có hiệu lực trở về trước) yêu cầu của bạn để thêm họ vào danh "
+"sách của bạn với lý do sau : %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1046
 #, c-format
 msgid "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list."
-msgstr "%s đã từ chối (có hiệu lực trở về trước) yêu cầu của bạn để thêm họ vào danh sách của bạn."
+msgstr ""
+"%s đã từ chối (có hiệu lực trở về trước) yêu cầu của bạn để thêm họ vào danh "
+"sách của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1048
 msgid "Add buddy rejected"
 msgstr "Thêm bạn chát bị từ chối"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1990
 #, c-format
 msgid ""
 "The Yahoo server has requested the use of an unrecognized authentication "
 "method. You will probably not be able to successfully sign on to Yahoo. "
 "Check %s for updates."
-msgstr "Máy phục vụ Yahoo yêu cầu dùng phương thức xác thực không nhận ra. Rất có thể là bạn sẽ có thể không đăng nhập vào Yahoo được. Hãy xem %s để cập nhật."
+msgstr ""
+"Máy phục vụ Yahoo yêu cầu dùng phương thức xác thực không nhận ra. Rất có "
+"thể là bạn sẽ có thể không đăng nhập vào Yahoo được. Hãy xem %s để cập nhật."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1993
 msgid "Failed Yahoo! Authentication"
 msgstr "Lỗi xác thực Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2059
 #, c-format
 msgid ""
 "You have tried to ignore %s, but the user is on your buddy list. Clicking "
 "\"Yes\" will remove and ignore the buddy."
-msgstr "Bạn đang cố lờ bỏ %s nhưng người đó có trong danh sách bạn bè của bạn. Nhấn cái nút « Có » sẽ gỡ bỏ và lờ đi bạn chát này."
+msgstr ""
+"Bạn đang cố lờ bỏ %s nhưng người đó có trong danh sách bạn bè của bạn. Nhấn "
+"cái nút « Có » sẽ gỡ bỏ và lờ đi bạn chát này."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2062
 msgid "Ignore buddy?"
 msgstr "Lờ bỏ bạn chát?"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2127
 msgid "Your account is locked, please log in to the Yahoo! website."
 msgstr "Tài khoản của bạn đã bị khóa, hãy đăng nhập vào địa chỉ Web của Yahoo."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2130
 #, c-format
 msgid "Unknown error number %d. Logging into the Yahoo! website may fix this."
-msgstr "Mã lỗi không rõ %d. Đăng nhập vào địa chỉ Web của Yahoo có thể giúp khắc phục."
+msgstr ""
+"Mã lỗi không rõ %d. Đăng nhập vào địa chỉ Web của Yahoo có thể giúp khắc "
+"phục."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2183
 #, c-format
 msgid "Could not add buddy %s to group %s to the server list on account %s."
-msgstr "Không thể thêm bạn chát %s vào nhóm %s trong danh sach máy phục vụ của tài khoản %s."
+msgstr ""
+"Không thể thêm bạn chát %s vào nhóm %s trong danh sach máy phục vụ của tài "
+"khoản %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2186
 msgid "Could not add buddy to server list"
 msgstr "Không thể thêm bạn chát vào danh sách máy phục vụ"
 
 # Audible là nhà cung cấp thông tin bằng âm thanh: tên, đừng dịch.
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2305
 #, c-format
 msgid "[ Audible %s/%s/%s.swf ] %s"
 msgstr "[ Audible %s/%s/%s.swf ] %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2657
 msgid "Received unexpected HTTP response from server."
 msgstr "Nhận được đáp ứng HTTP bất thường từ máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2682
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2870
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2974
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2985
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1514
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1584
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:586
 msgid "Connection problem"
 msgstr "Kết nối có vấn đề"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2708
 #, c-format
 msgid ""
 "Lost connection with %s:\n"
 "%s"
-msgstr "Mất kết nối với %s:\n"
+msgstr ""
+"Mất kết nối với %s:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2733
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not establish a connection with %s:\n"
 "%s"
-msgstr "Không thể thiết lập kết nối với %s:\n"
+msgstr ""
+"Không thể thiết lập kết nối với %s:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3093
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3779
 msgid "Not at Home"
 msgstr "Không có ở nhà"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3095
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3782
 msgid "Not at Desk"
 msgstr "Không có tại bàn làm việc"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3097
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3785
 msgid "Not in Office"
 msgstr "Không có ở văn phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3101
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3791
 msgid "On Vacation"
 msgstr "Nghỉ phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3105
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3797
 msgid "Stepped Out"
 msgstr "Đi ra ngoài"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3198
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3228
 msgid "Not on server list"
 msgstr "Không có trong danh sách máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3245
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3303
 msgid "Appear Online"
 msgstr "Hình như trực tuyến"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3248
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3324
 msgid "Appear Permanently Offline"
 msgstr "Hình như ngoại tuyến bền bỉ"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3266
 msgid "Presence"
 msgstr "Có mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3309
 msgid "Appear Offline"
 msgstr "Hình như ngoại tuyến"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3318
 msgid "Don't Appear Permanently Offline"
 msgstr "Không hình như ngoại tuyến bên bỉ"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3366
 msgid "Join in Chat"
 msgstr "Tham gia chat"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3372
 msgid "Initiate Conference"
 msgstr "Khởi tạo hội thảo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3400
 msgid "Presence Settings"
 msgstr "Thiết lập có mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3406
 msgid "Start Doodling"
 msgstr "Bắt đầu vẽ"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3507
 msgid "Activate which ID?"
 msgstr "Kích hoạt ID nào ?"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3518
 msgid "Join whom in chat?"
 msgstr "Tham gia vá»›i ai trong chat?"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3530
 msgid "Activate ID..."
 msgstr "Kích hoạt ID..."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3534
 msgid "Join User in Chat..."
 msgstr "Tham gia với người dùng trong chat..."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3539
 msgid "Open Inbox"
 msgstr "Mở hộp thư đến"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4148
 msgid "join &lt;room&gt;: Join a chat room on the Yahoo network"
 msgstr "join &lt;phòng&gt;: Tham gia một phòng chát trên mạng Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4153
 msgid "list: List rooms on the Yahoo network"
 msgstr "list: Liệt kê các phòng trên mạng Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4161
 msgid "doodle: Request user to start a Doodle session"
 msgstr "doodle: Yêu cầu người dùng bắt đầu vẽ hình"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4370
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4372
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Yahoo Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4395
 msgid "Yahoo Japan"
 msgstr "Yahoo Nhật bản"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4398
 msgid "Pager server"
 msgstr "Máy phục vụ nhắn tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4401
 msgid "Japan Pager server"
 msgstr "Máy phục vụ nhắn tin Nhật bản"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4404
 msgid "Pager port"
 msgstr "Cổng nhắn tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4407
 msgid "File transfer server"
 msgstr "Máy phục vụ truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4410
 msgid "Japan file transfer server"
 msgstr "Máy phục vụ truyền tập tin Nhật bản"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4413
 msgid "File transfer port"
 msgstr "Cổng truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4416
 msgid "Chat room locale"
 msgstr "Miền địa phương phòng chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4419
 msgid "Ignore conference and chatroom invitations"
 msgstr "Lời đi các lời mời vào hội thảo hay phòng chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4427
 msgid "Chat room list URL"
 msgstr "URL đến danh sách phòng chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4430
 msgid "Yahoo Chat server"
 msgstr "Máy phục vụ chát Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4433
 msgid "Yahoo Chat port"
 msgstr "Cổng chát Yahoo"
 
-#.Write a local message to this conversation showing that a request for a
-#.* Doodle session has been made
+#. Write a local message to this conversation showing that a request for a
+#. * Doodle session has been made
 #.
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_doodle.c:98
 msgid "Sent Doodle request."
 msgstr "Đã gửi yêu cầu vẽ hình."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:345
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:354
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:366
 msgid "Unable to establish file descriptor."
 msgstr "Không thể thiết lập bộ mô tả tập tin."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_packet.c:307
-msgid "Write Error"
-msgstr "Lá»—i ghi"
+#, c-format
+msgid "%s is trying to send you a group of %d files.\n"
+msgstr "%s đang thử gửi cho bạn một tập hợp %d tập tin.\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:797
 msgid "Yahoo! Japan Profile"
 msgstr "Lý lịch Yahoo Nhật bản"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:798
 msgid "Yahoo! Profile"
 msgstr "Lý lịch Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:838
 msgid ""
 "Sorry, profiles marked as containing adult content are not supported at this "
 "time."
-msgstr "Lý lịch được đánh dấu có nội dung ảnh trái phép chưa được hỗ trợ vào thời điểm này."
+msgstr ""
+"Lý lịch được đánh dấu có nội dung ảnh trái phép chưa được hỗ trợ vào thời "
+"điểm này."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:840
 msgid ""
 "If you wish to view this profile, you will need to visit this link in your "
 "web browser:"
-msgstr "Nếu bạn muốn xem lý lịch này, bạn cần thăm liên kết này bằng trình duyệt web:"
+msgstr ""
+"Nếu bạn muốn xem lý lịch này, bạn cần thăm liên kết này bằng trình duyệt web:"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1034
 msgid "Yahoo! ID"
 msgstr "ID Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1109
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1113
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1117
 msgid "Hobbies"
 msgstr "Sở thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1127
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1131
 msgid "Latest News"
 msgstr "Tin tức"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1152
 msgid "Home Page"
 msgstr "Trang chủ"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1167
 msgid "Cool Link 1"
 msgstr "Liên kết ưa thích 1"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1172
 msgid "Cool Link 2"
 msgstr "Liên kết ưa thích 2"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1176
 msgid "Cool Link 3"
 msgstr "Liên kết ưa thích 3"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1190
 msgid "Last Update"
 msgstr "Cập nhật lần cuối"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1199
 #, c-format
 msgid "User information for %s unavailable"
 msgstr "Hiện không có thông tin người dùng về %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1205
 msgid ""
 "Sorry, this profile seems to be in a language or format that is not "
 "supported at this time."
-msgstr "Tiếc là hình như lý lịch này được viết bằng ngôn ngữ hay định dạng chưa được hỗ trợ."
+msgstr ""
+"Tiếc là hình như lý lịch này được viết bằng ngôn ngữ hay định dạng chưa được "
+"hỗ trợ."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1221
 msgid ""
 "Could not retrieve the user's profile. This most likely is a temporary "
 "server-side problem. Please try again later."
-msgstr "Không thể lấy lý lịch của người dùng. Có lẽ nguyên nhân là do vấn đề tạm thời bên máy phục vụ. Hãy thử lại sau."
+msgstr ""
+"Không thể lấy lý lịch của người dùng. Có lẽ nguyên nhân là do vấn đề tạm "
+"thời bên máy phục vụ. Hãy thử lại sau."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1224
 msgid ""
 "Could not retrieve the user's profile. This most likely means that the user "
 "does not exist; however, Yahoo! sometimes does fail to find a user's "
 "profile. If you know that the user exists, please try again later."
-msgstr "Không thể lấy lý lịch của người dùng. Có lẽ nguyên nhân là do người dùng "
-"không tồn tại, tuy nhiên, thỉnh thoảng Yahoo không tìm thấy lý lịch của người "
-"dùng. Nếu bạn biết chắc người dùng này tồn tại, vui lòng thử lại sau."
+msgstr ""
+"Không thể lấy lý lịch của người dùng. Có lẽ nguyên nhân là do người dùng "
+"không tồn tại, tuy nhiên, thỉnh thoảng Yahoo không tìm thấy lý lịch của "
+"người dùng. Nếu bạn biết chắc người dùng này tồn tại, vui lòng thử lại sau."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1231
 msgid "The user's profile is empty."
 msgstr "Lý lịch người dùng này trống."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:217
 #, c-format
 msgid "%s declined your conference invitation to room \"%s\" because \"%s\"."
 msgstr "%s đã từ chối lời mời hội thảo ở phòng « %s » bởi vì « %s »."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:219
 msgid "Invitation Rejected"
 msgstr "Lời mời không được chấp nhận"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:438
 msgid "Failed to join chat"
 msgstr "Không tham gia chát được"
 
-#.-6
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:441
+#. -6
 msgid "Unknown room"
 msgstr "Lỗi không rõ"
 
-#.-15
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:444
+#. -15
 msgid "Maybe the room is full"
 msgstr "Có thể phòng chat hết chỗ ?"
 
