im.pidgin.pidgin: 922f7647123d83eea1a68bead777a0403fd75523

nosnilmot at pidgin.im nosnilmot at pidgin.im
Thu Feb 28 10:52:59 EST 2008


-----------------------------------------------------------------
Revision: 922f7647123d83eea1a68bead777a0403fd75523
Ancestor: f0b1524ec805a0ab10b64ca842f451e66eedf386
Author: nosnilmot at pidgin.im
Date: 2008-02-28T15:39:42
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/922f7647123d83eea1a68bead777a0403fd75523

Modified files:
    po/ChangeLog po/vi.po

ChangeLog: 

Vietnamese translation updated (Clytie Siddall)
Closes #4466

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ChangeLog	0252cb1cc91add2f1d17ed5190cdaaf8ef0f631b
+++ po/ChangeLog	1d62b64ec8e7c15e98e7c004f932807a824e10e6
@@ -7,6 +7,7 @@ version 2.4.0
 	* Sinhala translation added (Danishka Navin)
 	* Slovenian transalation updated (Martin Srebotnjak)
 	* Spanish translation updated (Javier Fernández-Sanguino)
+	* Vietnamese translation updated (Clytie Siddall)
 
 version 2.3.1
 	* German translation updated (Jochen Kemnade, Björn Voigt)
============================================================
--- po/vi.po	c0ffc0be66094841d78c64f38c398d99cb1d0179
+++ po/vi.po	3bbc8dd29f4b1d15a07e6e876975d7b58dc919c6
@@ -1,37 +1,40 @@
-# Vietnamese Translation for Gaim.
-# Copyright (C) 2003 Gnome i18n Project for Vietnamese
-# This file is distributed under the same license as the Version package.
-# Đóng góp dịch Gaim UI Catalog sang tiếng Việt :
+# Vietnamese Translation for Pidgin.
+# Copyright © 2007 Gnome i18n Project for Vietnamese
+# Đóng góp dịch Pidgin UI Catalog sang tiếng Việt :
 # Nguyễn Văn Vũ <vncasper at yahoo.com>.
-# Nguyá»…n Minh HÆ°Æ¡ng "<parfumi at yahoo.com>.
+# Nguyá»…n Minh HÆ°Æ¡ng <parfumi at yahoo.com>.
 # Nguyễn Tiến Hải Bình <zecoj at yahoo.com>.
 # Trinh Minh Thanh <tmthanh at yahoo.com>.
 # Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds at users.sf.net>.
-# 
-# 
+# Nguyễn Xuân Nguyên <xxxnnn at gmail.com>, 2007.
+# Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>, 2007.
 msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CVS Version of Gaim-vi \n"
+""
+msgstr "Project-Id-Version: CVS Version of Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-28 15:32-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-01-09 15:05+0700\n"
-"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh at yahoo.com>\n"
-"Language-Team: Gnome-Vi Team <gnomevi-list at lists.sourceforge.net> \n"
+"POT-Creation-Date: 2007-12-21 03:21-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-12-23 22:27+1030\n"
+"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <vi-VN at googlegroups.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b1\n"
 
-#: ../finch/finch.c:64 ../finch/finch.c:301 ../finch/finch.c:330
-#: ../finch/finch.c:418
-#, fuzzy
+#.Translators may want to transliterate the name.
+#.It is not to be translated.
+#: ../finch/finch.c:64
+#: ../finch/finch.c:300
+#: ../finch/finch.c:329
+#: ../finch/finch.c:417
 msgid "Finch"
-msgstr "Tiếng Pháp"
+msgstr "Finch"
 
 #: ../finch/finch.c:206
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
-msgstr "Gaim %s. Chạy '%s -h' để biết thêm thông tin.\n"
+msgstr "%s. Chạy '%s -h' để biết thêm thông tin.\n"
 
 #: ../finch/finch.c:208
 #, c-format
@@ -44,40 +47,55 @@ msgid ""
 " -h, --help     display this help and exit\n"
 " -n, --nologin    don't automatically login\n"
 " -v, --version    display the current version and exit\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s\n"
+"Cách sử dụng: %s [TÙY_CHỌN]...\n"
+"\n"
+" -c, --config=THƯ_MỤC  dùng thư mục này cho các tập tin cấu hình\n"
+" -d, --debug     in các thông điệp gỡ lỗi ra thiết bị xuất chuẩn\n"
+" -h, --help     hiện trợ giúp này rồi thoát\n"
+" -n, --nologin    đừng tự động đăng nhập\n"
+" -v, --version    hiện phiên bản hiện thời rồi thoát\n"
 
-#: ../finch/finch.c:328 ../pidgin/gtkmain.c:711
+#: ../finch/finch.c:327
+#: ../pidgin/gtkmain.c:741
 #, c-format
 msgid ""
 "%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
 "investigate and complete the migration by hand. Please report this error at "
 "http://developer.pidgin.im"
-msgstr ""
+msgstr "%s đã gặp lỗi khi nâng cấp thiết lập của bạn từ %s lên %s. Hãy kiểm tra và nâng cấp xong bằng tay. Vui lòng thông báo lỗi này ở « http://developer.pidgin.im »."
 
-#: ../finch/gntaccount.c:124 ../finch/gntaccount.c:484 ../finch/gntblist.c:300
-#: ../finch/gntblist.c:433 ../finch/gntblist.c:446 ../finch/gntplugin.c:186
-#: ../finch/gntplugin.c:234 ../finch/gntstatus.c:301 ../finch/gntstatus.c:310
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:115 ../finch/plugins/gntclipboard.c:121
+#: ../finch/gntaccount.c:124
+#: ../finch/gntaccount.c:484
+#: ../finch/gntblist.c:334
+#: ../finch/gntblist.c:467
+#: ../finch/gntblist.c:480
+#: ../finch/gntplugin.c:196
+#: ../finch/gntplugin.c:244
+#: ../finch/gntstatus.c:301
+#: ../finch/gntstatus.c:310
+#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:115
+#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:121
 #: ../finch/plugins/gntclipboard.c:128
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2029
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2034
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:677
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:688
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1515
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1568
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:328
-#: ../libpurple/protocols/qq/im.c:576 ../libpurple/protocols/silc/ops.c:57
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1456
+#: ../libpurple/protocols/qq/im.c:576
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:57
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1460
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1451
 msgid "Error"
 msgstr "Lá»—i"
 
 #: ../finch/gntaccount.c:124
-#, fuzzy
 msgid "Account was not added"
-msgstr "Thông tin tài khoản"
+msgstr "Tài khoản chưa được thêm"
 
 #: ../finch/gntaccount.c:125
 msgid "Screenname of an account must be non-empty."
-msgstr ""
+msgstr "Tên hiển thị của tài khoản không thể là rỗng."
 
 #: ../finch/gntaccount.c:437
 msgid "New mail notifications"
@@ -89,71 +107,97 @@ msgid "There's no protocol plugins insta
 
 #: ../finch/gntaccount.c:485
 msgid "There's no protocol plugins installed."
-msgstr ""
+msgstr "Chưa cài đặt phần bổ sung giao thức."
 
 #: ../finch/gntaccount.c:486
 msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
-msgstr ""
+msgstr "(Rất có thể là bạn quên chạy lệnh « make install ».)"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:496 ../finch/gntconn.c:136
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1473 ../pidgin/gtkblist.c:4040
+#: ../finch/gntaccount.c:496
+#: ../finch/gntconn.c:137
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:1464
+#: ../pidgin/gtkblist.c:4460
 msgid "Modify Account"
-msgstr "Hiệu chỉnh tài khoản"
+msgstr "Sửa tài khoản"
 
 #: ../finch/gntaccount.c:496
-#, fuzzy
 msgid "New Account"
-msgstr "Tài khoản"
+msgstr "Tài khoản mới"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:521 ../pidgin/gtkft.c:696
+#: ../finch/gntaccount.c:521
+#: ../pidgin/gtkft.c:696
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Giao thức:"
 
 #: ../finch/gntaccount.c:529
 #: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:290
-#, fuzzy
 msgid "Screen name:"
 msgstr "Tên hiển thị:"
 
 #: ../finch/gntaccount.c:542
 msgid "Password:"
-msgstr "Mật khẩu:"
+msgstr "Mật khẩu :"
 
 #: ../finch/gntaccount.c:552
 msgid "Alias:"
 msgstr "Bí danh:"
 
-#. Cancel button
-#. Cancel
-#: ../finch/gntaccount.c:575 ../finch/gntaccount.c:638
-#: ../finch/gntaccount.c:889 ../finch/gntblist.c:344 ../finch/gntblist.c:421
-#: ../finch/gntblist.c:456 ../finch/gntblist.c:803 ../finch/gntblist.c:1005
-#: ../finch/gntblist.c:1101 ../finch/gntblist.c:2222 ../finch/gntcertmgr.c:91
-#: ../finch/gntplugin.c:379 ../finch/gntpounce.c:459 ../finch/gntpounce.c:667
-#: ../finch/gntprefs.c:265 ../finch/gntsound.c:1058 ../finch/gntstatus.c:145
-#: ../finch/gntstatus.c:485 ../finch/gntstatus.c:610
-#: ../libpurple/account.c:1013 ../libpurple/account.c:1263
-#: ../libpurple/account.c:1298 ../libpurple/conversation.c:1215
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:51 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:507
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:666 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:803
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:884
+#.Cancel button
+#.Cancel
+#: ../finch/gntaccount.c:575
+#: ../finch/gntaccount.c:638
+#: ../finch/gntaccount.c:889
+#: ../finch/gntblist.c:378
+#: ../finch/gntblist.c:455
+#: ../finch/gntblist.c:490
+#: ../finch/gntblist.c:836
+#: ../finch/gntblist.c:1038
+#: ../finch/gntblist.c:1134
+#: ../finch/gntblist.c:2271
+#: ../finch/gntblist.c:2334
+#: ../finch/gntcertmgr.c:91
+#: ../finch/gntplugin.c:532
+#: ../finch/gntpounce.c:472
+#: ../finch/gntpounce.c:680
+#: ../finch/gntprefs.c:265
+#: ../finch/gntsound.c:1058
+#: ../finch/gntstatus.c:145
+#: ../finch/gntstatus.c:485
+#: ../finch/gntstatus.c:610
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:181
+#: ../libpurple/account.c:1116
+#: ../libpurple/account.c:1405
+#: ../libpurple/account.c:1440
+#: ../libpurple/conversation.c:1215
+#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:51
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:508
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:667
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:804
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:886
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:728
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2413
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2449
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2428
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2464
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:786
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1008
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1017
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1737
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:874
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:184
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1047
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1056
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1761
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1109
+#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:202
 #: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:78
 #: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:400
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:287 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:304
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:321 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:338
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:359
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6094
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1046
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:484
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:291
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:308
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:325
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:342
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:363
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:287
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:304
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:321
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:338
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:359
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6119
+#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1048
+#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:525
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:214
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:411
 #: ../libpurple/protocols/qq/group.c:124
@@ -164,613 +208,744 @@ msgstr "Bí danh:"
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:113
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:172
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:266
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3388
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3474
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3645
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5397
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5487
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5612
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3430
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3516
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3690
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5443
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5533
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5658
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:455
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1076
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1191
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:616
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:746
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1816
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:823
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1031
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1079
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1194
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:620
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:750
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1820
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:966
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1174
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:468
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1084
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1189
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1087
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1192
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:600
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:730
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1904
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:736
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:942
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1032
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3498
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3509 ../pidgin/gtkaccount.c:1908
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2495 ../pidgin/gtkblist.c:5967
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:197 ../pidgin/gtkdialogs.c:773
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:912 ../pidgin/gtkdialogs.c:1004
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1024 ../pidgin/gtkdialogs.c:1048
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1070 ../pidgin/gtkdialogs.c:1118
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1159 ../pidgin/gtkdialogs.c:1215
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1254 ../pidgin/gtkdialogs.c:1281
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:435 ../pidgin/gtklog.c:328
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:289 ../pidgin/gtkpounce.c:1101
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:563 ../pidgin/gtkprivacy.c:579
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:604 ../pidgin/gtkprivacy.c:618
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:271 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:345
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1574
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1028
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3510
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3521
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:1859
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2417
+#: ../pidgin/gtkblist.c:6672
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:197
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:781
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:920
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1012
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1032
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1056
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1078
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1126
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1167
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1223
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1262
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1289
+#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:435
+#: ../pidgin/gtklog.c:328
+#: ../pidgin/gtkplugin.c:289
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1113
+#: ../pidgin/gtkprivacy.c:539
+#: ../pidgin/gtkprivacy.c:555
+#: ../pidgin/gtkprivacy.c:580
+#: ../pidgin/gtkprivacy.c:594
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:272
+#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:345
+#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1593
 msgid "Cancel"
-msgstr "Bỏ qua"
+msgstr "Thôi"
 
-#. Save button
-#. Save
-#: ../finch/gntaccount.c:579 ../finch/gntcertmgr.c:311
-#: ../finch/gntplugin.c:379 ../finch/gntpounce.c:465 ../finch/gntprefs.c:265
-#: ../finch/gntsound.c:1055 ../finch/gntstatus.c:488 ../finch/gntstatus.c:598
-#: ../libpurple/account.c:1297 ../libpurple/plugins/buddynote.c:50
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:727 ../pidgin/gtkdebug.c:749
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:277
+#.Save button
+#.Save
+#: ../finch/gntaccount.c:579
+#: ../finch/gntcertmgr.c:311
+#: ../finch/gntdebug.c:297
+#: ../finch/gntplugin.c:532
+#: ../finch/gntpounce.c:478
+#: ../finch/gntprefs.c:265
+#: ../finch/gntsound.c:1055
+#: ../finch/gntstatus.c:488
+#: ../finch/gntstatus.c:598
+#: ../libpurple/account.c:1439
+#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:50
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:727
+#: ../pidgin/gtkdebug.c:749
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:278
 msgid "Save"
 msgstr "LÆ°u"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:632 ../pidgin/gtkaccount.c:1900
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:333 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1568
+#: ../finch/gntaccount.c:632
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:1851
+#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:333
+#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1587
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
 msgstr "Bạn chắc chắn muốn xóa %s không?"
 
 #: ../finch/gntaccount.c:635
-#, fuzzy
 msgid "Delete Account"
-msgstr "Tài khoản"
+msgstr "Xoá tài khoản"
 
-#. Delete button
-#: ../finch/gntaccount.c:637 ../finch/gntaccount.c:707
-#: ../finch/gntcertmgr.c:319 ../finch/gntpounce.c:666 ../finch/gntpounce.c:729
-#: ../finch/gntstatus.c:144 ../finch/gntstatus.c:210
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1907 ../pidgin/gtklog.c:327
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1100 ../pidgin/gtkrequest.c:274
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:344 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1573
+#.Delete button
+#: ../finch/gntaccount.c:637
+#: ../finch/gntaccount.c:707
+#: ../finch/gntcertmgr.c:319
+#: ../finch/gntpounce.c:679
+#: ../finch/gntpounce.c:742
+#: ../finch/gntstatus.c:144
+#: ../finch/gntstatus.c:210
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:1858
+#: ../pidgin/gtklog.c:327
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1112
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:275
+#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:344
+#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1592
 msgid "Delete"
-msgstr "Xóa"
+msgstr "Xoá"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:669 ../finch/gntblist.c:2119 ../finch/gntui.c:82
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2325 ../pidgin/gtkdocklet.c:522
+#: ../finch/gntaccount.c:669
+#: ../finch/gntblist.c:2168
+#: ../finch/gntui.c:82
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2276
+#: ../pidgin/gtkdocklet.c:715
 msgid "Accounts"
 msgstr "Tài khoản"
 
 #: ../finch/gntaccount.c:675
-#, fuzzy
 msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
-msgstr "Bạn đang chờ xác thực của các buddy sau đây"
+msgstr "Bạn có thể bật/tắt tài khoản trong danh sách này."
 
-#. Add button
-#: ../finch/gntaccount.c:698 ../finch/gntaccount.c:888 ../finch/gntblist.c:343
-#: ../finch/gntblist.c:421 ../finch/gntblist.c:456 ../finch/gntcertmgr.c:306
-#: ../finch/gntnotify.c:380 ../finch/gntpounce.c:713 ../finch/gntstatus.c:199
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:883 ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:114
+#.Add button
+#: ../finch/gntaccount.c:698
+#: ../finch/gntaccount.c:888
+#: ../finch/gntblist.c:377
+#: ../finch/gntblist.c:455
+#: ../finch/gntblist.c:490
+#: ../finch/gntblist.c:2426
+#: ../finch/gntcertmgr.c:306
+#: ../finch/gntnotify.c:385
+#: ../finch/gntpounce.c:726
+#: ../finch/gntstatus.c:199
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:885
+#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:114
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:173
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:267
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5486
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:615
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:599 ../pidgin/gtkaccount.c:2494
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5966 ../pidgin/gtkconv.c:1659
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:275
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5532
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:619
+#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:599
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2416
+#: ../pidgin/gtkblist.c:6671
+#: ../pidgin/gtkconv.c:1668
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:276
 msgid "Add"
 msgstr "Thêm"
 
-#. Modify button
-#: ../finch/gntaccount.c:703 ../finch/gntpounce.c:721
-#, fuzzy
+#.Modify button
+#: ../finch/gntaccount.c:703
+#: ../finch/gntpounce.c:734
 msgid "Modify"
-msgstr "_Hiệu chỉnh"
+msgstr "Sá»­a"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:811 ../pidgin/gtkaccount.c:2441
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntaccount.c:811
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2363
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
-msgstr "%s%s%s%s đã tạo %s buddy của người dùng %s%s%s"
+msgstr "%s%s%s%s đã đặt %s là bạn thân của họ%s%s"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:884 ../pidgin/gtkaccount.c:2493
+#: ../finch/gntaccount.c:884
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2415
 msgid "Add buddy to your list?"
-msgstr "Có thêm buddy vào danh sách không?"
+msgstr "Có thêm bạn thân vào danh sách của bạn không?"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:944 ../pidgin/gtkaccount.c:2551
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntaccount.c:944
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2473
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add %s to his or her buddy list%s%s"
-msgstr "Người dùng %s (%s) muốn thêm %s vào danh sách buddy của họ."
+msgstr "%s%s%s%s muốn thêm %s vào danh sách bạn bè của họ%s%s"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:969 ../finch/gntaccount.c:972
-#: ../finch/gntaccount.c:999 ../pidgin/gtkaccount.c:2574
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2580
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntaccount.c:969
+#: ../finch/gntaccount.c:972
+#: ../finch/gntaccount.c:999
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2496
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2502
 msgid "Authorize buddy?"
-msgstr "Thẩm tra"
+msgstr "Cho phép bạn thân không?"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:976 ../finch/gntaccount.c:1003
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2575 ../pidgin/gtkaccount.c:2581
+#: ../finch/gntaccount.c:976
+#: ../finch/gntaccount.c:1003
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2497
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2503
 msgid "Authorize"
-msgstr "Thẩm tra"
+msgstr "Cho phép"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:977 ../finch/gntaccount.c:1004
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2576 ../pidgin/gtkaccount.c:2582
+#: ../finch/gntaccount.c:977
+#: ../finch/gntaccount.c:1004
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2498
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2504
 msgid "Deny"
 msgstr "Từ chối"
 
-#: ../finch/gntblist.c:289
+#: ../finch/gntblist.c:323
 msgid "You must provide a screename for the buddy."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn cần phải cung cấp một tên hiển thị cho bạn thân."
 
-#: ../finch/gntblist.c:291
+#: ../finch/gntblist.c:325
 msgid "You must provide a group."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn cần phải cung cấp một nhóm."
 
-#: ../finch/gntblist.c:293
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:327
 msgid "You must select an account."
-msgstr "Hãy nhập tên đăng nhập của bạn."
+msgstr "Bạn cần phải chọn một tài khoản."
 
-#: ../finch/gntblist.c:295
+#: ../finch/gntblist.c:329
 msgid "The selected account is not online."
-msgstr ""
+msgstr "Tài khoản đã chọn không phải hiện thời trực tuyến."
 
-#: ../finch/gntblist.c:300
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:334
 msgid "Error adding buddy"
-msgstr "Lỗi chạy \"lệnh\" : %s"
+msgstr "Lỗi thêm bạn thân"
 
-#: ../finch/gntblist.c:325 ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2888
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1981 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:980
+#: ../finch/gntblist.c:359
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2893
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:1932
+#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:969
 msgid "Screen Name"
 msgstr "Tên hiển thị"
 
-#: ../finch/gntblist.c:328 ../finch/gntblist.c:410 ../finch/gntblist.c:1250
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1395
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:606
+#: ../finch/gntblist.c:362
+#: ../finch/gntblist.c:444
+#: ../finch/gntblist.c:1283
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1551
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1402
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:610
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:590
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:704
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:788
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1207 ../pidgin/gtkdialogs.c:1023
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1047 ../pidgin/gtkdialogs.c:1069
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:278
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1207
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1031
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1055
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1077
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:279
 msgid "Alias"
-msgstr "Bí danh:"
+msgstr "Bí danh"
 
-#: ../finch/gntblist.c:331 ../finch/gntblist.c:413
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:365
+#: ../finch/gntblist.c:447
 msgid "Group"
-msgstr "Nhóm:"
+msgstr "Nhóm"
 
-#: ../finch/gntblist.c:335 ../finch/gntblist.c:401 ../finch/gntblist.c:1305
-#: ../finch/gntnotify.c:174 ../finch/gntstatus.c:576
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:153 ../libpurple/plugins/idle.c:190
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3008 ../pidgin/gtknotify.c:506
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1268 ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:445
+#: ../finch/gntblist.c:369
+#: ../finch/gntblist.c:435
+#: ../finch/gntblist.c:1338
+#: ../finch/gntblist.c:2257
+#: ../finch/gntblist.c:2321
+#: ../finch/gntnotify.c:174
+#: ../finch/gntstatus.c:576
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:153
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:190
+#: ../pidgin/gtkblist.c:3154
+#: ../pidgin/gtknotify.c:514
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1280
+#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:445
 msgid "Account"
 msgstr "Tài khoản"
 
-#: ../finch/gntblist.c:341 ../finch/gntblist.c:852
+#: ../finch/gntblist.c:375
+#: ../finch/gntblist.c:885
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:725
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1027
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1072
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1182
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1030
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1075
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1185
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:737
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1033
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1080
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1180
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3343 ../pidgin/gtkblist.c:5483
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1036
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1083
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1183
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3355
+#: ../pidgin/gtkblist.c:6160
 #: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:445
 msgid "Add Buddy"
-msgstr "Thêm Buddy"
+msgstr "Thêm bạn thân"
 
-#: ../finch/gntblist.c:341
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:375
 msgid "Please enter buddy information."
-msgstr "Hãy nhập một buddy để thông báo."
+msgstr "Hãy nhập thông tin về bạn thân."
 
-#: ../finch/gntblist.c:370 ../libpurple/blist.c:1209
+#: ../finch/gntblist.c:404
+#: ../libpurple/blist.c:1210
 msgid "Chats"
 msgstr "Cuá»™c Chat"
 
-#. Extract their Name and put it in
-#: ../finch/gntblist.c:407 ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:924
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:927
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1584 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1649
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1676
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:44 ../pidgin/gtkplugin.c:582
-#: ../pidgin/gtkroomlist.c:618
+#.Extract their Name and put it in
+#: ../finch/gntblist.c:441
+#: ../finch/gntblist.c:2252
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:975
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:978
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1732
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1797
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1824
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1585
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1650
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1677
+#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:44
+#: ../pidgin/gtkplugin.c:599
+#: ../pidgin/gtkroomlist.c:767
 #: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:132
 #: ../pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:123
 msgid "Name"
 msgstr "Tên"
 
-#: ../finch/gntblist.c:416 ../finch/gntblist.c:819
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:450
+#: ../finch/gntblist.c:852
 msgid "Auto-join"
 msgstr "Tá»± Ä‘á»™ng tham gia"
 
-#: ../finch/gntblist.c:419 ../finch/gntblist.c:854 ../pidgin/gtkblist.c:5859
+#: ../finch/gntblist.c:453
+#: ../finch/gntblist.c:887
+#: ../pidgin/gtkblist.c:6556
 msgid "Add Chat"
 msgstr "Thêm Chat"
 
-#: ../finch/gntblist.c:420
+#: ../finch/gntblist.c:454
 msgid "You can edit more information from the context menu later."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn có thể soạn thảo thông tin thêm từ trình đơn ngữ cảnh về sau."
 
-#: ../finch/gntblist.c:433 ../finch/gntblist.c:446
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:467
+#: ../finch/gntblist.c:480
 msgid "Error adding group"
-msgstr "Lỗi chạy \"lệnh\" : %s"
+msgstr "Lỗi thêm nhóm"
 
-#: ../finch/gntblist.c:434
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:468
 msgid "You must give a name for the group to add."
-msgstr "Hãy nhập tên nhóm được thêm vào."
+msgstr "Bạn cần phải nhập tên cho nhóm cần thêm."
 
-#: ../finch/gntblist.c:447
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:481
 msgid "A group with the name already exists."
-msgstr "Tập tin này đã tồn tại rồi"
+msgstr "Một nhóm tên đó đã có."
 
-#: ../finch/gntblist.c:454 ../finch/gntblist.c:856
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5396
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5484 ../pidgin/gtkblist.c:5963
+#: ../finch/gntblist.c:488
+#: ../finch/gntblist.c:889
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5442
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5530
+#: ../pidgin/gtkblist.c:6668
 msgid "Add Group"
 msgstr "Thêm nhóm"
 
-#: ../finch/gntblist.c:454
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:488
 msgid "Enter the name of the group"
-msgstr "Hãy nhập tên nhóm được thêm vào."
+msgstr "Hãy nhập tên của nhóm"
 
-#: ../finch/gntblist.c:802
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:835
 msgid "Edit Chat"
-msgstr "Thêm Chat"
+msgstr "Sá»­a Chat"
 
-#: ../finch/gntblist.c:802
+#: ../finch/gntblist.c:835
 msgid "Please Update the necessary fields."
-msgstr ""
+msgstr "Hãy cập nhật các trường cần thiết."
 
-#: ../finch/gntblist.c:803 ../finch/gntstatus.c:205
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:836
+#: ../finch/gntstatus.c:205
 msgid "Edit"
-msgstr "_Hiệu chỉnh"
+msgstr "Sá»­a"
 
-#: ../finch/gntblist.c:828
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:861
 msgid "Edit Settings"
-msgstr "Dùng thiết lập môi trường"
+msgstr "Sửa thiết lập"
 
-#: ../finch/gntblist.c:864 ../pidgin/gtkutils.c:931
+#: ../finch/gntblist.c:897
+#: ../pidgin/gtkutils.c:980
 msgid "Information"
 msgstr "Thông tin"
 
-#: ../finch/gntblist.c:864 ../pidgin/gtkutils.c:931
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:897
+#: ../pidgin/gtkutils.c:980
 msgid "Retrieving..."
-msgstr "Đang kết nối..."
+msgstr "Đang lấy..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:904 ../finch/gntconv.c:507
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:899
+#: ../finch/gntblist.c:937
+#: ../finch/gntconv.c:535
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:903
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:883
 msgid "Get Info"
 msgstr "Lấy thông tin"
 
-#: ../finch/gntblist.c:908
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:941
 msgid "Add Buddy Pounce"
-msgstr "Thêm thông _báo Buddy"
+msgstr "Thêm thông báo bạn thân"
 
-#. if (q_bud && is_online(q_bud->status)) {
-#: ../finch/gntblist.c:915 ../finch/gntconv.c:519
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:874
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:654 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:587
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1607
+#.if (q_bud && is_online(q_bud->status)) {
+#: ../finch/gntblist.c:948
+#: ../finch/gntconv.c:547
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1109
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:653
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:588
+#: ../pidgin/gtkconv.c:1616
 msgid "Send File"
 msgstr "Gửi tập tin"
 
-#: ../finch/gntblist.c:919
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:952
 msgid "View Log"
-msgstr "Xem _bản ghi"
+msgstr "Xem sổ theo dõi"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1000
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntblist.c:1033
+#, c-format
 msgid "Please enter the new name for %s"
-msgstr "Hãy nhập tên mới cho nhóm đã chọn."
+msgstr "Hãy nhập tên mới cho %s"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1002 ../finch/gntblist.c:1250
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:1035
+#: ../finch/gntblist.c:1283
 msgid "Rename"
-msgstr "_Đổi tên"
+msgstr "Thay tên"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1002
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:1035
 msgid "Set Alias"
-msgstr "Bí danh:"
+msgstr "Đặt bí danh"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1003
+#: ../finch/gntblist.c:1036
 msgid "Enter empty string to reset the name."
-msgstr ""
+msgstr "Gõ chuỗi rỗng để đặt lại tên."
 
-#: ../finch/gntblist.c:1079
+#: ../finch/gntblist.c:1112
 msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
-msgstr ""
+msgstr "Gỡ bỏ liên lạc này thì cũng gỡ bỏ mọi bạn thân trong liên lạc"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1087
+#: ../finch/gntblist.c:1120
 msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
-msgstr ""
+msgstr "Gỡ bỏ nhóm này thì cũng gỡ bỏ mọi bạn thân trong nhóm"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1092
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntblist.c:1125
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
-msgstr "Bạn chắc chắn muốn xóa %s không?"
+msgstr "Bạn chắc chắn muốn gỡ bỏ %s không?"
 