-#.-35
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:447
+#. -35
 msgid "Not available"
 msgstr "Không sẵn sàng"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:451
 msgid ""
 "Unknown error. You may need to logout and wait five minutes before being "
 "able to rejoin a chatroom"
-msgstr "Lỗi không rõ. Có lẽ bạn cần phải đăng xuất rồi đợi năm phút trước khi có khả năng tham gia lại trong phòng chát."
+msgstr ""
+"Lỗi không rõ. Có lẽ bạn cần phải đăng xuất rồi đợi năm phút trước khi có khả "
+"năng tham gia lại trong phòng chát."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:534
 #, c-format
 msgid "You are now chatting in %s."
 msgstr "Bạn bây giờ trò chuyện trong %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:719
 msgid "Failed to join buddy in chat"
 msgstr "Không tham gia được với bạn chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:720
 msgid "Maybe they're not in a chat?"
 msgstr "Có thể họ không có trong phòng chát?"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1416
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1442
 msgid "Fetching the room list failed."
 msgstr "Không lấy được danh sách phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1500
 msgid "Voices"
 msgstr "Thoại"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1503
 msgid "Webcams"
 msgstr "Máy ảnh Web"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1514
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1584
 msgid "Unable to fetch room list."
 msgstr "Không thể lấy danh sách phòng."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1577
 msgid "User Rooms"
 msgstr "Phòng người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:457
 msgid "Connection problem with the YCHT server."
 msgstr "Kết nối có vấn đề với máy phục vụ YCHT."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "Lost connection with server\n"
 "%s"
-msgstr "Mất kết nối với máy phục vụ\n"
+msgstr ""
+"Mất kết nối với máy phục vụ\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:354
 msgid ""
 "(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option "
 "in the Account Editor)"
-msgstr "(Có lỗi khi chuyển đổi thông điệp này.\t Đánh dấu vào tùy chọn « Bảng mã » trong Bộ Sửa Tài Khoản)"
+msgstr ""
+"(Có lỗi khi chuyển đổi thông điệp này.\t Đánh dấu vào tùy chọn « Bảng mã » "
+"trong Bộ Sửa Tài Khoản)"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:752
 #, c-format
 msgid "Unable to send to chat %s,%s,%s"
 msgstr "Không thể gửi cho chát %s,%s,%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:791
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1210
 msgid "Hidden or not logged-in"
 msgstr "Ẩn mặt hoặc chưa đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:797
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1212
 #, c-format
 msgid "<br>At %s since %s"
 msgstr "<br>Tại %s từ lúc %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1546
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1547
 msgid "Anyone"
 msgstr "Bất kỳ ai"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2354
 msgid "_Class:"
 msgstr "_Hạng:"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2360
 msgid "_Instance:"
 msgstr "Thể h_iện:"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2366
 msgid "_Recipient:"
 msgstr "_Người nhận:"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2377
 #, c-format
 msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s failed"
 msgstr "Lỗi khi thử đăng ký với %s,%s,%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2690
 msgid "zlocate &lt;nick&gt;: Locate user"
 msgstr "zlocate &lt;tên hiệu&gt;: Định vị người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2695
 msgid "zl &lt;nick&gt;: Locate user"
 msgstr "zl &lt;tên hiệu&gt;: (viết tắt) Định vị người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2700
 msgid "instance &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
 msgstr "instance &lt;thể hiện&gt;: Đặt thể hiện cần dùng với hạng này"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2705
 msgid "inst &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
 msgstr "inst &lt;thể hiện&gt;: (viết tắt) Đặt thể hiện cần dùng với hạng này"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2710
 msgid "topic &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
 msgstr "topic &lt;thể hiện&gt;: Đặt thể hiện cần dùng với hạng này"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2716
 msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Join a new chat"
-msgstr "sub &lt;hạng&gt; &lt;thể hiện&gt; &lt;người nhận&gt;: Tham gia một chát mới"
+msgstr ""
+"sub &lt;hạng&gt; &lt;thể hiện&gt; &lt;người nhận&gt;: Tham gia một chát mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2721
 msgid ""
 "zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
-msgstr "zi &lt;thể hiện&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;thông điệp,<i>thể hiện</i>,*&gt;"
+msgstr ""
+"zi &lt;thể hiện&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;thông điệp,<i>thể hiện</i>,"
+"*&gt;"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2727
 msgid ""
 "zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,"
 "<i>instance</i>,*&gt;"
-msgstr "zci &lt;hạng&gt; &lt;thể hiện&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;<i>hạng</i>,<i>thể hiện</i>,*&gt;"
+msgstr ""
+"zci &lt;hạng&gt; &lt;thể hiện&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;<i>hạng</i>,"
+"<i>thể hiện</i>,*&gt;"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2733
 msgid ""
 "zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;"
 "<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
-msgstr "zcir &lt;hạng&gt; &lt;thể hiện&gt; &lt;người nhận&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;<i>hạng</i>,<i>thể hiện</i>,<i>người nhận</i>&gt;"
+msgstr ""
+"zcir &lt;hạng&gt; &lt;thể hiện&gt; &lt;người nhận&gt;: Gửi một thông điệp "
+"cho &lt;<i>hạng</i>,<i>thể hiện</i>,<i>người nhận</i>&gt;"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2739
 msgid ""
 "zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;MESSAGE,"
 "<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
-msgstr "zir &lt;thể hiện&gt; &lt;người nhận&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;THÔNG ĐIỆP,<i>thể hiện</i>,<i>người nhận</i>&gt;"
+msgstr ""
+"zir &lt;thể hiện&gt; &lt;người nhận&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;THÔNG "
+"ĐIỆP,<i>thể hiện</i>,<i>người nhận</i>&gt;"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2744
 msgid "zc &lt;class&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
 msgstr "zc &lt;hạng&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;<i>hạng</i>,CÁ NHÂN,*&gt;"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2850
 msgid "Resubscribe"
 msgstr "Đăng ký lại"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2853
 msgid "Retrieve subscriptions from server"
 msgstr "Lấy các sự đăng ký từ máy phục vụ"
 
-#.*< type
-#.*< ui_requirement
-#.*< flags
-#.*< dependencies
-#.*< priority
-#.*< id
-#.*< name
-#.*< version
-#.* summary
-#.* description
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2946
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2948
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Zephyr Protocol Plugin"
 msgstr "Phần bổ sung giao thức Zephyr"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2973
 msgid "Use tzc"
 msgstr "Dùng tzc"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2976
 msgid "tzc command"
 msgstr "Lệnh tzc"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2979
 msgid "Export to .anyone"
 msgstr "Xuất đến .anyone"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2982
 msgid "Export to .zephyr.subs"
 msgstr "Xuất đến .zephyr.subs"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2985
 msgid "Import from .anyone"
 msgstr "Nhập từ .anyone"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2988
 msgid "Import from .zephyr.subs"
 msgstr "Nhập từ .zephyr.subs"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2991
 msgid "Realm"
 msgstr "Địa hạt"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2994
 msgid "Exposure"
 msgstr "Phơi sáng"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:461
-#: ../libpurple/proxy.c:902
-#: ../libpurple/proxy.c:1061
-#: ../libpurple/proxy.c:1632
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to create socket:\n"
 "%s"
-msgstr "Không thể tạo ổ cắm\n"
+msgstr ""
+"Không thể tạo ổ cắm\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:662
 #, c-format
 msgid "Unable to parse response from HTTP proxy: %s\n"
 msgstr "Không thể phân tích đáp ứng từ ủy nhiệm HTTP: %s\n"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:702
-#: ../libpurple/proxy.c:750
-#: ../libpurple/proxy.c:786
-#: ../libpurple/proxy.c:798
 #, c-format
 msgid "HTTP proxy connection error %d"
 msgstr "Lỗi kết nối ủy nhiệm HTTP %d"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:794
 #, c-format
 msgid "Access denied: HTTP proxy server forbids port %d tunneling."
-msgstr "Truy cập bị từ chối: máy phục vụ ủy nhiệm HTTP cấm đào đường hầm xuyên qua cổng %d."
+msgstr ""
+"Truy cập bị từ chối: máy phục vụ ủy nhiệm HTTP cấm đào đường hầm xuyên qua "
+"cổng %d."
 
-#: ../libpurple/proxy.c:1022
 #, c-format
 msgid "Error resolving %s"
 msgstr "Lỗi giải quyết %s"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:1730
 msgid "Could not resolve host name"
 msgstr "Không thể giải quyết tên máy."
 
-#.*
-#.* A wrapper for purple_request_action() that uses @c Yes and @c No buttons.
+#, c-format
+msgid "Requesting %s's attention..."
+msgstr "Đang yêu cầu sự chú ý của %s..."
+
+#, c-format
+msgid "%s has requested your attention!"
+msgstr "%s đã yêu cầu sự chú ý của bạn !"
+
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c Yes and @c No buttons.
 #.
-#: ../libpurple/request.h:1444
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Có"
 
-#: ../libpurple/request.h:1444
 msgid "_No"
 msgstr "_Không"
 
-#.*
-#.* A wrapper for purple_request_action() that uses Accept and Cancel buttons.
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action() that uses Accept and Cancel buttons.
 #.
-#: ../libpurple/request.h:1464
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Chấp nhận"
 
-#.*
-#.* The default message to use when the user becomes auto-away.
+#. *
+#. * The default message to use when the user becomes auto-away.
 #.
-#: ../libpurple/savedstatuses.c:48
 msgid "I'm not here right now"
 msgstr "Hiện tôi không ở đây"
 
-#: ../libpurple/savedstatuses.c:537
 msgid "saved statuses"
 msgstr "trạng thái đã lưu"
 
-#: ../libpurple/server.c:234
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s.\n"
 msgstr "%s bây giờ đổi là %s.\n"
 
-#: ../libpurple/server.c:302
 #, c-format
-msgid "Requesting %s's attention..."
-msgstr "Đang yêu cầu sự chú ý của %s..."
-
-#: ../libpurple/server.c:347
-#, c-format
-msgid "%s has requested your attention!"
-msgstr "%s đã yêu cầu sự chú ý của bạn !"
-
-#: ../libpurple/server.c:793
-#, c-format
 msgid ""
 "%s has invited %s to the chat room %s:\n"
 "%s"
-msgstr "%s đã mời %s vào phòng chát « %s »:\n"
+msgstr ""
+"%s đã mời %s vào phòng chát « %s »:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/server.c:798
 #, c-format
 msgid "%s has invited %s to the chat room %s\n"
 msgstr "%s đã mời %s vào phòng chát %s\n"
 
-#: ../libpurple/server.c:802
 msgid "Accept chat invitation?"
 msgstr "Chấp nhận lời mời chát không?"
 
-#: ../libpurple/sslconn.c:164
+#. Shortcut
+msgid "Shortcut"
+msgstr "Lối tắt"
+
+msgid "The text-shortcut for the smiley"
+msgstr "Lối tắt chữ cái cho hình cười"
+
+#. Stored Image
+msgid "Stored Image"
+msgstr "Ảnh đã lưu"
+
+msgid "Stored Image. (that'll have to do for now)"
+msgstr "Ảnh đã lưu (hiện thời là tất cả)"
+
 msgid "SSL Connection Failed"
 msgstr "Lỗi kết nối SSL"
 
-#: ../libpurple/sslconn.c:166
 msgid "SSL Handshake Failed"
 msgstr "Lỗi thiết lập quan hệ SSL"
 
-#: ../libpurple/sslconn.c:168
 msgid "SSL peer presented an invalid certificate"
 msgstr "Đồng đẳng SSL đã cung cấp chứng nhận không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/sslconn.c:171
 msgid "Unknown SSL error"
 msgstr "Lỗi SSL không rõ"
 
-#: ../libpurple/status.c:153
 msgid "Unset"
 msgstr "Bỏ đặt"
 
-#: ../libpurple/status.c:156
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:553
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1059
 msgid "Do not disturb"
 msgstr "Xin đừng quấy rầy"
 
-#: ../libpurple/status.c:159
 msgid "Extended away"
 msgstr "Vắng mặt mở rộng"
 
-#: ../libpurple/status.c:160
 msgid "Mobile"
 msgstr "Di Ä‘á»™ng"
 
-#: ../libpurple/status.c:161
 msgid "Listening to music"
 msgstr "Nghe nhạc"
 
-#: ../libpurple/status.c:610
 #, c-format
 msgid "%s (%s) changed status from %s to %s"
 msgstr "%s (%s) đã đổi trạng thái từ %s thành %s"
 
-#: ../libpurple/status.c:621
 #, c-format
 msgid "%s (%s) is now %s"
 msgstr "%s (%s) bây giờ đổi là %s"
 
-#: ../libpurple/status.c:627
 #, c-format
 msgid "%s (%s) is no longer %s"
 msgstr "%s (%s) thôi %s"
 
-#: ../libpurple/status.c:1242
 #, c-format
 msgid "%s became idle"
 msgstr "%s đã rơi vào trạng thái nghỉ"
 
-#: ../libpurple/status.c:1262
 #, c-format
 msgid "%s became unidle"
 msgstr "%s đã thôi trạng thái nghỉ"
 
-#: ../libpurple/status.c:1327
 #, c-format
 msgid "+++ %s became idle"
 msgstr "+++ %s đã rơi vào trạng thái nghỉ"
 
-#: ../libpurple/status.c:1329
 #, c-format
 msgid "+++ %s became unidle"
 msgstr "+++ %s đã thôi trạng thái nghỉ"
 
-#: ../libpurple/util.c:721
+#.
+#. * This string determines how some dates are displayed. The default
+#. * string "%x %X" shows the date then the time. Translators can
+#. * change this to "%X %x" if they want the time to be shown first,
+#. * followed by the date.
+#.
 #, c-format
 msgid "%x %X"
 msgstr "%x %X"
 
-#: ../libpurple/util.c:2800
 #, c-format
 msgid "Error Reading %s"
 msgstr "Lỗi đọc %s"
 
-#: ../libpurple/util.c:2801
 #, c-format
 msgid ""
 "An error was encountered reading your %s. They have not been loaded, and "
 "the old file has been renamed to %s~."
-msgstr "Gặp lỗi khi đọc %s của bạn nên chưa nạp và tên tập tin cũ đã bị thay đổi thành « %s~ »."
+msgstr ""
+"Gặp lỗi khi đọc %s của bạn nên chưa nạp và tên tập tin cũ đã bị thay đổi "
+"thành « %s~ »."
 
-#: ../libpurple/util.c:3300
 msgid "Calculating..."
 msgstr "Đang tính toán..."
 
-#: ../libpurple/util.c:3303
 msgid "Unknown."
 msgstr "Không rõ."
 
-#: ../libpurple/util.c:3329
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
 msgstr[0] "%d giây"
 
-#: ../libpurple/util.c:3341
 #, c-format
 msgid "%d day"
 msgid_plural "%d days"
 msgstr[0] "%d ngày"
 
-#: ../libpurple/util.c:3349
 #, c-format
 msgid "%s, %d hour"
 msgid_plural "%s, %d hours"
 msgstr[0] "%s, %d giờ"
 
-#: ../libpurple/util.c:3355
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
 msgstr[0] "%d giờ"
 
-#: ../libpurple/util.c:3363
 #, c-format
 msgid "%s, %d minute"
 msgid_plural "%s, %d minutes"
 msgstr[0] "%s, %d phút"
 
-#: ../libpurple/util.c:3369
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
 msgstr[0] "%d phút"
 
-#: ../libpurple/util.c:3629
 #, c-format
 msgid "Could not open %s: Redirected too many times"
 msgstr "Không thể mở %s: chuyển hướng quá nhiều lần"
 
-#: ../libpurple/util.c:3666
-#: ../libpurple/util.c:3962
 #, c-format
 msgid "Unable to connect to %s"
 msgstr "Không thể kết nối tới %s"
 
-#: ../libpurple/util.c:3789
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to allocate enough memory to hold the contents from %s. The web "
 "server may be trying something malicious."
-msgstr "Không thể cấp phát đủ bộ nhớ để chứa nội dung từ %s. Có lẽ máy phục vụ Web đang thử làm gì hiểm độc."
+msgstr ""
+"Không thể cấp phát đủ bộ nhớ để chứa nội dung từ %s. Có lẽ máy phục vụ Web "
+"đang thử làm gì hiểm độc."
 
-#: ../libpurple/util.c:3824
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s: %s"
 msgstr "Lỗi đọc từ %s: %s"
 
-#: ../libpurple/util.c:3855
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s: %s"
 msgstr "Lỗi ghi từ %s: %s"
 
-#: ../libpurple/util.c:3880
 #, c-format
 msgid "Unable to connect to %s: %s"
 msgstr "Không thể kết nối tới %s: %s"
 
-#.10053
-#: ../libpurple/win32/libc_interface.c:322
 #, c-format
+msgid " - %s"
+msgstr " - %s"
+
+#, c-format
+msgid " (%s)"
+msgstr " (%s)"
+
+#. 10053
+#, c-format
 msgid "Connection interrupted by other software on your computer."
 msgstr "Kết nối bị ngắt bởi phần mềm khác trên máy tính này."
 