-#. XXX: anything to do with the returned ui-handle?
-#: ../finch/gntblist.c:1095
-#, fuzzy
+#.XXX: anything to do with the returned ui-handle?
+#: ../finch/gntblist.c:1128
 msgid "Confirm Remove"
-msgstr "Xác nhận tài khoản"
+msgstr "Xác nhận gỡ bỏ"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1100 ../finch/gntblist.c:1252 ../finch/gntft.c:227
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1656 ../pidgin/gtkrequest.c:276
+#: ../finch/gntblist.c:1133
+#: ../finch/gntblist.c:1285
+#: ../finch/gntft.c:227
+#: ../pidgin/gtkconv.c:1665
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:277
 #: ../pidgin/gtkstatusbox.c:264
 msgid "Remove"
-msgstr "Xóa bỏ"
+msgstr "Bỏ"
 
-#. Buddy List
-#: ../finch/gntblist.c:1226 ../finch/gntblist.c:2307 ../finch/gntprefs.c:258
-#: ../finch/gntui.c:83 ../pidgin/gtkblist.c:2688 ../pidgin/gtkblist.c:4284
+#.Buddy List
+#: ../finch/gntblist.c:1259
+#: ../finch/gntblist.c:2479
+#: ../finch/gntprefs.c:258
+#: ../finch/gntui.c:83
+#: ../pidgin/gtkblist.c:4901
 #: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:326
 msgid "Buddy List"
-msgstr "Danh sách Buddy"
+msgstr "Danh sách bạn bè"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1257
+#: ../finch/gntblist.c:1290
 msgid "Place tagged"
-msgstr ""
+msgstr "Nơi có thẻ"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1262
+#: ../finch/gntblist.c:1295
 msgid "Toggle Tag"
-msgstr ""
+msgstr "Bật/tắt thẻ"
 
-#. General
-#: ../finch/gntblist.c:1298 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:637
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1050 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1123
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2207
+#.General
+#: ../finch/gntblist.c:1331
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:638
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1052
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1125
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2228
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:286
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1247
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2214
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2396
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:937
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1544
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1567
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1590
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1613
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1636
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1403 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1587
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1249
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2219
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2411
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:986
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1588
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1602
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1616
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1630
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1644
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1559
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1735
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1410
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1588
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:43
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1535
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1538
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1002
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1186
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1322
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1535
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1324
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1538
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1036
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1179
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1328
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1066 ../pidgin/gtkblist.c:3032
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1066
+#: ../pidgin/gtkblist.c:3178
 msgid "Nickname"
-msgstr "Biệt danh"
+msgstr "Tên hiệu"
 
-#. Idle stuff
-#: ../finch/gntblist.c:1320 ../finch/gntprefs.c:261
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:340
+#.Idle stuff
+#: ../finch/gntblist.c:1353
+#: ../finch/gntprefs.c:261
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:376
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:787
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:951
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:544 ../libpurple/protocols/msn/state.c:32
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2825
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2912
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3097
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:710 ../pidgin/gtkblist.c:3060
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3460 ../pidgin/gtkprefs.c:1925
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:611
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:629
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:637
+#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:32
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:544
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:32
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2842
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2917
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3109
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:710
+#: ../pidgin/gtkblist.c:3206
+#: ../pidgin/gtkblist.c:3631
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:2026
 msgid "Idle"
 msgstr "Nghỉ"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1334
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:1367
 msgid "On Mobile"
-msgstr "Gửi tới thiết bị di động"
+msgstr "Qua điện thoại di động"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1415
+#: ../finch/gntblist.c:1448
 #, c-format
 msgid ""
 "Online: %d\n"
 "Total: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Trực tuyến: %d\n"
+"Tổng: %d"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1424
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntblist.c:1457
+#, c-format
 msgid "Account: %s (%s)"
-msgstr "%s (Mã %s)"
+msgstr "Tài khoản: %s (%s)"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1436
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntblist.c:1469
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Last Seen: %s ago"
-msgstr "<b>Trạng thái:</b> %s"
+msgstr "\n"
+"Xem cuối: %s qua"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1702 ../pidgin/gtkdocklet.c:470
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1072
+#: ../finch/gntblist.c:1738
+#: ../pidgin/gtkdocklet.c:582
 msgid "New..."
 msgstr "Má»›i..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:1709 ../pidgin/gtkdocklet.c:471
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1073
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:1745
+#: ../pidgin/gtkdocklet.c:583
 msgid "Saved..."
-msgstr "Lưu là..."
+msgstr "Đã lưu..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:2087 ../finch/gntplugin.c:255 ../finch/gntui.c:88
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:523 ../pidgin/gtkplugin.c:531
+#: ../finch/gntblist.c:2136
+#: ../finch/gntplugin.c:352
+#: ../finch/gntui.c:88
+#: ../pidgin/gtkdocklet.c:716
+#: ../pidgin/gtkplugin.c:548
 msgid "Plugins"
-msgstr "Plugin"
+msgstr "Phần bổ sung"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2203 ../pidgin/gtkdialogs.c:754
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:893 ../pidgin/gtkdialogs.c:974
-#, fuzzy
-msgid "_Name"
-msgstr "Tên"
-
-#: ../finch/gntblist.c:2208 ../pidgin/gtkdialogs.c:759
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:898 ../pidgin/gtkdialogs.c:979
-#, fuzzy
-msgid "_Account"
-msgstr "Tài _khoản:"
-
-#: ../finch/gntblist.c:2216 ../pidgin/gtkdialogs.c:767
+#: ../finch/gntblist.c:2265
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:775
 msgid "New Instant Message"
-msgstr "Tin nhắn nhanh mới"
+msgstr "Tin nhắn mới"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2218 ../pidgin/gtkdialogs.c:769
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:2267
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:777
 msgid ""
 "Please enter the screen name or alias of the person you would like to IM."
-msgstr ""
-"Hãy nhập tên hiển thị của người mà bạn muốn trò chuyện bằng Nhắn Tin Nhanh.\n"
+msgstr "Hãy nhập tên hiển thị hay bí danh của người mà bạn muốn trò chuyện bằng Nhắn Tin."
 
-#. Not multiline
-#. Not masked?
-#. No hints?
-#: ../finch/gntblist.c:2221 ../finch/gntcertmgr.c:90 ../finch/gntconn.c:135
-#: ../finch/gntnotify.c:80 ../libpurple/account.c:1012
-#: ../libpurple/account.c:1262 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:506
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:665 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:802
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1736
+#.Not multiline
+#.Not masked?
+#.No hints?
+#: ../finch/gntblist.c:2270
+#: ../finch/gntcertmgr.c:90
+#: ../finch/gntconn.c:136
+#: ../finch/gntnotify.c:80
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:180
+#: ../libpurple/account.c:1115
+#: ../libpurple/account.c:1404
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:507
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:666
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:803
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1760
 #: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:399
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:286 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:303
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:320 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:337
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6093
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:290
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:307
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:324
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:341
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:286
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:303
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:320
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:337
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6118
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:454
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1190
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:447
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:482
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:745
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1291
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1815
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:822
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1193
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:449
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:486
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:749
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1293
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1819
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:965
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:467
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1188
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1191
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:425
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:464
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:729
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1297
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1903
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:735
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1031
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3497
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3508 ../pidgin/gtkblist.c:4039
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:195 ../pidgin/gtkdialogs.c:772
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:911 ../pidgin/gtkdialogs.c:1003
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:270
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1027
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3509
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3520
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:195
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:780
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:919
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1011
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:271
 msgid "OK"
-msgstr "Đồng ý"
+msgstr "OK"
 
-#. Create the "Options" frame.
-#: ../finch/gntblist.c:2241 ../finch/gntpounce.c:447 ../pidgin/gtkpounce.c:790
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:2317
+msgid "Channel"
+msgstr "Kênh"
+
+#: ../finch/gntblist.c:2329
+#: ../pidgin/gtkblist.c:960
+msgid "Join a Chat"
+msgstr "Tham gia Chat"
+
+#: ../finch/gntblist.c:2331
+msgid "Please enter the name of the chat you want to join."
+msgstr "Hãy nhập tên của cuộc chat bạn muốn tham gia."
+
+#: ../finch/gntblist.c:2333
+#: ../finch/gntnotify.c:394
+msgid "Join"
+msgstr "Tham gia"
+
+#.Create the "Options" frame.
+#: ../finch/gntblist.c:2371
+#: ../finch/gntpounce.c:460
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:802
 msgid "Options"
-msgstr "/_Tùy chọn"
+msgstr "Tùy chọn"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2247
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:2377
 msgid "Send IM..."
-msgstr "Lưu là..."
+msgstr "Gửi tin nhắn..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:2251
-#, fuzzy
-msgid "Show empty groups"
-msgstr "Theo nhóm"
+#: ../finch/gntblist.c:2382
+msgid "Join Chat..."
+msgstr "Tham gia Chat..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:2257
-#, fuzzy
-msgid "Show offline buddies"
-msgstr "/Buddy/Hiển thị buddy ngoại tuyến"
+#: ../finch/gntblist.c:2387
+msgid "Show"
+msgstr "Hiện"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2263
-#, fuzzy
-msgid "Sort by status"
-msgstr "Trạng thái"
+#: ../finch/gntblist.c:2392
+msgid "Empty groups"
+msgstr "Nhóm rỗng"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2267
-#, fuzzy
-msgid "Sort alphabetically"
-msgstr "Theo vần"
+#: ../finch/gntblist.c:2399
+msgid "Offline buddies"
+msgstr "Bạn thân ngoại tuyến"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2271
-#, fuzzy
-msgid "Sort by log size"
-msgstr "Theo kích thước bản ghi"
+#: ../finch/gntblist.c:2406
+msgid "Sort"
+msgstr "Sắp xếp"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:86 ../pidgin/gtkcertmgr.c:188
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntblist.c:2411
+msgid "By Status"
+msgstr "Theo trạng thái"
+
+#: ../finch/gntblist.c:2416
+#: ../pidgin/gtkblist.c:4123
+msgid "Alphabetically"
+msgstr "Theo abc"
+
+#: ../finch/gntblist.c:2421
+msgid "By Log Size"
+msgstr "Theo kích cỡ sổ theo dõi"
+
+#: ../finch/gntcertmgr.c:86
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:188
 msgid "Certificate Import"
-msgstr "Kết nối"
+msgstr "Nhập chứng nhận"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:87 ../pidgin/gtkcertmgr.c:189
+#: ../finch/gntcertmgr.c:87
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:189
 msgid "Specify a hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Ghi rõ tên máy"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:88 ../pidgin/gtkcertmgr.c:190
+#: ../finch/gntcertmgr.c:88
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:190
 msgid "Type the host name this certificate is for."
-msgstr ""
+msgstr "Gõ tên máy cho đó có chứng nhận này."
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:97 ../pidgin/gtkcertmgr.c:210
+#: ../finch/gntcertmgr.c:97
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:210
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s could not be imported.\n"
 "Make sure that the file is readable and in PEM format.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin %s không thể được nhập khẩu.\n"
+"Hãy kiểm tra xem tập tin có khả năng đọc và theo định dạng PEM.\n"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:99 ../pidgin/gtkcertmgr.c:212
+#: ../finch/gntcertmgr.c:99
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:212
 msgid "Certificate Import Error"
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi nhập khẩu chứng nhận"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:100 ../pidgin/gtkcertmgr.c:213
+#: ../finch/gntcertmgr.c:100
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:213
 msgid "X.509 certificate import failed"
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi nhập khẩu chứng nhận X.509"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:110 ../pidgin/gtkcertmgr.c:224
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntcertmgr.c:110
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:224
 msgid "Select a PEM certificate"
-msgstr "Chọn tập tin"
+msgstr "Chọn chứng nhận PEM"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:127 ../pidgin/gtkcertmgr.c:245
+#: ../finch/gntcertmgr.c:127
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:245
 #, c-format
 msgid ""
 "Export to file %s failed.\n"
 "Check that you have write permission to the target path\n"
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi xuất khẩu ra tập tin %s.\n"
+"Hãy kiểm tra xem bạn có quyền ghi vào đường dẫn đích\n"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:129 ../pidgin/gtkcertmgr.c:247
+#: ../finch/gntcertmgr.c:129
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:247
 msgid "Certificate Export Error"
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi xuất khẩu chứng nhận"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:130 ../pidgin/gtkcertmgr.c:248
+#: ../finch/gntcertmgr.c:130
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:248
 msgid "X.509 certificate export failed"
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi xuất khẩu chứng nhận X.509"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:159 ../pidgin/gtkcertmgr.c:299
+#: ../finch/gntcertmgr.c:159
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:299
 msgid "PEM X.509 Certificate Export"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất khẩu chứng nhận X.509 PEM"
 
 #: ../finch/gntcertmgr.c:188
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Chứng nhận cho %s"
 
 #: ../finch/gntcertmgr.c:195
 #, c-format
@@ -779,446 +954,509 @@ msgid ""
 "\n"
 "SHA1 fingerprint:\n"
 "%s"
-msgstr ""
+msgstr "Tên chung: %s\m"
+"\n"
+"Vân tay SHA1:\n"
+"%s"
 
 #: ../finch/gntcertmgr.c:198
 msgid "SSL Host Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Chứng nhận máy SSL"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:233 ../pidgin/gtkcertmgr.c:372
+#: ../finch/gntcertmgr.c:233
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:372
 #, c-format
 msgid "Really delete certificate for %s?"
-msgstr ""
+msgstr "Thực sự xoá chứng nhận cho %s không?"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:236 ../pidgin/gtkcertmgr.c:374
+#: ../finch/gntcertmgr.c:236
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:374
 msgid "Confirm certificate delete"
-msgstr ""
+msgstr "Xác nhận xoá chứng nhận"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:293 ../pidgin/gtkcertmgr.c:602
+#: ../finch/gntcertmgr.c:293
+#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:601
 msgid "Certificate Manager"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ Quản lý Chứng nhận"
 
-#. Creating the user splits
-#: ../finch/gntcertmgr.c:298 ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:652
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1007
+#.Creating the user splits
+#: ../finch/gntcertmgr.c:298
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:693
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1150
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:918
-#, fuzzy
 msgid "Hostname"
-msgstr "Họ"
+msgstr "Tên máy"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:315 ../finch/gntnotify.c:383 ../pidgin/gtkconv.c:1635
+#: ../finch/gntcertmgr.c:315
+#: ../finch/gntnotify.c:388
+#: ../pidgin/gtkconv.c:1644
 #: ../pidgin/gtkdebug.c:835
 msgid "Info"
 msgstr "Thông tin"
 
-#. Close button
-#: ../finch/gntcertmgr.c:324 ../finch/gntft.c:237 ../finch/gntnotify.c:182
-#: ../finch/gntplugin.c:210 ../finch/gntplugin.c:310 ../finch/gntpounce.c:738
-#: ../finch/gntstatus.c:216 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:403
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:382
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:377 ../pidgin/gtkaccount.c:2468
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:273
+#.Close button
+#: ../finch/gntcertmgr.c:324
+#: ../finch/gntft.c:237
+#: ../finch/gntnotify.c:182
+#: ../finch/gntplugin.c:220
+#: ../finch/gntplugin.c:413
+#: ../finch/gntpounce.c:751
+#: ../finch/gntstatus.c:216
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:407
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:403
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:388
+#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:377
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2390
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:274
 msgid "Close"
 msgstr "Đóng"
 
-#: ../finch/gntconn.c:124
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntconn.c:125
+#, c-format
 msgid "%s (%s)"
-msgstr "%s (Mã %s)"
+msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../finch/gntconn.c:127
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntconn.c:128
+#, c-format
 msgid "%s disconnected."
-msgstr "Đã ngắt kết nối."
+msgstr "%s đã ngắt kết nối."
 
-#: ../finch/gntconn.c:128
+#: ../finch/gntconn.c:129
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "\n"
 "Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error "
 "and re-enable the account."
-msgstr ""
+msgstr "%s\n"
+"\n"
+"Finch sẽ không thử tái kết nối tài khoản đến khi bạn sửa chữa lỗi này và "
+"hiệu lực lại tài khoản."
 
-#: ../finch/gntconn.c:137 ../pidgin/gtkblist.c:4041
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconn.c:138
 msgid "Re-enable Account"
-msgstr "Đăng ký tài khoản Jabber mới"
+msgstr "Bật lại tài khoản"
 
-#: ../finch/gntconv.c:139
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconn.c:155
+msgid ""
+"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
+"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
+msgstr "Tài khoản đã ngắt kết nối nên bạn không còn tham gia cuộc chat này. Tài khoản tái kết nối thì bạn tham gia lại một cách tự động."
+
+#: ../finch/gntconv.c:144
 msgid "No such command."
-msgstr "Không có kênh như vậy"
+msgstr "Không có lệnh như vậy."
 
-#: ../finch/gntconv.c:143 ../pidgin/gtkconv.c:489
+#: ../finch/gntconv.c:148
+#: ../pidgin/gtkconv.c:482
 msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi cú pháp: bạn đã gõ sai số đối số của lệnh đó."
 
-#: ../finch/gntconv.c:148 ../pidgin/gtkconv.c:495
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconv.c:153
+#: ../pidgin/gtkconv.c:488
 msgid "Your command failed for an unknown reason."
-msgstr "Bạn bị ngắt kết nối do một nguyên nhân chưa xác định."
+msgstr "Lệnh của bạn bị lỗi do một nguyên nhân chưa xác định."
 
-#: ../finch/gntconv.c:153 ../pidgin/gtkconv.c:502
+#: ../finch/gntconv.c:158
+#: ../pidgin/gtkconv.c:495
 msgid "That command only works in chats, not IMs."
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh đó chỉ có tác dụng trong chát, không có trong tin nhắn nhanh."
 
-#: ../finch/gntconv.c:156 ../pidgin/gtkconv.c:505
+#: ../finch/gntconv.c:161
+#: ../pidgin/gtkconv.c:498
 msgid "That command only works in IMs, not chats."
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh đó chỉ có tác dụng trong tin nhắn nhah, không có trong chát."
 
-#: ../finch/gntconv.c:160 ../pidgin/gtkconv.c:510
+#: ../finch/gntconv.c:165
+#: ../pidgin/gtkconv.c:503
 msgid "That command doesn't work on this protocol."
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh đó không có tác dụng trong giao thức này."
 
-#: ../finch/gntconv.c:168
+#: ../finch/gntconv.c:173
 msgid "Message was not sent, because you are not signed on."
-msgstr ""
+msgstr "Tin nhẳn chưa gửi đi được vì bạn chưa đăng nhập."
 
-#: ../finch/gntconv.c:251
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntconv.c:252
+#, c-format
 msgid "%s (%s -- %s)"
-msgstr "%s (Mã %s)"
+msgstr "%s (%s -- %s)"
 
-#: ../finch/gntconv.c:274
+#: ../finch/gntconv.c:275
 #, c-format
 msgid "%s [%s]"
-msgstr ""
+msgstr "%s [%s]"
 
-#: ../finch/gntconv.c:279 ../finch/gntconv.c:773
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntconv.c:280
+#: ../finch/gntconv.c:812
+#: ../pidgin/gtkconv.c:3444
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%s is typing..."
-msgstr "Người dùng đang gõ phím..."
+msgstr "\n"
+"%s đang gõ phím..."
 
-#: ../finch/gntconv.c:298
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconv.c:299
 msgid "You have left this chat."
-msgstr "Bạn nói trong Chat"
+msgstr "Bạn đã rời cuộc chat này."
 
-#: ../finch/gntconv.c:387 ../pidgin/gtkconv.c:1362
+#: ../finch/gntconv.c:415
+#: ../pidgin/gtkconv.c:1371
 msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
-msgstr ""
+msgstr "Đã mở ghi lưu. Sắp tới, những thông điệp trong cuộc trao đổi này sẽ được ghi lại."
 
-#: ../finch/gntconv.c:393 ../pidgin/gtkconv.c:1370
+#: ../finch/gntconv.c:421
+#: ../pidgin/gtkconv.c:1379
 msgid ""
 "Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
-msgstr ""
+msgstr "Ngừng ghi lưu. Sắp tới, những thông điệp trong cuộc trao đổi này sẽ không được ghi lại."
 
-#: ../finch/gntconv.c:442
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconv.c:470
 msgid "Send To"
-msgstr "_Gửi bằng"
+msgstr "Gá»­i cho"
 
-#: ../finch/gntconv.c:486
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconv.c:514
 msgid "Conversation"
 msgstr "Cuộc thoại"
 
-#: ../finch/gntconv.c:492
+#: ../finch/gntconv.c:520
 msgid "Clear Scrollback"
-msgstr ""
+msgstr "Gột vùng cuộn ngược"
 
-#: ../finch/gntconv.c:496 ../finch/gntprefs.c:191
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconv.c:524
+#: ../finch/gntprefs.c:191
 msgid "Show Timestamps"
-msgstr "Nhãn thời gian"
+msgstr "Hiện nhãn thời gian"
 
-#: ../finch/gntconv.c:512
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconv.c:540
 msgid "Add Buddy Pounce..."
-msgstr "Thêm thông _báo Buddy"
+msgstr "Thêm thông báo bạn thân..."
 
-#: ../finch/gntconv.c:527
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconv.c:555
 msgid "Enable Logging"
-msgstr "/Tùy chọn/Cho phép đăng nhập"
+msgstr "Bật theo dõi"
 
-#: ../finch/gntconv.c:533
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconv.c:561
 msgid "Enable Sounds"
-msgstr "/Tùy chọn/Bật âm thanh"
+msgstr "Bật âm thanh"
 
-#: ../finch/gntconv.c:739
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconv.c:769
 msgid "<AUTO-REPLY> "
-msgstr "(%s) %s <Trả Lời-Tự Động>: %s\n"
+msgstr "<Trả Lời-Tự Động> "
 
-#. Print the list of users in the room
-#: ../finch/gntconv.c:861
+#.Print the list of users in the room
+#: ../finch/gntconv.c:900
 msgid "List of users:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Danh sách người dùng:\n"
 
-#: ../finch/gntconv.c:1023 ../pidgin/gtkconv.c:331
+#: ../finch/gntconv.c:1062
+#: ../pidgin/gtkconv.c:334
 msgid "Supported debug options are: version"
-msgstr ""
+msgstr "Tùy chọn gỡ lỗi được hỗ trợ : phiên bản"
 
-#: ../finch/gntconv.c:1059 ../pidgin/gtkconv.c:381
+#: ../finch/gntconv.c:1098
+#: ../pidgin/gtkconv.c:386
 msgid "No such command (in this context)."
-msgstr ""
+msgstr "Không có lệnh nào như vậy (trong ngữ cảnh này)."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1062 ../pidgin/gtkconv.c:384
+#: ../finch/gntconv.c:1101
+#: ../pidgin/gtkconv.c:389
 msgid ""
 "Use \"/help &lt;command&gt;\" for help on a specific command.\n"
 "The following commands are available in this context:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng « /help &lt;lệnh&gt; » để được hổ trợ về lệnh đó.\n"
+"Những lệnh dưới đây có thể dùng trong ngữ cảnh này:\n"
 
-#: ../finch/gntconv.c:1120 ../pidgin/gtkconv.c:7560
+#: ../finch/gntconv.c:1174
+#: ../pidgin/gtkconv.c:7835
 msgid ""
 "say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
 "command."
-msgstr ""
+msgstr "say &lt;thông điệp&gt;: Gửi một thông điệp theo cách thông thường như thể là bạn không dùng câu lệnh."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1123 ../pidgin/gtkconv.c:7563
+#: ../finch/gntconv.c:1177
+#: ../pidgin/gtkconv.c:7838
 msgid "me &lt;action&gt;: Send an IRC style action to a buddy or chat."
-msgstr ""
+msgstr "me &lt;hành động&gt;: Gởi một hoạt động kiểu IRC đến bạn thân hay chát."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1126 ../pidgin/gtkconv.c:7566
+#: ../finch/gntconv.c:1180
+#: ../pidgin/gtkconv.c:7841
 msgid ""
 "debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current "
 "conversation."
-msgstr ""
+msgstr "debug &lt;tùy chọn&gt;: gửi thông tin gỡ lỗi khác nhau cho cuộc thoại hiện tại."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1129 ../pidgin/gtkconv.c:7569
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconv.c:1183
+#: ../pidgin/gtkconv.c:7844
 msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
-msgstr "%s đã đóng cửa sổ cuộc thoại."
+msgstr "clear: gột vùng cuộn ngược trong cuộc thoại."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1132 ../pidgin/gtkconv.c:7575
+#: ../finch/gntconv.c:1186
+#: ../pidgin/gtkconv.c:7850
 msgid "help &lt;command&gt;: Help on a specific command."
-msgstr ""
+msgstr "help &lt;lệnh&gt;: được trợ giúp về lệnh này."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1135
+#: ../finch/gntconv.c:1189
 msgid "users: Show the list of users in the chat."
-msgstr ""
+msgstr "users: hiển thị danh sách các người dùng tham gia cuộc chát này."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1140
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntconv.c:1194
 msgid "plugins: Show the plugins window."
-msgstr "Hiển thị đăng nhậ_p trong cửa sổ"
+msgstr "plugins: hiện cửa sổ phần bổ sung."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1143
+#: ../finch/gntconv.c:1197
 msgid "buddylist: Show the buddylist."
-msgstr ""
+msgstr "buddylist: hiển thị danh sách bạn bè."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1146
+#: ../finch/gntconv.c:1200
 msgid "accounts: Show the accounts window."
-msgstr ""
+msgstr "accounts: hiển thị cửa sổ tài khoản."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1149
+#: ../finch/gntconv.c:1203
 msgid "debugwin: Show the debug window."
-msgstr ""
+msgstr "debugwin: hiển thị cửa sổ gỡ lỗi."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1152
+#: ../finch/gntconv.c:1206
 msgid "prefs: Show the preference window."
-msgstr ""
+msgstr "prefs: hiển thị cửa sổ Tùy thích."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1155
+#: ../finch/gntconv.c:1209
 msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
-msgstr ""
+msgstr "statuses: hiển thị cửa sổ Trạng thái đã lưu."
 
-#: ../finch/gntdebug.c:235 ../finch/gntui.c:86 ../pidgin/gtkdebug.c:695
+#: ../finch/gntdebug.c:231
+#: ../pidgin/gtkconv.c:938
+#: ../pidgin/gtkconv.c:2618
+#: ../pidgin/gtkdebug.c:219
+#: ../pidgin/gtkft.c:543
+msgid "Unable to open file."
+msgstr "Không thể mở tập tin."
+
+#: ../finch/gntdebug.c:271
+#: ../finch/gntui.c:86
+#: ../pidgin/gtkdebug.c:695
 msgid "Debug Window"
-msgstr "Cửa sổ gỡ rối"
+msgstr "Cửa sổ gỡ lỗi"
 
-#. XXX: Setting the GROW_Y for the following widgets don't make sense. But right now
-#. * it's necessary to make the width of the debug window resizable ... like I said,
-#. * it doesn't make sense. The bug is likely in the packing in gntbox.c.
+#.XXX: Setting the GROW_Y for the following widgets don't make sense. But right now
+#.* it's necessary to make the width of the debug window resizable ... like I said,
+#.* it doesn't make sense. The bug is likely in the packing in gntbox.c.
 #.
-#: ../finch/gntdebug.c:256 ../pidgin/gtkdebug.c:754
+#: ../finch/gntdebug.c:292
+#: ../pidgin/gtkdebug.c:754
 msgid "Clear"
-msgstr "Xóa"
+msgstr "Gá»™t"
 
-#: ../finch/gntdebug.c:262
-#, fuzzy
-msgid "Filter: "
-msgstr "Lá»—i"
+#: ../finch/gntdebug.c:303
+msgid "Filter:"
+msgstr "Lọc:"
 
-#: ../finch/gntdebug.c:266 ../pidgin/gtkdebug.c:763
+#: ../finch/gntdebug.c:309
+#: ../pidgin/gtkdebug.c:763
 msgid "Pause"
 msgstr "Tạm dừng"
 
-#: ../finch/gntft.c:118 ../pidgin/gtkft.c:229
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntft.c:118
+#: ../pidgin/gtkft.c:229
+#, c-format
 msgid "File Transfers - %d%% of %d files"
-msgstr "Việc gửi tập tin tới %s bị hủy.\n"
+msgstr "Truyền tập tin - %d%% trên %d tập tin"
 
-#. Create the window.
-#: ../finch/gntft.c:123 ../finch/gntft.c:196 ../finch/gntui.c:87
-#: ../pidgin/gtkft.c:234 ../pidgin/gtkft.c:762
+#.Create the window.
+#: ../finch/gntft.c:123
+#: ../finch/gntft.c:196
+#: ../finch/gntui.c:87
+#: ../pidgin/gtkft.c:234
+#: ../pidgin/gtkft.c:761
 msgid "File Transfers"
 msgstr "Truyền tập tin"
 
-#: ../finch/gntft.c:201 ../pidgin/gtkft.c:645
+#: ../finch/gntft.c:201
+#: ../pidgin/gtkft.c:645
 msgid "Progress"
-msgstr "Tiến trình"
+msgstr "Tiến hành"
 
-#: ../finch/gntft.c:201 ../pidgin/gtkft.c:652
+#: ../finch/gntft.c:201
+#: ../pidgin/gtkft.c:652
 msgid "Filename"
 msgstr "Tên tập tin"
 
-#: ../finch/gntft.c:201 ../pidgin/gtkft.c:659
+#: ../finch/gntft.c:201
+#: ../pidgin/gtkft.c:659
 msgid "Size"
 msgstr "Cỡ"
 
 #: ../finch/gntft.c:201
-#, fuzzy
 msgid "Speed"
-msgstr "Tốc độ:"
+msgstr "Tốc độ"
 
-#: ../finch/gntft.c:201 ../pidgin/gtkft.c:666
+#: ../finch/gntft.c:201
+#: ../pidgin/gtkft.c:666
 msgid "Remaining"
 msgstr "Còn lại"
 
-#. XXX: Use of ggp_str_to_uin() is an ugly hack!
-#: ../finch/gntft.c:201 ../finch/gntstatus.c:547 ../finch/gntstatus.c:576
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:344
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1039 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1576
+#.XXX: Use of ggp_str_to_uin() is an ugly hack!
+#: ../finch/gntft.c:201
+#: ../finch/gntstatus.c:547
+#: ../finch/gntstatus.c:576
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:380
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1041
 #: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1584
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1592
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:778
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:782
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:941
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1500
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:543
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2835
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:821
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:826
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:828
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2700
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3780
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3263
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4150
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3248 ../pidgin/gtkblist.c:3104
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3118 ../pidgin/gtkblist.c:3120
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:999 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1144
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1553
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:621
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:631
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:636
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:639
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:543
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2852
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:820
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:825
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:827
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2705
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3761
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3305
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4196
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3260
+#: ../pidgin/gtkblist.c:3250
+#: ../pidgin/gtkblist.c:3264
+#: ../pidgin/gtkblist.c:3266
+#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:988
+#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1133
 msgid "Status"
 msgstr "Trạng thái"
 
 #: ../finch/gntft.c:211
 msgid "Close this window when all transfers finish"
-msgstr ""
+msgstr "Đóng cửa sổ này khi mọi tập tin đã được truyền"
 
 #: ../finch/gntft.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Clear finished transfers"
-msgstr "_Xóa sau khi truyền xong"
+msgstr "Gột các việc truyền tập tin hoàn toàn"
 
 #: ../finch/gntft.c:232
-#, fuzzy
 msgid "Stop"
-msgstr "Hiptop"
+msgstr "Dừng"
 
-#: ../finch/gntft.c:305 ../pidgin/gtkft.c:169 ../pidgin/gtkft.c:973
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntft.c:305
+#: ../pidgin/gtkft.c:169
+#: ../pidgin/gtkft.c:934
 msgid "Waiting for transfer to begin"
-msgstr "Đợi hồi âm..."
+msgstr "Đợi bắt đầu truyền"
 
-#: ../finch/gntft.c:372 ../pidgin/gtkft.c:166 ../pidgin/gtkft.c:1054
+#: ../finch/gntft.c:372
+#: ../pidgin/gtkft.c:166
+#: ../pidgin/gtkft.c:1015
 msgid "Canceled"
-msgstr "Đã bỏ qua"
+msgstr "Bị thôi"
 
-#: ../finch/gntft.c:374 ../pidgin/gtkft.c:1056
+#: ../finch/gntft.c:374
+#: ../pidgin/gtkft.c:1017
 msgid "Failed"
-msgstr "Lá»—i"
+msgstr "Bị lỗi"
 
-#: ../finch/gntft.c:420 ../pidgin/gtkft.c:134
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntft.c:420
+#: ../pidgin/gtkft.c:134
+#, c-format
 msgid "%.2f KiB/s"
-msgstr "%.2f KB/s"
+msgstr "%.2f KiB/s"
 
 #: ../finch/gntft.c:431
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The file was saved as %s."
-msgstr "Tập tin đã tồn tại rồi."
+msgstr "Tập tin đã được lưu dạng %s."
 