-#.10054
-#: ../libpurple/win32/libc_interface.c:324
+#. 10054
 #, c-format
 msgid "Remote host closed connection."
 msgstr "Máy ở xa đã đóng kết nối."
 
-#.10060
-#: ../libpurple/win32/libc_interface.c:326
+#. 10060
 #, c-format
 msgid "Connection timed out."
 msgstr "Quá hạn tạo kết nối"
 
-#.10061
-#: ../libpurple/win32/libc_interface.c:328
+#. 10061
 #, c-format
 msgid "Connection refused."
 msgstr "Kết nối bị từ chối."
 
-#: ../pidgin.desktop.in.h:1
+#. 10048
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Address already in use."
+msgstr "Tên chát này đang được dùng"
+
 msgid "Internet Messenger"
 msgstr "Tin Nhắn"
 
-#: ../pidgin.desktop.in.h:2
 msgid "Pidgin Internet Messenger"
 msgstr "Tin Nhắn Pidgin"
 
-#: ../pidgin.desktop.in.h:3
 msgid "Send instant messages over multiple protocols"
 msgstr "Gửi tin nhắn qua nhiều giao thức khác nhau"
 
-#: ../pidgin/eggtrayicon.c:128
 msgid "Orientation"
 msgstr "HÆ°á»›ng"
 
-#: ../pidgin/eggtrayicon.c:129
 msgid "The orientation of the tray."
 msgstr "Hướng của khay."
 
-#.Build the login options frame.
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:397
+#. Build the login options frame.
 msgid "Login Options"
 msgstr "Tùy chọn đăng nhập"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:418
 msgid "Pro_tocol:"
 msgstr "Giao _thức:"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:429
-msgid "Screen _name:"
-msgstr "Tê_n hiển thị:"
+msgid "_Username:"
+msgstr "_Tên người dùng:"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:519
-msgid "_Local alias:"
-msgstr "_Bí danh cục bộ :"
-
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:523
 msgid "Remember pass_word"
 msgstr "Ghi nhớ _mật khẩu"
 
-#.Build the user options frame.
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:581
+#. Build the user options frame.
 msgid "User Options"
 msgstr "Tùy chọn người dùng"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:594
+msgid "_Local alias:"
+msgstr "_Bí danh cục bộ :"
+
 msgid "New _mail notifications"
 msgstr "Thông báo thư _mới"
 
-#.Buddy icon
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:599
+#. Buddy icon
 msgid "Use this buddy _icon for this account:"
 msgstr "Dùng biểu tượng bạn chát cho tài khoản này:"
 
-#.Build the protocol options frame.
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:721
+#. Build the protocol options frame.
 #, c-format
 msgid "%s Options"
 msgstr "%s Tùy chọn"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:926
 msgid "Use GNOME Proxy Settings"
 msgstr "Dùng thiết lập ủy nhiệm GNOME"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:927
 msgid "Use Global Proxy Settings"
 msgstr "Dùng thiết lập ủy nhiệm toàn cục"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:933
 msgid "No Proxy"
 msgstr "Không ủy nhiệm"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:939
 msgid "HTTP"
 msgstr "HTTP"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:945
 msgid "SOCKS 4"
 msgstr "SOCKS 4"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:951
 msgid "SOCKS 5"
 msgstr "SOCKS 5"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:957
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1283
 msgid "Use Environmental Settings"
 msgstr "Dùng thiết lập môi trường"
 
-#.This is an easter egg.
-#.It means one of two things, both intended as humourus:
-#.A) your network is really slow and you have nothing better to do than
-#.look at butterflies.
-#.B)You are looking really closely at something that shouldn't matter.
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:996
+#. This is an easter egg.
+#. It means one of two things, both intended as humourus:
+#. A) your network is really slow and you have nothing better to do than
+#. look at butterflies.
+#. B)You are looking really closely at something that shouldn't matter.
 msgid "If you look real closely"
 msgstr "Nếu bạn thấy đúng là gần"
 
-#.This is an easter egg. See the comment on the previous line in the source.
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:999
+#. This is an easter egg. See the comment on the previous line in the source.
 msgid "you can see the butterflies mating"
 msgstr "bạn có thể nhìn thấy con bướm kết đôi"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1020
 msgid "Proxy Options"
 msgstr "Tùy chọn ủy nhiệm"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1034
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1277
 msgid "Proxy _type:"
 msgstr "Kiểu ủ_y nhiệm:"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1043
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1298
 msgid "_Host:"
 msgstr "_Máy:"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1047
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1316
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Cổng:"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1055
-msgid "_Username:"
-msgstr "_Tên người dùng:"
-
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1062
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1353
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "_Mật khẩu :"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1186
 msgid "Unable to save new account"
 msgstr "Không thể lưu tài khoản mới"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1187
 msgid "An account already exists with the specified criteria."
 msgstr "Một tài khoản đã có với tiêu chuẩn đã ghi rõ."
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1464
 msgid "Add Account"
 msgstr "Thêm tài khoản"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1481
 msgid "_Basic"
 msgstr "Cơ _bản"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1488
-msgid "Create this new account on the server"
-msgstr "Tạo tài khoản mới này trên máy phục vụ"
+msgid "Create _this new account on the server"
+msgstr "_Tạo tài khoản mới này trên máy phục vụ"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1502
 msgid "_Advanced"
 msgstr "Cấp c_ao"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1924
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:586
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:322
 msgid "Enabled"
 msgstr "Đã bật"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1952
 msgid "Protocol"
 msgstr "Giao thức"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2153
 #, c-format
 msgid ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Welcome to %s!</span>\n"
@@ -14051,1457 +10166,1060 @@ msgid ""
 "\n"
 "You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from "
 "<b>Accounts->Add/Edit</b> in the Buddy List window"
-msgstr "<span size='larger' weight='bold'>Chào mừng đến %s!</span>\n"
+msgstr ""
+"<span size='larger' weight='bold'>Chào mừng đến %s!</span>\n"
 "\n"
-"Bạn chưa cấu hình tài khoản tin nhắn. Để bắt đầu kết nối với %s, bấm cái nút <b>Thêm</b> bên dưới và cấu hình tài khoản thứ nhất của bạn. Muốn %s kết nối đến nhiều tài khoản thì bấm <b>Thêm</b> lần nữa để cấu hình mỗi điều.\n"
+"Bạn chưa cấu hình tài khoản tin nhắn. Để bắt đầu kết nối với %s, bấm cái nút "
+"<b>Thêm</b> bên dưới và cấu hình tài khoản thứ nhất của bạn. Muốn %s kết nối "
+"đến nhiều tài khoản thì bấm <b>Thêm</b> lần nữa để cấu hình mỗi điều.\n"
 "\n"
-"Bạn vẫn có thể trở về cửa sổ này để thêm, chỉnh sửa hay gỡ bỏ tài khoản, bằng cách chọn mục <b>Tài khoản > Thêm/Sửa</b> trong cửa sổ Danh sách bạn bè."
+"Bạn vẫn có thể trở về cửa sổ này để thêm, chỉnh sửa hay gỡ bỏ tài khoản, "
+"bằng cách chọn mục <b>Tài khoản > Thêm/Sửa</b> trong cửa sổ Danh sách bạn bè."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:545
 #, c-format
 msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
-msgid_plural "You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
+msgid_plural ""
+"You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
 msgstr[0] "Bạn có %d liên lạc tên %s. Muốn trộn với nhau không?"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:546
 msgid ""
 "Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy "
 "list and use a single conversation window. You can separate them again by "
 "choosing 'Expand' from the contact's context menu"
-msgstr "Trộn những liên lạc này sẽ gây ra chúng dùng chung cùng một mục nhập trên danh sách bạn bè, và dùng cùng một cửa sổ thoại. Bạn vẫn có thể chia lại bằng cách chọn lệnh « Mở rộng » trong trình đơn ngữ cảnh của liên lạc."
+msgstr ""
+"Trộn những liên lạc này sẽ gây ra chúng dùng chung cùng một mục nhập trên "
+"danh sách bạn bè, và dùng cùng một cửa sổ thoại. Bạn vẫn có thể chia lại "
+"bằng cách chọn lệnh « Mở rộng » trong trình đơn ngữ cảnh của liên lạc."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:548
-msgid "_Merge"
-msgstr "T_rá»™n"
+msgid "Please update the necessary fields."
+msgstr "Hãy cập nhật các trường cần thiết."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:962
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6558
 msgid "Room _List"
 msgstr "Danh sách _phòng"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:982
 msgid ""
 "Please enter the appropriate information about the chat you would like to "
 "join.\n"
 msgstr "Hãy nhập thông tin thích hợp về cuộc chat mà bạn muốn tham gia.\n"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:993
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6593
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:546
-#: ../pidgin/gtkroomlist.c:553
 msgid "_Account:"
 msgstr "Tài _khoản:"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1282
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:579
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:593
 msgid "_Block"
 msgstr "_Chặn"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1282
 msgid "Un_block"
 msgstr "Bỏ _chặn"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1325
 msgid "Move to"
 msgstr "Di chuyển sang"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1365
 msgid "Get _Info"
 msgstr "Lấy thông t_in"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1368
-#: ../pidgin/pidginstock.c:90
 msgid "I_M"
 msgstr "_Tin nhắn"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1374
 msgid "_Send File..."
 msgstr "_Gửi tập tin..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1381
 msgid "Add Buddy _Pounce..."
 msgstr "Thêm thông _báo bạn chát..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1386
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1390
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1505
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1528
 msgid "View _Log"
 msgstr "_Xem bản ghi"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1396
 msgid "Hide when offline"
 msgstr "Ẩn khi ngoại tuyến"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1396
 msgid "Show when offline"
 msgstr "Hiện khi ngoại tuyến"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1410
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1419
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1513
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1534
 msgid "_Alias..."
 msgstr "_Bí danh..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1413
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1421
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1515
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1536
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Bỏ"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1471
+msgid "Set Custom Icon"
+msgstr "Đặt biểu tượng riêng"
+
+msgid "Remove Custom Icon"
+msgstr "Gỡ bỏ biểu tượng riêng"
+
 msgid "Add _Buddy..."
 msgstr "Thêm _bạn chát..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1474
 msgid "Add C_hat..."
 msgstr "Thêm C_hat..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1477
 msgid "_Delete Group"
 msgstr "_Xoá nhóm"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1479
 msgid "_Rename"
 msgstr "Đổ_i tên"
 
-#.join button
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1499
-#: ../pidgin/gtkroomlist.c:318
-#: ../pidgin/gtkroomlist.c:612
-#: ../pidgin/pidginstock.c:88
+#. join button
 msgid "_Join"
 msgstr "Tham gi_a"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1501
 msgid "Auto-Join"
 msgstr "Tá»± Ä‘á»™ng tham gia"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1503
 msgid "Persistent"
 msgstr "Bền bỉ"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1541
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1564
+msgid "_Edit Settings..."
+msgstr "_Sửa thiết lập..."
+
 msgid "_Collapse"
 msgstr "_Co lại"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1569
 msgid "_Expand"
-msgstr "Dãn _ra"
+msgstr "Giãn _ra"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1820
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1832
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5227
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5240
 msgid "/Tools/Mute Sounds"
 msgstr "/Công cụ/Câm âm thanh"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2292
-#: ../pidgin/gtkconv.c:4894
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:437
 msgid ""
 "You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
-msgstr "Hiện thời bạn chưa kết nối bằng một tài khoản nào có khả năng thêm được bạn chát đó."
+msgstr ""
+"Hiện thời bạn chưa kết nối bằng một tài khoản nào có khả năng thêm được bạn "
+"chát đó."
 
-#.Buddies menu
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3007
+#. I don't believe this can happen currently, I think
+#. * everything that calls this function checks for one of the
+#. * above node types first.
+msgid "Unknown node type"
+msgstr "Mã nút thông tin không rõ"
+
+#. Buddies menu
 msgid "/_Buddies"
 msgstr "/_Bạn chát"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3008
 msgid "/Buddies/New Instant _Message..."
 msgstr "/Bạn chát/Tin nhắn _mới..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3009
 msgid "/Buddies/Join a _Chat..."
 msgstr "/Bạn chát/Tham gia _Chat..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3010
 msgid "/Buddies/Get User _Info..."
 msgstr "/Bạn chát/Lấy thông t_in người dùng..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3011
 msgid "/Buddies/View User _Log..."
 msgstr "/Bạn chát/_Xem bản ghi người dùng..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3013
 msgid "/Buddies/Sh_ow"
 msgstr "/Bạn chát/_Hiện"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3014
 msgid "/Buddies/Show/_Offline Buddies"
 msgstr "/Bạn chát/Hiện/Bạn chát ng_oại tuyến"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3015
 msgid "/Buddies/Show/_Empty Groups"
 msgstr "/Bạn chát/HIện/Nhóm _rỗng"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3016
 msgid "/Buddies/Show/Buddy _Details"
 msgstr "/Bạn chát/Hiện/_Chi tiết bạn chát"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3017
 msgid "/Buddies/Show/Idle _Times"
 msgstr "/Bạn chát/HIện/_Thời gian nghỉ"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3018
 msgid "/Buddies/Show/_Protocol Icons"
 msgstr "/Bạn chát/Hiện/Biểu tượng _giao thức"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3019
 msgid "/Buddies/_Sort Buddies"
 msgstr "/Bạn chát/_Sắp xếp bạn bè"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3021
 msgid "/Buddies/_Add Buddy..."
 msgstr "/Bạn chát/_Thêm bạn chat..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3022
 msgid "/Buddies/Add C_hat..."
 msgstr "/Bạn chát/Thêm ch_at..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3023
 msgid "/Buddies/Add _Group..."
 msgstr "/Bạn chát/Thêm _nhóm..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3025
 msgid "/Buddies/_Quit"
 msgstr "/Bạn chát/Th_oát"
 
-#.Accounts menu
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3028
+#. Accounts menu
 msgid "/_Accounts"
 msgstr "/Tài _khoản"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3029
-#: ../pidgin/gtkblist.c:7299
-msgid "/Accounts/Manage"
-msgstr "/Tài khoản/Quản lý"
+msgid "/Accounts/Manage Accounts"
+msgstr "/Tài khoản/Quản lý tài khoản"
 
-#.Tools
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3032
+#. Tools
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Công cụ"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3033
 msgid "/Tools/Buddy _Pounces"
 msgstr "/Công cụ/Thông _báo bạn chát"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3034
 msgid "/Tools/_Certificates"
 msgstr "/Công cụ/_Chứng nhận"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3035
 msgid "/Tools/Plu_gins"
 msgstr "/Công cụ/_Phần bổ sung"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3036
 msgid "/Tools/Pr_eferences"
 msgstr "/Công cụ/Tù_y chỉnh"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3037
 msgid "/Tools/Pr_ivacy"
-msgstr "/Công cụ/R_iêng tư"
+msgstr "/Công cụ/_Riêng tư"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3039
+msgid "/Tools/Smile_y"
+msgstr "/Công cụ/Hình cườ_i"
+
 msgid "/Tools/_File Transfers"
 msgstr "/Công cụ/_Truyền tập tin"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3040
 msgid "/Tools/R_oom List"
 msgstr "/Công cụ/Danh sách _phòng"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3041
 msgid "/Tools/System _Log"
 msgstr "/Công cụ/Bản ghi _hệ thống"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3043
 msgid "/Tools/Mute _Sounds"
 msgstr "/Công cụ/Câm â_m thanh"
 
-#.Help
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3045
+#. Help
 msgid "/_Help"
 msgstr "/Trợ g_iúp"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3046
 msgid "/Help/Online _Help"
 msgstr "/Trợ giúp/Trợ giúp trực tu_yến"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3047
 msgid "/Help/_Debug Window"
 msgstr "/Trợ giúp/Cửa sổ gỡ _rối"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3049
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3051
 msgid "/Help/_About"
 msgstr "/Trợ giúp/G_iới thiệu"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3081
 #, c-format
+msgid "<b>Account:</b> %s"
+msgstr "<b>Tài khoản:</b> %s"
+
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"<b>Account:</b> %s"
-msgstr "\n"
-"<b>Tài khoản:</b> %s"
+"<b>Occupants:</b> %d"
+msgstr ""
+"\n"
+"<b>Người ở :</b> %d"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3089
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "<b>Topic:</b> %s"
-msgstr "\n"
+msgstr ""
+"\n"
 "<b>Chủ đề:</b> %s"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3089
 msgid "(no topic set)"
 msgstr "(chưa đặt chủ đề)"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3166
 msgid "Buddy Alias"
 msgstr "Bí danh bạn chát"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3195
 msgid "Logged In"
 msgstr "Đã đăng xuất"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3241
 msgid "Last Seen"
 msgstr "Thấy lần cuối"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3262
 msgid "Spooky"
 msgstr "Lạ"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3264
 msgid "Awesome"
 msgstr "Hay quá"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3266
 msgid "Rockin'"
 msgstr "Tuyệt vời"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3624
+msgid "Total Buddies"
+msgstr "Tổng bạn bè"
+
 #, c-format
 msgid "Idle %dd %dh %02dm"
 msgstr "Nghỉ %dd %dh %02dm"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3626
 #, c-format
 msgid "Idle %dh %02dm"
 msgstr "Nghỉ %dh %02dm"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3628
 #, c-format
 msgid "Idle %dm"
 msgstr "Nghỉ %dm"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3782
 msgid "/Buddies/New Instant Message..."
 msgstr "/Bạn chát/Tin nhắn mới..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3783
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3816
 msgid "/Buddies/Join a Chat..."
 msgstr "/Bạn chát/Tham gia chat..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3784
 msgid "/Buddies/Get User Info..."
 msgstr "/Bạn chát/Lấy thông tin người dùng..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3785
 msgid "/Buddies/Add Buddy..."
 msgstr "/Bạn chát/Thêm bạn chát..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3786
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3819
 msgid "/Buddies/Add Chat..."
 msgstr "/Bạn chát/Thêm chat..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3787
 msgid "/Buddies/Add Group..."
 msgstr "/Bạn chát/Thêm nhóm..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3822
 msgid "/Tools/Privacy"
 msgstr "/Công cụ/Riêng tư"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3825
 msgid "/Tools/Room List"
 msgstr "/Công cụ/Danh sách phòng"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3957
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:155
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:160
 #, c-format
 msgid "%d unread message from %s\n"
 msgid_plural "%d unread messages from %s\n"
 msgstr[0] "%d tin nhẳn chưa đọc từ %s\n"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4121
 msgid "Manually"
 msgstr "Bằng tay"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4124
 msgid "By status"
 msgstr "Theo trạng thái"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4125
 msgid "By log size"
 msgstr "Theo kích cỡ bản ghi"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4451
 #, c-format
 msgid "%s disconnected"
 msgstr "%s đã ngắt kết nối."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4453
 #, c-format
 msgid "%s disabled"
 msgstr "%s bị tắt"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4457
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Tái kết nối"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4457
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4563
 msgid "Re-enable"
 msgstr "Bật lại"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4561
 msgid "Welcome back!"
 msgstr "Chào mừng lại !"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4597
 #, c-format
 msgid "%d account was disabled because you signed on from another location:"
-msgid_plural "%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
+msgid_plural ""
+"%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
 msgstr[0] "%d tài khoản đã bị tắt vì bạn cũng đăng nhập từ chỗ khác."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4835
 msgid "<b>Username:</b>"
 msgstr "<b>Tên người dùng:</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4842
 msgid "<b>Password:</b>"
 msgstr "<b>Mật khẩu :</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4853
 msgid "_Login"
 msgstr "Đăn_g nhập"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4937
 msgid "/Accounts"
 msgstr "/Tài khoản"
 
-#.Translators: Please maintain the use of -> and <- to refer to menu heirarchy
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4951
+#. Translators: Please maintain the use of -> and <- to refer to menu heirarchy
 #, c-format
 msgid ""
 "<span weight='bold' size='larger'>Welcome to %s!</span>\n"
 "\n"
 "You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</"
-"b> window at <b>Accounts->Manage</b>. Once you enable accounts, you'll be "
-"able to sign on, set your status, and talk to your friends."
-msgstr "<span weight='bold' size='larger'>Chào mừng đến %s!</span>\n"
+"b> window at <b>Accounts->Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, "
+"you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
+msgstr ""
+"<span weight='bold' size='larger'>Chào mừng đến %s!</span>\n"
 "\n"
-"Bạn chưa hiệu lực tài khoản. Hãy hiệu lực tài khoản Tin Nhắn trong cửa sổ <b>Tài khoản</"
-"b> bằng cách chọn mục <b>Tài khoản > Quản lý</b>. Một khi hiệu lực tài khoản thì bạn có thể đăng nhập, đặt trạng thái và nói chuyện với bạn bè."
+"Bạn chưa hiệu lực tài khoản. Hãy hiệu lực tài khoản Tin Nhắn trong cửa sổ "
+"<b>Tài khoản</b> bằng cách chọn mục <b>Tài khoản->Quản lý tài khoản</b>. Một "
+"khi hiệu lực tài khoản thì bạn có thể đăng nhập, đặt trạng thái và nói "
+"chuyện với bạn bè."
 
-#.set the Show Offline Buddies option. must be done
-#.* after the treeview or faceprint gets mad. -Robot101
+#. set the Show Offline Buddies option. must be done
+#. * after the treeview or faceprint gets mad. -Robot101
 #.
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5221
 msgid "/Buddies/Show/Offline Buddies"
 msgstr "/Bạn chát/Hiện bạn chát ngoại tuyến"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5224
 msgid "/Buddies/Show/Empty Groups"
 msgstr "/Bạn chát/Hiện nhóm rỗng"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5230
 msgid "/Buddies/Show/Buddy Details"
 msgstr "/Bạn chát/Hiện chi tiết bạn chát"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5233
 msgid "/Buddies/Show/Idle Times"
 msgstr "/Bạn chát/Hiện thời gian nghỉ"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5236
 msgid "/Buddies/Show/Protocol Icons"
 msgstr "/Bạn chát/Hiện biểu tượng giao thức"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6186
-msgid ""
-"Please enter the screen name of the person you would like to add to your "
-"buddy list. You may optionally enter an alias, or nickname, for the buddy. "
-"The alias will be displayed in place of the screen name whenever possible.\n"
-msgstr "Hãy nhập tên hiển thị của người mà bạn muốn thêm vào danh sách bạn bè. Bạn cũng có "
-"thể nhập bí danh hoặc tên hiệu cho mỗi bạn chát. Bí danh này sẽ hiện lên thay cho tên hiển thị bất kỳ khi nào có thể.\n"
+msgid "Add a buddy.\n"
+msgstr "Thêm bạn chát.\n"
 
-#.Set up stuff for the account box
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6209
-msgid "A_ccount:"
-msgstr "Tài _khoản:"
+msgid "Buddy's _username:"
+msgstr "Tên người _dùng bạn chát:"
 
-#.End of account box
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6221
-msgid "_Screen name:"
-msgstr "Tên _hiển thị:"
+msgid "(Optional) A_lias:"
+msgstr "(Tùy chọn) Bí d_anh:"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6243
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6614
-msgid "A_lias:"
-msgstr "_Bí danh:"
+msgid "Add buddy to _group:"
+msgstr "Thêm bạn chát _vào nhóm:"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6523
 msgid "This protocol does not support chat rooms."
 msgstr "Giao thức này không hỗ trợ phòng chát."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6539
 msgid ""
 "You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
 "chat."
-msgstr "Hiện thời bạn không kết nối bằng bất kỳ giao thức nào để có khả năng chat."
+msgstr ""
+"Hiện thời bạn không kết nối bằng bất kỳ giao thức nào để có khả năng chat."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6583
 msgid ""
 "Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
 "would like to add to your buddy list.\n"
-msgstr "Hãy nhập bí danh và thông tin thích hợp cho cuộc chat mà bạn muốn thêm vào danh sách bạn bè.\n"
+msgstr ""
+"Hãy nhập bí danh và thông tin thích hợp cho cuộc chat mà bạn muốn thêm vào "
+"danh sách bạn bè.\n"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6642
+msgid "A_lias:"
+msgstr "_Bí danh:"
+
 msgid "Auto_join when account becomes online."
 msgstr "Tự động tham _gia một khi tài khoản kết nối."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6643
 msgid "_Hide chat when the window is closed."
 msgstr "Ẩn c_hát khi cửa sổ bị đóng."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6669
 msgid "Please enter the name of the group to be added."
 msgstr "Hãy nhập tên của nhóm cần thêm vào."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:7319
+msgid "Enable Account"
+msgstr "Bật tài khoản"
+
+msgid "<PurpleMain>/Accounts/Enable Account"
+msgstr "<PurpleMain>/Tài khoản/Bật tài khoản"
+
 msgid "<PurpleMain>/Accounts/"
 msgstr "<PurpleMain>/Tài khoản/"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:7343
 msgid "_Edit Account"
 msgstr "_Sửa tài khoản"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:7356
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3099
 msgid "No actions available"
 msgstr "Hiện không có hành động nào"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:7364
 msgid "_Disable"
 msgstr "_Tắt"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:7376
-msgid "Enable Account"
-msgstr "Bật tài khoản"
-
-#: ../pidgin/gtkblist.c:7382
-msgid "<PurpleMain>/Accounts/Enable Account"
-msgstr "<PurpleMain>/Tài khoản/Bật tài khoản"
-
-#: ../pidgin/gtkblist.c:7431
 msgid "/Tools"
 msgstr "/Công cụ"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:7501
 msgid "/Buddies/Sort Buddies"
 msgstr "/Bạn chát/Sắp xếp bạn chát"
 
-#.Widget creation function
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:530
+#. Widget creation function
 msgid "SSL Servers"
 msgstr "Máy phục vụ SSL"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:475
 msgid "Unknown command."
 msgstr "Lệnh không rõ."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:745
-#: ../pidgin/gtkconv.c:771
 msgid "That buddy is not on the same protocol as this chat."
 msgstr "Bạn chát đó không cùng giao thức như cuộc chát này"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:765
 msgid ""
 "You are not currently signed on with an account that can invite that buddy."
-msgstr "Hiện thời bạn chưa kết nối bằng một tài khoản nào có khả năng thêm được bạn chát đó."
+msgstr ""
+"Hiện thời bạn chưa kết nối bằng một tài khoản nào có khả năng thêm được bạn "
+"chát đó."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:818
 msgid "Invite Buddy Into Chat Room"
 msgstr "Mời bạn chát vào phòng chát"
 
-#.Put our happy label in it.
-#: ../pidgin/gtkconv.c:848
+#. Put our happy label in it.
 msgid ""
 "Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional "
 "invite message."
 msgstr "Hãy nhập tên người dùng mà bạn muốn mời, kèm theo lời mời tùy ý."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:869
 msgid "_Buddy:"
 msgstr "_Bạn chát:"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:880
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1182
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1506
 msgid "_Message:"
 msgstr "_Thông điệp:"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:944
 #, c-format
 msgid "<h1>Conversation with %s</h1>\n"
 msgstr "<h1>Hội thoại với %s</h1>\n"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:982
 msgid "Save Conversation"
 msgstr "Lưu cuộc thoại"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1128
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:167
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:743
 msgid "Find"
 msgstr "Tìm"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1154
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:195
 msgid "_Search for:"
 msgstr "Tìm _kiếm:"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1631
 msgid "Un-Ignore"
 msgstr "Thôi lờ"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1634
 msgid "Ignore"
 msgstr "Lờ"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1654
 msgid "Get Away Message"
 msgstr "Lấy thông điệp vắng mặt"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1677
 msgid "Last said"
 msgstr "Nói lần cuối"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2626
 msgid "Unable to save icon file to disk."
 msgstr "Không thể lưu tập tin biểu tượng vào đĩa."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2677
 msgid "Save Icon"
 msgstr "Lưu biểu tượng"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2729
 msgid "Animate"
 msgstr "Hoạt cảnh"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2734
 msgid "Hide Icon"
 msgstr "Ẩn biểu tượng"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2737
 msgid "Save Icon As..."
 msgstr "Lưu biểu tượng dạng..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2741
 msgid "Set Custom Icon..."
 msgstr "Đặt biểu tượng riêng..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2754
-msgid "Remove Custom Icon"
-msgstr "Gỡ bỏ biểu tượng riêng"
+msgid "Change Size"
+msgstr "Đổi kích cỡ"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2884
 msgid "Show All"
 msgstr "Hiện tất cả"
 