-#: ../finch/gntft.c:432 ../finch/gntft.c:433 ../pidgin/gtkft.c:163
-#: ../pidgin/gtkft.c:1116
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntft.c:432
+#: ../finch/gntft.c:433
+#: ../pidgin/gtkft.c:163
+#: ../pidgin/gtkft.c:1077
 msgid "Finished"
-msgstr "Tiếng Phần Lan"
+msgstr "Hoàn tất"
 
-#: ../finch/gntft.c:437 ../libpurple/protocols/msn/session.c:347
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntft.c:437
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:405
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:357
 msgid "Transferring"
-msgstr "Truyền tập tin"
+msgstr "Đang truyền"
 
 #: ../finch/gntnotify.c:165
-#, fuzzy
 msgid "Emails"
 msgstr "Thư điện tử"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:171 ../finch/gntnotify.c:225
+#: ../finch/gntnotify.c:171
+#: ../finch/gntnotify.c:226
 msgid "You have mail!"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn có thư mới !"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:174 ../pidgin/gtknotify.c:513
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntnotify.c:174
+#: ../pidgin/gtknotify.c:521
 msgid "Sender"
-msgstr "Giới tính"
+msgstr "Người gửi"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:174 ../pidgin/gtknotify.c:520
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntnotify.c:174
+#: ../pidgin/gtknotify.c:528
 msgid "Subject"
-msgstr "Thiết lập"
+msgstr "Chủ đề"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:201
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntnotify.c:202
+#, c-format
 msgid "%s (%s) has %d new message."
 msgid_plural "%s (%s) has %d new messages."
-msgstr[0] "%s có %d thông điệp mới."
-msgstr[1] "%s có %d thông điệp mới."
+msgstr[0] "%s (%s) có %d tin nhẳn mới."
 
-#: ../finch/gntnotify.c:225 ../pidgin/gtknotify.c:341
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntnotify.c:226
+#: ../pidgin/gtknotify.c:344
 msgid "New Mail"
-msgstr "Email"
+msgstr "ThÆ° má»›i"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:290 ../pidgin/gtknotify.c:940
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntnotify.c:291
+#: ../pidgin/gtknotify.c:955
+#, c-format
 msgid "Info for %s"
-msgstr "Thông tin ICQ cho %s"
+msgstr "Thông tin cho %s"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:291 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:476
-#: ../pidgin/gtknotify.c:941
+#: ../finch/gntnotify.c:292
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:476
+#: ../pidgin/gtknotify.c:956
 msgid "Buddy Information"
-msgstr "Thông tin buddy"
+msgstr "Thông tin bạn thân"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:377 ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:367
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntnotify.c:382
+#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:367
 msgid "Continue"
-msgstr "Kết nối"
+msgstr "Tiếp tục"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:386 ../pidgin/gtkconv.c:1596
+#: ../finch/gntnotify.c:391
+#: ../pidgin/gtkconv.c:1605
 msgid "IM"
-msgstr "Tin nhắn nhanh"
+msgstr "Tin nhắn"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:389
-msgid "Join"
-msgstr "Tham gia"
-
-#: ../finch/gntnotify.c:392 ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3473
+#: ../finch/gntnotify.c:397
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3515
 msgid "Invite"
 msgstr "Mời"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:395
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntnotify.c:400
 msgid "(none)"
-msgstr "(không tên)"
+msgstr "(không có)"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:75 ../finch/gntplugin.c:84
+#: ../finch/gntplugin.c:84
+#: ../finch/gntplugin.c:93
 msgid "ERROR"
-msgstr ""
+msgstr "Lá»–I"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:75
+#: ../finch/gntplugin.c:84
 msgid "loading plugin failed"
-msgstr ""
+msgstr "lỗi nạp phần bổ sung"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:84
+#: ../finch/gntplugin.c:93
 msgid "unloading plugin failed"
-msgstr ""
+msgstr "lỗi bỏ nạp phần bổ sung"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:129
+#: ../finch/gntplugin.c:139
 #, c-format
 msgid ""
 "Name: %s\n"
@@ -1227,1015 +1465,1077 @@ msgid ""
 "Author: %s\n"
 "Website: %s\n"
 "Filename: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tên: %s\n"
+"Phiên bản: %s\n"
+"Mô tả: %s\n"
+"Tác giả: %s\n"
+"Địa chỉ Web: %s\n"
+"Tên tập tin: %s\n"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:187
+#: ../finch/gntplugin.c:197
 msgid "Plugin need to be loaded before you can configure it."
-msgstr ""
+msgstr "Phần bổ sung cần phải được nạp trước khi cấu hình."
 
-#: ../finch/gntplugin.c:235
+#: ../finch/gntplugin.c:245
 msgid "No configuration options for this plugin."
-msgstr ""
+msgstr "Không có tùy chọn cấu hình cho phần bổ sung này."
 
-#: ../finch/gntplugin.c:260
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntplugin.c:266
+msgid "Error loading plugin"
+msgstr "Lỗi nạp phần bổ sung"
+
+#: ../finch/gntplugin.c:267
+msgid "The selected file is not a valid plugin."
+msgstr "Tập tin đã chọn không phải là phần bổ sung hợp lệ."
+
+#: ../finch/gntplugin.c:268
+msgid ""
+"Please open the debug window and try again to see the exact error message."
+msgstr "Hãy mở cửa sổ gỡ lỗi rồi thử lại để xem thông điệp lỗi chính xác."
+
+#: ../finch/gntplugin.c:331
+msgid "Select plugin to install"
+msgstr "Chọn phần bổ sung cần cài đặt"
+
+#: ../finch/gntplugin.c:357
 msgid "You can (un)load plugins from the following list."
-msgstr "Bạn đang chờ xác thực của các buddy sau đây"
+msgstr "Bạn có thể (bỏ) nạp phần bổ sung trong danh sách này."
 
-#: ../finch/gntplugin.c:315
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntplugin.c:408
+msgid "Install Plugin..."
+msgstr "Cài đặt phần bổ sung..."
+
+#: ../finch/gntplugin.c:418
 msgid "Configure Plugin"
-msgstr "Cấu hình phòng"
+msgstr "Cấu hình phần bổ sung"
 
-#. copy the preferences to tmp values...
-#. * I liked "take affect immediately" Oh well :-(
-#. (that should have been "effect," right?)
-#. Back to instant-apply! I win! BU-HAHAHA!
-#. Create the window
-#: ../finch/gntplugin.c:371 ../finch/gntplugin.c:378 ../finch/gntprefs.c:264
-#: ../finch/gntui.c:90 ../pidgin/gtkdocklet.c:524 ../pidgin/gtkprefs.c:2067
+#.copy the preferences to tmp values...
+#.* I liked "take affect immediately" Oh well :-(
+#.(that should have been "effect," right?)
+#.Back to instant-apply! I win! BU-HAHAHA!
+#.Create the window
+#: ../finch/gntplugin.c:524
+#: ../finch/gntplugin.c:531
+#: ../finch/gntprefs.c:264
+#: ../finch/gntui.c:90
+#: ../pidgin/gtkdocklet.c:717
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:2168
 msgid "Preferences"
-msgstr "Tùy chỉnh"
+msgstr "Tùy thích"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:183 ../pidgin/gtkpounce.c:256
+#: ../finch/gntpounce.c:194
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:256
 msgid "Please enter a buddy to pounce."
-msgstr "Hãy nhập một buddy để thông báo."
+msgstr "Hãy nhập một bạn thân để thông báo."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:328 ../pidgin/gtkpounce.c:517
+#: ../finch/gntpounce.c:339
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:524
 msgid "New Buddy Pounce"
-msgstr "Thông báo buddy mới"
+msgstr "Thông báo bạn thân mới"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:328 ../pidgin/gtkpounce.c:517
+#: ../finch/gntpounce.c:339
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:524
 msgid "Edit Buddy Pounce"
-msgstr "Biên soạn thông báo buddy"
+msgstr "Sửa thông báo bạn thân"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:333
+#: ../finch/gntpounce.c:344
 msgid "Pounce Who"
 msgstr "Thông báo cho ai"
 
-#. Account:
-#: ../finch/gntpounce.c:336 ../finch/gntstatus.c:456
+#.Account:
+#: ../finch/gntpounce.c:347
+#: ../finch/gntstatus.c:456
 msgid "Account:"
 msgstr "Tài khoản:"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:358
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:369
 msgid "Buddy name:"
-msgstr "Tên _buddy:"
+msgstr "Tên buddy:"
 
-#. Create the "Pounce When Buddy..." frame.
-#: ../finch/gntpounce.c:374 ../pidgin/gtkpounce.c:585
-#, fuzzy
+#.Create the "Pounce When Buddy..." frame.
+#: ../finch/gntpounce.c:387
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:592
 msgid "Pounce When Buddy..."
-msgstr "Thông báo khi nào"
+msgstr "Thông báo khi bạn thân..."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:376
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:389
 msgid "Signs on"
-msgstr "Kết nối"
+msgstr "Đăng nhập"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:377
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:390
 msgid "Signs off"
-msgstr "Ngắt kết nối"
+msgstr "Đăng xuất"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:378
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:391
 msgid "Goes away"
-msgstr "%s đã đi vắng."
+msgstr "Đi vắng"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:379
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:392
 msgid "Returns from away"
 msgstr "Có mặt trở lại"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:380
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:393
 msgid "Becomes idle"
-msgstr "%s đã rơi vào trạng thái nghỉ"
+msgstr "Đã rơi vào trạng thái nghỉ"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:381
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:394
 msgid "Is no longer idle"
-msgstr "%s hoạt động trở lại."
+msgstr "Hoạt động trở lại."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:382
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:395
 msgid "Starts typing"
-msgstr "Buddy bắt đầu gõ"
+msgstr "Bắt đầu gõ phím"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:383
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:396
 msgid "Pauses while typing"
-msgstr "Người dùng đang gõ phím..."
+msgstr "Tạm dừng khi gõ phím"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:384
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:397
 msgid "Stops typing"
-msgstr "Buddy ngừng gõ"
+msgstr "Ngừng gõ phím"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:385
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:398
 msgid "Sends a message"
 msgstr "Gửi thông điệp"
 
-#. Create the "Action" frame.
-#: ../finch/gntpounce.c:414 ../pidgin/gtkpounce.c:646
-#, fuzzy
+#.Create the "Action" frame.
+#: ../finch/gntpounce.c:427
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:653
 msgid "Action"
-msgstr "Nơi ở"
+msgstr "Hành động"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:416
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:429
 msgid "Open an IM window"
-msgstr "Mở cửa sổ Nhắn Tin Nhanh"
+msgstr "Mở cửa sổ Nhắn Tin"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:417
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:430
 msgid "Pop up a notification"
-msgstr "Thông báo bật lên"
+msgstr "Tự mở thông báo"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:418
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:431
 msgid "Send a message"
-msgstr "Gửi thông điệp"
+msgstr "Gửi tin nhẳn"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:419
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:432
 msgid "Execute a command"
 msgstr "Thực thi lệnh"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:420
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:433
 msgid "Play a sound"
 msgstr "Chơi âm thanh"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:448
+#: ../finch/gntpounce.c:461
 msgid "Pounce only when my status is not available"
-msgstr ""
+msgstr "Thông báo chỉ khi trạng thái của tôi không công bố"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:450 ../pidgin/gtkpounce.c:1281
+#: ../finch/gntpounce.c:463
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1293
 msgid "Recurring"
-msgstr ""
+msgstr "Lặp lại"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:618
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:631
 msgid "Cannot create pounce"
-msgstr "Không thể đổi biệt danh (nick)"
+msgstr "Không thể tạo thông báo"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:619
+#: ../finch/gntpounce.c:632
 msgid "You do not have any accounts."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn không có tài khoản."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:620
+#: ../finch/gntpounce.c:633
 msgid "You must create an account first before you can create a pounce."
-msgstr ""
+msgstr "Trước tiên bạn cần phải tạo một tài khoản, để tạo thông báo."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:662 ../pidgin/gtkpounce.c:1096
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntpounce.c:675
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1108
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the pounce on %s for %s?"
-msgstr "Bạn chắc chắn muốn xóa %s không?"
+msgstr "Bạn chắc chắn muốn xoá thông báo trên %s cho %s không?"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:696 ../finch/gntui.c:84 ../pidgin/gtkpounce.c:1325
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntpounce.c:709
+#: ../finch/gntui.c:84
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1336
 msgid "Buddy Pounces"
-msgstr "Thông báo buddy mới"
+msgstr "Thông báo bạn thân"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:810 ../pidgin/gtkpounce.c:1452
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntpounce.c:823
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1435
+#, c-format
 msgid "%s has started typing to you (%s)"
-msgstr "%s đã bắt đầu gõ thông điệp"
+msgstr "%s đã bắt đầu gõ tin nhẳn cho bạn (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:812 ../pidgin/gtkpounce.c:1454
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntpounce.c:825
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1437
+#, c-format
 msgid "%s has paused while typing to you (%s)"
-msgstr "%s đã bắt đầu gõ thông điệp"
+msgstr "%s đã tạm dừng khi gõ tin nhẳn cho bạn (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:814 ../pidgin/gtkpounce.c:1456
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntpounce.c:827
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1439
+#, c-format
 msgid "%s has signed on (%s)"
-msgstr "%s đã đăng nhập"
+msgstr "%s đã đăng nhập (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:816 ../pidgin/gtkpounce.c:1458
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntpounce.c:829
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1441
+#, c-format
 msgid "%s has returned from being idle (%s)"
-msgstr "%s hoạt động trở lại từ trạng thái nghỉ"
+msgstr "%s hoạt động trở lại từ trạng thái nghỉ (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:818 ../pidgin/gtkpounce.c:1460
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntpounce.c:831
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1443
+#, c-format
 msgid "%s has returned from being away (%s)"
-msgstr "%s đã có mặt trở lại"
+msgstr "%s đã có mặt trở lại (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:820 ../pidgin/gtkpounce.c:1462
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntpounce.c:833
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1445
+#, c-format
 msgid "%s has stopped typing to you (%s)"
-msgstr "%s ngừng gõ thông điệp"
+msgstr "%s đã ngừng gõ tin nhẳn cho bạn (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:822 ../pidgin/gtkpounce.c:1464
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntpounce.c:835
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1447
+#, c-format
 msgid "%s has signed off (%s)"
-msgstr "%s đã ngắt kết nối"
+msgstr "%s đã đăng xuất (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:824 ../pidgin/gtkpounce.c:1466
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntpounce.c:837
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1449
+#, c-format
 msgid "%s has become idle (%s)"
-msgstr "%s đã rơi vào trạng thái nghỉ"
+msgstr "%s đã rơi vào trạng thái nghỉ (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:826 ../pidgin/gtkpounce.c:1468
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntpounce.c:839
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1451
+#, c-format
 msgid "%s has gone away. (%s)"
-msgstr "%s đã đi vắng."
+msgstr "%s đã đi vắng. (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:828 ../pidgin/gtkpounce.c:1470
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/gntpounce.c:841
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1453
+#, c-format
 msgid "%s has sent you a message. (%s)"
-msgstr "%s muốn gửi cho bạn %s (%s)"
+msgstr "%s đã gửi tin nhẳn cho bạn. (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:829 ../pidgin/gtkpounce.c:1471
-#, c-format
+#: ../finch/gntpounce.c:842
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1454
 msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
-msgstr "Sự kiện thông báo không xác định. Hãy ghi báo cáo việc này!"
+msgstr "Dữ kiện thông báo không rõ. Hãy ghi báo cáo việc này!"
 
 #: ../finch/gntprefs.c:92
 msgid "Based on keyboard use"
-msgstr ""
+msgstr "Dựa vào cách sử dụng bàn phím"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:94 ../pidgin/gtkprefs.c:1930
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntprefs.c:94
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:2031
 msgid "From last sent message"
-msgstr "Nhấn C_ontrol-Enter để gửi thông điệp"
+msgstr "Từ tin nhẳn đã gửi cuối"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:96 ../pidgin/gtkprefs.c:898 ../pidgin/gtkprefs.c:907
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1929 ../pidgin/gtkprefs.c:1943
+#: ../finch/gntprefs.c:96
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:899
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:907
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:2030
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:2044
 #: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:333
-#, fuzzy
 msgid "Never"
-msgstr "Máy chủ"
+msgstr "Không bao giờ"
 
 #: ../finch/gntprefs.c:184
-#, fuzzy
 msgid "Show Idle Time"
-msgstr "Thời gian nghỉ"
+msgstr "Hiện thời gian nghỉ"
 
 #: ../finch/gntprefs.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Show Offline Buddies"
-msgstr "/Buddy/Hiển thị buddy ngoại tuyến"
+msgstr "Hiển thị bạn bè ngoại tuyến"
 
 #: ../finch/gntprefs.c:192
-#, fuzzy
 msgid "Notify buddies when you are typing"
-msgstr "Thông báo buddy mà bạn đang _gõ thông điệp cho họ"
+msgstr "Thông báo bạn thân mà bạn đang gõ tin nhẳn cho họ"
 
 #: ../finch/gntprefs.c:198
-#, fuzzy
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:156
 msgid "Log format"
-msgstr "Định dạng bản ghi (log):"
+msgstr "Định dạng sổ theo dõi"
 
 #: ../finch/gntprefs.c:199
-#, fuzzy
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:146
 msgid "Log IMs"
-msgstr "Tin nhắn nhanh"
+msgstr "Theo dõi tin nhắn"
 
 #: ../finch/gntprefs.c:200
-#, fuzzy
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:147
 msgid "Log chats"
-msgstr "Ghi lại mọi cuộc c_hat"
+msgstr "Theo dõi chát"
 
 #: ../finch/gntprefs.c:201
-#, fuzzy
 msgid "Log status change events"
-msgstr "Hiển thị biể_u tượng trạng thái trên tab"
+msgstr "Theo dõi tất cả những thay đổi trạng thái"
 
 #: ../finch/gntprefs.c:207
-#, fuzzy
 msgid "Report Idle time"
-msgstr "Hiển thị thời gi_an nghỉ"
+msgstr "Thông báo thời gian nghỉ"
 
 #: ../finch/gntprefs.c:208
-#, fuzzy
 msgid "Change status when idle"
-msgstr "Đặt trạng thái _khi nghỉ"
+msgstr "Thay đổi trạng thái khi nghỉ"
 
 #: ../finch/gntprefs.c:209
-#, fuzzy
 msgid "Minutes before changing status"
-msgstr "Số _phút trước khi báo trạng thái:"
+msgstr "Số phút trước khi thay đổi trạng thái"
 
 #: ../finch/gntprefs.c:210
-#, fuzzy
 msgid "Change status to"
-msgstr "Đổi địa chỉ thành:"
+msgstr "Đổi trạng thái thành"
 
-#. Conversations
-#: ../finch/gntprefs.c:259 ../pidgin/gtkprefs.c:993 ../pidgin/gtkprefs.c:2033
+#.Conversations
+#: ../finch/gntprefs.c:259
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:994
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:2135
 #: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:340
 msgid "Conversations"
 msgstr "Cuộc thoại"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:260 ../pidgin/gtkprefs.c:1467 ../pidgin/gtkprefs.c:2044
+#: ../finch/gntprefs.c:260
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:154
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1563
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:2146
 msgid "Logging"
-msgstr "Tạo bản ghi"
+msgstr "Theo dõi"
 
-#: ../finch/gntrequest.c:583
+#: ../finch/gntrequest.c:614
 msgid "Not implemented yet."
-msgstr ""
+msgstr "Chưa được thi hành."
 
-#: ../finch/gntrequest.c:659 ../pidgin/gtkrequest.c:1555
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1601
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntrequest.c:719
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:1545
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:1591
 msgid "Save File..."
-msgstr "Lưu là..."
+msgstr "Lưu tập tin..."
 
-#: ../finch/gntrequest.c:659 ../pidgin/gtkrequest.c:1556
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1602
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntrequest.c:719
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:1546
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:1592
 msgid "Open File..."
-msgstr "Mở..."
+msgstr "Mở tập tin..."
 
-#: ../finch/gntsound.c:97 ../pidgin/gtksound.c:64
+#: ../finch/gntrequest.c:736
+msgid "Choose Location..."
+msgstr "Chọn địa chỉ..."
+
+#: ../finch/gntsound.c:97
+#: ../pidgin/gtksound.c:62
 msgid "Buddy logs in"
-msgstr "Buddy đăng nhập"
+msgstr "Bạn thân đăng nhập"
 
-#: ../finch/gntsound.c:98 ../pidgin/gtksound.c:65
+#: ../finch/gntsound.c:98
+#: ../pidgin/gtksound.c:63
 msgid "Buddy logs out"
-msgstr "Buddy đăng xuất"
+msgstr "Bạn thân đăng xuất"
 
-#: ../finch/gntsound.c:99 ../pidgin/gtksound.c:66
+#: ../finch/gntsound.c:99
+#: ../pidgin/gtksound.c:64
 msgid "Message received"
-msgstr "Nhận thông điệp"
+msgstr "Nhận tin nhẳn"
 
-#: ../finch/gntsound.c:100 ../pidgin/gtksound.c:67
+#: ../finch/gntsound.c:100
+#: ../pidgin/gtksound.c:65
 msgid "Message received begins conversation"
-msgstr "Nhận thông điệp khởi đầu cuộc thoại"
+msgstr "Nhận tin nhẳn thì khởi đầu cuộc thoại"
 
-#: ../finch/gntsound.c:101 ../pidgin/gtksound.c:68
+#: ../finch/gntsound.c:101
+#: ../pidgin/gtksound.c:66
 msgid "Message sent"
-msgstr "Gửi thông điệp"
+msgstr "Gửi tin nhẳn"
 
-#: ../finch/gntsound.c:102 ../pidgin/gtksound.c:69
+#: ../finch/gntsound.c:102
+#: ../pidgin/gtksound.c:67
 msgid "Person enters chat"
-msgstr "Người vào phòng Chat"
+msgstr "Người vào phòng chat"
 
-#: ../finch/gntsound.c:103 ../pidgin/gtksound.c:70
+#: ../finch/gntsound.c:103
+#: ../pidgin/gtksound.c:68
 msgid "Person leaves chat"
-msgstr "Người rời phòng Chat"
+msgstr "Người rời phòng chat"
 
-#: ../finch/gntsound.c:104 ../pidgin/gtksound.c:71
+#: ../finch/gntsound.c:104
+#: ../pidgin/gtksound.c:69
 msgid "You talk in chat"
-msgstr "Bạn nói trong Chat"
+msgstr "Bạn nói trong chat"
 
-#: ../finch/gntsound.c:105 ../pidgin/gtksound.c:72
+#: ../finch/gntsound.c:105
+#: ../pidgin/gtksound.c:70
 msgid "Others talk in chat"
-msgstr "Người khác nói trong Chat"
+msgstr "Người khác nói trong chat"
 
-#: ../finch/gntsound.c:107 ../pidgin/gtksound.c:75
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntsound.c:107
+#: ../pidgin/gtksound.c:73
 msgid "Someone says your screen name in chat"
-msgstr "Ai đó nói tên bạn trong Chat"
+msgstr "Ai đó nói tên hiển thị của bạn trong chat"
 
-#: ../finch/gntsound.c:361 ../pidgin/gtksound.c:311
+#: ../finch/gntsound.c:361
+#: ../pidgin/gtksound.c:306
 msgid "GStreamer Failure"
-msgstr ""
+msgstr "Lá»—i GStreamer"
 
-#: ../finch/gntsound.c:362 ../pidgin/gtksound.c:312
+#: ../finch/gntsound.c:362
+#: ../pidgin/gtksound.c:307
 msgid "GStreamer failed to initialize."
-msgstr ""
+msgstr "GStreamer không khởi tạo được."
 
-#: ../finch/gntsound.c:716 ../finch/gntsound.c:802 ../pidgin/gtkprefs.c:1587
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1676 ../pidgin/gtkprefs.c:1872
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntsound.c:716
+#: ../finch/gntsound.c:802
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1687
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1776
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1972
 msgid "(default)"
-msgstr "Chấp nhận mặc định"
+msgstr "(mặc định)"
 
 #: ../finch/gntsound.c:729
-#, fuzzy
 msgid "Select Sound File ..."
-msgstr "Chọn tập tin"
+msgstr "Chọn tập tin âm thanh..."
 
 #: ../finch/gntsound.c:904
-#, fuzzy
 msgid "Sound Preferences"
-msgstr "Tùy chỉnh"
+msgstr "Tùy thích âm thanh"
 
 #: ../finch/gntsound.c:915
-#, fuzzy
 msgid "Profiles"
 msgstr "Lý lịch"
 
-#: ../finch/gntsound.c:954 ../pidgin/gtkprefs.c:1717
+#: ../finch/gntsound.c:954
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1817
 msgid "Automatic"
 msgstr "Tá»± Ä‘á»™ng"
 
 #: ../finch/gntsound.c:957
-#, fuzzy
 msgid "Console Beep"
-msgstr "Tiếng bíp console"
+msgstr "Tiếng bíp bàn giao tiếp"
 
-#: ../finch/gntsound.c:958 ../pidgin/gtkprefs.c:1721
+#: ../finch/gntsound.c:958
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1821
 msgid "Command"
 msgstr "Lệnh"
 
 #: ../finch/gntsound.c:959
-#, fuzzy
 msgid "No Sound"
-msgstr "Âm thanh"
+msgstr "Không có âm thanh"
 
-#: ../finch/gntsound.c:961 ../pidgin/gtkprefs.c:1712
+#: ../finch/gntsound.c:961
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1812
 msgid "Sound Method"
-msgstr "Cách phát tiếng"
+msgstr "Phương pháp âm thanh"
 
 #: ../finch/gntsound.c:966
-#, fuzzy
 msgid "Method: "
-msgstr "Cá_ch phát:"
+msgstr "Phương pháp: "
 
 #: ../finch/gntsound.c:973
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Sound Command\n"
 "(%s for filename)"
-msgstr ""
-"_Lệnh âm thanh:\n"
+msgstr "Lệnh âm thanh:\n"
 "(%s cho tên tập tin)"
 
-#. Sound options
-#: ../finch/gntsound.c:981 ../pidgin/gtkprefs.c:1756
+#.Sound options
+#: ../finch/gntsound.c:981
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1856
 msgid "Sound Options"
 msgstr "Tùy chọn âm thanh"
 
 #: ../finch/gntsound.c:982
-#, fuzzy
 msgid "Sounds when conversation has focus"
-msgstr "Bỏ khi cửa sổ cuộc thoại _được chú ý"
+msgstr "Âm thanh khi cửa sổ cuộc thoại được chú ý"
 
-#: ../finch/gntsound.c:990 ../pidgin/gtkprefs.c:897 ../pidgin/gtkprefs.c:909
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1763 ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:42
+#: ../finch/gntsound.c:990
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:897
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:909
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1863
+#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:42
 #: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:51
 #: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:334
-#, fuzzy
 msgid "Always"
-msgstr "Trạng thái"
+msgstr "Luôn luôn"
 
-#: ../finch/gntsound.c:991 ../pidgin/gtkprefs.c:1761
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntsound.c:991
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1861
 msgid "Only when available"
-msgstr "Không có mặt"
+msgstr "Chỉ khi sẵn sàng"
 
-#: ../finch/gntsound.c:992 ../pidgin/gtkprefs.c:1762
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntsound.c:992
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1862
 msgid "Only when not available"
-msgstr "Hiện không có Chat trong %s."
+msgstr "Chỉ khi không sẵn sàng"
 
 #: ../finch/gntsound.c:999
 msgid "Volume(0-100):"
-msgstr ""
+msgstr "Âm lượng(0-100):"
 
-#. Sound events
-#: ../finch/gntsound.c:1018 ../pidgin/gtkprefs.c:1798
+#.Sound events
+#: ../finch/gntsound.c:1018
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1898
 msgid "Sound Events"
-msgstr "Âm thanh Sự kiện"
+msgstr "Dữ kiện âm thanh"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1020 ../pidgin/gtkprefs.c:1857
+#: ../finch/gntsound.c:1020
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1957
 msgid "Event"
-msgstr "Sự kiện"
+msgstr "Dữ kiện"
 
 #: ../finch/gntsound.c:1020
-#, fuzzy
 msgid "File"
-msgstr "Lá»—i"
+msgstr "Tập tin"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1039 ../pidgin/gtkprefs.c:1876
+#: ../finch/gntsound.c:1039
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1976
 msgid "Test"
 msgstr "Thá»­"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1042 ../pidgin/gtkprefs.c:1880
+#: ../finch/gntsound.c:1042
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1980
 msgid "Reset"
-msgstr "Thiết lập lại"
+msgstr "Đặt lại"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1045 ../pidgin/gtkprefs.c:1884
+#: ../finch/gntsound.c:1045
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1984
 msgid "Choose..."
 msgstr "Chọn..."
 
 #: ../finch/gntstatus.c:138
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete \"%s\""
-msgstr "Bạn chắc chắn muốn xóa %s không?"
+msgstr "Bạn chắc chắn muốn xoá « %s » không?"
 
 #: ../finch/gntstatus.c:141
-#, fuzzy
 msgid "Delete Status"
-msgstr "Đã kết nối từ"
+msgstr "Xoá trạng thái"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:176 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:597
-#, fuzzy
+#: ../finch/gntstatus.c:176
+#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:597
 msgid "Saved Statuses"
-msgstr "Địa chỉ nhà"
+msgstr "Trạng thái đã lưu"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:183 ../finch/gntstatus.c:539
+#: ../finch/gntstatus.c:183
+#: ../finch/gntstatus.c:539
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:298
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1359
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1484
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1361
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:725
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1493
 #: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:500
 msgid "Title"
-msgstr "Chức danh"
+msgstr "Tên"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:183 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:515
+#: ../finch/gntstatus.c:183
+#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:515
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Kiểu"
 
-#. Statuses are almost all the same. Define a macro to reduce code repetition.
-#. PurpleStatusPrimitive
-#. id - use default
-#. name - use default
-#. savable
-#. user_settable
-#. not independent
-#. Attributes - each status can have a message.
-#: ../finch/gntstatus.c:183 ../finch/gntstatus.c:564 ../finch/gntstatus.c:576
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:256
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:263
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:346
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1077 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1579
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1597 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1607
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1613 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1622
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1627 ../libpurple/protocols/irc/irc.c:234
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1532
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1555
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1578
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1601
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1624
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1649
+#.Statuses are almost all the same. Define a macro to reduce code repetition.
+#.PurpleStatusPrimitive
+#.id - use default
+#.name - use default
+#.savable
+#.user_settable
+#.not independent
+#.Attributes - each status can have a message.
+#: ../finch/gntstatus.c:183
+#: ../finch/gntstatus.c:564
+#: ../finch/gntstatus.c:576
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:292
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:299
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:382
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1079
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1587
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1605
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1615
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1621
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1630
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1635
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:245
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1585
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1599
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1613
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1627
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1641
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1657
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:677
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:683
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:689
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:695
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:700
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:705
 #: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:148
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2838
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2941
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2947
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2953
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5554
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5772
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5786
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5802
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5809
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5816
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3286
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3292
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3298
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3377
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1551
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1551
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:246
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3751
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3757
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2855
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2958
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2964
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2970
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5579
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5797
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5811
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5827
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5834
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5841
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3328
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3334
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3340
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3419
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1554
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1554
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:247
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3763
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3769
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2337
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:526 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1010
-#, fuzzy
+#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:526
+#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:999
 msgid "Message"
-msgstr "_Thông điệp:"
+msgstr "Thông điệp"
 
-#. Use
-#: ../finch/gntstatus.c:194 ../finch/gntstatus.c:593
-#, fuzzy
+#.Use
+#: ../finch/gntstatus.c:194
+#: ../finch/gntstatus.c:593
 msgid "Use"
 msgstr "Dùng"
 
 #: ../finch/gntstatus.c:301
-#, fuzzy
 msgid "Invalid title"
-msgstr "Người dùng không hợp lệ"
+msgstr "Tựa đề không hợp lệ"
 
 #: ../finch/gntstatus.c:302
-#, fuzzy
 msgid "Please enter a non-empty title for the status."
-msgstr "Hãy nhập tên mới cho nhóm đã chọn."
+msgstr "Hãy nhập tựa đề không rỗng cho trạng thái."
 