-#.Conversation menu
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2903
+#. Conversation menu
 msgid "/_Conversation"
 msgstr "/_Cuộc thoại"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2905
 msgid "/Conversation/New Instant _Message..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Tin nhắn _mới..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2910
 msgid "/Conversation/_Find..."
 msgstr "/Cuộc thoại/_Tìm..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2912
 msgid "/Conversation/View _Log"
 msgstr "/Cuộc thoại/_Xem bản ghi"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2913
 msgid "/Conversation/_Save As..."
 msgstr "/Cuộc thoại/_Lưu dạng..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2915
 msgid "/Conversation/Clea_r Scrollback"
 msgstr "/Cuộc thoại/Gột _vùng cuộn ngược"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2919
 msgid "/Conversation/Se_nd File..."
 msgstr "/Cuộc thoại/_Gửi tập tin..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2920
 msgid "/Conversation/Add Buddy _Pounce..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Thêm thông bá_o bạn chát..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2922
 msgid "/Conversation/_Get Info"
 msgstr "/Cuộc thoại/Lấ_y thông tin"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2924
 msgid "/Conversation/In_vite..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Mờ_i..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2926
 msgid "/Conversation/M_ore"
 msgstr "/Cuộc thoại/Nữ_a"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2930
 msgid "/Conversation/Al_ias..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Bí _danh..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2932
 msgid "/Conversation/_Block..."
 msgstr "/Cuộc thoại/_Chặn..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2934
 msgid "/Conversation/_Unblock..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Bỏ _chặn..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2936
 msgid "/Conversation/_Add..."
 msgstr "/Cuộc thoại/_Thêm..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2938
 msgid "/Conversation/_Remove..."
 msgstr "/Cuộc thoại/_Bỏ..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2943
 msgid "/Conversation/Insert Lin_k..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Chèn liên _kết..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2945
 msgid "/Conversation/Insert Imag_e..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Chèn ả_nh..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2951
 msgid "/Conversation/_Close"
 msgstr "/Cuộc thoại/Đón_g"
 
-#.Options
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2955
+#. Options
 msgid "/_Options"
 msgstr "/Tù_y chọn"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2956
 msgid "/Options/Enable _Logging"
 msgstr "/Tùy chọn/Cho phép _ghi lưu"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2957
 msgid "/Options/Enable _Sounds"
 msgstr "/Tùy chọn/Bật âm th_anh"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2959
 msgid "/Options/Show Formatting _Toolbars"
 msgstr "/Tùy chọn/Hiện thanh định _dạng"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2960
 msgid "/Options/Show Ti_mestamps"
 msgstr "/Tùy chọn/Hiện nhãn thờ_i gian"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3087
 msgid "/Conversation/More"
 msgstr "/Cuộc thoại/_Nữa"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3143
 msgid "/Options"
 msgstr "/Tùy chọn"
 
-#.The menubar has been deactivated. Make sure the 'More' submenu is regenerated next time
-#.* the 'Conversation' menu pops up.
-#.Make sure the 'Conversation -> More' menuitems are regenerated whenever
-#.* the 'Conversation' menu pops up because the entries can change after the
-#.* conversation is created.
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3178
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3210
+#. The menubar has been deactivated. Make sure the 'More' submenu is regenerated next time
+#. * the 'Conversation' menu pops up.
+#. Make sure the 'Conversation -> More' menuitems are regenerated whenever
+#. * the 'Conversation' menu pops up because the entries can change after the
+#. * conversation is created.
 msgid "/Conversation"
 msgstr "/Cuộc thoại"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3218
 msgid "/Conversation/View Log"
 msgstr "/Cuộc thoại/Xem bản ghi"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3224
 msgid "/Conversation/Send File..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Gửi tập tin..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3228
 msgid "/Conversation/Add Buddy Pounce..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Thêm thông báo bạn chát..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3234
 msgid "/Conversation/Get Info"
 msgstr "/Cuộc thoại/Lấy thông tin"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3238
 msgid "/Conversation/Invite..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Mời..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3244
 msgid "/Conversation/Alias..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Bí danh..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3248
 msgid "/Conversation/Block..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Chặn..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3252
 msgid "/Conversation/Unblock..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Bỏ chặn..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3256
 msgid "/Conversation/Add..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Thêm..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3260
 msgid "/Conversation/Remove..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Bỏ..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3266
 msgid "/Conversation/Insert Link..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Chèn liên kết..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3270
 msgid "/Conversation/Insert Image..."
 msgstr "/Cuộc thoại/Chèn ảnh..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3276
 msgid "/Options/Enable Logging"
 msgstr "/Tùy chọn/Cho phép ghi lưu"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3279
 msgid "/Options/Enable Sounds"
 msgstr "/Tùy chọn/Bật âm thanh"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3292
 msgid "/Options/Show Formatting Toolbars"
 msgstr "/Tùy chọn/Hiện thanh định dạng"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3295
 msgid "/Options/Show Timestamps"
 msgstr "/Tùy chọn/Hiện nhãn thời gian"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3372
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3443
 msgid "User is typing..."
 msgstr "Người dùng đang gõ phím..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3447
-msgid "User has typed something and stopped"
-msgstr "Người dùng đã gõ cái gì đó và dừng"
-
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3448
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"%s has typed something and stopped"
-msgstr "\n"
-"%s đã gõ cái gì đó và dừng"
+"%s has stopped typing"
+msgstr ""
+"\n"
+"%s đã ngừng gõ phím"
 
-#.Build the Send To menu
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3634
-#: ../pidgin/gtkconv.c:8366
+#. Build the Send To menu
 msgid "S_end To"
 msgstr "Gá»­i ch_o"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:4346
 msgid "_Send"
 msgstr "_Gá»­i"
 
-#.Setup the label telling how many people are in the room.
-#: ../pidgin/gtkconv.c:4454
+#. Setup the label telling how many people are in the room.
 msgid "0 people in room"
 msgstr "0 người trong phòng"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:5864
-#: ../pidgin/gtkconv.c:5985
 #, c-format
 msgid "%d person in room"
 msgid_plural "%d people in room"
 msgstr[0] "%d người trong phòng"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:6612
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:660
 msgid "Typing"
 msgstr "Đang gõ phím"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:6616
 msgid "Stopped Typing"
 msgstr "Dừng gõ phím"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:6619
 msgid "Nick Said"
 msgstr "Tên hiệu nói"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:6622
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:685
 msgid "Unread Messages"
 msgstr "Tin nhẳn chưa đọc"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:6628
 msgid "New Event"
 msgstr "Dữ kiện mới"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:7847
 msgid "clear: Clears all conversation scrollbacks."
 msgstr "clear: Gột mọi vùng cuộn ngược của cuộc thoại"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:8048
 msgid "Confirm close"
 msgstr "Xác nhận đóng"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:8080
 msgid "You have unread messages. Are you sure you want to close the window?"
 msgstr "Có tin nhẳn chưa đọc. Bạn có chắc muốn đóng cửa sổ này không?"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:8699
 msgid "Close other tabs"
 msgstr "Đóng các thẻ khác"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:8705
 msgid "Close all tabs"
 msgstr "Đong mọi thẻ"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:8713
 msgid "Detach this tab"
 msgstr "Tách thẻ này ra"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:8719
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Đóng thẻ này"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:9233
 msgid "Close conversation"
 msgstr "Đóng cuộc thoại"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:9836
 msgid "Last created window"
 msgstr "Cửa sổ tạo lần cuối"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:9838
 msgid "Separate IM and Chat windows"
 msgstr "Cửa sổ Tin Nhắn và Chát riêng"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:9840
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1510
 msgid "New window"
 msgstr "Cửa sổ mới"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:9842
 msgid "By group"
 msgstr "Theo nhóm"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:9844
 msgid "By account"
 msgstr "Theo tài khoản"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:234
 msgid "Save Debug Log"
 msgstr "Lưu Báo cáo Gỡ lỗi"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:582
 msgid "Invert"
 msgstr "Đảo"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:585
 msgid "Highlight matches"
 msgstr "Tô sáng kết quả"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:652
 msgid "_Icon Only"
 msgstr "Chỉ _hình"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:653
 msgid "_Text Only"
 msgstr "Chỉ _nhãn"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:654
 msgid "_Both Icon & Text"
 msgstr "_Cả hai hình và nhãn"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:775
 msgid "Filter"
 msgstr "Lọc"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:794
 msgid "Right click for more options."
 msgstr "Nhấn-phải để xem thêm tùy chọn"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:824
 msgid "Level "
 msgstr "Cấp "
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:825
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:831
 msgid "Select the debug filter level."
 msgstr "Chọn cáp lọc thông điệp gỡ lỗi"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:833
 msgid "All"
 msgstr "Tất cả"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:834
 msgid "Misc"
 msgstr "Linh tinh"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:836
 msgid "Warning"
 msgstr "Cảnh báo"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:837
 msgid "Error "
 msgstr "Lá»—i "
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:838
 msgid "Fatal Error"
 msgstr "Lỗi nghiêm trọng"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:72
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:118
-msgid "lead developer"
-msgstr "nhà phát triển lãnh đạo"
-
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:73
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:74
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:75
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:76
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:77
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:78
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:79
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:80
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:81
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:82
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:83
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:84
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:85
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:86
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:87
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:90
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:92
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:93
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:94
 msgid "developer"
 msgstr "nhà phát triển"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:88
+#. feel free to not translate this
+msgid "Ka-Hing Cheung"
+msgstr ""
+
 msgid "support"
 msgstr "hỗ trợ"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:89
 msgid "support/QA"
 msgstr "hỗ trợ / tin chắc chất lượng"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:91
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:113
 msgid "developer & webmaster"
 msgstr "nhà phát triển và chủ Web"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:100
 msgid "Senior Contributor/QA"
 msgstr "Người đóng góp cấp cao/ tin chắc chất lượng"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:109
 msgid "win32 port"
 msgstr "bản cho win32"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:110
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:111
 msgid "maintainer"
 msgstr "nhà duy trì"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:112
 msgid "libfaim maintainer"
 msgstr "nhà duy trì thư viện libfaim"
 
-#.If "lazy bum" translates literally into a serious insult, use something else or omit it.
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:115
+#. If "lazy bum" translates literally into a serious insult, use something else or omit it.
 msgid "hacker and designated driver [lazy bum]"
 msgstr "người tài giỏi lập trình [làm biếng]"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:116
 msgid "XMPP developer"
 msgstr "Nhà phát triển XMPP"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:117
 msgid "original author"
 msgstr "tác giả đầu tiên"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:134
+msgid "lead developer"
+msgstr "nhà phát triển lãnh đạo"
+
 msgid "Afrikaans"
 msgstr "Tiếng Hoà Nam Phi"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:135
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:229
 msgid "Arabic"
 msgstr "Tiếng A Rập"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:136
 msgid "Belarusian Latin"
 msgstr "Tiếng Be-la-ru La-tinh"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:137
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:138
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:230
 msgid "Bulgarian"
 msgstr "Tiếng Bun-ga-ri"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:139
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:140
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:141
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:142
 msgid "Bengali"
 msgstr "Tiếng Ben-ga-li"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:143
 msgid "Bosnian"
 msgstr "Tiếng Bo-x-ni-a"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:144
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:231
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:232
 msgid "Catalan"
 msgstr "Tiếng Ca-ta-lan"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:145
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:146
 msgid "Valencian-Catalan"
 msgstr "Tiếng Ca-ta-lan của Va-len-xi-a"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:147
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:233
 msgid "Czech"
 msgstr "Tiếng Séc"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:148
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:149
 msgid "Danish"
 msgstr "Tiếng Đan Mạch"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:150
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:151
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:234
 msgid "German"
 msgstr "Tiếng Đức"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:152
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:153
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:154
 msgid "Dzongkha"
 msgstr "Tiếng Đ-xông-kha"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:155
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:156
 msgid "Greek"
 msgstr "Tiếng Hy Lạp"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:157
 msgid "Australian English"
 msgstr "Tiếng Anh (Úc)"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:158
 msgid "Canadian English"
 msgstr "Tiếng Anh (Ca-na-đa)"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:159
 msgid "British English"
 msgstr "Tiếng Anh (Quốc Anh)"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:160
 msgid "Esperanto"
 msgstr "Tiếng Ét-pe-ran-tô"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:161
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:235
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:236
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:237
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:238
 msgid "Spanish"
 msgstr "Tiếng Tây Ban Nha"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:162
 msgid "Estonian"
 msgstr "Tiếng E-x-tô-ni"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:163
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:164
 msgid "Euskera(Basque)"
 msgstr "Tiếng Ba-x-quợ"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:165
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:166
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:167
 msgid "Persian"
 msgstr "Tiếng Ba Tư"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:168
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:239
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:240
 msgid "Finnish"
 msgstr "Tiếng Phần Lan"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:169
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:241
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:242
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:243
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:244
 msgid "French"
 msgstr "Tiếng Pháp"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:170
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:171
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:245
 msgid "Galician"
 msgstr "Tiếng Ga-li-xi"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:172
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:173
 msgid "Gujarati"
 msgstr "Tiếng Gu-gia-ra-ti"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:173
 msgid "Gujarati Language Team"
 msgstr "Nhóm Ngôn Ngữ Gu-gia-ra-ti"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:174
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:246
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Tiếng Do Thái"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:175
 msgid "Hindi"
 msgstr "Tiếng Hin-đi"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:176
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:247
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Tiếng Hung-ga-ri"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:177
 msgid "Indonesian"
 msgstr "Tiếng Nam Dương"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:178
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:248
 msgid "Italian"
 msgstr "Tiếng Ý"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:179
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:249
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:250
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:251
 msgid "Japanese"
 msgstr "Tiếng Nhật"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:180
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:252
 msgid "Georgian"
 msgstr "Tiếng Gi-oa-gi-a"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:180
 msgid "Ubuntu Georgian Translators"
 msgstr "Nhóm Dịch Giả Gi-oa-gi-a Ubuntu"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:181
 msgid "Kannada"
 msgstr "Tiếng Kan-na-đa"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:181
 msgid "Kannada Translation team"
 msgstr "Nhóm Dịch Kan-na-đa"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:182
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:253
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:254
 msgid "Korean"
 msgstr "Tiếng Hàn"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:183
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:184
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:185
 msgid "Kurdish"
 msgstr "Tiếng Kuổ-đít"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:186
 msgid "Lao"
 msgstr "Tiếng Lào"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:187
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:255
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:256
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Tiếng Li-tu-a-ni"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:188
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:189
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:190
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:257
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Tiếng Ma-xê-đô-ni"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:191
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:258
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:259
 msgid "Bokmål Norwegian"
 msgstr "Tiếng Na-uy (Bóc-măn)"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:192
 msgid "Nepali"
 msgstr "Tiếng Ne-pa-li"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:193
 msgid "Dutch, Flemish"
 msgstr "Tiếng Hoà (Flemish)"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:194
 msgid "Norwegian Nynorsk"
 msgstr "Tiếng Na-uy (Ny-noa-x-kh)"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:195
+msgid "Occitan"
+msgstr "Tiếng Óc-xi-tan"
+
 msgid "Punjabi"
 msgstr "Tiếng Pun-gia-bi"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:196
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:197
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:198
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:260
 msgid "Polish"
 msgstr "Tiếng Ba Lan"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:199
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Tiếng Bồ Đào Nha"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:200
 msgid "Portuguese-Brazil"
 msgstr "Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:201
 msgid "Pashto"
 msgstr "Tiếng Pa-s-tô"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:202
 msgid "Romanian"
 msgstr "Tiếng Ru-ma-ni"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:203
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:261
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:262
 msgid "Russian"
 msgstr "Tiếng Nga"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:204
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:205
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:263
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:264
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:265
 msgid "Slovak"
 msgstr "Tiếng Xlô-vác"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:206
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:266
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Tiếng Xlô-ven"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:207
 msgid "Albanian"
 msgstr "Tiếng An-ba-ni"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:208
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:209
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:267
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:268
 msgid "Serbian"
 msgstr "Tiếng Séc-bi"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:210
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:269
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:270
+msgid "Sinhala"
+msgstr "Tiếng Xin-ha-la"
+
 msgid "Swedish"
 msgstr "Tiếng Thụy Điển"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:211
 msgid "Tamil"
 msgstr "Tiếng Ta-min"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:212
 msgid "Telugu"
 msgstr "Tiếng Te-lu-gu"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:213
 msgid "Thai"
 msgstr "Tiếng Thái"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:214
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:271
 msgid "Turkish"
 msgstr "TIếng Thổ Nhĩ Kỳ"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:215
 msgid "Urdu"
 msgstr "Tiếng Ổ-đu"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:216
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "Tiếng Việt"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:216
 msgid "T.M.Thanh and the Gnome-Vi Team"
 msgstr "Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:217
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:272
 msgid "Simplified Chinese"
 msgstr "Tiếng Trung (phổ thông)"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:218
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:219
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:220
 msgid "Hong Kong Chinese"
 msgstr "Tiếng Trung (Hồng Kông)"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:221
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:222
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:273
 msgid "Traditional Chinese"
 msgstr "Tiếng Trung (truyền thống)"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:228
 msgid "Amharic"
 msgstr "Tiếng Am-ha-ríc"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:361
 #, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "Giới thiệu %s"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:404
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is a graphical modular messaging client based on libpurple which is "
@@ -15513,687 +11231,569 @@ msgid ""
 "is copyrighted by its contributors. See the 'COPYRIGHT' file for the "
 "complete list of contributors. We provide no warranty for this program."
 "<BR><BR>"
-msgstr "%s là một ứng dụng khách gửi tin nhắn kiểu mô-đun đồ họa dựa vào thư viện livpurple mà có khả năng kết nối cùng lúc tới tất cả các mạng AIM, MSN, Yahoo!, XMPP, ICQ, IRC, SILC, SIP/SIMPLE, Novell GroupWise, Lotus Sametime, Bonjour, Zephyr, MySpaceIM, Gadu-Gadu, và "
-"QQ ! Nó được ghi dùng khuôn khổ mã nguồn GTK+.<BR><BR>Bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại chương trình này với điều kiện của Giấy phép Công cộng GNU (GPL), phiên bản 2 hay sau. Có một bản sao của GPL trong tập tin « COPYING » có sẵn với %s. Các người đóng góp cùng %s thì có bản quyền. Xem tập tin « COPYRIGHT » để tìm danh sách các người đóng góp. Chương trình này không bảo hành gì cả."
-"<BR><BR>"
+msgstr ""
+"%s là một ứng dụng khách gửi tin nhắn kiểu mô-đun đồ họa dựa vào thư viện "
+"livpurple mà có khả năng kết nối cùng lúc tới tất cả các mạng AIM, MSN, "
+"Yahoo!, XMPP, ICQ, IRC, SILC, SIP/SIMPLE, Novell GroupWise, Lotus Sametime, "
+"Bonjour, Zephyr, MySpaceIM, Gadu-Gadu, và QQ ! Nó được ghi dùng khuôn khổ mã "
+"nguồn GTK+.<BR><BR>Bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại chương trình này "
+"với điều kiện của Giấy phép Công cộng GNU (GPL), phiên bản 2 hay sau. Có một "
+"bản sao của GPL trong tập tin « COPYING » có sẵn với %s. Các người đóng góp "
+"cùng %s thì có bản quyền. Xem tập tin « COPYRIGHT » để tìm danh sách các "
+"người đóng góp. Chương trình này không bảo hành gì cả.<BR><BR>"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:422
+#, c-format
 msgid "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #pidgin on irc.freenode.net<BR><BR>"
 msgstr "<FONT SIZE=\"3\">IRC:</FONT> #pidgin trên irc.freenode.net<BR><BR>"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:427
 msgid "Current Developers"
 msgstr "Nhà phát triển hiện thời"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:442
 msgid "Crazy Patch Writers"
 msgstr "Người tạo đắp vá"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:457
 msgid "Retired Developers"
 msgstr "Nhà phát triển cũ"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:472
 msgid "Retired Crazy Patch Writers"
 msgstr "Người tạo đắp vá cũ"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:487
 msgid "Artists"
 msgstr "Nghệ sĩ"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:502
 msgid "Current Translators"
 msgstr "Người dịch hiện thời"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:522
 msgid "Past Translators"
 msgstr "Dịch giả trước đây"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:540
 msgid "Debugging Information"
 msgstr "Thông tin gỡ lỗi"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:762
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:901
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:982
 msgid "_Name"
 msgstr "Tê_n"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:767
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:906
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:987
 msgid "_Account"
 msgstr "Tài _khoản"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:914
 msgid "Get User Info"
 msgstr "Lấy thông tin người dùng"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:916
 msgid ""
-"Please enter the screen name or alias of the person whose info you would "
-"like to view."
-msgstr "Hãy nhập tên hiển thị hay bí danh của người mà bạn muốn xem thông tin về họ."
+"Please enter the username or alias of the person whose info you would like "
+"to view."
+msgstr ""
+"Hãy nhập tên người dùng hay bí danh của người về họ bạn muốn xem thông tin."
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1006
 msgid "View User Log"
 msgstr "Xem bản ghi người dùng"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1008
-msgid ""
-"Please enter the screen name or alias of the person whose log you would like "
-"to view."
-msgstr "Hãy nhập tên hiển thị hay bí danh của người mà bạn muốn xem bản ghi về họ."
-
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1028
 msgid "Alias Contact"
 msgstr "Liên lạc bí danh"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1029
 msgid "Enter an alias for this contact."
 msgstr "Hãy nhập bí danh cho liên lạc này."
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1051
 #, c-format
 msgid "Enter an alias for %s."
 msgstr "Nhập bí danh cho %s."
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1053
 msgid "Alias Buddy"
 msgstr "Bạn chát bí danh"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1074
 msgid "Alias Chat"
 msgstr "Bí danh chát"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1075
 msgid "Enter an alias for this chat."
 msgstr "Nhập bí danh cho cuộc chát này."
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1114
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from "
 "your buddy list. Do you want to continue?"
-msgid_plural "You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
+msgid_plural ""
+"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
 "your buddy list. Do you want to continue?"
-msgstr[0] "Bạn sắp gỡ bỏ liên lạc có chứa %s và %d các bạn chát khác ra khỏi danh sách bạn bè của bạn. Bạn muốn thực hiện không?"
+msgstr[0] ""
+"Bạn sắp gỡ bỏ liên lạc có chứa %s và %d các bạn chát khác ra khỏi danh sách "
+"bạn bè của bạn. Bạn muốn thực hiện không?"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1122
 msgid "Remove Contact"
 msgstr "Bỏ liên lạc"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1125
 msgid "_Remove Contact"
 msgstr "_Bỏ liên lạc"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1156
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you "
 "want to continue?"
 msgstr "Bạn sắp trộn nhóm tên %s vào nhóm tên %s. Bạn muốn thực hiện không?"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1163
 msgid "Merge Groups"
 msgstr "Trộn nhóm"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1166
 msgid "_Merge Groups"
 msgstr "T_rộn nhóm"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1216
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to remove the group %s and all its members from your buddy "
 "list. Do you want to continue?"
-msgstr "Bạn sắp gỡ bỏ nhóm %s và mọi thành viên ra khỏi danh sách bạn bè của bạn. Bạn muốn thực hiện không?"
+msgstr ""
+"Bạn sắp gỡ bỏ nhóm %s và mọi thành viên ra khỏi danh sách bạn bè của bạn. "
+"Bạn muốn thực hiện không?"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1219
 msgid "Remove Group"
 msgstr "Bỏ nhóm"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1222
 msgid "_Remove Group"
 msgstr "_Bỏ nhóm"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1255
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
-msgstr "Bạn sắp gỡ bỏ %s khỏi danh sách bạn bè của bạn. Bạn muốn thực hiện không?"
+msgstr ""
+"Bạn sắp gỡ bỏ %s khỏi danh sách bạn bè của bạn. Bạn muốn thực hiện không?"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1258
 msgid "Remove Buddy"
 msgstr "Bỏ bạn chát"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1261
 msgid "_Remove Buddy"
 msgstr "_Bỏ bạn chát"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1282
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to "
 "continue?"
-msgstr "Bạn sắp gỡ bỏ cuộn chát %s khỏi danh sách bạn bè. Bạn muốn thực hiện không?"
+msgstr ""
+"Bạn sắp gỡ bỏ cuộn chát %s khỏi danh sách bạn bè. Bạn muốn thực hiện không?"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1285
 msgid "Remove Chat"
 msgstr "Bỏ chát"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1288
 msgid "_Remove Chat"
 msgstr "_Bỏ chát"
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:152
 msgid "Right-click for more unread messages...\n"
 msgstr "Nhấn-phải để xem thêm tin nhẳn chưa đọc ...\n"
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:533
-msgid "Change Status"
-msgstr "Đổi trạng thái"
+msgid "_Change Status"
+msgstr "Đổi t_rạng thái"
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:680
-msgid "Show Buddy List"
-msgstr "Hiện danh sách bạn bè"
+msgid "Show Buddy _List"
+msgstr "Hiện danh sách _bạn bè"
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:706
-msgid "New Message..."
-msgstr "Tin nhẳn mới..."
+msgid "_Unread Messages"
+msgstr "Tin nhẳn _chưa đọc"
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:721
-msgid "Mute Sounds"
-msgstr "Câm âm thanh"
+msgid "New _Message..."
+msgstr "Tin nhẳn _mới..."
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:728
-msgid "Blink on New Message"
-msgstr "Nhấp nháy khi nhận tin nhẳn mới"
+msgid "_Accounts"
+msgstr "Tài _khoản"
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:738
-msgid "Quit"
-msgstr "Thoát"
+msgid "Plu_gins"
+msgstr "Phần bổ sun_g"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:154
+msgid "Pr_eferences"
+msgstr "T_uỳ thích"
+
+msgid "Mute _Sounds"
+msgstr "Câm âm _thanh"
+
+msgid "_Blink on New Message"
+msgstr "Nhấp nhá_y khi nhận tin nhẳn mới"
+
+msgid "_Quit"
+msgstr "T_hoát"
+
 msgid "Not started"
 msgstr "Chưa bắt đầu"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:274
 msgid "<b>Receiving As:</b>"
 msgstr "<b>Nhận dạng:</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:276
 msgid "<b>Receiving From:</b>"
 msgstr "<b>Nhận từ :</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:280
 msgid "<b>Sending To:</b>"
 msgstr "<b>Gửi đến:</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:282
 msgid "<b>Sending As:</b>"
 msgstr "<b>Gửi dạng:</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:498
 msgid "There is no application configured to open this type of file."
 msgstr "Không có ứng dụng nào được thiết lập để mở tập tin loại này."
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:503
 msgid "An error occurred while opening the file."
 msgstr "Gặp lỗi trong khi mở tập tin."
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:540
 #, c-format
 msgid "Error launching %s: %s"
 msgstr "Lỗi khởi chạy %s: %s"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:549
 #, c-format
 msgid "Error running %s"
 msgstr "Lỗi chạy %s"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:550
 #, c-format
 msgid "Process returned error code %d"
 msgstr "Tiến trình trả lại mã lỗi %d"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:697
 msgid "Filename:"
 msgstr "Tên tập tin:"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:698
 msgid "Local File:"
 msgstr "Tập tin cục bộ :"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:700
 msgid "Speed:"
 msgstr "Tốc độ :"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:701
 msgid "Time Elapsed:"
 msgstr "Thời gian đã qua:"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:702
 msgid "Time Remaining:"
 msgstr "Thời gian còn lại:"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:781
 msgid "Close this window when all transfers _finish"
 msgstr "Đóng cửa sổ này một khi truyền _xong tất cả"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:791
 msgid "C_lear finished transfers"
 msgstr "_Gột việc truyền hoàn tất"
 
-#."Download Details" arrow
-#: ../pidgin/gtkft.c:800
+#. "Download Details" arrow
 msgid "File transfer _details"
 msgstr "Ch_i tiết truyền tập tin"
 
-#.Pause button
-#: ../pidgin/gtkft.c:818
-#: ../pidgin/pidginstock.c:95
+#. Pause button
 msgid "_Pause"
 msgstr "Tạm _dừng"
 