 #: ../finch/gntstatus.c:310
-#, fuzzy
 msgid "Duplicate title"
-msgstr "Thông tin lý lịch"
+msgstr "Tựa đề trùng"
 
 #: ../finch/gntstatus.c:311
-#, fuzzy
 msgid "Please enter a different title for the status."
-msgstr "Hãy nhập tên mới cho nhóm đã chọn."
+msgstr "Hãy nhập tựa đề khác cho trạng thái."
 
 #: ../finch/gntstatus.c:452
-#, fuzzy
 msgid "Substatus"
-msgstr "Trạng thái"
+msgstr "Trạng thái phụ"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:464 ../pidgin/gtkft.c:699
+#: ../finch/gntstatus.c:464
+#: ../pidgin/gtkft.c:699
 msgid "Status:"
 msgstr "Trạng thái:"
 
 #: ../finch/gntstatus.c:479
-#, fuzzy
 msgid "Message:"
-msgstr "_Thông điệp:"
+msgstr "Thông điệp:"
 
 #: ../finch/gntstatus.c:528
-#, fuzzy
 msgid "Edit Status"
-msgstr "Tình trạng hôn nhân"
+msgstr "Sửa trạng thái"
 
 #: ../finch/gntstatus.c:570
 msgid "Use different status for following accounts"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng trạng thái khác cho các tài khoản theo đây"
 
-#. Save & Use
+#.Save & Use
 #: ../finch/gntstatus.c:604
-#, fuzzy
 msgid "Save & Use"
-msgstr "Lưu Lại & Dùng"
+msgstr "Lưu và Dùng"
 
 #: ../finch/gntui.c:85
 msgid "Certificates"
-msgstr ""
+msgstr "Chứng nhận"
 
-#: ../finch/gntui.c:89 ../pidgin/gtkprefs.c:2035
+#: ../finch/gntui.c:89
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:2137
 msgid "Sounds"
 msgstr "Âm thanh"
 
 #: ../finch/gntui.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Statuses"
 msgstr "Trạng thái"
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:115 ../finch/plugins/gntclipboard.c:121
+#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:115
+#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:121
 #: ../finch/plugins/gntclipboard.c:128
-#, fuzzy
 msgid "Error loading the plugin."
-msgstr "Cung cấp hỗ trợ để nạp perl plugin."
+msgstr "Lỗi nạp phần bổ sung."
 
 #: ../finch/plugins/gntclipboard.c:116
-#, fuzzy
 msgid "Couldn't find X display"
-msgstr "Không thể mở tập tin bản ghi %s."
+msgstr "Không tìm thấy bộ trình bày X"
 
 #: ../finch/plugins/gntclipboard.c:122
-#, fuzzy
 msgid "Couldn't find window"
-msgstr "Không thể mở tập tin bản ghi %s."
+msgstr "Không tìm thấy cửa sổ"
 
 #: ../finch/plugins/gntclipboard.c:129
 msgid "This plugin cannot be loaded because it was not built with X11 support."
-msgstr ""
+msgstr "Phần bổ sung này không nạp được khi nó không phải được xây dựng với khả năng hỗ trợ X11."
 
 #: ../finch/plugins/gntclipboard.c:158
 msgid "GntClipboard"
-msgstr ""
+msgstr "GntClipboard"
 
 #: ../finch/plugins/gntclipboard.c:160
 msgid "Clipboard plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Phần bổ sung bảng nháp"
 
 #: ../finch/plugins/gntclipboard.c:161
 msgid ""
 "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available to "
 "X, if possible."
-msgstr ""
+msgstr "Khi nội dung thay đổi trên bảng nháp Gnt, nội dung sẵn sàng cho X, nếu có thể."
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:231
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s just signed on"
-msgstr "%s đã đăng nhập"
+msgstr "%s mới đăng nhập"
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:238
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s just signed off"
-msgstr "%s đã ngắt kết nối"
+msgstr "%s mới đăng xuất"
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:246
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s sent you a message"
-msgstr "%s muốn gửi cho bạn %s (%s)"
+msgstr "%s mới gửi tin nhẳn cho bạn"
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:265
 #, c-format
 msgid "%s said your nick in %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s mới nói tên hiệu của bạn trong %s"
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:267
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s sent a message in %s"
-msgstr "Gửi thông điệp"
+msgstr "%s đã gửi tin nhẳn trong %s"
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:305
-#, fuzzy
 msgid "Buddy signs on/off"
-msgstr "Buddy không kết nối:"
+msgstr "Bạn thân đăng nhập/xuất"
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:306
 msgid "You receive an IM"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn nhận tin nhắn"
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:307
-#, fuzzy
 msgid "Someone speaks in a chat"
-msgstr "Ai đó nói tên bạn trong Chat"
+msgstr "Ai đó nói trong chát"
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:308
-#, fuzzy
 msgid "Someone says your name in a chat"
-msgstr "Ai đó nói tên bạn trong Chat"
+msgstr "Ai đó nói tên bạn trong chát"
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:336
 msgid "Notify with a toaster when"
-msgstr ""
+msgstr "Thông báo với lò nướng bánh khi"
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:351
 msgid "Beep too!"
-msgstr ""
+msgstr "Cũng kêu bíp."
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:357
 msgid "Set URGENT for the terminal window."
-msgstr ""
+msgstr "Đặt KHẨN cho cửa sổ thiết bị cuối."
 
 #: ../finch/plugins/gntgf.c:377
 msgid "GntGf"
-msgstr ""
+msgstr "GntGf"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:379 ../finch/plugins/gntgf.c:380
+#: ../finch/plugins/gntgf.c:379
+#: ../finch/plugins/gntgf.c:380
 msgid "Toaster plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Phần bổ sung lò nướng bánh"
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:116 ../pidgin/plugins/history.c:120
-#, fuzzy, c-format
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:117
+#: ../pidgin/plugins/history.c:125
+#, c-format
 msgid "<b>Conversation with %s on %s:</b><br>"
-msgstr "Các cuộc thoại với"
+msgstr "<b>Cuộc thoại với %s trên %s:</b><br>"
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:138 ../pidgin/plugins/history.c:147
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:175
+#: ../pidgin/plugins/history.c:153
 msgid "History Plugin Requires Logging"
-msgstr ""
+msgstr "Phần bổ sung lịch sử cần thiết khả năng theo dõi"
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:139 ../pidgin/plugins/history.c:148
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:176
+#: ../pidgin/plugins/history.c:154
 msgid ""
 "Logging can be enabled from Tools -> Preferences -> Logging.\n"
 "\n"
 "Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for "
 "the same conversation type(s)."
-msgstr ""
+msgstr "Khả năng theo dõi có thể được hiệu lực từ Công cụ > Tùy thích > Theo dõi.\n"
+"\n"
+"HIệu lực ghi lưu các tin nhắn và/hay cuộc trò chuyện sẽ kích hoạt lịch sử "
+"cho các cuộc thoại cùng kiểu."
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:179
-#, fuzzy
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:220
 msgid "GntHistory"
-msgstr "Lược sử"
+msgstr "GntHistory"
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:181 ../pidgin/plugins/history.c:190
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:222
+#: ../pidgin/plugins/history.c:197
 msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
-msgstr "Hiển thị cuộc thoại được ghi lại gần đây trong cuộc thoại mới."
+msgstr "Hiển thị các cuộc trao đổi vừa ghi lưu trong cửa sồ trao đổi mới."
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:182 ../pidgin/plugins/history.c:191
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:223
+#: ../pidgin/plugins/history.c:198
 msgid ""
 "When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
 "conversation into the current conversation."
-msgstr ""
-"Khi bắt đầu cuộc thoại mới, plugin này sẽ chèn cuộc thoại gần đây nhất vào "
-"cuộc thoại hiện thời."
+msgstr "Khi bắt đầu cuộc thoại mới, phần bổ sung này sẽ chèn cuộc thoại cuối cùng vào cuộc thoại hiện thời."
 
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
 #: ../finch/plugins/lastlog.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Lastlog"
-msgstr "Bản Ghi"
+msgstr "Lastlog"
 
-#. Translator Note: The "backlog" is the conversation buffer/history.
+#.Translator Note: The "backlog" is the conversation buffer/history.
 #: ../finch/plugins/lastlog.c:100
 msgid "lastlog: Searches for a substring in the backlog."
-msgstr ""
+msgstr "lastlog: tìm kiếm một chuỗi con trong phần hoãn."
 
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
 #: ../finch/plugins/lastlog.c:122
 msgid "GntLastlog"
-msgstr ""
+msgstr "GntLastlog"
 
-#: ../finch/plugins/lastlog.c:124 ../finch/plugins/lastlog.c:125
+#: ../finch/plugins/lastlog.c:124
+#: ../finch/plugins/lastlog.c:125
 msgid "Lastlog plugin."
-msgstr ""
+msgstr "Phần bổ sung lastlog."
 
-#: ../libpurple/account.c:791
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/account.c:886
 msgid "accounts"
-msgstr "Tài khoản"
+msgstr "tài khoản"
 
-#: ../libpurple/account.c:958 ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:195
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/account.c:1061
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:199
 msgid "Password is required to sign on."
-msgstr "Mật khẩu đã được đổi"
+msgstr "Mật khẩu cần thiết để đăng nhập."
 
-#: ../libpurple/account.c:992
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/account.c:1095
+#, c-format
 msgid "Enter password for %s (%s)"
-msgstr "Nhập mật khẩu cho %s"
+msgstr "Nhập mật khẩu cho %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/account.c:999
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/account.c:1102
 msgid "Enter Password"
-msgstr "Đổi mật khẩu"
+msgstr "Nhập mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/account.c:1004
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/account.c:1107
 msgid "Save password"
-msgstr "Mật khẩu mới"
+msgstr "Lưu mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/account.c:1039 ../libpurple/connection.c:105
-#: ../libpurple/connection.c:178
+#: ../libpurple/account.c:1142
+#: ../libpurple/connection.c:107
+#: ../libpurple/connection.c:180
 #, c-format
 msgid "Missing protocol plugin for %s"
-msgstr "Thiếu plugin giao thức cho %s"
+msgstr "Thiếu phần bổ sung giao thức cho %s"
 
-#: ../libpurple/account.c:1041 ../libpurple/connection.c:108
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4036
+#: ../libpurple/account.c:1144
+#: ../libpurple/connection.c:110
 msgid "Connection Error"
 msgstr "Lỗi kết nối"
 
-#: ../libpurple/account.c:1199 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:707
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1687
+#: ../libpurple/account.c:1341
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:708
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1713
 msgid "New passwords do not match."
-msgstr "Mật khẩu mới không khớp."
+msgstr "Sai khớp hai mật khẩu mới."
 
-#: ../libpurple/account.c:1208
+#: ../libpurple/account.c:1350
 msgid "Fill out all fields completely."
 msgstr "Điền hoàn chỉnh các trường."
 
-#: ../libpurple/account.c:1231
+#: ../libpurple/account.c:1373
 msgid "Original password"
 msgstr "Mật khẩu cũ"
 
-#: ../libpurple/account.c:1238
+#: ../libpurple/account.c:1380
 msgid "New password"
 msgstr "Mật khẩu mới"
 
-#: ../libpurple/account.c:1245
+#: ../libpurple/account.c:1387
 msgid "New password (again)"
 msgstr "Nhập lại mật khẩu mới"
 
-#: ../libpurple/account.c:1251
+#: ../libpurple/account.c:1393
 #, c-format
 msgid "Change password for %s"
 msgstr "Đổi mật khẩu cho %s"
 
-#: ../libpurple/account.c:1259
+#: ../libpurple/account.c:1401
 msgid "Please enter your current password and your new password."
 msgstr "Hãy nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn."
 
-#: ../libpurple/account.c:1290
+#: ../libpurple/account.c:1432
 #, c-format
 msgid "Change user information for %s"
 msgstr "Đổi thông tin người dùng cho %s"
 
-#: ../libpurple/account.c:1293 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1670
+#: ../libpurple/account.c:1435
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1670
 msgid "Set User Info"
 msgstr "Lập thông tin người dùng"
 
-#: ../libpurple/account.c:1764 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1017
+#: ../libpurple/account.c:1906
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1019
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:782
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2027
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2044
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2831
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:232 ../pidgin/gtkft.c:160
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2032
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2049
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2848
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:233
+#: ../pidgin/gtkft.c:160
 msgid "Unknown"
-msgstr "Không xác định"
+msgstr "Không rõ"
 
-#: ../libpurple/blist.c:521 ../libpurple/blist.c:1320
-#: ../libpurple/blist.c:1552 ../libpurple/protocols/jabber/roster.c:69
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3244 ../pidgin/gtkblist.c:5373
+#: ../libpurple/blist.c:521
+#: ../libpurple/blist.c:1321
+#: ../libpurple/blist.c:1531
+#: ../libpurple/protocols/jabber/roster.c:69
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3301
+#: ../pidgin/gtkblist.c:6050
 #: ../pidgin/plugins/gevolution/gevo-util.c:67
 #: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:96
 msgid "Buddies"
-msgstr "Buddy"
+msgstr "Bạn bè"
 
 #: ../libpurple/blist.c:548
-#, fuzzy
 msgid "buddy list"
-msgstr "Danh sách Buddy"
+msgstr "danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:545
+#: ../libpurple/certificate.c:558
 msgid "(DOES NOT MATCH)"
-msgstr ""
+msgstr "(KHÔNG KHỚP)"
 
-#. Make messages
-#: ../libpurple/certificate.c:549
+#.Make messages
+#: ../libpurple/certificate.c:562
 #, c-format
 msgid "%s has presented the following certificate for just-this-once use:"
-msgstr ""
+msgstr "%s đã cung cấp chứng nhận theo đây để sử dụng chỉ một lần bây giờ :"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:550
+#: ../libpurple/certificate.c:563
 #, c-format
 msgid ""
 "Common name: %s %s\n"
 "Fingerprint (SHA1): %s"
-msgstr ""
+msgstr "Tên chung: %s %s\n"
+"Vân tay (SHA1): %s"
 
-#. TODO: Find what the handle ought to be
-#: ../libpurple/certificate.c:555
+#.TODO: Find what the handle ought to be
+#: ../libpurple/certificate.c:568
 msgid "Single-use Certificate Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Thẩm tra chứng nhận dùng một lần"
 
-#. Scheme name
-#. Pool name
-#: ../libpurple/certificate.c:872
+#.Scheme name
+#.Pool name
+#: ../libpurple/certificate.c:894
 msgid "Certificate Authorities"
-msgstr ""
+msgstr "Nhà cầm quyền chứng nhận"
 
-#. Scheme name
-#. Pool name
-#: ../libpurple/certificate.c:1040
+#.Scheme name
+#.Pool name
+#: ../libpurple/certificate.c:1062
 msgid "SSL Peers Cache"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ nhớ tạm đồng đẳng SSL"
 
-#. Make messages
-#: ../libpurple/certificate.c:1171
-#, fuzzy, c-format
+#.Make messages
+#: ../libpurple/certificate.c:1193
+#, c-format
 msgid "Accept certificate for %s?"
-msgstr "Có nhận lời mời Chat không?"
+msgstr "Chấp nhận chứng nhận cho %s không?"
 
-#. TODO: Find what the handle ought to be
-#: ../libpurple/certificate.c:1177
+#.TODO: Find what the handle ought to be
+#: ../libpurple/certificate.c:1199
 msgid "SSL Certificate Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Thẩm tra chứng nhận SSL"
 
-#. Number of actions
-#: ../libpurple/certificate.c:1186
+#.Number of actions
+#: ../libpurple/certificate.c:1208
 msgid "Accept"
 msgstr "Chấp nhận"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1187 ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:214
+#: ../libpurple/certificate.c:1209
+#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:214
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:144
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:127
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:90
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:246
-#, fuzzy
 msgid "Reject"
-msgstr "Thiết lập lại"
+msgstr "Từ chối"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1188
+#: ../libpurple/certificate.c:1210
 msgid "_View Certificate..."
-msgstr ""
+msgstr "_Xem chứng nhận..."
 
-#. Prompt the user to authenticate the certificate
-#. TODO: Provide the user with more guidance about why he is
-#. being prompted
-#. vrq will be completed by user_auth
-#: ../libpurple/certificate.c:1288
+#.Prompt the user to authenticate the certificate
+#.TODO: Provide the user with more guidance about why he is
+#.being prompted
+#.vrq will be completed by user_auth
+#: ../libpurple/certificate.c:1310
 #, c-format
 msgid ""
 "The certificate presented by \"%s\" claims to be from \"%s\" instead. This "
 "could mean that you are not connecting to the service you believe you are."
-msgstr ""
+msgstr "« %s » cung cấp một chứng nhận có vẻ là theo dạng « %s » thay thế. Có thể nghĩa là bạn không phải có kết nối đến dịch vụ bạn tin là đó."
 
-#. Prompt the user to authenticate the certificate
-#. vrq will be completed by user_auth
-#: ../libpurple/certificate.c:1313
+#.Prompt the user to authenticate the certificate
+#.vrq will be completed by user_auth
+#: ../libpurple/certificate.c:1335
 #, c-format
 msgid ""
 "The certificate presented by \"%s\" is self-signed. It cannot be "
 "automatically checked."
-msgstr ""
+msgstr "« %s » cung cấp một chứng nhận tự ký. Không thể tự động kiểm tra chứng nhận như vậy."
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1331
+#: ../libpurple/certificate.c:1353
 #, c-format
 msgid "The certificate chain presented for %s is not valid."
-msgstr ""
+msgstr "Dãy chứng nhận được cung cấp cho %s không phải là hợp lệ."
 
-#. TODO: Make this error either block the ensuing SSL
-#. connection error until the user dismisses this one, or
-#. stifle it.
-#. TODO: Probably wrong.
-#. TODO: Probably wrong
-#: ../libpurple/certificate.c:1339 ../libpurple/certificate.c:1416
+#.TODO: Make this error either block the ensuing SSL
+#.connection error until the user dismisses this one, or
+#.stifle it.
+#.TODO: Probably wrong.
+#.TODO: Probably wrong
+#: ../libpurple/certificate.c:1361
+#: ../libpurple/certificate.c:1431
 msgid "SSL Certificate Error"
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi chứng nhận SSL"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1340
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/certificate.c:1362
 msgid "Invalid certificate chain"
-msgstr "Cơ chế không hợp lệ"
+msgstr "Dãy chứng nhận không hợp lệ"
 
-#. vrq will be completed by user_auth
-#: ../libpurple/certificate.c:1360
+#.vrq will be completed by user_auth
+#: ../libpurple/certificate.c:1383
 msgid ""
 "You have no database of root certificates, so this certificate cannot be "
 "validated."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn không có cơ sở dữ liệu chứng nhận gốc nên không thể thẩm tra chứng nhận này."
 
-#. vrq will be completed by user_auth
-#: ../libpurple/certificate.c:1382
+#.vrq will be completed by user_auth
+#: ../libpurple/certificate.c:1406
 msgid ""
 "The root certificate this one claims to be issued by is unknown to Pidgin."
-msgstr ""
+msgstr "Pidgin không nhận ra chứng nhận gốc có vẻ đã cấp chứng nhận này."
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1408
+#: ../libpurple/certificate.c:1423
 #, c-format
 msgid ""
 "The certificate chain presented by %s does not have a valid digital "
 "signature from the Certificate Authority from which it claims to have a "
 "signature."
-msgstr ""
+msgstr "%s đã cung cấp một dãy chứng nhận không có chữ ký số hợp lệ từ Nhà cầm quyền chứng nhận từ đó nó tuyên bố có chữ ký."
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1417
+#: ../libpurple/certificate.c:1432
 msgid "Invalid certificate authority signature"
-msgstr ""
+msgstr "Chữ ký nhà cầm quyền chứng nhận không hợp lệ"
 
-#. Make messages
-#: ../libpurple/certificate.c:1881
+#.Make messages
+#: ../libpurple/certificate.c:1891
 #, c-format
 msgid ""
 "Common name: %s\n"
@@ -2244,68 +2544,74 @@ msgid ""
 "\n"
 "Activation date: %s\n"
 "Expiration date: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tên chung: %s\n"
+"\n"
+"Vân tay (SHA1): %s\n"
+"\n"
+"Ngày kích hoạt: %s\n"
+"Ngày hết hạn: %s\n"
 
-#. TODO: Find what the handle ought to be
-#: ../libpurple/certificate.c:1890
-#, fuzzy
+#.TODO: Find what the handle ought to be
+#: ../libpurple/certificate.c:1900
 msgid "Certificate Information"
-msgstr "Thông tin lý lịch"
+msgstr "Thông tin chứng nhận"
 
-#: ../libpurple/connection.c:107
+#: ../libpurple/connection.c:109
 msgid "Registration Error"
 msgstr "Lỗi đăng ký"
 
-#: ../libpurple/connection.c:180
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/connection.c:182
 msgid "Unregistration Error"
-msgstr "Lỗi đăng ký"
+msgstr "Lỗi hủy đăng ký"
 
-#: ../libpurple/connection.c:350
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/connection.c:336
+#, c-format
 msgid "+++ %s signed on"
-msgstr "%s đã đăng nhập"
+msgstr "+++ %s đã đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/connection.c:380
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/connection.c:366
+#, c-format
 msgid "+++ %s signed off"
-msgstr "%s đã ngắt kết nối"
+msgstr "+++ %s đã đăng xuất"
 
-#: ../libpurple/connection.c:497 ../libpurple/plugin.c:282
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2337
+#: ../libpurple/connection.c:511
+#: ../libpurple/plugin.c:277
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2352
 #: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:141
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:322
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:378
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/servconn.c:139
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:330
+#: ../libpurple/protocols/oscar/family_chatnav.c:63
 msgid "Unknown error"
-msgstr "Lỗi không xác định"
+msgstr "Lỗi không rõ"
 
 #: ../libpurple/conversation.c:170
-#, fuzzy
 msgid "Unable to send message: The message is too large."
-msgstr "Không thể gửi tin. Thông điệp quá lớn."
+msgstr "Không thể gửi tin nhẳn vì nó quá lớn."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:173 ../libpurple/conversation.c:186
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/conversation.c:173
+#: ../libpurple/conversation.c:186
+#, c-format
 msgid "Unable to send message to %s."
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "Không thể gửi tin nhẳn cho %s."
 
 #: ../libpurple/conversation.c:174
-#, fuzzy
 msgid "The message is too large."
-msgstr "Thông báo trạng thái quá dài."
+msgstr "Tin nhẳn quá lớn."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:183 ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:255
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:298
+#: ../libpurple/conversation.c:183
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:272
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:315
 msgid "Unable to send message."
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "Không thể gửi tin nhẳn."
 
 #: ../libpurple/conversation.c:1211
 msgid "Send Message"
-msgstr "Gửi thông điệp"
+msgstr "Gửi tin nhẳn"
 
 #: ../libpurple/conversation.c:1214
-#, fuzzy
 msgid "_Send Message"
-msgstr "Gửi thông điệp"
+msgstr "_Gửi tin nhẳn"
 
 #: ../libpurple/conversation.c:1620
 #, c-format
@@ -2318,9 +2624,9 @@ msgstr "%s [<I>%s</I>] vào phòng."
 msgstr "%s [<I>%s</I>] vào phòng."
 
 #: ../libpurple/conversation.c:1733
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You are now known as %s"
-msgstr "%s bây giờ đổi là %s"
+msgstr "Bạn bây giờ đổi là %s"
 
 #: ../libpurple/conversation.c:1753
 #, c-format
@@ -2338,112 +2644,114 @@ msgstr "%s rời phòng (%s)."
 msgstr "%s rời phòng (%s)."
 
 #: ../libpurple/dbus-server.c:584
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to get connection: %s"
-msgstr "Không lưu được ảnh: %s\n"
+msgstr "Không lấy được kết nối: %s"
 
 #: ../libpurple/dbus-server.c:596
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to get name: %s"
-msgstr "Không lưu được ảnh: %s\n"
+msgstr "Không lấy được tên: %s"
 
 #: ../libpurple/dbus-server.c:610
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to get serv name: %s"
-msgstr "Không lưu được ảnh: %s\n"
+msgstr "Không lấy được tên máy phục vụ : %s"
 
-#: ../libpurple/dbus-server.h:85
+#: ../libpurple/dbus-server.h:84
 msgid "Purple's D-BUS server is not running for the reason listed below"
-msgstr ""
+msgstr "Máy phục vụ D-BUS của Purple không đang chạy, vì lý do bên dưới"
 
-#: ../libpurple/desktopitem.c:287 ../libpurple/desktopitem.c:878
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/desktopitem.c:287
+#: ../libpurple/desktopitem.c:878
 msgid "No name"
-msgstr "Họ"
+msgstr "Không tên"
 
 #: ../libpurple/dnsquery.c:511
-#, fuzzy
 msgid "Unable to create new resolver process\n"
-msgstr "Không tạo được socket"
+msgstr "Không thể tạo tiến trình giải quyết mới\n"
 
 #: ../libpurple/dnsquery.c:516
-#, fuzzy
 msgid "Unable to send request to resolver process\n"
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "Không thể gửi yêu cầu cho tiến trình giải quyết\n"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:549 ../libpurple/dnsquery.c:697
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/dnsquery.c:549
+#: ../libpurple/dnsquery.c:698
+#, c-format
 msgid ""
 "Error resolving %s:\n"
 "%s"
-msgstr "Lỗi chạy \"lệnh\" : %s"
+msgstr "Lỗi giải quyết %s:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:552 ../libpurple/dnsquery.c:711
-#: ../libpurple/dnsquery.c:831
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/dnsquery.c:552
+#: ../libpurple/dnsquery.c:712
+#: ../libpurple/dnsquery.c:830
+#, c-format
 msgid "Error resolving %s: %d"
-msgstr "Lỗi chạy \"lệnh\" : %s"
+msgstr "Lỗi giải quyết %s: %d"
 
 #: ../libpurple/dnsquery.c:574
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Error reading from resolver process:\n"
 "%s"
-msgstr "Lỗi đọc từ máy chủ"
+msgstr "Lỗi đọc từ tiến trình giải quyết:\n"
+"%s"
 
 #: ../libpurple/dnsquery.c:578
-#, fuzzy, c-format
 msgid "EOF while reading from resolver process"
-msgstr "Lỗi đọc từ socket."
+msgstr "Gặp kết thúc tập tin khi đọc từ tiến trình giải quyết"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:761
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/dnsquery.c:762
+#, c-format
 msgid "Thread creation failure: %s"
-msgstr "Lỗi xác thực"
+msgstr "Lỗi tạo mạch: %s"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:762
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/dnsquery.c:763
 msgid "Unknown reason"
-msgstr "Lỗi không xác định."
+msgstr "Lý do không rõ"
 
 #: ../libpurple/ft.c:209
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Error reading %s: \n"
 "%s.\n"
-msgstr "Lỗi chạy \"lệnh\" : %s"
+msgstr "Lỗi đọc %s: \n"
+"%s.\n"
 
 #: ../libpurple/ft.c:213
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Error writing %s: \n"
 "%s.\n"
-msgstr "Lỗi đọc từ máy chủ"
+msgstr "Lá»—i ghi %s: \n"
+"%s.\n"
 
 #: ../libpurple/ft.c:217
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Error accessing %s: \n"
 "%s.\n"
-msgstr "Lỗi chạy \"lệnh\" : %s"
+msgstr "Lỗi truy cập %s: \n"
+"%s.\n"
 
 #: ../libpurple/ft.c:253
 msgid "Directory is not writable."
-msgstr ""
+msgstr "Thư mục không cho phép ghi."
 
 #: ../libpurple/ft.c:268
 msgid "Cannot send a file of 0 bytes."
-msgstr "Không thể gửi tập tin có 0 byte."
+msgstr "Không thể gửi tập tin kích cỡ 0 byte."
 
 #: ../libpurple/ft.c:278
-#, fuzzy
 msgid "Cannot send a directory."
-msgstr "Không thể gửi tập tin có 0 byte."
+msgstr "Không thể gửi thư mục."
 
 #: ../libpurple/ft.c:287
 #, c-format
 msgid "%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s không phải là một tập tin thông thường nên từ chối ghi đè.\n"
 
 #: ../libpurple/ft.c:347
 #, c-format
@@ -2451,14 +2759,14 @@ msgstr "%s muốn gửi cho bạn %s (%s
 msgstr "%s muốn gửi cho bạn %s (%s)"
 
 #: ../libpurple/ft.c:354
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s wants to send you a file"
-msgstr "%s muốn gửi cho bạn %s (%s)"
+msgstr "%s muốn gửi cho bạn một tập tin"
 
 #: ../libpurple/ft.c:397
 #, c-format
 msgid "Accept file transfer request from %s?"
-msgstr ""
+msgstr "Chấp nhận yêu cầu truyền tải tập tin từ %s không?"
 
 #: ../libpurple/ft.c:401
 #, c-format
@@ -2466,1043 +2774,1063 @@ msgid ""
 "A file is available for download from:\n"
 "Remote host: %s\n"
 "Remote port: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Một tập tin đang sẵn sàng tải xuống từ :\n"
+"Máy ở xa: %s\n"
+"Cổng ở xa: %d"
 
 #: ../libpurple/ft.c:436
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s is offering to send file %s"
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "%s muốn gửi tập tin %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:488
+#: ../libpurple/ft.c:489
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid filename.\n"
 msgstr "%s không phải là tên tập tin hợp lệ.\n"
 
-#: ../libpurple/ft.c:509
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/ft.c:510
+#, c-format
 msgid "Offering to send %s to %s"
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "Muốn gửi %s cho %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:521
+#: ../libpurple/ft.c:522
 #, c-format
 msgid "Starting transfer of %s from %s"
-msgstr ""
+msgstr "Đang bắt đầu truyền %s từ %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:682
+#: ../libpurple/ft.c:683
 #, c-format
 msgid "Transfer of file %s complete"
-msgstr ""
+msgstr "Đã truyền xong tập tin %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:685
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/ft.c:686
 msgid "File transfer complete"
-msgstr "Máy chủ truyền tập tin"
+msgstr "Đã truyền xong tập tin"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1103
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/ft.c:1109
+#, c-format
 msgid "You canceled the transfer of %s"
-msgstr "%s đã đổi chủ đề thành: %s"
+msgstr "Bạn đã thôi truyền %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1108
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/ft.c:1114
 msgid "File transfer cancelled"
-msgstr "Việc gửi tập tin từ %s bị hủy.\n"
+msgstr "Tiến trình truyền tập tin bị thôi."
 
-#: ../libpurple/ft.c:1166
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/ft.c:1172
+#, c-format
 msgid "%s canceled the transfer of %s"
-msgstr "%s đã đổi chủ đề thành: %s"
+msgstr "%s đã thôi truyền %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1171
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/ft.c:1177
+#, c-format
 msgid "%s canceled the file transfer"
-msgstr "%s đã đổi chủ đề thành: %s"
+msgstr "%s đã thôi truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1228
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/ft.c:1234
+#, c-format
 msgid "File transfer to %s failed."
-msgstr "Việc gửi tập tin tới %s bị hủy.\n"
+msgstr "Tiến trình truyền tập tin cho %s bị lỗi."
 