-#.Resume button
-#: ../pidgin/gtkft.c:823
+#. Resume button
 msgid "_Resume"
 msgstr "Tiếp tụ_c"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:817
 msgid "Paste as Plain _Text"
 msgstr "Dán dưới dạng nhập _thô"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:834
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1198
 msgid "_Reset formatting"
 msgstr "Đặt _lại định dạng"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1392
+msgid "Disable _smileys in selected text"
+msgstr "Tắt hình _cười trong đoạn văn đã chọn"
+
 msgid "Hyperlink color"
 msgstr "Màu siêu liên kết"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1393
 msgid "Color to draw hyperlinks."
 msgstr "Màu để vẽ siêu liên kết."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1396
 msgid "Hyperlink prelight color"
 msgstr "Màu siêu liên kết tô sáng"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1397
 msgid "Color to draw hyperlinks when mouse is over them."
 msgstr "Màu siêu liên kết nổi bật khi rê chuột qua"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1400
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:52
 msgid "Sent Message Name Color"
 msgstr "Màu tên tin nhẳn đã gửi"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1401
 msgid "Color to draw the name of a message you sent."
 msgstr "Màu để vẽ tên của tin nhẳn bạn đã gửi."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1404
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:53
 msgid "Received Message Name Color"
 msgstr "Màu tên tin nhẳn đã nhận"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1405
 msgid "Color to draw the name of a message you received."
 msgstr "Màu để vẽ tên của tin nhẳn bạn đã nhận."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1408
 msgid "\"Attention\" Name Color"
 msgstr "Màu tên « Chú ý »"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1409
 msgid "Color to draw the name of a message you received containing your name."
 msgstr "Màu để vẽ tên của tin nhẳn bạn đã nhận mà chứa tên của bạn."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1412
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:55
 msgid "Action Message Name Color"
 msgstr "Màu tên tin nhẳn hành động"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1413
 msgid "Color to draw the name of an action message."
 msgstr "Màu để vẽ tên của tin nhẳn hành động."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1630
+msgid "Action Message Name Color for Whispered Message"
+msgstr "Màu tên tin nhẳn hành động cho tin nhẳn thì thầm"
+
+msgid "Whisper Message Name Color"
+msgstr "Màu tên tin nhẳn thì thầm"
+
+msgid "Typing notification color"
+msgstr "Màu thông báo đang gõ"
+
+msgid "The color to use for the typing notification font"
+msgstr "Màu cần dùng cho phông chữ thông báo đang gõ"
+
+msgid "Typing notification font"
+msgstr "Phông chữ thông báo đang gõ"
+
+msgid "The font to use for the typing notification"
+msgstr "Phông chữ cần dùng cho thông báo đang gõ"
+
+msgid "Enable typing notification"
+msgstr "Bật thông báo đang gõ"
+
 msgid "_Copy Email Address"
 msgstr "_Chép địa chỉ thư"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1642
 msgid "_Open Link in Browser"
 msgstr "_Mở liên kết trong trình duyệt"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1652
 msgid "_Copy Link Location"
 msgstr "_Chép địa chỉ liên kết"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3408
 msgid ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Unrecognized file type</span>\n"
 "\n"
 "Defaulting to PNG."
-msgstr "<span size='larger' weight='bold'>Không nhận ra kiểu tập tin</span>\n"
+msgstr ""
+"<span size='larger' weight='bold'>Không nhận ra kiểu tập tin</span>\n"
 "\n"
 "Nên dùng định dạng mặc định: PNG."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3411
 msgid ""
 "Unrecognized file type\n"
 "\n"
 "Defaulting to PNG."
-msgstr "Không nhận ra kiểu tập tin\n"
+msgstr ""
+"Không nhận ra kiểu tập tin\n"
 "\n"
 "Nên dùng định dạng mặc định: PNG."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3440
 #, c-format
 msgid ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Error saving image</span>\n"
 "\n"
 "%s"
-msgstr "<span size='larger' weight='bold'>Lỗi lưu ảnh</span>\n"
+msgstr ""
+"<span size='larger' weight='bold'>Lỗi lưu ảnh</span>\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3443
 #, c-format
 msgid ""
 "Error saving image\n"
 "\n"
 "%s"
-msgstr "Lỗi lưu ảnh\n"
+msgstr ""
+"Lỗi lưu ảnh\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3524
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3536
 msgid "Save Image"
 msgstr "Lưu ảnh"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3564
+#, c-format
 msgid "_Save Image..."
 msgstr "_Lưu ảnh..."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:4290
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:849
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1223
-msgid "_Font"
-msgstr "_Phông"
+#, c-format
+msgid "_Add Custom Smiley..."
+msgstr "Thê_m hình cười tự chọn..."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:4296
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:434
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1266
-msgid "_Insert"
-msgstr "C_hèn"
-
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:4302
-msgid "S_mile!"
-msgstr "_Cười !"
-
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:163
 msgid "Select Font"
 msgstr "Chọn phông"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:242
 msgid "Select Text Color"
 msgstr "Chọn màu văn bản"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:321
 msgid "Select Background Color"
 msgstr "Chọn màu nền"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:410
 msgid "_URL"
 msgstr "_URL"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:418
 msgid "_Description"
 msgstr "_Mô tả"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:421
 msgid ""
 "Please enter the URL and description of the link that you want to insert. "
 "The description is optional."
-msgstr "Hãy nhập địa chỉ URL và mô tả của liên kết mà bạn muốn chèn. Mô tả là tùy chọn thêm."
+msgstr ""
+"Hãy nhập địa chỉ URL và mô tả của liên kết mà bạn muốn chèn. Mô tả là tùy "
+"chọn thêm."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:425
 msgid "Please enter the URL of the link that you want to insert."
 msgstr "Hãy nhập địa chỉ URL của liên kết mà bạn muốn chèn."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:430
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1105
 msgid "Insert Link"
 msgstr "Chèn liên kết"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:515
+msgid "_Insert"
+msgstr "C_hèn"
+
 #, c-format
 msgid "Failed to store image: %s\n"
 msgstr "Không lưu được ảnh: %s\n"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:541
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:551
 msgid "Insert Image"
 msgstr "Chèn ảnh"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:762
+#, c-format
+msgid ""
+"This smiley is disabled because a custom smiley exists for this shortcut:\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"Hình cười này bị tắt vì đã có một hình cười tự chọn cho lối tắt này.\n"
+" %s"
+
+msgid "Smile!"
+msgstr "Cười !"
+
+msgid "_Manage custom smileys"
+msgstr "_Quản lý các hình cười tự chọn"
+
 msgid "This theme has no available smileys."
 msgstr "Sắc thái này không có hình cười."
 
-#.show everything
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:779
-msgid "Smile!"
-msgstr "Cười !"
+msgid "_Font"
+msgstr "_Phông"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1057
 msgid "Group Items"
 msgstr "Nhóm lại mục"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1057
 msgid "Ungroup Items"
 msgstr "Rã nhóm mục"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1091
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:337
 msgid "Bold"
 msgstr "Đậm"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1092
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:346
 msgid "Italic"
 msgstr "Nghiêng"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1093
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:355
 msgid "Underline"
 msgstr "Gạch chân"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1094
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "Gạch đè"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1096
 msgid "Increase Font Size"
 msgstr "Tăng kích cỡ phông"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1097
 msgid "Decrease Font Size"
 msgstr "Giảm kích cỡ phông"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1099
 msgid "Font Face"
 msgstr "Mặt chữ"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1100
 msgid "Background Color"
 msgstr "Màu nền"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1101
 msgid "Foreground Color"
 msgstr "Màu cảnh gần"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1103
 msgid "Reset Formatting"
 msgstr "Đặt lại định dạng"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1106
 msgid "Insert IM Image"
 msgstr "Chèn ảnh Tin Nhắn"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1107
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Chèn hình cười"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1183
 msgid "<b>_Bold</b>"
 msgstr "<b>Đậ_m</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1184
 msgid "<i>_Italic</i>"
 msgstr "<i>Ngh_iêng</i>"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1185
 msgid "<u>_Underline</u>"
 msgstr "<u>Gạch _dưới</u>"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1186
 msgid "<span strikethrough='true'>Strikethrough</span>"
 msgstr "<span strikethrough='true'>Gạch đè</span>"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1187
 msgid "<span size='larger'>_Larger</span>"
 msgstr "<span size='larger'>_Lớn hơn</span>"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1189
 msgid "_Normal"
 msgstr "Bì_nh thường"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1191
 msgid "<span size='smaller'>_Smaller</span>"
 msgstr "<span size='smaller'>_Nhỏ hơn</span>"
 
-#.If we want to show the formatting for the following items, we would
-#.* need to update them when formatting changes. The above items don't need
-#.* no updating nor nothin'
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1195
+#. If we want to show the formatting for the following items, we would
+#. * need to update them when formatting changes. The above items don't need
+#. * no updating nor nothin'
 msgid "_Font face"
 msgstr "_Mặt chữ"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1196
 msgid "Foreground _color"
 msgstr "Màu _cảnh gần"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1197
 msgid "Bac_kground color"
 msgstr "Màu _nền"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1274
 msgid "_Image"
 msgstr "Ả_nh"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1280
 msgid "_Link"
 msgstr "_Liên kết"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1286
 msgid "_Horizontal rule"
 msgstr "T_hước năm ngang"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1308
 msgid "_Smile!"
 msgstr "_Cười !"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:293
+msgid "Log Deletion Failed"
+msgstr "Lỗi xoá sổ theo dõi"
+
+msgid "Check permissions and try again."
+msgstr "Hãy kiểm tra quyền hạn, rồi thử lại."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with "
 "%s which started at %s?"
-msgstr "Bạn có chắc muốn xoá hoàn toàn bản ghi của cuộc thoại với %s mà bắt đầu vào lúc %s không?"
+msgstr ""
+"Bạn có chắc muốn xoá hoàn toàn bản ghi của cuộc thoại với %s mà bắt đầu vào "
+"lúc %s không?"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:304
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in %"
 "s which started at %s?"
-msgstr "Bạn có chắc muốn xoá hoàn toàn bản ghi của cuộc thoại trong %s mà bắt đầu vào lúc %s không?"
+msgstr ""
+"Bạn có chắc muốn xoá hoàn toàn bản ghi của cuộc thoại trong %s mà bắt đầu "
+"vào lúc %s không?"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:309
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the system log which started at %"
 "s?"
-msgstr "Bạn có chắc muốn xoá hoàn toàn bản ghi hệ thống mà bắt đầu vào lúc %s không"
+msgstr ""
+"Bạn có chắc muốn xoá hoàn toàn bản ghi hệ thống mà bắt đầu vào lúc %s không"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:453
+msgid "Delete Log?"
+msgstr "Xoá sổ theo dõi ?"
+
+msgid "Delete Log..."
+msgstr "Xoá sổ theo dõi..."
+
 #, c-format
 msgid "<span size='larger' weight='bold'>Conversation in %s on %s</span>"
 msgstr "<span size='larger' weight='bold'>Cuộc thoại trong %s trên %s</span>"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:456
 #, c-format
 msgid "<span size='larger' weight='bold'>Conversation with %s on %s</span>"
 msgstr "<span size='larger' weight='bold'>Cuộc thoại với %s trên %s</span>"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:503
-msgid "%B %Y"
-msgstr "%B %Y"
-
-#: ../pidgin/gtklog.c:550
-msgid ""
-"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
-"log\" preference is enabled."
-msgstr "Các dữ kiện của hệ thống sẽ chỉ được ghi lại nếu mục « Ghi lại mọi thay đổi trong trạng thái vào bản ghi của hệ thống » đã bật."
-
-#: ../pidgin/gtklog.c:554
-msgid ""
-"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
-"preference is enabled."
-msgstr "Tin nhắn sẽ chỉ được ghi lại nếu mục « Ghi lại tất cả tin nhắn » đã bật."
-
-#: ../pidgin/gtklog.c:557
-msgid ""
-"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
-msgstr "Các cuộc trò chuyện sẽ chỉ được ghi lại nếu mục « Ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện » đã bật."
-
-#: ../pidgin/gtklog.c:561
-msgid "No logs were found"
-msgstr "Không tìm thấy bản ghi"
-
-#.Steal the "HELP" response and use it to trigger browsing to the logs folder
-#: ../pidgin/gtklog.c:576
+#. Steal the "HELP" response and use it to trigger browsing to the logs folder
 msgid "_Browse logs folder"
 msgstr "Duyệt qua thư mục _bản ghi"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:640
-msgid "Total log size:"
-msgstr "Tổng kích cỡ bản ghi:"
-
-#: ../pidgin/gtklog.c:710
 #, c-format
-msgid "Conversations in %s"
-msgstr "Cuộc thoại trong %s"
-
-#: ../pidgin/gtklog.c:718
-#: ../pidgin/gtklog.c:785
-#, c-format
-msgid "Conversations with %s"
-msgstr "Cuộc thoại với %s"
-
-#: ../pidgin/gtklog.c:810
-msgid "System Log"
-msgstr "Bản ghi hệ thống"
-
-#: ../pidgin/gtkmain.c:398
-#, c-format
 msgid "%s %s. Try `%s -h' for more information.\n"
 msgstr "%s %s. Chạy « %s -h » để biết thêm thông tin.\n"
 
-#: ../pidgin/gtkmain.c:401
 #, c-format
 msgid ""
 "%s %s\n"
@@ -16204,24 +11804,26 @@ msgid ""
 " -h, --help     display this help and exit\n"
 " -m, --multiple   do not ensure single instance\n"
 " -n, --nologin    don't automatically login\n"
-" -l, --login[=NAME] automatically login (optional argument NAME specifies\n"
-"           account(s) to use, separated by commas)\n"
+" -l, --login[=NAME] enable specified account(s) (optional argument NAME\n"
+"           specifies account(s) to use, separated by commas.\n"
+"           Without this only the first account will be enabled).\n"
 " --display=DISPLAY  X display to use\n"
 " -v, --version    display the current version and exit\n"
-msgstr "%s %s\n"
+msgstr ""
+"%s %s\n"
 "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]...\n"
 "\n"
 " -c, --config=THƯ_MỤC  giữ các tập tin cấu hình trong thư mục này\n"
-" -d, --debug     	in các thông điệp gỡ lỗi ra đầu ra tiêu chuẩn\n"
-" -h, --help     		hiển thị trợ giúp này rồi thoát\n"
-" -m, --multiple   	không đảm bảo chỉ một thể hiện\n"
-" -n, --nologin    	đừng tự động đăng nhập\n"
-" -l, --login[=TÊN] 	tự động đăng nhập (đối số tùy chọn TÊN\n"
-"		cũng ghi õ [các] tài khoản cần dùng, định giới bằng dấu phẩy)\n"
-" --display=BỘ_TRÌNH_BÀY		bộ trình bày X cần dùng\n"
-" -v, --version    		hiển thị phiên bản hiện thời rồi thoát\n"
+" -d, --debug     \tin các thông điệp gỡ lỗi ra đầu ra tiêu chuẩn\n"
+" -h, --help     \t\thiển thị trợ giúp này rồi thoát\n"
+" -m, --multiple   \tkhông đảm bảo chỉ một thể hiện\n"
+" -n, --nologin    \tđừng tự động đăng nhập\n"
+" -l, --login[=TÊN] \tbật (những) tài khoản đã ghi rõ (đối số tùy chọn TÊN\n"
+"\t\tcũng ghi rõ (những) tài khoản cần dùng, định giới bằng dấu phẩy.\n"
+"\t\tKhông đưa ra thì chỉ bật tài khoản thứ nhất.)\n"
+" --display=BỘ_TRÌNH_BÀY\t\tbộ trình bày X cần dùng\n"
+" -v, --version    \t\thiển thị phiên bản hiện thời rồi thoát\n"
 
-#: ../pidgin/gtkmain.c:413
 #, c-format
 msgid ""
 "%s %s\n"
@@ -16232,22 +11834,24 @@ msgid ""
 " -h, --help     display this help and exit\n"
 " -m, --multiple   do not ensure single instance\n"
 " -n, --nologin    don't automatically login\n"
-" -l, --login[=NAME] automatically login (optional argument NAME specifies\n"
-"           account(s) to use, separated by commas)\n"
+" -l, --login[=NAME] enable specified account(s) (optional argument NAME\n"
+"           specifies account(s) to use, separated by commas.\n"
+"           Without this only the first account will be enabled).\n"
 " -v, --version    display the current version and exit\n"
-msgstr "%s %s\n"
+msgstr ""
+"%s %s\n"
 "Sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]...\n"
 "\n"
 " -c, --config=THƯ_MỤC  giữ các tập tin cấu hình trong thư mục này\n"
-" -d, --debug     	in các thông điệp gỡ lỗi ra đầu ra tiêu chuẩn\n"
-" -h, --help     		hiển thị trợ giúp này rồi thoát\n"
-" -m, --multiple   	không đảm bảo chỉ một thể hiện\n"
-" -n, --nologin    	đừng tự động đăng nhập\n"
-" -l, --login[=TÊN] 	tự động đăng nhập (đối số tùy chọn TÊN\n"
-"		cũng ghi õ [các] tài khoản cần dùng, định giới bằng dấu phẩy)\n"
-" -v, --version    		hiển thị phiên bản hiện thời rồi thoát\n"
+" -d, --debug     \tin các thông điệp gỡ lỗi ra đầu ra tiêu chuẩn\n"
+" -h, --help     \t\thiển thị trợ giúp này rồi thoát\n"
+" -m, --multiple   \tkhông đảm bảo chỉ một thể hiện\n"
+" -n, --nologin    \tđừng tự động đăng nhập\n"
+" -l, --login[=TÊN] \tbật (những) tài khoản đã ghi rõ (đối số tùy chọn TÊN\n"
+"\t\tcũng ghi rõ (những) tài khoản cần dùng, định giới bằng dấu phẩy.\n"
+"\t\tKhông đưa ra thì chỉ bật tài khoản thứ nhất.)\n"
+" -v, --version    \t\thiển thị phiên bản hiện thời rồi thoát\n"
 