-#: ../libpurple/ft.c:1230
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/ft.c:1236
+#, c-format
 msgid "File transfer from %s failed."
-msgstr "Việc gửi tập tin từ %s bị hủy.\n"
+msgstr "Tiến trình truyền tập tin từ %s bị lỗi."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:1
 msgid "Run the command in a terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Chạy lệnh trong thiết bị cuối"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:2
 msgid "The command used to handle \"aim\" URLs, if enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « aim », nếu bật."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:3
 msgid "The command used to handle \"gg\" URLs, if enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « gg », nếu bật."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:4
 msgid "The command used to handle \"icq\" URLs, if enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « icq », nếu bật."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:5
 msgid "The command used to handle \"irc\" URLs, if enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « irc », nếu bật."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:6
 msgid "The command used to handle \"msnim\" URLs, if enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « msnim », nếu bật."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:7
 msgid "The command used to handle \"sip\" URLs, if enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « sip », nếu bật."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:8
 msgid "The command used to handle \"xmpp\" URLs, if enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « xmpp », nếu bật."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:9
 msgid "The command used to handle \"ymsgr\" URLs, if enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh dùng để quản lý địa chỉ URL « ymsgr », nếu bật."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:10
 msgid "The handler for \"aim\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « aim »"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:11
 msgid "The handler for \"gg\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « gg »"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:12
 msgid "The handler for \"icq\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « icq »"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:13
 msgid "The handler for \"irc\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « irc »"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:14
 msgid "The handler for \"msnim\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « msnim »"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:15
 msgid "The handler for \"sip\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « sip »"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:16
 msgid "The handler for \"xmpp\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « xmpp »"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:17
 msgid "The handler for \"ymsgr\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ quản lý địa chỉ URL « ymsgr »"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:18
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim\" "
 "URLs."
-msgstr ""
+msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « aim »."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:19
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" "
 "URLs."
-msgstr ""
+msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « gg »."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:20
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq\" "
 "URLs."
-msgstr ""
+msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « icq »."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:21
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc\" "
 "URLs."
-msgstr ""
+msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « irc »."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:22
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"msnim\" "
 "URLs."
-msgstr ""
+msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « msnim »."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:23
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip\" "
 "URLs."
-msgstr ""
+msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « sip »."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:24
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp\" "
 "URLs."
-msgstr ""
+msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « xmpp »."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:25
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"ymsgr\" "
 "URLs."
-msgstr ""
+msgstr "Đúng nếu lệnh được ghi rõ trong koá « command » nên quản lý địa chỉ URL kiểu « ymsgr »."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:26
 msgid ""
 "True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
 "terminal."
-msgstr ""
+msgstr "Đúng nếu lệnh được dùng để quản lý địa chỉ URL kiểu này nên được chạy trong thiết bị cuối."
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:27
 msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « aim » hay không"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:28
 msgid "Whether the specified command should handle \"gg\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « gg » hay không"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:29
 msgid "Whether the specified command should handle \"icq\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « icq » hay không"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:30
 msgid "Whether the specified command should handle \"irc\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « irc » hay không"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:31
 msgid "Whether the specified command should handle \"msnim\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « msnim » hay không"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:32
 msgid "Whether the specified command should handle \"sip\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « sip » hay không"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:33
 msgid "Whether the specified command should handle \"xmpp\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « xmpp » hay không"
 
 #: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:34
 msgid "Whether the specified command should handle \"ymsgr\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Lệnh đã ghi rõ có nên quản lý địa chỉ URL kiểu « ymsgr » hay không"
 
 #: ../libpurple/log.c:183
 msgid "<b><font color=\"red\">The logger has no read function</font></b>"
-msgstr "<b><font color=\"red\">logger không có chức năng đọc</font></b>"
+msgstr "<b><font color=\"red\">Trình ghi lưu không có chức năng đọc</font></b>"
 
-#: ../libpurple/log.c:598
+#: ../libpurple/log.c:597
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
-#: ../libpurple/log.c:612
+#: ../libpurple/log.c:611
 msgid "Plain text"
-msgstr "Văn bản đơn thuần"
+msgstr "Nhập thô"
 
-#: ../libpurple/log.c:626
+#: ../libpurple/log.c:625
 msgid "Old flat format"
-msgstr ""
+msgstr "Định dạng phẳng cũ"
 
-#: ../libpurple/log.c:839
+#: ../libpurple/log.c:838
 msgid "Logging of this conversation failed."
-msgstr ""
+msgstr "Không thể theo dõi được cuộc trao đổi này."
 
-#: ../libpurple/log.c:1282
+#: ../libpurple/log.c:1281
 msgid "XML"
 msgstr "XML"
 
-#: ../libpurple/log.c:1366
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/log.c:1365
+#, c-format
 msgid ""
 "<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
 "REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
-msgstr ""
-"<font color=\"#16569E\">(%s) <b>%s <Trả-Lời-Tự-Động>:</b></font> %s<br/>\n"
+msgstr "<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;Trả-Lời-Tự-"
+"Động&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
 
-#: ../libpurple/log.c:1368
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/log.c:1367
+#, c-format
 msgid ""
 "<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
 "REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
-msgstr ""
-"<font color=\"#A82F2F\">(%s) <b>%s <Trả-Lời-Tự-Động>:</b></font> %s<br/>\n"
+msgstr "<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;Trả-Lời-Tự-"
+"Động&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
 
-#: ../libpurple/log.c:1426 ../libpurple/log.c:1559
+#: ../libpurple/log.c:1425
+#: ../libpurple/log.c:1558
 msgid "<font color=\"red\"><b>Unable to find log path!</b></font>"
-msgstr ""
-"<font color=\"red\"><b>Không tìm được đường dẫn tới bản ghi (log)!</b></font>"
+msgstr "<font color=\"red\"><b>Không tìm được đường dẫn tới bản ghi.</b></font>"
 
-#: ../libpurple/log.c:1438 ../libpurple/log.c:1568
+#: ../libpurple/log.c:1437
+#: ../libpurple/log.c:1567
 #, c-format
 msgid "<font color=\"red\"><b>Could not read file: %s</b></font>"
 msgstr "<font color=\"red\"><b>Không thể đọc tập tin: %s</b></font>"
 
-#: ../libpurple/log.c:1500
+#: ../libpurple/log.c:1499
 #, c-format
 msgid "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
 msgstr "(%s) %s <Trả Lời-Tự Động>: %s\n"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:365
+#: ../libpurple/plugin.c:360
 #, c-format
 msgid "You are using %s, but this plugin requires %s."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn đang sử dụng %s, còn phần bổ sung này cần thiết %s."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:380
-#, c-format
+#: ../libpurple/plugin.c:375
 msgid "This plugin has not defined an ID."
-msgstr ""
+msgstr "Phần bổ sung này chưa xác định mã ID."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:448
+#: ../libpurple/plugin.c:443
 #, c-format
 msgid "Plugin magic mismatch %d (need %d)"
-msgstr ""
+msgstr "Sai khớp ma thuật phần bổ sung %d (cần %d)"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:465
+#: ../libpurple/plugin.c:460
 #, c-format
 msgid "ABI version mismatch %d.%d.x (need %d.%d.x)"
-msgstr ""
+msgstr "Sai khớp phiên bản ABI %d.%d.x (cần %d.%d.x)"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:482
+#: ../libpurple/plugin.c:477
 msgid "Plugin does not implement all required functions"
-msgstr ""
+msgstr "Phần bổ sung không thực hiện tất cả các hàm cần thiết"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:547
+#: ../libpurple/plugin.c:542
 #, c-format
 msgid ""
 "The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try "
 "again."
-msgstr "Không tìm thấy plugin %s. Hãy cài đặt nó rồi thử lại."
+msgstr "Không tìm thấy phần bổ sung cần thiết %s. Hãy cài đặt nó rồi thử lại."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:552
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugin.c:547
 msgid "Unable to load the plugin"
-msgstr "Gaim không thể nạp plugin của bạn."
+msgstr "Không thể nạp phần bổ sung"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:574
+#: ../libpurple/plugin.c:569
 #, c-format
 msgid "The required plugin %s was unable to load."
-msgstr "Không nạp được plugin %s theo yêu cầu."
+msgstr "Không nạp được phần bổ sung %s theo yêu cầu."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:578
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugin.c:573
 msgid "Unable to load your plugin."
-msgstr "Gaim không thể nạp plugin của bạn."
+msgstr "Không thể nạp phần bổ sung của bạn."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:677
-#, fuzzy, c-format
-msgid "The dependent plugin %s failed to unload."
-msgstr "Không nạp được plugin %s theo yêu cầu."
+#: ../libpurple/plugin.c:663
+#, c-format
+msgid "%s requires %s, but it failed to unload."
+msgstr "%s cần thiết %s, nhưng nó không bỏ nạp được."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:681
-#, fuzzy
-msgid "There were errors unloading the plugin."
-msgstr "Cung cấp hỗ trợ để nạp perl plugin."
-
 #: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:23
-#, fuzzy
 msgid "Autoaccept"
-msgstr "Chấp nhận"
+msgstr "Tự động chấp nhận"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:25 ../libpurple/plugins/autoaccept.c:26
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:25
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:26
 msgid "Auto-accept file transfer requests from selected users."
-msgstr ""
+msgstr "Tự động chấp nhận yêu cầu truyền tải tập tin từ các người dùng đã chọn."
 
 #: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:80
 #, c-format
 msgid "Autoaccepted file transfer of \"%s\" from \"%s\" completed."
-msgstr ""
+msgstr "Việc truyền tập tin « %s » từ « %s » đã chạy xong (đã tự động chấp nhận)."
 
 #: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:82
 msgid "Autoaccept complete"
-msgstr ""
+msgstr "Tự động chấp nhận hoàn tất"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:160
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:171
 #, c-format
 msgid "When a file-transfer request arrives from %s"
-msgstr ""
+msgstr "Khi nhận được yêu cầu truyền tập tin từ %s"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:162
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:173
 msgid "Set Autoaccept Setting"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt thiết lập tự động chấp nhận"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:164
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:175
 msgid "_Save"
-msgstr "LÆ°u"
+msgstr "_LÆ°u"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:165 ../libpurple/plugins/idle.c:170
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:204 ../libpurple/plugins/idle.c:230
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1453
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2233
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2282
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5886
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5941
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6167
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6237 ../libpurple/request.h:1388
-#: ../libpurple/request.h:1398
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:176
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:170
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:204
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:230
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1449
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2238
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2287
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5911
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5966
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6192
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6262
+#: ../libpurple/request.h:1454
+#: ../libpurple/request.h:1464
+#: ../pidgin/gtkblist.c:548
 msgid "_Cancel"
-msgstr "Bỏ qua"
+msgstr "_Thôi"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:168
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:179
 msgid "Ask"
-msgstr ""
+msgstr "Hỏi"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:169
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:180
 msgid "Auto Accept"
-msgstr "Chấp nhận"
+msgstr "Tự động chấp nhận"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:170
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:181
 msgid "Auto Reject"
-msgstr "Tự động kết nối lại"
+msgstr "Tự động từ chối"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:185
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:196
 msgid "Autoaccept File Transfers..."
-msgstr "Truyền tập tin"
+msgstr "Tự động chấp nhận yêu cầu truyền tập tin..."
 
-#. XXX: Is there a better way than this? There really should be.
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:215
+#.XXX: Is there a better way than this? There really should be.
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:226
 msgid ""
 "Path to save the files in\n"
 "(Please provide the full path)"
-msgstr ""
+msgstr "Đường dẫn vào đó cần lưu các tập tin\n"
+"(Hãy cung cấp đường dẫn đầy đủ)"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:220
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:231
 msgid "Automatically reject from users not in buddy list"
-msgstr "Chỉ cho phép người dùng trong danh sách buddy"
+msgstr "Tự động từ chối yêu cầu từ người dùng không nằm trên danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:224
+#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:235
 msgid ""
 "Notify with a popup when an autoaccepted file transfer is complete\n"
 "(only when there's no conversation with the sender)"
-msgstr ""
+msgstr "Tự mở thông báo khi việc truyền tập tin đã chấp nhận tự động đã chạy xong\n"
+"(chỉ khi không có cuộc thoại với người gửi)"
 
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:46 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1660
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1690
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:46
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1808
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1838
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1661
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1691
 msgid "Notes"
-msgstr "Không"
+msgstr "Ghi chú"
 
 #: ../libpurple/plugins/buddynote.c:47
 msgid "Enter your notes below..."
-msgstr ""
+msgstr "Ghi chú vào bên dưới..."
 
 #: ../libpurple/plugins/buddynote.c:65
 msgid "Edit Notes..."
-msgstr ""
+msgstr "Sửa bản ghi chú..."
 
-#. *< major version
-#. *< minor version
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:90 ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:74
-#, fuzzy
+#.*< major version
+#.*< minor version
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:90
+#: ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:74
 msgid "Buddy Notes"
-msgstr "Biểu tượng buddy"
+msgstr "Ghi chú bạn thân"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:92 ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:76
+#.*< name
+#.*< version
+#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:92
+#: ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:76
 msgid "Store notes on particular buddies."
-msgstr ""
+msgstr "Lưu bản ghi chú về bạn thân nào đó"
 
-#. *< summary
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:93 ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:77
-#, fuzzy
+#.*< summary
+#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:93
+#: ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:77
 msgid "Adds the option to store notes for buddies on your buddy list."
-msgstr "Thêm người dùng vào danh sách buddy"
+msgstr "Thêm tùy chọn để lưu bản ghi chú về bạn thân trên danh sách bạn bè."
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
 #: ../libpurple/plugins/ciphertest.c:264
 msgid "Cipher Test"
-msgstr ""
+msgstr "Thử mật mã"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/plugins/ciphertest.c:267 ../libpurple/plugins/ciphertest.c:269
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/plugins/ciphertest.c:267
+#: ../libpurple/plugins/ciphertest.c:269
 msgid "Tests the ciphers that ship with libpurple."
-msgstr ""
+msgstr "Thử các mật mã có sẵn trong thư viện libpurple."
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
 #: ../libpurple/plugins/dbus-example.c:155
 msgid "DBus Example"
-msgstr ""
+msgstr "Thí dụ DBus"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
 #: ../libpurple/plugins/dbus-example.c:158
 #: ../libpurple/plugins/dbus-example.c:160
 msgid "DBus Plugin Example"
-msgstr ""
+msgstr "Thí dụ phần bổ sung DBus"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
 #: ../libpurple/plugins/filectl.c:248
-#, fuzzy
 msgid "File Control"
-msgstr "Điều Khiển Tập Tin Gaim"
+msgstr "Điều khiển tập tin"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/plugins/filectl.c:251 ../libpurple/plugins/filectl.c:253
-#, fuzzy
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/plugins/filectl.c:251
+#: ../libpurple/plugins/filectl.c:253
 msgid "Allows control by entering commands in a file."
-msgstr "Cho phép bạn điều khiển Gaim bằng các lệnh ghi trong tập tin."
+msgstr "Cho phép điều khiển bằng các lệnh ghi trong tập tin."
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:158 ../libpurple/plugins/idle.c:218
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:158
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:218
 msgid "Minutes"
-msgstr "phút."
+msgstr "Phút"
 
-#. This is a cultural reference. Dy'er Mak'er is a song by Led Zeppelin.
-#. If that doesn't translate well into your language, drop the 's before translating.
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:165 ../libpurple/plugins/idle.c:199
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:225 ../libpurple/plugins/idle.c:318
+#.This is a cultural reference. Dy'er Mak'er is a song by Led Zeppelin.
+#.If that doesn't translate well into your language, drop the 's before translating.
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:165
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:199
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:225
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:318
 msgid "I'dle Mak'er"
-msgstr "I'dle Mak'er"
+msgstr "Bộ làm nghỉ"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:166 ../libpurple/plugins/idle.c:258
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:166
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:258
 msgid "Set Account Idle Time"
-msgstr "Thời gian nghỉ"
+msgstr "Đặt thời gian nghỉ tài khoản"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:169 ../libpurple/plugins/idle.c:229
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:169
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:229
 msgid "_Set"
-msgstr "_Thiết lập"
+msgstr "_Lập"
 
 #: ../libpurple/plugins/idle.c:184
 msgid "None of your accounts are idle."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn không có tài khoản nghỉ."
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:200 ../libpurple/plugins/idle.c:262
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:200
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:262
 msgid "Unset Account Idle Time"
-msgstr "Thời gian nghỉ"
+msgstr "Hủy đặt thời gian nghỉ tài khoản"
 
 #: ../libpurple/plugins/idle.c:203
-#, fuzzy
 msgid "_Unset"
-msgstr "Dùng"
+msgstr "_Bỏ lập"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:226 ../libpurple/plugins/idle.c:266
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:226
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:266
 msgid "Set Idle Time for All Accounts"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt thời gian nghỉ cho mọi tài khoản"
 
 #: ../libpurple/plugins/idle.c:271
 msgid "Unset Idle Time for All Idled Accounts"
-msgstr ""
+msgstr "Bỏ đặt thời gian nghỉ cho mọi tài khoản đã nghỉ"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:320 ../libpurple/plugins/idle.c:321
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:320
+#: ../libpurple/plugins/idle.c:321
 msgid "Allows you to hand-configure how long you've been idle"
-msgstr "Cho phép bạn đặt ra thời gian sau bao lâu sẽ báo trạng thái nghỉ"
+msgstr "Cho phép bạn tự cấu hình thời gian nghỉ"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
 #: ../libpurple/plugins/ipc-test-client.c:87
 msgid "IPC Test Client"
-msgstr "Máy khách kiểm tra IPC"
+msgstr "Trình khách thử IPC"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
 #: ../libpurple/plugins/ipc-test-client.c:90
 msgid "Test plugin IPC support, as a client."
-msgstr "Kiểm tra hỗ trợ IPC plugin, là máy khách."
+msgstr "Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình khách."
 
-#. * description
+#.* description
 #: ../libpurple/plugins/ipc-test-client.c:92
 msgid ""
 "Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
 "calls the commands registered."
-msgstr ""
-"Kiểm tra hỗ trợ IPC plugin, là máy khách. Việc này định vị plugin máy chủ và "
-"gọi lệnh đã đăng ký."
+msgstr "Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình khách. Việc này định vị phần "
+"bổ sung máy phục vụ và gọi các lệnh đã đăng ký."
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
 #: ../libpurple/plugins/ipc-test-server.c:74
 msgid "IPC Test Server"
-msgstr "Máy chủ kiểm tra IPC"
+msgstr "Trình phục vụ thử IPC"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
 #: ../libpurple/plugins/ipc-test-server.c:77
 msgid "Test plugin IPC support, as a server."
-msgstr "Kiểm tra hỗ trợ IPC plugin, là máy chủ."
+msgstr "Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình phục vụ."
 
-#. * description
+#.* description
 #: ../libpurple/plugins/ipc-test-server.c:79
 msgid "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
-msgstr "Kiểm tra hỗ trợ IPC plugin, là máy chủ. Việc này đăng ký lệnh IPC."
+msgstr "Kiểm tra hỗ trợ phần bổ sung IPC, như là trình phục vụ. Việc này đăng ký các lệnh IPC."
 
 #: ../libpurple/plugins/joinpart.c:229
-#, fuzzy
 msgid "Join/Part Hiding Configuration"
-msgstr "Cấu hình biểu tượng trên khay"
+msgstr "Cấu hình ẩn việc Vào/Rời"
 
 #: ../libpurple/plugins/joinpart.c:233
 msgid "Minimum Room Size"
-msgstr ""
+msgstr "Kích cỡ phòng tối thiểu"
 
 #: ../libpurple/plugins/joinpart.c:239
 msgid "User Inactivity Timeout (in minutes)"
-msgstr ""
+msgstr "Thời hạn người dùng không hoạt động (theo phút)"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
 #: ../libpurple/plugins/joinpart.c:270
 msgid "Join/Part Hiding"
-msgstr ""
+msgstr "Ẩn Vào/Rời"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
 #: ../libpurple/plugins/joinpart.c:273
 msgid "Hides extraneous join/part messages."
-msgstr ""
+msgstr "Ẩn các thông điệp Vào/Rời thừa."
 
-#. * description
+#.* description
 #: ../libpurple/plugins/joinpart.c:275
 msgid ""
 "This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those users "
 "actively taking part in a conversation."
-msgstr ""
+msgstr "Phần bổ sung này ẩn các thông điệp Vào/Rời trong phòng lớn, trừ thông điệp về những người dùng đang nói chuyện."
 
-#. This is used in the place of a timezone abbreviation if the
-#. * offset is way off. The user should never really see it, but
-#. * it's here just in case. The parens are to make it clear it's
-#. * not a real timezone.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:493
+#.This is used in the place of a timezone abbreviation if the
+#.* offset is way off. The user should never really see it, but
+#.* it's here just in case. The parens are to make it clear it's
+#.* not a real timezone.
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:499
 msgid "(UTC)"
-msgstr ""
+msgstr "(UTC)"
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1577
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1554
 msgid "User is offline."
-msgstr "Người dùng chưa kết nối"
+msgstr "Người dùng chưa kết nối."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1583
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1560
 msgid "Auto-response sent:"
-msgstr "_Gửi trả lời tự động"
+msgstr "Gửi trả lời tự động:"
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1593
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1596
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1570
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1573
 #: ../libpurple/plugins/statenotify.c:80
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has signed off."
-msgstr "%s đã ngắt kết nối"
+msgstr "%s đã đăng xuất."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1610
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1587
 msgid "One or more messages may have been undeliverable."
-msgstr "Có thể không nhận được một thông điệp MSN."
+msgstr "Có thể không phát được một hay nhiều thông điệp."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1620
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1597
 msgid "You were disconnected from the server."
-msgstr "Bạn đã bị ngắt kết nối khỏi máy chủ."
+msgstr "Bạn đã bị ngắt kết nối khỏi máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1628
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1605
 msgid ""
 "You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are "
 "logged in."
-msgstr ""
+msgstr "Hiện thời bạn không có kết nối. Không đăng nhập nên không nhận thông điệp."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1643
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1620
 msgid "Message could not be sent because the maximum length was exceeded."
-msgstr ""
+msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì vượt quá chiều dài tối đa."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1648
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1625
 msgid "Message could not be sent."
-msgstr "Thông điệp Yahoo! của bạn đã không được gửi."
+msgstr "Thông điệp đã không được gửi."
 
-#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2349
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2472
+# Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
+#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2699
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2835
 msgid "Adium"
-msgstr ""
+msgstr "Adium"
 
-#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2362
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2477
-#, fuzzy
+# Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
+#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2712
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2840
 msgid "Fire"
-msgstr "Firebird"
+msgstr "Fire"
 
-#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2374
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2481
-#, fuzzy
+# Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
+#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2724
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2844
 msgid "Messenger Plus!"
-msgstr "Thông điệp từ %s"
+msgstr "Messenger Plus!"
 
-#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2388
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2486
+# Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
+#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2738
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2849
 msgid "QIP"
-msgstr ""
+msgstr "QIP"
 
-#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2400
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2490
-#, fuzzy
+# Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
+#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2750
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2853
 msgid "MSN Messenger"
-msgstr "Thông Điệp Mới"
+msgstr "MSN Messenger"
 
-#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
-#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
-#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2412
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2494
+# Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
+#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2762
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2857
 msgid "Trillian"
-msgstr ""
+msgstr "Trillian"
 
-#. Add general preferences.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2454
-#, fuzzy
+#.The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#.translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#.choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
+# Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2774
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2861
+msgid "aMSN"
+msgstr "aMSN"
+
+#.Add general preferences.
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2817
 msgid "General Log Reading Configuration"
-msgstr "Cấu hình biểu tượng trên khay"
+msgstr "Cấu hình đọc sổ theo dõi chung"
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2458
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2821
 msgid "Fast size calculations"
-msgstr ""
+msgstr "Tính nhanh kích cỡ"
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2462
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2825
 msgid "Use name heuristics"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng cách tìm ra tên"
 
-#. Add Log Directory preferences.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2468
-#, fuzzy
+#.Add Log Directory preferences.
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2831
 msgid "Log Directory"
-msgstr "Tìm _kiếm:"
+msgstr "Thư mục chứa sổ theo dõi"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2523
-#, fuzzy
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2890
 msgid "Log Reader"
-msgstr "Đăng Nhập Máy Chủ"
+msgstr "Bộ đọc sổ theo dõi"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2527
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2894
 msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
-msgstr ""
+msgstr "Bao gồm trong bộ xem bản ghi các bản ghi của ứng dụng khách tin nhắn khác."
 
-#. * description
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2531
+#.* description
+#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2898
 msgid ""
 "When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
 "Currently, this includes Adium, MSN Messenger, and Trillian.\n"
 "\n"
 "WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use it "
 "at your own risk!"
-msgstr ""
+msgstr "Khi xem bản ghi, phần bổ sung này sẽ cũng bao gồm các bản ghi của ứng dụng khách tin nhắn khác. Hiện thời, gồm có Adium, MSN Messenger, và Trillian.\n"
+"\n"
+"CẢNH BÁO : phần bổ sung này vẫn còn là mã nguồn anfa (rất mới, chưa thử) nên có thể sụp đổ nhiều. Hãy tự chịu trách nhiệm khi dùng nó !"
 
 #: ../libpurple/plugins/mono/loader/mono.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Mono Plugin Loader"
-msgstr "Trình nạp Tcl Plugin"
+msgstr "Bộ nạp phần bổ sung Mono"
 
 #: ../libpurple/plugins/mono/loader/mono.c:219
 #: ../libpurple/plugins/mono/loader/mono.c:220
 msgid "Loads .NET plugins with Mono."
-msgstr ""
+msgstr "Nạp phần bổ sung .NET với Mono."
 
-#. *< magic
-#. *< major version
-#. *< minor version
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#: ../libpurple/plugins/newline.c:68
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/plugins/newline.c:57
+msgid "Add new line in IMs"
+msgstr "Thêm dòng mới vào tin nhắn"
+
+#: ../libpurple/plugins/newline.c:61
+msgid "Add new line in Chats"
+msgstr "Thêm dòng mới vào chat"
+
+#.*< magic
+#.*< major version
+#.*< minor version
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#: ../libpurple/plugins/newline.c:104
 msgid "New Line"
-msgstr "Cửa sổ mới"
+msgstr "Dòng mới"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#: ../libpurple/plugins/newline.c:70
-#, fuzzy
+#.*< name
+#.*< version
+#: ../libpurple/plugins/newline.c:106
 msgid "Prepends a newline to displayed message."
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "Thêm dòng mới vào trước tin nhẳn đã hiển thị."
 
-#. *< summary
-#: ../libpurple/plugins/newline.c:71
+#.*< summary
+#: ../libpurple/plugins/newline.c:107
 msgid ""
 "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears below "
 "the screen name in the conversation window."
-msgstr ""
+msgstr "Thêm dòng mới vào trước tin nhẳn, để phần còn lại của tin nhẳn sẽ xuất hiện bên dưới tên hiển thị trong cửa sổ thoại."
 
 #: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:23
 msgid "Offline Message Emulation"
-msgstr ""
+msgstr "Mô phỏng tin nhẳn ngoại tuyến"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:25 ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:26
+#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:25
+#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:26
 msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
-msgstr ""
+msgstr "Lưu dạng thông báo các tin nhẳn được gửi cho người dùng chưa kết nối."
 
 #: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:95
 msgid ""
 "The rest of the messages will be saved as pounce. You can edit/delete the "
 "pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
-msgstr ""
+msgstr "Phần còn lại của các tin nhẳn sẽ được lưu dạng thông báo. Bạn cũng có thể chỉnh sửa/xoá thông báo trong hộp thoại « Thông báo bạn thân »."
 
 #: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:156
 #, c-format
 msgid ""
 "\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in "
 "a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
-msgstr ""
+msgstr "« %s » chưa kết nối. Bạn có muốn lưu phần còn lại của các tin nhẳn trong thông báo rồi gửi tự động khi « %s » đăng nhập lại không?"
 
 #: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:160
-#, fuzzy
 msgid "Offline Message"
-msgstr "Ngoại tuyến"
+msgstr "Tin nhẳn ngoại tuyến"
 
 #: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:161
 msgid "You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounces' dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn cũng có thể chỉnh sửa/xoá thông báo trong hộp thoại « Thông báo bạn thân »."
 
 #: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:165
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:133
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:550 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:560
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1917
+#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:141
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:665
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/dialog.c:133
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:550
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:564
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1928
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:317
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:113 ../libpurple/protocols/silc/wb.c:304
+#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:113
+#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:308
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:314
 #: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:119
-#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:304 ../pidgin/gtkrequest.c:268
+#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:307
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:269
 msgid "Yes"
 msgstr "Có"
 
 #: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:166
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:134
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:550 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:560
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1918
+#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:142
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:665
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/dialog.c:134
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:550
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:564
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1929
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:318
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:114 ../libpurple/protocols/silc/wb.c:305
+#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:114
+#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:309
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:315
 #: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:120
-#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:305 ../pidgin/gtkrequest.c:269
+#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:308
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:270
 msgid "No"
 msgstr "Không"
 
 #: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:193
 msgid "Save offline messages in pounce"
-msgstr ""
+msgstr "Lưu tin nhẳn ngoại tuyến trong thông báo"
 
 #: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:197
 msgid "Do not ask. Always save in pounce."
-msgstr ""
+msgstr "Đừng hỏi. Luôn luôn lưu trong thông báo."
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
 #: ../libpurple/plugins/perl/perl.c:601
 msgid "Perl Plugin Loader"
-msgstr "Trình nạp Perl Plugin"
+msgstr "Bộ nạp phần bổ sung Perl"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. *< summary
-#: ../libpurple/plugins/perl/perl.c:603 ../libpurple/plugins/perl/perl.c:604
+#.*< name
+#.*< version
+#.*< summary
+#: ../libpurple/plugins/perl/perl.c:603
+#: ../libpurple/plugins/perl/perl.c:604
 msgid "Provides support for loading perl plugins."
-msgstr "Cung cấp hỗ trợ để nạp perl plugin."
+msgstr "Cung cấp hỗ trợ để nạp phần bổ sung Perl."
 
 #: ../libpurple/plugins/psychic.c:20
 msgid "Psychic Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Chế độ dự đoán"
 
 #: ../libpurple/plugins/psychic.c:21
 msgid "Psychic mode for incoming conversation"
-msgstr ""
+msgstr "Chế độ dự đoán về cuộc thoại gửi đến"
 
 #: ../libpurple/plugins/psychic.c:22
 msgid ""
 "Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. "
 "This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!"
-msgstr ""
+msgstr "Gây ra cửa sổ thoại xuất hiện khi người dùng khác bắt đầu gửi tin nhẳn. Hoạt động được cho AIM, ICQ, XMPP, Sametime, và Yahoo!"
 
+# Đây là lời trích dẫn từ phim Star Wars: khó dịch thì dịch sự nghĩa trong chương trình.
 #: ../libpurple/plugins/psychic.c:72
 msgid "You feel a disturbance in the force..."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn phát hiện cái gì bị thay đổi..."
 
 #: ../libpurple/plugins/psychic.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Only enable for users on the buddy list"
-msgstr "Chỉ cho phép người dùng trong danh sách buddy"
+msgstr "Chỉ hiệu lực cho người dùng trong danh sách bạn bè"
 
 #: ../libpurple/plugins/psychic.c:96
-#, fuzzy
 msgid "Disable when away"
-msgstr "%s đã đi vắng."
+msgstr "Tắt khi vắng mặt"
 
 #: ../libpurple/plugins/psychic.c:100
 msgid "Display notification message in conversations"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị tin nhẳn thông báo trong cuộc thoại"
 
 #: ../libpurple/plugins/psychic.c:105
-#, fuzzy
 msgid "Raise psychic conversations"
-msgstr "Cửa sổ cuộc thoại Nhắn Tin Nhanh"
+msgstr "Nâng lên cuộc thoại dự đoán"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#: ../libpurple/plugins/signals-test.c:711
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#: ../libpurple/plugins/signals-test.c:753
 msgid "Signals Test"
 msgstr "Kiểm tra tín hiệu"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/plugins/signals-test.c:714
-#: ../libpurple/plugins/signals-test.c:716
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/plugins/signals-test.c:756
+#: ../libpurple/plugins/signals-test.c:758
 msgid "Test to see that all signals are working properly."
 msgstr "Kiểm tra để biết là mọi tín hiệu hoạt động tốt."
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
 #: ../libpurple/plugins/simple.c:37
 msgid "Simple Plugin"
-msgstr "Plugin đơn giản"
+msgstr "Phần bổ sung đơn giản"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/plugins/simple.c:40 ../libpurple/plugins/simple.c:42
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/plugins/simple.c:40
+#: ../libpurple/plugins/simple.c:42
 msgid "Tests to see that most things are working."
-msgstr "Kiểm tra để biết mọi thứ đang hoạt động."
+msgstr "Kiểm tra để biết phần lớn thứ đang hoạt động."
 