-#: ../pidgin/gtkmain.c:539
 #, c-format
 msgid ""
 "%s %s has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
@@ -16267,7 +11871,8 @@ msgid ""
 "LSchiere (via AIM). Contact information for Sean and Luke \n"
 "on other protocols is at\n"
 "%swiki/DeveloperPages\n"
-msgstr "%s %s bị lỗi đoạn (segfault) và cố đổ một tập tin lõi.\n"
+msgstr ""
+"%s %s bị lỗi đoạn (segfault) và cố đổ một tập tin lõi.\n"
 "Đây là một lỗi trong phần mềm, không phải do bạn.\n"
 "\n"
 "Nếu bạn có thể tạo lại trường hợp sụp đổ này,\n"
@@ -16285,2264 +11890,1851 @@ msgstr "%s %s bị lỗi đoạn (segfau
 "với hai nhà phát triển này qua giao thức khác nằm ở :\n"
 "%swiki/DeveloperPages\n"
 
-#.Translators may want to transliterate the name.
-#.It is not to be translated.
-#: ../pidgin/gtkmain.c:729
-#: ../pidgin/pidgin.h:51
+#. Translators may want to transliterate the name.
+#. It is not to be translated.
 msgid "Pidgin"
 msgstr "Pidgin"
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:352
 msgid "Open All Messages"
 msgstr "Mở mọi tin nhẳn"
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:405
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have mail!</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Có thư mới !</span>"
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:548
 #, c-format
 msgid "%s has %d new message."
 msgid_plural "%s has %d new messages."
 msgstr[0] "%s có %d tin nhẳn mới."
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:572
 #, c-format
 msgid "<b>%d new email.</b>"
 msgid_plural "<b>%d new emails.</b>"
 msgstr[0] "<b>%d thÆ° má»›i.</b>"
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:1004
 #, c-format
 msgid "The browser command \"%s\" is invalid."
 msgstr "Lệnh trình duyệt « %s » không hợp lệ."
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:1006
-#: ../pidgin/gtknotify.c:1018
-#: ../pidgin/gtknotify.c:1031
-#: ../pidgin/gtknotify.c:1159
 msgid "Unable to open URL"
 msgstr "Không thể mở địa chỉ URL"
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:1016
-#: ../pidgin/gtknotify.c:1029
 #, c-format
 msgid "Error launching \"%s\": %s"
 msgstr "Lỗi khởi chạy « %s »: %s"
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:1160
 msgid ""
 "The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
-msgstr "Đã chọn lệnh chạy trình duyệt « Bằng tay », nhưng không cung cấp lệnh nào."
+msgstr ""
+"Đã chọn lệnh chạy trình duyệt « Bằng tay », nhưng không cung cấp lệnh nào."
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:265
 msgid "The following plugins will be unloaded."
 msgstr "Những phần bổ sung theo đây sẽ được bỏ nạp."
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:284
 msgid "Multiple plugins will be unloaded."
 msgstr "Nhiều phần bổ sung sẽ được bỏ nạp."
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:288
 msgid "Unload Plugins"
 msgstr "Bỏ nạp phần bổ sung"
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:308
 msgid "Could not unload plugin"
 msgstr "Không thể bỏ nạp phần bổ sung"
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:309
 msgid ""
 "The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next "
 "startup."
-msgstr "Không thể bỏ nạp phần bổ sung ngay bây giờ, nhưng nó sẽ bị tắt vào lúc khởi chạy kế tiếp."
+msgstr ""
+"Không thể bỏ nạp phần bổ sung ngay bây giờ, nhưng nó sẽ bị tắt vào lúc khởi "
+"chạy kế tiếp."
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:417
 #, c-format
 msgid ""
-"%s%s<span weight=\"bold\">Written by:</span>\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Website:</span>\t\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Filename:</span>\t\t%s"
-msgstr "%s%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Tác giả:</span>\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Trang chủ:</span>\t\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Tên tập tin:</span>\t%s"
-
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:427
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"<span foreground=\"#ff0000\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
+"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
 "Check the plugin website for an update.</span>"
-msgstr "%s\n"
-"<span foreground=\"#ff0000\" weight=\"bold\">Lá»—i: %s\n"
+msgstr ""
+"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Lá»—i: %s\n"
 "Hãy kiểm tra địa chỉ Web của phần bổ sung để tìm bản cập nhật.</span>"
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:553
+msgid "Author"
+msgstr "Tác giả"
+
+msgid "<b>Written by:</b>"
+msgstr "<b>Tạo bởi:</b>"
+
+msgid "<b>Web site:</b>"
+msgstr "<b>Địa chỉ Web:</b>"
+
+msgid "<b>Filename:</b>"
+msgstr "<b>Tên tập tin:</b>"
+
 msgid "Configure Pl_ugin"
 msgstr "Cấ_u hình phần bổ sung"
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:616
 msgid "<b>Plugin Details</b>"
 msgstr "<b>Chi tiết về phần bổ sung</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:157
 msgid "Select a file"
 msgstr "Chọn tập tin"
 
-#.Create the "Pounce on Whom" frame.
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:539
+#. Create the "Pounce on Whom" frame.
 msgid "Pounce on Whom"
 msgstr "Thông báo cho ai"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:566
 msgid "_Buddy name:"
 msgstr "Tên _bạn chát:"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:600
 msgid "Si_gns on"
 msgstr "Đăn_g nhập"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:602
 msgid "Signs o_ff"
 msgstr "Đăng _xuất"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:604
 msgid "Goes a_way"
 msgstr "Đi _vắng"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:606
 msgid "Ret_urns from away"
 msgstr "Có mặt t_rở lại"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:608
 msgid "Becomes _idle"
 msgstr "Rơ_i vào trạng thái nghỉ"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:610
 msgid "Is no longer i_dle"
 msgstr "%s h_oạt động trở lại."
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:612
 msgid "Starts _typing"
 msgstr "_Bắt đầu gõ phím"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:614
 msgid "P_auses while typing"
 msgstr "Tạm _dừng khi gõ phím"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:616
 msgid "Stops t_yping"
 msgstr "Ngừng gõ _phím"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:618
 msgid "Sends a _message"
 msgstr "Gửi tin _nhẳn"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:661
 msgid "Ope_n an IM window"
 msgstr "_Mở cửa sổ Nhắn Tin"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:663
 msgid "_Pop up a notification"
 msgstr "Thông _báo tự mở"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:665
 msgid "Send a _message"
 msgstr "Gửi tin _nhẳn"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:667
 msgid "E_xecute a command"
 msgstr "Thực thi _lệnh"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:669
 msgid "P_lay a sound"
 msgstr "Chơi âm th_anh"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:675
 msgid "Brows_e..."
 msgstr "Du_yệt..."
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:677
 msgid "Br_owse..."
 msgstr "_Duyệt..."
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:678
 msgid "Pre_view"
 msgstr "_Xem thá»­"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:810
 msgid "P_ounce only when my status is not Available"
 msgstr "Thông báo chỉ khi trạng thái của tôi không phải « Có mặt »"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:815
 msgid "_Recurring"
 msgstr "_Lặp lại"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1258
 msgid "Pounce Target"
 msgstr "Đích thông báo"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:386
-#: ../pidgin/pixmaps/emotes/default/24/default.theme.in.h:1
-msgid "Default"
-msgstr "Mặc định"
-
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:517
 msgid "Smiley theme failed to unpack."
 msgstr "Sắc thái hình cười không giải nén được."
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:644
 msgid "Install Theme"
 msgstr "Cài đặt sắc thái"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:697
 msgid ""
 "Select a smiley theme that you would like to use from the list below. New "
 "themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme list."
-msgstr "Chọn một sắc thái hình cười mà bạn muốn dùng từ danh sách bên dưới. Cài đặt sắc thái mới "
-"bằng cách kéo và thả chúng vào danh sách sắc thái."
+msgstr ""
+"Chọn một sắc thái hình cười mà bạn muốn dùng từ danh sách bên dưới. Cài đặt "
+"sắc thái mới bằng cách kéo và thả chúng vào danh sách sắc thái."
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:732
 msgid "Icon"
 msgstr "Biểu tượng"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:894
+msgid "Keyboard Shortcuts"
+msgstr "Phím tắt"
+
+msgid "Cl_ose conversations with the Escape key"
+msgstr "Đóng cuộc th_oại dùng phím Esc"
+
 msgid "System Tray Icon"
 msgstr "Biểu tượng trên khay"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:895
 msgid "_Show system tray icon:"
 msgstr "_Hiện biểu tượng trên khay:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:898
 msgid "On unread messages"
 msgstr "Khi có tin nhẳn chưa đọc"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:904
 msgid "Conversation Window Hiding"
 msgstr "Ẩn cửa sổ cuộc thoại"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:905
 msgid "_Hide new IM conversations:"
 msgstr "Ẩn cuộc t_hoại Tin Nhắn mới:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:908
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2045
 msgid "When away"
 msgstr "Khi vắng mặt"
 
-#.All the tab options!
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:916
+#. All the tab options!
 msgid "Tabs"
 msgstr "Thẻ"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:918
 msgid "Show IMs and chats in _tabbed windows"
 msgstr "Hiển thị Tin Nhắn và Chát trong cửa sổ có _thẻ"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:932
 msgid "Show close b_utton on tabs"
 msgstr "Hiện _cái nút đóng trên thẻ"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:935
 msgid "_Placement:"
 msgstr "_Vị trí:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:937
 msgid "Top"
 msgstr "bên Trên"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:938
 msgid "Bottom"
-msgstr "bên Dưới"
+msgstr "Bên dưới"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:939
 msgid "Left"
-msgstr "bên Trái"
+msgstr "Bên trái"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:940
 msgid "Right"
-msgstr "bên Phải"
+msgstr "Bên phải"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:942
 msgid "Left Vertical"
 msgstr "Bên trái thẳng đứng"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:943
 msgid "Right Vertical"
 msgstr "Bên phải thẳng đứng"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:950
 msgid "N_ew conversations:"
 msgstr "C_uộc thoại mới"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:996
 msgid "Show _formatting on incoming messages"
 msgstr "Hiện định _dạng trên tin nhẳn gửi đến"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:999
+msgid "Close IMs immediately when the tab is closed"
+msgstr "Đóng Tin Nhắn ngay khi thẻ bị đóng"
+
 msgid "Show _detailed information"
 msgstr "Hiện thông t_in chi tiết"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1001
 msgid "Enable buddy ic_on animation"
 msgstr "Bật h_oạt cảnh biểu tượng bạn chát"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1008
 msgid "_Notify buddies that you are typing to them"
 msgstr "Thô_ng báo bạn chát mà bạn đang _gõ tin cho họ"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1011
 msgid "Highlight _misspelled words"
 msgstr "Tô _sáng từ sai chính tả"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1015
 msgid "Use smooth-scrolling"
 msgstr "Cuộn mịn"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1018
 msgid "F_lash window when IMs are received"
 msgstr "Nhấp nhá_y cửa sổ khi nhận tin nhắn"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1020
 msgid "Minimi_ze new conversation windows"
 msgstr "Th_u nhỏ cửa sổ cuộc thoại mới"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1024
+msgid "Minimum input area height in lines:"
+msgstr "Bề cao vùng nhập tối thiểu theo dòng:"
+
 msgid "Font"
 msgstr "Phông"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1026
 msgid "Use document font from _theme"
 msgstr "Dùng phông tài liệu từ sắc _thái"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1028
 msgid "Use font from _theme"
 msgstr "Dùng phông từ sắc _thái"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1030
 msgid "Conversation _font:"
 msgstr "_Phông cuộc thoại:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1044
 msgid "Default Formatting"
 msgstr "Định dạng mặc định"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1063
 msgid ""
 "This is how your outgoing message text will appear when you use protocols "
 "that support formatting."
-msgstr "Văn bản trong tin nhẳn gửi đi của bạn sẽ hiển thị như dưới đây khi bạn dùng giao thức hỗ trợ định dạng văn bản. :)"
+msgstr ""
+"Văn bản trong tin nhẳn gửi đi của bạn sẽ hiển thị như dưới đây khi bạn dùng "
+"giao thức hỗ trợ định dạng văn bản. :)"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1123
 msgid "Cannot start proxy configuration program."
 msgstr "Không thể khởi chạy chương trình cấu hình máy phục vụ ủy nhiệm."
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1135
 msgid "Cannot start browser configuration program."
 msgstr "Không thể khởi chạy chương trình cấu hình trình duyệt."
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1155
 msgid "ST_UN server:"
 msgstr "Máy phục vụ ST_UN:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1167
 msgid "<span style=\"italic\">Example: stunserver.org</span>"
 msgstr "<span style=\"italic\">Thí dụ : stunserver.org</span>"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1171
 msgid "_Autodetect IP address"
 msgstr "Tự động tìm r_a địa chỉ IP"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1180
 msgid "Public _IP:"
 msgstr "_IP công:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1211
 msgid "Ports"
 msgstr "Cổng"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1214
 msgid "_Enable automatic router port forwarding"
 msgstr "_Bật tự động chuyển tiếp cổng từ bộ định tuyến"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1217
 msgid "_Manually specify range of ports to listen on"
 msgstr "Xác định bằng tay phạ_m vi các cổng trên chúng cần lắng nghe"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1220
 msgid "_Start port:"
 msgstr "Cổng đầ_u :"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1227
 msgid "_End port:"
 msgstr "Cổng cuố_i:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1235
 msgid "Proxy Server &amp; Browser"
 msgstr "Máy phục vụ ủy nhiệm và Trình duyệt"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1243
 msgid "<b>Proxy configuration program was not found.</b>"
 msgstr "<b>KhÃ