-#. Scheme name
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:902
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:725
+#.Scheme name
+#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:910
+#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:731
 msgid "X.509 Certificates"
-msgstr ""
+msgstr "Chứng nhận X.509"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:986
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:994
 msgid "GNUTLS"
 msgstr "GNUTLS"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:989
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:991
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:997
+#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:999
 msgid "Provides SSL support through GNUTLS."
 msgstr "Cung cấp hỗ trợ SSL thông qua GNUTLS."
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:810
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:816
 msgid "NSS"
 msgstr "NSS"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:813
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:815
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:819
+#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:821
 msgid "Provides SSL support through Mozilla NSS."
 msgstr "Cung cấp hỗ trợ SSL thông qua Mozilla NSS."
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
 #: ../libpurple/plugins/ssl/ssl.c:94
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl.c:97 ../libpurple/plugins/ssl/ssl.c:99
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl.c:97
+#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl.c:99
 msgid "Provides a wrapper around SSL support libraries."
 msgstr "Cung cấp một lớp bọc cho thư viện hỗ trợ SSL."
 
@@ -3527,662 +3855,646 @@ msgstr "%s hoạt động trở lại."
 msgstr "%s hoạt động trở lại."
 
 #: ../libpurple/plugins/statenotify.c:73
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has signed on."
-msgstr "%s đã đăng nhập"
+msgstr "%s đã đăng nhập."
 
 #: ../libpurple/plugins/statenotify.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Notify When"
-msgstr "Thông báo cho"
+msgstr "Thông báo khi"
 
 #: ../libpurple/plugins/statenotify.c:94
-#, fuzzy
 msgid "Buddy Goes _Away"
-msgstr "Buddy vắng mặt:"
+msgstr "Bạn thân đi _vắng"
 
 #: ../libpurple/plugins/statenotify.c:97
-#, fuzzy
 msgid "Buddy Goes _Idle"
-msgstr "Buddy đang nghỉ:"
+msgstr "Bạn thân mới _nghỉ:"
 
 #: ../libpurple/plugins/statenotify.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Buddy _Signs On/Off"
-msgstr "Buddy đăng nhập"
+msgstr "Bạn thân đăn_g nhập/xuất"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
 #: ../libpurple/plugins/statenotify.c:148
 msgid "Buddy State Notification"
-msgstr "Thông báo trạng thái buddy"
+msgstr "Thông báo trạng thái bạn thân"
 
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
 #: ../libpurple/plugins/statenotify.c:151
 #: ../libpurple/plugins/statenotify.c:154
 msgid ""
 "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or "
 "idle."
-msgstr ""
-"Thông báo trong cửa sổ cuộc thoại trạng thái vắng mặt, có mặt, hay nghỉ của "
-"buddy."
+msgstr "Thông báo trong cửa sổ cuộc thoại trạng thái vắng mặt, có mặt, hay nghỉ của bạn thân."
 
-#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:421
+#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:423
 msgid "Tcl Plugin Loader"
-msgstr "Trình nạp Tcl Plugin"
+msgstr "Bộ nạp phần bổ sung Tcl"
 
-#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:423 ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:424
+#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:425
+#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:426
 msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
-msgstr "Cung cấp hỗ trợ để nạp Tcl Plugin"
+msgstr "Cung cấp hỗ trợ để nạp phần bổ sung Tcl"
 
-#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:507
+#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:509
 msgid ""
 "Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, "
 "install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể phát hiện bản cài đặt ActiveTCL. Muốn sử dụng phần bổ sung TCL thì cài đặt ActiveTCL từ địa chỉ « http://www.activestate.com ».\n"
 
-#. Send a message about the connection error
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:112
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:101
+msgid ""
+"The Apple Bonjour For Windows toolkit wasn't found, see the FAQ at: http://"
+"developer.pidgin.im/wiki/Using%20Pidgin#CanIusePidginforBonjourLink-"
+"LocalMessaging for more information."
+msgstr "Không tìm thấy bộ công cụ Apple Bonjour For Windows, xem FAQ (Hỏi Đáp) ở địa chỉ « http://developer.pidgin.im/wiki/Using%20Pidgin#CanIusePidginforBonjourLink-LocalMessaging » để tìm chi tiết."
+
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:120
 msgid "Unable to listen for incoming IM connections\n"
-msgstr "Không tạo được kết nối mới."
+msgstr "Không thể lắng nghe kết nối tin nhắn gửi đến\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:137
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:147
 msgid ""
 "Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể thiết lập kết nối đến máy phục vụ mDNS cục bộ. Nó chạy chưa?"
 
-#. Creating the options for the protocol
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:351
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:656
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:632
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:942
-#, fuzzy
+#.Creating the options for the protocol
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:392
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:697
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:633
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:990
 msgid "First name"
 msgstr "Tên"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:353
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:659
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:627
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:947
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:394
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:700
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:628
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:994
 msgid "Last name"
 msgstr "Họ"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:357
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:398
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:295
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1325
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1335
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2216
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1327
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1337
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2221
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1041
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:555
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:561
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1075
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:551
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1061
 msgid "E-Mail"
-msgstr "Email"
+msgstr "Địa chỉ thư"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:360
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:665
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:401
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:706
 msgid "AIM Account"
-msgstr "Thêm tài khoản"
+msgstr "Tài khoản AIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:363
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:668
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:404
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:709
 msgid "XMPP Account"
-msgstr "Tài khoản"
+msgstr "Tài khoản XMPP"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:467
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:469
-#, fuzzy
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:508
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:510
 msgid "Bonjour Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin giao thức Yahoo"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức Bonjour"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:610
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:651
 msgid "Purple Person"
-msgstr "<Người dùng mới>"
+msgstr "Người Purple"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:662
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:477
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:932
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:770
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1011
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:703
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:478
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:982
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:913
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1154
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:681
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:922
-#, fuzzy
 msgid "E-mail"
-msgstr "Thư điện tử"
+msgstr "Địa chỉ thư"
 
+# Đây là tên của giao thức Apple: đừng dịch.
 #: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.h:33
 msgid "Bonjour"
-msgstr ""
+msgstr "Bonjour"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:380
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:407
+#, c-format
 msgid "%s has closed the conversation."
 msgstr "%s đã đóng cửa sổ cuộc thoại."
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:437
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:660
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:678
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:457
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:522
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:567
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:744
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:762
 msgid "Unable to send the message, the conversation couldn't be started."
-msgstr "Không thể gửi tin. Thông điệp quá lớn."
+msgstr "Không thể gửi tin, vì không thể bắt đầu nói chuyện."
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:583
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:661
 msgid "Cannot open socket"
-msgstr "Không thể đọc socket"
+msgstr "Không thể mở ổ cắm."
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:591
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:671
 msgid "Error setting socket options"
-msgstr "Lỗi khi tạo kết nối"
+msgstr "Lỗi đặt tùy chọn ổ cắm"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:615
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:697
 msgid "Could not bind socket to port"
-msgstr "Không tạo được socket"
+msgstr "Không thể đóng kết ổ cắm tới cổng"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:623
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:707
 msgid "Could not listen on socket"
-msgstr "Không tạo được socket"
+msgstr "Không thể lắng nghe trên ổ cắm"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:76 ../libpurple/proxy.c:1829
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:76
+#: ../libpurple/proxy.c:1845
 msgid "Invalid proxy settings"
-msgstr "Thiết lập proxy sai"
+msgstr "Thiết lập ủy nhiệm không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:77 ../libpurple/proxy.c:1829
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:77
+#: ../libpurple/proxy.c:1845
 msgid ""
 "Either the host name or port number specified for your given proxy type is "
 "invalid."
-msgstr "Bạn chỉ định tên máy hay số hiệu cổng cho proxy không đúng"
+msgstr "Bạn chỉ định tên máy hay số hiệu cổng không hợp lệ cho kiểu ủy nhiệm đã cho."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:115 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:137
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:115
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:137
 #: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:180
-#, fuzzy
 msgid "Token Error"
-msgstr "Lỗi không xác định"
+msgstr "Lỗi hiệu bài"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:116 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:138
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:116
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:138
 #: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:181
-#, fuzzy
 msgid "Unable to fetch the token.\n"
-msgstr "Không thể lập lý lịch AIM."
+msgstr "Không thể lấy hiệu bài.\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:269 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:288
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:267
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:274
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:280
 msgid "Save Buddylist..."
-msgstr "Gửi danh sách Buddy"
+msgstr "Lưu danh sách bạn bè..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:270
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:268
 msgid "Your buddylist is empty, nothing was written to the file."
-msgstr ""
+msgstr "Danh sách bạn bè trống, không có nội dung gì được ghi vào tập tin."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:276 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:278
-#, fuzzy
-msgid "Couldn't open file"
-msgstr "Không thể mở tập tin bản ghi %s."
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:275
+msgid "Buddylist saved successfully!"
+msgstr "Lưu thành công danh sách bạn bè."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:289
-#, fuzzy
-msgid "Buddylist saved successfully!"
-msgstr "Đổi thành công mật khẩu"
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:278
+#, c-format
+msgid "Couldn't write buddy list for %s to %s"
+msgstr "Không thể ghi vào %2$s danh sách bạn bè cho %1$s"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:307 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:308
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:303
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:304
 msgid "Couldn't load buddylist"
-msgstr "Không thể xuất danh sách buddy"
+msgstr "Không thể nạp danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:324
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:320
 msgid "Load Buddylist..."
-msgstr "Bí danh Buddy"
+msgstr "Nạp danh sách bạn bè..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:325
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:321
 msgid "Buddylist loaded successfully!"
-msgstr "Đổi thành công mật khẩu"
+msgstr "Nạp thành công danh sách bạn bè."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:336
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:332
 msgid "Save buddylist..."
-msgstr "Gửi danh sách Buddy"
+msgstr "Lưu danh sách bạn bè..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:384
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:382
 msgid "Fill in the registration fields."
-msgstr ""
+msgstr "Đìên vào các trường đăng ký."
 
 #: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:389
-#, fuzzy
 msgid "Passwords do not match."
-msgstr "Mật khẩu mới không khớp."
+msgstr "Hai mật khẩu không trùng."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:398
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:399
 msgid "Unable to register new account. Error occurred.\n"
-msgstr "Không tạo được kết nối mới."
+msgstr "Không thể đăng ký tài khoản mới. Lỗi xảy ra.\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:411
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:412
 msgid "New Gadu-Gadu Account Registered"
-msgstr ""
+msgstr "Tài khoản Gadu-Gadu mới đã đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:412
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:413
 msgid "Registration completed successfully!"
-msgstr "Đăng ký thành công"
+msgstr "Đăng ký thành công."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:482 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:775
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:913
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:916
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1722
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:483
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:776
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:965
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:968
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1746
 msgid "Password"
 msgstr "Mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:487 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:780
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:488
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:781
 msgid "Password (retype)"
-msgstr "Đã gửi mật khẩu"
+msgstr "Mật khẩu (gõ lại)"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:492 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:785
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:493
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:786
 msgid "Enter current token"
-msgstr "%s hiện thời chưa đăng nhập."
+msgstr "Nhập hiệu bài hiện có"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:498 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:791
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:499
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:792
 msgid "Current token"
-msgstr "Hiện thời trên"
+msgstr "Hiệu bài hiện có"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:502 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:503
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:503
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:504
 msgid "Register New Gadu-Gadu Account"
-msgstr "Đăng ký tài khoản Jabber mới"
+msgstr "Đăng ký tài khoản Gadu-Gadu mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:504
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:505
 msgid "Please, fill in the following fields"
-msgstr ""
+msgstr "Vui lòng điền vào các trường sau"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:642 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1054
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1126
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:957
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3789
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3802
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:643
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1056
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1128
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1002
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3770
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3783
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:49
 msgid "City"
-msgstr "Thành phố"
+msgstr "T.P."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:647
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:648
 msgid "Year of birth"
-msgstr ""
+msgstr "Năm sinh"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:650 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1589
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:115
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3732
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:651
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1737
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1590
+#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:119
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3713
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:46
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:226 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:229
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:232 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:236
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:227
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:230
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:233
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:237
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1091
 msgid "Gender"
 msgstr "Giới tính"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:651
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:652
 msgid "Male or female"
-msgstr ""
+msgstr "Nam hay nữ"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:652
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3732
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:653
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3713
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:83
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:226
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:227
 msgid "Male"
 msgstr "Nam"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:653
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3732
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:654
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3713
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:84
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:229
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:230
 msgid "Female"
 msgstr "Nữ"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:657
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:658
 msgid "Only online"
-msgstr "Kết nối"
+msgstr "Chỉ trực tuyến"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:661 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:662
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:662
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:663
 msgid "Find buddies"
-msgstr "Không hiển thị buddy _nghỉ"
+msgstr "Tìm bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:663
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:664
 msgid "Please, enter your search criteria below"
-msgstr "Hãy nhập mật khẩu mới"
+msgstr "Hãy nhập bên dưới tiêu chuẩn tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:701
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:702
 msgid "Fill in the fields."
-msgstr ""
+msgstr "Điền vào trường."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:713
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:714
 msgid "Your current password is different from the one that you specified."
-msgstr ""
+msgstr "Mật khẩu hiện tại khác với mật khẩu bạn đã cung cấp."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:727
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:728
 msgid "Unable to change password. Error occurred.\n"
-msgstr "Không thể đổi mật khẩu Gadu-Gadu"
+msgstr "Không thể đổi mật khẩu. Lỗi xảy ra.\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:736
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:737
 msgid "Change password for the Gadu-Gadu account"
-msgstr "Đổi mật khẩu cho %s"
+msgstr "Đổi mật khẩu cho tài khoản Gadu-Gadu"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:737
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:738
 msgid "Password was changed successfully!"
-msgstr "Đổi thành công mật khẩu"
+msgstr "Đổi thành công mật khẩu."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:770
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:771
 msgid "Current password"
-msgstr "Mật khẩu sai."
+msgstr "Mật khẩu hiện tại"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:795
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:796
 msgid "Please, enter your current password and your new password for UIN: "
-msgstr "Hãy nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn."
+msgstr "Hãy nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn cho UIN: "
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:799 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:800
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:800
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:801
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
-msgstr "Không thể đổi mật khẩu Gadu-Gadu"
+msgstr "Đổi mật khẩu Gadu-Gadu"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:876
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:878
+#, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
-msgstr "Xóa cuộc Chat khỏi danh sách buddy"
+msgstr "Chọn cuộc chát cho bạn thân: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:879 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:880
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:881
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:882
 msgid "Add to chat..."
-msgstr "Thêm C_hat"
+msgstr "Thêm vào chát..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1008
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2031
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2828
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:828
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5604
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:170 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:177
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:292
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3099 ../libpurple/status.c:154
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3104 ../pidgin/gtkblist.c:3436
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:450 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1061
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1010
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2036
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2845
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:827
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5629
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:171
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:178
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:293
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3111
+#: ../libpurple/status.c:154
+#: ../pidgin/gtkblist.c:3250
+#: ../pidgin/gtkblist.c:3607
+#: ../pidgin/gtkdocklet.c:561
+#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1061
 msgid "Offline"
 msgstr "Ngoại tuyến"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1011
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2033
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:29 ../libpurple/protocols/msn/state.c:30
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:37 ../libpurple/protocols/msn/state.c:38
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2816
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:280
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3101 ../libpurple/status.c:155
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:438 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1057
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1013
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2038
+#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:29
+#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:30
+#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:37
+#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:38
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:29
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:30
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:37
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:38
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2833
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:281
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3113
+#: ../libpurple/status.c:155
+#: ../pidgin/gtkdocklet.c:545
+#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1057
 msgid "Available"
 msgstr "Có mặt"
 
-#. get_yahoo_status_from_purple_status() returns YAHOO_STATUS_CUSTOM for
-#. * the generic away state (YAHOO_STATUS_TYPE_AWAY) with no message
-#. Away stuff
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1014 ../libpurple/protocols/irc/irc.c:528
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:310
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2037
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2819
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:733
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4547
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5632
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:180 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:284
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1476
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1476
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3653
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3727 ../libpurple/status.c:158
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:442 ../pidgin/gtkprefs.c:1939
+#.get_yahoo_status_from_purple_status() returns YAHOO_STATUS_CUSTOM for
+#.* the generic away state (YAHOO_STATUS_TYPE_AWAY) with no message
+#.Away stuff
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1016
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:544
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:312
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2042
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2836
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:732
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4528
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5657
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:181
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:285
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1479
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1479
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3665
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3739
+#: ../libpurple/status.c:158
+#: ../pidgin/gtkdocklet.c:549
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:2040
 #: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1058
-#, c-format
 msgid "Away"
-msgstr "Trạng thái"
+msgstr "Vắng mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1043 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1117
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2699
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3699
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1045
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1119
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2704
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3680
 msgid "UIN"
 msgstr "UIN"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1046 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1120
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2210
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2386
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3710
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1048
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1122
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2215
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2401
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3691
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:990
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1024
 msgid "First Name"
 msgstr "Tên"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1059 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1129
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1061
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1131
 msgid "Birth Year"
 msgstr "Năm sinh"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1111 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1180
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3911
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1113
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1182
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3892
 msgid "Unable to display the search results."
-msgstr "Không ghi được tập tin %s."
+msgstr "Không thể hiển thị kết quả tìm kiếm."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1171
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1173
 msgid "Gadu-Gadu Public Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Danh bạ Gadu-Gadu công cộng"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1172
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1174
 msgid "Search results"
 msgstr "Kết quả tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1215
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1217
 msgid "No matching users found"
-msgstr "Không có máy nào được tìm thấy"
+msgstr "Không tìm thấy người dùng tương ứng"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1216
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1218
 msgid "There are no users matching your search criteria."
-msgstr "Hãy nhập mật khẩu mới"
+msgstr "Không có người dùng tương ứng với tiêu chuẩn tìm kiếm bạn đã xác định."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1310 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1463
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1314
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1469
 msgid "Unable to read socket"
-msgstr "Không thể đọc socket"
+msgstr "Không thể đọc ổ cắm"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1395
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1399
 msgid "Buddy list downloaded"
-msgstr "Buddy đang nghỉ:"
+msgstr "Danh sách bạn bè đã tải xuống"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1396
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1400
 msgid "Your buddy list was downloaded from the server."
-msgstr "Bạn đã bị ngắt kết nối khỏi máy chủ."
+msgstr "Danh sách bạn bè của bạn đã được tải xuống máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1403
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1407
 msgid "Buddy list uploaded"
-msgstr "Hiển thị buddy"
+msgstr "Danh sách bạn bè đã tải lên"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1404
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1408
 msgid "Your buddy list was stored on the server."
-msgstr "Không có danh sách Buddy được lưu trên máy chủ Gadu-Gadu."
+msgstr "Danh sách bạn bè của bạn đã được cất giữ trên máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1509 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1715
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1517
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1725
 msgid "Connection failed."
-msgstr "Lỗi kết nối từ xa"
+msgstr "Lỗi kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1621 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:559
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1629
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:664
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:563
 msgid "Blocked"
-msgstr "Chặn"
+msgstr "Bị chặn"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1644
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1652
 msgid "Add to chat"
-msgstr "Thêm Chat"
+msgstr "Thêm vào chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1653
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1661
 msgid "Unblock"
-msgstr "Chặn"
+msgstr "Bỏ chặn"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1657
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1665
 msgid "Block"
 msgstr "Chặn"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1674
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1682
 msgid "Chat _name:"
-msgstr "Họ"
+msgstr "Tê_n chát:"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1914
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1933
 msgid "Chat error"
-msgstr "Lỗi đọc"
+msgstr "Lỗi chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1915
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1934
 msgid "This chat name is already in use"
-msgstr "Tập tin này đã tồn tại rồi"
+msgstr "Tên chát này đang được dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1998
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2019
 msgid "Not connected to the server."
-msgstr "Bạn đã bị ngắt kết nối khỏi máy chủ."
+msgstr "Không phải có kết nối tới máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2021
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2042
 msgid "Find buddies..."
-msgstr "Không hiển thị buddy _nghỉ"
+msgstr "Tìm bạn bè..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2027
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2048
 msgid "Change password..."
 msgstr "Đổi mật khẩu..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2033
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2054
 msgid "Upload buddylist to Server"
-msgstr "Xuất danh sách Buddy đến máy chủ"
+msgstr "Tải danh sách bạn bè lên máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2037
-#, fuzzy
+# Hành động này tải xuống một bản sao, vẫn còn để lại danh sách bạn bè của bạn trên máy phục vụ.
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2058
 msgid "Download buddylist from Server"
-msgstr "Xóa danh sách Buddy khỏi máy chủ"
+msgstr "Tải danh sách bạn bè xuống máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2041
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2062
 msgid "Delete buddylist from Server"
-msgstr "Xóa danh sách Buddy khỏi máy chủ"
+msgstr "Xoá danh sách bạn bè khỏi máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2045
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2066
 msgid "Save buddylist to file..."
-msgstr "Gửi danh sách Buddy"
+msgstr "Lưu danh sách bạn bè vào tập tin..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2049
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2070
 msgid "Load buddylist from file..."
-msgstr "Nhập về danh sách Buddy từ máy chủ"
+msgstr "Nạp danh sách bạn bè từ tập tin..."
 
-#. magic
-#. major_version
-#. minor_version
-#. plugin type
-#. ui_requirement
-#. flags
-#. dependencies
-#. priority
-#. id
-#. name
-#. version
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2153
+#.magic
+#.major_version
+#.minor_version
+#.plugin type
+#.ui_requirement
+#.flags
+#.dependencies
+#.priority
+#.id
+#.name
+#.version
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2174
 msgid "Gadu-Gadu Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin giao thức Gadu-Gadu"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức Gadu-Gadu"
 
-#. summary
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2154
+#.summary
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2175
 msgid "Polish popular IM"
-msgstr ""
+msgstr "Hệ tin nhắn nhanh phổ biến ở Phần Lan"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2208
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2229
 msgid "Gadu-Gadu User"
-msgstr "Máy Tìm kiếm Gadu-Gadu"
+msgstr "Người dùng Gadu-Gadu"
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/cmds.c:43
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1637
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1780
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1566
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
-msgstr "Lệnh không xác định: %s"
+msgstr "Lệnh không rõ : %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/cmds.c:503
+#: ../libpurple/protocols/irc/cmds.c:506
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:591
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1345
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1488
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1274
 #, c-format
 msgid "current topic is: %s"
-msgstr "Chủ đề hiện thời: %s"
+msgstr "chủ đề hiện thời: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/cmds.c:507
+#: ../libpurple/protocols/irc/cmds.c:510
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:595
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1349
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1492
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1278
 msgid "No topic is set"
-msgstr "Chưa có chủ đề"
+msgstr "Chưa lập chủ đề"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:296
-#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:337
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:269
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:278
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:287
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:293
+#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:334
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:344
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:353
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:365
 msgid "File Transfer Failed"
-msgstr "Việc gửi tập tin từ %s bị hủy.\n"
+msgstr "Lỗi truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:297
-#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:338
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:294
+#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:335
 msgid "Could not open a listening port."
-msgstr "Không tạo được socket"
+msgstr "Không thể mở cổng lắng nghe."
 
+# MOTD: Message Of The Day: thông điệp của hôm nay
 #: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:79
 msgid "Error displaying MOTD"
 msgstr "Lỗi hiển thị MOTD"
@@ -4193,157 +4505,162 @@ msgid "There is no MOTD associated with 
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:80
 msgid "There is no MOTD associated with this connection."
-msgstr "Không có MOTD liên quan với kết nối này."
+msgstr "Không có MOTD (thông điệp của hôm nay) liên quan đến kết nối này."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:83
 #, c-format
 msgid "MOTD for %s"
 msgstr "MOTD cho %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:127 ../libpurple/protocols/irc/irc.c:165
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:612 ../libpurple/protocols/irc/irc.c:637
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2356
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:129
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:169
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:632
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:661
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2407
 msgid "Server has disconnected"
-msgstr "Mất kết nối"
+msgstr "Máy phục vụ đã ngắt kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:249
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:260
 msgid "View MOTD"
 msgstr "Xem MOTD"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:261 ../libpurple/protocols/silc/chat.c:33
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:272
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:33
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:33
 msgid "_Channel:"
-msgstr "_Kênh (channel):"
+msgstr "_Kênh:"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:267
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:59 ../pidgin/gtkaccount.c:524
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:278
+#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:59
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:514
 msgid "_Password:"
-msgstr "_Mật khẩu:"
+msgstr "_Mật khẩu :"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:298
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:311
 msgid "IRC nicks may not contain whitespace"
-msgstr "Biệt danh (nick) cho IRC không được chứa dấu cách"
+msgstr "Tên hiệu cho IRC không được chứa dấu cách"
 
-#. 1. connect to server
-#. connect to the server
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:319
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1280
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:345
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:301
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2182
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1287
+#.1. connect to server
+#.connect to the server
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:332
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1326
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:403
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:355
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:302
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2198
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1288
 #: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:136
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3723
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1716
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2939
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1621 ../pidgin/gtkstatusbox.c:662
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3768
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1893
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2948
+#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1621
+#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:662
 msgid "Connecting"
-msgstr "Kết nối"
+msgstr "Đang kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:327
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:610
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1095
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:342
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:658
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1138
 msgid "SSL support unavailable"
 msgstr "Hiện không có hỗ trợ SSL"
 
-#. TODO: try other ports if in auto mode, then save
-#. * working port and try that first next time.
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:338
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:317
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:464
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1631
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:355
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:320
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:469
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1803
 msgid "Couldn't create socket"
-msgstr "Không tạo được socket"
+msgstr "Không thể tạo ổ cắm"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:421
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2469
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1283
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:437
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1284
 msgid "Couldn't connect to host"
-msgstr "Không kết nối được với máy chủ"
+msgstr "Không thể kết nối với máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:609 ../libpurple/protocols/irc/irc.c:634
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2352
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:627
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:656
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2401
 msgid "Read error"
 msgstr "Lỗi đọc"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:773
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1412
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:797
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1398
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1426
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1497
-#, fuzzy
 msgid "Users"
-msgstr "Dùng"
+msgstr "Người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:776
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3374
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1415
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1389
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:800
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3416
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1401
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1393
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1429
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1382
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1506
-#, fuzzy
 msgid "Topic"
-msgstr "Chủ đề:"
+msgstr "Chủ đề"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:914
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:938
 msgid "IRC Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin giao thức IRC"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức IRC"
 
-#. * summary
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:915
+#.* summary
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:939
 msgid "The IRC Protocol Plugin that Sucks Less"
-msgstr "Plugin giao thức IRC ít rắc rối"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức IRC ít rắc rối"
 
-#. host to connect to
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:940 ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:323
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2185
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6671
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:755
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5727
+#.host to connect to
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:964
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:325
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2335
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2186
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6696
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:756
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5773
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1249
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1341
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1343
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1244
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1347
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1896
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2083
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2327
 msgid "Server"
-msgstr "Máy chủ"
+msgstr "Máy phục vụ"
 
-#. port to connect to
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:943 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2190
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6674
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:758
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5732
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1918
+#.port to connect to
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:967
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2340
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2191
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6699
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:759
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5778
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2061
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1861
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2331
 msgid "Port"
 msgstr "Cổng"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:946
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:970
 msgid "Encodings"
-msgstr "Mã hóa"
+msgstr "Bảng mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:949 ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:316
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:904
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:907
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1539
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:973
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:318
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:958
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:960
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1542
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1197
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1200
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1334
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1337
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1005
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1539
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1336
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1339
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1148
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1542
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1191
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1194
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1340
@@ -4352,599 +4669,611 @@ msgstr "Tên đăng nhập"
 msgid "Username"
 msgstr "Tên đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:952 ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:317
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1009
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:976
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:319
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1152
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:920
-#, fuzzy
 msgid "Real name"
 msgstr "Tên thật"
 
 #.
-#. option = purple_account_option_string_new(_("Quit message"), "quitmsg", IRC_DEFAULT_QUIT);
-#. prpl_info.protocol_options = g_list_append(prpl_info.protocol_options, option);
+#.option = purple_account_option_string_new(_("Quit message"), "quitmsg", IRC_DEFAULT_QUIT);
+#.prpl_info.protocol_options = g_list_append(prpl_info.protocol_options, option);
 #.
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:960
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:984
 msgid "Use SSL"
-msgstr "SSL"
+msgstr "Dùng SSL"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:187
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:189
 msgid "Bad mode"
-msgstr "Cách thức sai"
+msgstr "Chế độ sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:198
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:200
 #, c-format
 msgid "You are banned from %s."
 msgstr "Bạn bị cấm từ %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:199
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:201
 msgid "Banned"
 msgstr "Bị cấm"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:216
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:218
 #, c-format
 msgid "Cannot ban %s: banlist is full"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể cấm %s: danh sách người cấm đã đầy"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:301
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:303
 msgid " <i>(ircop)</i>"
 msgstr " <i>(ircop)</i>"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:302
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:304
 msgid " <i>(identified)</i>"
-msgstr " <i>(identified)</i>"
+msgstr " <i>(đã nhận diện)</i>"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:303
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3700
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1418
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:305
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3681
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1422
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1414
 msgid "Nick"
-msgstr "Biệt danh (nick)"
+msgstr "Tên hiệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:329
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:331
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1268
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1272
 msgid "Currently on"
 msgstr "Hiện thời trên"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:334
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:336
 msgid "Idle for"
-msgstr "nghỉ trong"
+msgstr "Nghỉ trong"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:337
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:339
 msgid "Online since"
 msgstr "Đã kết nối từ"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:341
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:343
 msgid "<b>Defining adjective:</b>"
-msgstr "<br><b>Định nghĩa tính từ:</b> Thú vị<br>"
+msgstr "<b>Tính từ xác định:</b>"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:341
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:343
 msgid "Glorious"
-msgstr ""
+msgstr "Hết sức thú vị"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:420
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:422
 #, c-format
 msgid "%s has changed the topic to: %s"
 msgstr "%s đã đổi chủ đề thành: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:422
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:424
+#, c-format
 msgid "%s has cleared the topic."
-msgstr "%s đã đổi chủ đề thành: %s"
+msgstr "%s đã gột chủ đề."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:430
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:432
 #, c-format
 msgid "The topic for %s is: %s"
-msgstr "Chủ đề cho %s là: %s"
+msgstr "Chủ đề cho %s: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:448
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:450
 #, c-format
 msgid "Unknown message '%s'"
-msgstr "Thông điệp không xác định '%s'"
+msgstr "Thông điệp không rõ « %s »"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:449
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:451
 msgid "Unknown message"
-msgstr "Thông điệp không xác định"
+msgstr "Thông điệp không rõ"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:449
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:451
 msgid "The IRC server received a message it did not understand."
-msgstr "Gaim đã gửi một thông điệp mà máy chủ IRC không hiểu."
+msgstr "Máy phục vụ IRC đã nhận một thông điệp nó không hiểu."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:470
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:472
 #, c-format
 msgid "Users on %s: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Người dùng trên %s: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:575
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:577
 msgid "Time Response"
-msgstr "Thời gian"
+msgstr "Đáp ứng thời gian"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:576
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:578
 msgid "The IRC server's local time is:"
-msgstr ""
+msgstr "Thời gian tại máy phục vụ IRC:"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:587
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:589
 msgid "No such channel"
 msgstr "Không có kênh như vậy"
 
-#. does this happen?
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:598
+#.does this happen?
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:600
 msgid "no such channel"
-msgstr "Không có kênh như vậy"
+msgstr "không có kênh như vậy"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:601
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:603
 msgid "User is not logged in"
-msgstr "Người dùng không được đăng nhập"
+msgstr "Người dùng chưa đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:606
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:608
 msgid "No such nick or channel"
-msgstr "Chưa có biệt danh (nick) hoặc kênh (channel)"
+msgstr "Không có tên hiệu hay kênh như vậy"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:626
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:628
 msgid "Could not send"
 msgstr "Không thể gửi"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:682
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:684
 #, c-format
 msgid "Joining %s requires an invitation."
 msgstr "Việc tham gia vào %s cần có lời mời."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:683
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:685
 msgid "Invitation only"
 msgstr "Chỉ người được mời"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:795
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:801
 #, c-format
 msgid "You have been kicked by %s: (%s)"
 msgstr "Bạn bị %s đá: (%s)"
 
-#. Remove user from channel
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:800 ../libpurple/protocols/silc/ops.c:699
+#.Remove user from channel
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:806
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:699
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:720
 #, c-format
 msgid "Kicked by %s (%s)"
 msgstr "Bị %s đá (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:823
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:829
 #, c-format
 msgid "mode (%s %s) by %s"
-msgstr "mode (%s %s) bởi %s"
+msgstr "chế độ (%s %s) bởi %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:908 ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:909
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:914
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:915
 msgid "Invalid nickname"
-msgstr "Tên người dùng không hợp lệ"
+msgstr "Tên hiệu không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:910
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:916
 msgid ""
 "Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains "
 "invalid characters."
-msgstr ""
+msgstr "Tên hiệu bạn chọn bị mày phục vụ từ chối. Có thể vì tên này có chứa các ký "
+"tự không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:915
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:921
 msgid ""
 "Your selected account name was rejected by the server. It probably contains "
 "invalid characters."
-msgstr ""
+msgstr "Tên tài khoản bạn chọn bị mày chủ từ chối. Có thể vì tên này có chứa các ký "
+"tự không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:954
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:960
 msgid "Cannot change nick"
-msgstr "Không thể đổi biệt danh (nick)"
+msgstr "Không thể thay đổi tên hiệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:954
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:960
 msgid "Could not change nick"
-msgstr "Không thể đổi biệt danh (nick)"
+msgstr "Không thể thay đổi tên hiệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:975
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:981
 #, c-format
 msgid "You have parted the channel%s%s"
 msgstr "Bạn rời khỏi kênh %s%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1017
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1023
 msgid "Error: invalid PONG from server"
-msgstr "Lỗi: PONG từ máy chủ không hợp lệ"
+msgstr "Lỗi: PONG không hợp lệ từ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1019
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1025
 #, c-format
 msgid "PING reply -- Lag: %lu seconds"
-msgstr "Đáp lại PING -- Hết: %lu giây"
+msgstr "Đáp lại PING -- Trễ: %lu giây"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1110
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1116
+#, c-format
 msgid "Cannot join %s: Registration is required."
-msgstr "Đăng ký không được"
+msgstr "Không thể tham gia %s: cần thiết đăng ký."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1111
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1117
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1093
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1128
 msgid "Cannot join channel"
 msgstr "Không thể vào kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1145
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1151
 msgid "Nick or channel is temporarily unavailable."
-msgstr "Tạm thời không có dịch vụ."
+msgstr "Tên hiệu hay kênh này tạm thời không sẵn sàng."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1157
+#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1163
 #, c-format
 msgid "Wallops from %s"
-msgstr "Cú đánh từ %s"
+msgstr "Tin nhẳn gửi cho mọi quản trị từ %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:122
 msgid "action &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
-msgstr ""
+msgstr "action &lt;việc cần làm&gt;: Thực hiện một hành động."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:123
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
 "away."
-msgstr ""
+msgstr "away [thông điệp]: Đặt một thông báo đi vắng, hay không dùng thông điệp để trở lại sau khi đi vắng."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:124
 msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
-msgstr ""
+msgstr "chanserv: gửi lệnh cho trình phục vụ kênh"
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:125
 msgid ""
 "deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from "
 "someone. You must be a channel operator to do this."
-msgstr ""
+msgstr "deop &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Loại bỏ trạng thái người điều hành "
+"kênh khỏi ai đó. Bạn phải là một người điều hành kênh để làm điều này."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:126
 msgid ""
 "devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from "
 "someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You "
 "must be a channel operator to do this."
-msgstr ""
+msgstr "devoice &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Loại bỏ trạng thái thoại trong "
+"kênh khỏi ai đó, ngăn họ trò chuyện nếu kênh được đặt (+m). Bạn phải là một "
+"người điều hành kênh để làm điều này."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:127
 msgid ""
 "invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified "
 "channel, or the current channel."
-msgstr ""
+msgstr "invite &lt;tên_hiệu&gt; [phòng]: Mời bạn hữu tham gia kênh đã ghi rõ, hay "
+"kênh hiện tại."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:128
 msgid ""
 "j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
 "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
-msgstr ""
+msgstr "j &lt;phòng1&gt;[,phòng2][,...] [khoá1[,khoá2][,...]]: Nhập vào một hay "
+"nhiều kênh, tùy chọn cung cấp một khoá cho mỗi kênh nếu cần."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:129
 msgid ""
 "join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
 "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
-msgstr ""
+msgstr "join &lt;phòng1&gt;[,phòng2][,...] [khoá1[,khoá2][,...]]: Vào một hay nhiều "
+"kênh, tùy chọn cung cấp một khoá cho mỗi kênh nếu cần."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:130
 msgid ""
 "kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be a "
 "channel operator to do this."
-msgstr ""
+msgstr "kick &lt;tên_hiệu&gt; [thông_điệp]: Loại bỏ ai đó khỏi một kênh. Bạn phải là "
+"người điều hành kênh để làm điều này."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:131
 msgid ""
 "list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some servers "
 "may disconnect you upon doing this.</i>"
-msgstr ""
+msgstr "list: hiển thị danh sách các phòng trò chuyện nằm trên mạng này. <i>Cảnh "
+"báo : một số máy phục vụ có thể ngắt kết nối khi bạn làm điều này.</i>"
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:132
 msgid "me &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
-msgstr ""
+msgstr "me &lt;hành động cần làm&gt;: Thực hiện một hành động"
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:133
 msgid "memoserv: Send a command to memoserv"
-msgstr ""
+msgstr "memoserv: gửi lệnh cho trình phục vụ ghi nhớ (memoserv)"
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:134
 msgid ""
 "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Set or unset a channel "
 "or user mode."
-msgstr ""
+msgstr "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;tên_hiệu|kênh&gt;: Đặt hay bỏ đặt một kênh "
+"hay chế độ người dùng."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:135
 msgid ""
 "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
 "opposed to a channel)."
-msgstr ""
+msgstr "msg &lt;tên_hiệu&gt; &lt;thông_điệp&gt;: Gửi một tin nhẳn riêng cho một người dùng (thay vì gửi đến cả kênh)"
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:136
 msgid "names [channel]: List the users currently in a channel."
-msgstr ""
+msgstr "names [kênh]: Liệt kê danh sách người dùng đang trong một kênh."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:137
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2261
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2336
 msgid "nick &lt;new nickname&gt;: Change your nickname."
-msgstr ""
+msgstr "nick &lt;tên hiệu mới&gt;: Đổi tên hiệu."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:138
 msgid "nickserv: Send a command to nickserv"
-msgstr ""
+msgstr "nickserv: Gửi lệnh cho trình phục vụ tên hiệu (nickserv)"
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:139
 msgid ""
 "op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. You "
 "must be a channel operator to do this."
-msgstr ""
+msgstr "op &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Tặng trạng thái người điều hành kênh "
+"cho bạn khác. Bạn phải là người điều hành kênh để làm việc này."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:140
 msgid ""
 "operwall &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
 "can't use it."
-msgstr ""
+msgstr "operwall &lt;thông_điệp&gt;: Nếu bạn không biết điều này nghĩa là gì, bạn có "
+"lẽ không thể dùng nó."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:141
 msgid "operserv: Send a command to operserv"
-msgstr ""
+msgstr "operserv: gửi lệnh cho trình phục vụ người điều hành (operserv)"
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:142
 msgid ""
 "part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified channel, "
 "with an optional message."
-msgstr ""
+msgstr "part [phòng] [thông_điệp]: Rời khỏi kênh hiện tại, hay một kênh nào đó, tùy "
+"chọn để lại một thông điệp."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:143
 msgid ""
 "ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) "
 "has."
-msgstr ""
+msgstr "ping [tên_hiệu]: Hỏi một thời gian trễ của người dùng (hay máy phục vụ nếu "
+"không xác định tên người dùng cụ thể)."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:144
 msgid ""
 "query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
 "opposed to a channel)."
-msgstr ""
+msgstr "query &lt;tên_hiệu&gt; &lt;thông_điệp&gt;: Gởi một thông điệp riêng cho "
+"người dùng (thay vì gửi đến cả kênh)"
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:145
 msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message."
-msgstr ""
+msgstr "quit [thông_điệp]: Ngưng kết nối với máy phục vụ, kèm theo một thông báo tuỳ chọn."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:146
 msgid "quote [...]: Send a raw command to the server."
-msgstr ""
+msgstr "quote [...]: Gởi một dòng lệnh thô đến máy phục vụ."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:147
 msgid ""
 "remove &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a room. You must be a "
 "channel operator to do this."
-msgstr ""
+msgstr "remove &lt;tên_hiệu&gt; [thông_điệp]: Loại bỏ một người ra khỏi phòng. Bạn phải "
+"là người điều hành kênh để làm điều này."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:148
 msgid "time: Displays the current local time at the IRC server."
-msgstr ""
+msgstr "time: Hiển thị thời gian hiện tại của máy phục vụ IRC."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:149
 msgid "topic [new topic]: View or change the channel topic."
-msgstr ""
+msgstr "topic [chủ đề mới]: Xem hay thay đổi chủ đề kênh."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:150
 msgid "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Set or unset a user mode."
-msgstr ""
+msgstr "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Đặt hay bỏ chế độ người dùng."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:151
 msgid "version [nick]: send CTCP VERSION request to a user"
-msgstr ""
+msgstr "version [tên_hiệu]: gửi cho người dùng một yêu cầu CTCP VERSION"
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:152
 msgid ""
 "voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. You "
 "must be a channel operator to do this."
-msgstr ""
+msgstr "voice &lt;tên_hiệu1&gt; [tên_hiệu2] ...: Tặng trạng thái thoại trong kênh "
+"cho người khác. Bạn phải là người điều hành kênh để làm điều này."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:153
 msgid ""
 "wallops &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably can't "
 "use it."
-msgstr ""
+msgstr "wallops &lt;thông_điệp&gt;: Nếu bạn không biết điều này nghĩa là gì, bạn có "
+"lẽ không thể dùng nó."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:154
 msgid "whois [server] &lt;nick&gt;: Get information on a user."
-msgstr ""
+msgstr "whois [máy_phục_vụ] &lt;tên_hiệu&gt;: Thu thập thông tin về một người dùng."
 
 #: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:155
 msgid "whowas &lt;nick&gt;: Get information on a user that has logged off."
-msgstr ""
+msgstr "whowas &lt;tên_hiệu&gt;: Thu thập thông tin về một người dùng đã đăng xuất."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:465
+#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:520
 #, c-format
 msgid "Reply time from %s: %lu seconds"
 msgstr "Thời gian đáp lại từ %s: %lu giây"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:466
+#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:521
 msgid "PONG"
 msgstr "PONG"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:466
+#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:521
 msgid "CTCP PING reply"
-msgstr " Trả lời PING CTCP"
+msgstr "Trả lời PING CTCP"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:577
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:581 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:191
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:694 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:710
+#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:633
+#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:640
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:191
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:694
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:710
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:786
 msgid "Disconnected."
-msgstr "Đã ngắt kết nối."
+msgstr "Bị ngắt kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:137
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:671
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:701
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1887
+#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:143
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:719
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:749
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1916
 msgid "Unknown Error"
-msgstr "Lỗi không xác định"
+msgstr "Lỗi không rõ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:139
-#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:140
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:145
+#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:146
 msgid "Ad-Hoc Command Failed"
-msgstr "Lệnh"
+msgstr "Lệnh như thế đã bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:173
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:182
 msgid "execute"
-msgstr "Không mong đợi"
+msgstr "thực hiện"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:53
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:55
 msgid "Server requires TLS/SSL for login. No TLS/SSL support found."
-msgstr "Máy chủ yêu cầu SSL để đăng nhập"
+msgstr "Máy phục vụ yêu cầu TLS/SSL để đăng nhập. Không tìm thấy khả năng hỗ trợ TLS/SSL."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:116
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:120
 msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
-msgstr ""
+msgstr "Máy phục vụ yêu cầu xác thực bằng nhập thô qua luồng dữ liệu không mật mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:319
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:508
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:323
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:525
 #, c-format
 msgid ""
 "%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow "
 "this and continue authentication?"
-msgstr ""
+msgstr "%s yêu cầu xác thực bằng nhập thô qua kết nối không mật mã. Cho phép điều này và "
+"tiếp tục xác thực không? (KHÔNG BẢO MẬT)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:321
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:322
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:510
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:511
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:598
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:599
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:325
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:326
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:527
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:528
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:719
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:720
 msgid "Plaintext Authentication"
-msgstr "Chứng thực Yahooo! lỗi"
+msgstr "Xác thực nhập thô"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:334
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:523
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:610
-msgid "Server does not use any supported authentication method"
-msgstr "Máy chủ không sử dụng bất kỳ phương thức xác thực được hỗ trợ nào"
-
-#. This should never happen!
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:462
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:561
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:776
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:917
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:942
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:961
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:123
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:479
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:652
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:900
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:1049
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:1076
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:1098
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:127
 msgid "Invalid response from server."
-msgstr "Máy chủ trả lời không hợp lệ."
+msgstr "Máy phục vụ trả lời không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:600
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:541
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:732
+msgid "Server does not use any supported authentication method"
+msgstr "Máy phục vụ không sử dụng bất kỳ phương thức xác thực được hỗ trợ nào"
+
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:721
 msgid ""
 "This server requires plaintext authentication over an unencrypted "
 "connection. Allow this and continue authentication?"
-msgstr ""
+msgstr "Máy phục vụ này yêu cầu xác thực bằng nhập thô qua kết nối không mật mã. Cho phép "
+"điều này và tiếp tục xác thực không? (KHÔNG BẢO MẬT)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:797
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:820
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:923
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:948
 msgid "Invalid challenge from server"
-msgstr "Kiêm tra từ máy chủ không hợp lệ."
+msgstr "Kiểm tra từ máy phục vụ không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:892
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:1022
 msgid "SASL error"
-msgstr "Lỗi đọc"
+msgstr "Lá»—i SASL"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:283
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1219
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4128
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1221
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4174
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:986
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1020
 msgid "Full Name"
 msgstr "Tên đầy đủ"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:284
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1231
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1233
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:998
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1032
 msgid "Family Name"
 msgstr "Họ"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:285
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1234
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1236
 msgid "Given Name"
 msgstr "Tên hay gọi"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:287
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:977
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1018
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:288
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1282
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1284
 msgid "Street Address"
 msgstr "Địa chỉ nhà"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:289
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1279
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1281
 msgid "Extended Address"
 msgstr "Địa chỉ khác"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:290
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1285
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1287
 msgid "Locality"
 msgstr "Nơi ở"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:291
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1288
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1290
 msgid "Region"
 msgstr "Vùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:292
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1291
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1293
 msgid "Postal Code"
 msgstr "Mã vùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:293
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1295
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1015
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1297
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1158
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:926
 msgid "Country"
 msgstr "Quốc gia"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:294
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1306
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1313
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1308
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1315
 msgid "Telephone"
 msgstr "Điện thoại"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:296
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1350
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1352
 msgid "Organization Name"
-msgstr "Tên Cơ Quan"
+msgstr "Tên tổ chức"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:297
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1353
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1355
 msgid "Organization Unit"
 msgstr "Phòng ban"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:299
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1362
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1364
 msgid "Role"
 msgstr "Vị trí"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:300
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1250
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1658
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3749
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1252
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1806
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1659
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3730
 msgid "Birthday"
 msgstr "Ngày sinh"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:301
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1365
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1367
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:775
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:175 ../pidgin/gtkblist.c:3116
+#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:193
+#: ../pidgin/gtkblist.c:3262
 #: ../pidgin/gtkprefs.c:739
 msgid "Description"
 msgstr "Mô tả"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:722
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:723
-#, fuzzy
 msgid "Edit XMPP vCard"
-msgstr "Soạn Jabber vCard"
+msgstr "Sá»­a vCard XMPP"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:724
 msgid ""
@@ -4954,501 +5283,463 @@ msgstr "Mọi mục bên dưới là tù
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:795
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:960
-#, fuzzy
 msgid "Client"
-msgstr "Thành phố"
+msgstr "Trình khách"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:799
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:964
 msgid "Operating System"
-msgstr ""
+msgstr "Hệ điều hành"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:815
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:975
 msgid "Last Activity"
-msgstr ""
+msgstr "Hoạt động cuối cùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:817
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:977
-#, fuzzy
 msgid "Service Discovery Info"
-msgstr "Lập thông tin thư mục"
+msgstr "Thông tin phát hiện dịch vụ"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:819
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:979
 msgid "Service Discovery Items"
-msgstr ""
+msgstr "Mục phát hiện dịch vụ"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:821
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:981
-#, fuzzy
 msgid "Extended Stanza Addressing"
-msgstr "Địa chỉ khác"
+msgstr "Đặt địa chỉ kiểu đoạn dòng mở rộng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:823
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:983
-#, fuzzy
 msgid "Multi-User Chat"
-msgstr "Bí danh Chat"
+msgstr "Chat đa người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:825
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:985
-#, fuzzy
 msgid "Multi-User Chat Extended Presence Information"
-msgstr "Người dùng không có thông tin thư mục."
+msgstr "Thông tin về mặt ở đã mở rộng cho chat đa người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:827
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:987
 msgid "In-Band Bytestreams"
-msgstr ""
+msgstr "Luồng byte bên trong dải"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:829
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:989
-#, fuzzy
 msgid "Ad-Hoc Commands"
-msgstr "Lệnh"
+msgstr "Lệnh như thế"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:831
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:991
 msgid "PubSub Service"
-msgstr ""
+msgstr "Dịch vụ PubSub"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:833
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:993
 msgid "SOCKS5 Bytestreams"
-msgstr ""
+msgstr "Luồng byte SOCKS5"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:835
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:995
 msgid "Out of Band Data"
-msgstr ""
+msgstr "Dữ liệu bên ngoài dải"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:837
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:997
-#, fuzzy
 msgid "XHTML-IM"
-msgstr "HTML"
+msgstr "XHTML-IM"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:839
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:999
-#, fuzzy
 msgid "In-Band Registration"
-msgstr "Lỗi đăng ký"
+msgstr "Đăng ký bên trong dải"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:841
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1001
-#, fuzzy
 msgid "User Location"
-msgstr "Nơi ở"
+msgstr "Nơi ở người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:843
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1003
 msgid "User Avatar"
-msgstr ""
+msgstr "Ảnh riêng người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:845
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1005
-#, fuzzy
 msgid "Chat State Notifications"
-msgstr "Thông báo trạng thái buddy"
+msgstr "Thông báo tình trạng chat"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:847
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1007
-#, fuzzy
 msgid "Software Version"
-msgstr "Phiên bản không được hỗ trợ"
+msgstr "Phiên bản phần mềm"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:849
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1009
-#, fuzzy
 msgid "Stream Initiation"
-msgstr "Phòng ban"
+msgstr "Khởi tạo luồng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:851
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1011
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3235
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3277
 msgid "File Transfer"
 msgstr "Truyền tập tin"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:853
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1013
-#, fuzzy
 msgid "User Mood"
-msgstr "Tùy chọn người dùng"
+msgstr "Tâm trạng người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:855
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1015
-#, fuzzy
 msgid "User Activity"
-msgstr "Cho phép"
+msgstr "Hoạt động người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:857
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1017
-#, fuzzy
 msgid "Entity Capabilities"
-msgstr "<b> Khả năng:</b> "
+msgstr "Khả năng thực thể"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:859
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1019
 msgid "Encrypted Session Negotiations"
-msgstr ""
+msgstr "Dàn xếp phiên bản đã mật mã"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:861
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1021
-#, fuzzy
 msgid "User Tune"
-msgstr "Tên đăng nhập"
+msgstr "Điệu người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:863
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1023
 msgid "Roster Item Exchange"
-msgstr ""
+msgstr "Trao đổi mục bản liệt kê"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:865
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1025
-#, fuzzy
 msgid "Reachability Address"
-msgstr "Địa chỉ e-mail"
+msgstr "Địa chỉ có thể tới"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:867
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1027
-#, fuzzy
 msgid "User Profile"
-msgstr "Lập lý lịch"
+msgstr "Lý lịch người dùng"
 
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:869
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1029
-#, fuzzy
 msgid "Jingle"
-msgstr "Tham gia"
+msgstr "Jingle"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:871
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1031
 msgid "Jingle Audio"
-msgstr ""
+msgstr "Âm thanh Jingle"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:873
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1033
-#, fuzzy
 msgid "User Nickname"
-msgstr "Biệt danh"
+msgstr "Tên hiệu người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:875
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1035
 msgid "Jingle ICE UDP"
-msgstr ""
+msgstr "Jingle ICE UDP"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:877
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1037
 msgid "Jingle ICE TCP"
-msgstr ""
+msgstr "Jingle ICE TCP"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:879
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1039
 msgid "Jingle Raw UDP"
-msgstr ""
+msgstr "Jingle Raw UDP"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:881
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1041
 msgid "Jingle Video"
-msgstr ""
+msgstr "Ảnh động Jingle"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:883
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1043
 msgid "Jingle DTMF"
-msgstr ""
+msgstr "Jingle DTMF"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:885
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1045
-#, fuzzy
 msgid "Message Receipts"
-msgstr "Nhận thông điệp"
+msgstr "Người nhận tin nhẳn"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:887
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1047
-#, fuzzy
 msgid "Public Key Publishing"
-msgstr "Thông tin lý lịch"
+msgstr "Xuất bản khoá công"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:889
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1049
-#, fuzzy
 msgid "User Chatting"
-msgstr "Tùy chọn người dùng"
+msgstr "Người dùng nói chuyện"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:891
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1051
-#, fuzzy
 msgid "User Browsing"
-msgstr "Tùy chọn người dùng"
+msgstr "Người dùng duyệt"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:893
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1053
-#, fuzzy
 msgid "User Gaming"
-msgstr "Cho phép"
+msgstr "Người dùng chơi trò"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:895
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1055
-#, fuzzy
 msgid "User Viewing"
-msgstr "Cho phép"
+msgstr "Người dùng xem"
 
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:897
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1057
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1596
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1601
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1600
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1605
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1612
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1617
 msgid "Ping"
-msgstr ""
+msgstr "Ping"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:899
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1059
-#, fuzzy
 msgid "Stanza Encryption"
-msgstr "Mã hóa Trillian"
+msgstr "Mật mã đoạn dòng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:901
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1061
 msgid "Entity Time"
-msgstr ""
+msgstr "Thời gian thực thể"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:903
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1063
 msgid "Delayed Delivery"
-msgstr ""
+msgstr "Phát trễ"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:905
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1065
 msgid "Collaborative Data Objects"
-msgstr ""
+msgstr "Đối tượng dữ liệu hợp tác"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:907
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1067
 msgid "File Repository and Sharing"
-msgstr ""
+msgstr "Kho lưu tập tin và chia sẻ"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:909
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1069
 msgid "STUN Service Discovery for Jingle"
-msgstr ""
+msgstr "Phát hiện dịch vụ STUN cho Jingle"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:911
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1071
 msgid "Simplified Encrypted Session Negotiation"
-msgstr ""
+msgstr "Dàn xếp phiên chạy mật mã đơn giản"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:913
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1073
 msgid "Hop Check"
-msgstr ""
+msgstr "Kiểm tra bước"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:921
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1081
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2906
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2911
 msgid "Capabilities"
-msgstr "<b> Khả năng:</b> "
+msgstr "Khả năng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:933
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:206
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:859
+#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:209
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1094
 msgid "Resource"
 msgstr "Tài nguyên"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:935
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1531
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1554
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1577
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1600
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1623
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1584
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1598
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1612
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1626
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1640
 msgid "Priority"
-msgstr "Cổng"
+msgstr "Ưu tiên"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1237
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1239
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:994
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1028
 msgid "Middle Name"
 msgstr "Tên đệm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1270
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:952
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3788
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3801
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1272
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:998
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3769
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3782
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:56
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1030
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1064
 msgid "Address"
 msgstr "Địa chỉ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1276
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1278
 msgid "P.O. Box"
 msgstr "Hòm thư"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1386
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1388
 msgid "Photo"
-msgstr "Ảnh"
+msgstr "Ảnh chụp"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1386
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1388
 msgid "Logo"
-msgstr "Logo"
+msgstr "Biểu hình"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1942
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1947
 msgid "Un-hide From"
-msgstr "Không-ẩn từ"
+msgstr "Thôi ẩn từ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1946
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1951
 msgid "Temporarily Hide From"
-msgstr "Ản tạm thời từ"
+msgstr "Ẩn tạm thời từ"
 
-#. && NOT ME
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1954
+#.&& NOT ME
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1959
 msgid "Cancel Presence Notification"
-msgstr "Bỏ qua thông báo hiện thời"
+msgstr "Thôi thông báo có mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1961
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1966
 msgid "(Re-)Request authorization"
-msgstr "Yêu cầu xác thực"
+msgstr "Yêu cầu (lại) sư cho phép"
 
-#. if(NOT ME)
-#. shouldn't this just happen automatically when the buddy is
-#. removed?
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1970
+#.if(NOT ME)
+#.shouldn't this just happen automatically when the buddy is
+#.removed?
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1975
 msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Không đăng ký"
+msgstr "Hủy đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1985
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1990
 msgid "Log In"
-msgstr "Đăng nhập"
+msgstr "Đăng xuất"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1989
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1994
 msgid "Log Out"
-msgstr "%s đăng xuất."
+msgstr "Đăng xuất"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2035
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1553
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2040
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1597
 msgid "Chatty"
-msgstr "Thích chat"
+msgstr "Thích chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2039
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2044
 msgid "Extended Away"
-msgstr "Trạng thái mở rộng"
+msgstr "Vắng mắt lâu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2041
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1622
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:727
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5808
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3297
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2046
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1639
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:726
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5833
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3339
 msgid "Do Not Disturb"
 msgstr "Xin đừng quấy rầy"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2208
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2213
 msgid "JID"
-msgstr ""
+msgstr "JID"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2212
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2391
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3711
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2217
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2406
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3692
 msgid "Last Name"
 msgstr "Họ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2244
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2249
 msgid "The following are the results of your search"
-msgstr ""
+msgstr "Dưới đây là kết quả tìm kiếm"
 
-#. current comment from Jabber User Directory users.jabber.org
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2319
+#.current comment from Jabber User Directory users.jabber.org
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2334
 msgid ""
 "Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: "
 "Each field supports wild card searches (%)"
-msgstr ""
+msgstr "Tìm liên lạc bằng cách gõ vào trường tiêu chuẩn tìm kiếm. Ghi chú : mỗi trường cũng hỗ trợ tìm kiếm bằng ký tự đại diện (%)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2339
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2354
 msgid "Directory Query Failed"
-msgstr "Kết nối trực tiếp ICQ"
+msgstr "Truy vấn danh bạ bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2340
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2355
 msgid "Could not query the directory server."
-msgstr "Không thể kết nối để truyền đi"
+msgstr "Không thể hỏi máy phục vụ danh bạ."
 
-#. Try to translate the message (see static message
-#. list in jabber_user_dir_comments[])
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2374
-#, fuzzy, c-format
+#.Try to translate the message (see static message
+#.list in jabber_user_dir_comments[])
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2389
+#, c-format
 msgid "Server Instructions: %s"
-msgstr "Thông tin về công việc"
+msgstr "Hướng dẫn máy phục vụ : %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2381
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2396
 msgid "Fill in one or more fields to search for any matching XMPP users."
-msgstr ""
+msgstr "Điền vào một hay nhiều mục để tìm thông tin về người dùng XMPP."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2401
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1488
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3714
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3723
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2416
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1497
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3695
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3704
 msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Địa chỉ e-mail"
+msgstr "Địa chỉ thư"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2410
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2411
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2425
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2426
 msgid "Search for XMPP users"
-msgstr "Tìm _kiếm:"
+msgstr "Tìm người dùng XMPP"
 
-#. "Search"
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2412
+#.Search
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2427
 #: ../libpurple/protocols/qq/group.c:123
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:147
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:174
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:250
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:268
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5611
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5657
 #: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:470
 #: ../pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:356
 msgid "Search"
 msgstr "Tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2427
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2442
 msgid "Invalid Directory"
-msgstr "Lỗi không hợp lệ"
+msgstr "Thư mục không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2444
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2459
 msgid "Enter a User Directory"
-msgstr "Không thể gửi tập tin có 0 byte."
+msgstr "Nhập thư mục người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2445
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2460
 msgid "Select a user directory to search"
-msgstr "Chọn màu chữ"
+msgstr "Chọn một thư mục người dùng trong đó cần tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2448
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2463
 msgid "Search Directory"
-msgstr "Tìm _kiếm:"
+msgstr "Thư mục tìm kiếm"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:41
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5294
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5313
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1048
 msgid "_Room:"
 msgstr "_Phòng:"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:47
 msgid "_Server:"
-msgstr "_Máy chủ:"
+msgstr "_Máy phục vụ :"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:53
 msgid "_Handle:"
-msgstr "_Xử lý:"
+msgstr "Tên _hiệu :"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:223
 #, c-format
@@ -5462,22 +5753,22 @@ msgid "%s is not a valid server name"
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:229
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid server name"
-msgstr "%s không phải tên máy chủ hợp lệ"
+msgstr "%s không phải tên máy phục vụ hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:230
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:231
 msgid "Invalid Server Name"
-msgstr "Tên máy chủ không hợp lệ"
+msgstr "Tên máy phục vụ không hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:235
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid room handle"
-msgstr "%s không phải một xử lý phòng hợp lệ"
+msgstr "%s không phải một tên hiệu phòng hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:236
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:237
 msgid "Invalid Room Handle"
-msgstr "Xử lý phòng không hợp lệ"
+msgstr "Tên hiệu phòng không hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:396
 msgid "Configuration error"
@@ -5490,11 +5781,11 @@ msgid "Room Configuration Error"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:420
 msgid "Room Configuration Error"
-msgstr "Lỗi cấu hình phòng Chat"
+msgstr "Lỗi cấu hình phòng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:421
 msgid "This room is not capable of being configured"
-msgstr "Phòng Chat này không có tính năng cấu hình"
+msgstr "Phòng này không có tính năng cấu hình"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:470
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:539
@@ -5503,1796 +5794,1852 @@ msgid "Nick changing not supported in no
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:627
 msgid "Nick changing not supported in non-MUC chatrooms"
-msgstr ""
-"Không hỗ trợ việc đổi biệt danh (nick) trong các phòng chat không phải MUC"
+msgstr "Không hỗ trợ việc thay đổi tên hiệu trong các phòng chát không phải MUC (trò chuyện đa người dùng)"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:678
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:689
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1456
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1460
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1451
-#, fuzzy
 msgid "Error retrieving room list"
-msgstr "Lỗi đọc từ máy chủ"
+msgstr "Lỗi lấy danh sách phòng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:737
-#, fuzzy
 msgid "Invalid Server"
-msgstr "Tên máy chủ không hợp lệ"
+msgstr "Máy phục vụ không hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:781
-#, fuzzy
 msgid "Enter a Conference Server"
-msgstr "Khởi tạo hội thảo"
+msgstr "Nhập máy phục vụ hội thảo"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:782
 msgid "Select a conference server to query"
-msgstr ""
+msgstr "Chọn một máy phục vụ hội thảo để hỏi"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:785
 msgid "Find Rooms"
-msgstr ""
+msgstr "Tìm phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:92
-msgid "Error initializing session"
-msgstr "Lỗi khởi tạo phiên làm việc"
-
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:145
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:151
 msgid "You require encryption, but it is not available on this server."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn cần mật mã, nhưng máy phục vụ này không cung cấp."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:259
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:312
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:340
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:269
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:324
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:354
 msgid "Write error"
 msgstr "Lá»—i ghi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:408
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:445
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:399
+msgid "Ping timeout"
+msgstr "Quá hạn ping"
+
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:444
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:483
 msgid "Read Error"
 msgstr "Lỗi đọc"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:482
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:394
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2558
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2590
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:520
+#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:398
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2562
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2594
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not establish a connection with the server:\n"
 "%s"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể thiết lập kết nối đến máy phục vụ :\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:529
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:571
 msgid "Unable to create socket"
-msgstr "Không tạo được socket"
+msgstr "Không thể tạo ổ cắm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:575
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1063
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:619
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1104
 msgid "Invalid XMPP ID"
-msgstr "ID không hợp lệ"
+msgstr "ID XMPP không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:580
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:626
 msgid "Invalid XMPP ID. Domain must be set."
-msgstr ""
+msgstr "ID XMPP không hợp lệ. Phải đặt miền (domain)."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:656
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:704
 #, c-format
 msgid "Registration of %s@%s successful"
-msgstr "%s@%s đăng ký thành công"
+msgstr "Đăng ký thành công %s@%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:662
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:710
+#, c-format
 msgid "Registration to %s successful"
-msgstr "%s@%s đăng ký thành công"
+msgstr "Đăng ký thành công với %s@%"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:664
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:665
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:712
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:713
 msgid "Registration Successful"
 msgstr "Đăng ký thành công"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:673
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:674
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:721
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:722
 msgid "Registration Failed"
-msgstr "Đăng ký không được"
+msgstr "Lỗi đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:692
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:740
+#, c-format
 msgid "Registration from %s successfully removed"
-msgstr "%s@%s đăng ký thành công"
+msgstr "Đăng ký với %s đã được gỡ bỏ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:694
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:695
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:742
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:743
 msgid "Unregistration Successful"
-msgstr "Đăng ký thành công"
+msgstr "Hủy đăng ký thành công"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:703
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:704
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:751
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:752
 msgid "Unregistration Failed"
-msgstr "Đăng ký không được"
+msgstr "Lỗi hủy đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:864
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:865
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:918
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:919
 msgid "Already Registered"
-msgstr "Đã đăng ký rồi"
+msgstr "Đã đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:962
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3790
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3803
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1006
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3771
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3784
 msgid "State"
 msgstr "Bang"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:967
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1010
 msgid "Postal code"
 msgstr "Mã vùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:972
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1014
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1035
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:772
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:557
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:915
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:563
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1069
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:683
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:553
 msgid "Phone"
 msgstr "Điện thoại"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:982
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1022
 msgid "Date"
 msgstr "Ngày tháng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:987
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1026
 msgid "Unregister"
-msgstr "Đăng ký"
+msgstr "Hủy đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:994
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1033
 msgid ""
 "Please fill out the information below to change your account registration."
-msgstr "Hãy điền thông tin bên dưới để đăng ký tài khoản mới cho bạn."
+msgstr "Hãy điền thông tin bên dưới để thay đổi sự đăng ký tài khoản của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:997
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1036
 msgid "Please fill out the information below to register your new account."
 msgstr "Hãy điền thông tin bên dưới để đăng ký tài khoản mới cho bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1005
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1006
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1044
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1045
 msgid "Register New XMPP Account"
-msgstr "Đăng ký tài khoản Jabber mới"
+msgstr "Đăng ký tài khoản XMPP mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1007
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1016
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1046
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1055
 msgid "Register"
 msgstr "Đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1012
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1051
+#, c-format
 msgid "Change Account Registration at %s"
-msgstr "Đổi thông tin người dùng cho %s"
+msgstr "Đổi sự đăng ký tài khoản ở %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1013
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1052
+#, c-format
 msgid "Register New Account at %s"
-msgstr "Đăng ký tài khoản Jabber mới"
+msgstr "Đăng ký tài khoản mới ở %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1016
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1055
 msgid "Change Registration"
-msgstr "Lỗi đăng ký"
+msgstr "Đổi sự đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1120
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1121
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1163
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1164
 msgid "Error unregistering account"
-msgstr "Có lỗi khi thay đổi thông tin tài khoản"
+msgstr "Lỗi hủy đăng ký tài khoản"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1126
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1127
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1169
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1170
 msgid "Account successfully unregistered"
-msgstr ""
+msgstr "Hủy đăng ký thành công tài khoản"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1284
+# Stream is a name, in this case: don't translate/Stream là tên trong trường hợp này: đừng dịch
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1330
 msgid "Initializing Stream"
-msgstr "Khởi tạo Stream"
+msgstr "Đang khởi tạo Stream"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1289
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1335
 msgid "Initializing SSL/TLS"
-msgstr "Khởi tạo Stream"
+msgstr "Đang khởi tạo SSL/TLS"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1293
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:351
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1339
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:409
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:361
 msgid "Authenticating"
-msgstr "Xác thực"
+msgstr "Đang xác thực"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1302
+# Stream is a name, in this case: don't translate/Stream là tên trong trường hợp này: đừng dịc
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1348
 msgid "Re-initializing Stream"
-msgstr "Khởi tạo lại Stream"
+msgstr "Đang khởi tạo lại Stream"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1396
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1865
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1909
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1945
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:826
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5602
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1442
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1894
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1937
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1975
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:825
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5627
 msgid "Not Authorized"
-msgstr "Không xác thực được"
+msgstr "Không cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1442
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1490
 msgid "Both"
-msgstr "DÆ°á»›i"
+msgstr "Cả hai"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1444
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1492
 msgid "From (To pending)"
-msgstr ""
+msgstr "Từ (chưa điền Cho)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1446
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1494
 msgid "From"
-msgstr "Tôi đến từ"
+msgstr "Từ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1449
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1497
 msgid "To"
-msgstr "Trên"
+msgstr "Cho"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1451
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1499
 msgid "None (To pending)"
-msgstr ""
+msgstr "Không (chưa điền Cho)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1453
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1501
 #: ../pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:73
 #: ../pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:86
 msgid "None"
 msgstr "Không"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1456
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1504
 msgid "Subscription"
-msgstr "Mô tả"
+msgstr "Đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1466
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1469
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1533
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1556
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1579
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1602
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1625
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:166
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1557
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1514
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1517
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1586
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1600
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1614
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1628
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1642
+#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:184
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1560
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1212
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1557
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1560
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1207
 msgid "Mood"
-msgstr ""
+msgstr "Tâm trạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1534
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1557
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1580
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1603
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1626
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1522
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:647
+msgid "Current media"
+msgstr "Vật chứa hiện thời"
+
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1587
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1601
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1615
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1629
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1643
 msgid "Mood Text"
-msgstr "Văn bản"
+msgstr "Kiểm tra tâm trạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1535
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1558
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1581
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1604
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1627
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1589
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1603
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1617
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1631
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1645
+msgid "Allow Buzz"
+msgstr "Cho phép kêu gọi"
+
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1663
 msgid "Tune Artist"
-msgstr ""
+msgstr "Nghệ sĩ điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1536
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1559
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1582
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1605
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1628
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1664
 msgid "Tune Title"
-msgstr "Chức danh"
+msgstr "Tên điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1537
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1560
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1583
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1606
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1629
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1665
 msgid "Tune Album"
-msgstr ""
+msgstr "Tập nhạc điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1538
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1561
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1584
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1607
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1630
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1666
 msgid "Tune Genre"
-msgstr ""
+msgstr "Loại điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1539
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1562
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1585
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1608
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1631
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1667
 msgid "Tune Comment"
-msgstr "Chú thích Buddy:"
+msgstr "Chú thích điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1540
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1563
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1586
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1609
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1632
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1668
 msgid "Tune Track"
-msgstr ""
+msgstr "Rãnh điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1541
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1564
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1587
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1610
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1633
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1669
 msgid "Tune Time"
-msgstr "Thời gian"
+msgstr "Thời gian điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1542
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1565
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1588
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1611
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1634
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1670
 msgid "Tune Year"
-msgstr ""
+msgstr "Năm điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1543
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1566
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1589
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1612
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1635
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1671
 msgid "Tune URL"
-msgstr ""
+msgstr "URL điệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1545
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1568
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1591
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1614
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1637
-#, fuzzy
-msgid "Allow Buzz"
-msgstr "Cho phép"
-
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1665
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1687
 msgid "Password Changed"
-msgstr "Mật khẩu đã được đổi"
+msgstr "Mật khẩu đã đổi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1666
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1688
 msgid "Your password has been changed."
-msgstr "Mật khẩu của bạn đã được đổi."
+msgstr "Mật khẩu của bạn đã được thay đổi."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1670
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1671
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1694
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1695
 msgid "Error changing password"
-msgstr "Lỗi khi đổi mật khẩu: %s:"
+msgstr "Lỗi khi thay đổi mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1728
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1752
 msgid "Password (again)"
 msgstr "Nhập lại mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1734
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1735
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1758
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1759
 msgid "Change XMPP Password"
-msgstr "Đổi mật khẩu"
+msgstr "Đổi mật khẩu XMPP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1735
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1759
 msgid "Please enter your new password"
-msgstr "Hãy nhập mật khẩu mới"
+msgstr "Hãy nhập mật khẩu mới của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1749
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6388
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1093
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1773
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6413
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1236
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1004
 msgid "Set User Info..."
 msgstr "Lập thông tin người dùng..."
 
-#. if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1754
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6399
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1089
+#.if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1778
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6424
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1232
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1000
 msgid "Change Password..."
 msgstr "Đổi mật khẩu..."
 
-#. }
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1759
-#, fuzzy
+#.}
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1783
 msgid "Search for Users..."
-msgstr "Tìm _kiếm:"
+msgstr "Tìm người dùng..."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1845
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1874
 msgid "Bad Request"
-msgstr ""
+msgstr "Yêu cầu sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1847
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1876
 msgid "Conflict"
-msgstr "Kết nối"
+msgstr "Xung Ä‘á»™t"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1849
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1878
 msgid "Feature Not Implemented"
-msgstr ""
+msgstr "Tính năng chưa được thi hành."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1851
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1880
 msgid "Forbidden"
-msgstr "Ẩn mặt"
+msgstr "Cấm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1853
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1882
 msgid "Gone"
-msgstr "Không"
+msgstr "Không còn nữa"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1855
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1935
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1884
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1965
 msgid "Internal Server Error"
-msgstr "Lỗi tại máy chủ"
+msgstr "Lỗi tại máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1857
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1886
 msgid "Item Not Found"
-msgstr ""
+msgstr "Không tìm thấy"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1859
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1888
 msgid "Malformed XMPP ID"
-msgstr "ID Jabber không hợp lệ"
+msgstr "ID XMPP dạng sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1861
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1890
 msgid "Not Acceptable"
-msgstr "Không có mặt"
+msgstr "Không thích hợp"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1863
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1892
 msgid "Not Allowed"
-msgstr "Không có mặt"
+msgstr "Không cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1867
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1896
 msgid "Payment Required"
-msgstr "Yêu cầu mã hóa"
+msgstr "Yêu cầu trả tiền"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1869
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1898
 msgid "Recipient Unavailable"
-msgstr "Hiện không có dịch vụ"
+msgstr "Người nhận không sẵn sàng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1873
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1902
 msgid "Registration Required"
-msgstr "Đăng ký không được"
+msgstr "Yêu cầu đăng ký"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1875
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1904
 msgid "Remote Server Not Found"
-msgstr ""
+msgstr "Không tìm thấy máy phục vụ từ xa"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1877
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1906
 msgid "Remote Server Timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Quá hạn máy phục vụ từ xa"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1879
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1908
 msgid "Server Overloaded"
-msgstr "Máy chủ hiện không có"
+msgstr "Quá tải máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1881
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1910
 msgid "Service Unavailable"
-msgstr "Hiện không có dịch vụ"
+msgstr "Dịch vụ không sẵn sàng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1883
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1912
 msgid "Subscription Required"
-msgstr "Yêu cầu mã hóa"
+msgstr "Yêu cầu góp tiền"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1885
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1914
 msgid "Unexpected Request"
-msgstr ""
+msgstr "Yêu cầu bất thường"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1892
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1922
 msgid "Authorization Aborted"
-msgstr "Xác thực được chấp thuận"
+msgstr "Tiến trình cho phép bị hủy bỏ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1894
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1924
 msgid "Incorrect encoding in authorization"
-msgstr "Nhận xác thực"
+msgstr "Gặp bảng mã không đúng trong tiến trình cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1897
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1926
 msgid "Invalid authzid"
-msgstr "Định danh chứng thực không hợp lệ"
+msgstr "ID cho phép không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1900
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1928
 msgid "Invalid Authorization Mechanism"
-msgstr "Cơ chế không hợp lệ"
+msgstr "Cơ chế cho phép không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1903
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1931
 msgid "Authorization mechanism too weak"
-msgstr "Xác thực bị từ chối"
+msgstr "Cơ chế cho phép quá yếu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1911
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1939
 msgid "Temporary Authentication Failure"
 msgstr "Lỗi xác thực tạm thời"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1914
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1942
 msgid "Authentication Failure"
 msgstr "Lỗi xác thực"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1920
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1950
 msgid "Bad Format"
 msgstr "Định dạng sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1922
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1952
 msgid "Bad Namespace Prefix"
 msgstr "Tiền tố khoảng tên sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1925
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1955
 msgid "Resource Conflict"
 msgstr "Xung đột tài nguyên"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1927
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:244
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1957
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:350
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1720
 msgid "Connection Timeout"
 msgstr "Quá hạn tạo kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1929
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1959
 msgid "Host Gone"
-msgstr "Máy chủ không còn nữa"
+msgstr "Máy không còn nữa"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1931
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1961
 msgid "Host Unknown"
-msgstr "Máy chủ không xác định"
+msgstr "Máy không rõ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1933
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1963
 msgid "Improper Addressing"
-msgstr "Địa chỉ sai"
+msgstr "Sai đặt địa chỉ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1937
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1967
 msgid "Invalid ID"
 msgstr "ID không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1939
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1969
 msgid "Invalid Namespace"
 msgstr "Khoảng tên không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1941
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1971
 msgid "Invalid XML"
 msgstr "XML không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1943
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1973
 msgid "Non-matching Hosts"
-msgstr "Không có máy nào được tìm thấy"
+msgstr "Sai khớp máy"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1947
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1977
 msgid "Policy Violation"
 msgstr "Vi phạm chính sách"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1949
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1979
 msgid "Remote Connection Failed"
 msgstr "Lỗi kết nối từ xa"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1951
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1981
 msgid "Resource Constraint"
-msgstr "Hạn chế tài nguyên"
+msgstr "Ràng buộc tài nguyên"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1953
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1983
 msgid "Restricted XML"
 msgstr "XML bị hạn chế"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1955
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1985
 msgid "See Other Host"
-msgstr "Xem máy chủ khác"
+msgstr "Xem máy khác"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1957
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1987
 msgid "System Shutdown"
 msgstr "Hệ thống đã tắt"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1959
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1989
 msgid "Undefined Condition"
-msgstr "Điều kiện không được định nghĩa"
+msgstr "Điều kiện chưa được định nghĩa"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1961
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1991
 msgid "Unsupported Encoding"
-msgstr "Mã hóa không được hỗ trợ"
+msgstr "Bảng mã không được hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1963
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1993
 msgid "Unsupported Stanza Type"
-msgstr "Loại Stanza không được hỗ trợ"
+msgstr "Loại đoạn dòng không được hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1965
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1995
 msgid "Unsupported Version"
 msgstr "Phiên bản không được hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1967
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1997
 msgid "XML Not Well Formed"
-msgstr "XML có định dạng không chuẩn"
+msgstr "XML dạng sai"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1969
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1999
 msgid "Stream Error"
-msgstr "Lá»—i stream"
+msgstr "Lá»—i Stream"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2052
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2084
+#, c-format
 msgid "Unable to ban user %s"
-msgstr "Không thể truyền"
+msgstr "Không thể cấm người dùng %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2072
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2104
+#, c-format
 msgid "Unknown affiliation: \"%s\""
-msgstr "Lệnh không xác định: %s"
+msgstr "Sự nhập hội không rõ : « %s »"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2077
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2109
+#, c-format
 msgid "Unable to affiliate user %s as \"%s\""
-msgstr "Không ghi được tập tin %s."
+msgstr "Không thể nhập hội người dùng %s như « %s »"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2096
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2128
+#, c-format
 msgid "Unknown role: \"%s\""
-msgstr "Lệnh không xác định: %s"
+msgstr "Nhiệm vụ không rõ : « %s »"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2101
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2133
+#, c-format
 msgid "Unable to set role \"%s\" for user: %s"
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "Không thể đặt nhiệm vụ « %s » cho người dùng: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2154
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2186
+#, c-format
 msgid "Unable to kick user %s"
-msgstr "Không thể ping máy chủ"
+msgstr "Không thể đá người dùng %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2185
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2217
+#, c-format
 msgid "Unable to ping user %s"
-msgstr "Không thể truyền"
+msgstr "Không thể gửi tin hiệu ping cho người dùng %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2207
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2217
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2235
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2246
 #, c-format
 msgid "Unable to buzz, because there is nothing known about user %s."
-msgstr ""
+msgstr "Không thể kêu gọi vì không biết gì về người dùng %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2213
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2241
 #, c-format
 msgid "Unable to buzz, because user %s might be offline."
-msgstr ""
+msgstr "Không thể kêu gọi, vì người dùng %s có thể chưa đăng nhập."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2239
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2272
+#, c-format
 msgid "Unable to buzz, because the user %s does not support it."
-msgstr "Không thể phát âm thanh vì tập tin được chọn (%s) không tồn tại."
+msgstr "Không thể kêu gọi, vì người dùng %s không hỗ trợ."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2253
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2294
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4131
+msgid "Buzz"
+msgstr "Kêu gọi"
+
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2295
+#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:308
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4132
+#, c-format
+msgid "%s has buzzed you!"
+msgstr "%s đã kêu gọi bạn !"
+
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2296
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4133
+#, c-format
+msgid "Buzzing %s..."
+msgstr "Đang kêu gọi %s..."
+
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2328
 msgid "config: Configure a chat room."
-msgstr "Vào phòng Chat"
+msgstr "config: (viết tắt) cấu hình một phòng trò chuyện."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2257
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2332
 msgid "configure: Configure a chat room."
-msgstr "Vào phòng Chat"
+msgstr "configure: cấu hình một phòng trò chuyện."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2266
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2341
 msgid "part [room]: Leave the room."
-msgstr ""
+msgstr "part [phòng]: Rời khỏi phòng."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2271
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2346
 msgid "register: Register with a chat room."
-msgstr ""
+msgstr "register: Đăng ký vào một phòng trò chuyện."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2277
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2352
 msgid "topic [new topic]: View or change the topic."
-msgstr ""
+msgstr "topic [chủ đề mới]: Xem hay thay đổi chủ đề."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2283
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2358
 msgid "ban &lt;user&gt; [room]: Ban a user from the room."
-msgstr ""
+msgstr "ban &lt;người_dùng&gt; [phòng]: Cấm một người dùng ra khỏi phòng."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2289
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2364
 msgid ""
 "affiliate &lt;user&gt; &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt;: Set a user's "
 "affiliation with the room."
-msgstr ""
+msgstr "affiliate &lt;người_dùng&gt; &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt;: Đặt tư "
+"cách người dùng trong phòng\n"
+" • owner		người sở hữu\n"
+" • admin		quản trị\n"
+" • member	thành viên\n"
+" • outcast	người bị ruồng bỏ\n"
+" • none		không có."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2295
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2370
 msgid ""
 "role &lt;user&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt;: Set a user's "
 "role in the room."
-msgstr ""
+msgstr "role &lt;người_dùng&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt;: Đặt nghiệm vụ của người dùng trong phòng\n"
+" • moderator		điều tiết viên\n"
+" • participant		người tham gia\n"
+" • visitor			người thăm\n"
+" • none			không có."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2301
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2376
 msgid "invite &lt;user&gt; [message]: Invite a user to the room."
-msgstr ""
+msgstr "invite &lt;người_dùng&gt; [thông_điệp]: Mời một người dùng vào phòng."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2307
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2382
 msgid "join: &lt;room&gt; [server]: Join a chat on this server."
-msgstr ""
+msgstr "join: &lt;phòng&gt; [máy_phục_vụ]: Tham gia chát trên máy phục vụ này."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2313
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2388
 msgid "kick &lt;user&gt; [room]: Kick a user from the room."
-msgstr ""
+msgstr "kick &lt;người_dùng&gt; [phòng]: Đá người dùng ra khỏi phòng."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2318
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2393
 msgid ""
 "msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
-msgstr ""
+msgstr "msg &lt;người_dùng&gt; &lt;thông_điệp&gt;: Gởi thông điệp riêng đến một người dùng khác."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2324
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2399
 msgid "ping &lt;jid&gt;:\tPing a user/component/server."
-msgstr ""
+msgstr "ping &lt;jid&gt;:\tGửi tín hiệu ping cho một người dùng/thành phần/máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2329
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4145
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2404
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4157
 msgid "buzz: Buzz a user to get their attention"
-msgstr ""
+msgstr "buzz: Kêu gọi một bạn chát để gây chú ý"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
 #: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:170
 #: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:172
-#, fuzzy
 msgid "XMPP Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin Giao Thức MSN"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức XMPP"
 
-#. Translators: 'domain' is used here in the context of Internet domains, e.g. pidgin.im
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:202 ../pidgin/gtkaccount.c:506
-#, fuzzy
+#.Translators: 'domain' is used here in the context of Internet domains, e.g. pidgin.im
+#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:205
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:496
 msgid "Domain"
-msgstr "Tiếng Ru-ma-ni"
+msgstr "Miền"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:210
+#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:213
 msgid "Require SSL/TLS"
-msgstr ""
+msgstr "Cần thiết SSL/TLS"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:214
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:217
 msgid "Force old (port 5223) SSL"
-msgstr "Buộc dùng SSL cũ"
+msgstr "Buộc dùng SSL cũ (cổng 5223)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:219
+#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:222
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
-msgstr ""
+msgstr "Cho phép xác thực bằng nhập thô qua luồng dữ liệu không mật mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:224
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3277
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1902
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:227
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3334
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2089
 msgid "Connect port"
-msgstr "Kết nối"
+msgstr "Cổng kết nối"
 
-#. TODO: default to automatically try different ports. Make the user be
-#. * able to set the first port to try (like LastConnectedPort in Windows client).
-#. Account options
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:228
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3274
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1914
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1857 ../pidgin/gtkaccount.c:837
+#.TODO: default to automatically try different ports. Make the user be
+#.* able to set the first port to try (like LastConnectedPort in Windows client).
+#.Account options
+#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:231
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3331
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2057
+#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1857
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:827
 msgid "Connect server"
-msgstr "Kết nối máy chủ"
+msgstr "Máy phục vụ kết nối"
 
+#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:236
+msgid "File transfer proxies"
+msgstr "Ủy nhiệm truyền tập tin"
+
 #: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:106
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has left the conversation."
-msgstr "%s đã đóng cửa sổ cuộc thoại."
+msgstr "%s đã rời cuộc thoại."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:161
+#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:162
 #, c-format
 msgid "Message from %s"
-msgstr "Thông điệp từ %s"
+msgstr "Tin nhẳn từ %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:225
+#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:226
 #, c-format
 msgid "%s has set the topic to: %s"
 msgstr "%s đặt chủ đề là: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:227
+#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:228
 #, c-format
 msgid "The topic is: %s"
-msgstr "Chủ đề là: %s"
+msgstr "Chủ đề: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:275
+#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:276
 #, c-format
 msgid "Message delivery to %s failed: %s"
-msgstr "Không gửi được thông điệp tới %s: %s"
+msgstr "Không gửi được tin nhẳn tới %s: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:278
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:279
 msgid "XMPP Message Error"
-msgstr "Lỗi Thông Điệp Jabber"
+msgstr "Lỗi thông điệp XMPP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:307
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4120
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s has buzzed you!"
-msgstr "Nhập người dùng muốn chặn."
-
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:407
+#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:408
 #, c-format
 msgid " (Code %s)"
-msgstr "(Mã %s)"
+msgstr " (Mã %s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/parser.c:196
+#: ../libpurple/protocols/jabber/parser.c:198
 msgid "XML Parse error"
 msgstr "Lỗi phân tích XML"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:427
+#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:441
 msgid "Unknown Error in presence"
-msgstr "Hiện tại không xác định được lỗi gì"
+msgstr "Gặp lỗi không rõ trong sự có mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:508
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:509
+#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:522
+#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:523
 msgid "Create New Room"
 msgstr "Tạo phòng mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:510
+#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:524
 msgid ""
 "You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the "
 "default settings?"
-msgstr ""
-"Bạn đang tạo phòng mới. Bạn muốn cấu hình nó không hoặc chấp nhận các thiết "
+msgstr "Bạn đang tạo phòng mới. Bạn muốn cấu hình nó không hoặc chấp nhận các thiết "
 "lập mặc định?"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:516
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:530
 msgid "_Configure Room"
-msgstr "Cấu hình phòng"
+msgstr "_Cấu hình phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:517
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:531
 msgid "_Accept Defaults"
-msgstr "Chấp nhận mặc định"
+msgstr "Chấp nhận _mặc định"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:559
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:573
+#, c-format
 msgid "Error in chat %s"
-msgstr "Lỗi lưu ảnh: %s"
+msgstr "Lỗi trong chát %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:563
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:577
+#, c-format
 msgid "Error joining chat %s"
-msgstr "Lỗi lưu ảnh: %s"
+msgstr "Lỗi vào chát %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:775
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1009
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể gửi tập tin cho %s, người dùng không hỗ trợ truyền tải tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:776
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:777
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:845
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1010
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1011
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1080
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "Không gửi được tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:838
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1073
+#, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, invalid JID"
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "Không thể gửi tập tin cho %s, JID không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:840
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1075
+#, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user is not online"
-msgstr "Không thể gửi tin. Thông điệp quá lớn."
+msgstr "Không thể gửi tập tin cho %s, người dùng chưa kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:842
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1077
+#, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, not subscribed to user presence"
-msgstr "Không thể gửi tin. Thông điệp quá lớn."
+msgstr "Không thể gửi tập tin cho %s, không đăng ký với sự có mặt của người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:857
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1092
 #, c-format
 msgid "Please select which resource of %s you would like to send a file to"
-msgstr ""
+msgstr "Hãy chọn tài nguyên nào của %s cho đó bạn muốn gửi tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:873
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1108
 msgid "Select a Resource"
-msgstr "Chọn tập tin"
+msgstr "Chọn tài nguyên"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:179
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:180
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:197
+#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:198
 msgid "Edit User Mood"
-msgstr "Tùy chọn người dùng"
+msgstr "Sửa tâm trạng người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:181
+#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:199
 msgid "Please select your mood from the list."
-msgstr ""
+msgstr "Hãy chọn tâm trạng trong danh sách này."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:183
+#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:201
 #: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:78
 msgid "Set"
-msgstr "Thiết lập"
+msgstr "Đặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:191
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:209
 msgid "Set Mood..."
-msgstr "Lưu là..."
+msgstr "Đặt tâm trạng..."
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Set User Nickname"
-msgstr "Lập thông tin người dùng"
+msgstr "Đặt tên hiệu người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Please specify a new nickname for you."
-msgstr "Hãy nhập tên mới cho nhóm đã chọn."
+msgstr "Hãy ghi rõ tên hiệu mới cho bạn."
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:77
 msgid ""
 "This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
 "something appropriate."
-msgstr ""
+msgstr "Thông tin này hiện rõ cho mọi liên lạc trên danh sách liên lạc: khuyên bạn chọn một tên thích hợp."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:99
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:100
 msgid "Set Nickname..."
-msgstr "Biệt danh"
+msgstr "Đặt tên hiệu..."
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:378
-#, fuzzy
 msgid "Actions"
-msgstr "Tài khoản"
+msgstr "Hành động"
 
 #: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:380
-#, fuzzy
 msgid "Select an action"
-msgstr "Chọn tập tin"
+msgstr "Chọn hành động"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:110
+#: ../libpurple/protocols/msn/contact.c:712
+msgid "Unable to retrieve MSN Address Book"
+msgstr "Không thể lấy Sổ địa chỉ MSN"
+
+#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:118
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/dialog.c:110
 #, c-format
 msgid "Buddy list synchronization issue in %s (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Vấn đề đồng bộ hoá danh sách bạn bè trong %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:116
+#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:124
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/dialog.c:116
 #, c-format
 msgid ""
 "%s on the local list is inside the group \"%s\" but not on the server list. "
 "Do you want this buddy to be added?"
-msgstr ""
+msgstr "%s trên danh sách cục bộ nằm trong nhóm « %s » nhưng không có trong danh "
+"sách máy phục vụ. Bạn có muốn thêm bạn thân này không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:124
+#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:132
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/dialog.c:124
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is on the local list but not on the server list. Do you want this buddy "
 "to be added?"
-msgstr ""
+msgstr "%s nằm trên danh sách cục bộ nhưng không nằm trên danh sách máy phục vụ. Bạn "
+"có muốn thêm bạn thân này không?"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:36
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:36
 msgid "Unable to parse message"
-msgstr "Không thể phân tích thông điệp."
+msgstr "Không thể phân tích tin nhẳn"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:41
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:41
 msgid "Syntax Error (probably a client bug)"
-msgstr "Lỗi cú pháp (có thể Gaim có lỗi)"
+msgstr "Lỗi cú pháp (có thể trình khách bị lỗi)"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:46
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:46
 msgid "Invalid e-mail address"
-msgstr "Xử lý phòng không hợp lệ"
+msgstr "Địa chỉ thư điện tử không hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:49
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:49
 msgid "User does not exist"
-msgstr "Tập tin đó không tồn tại."
+msgstr "Người dùng đó không tồn tại."
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:53
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:53
 msgid "Fully qualified domain name missing"
-msgstr "Thiếu tên miền đăng ký hoàn chỉnh"
+msgstr "Thiếu tên miền đăng ký hoàn chỉnh (FQDN)"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:56
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:56
 msgid "Already logged in"
-msgstr "Đã đăng nhập rồi"
+msgstr "Đã đăng nhập"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:59
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:59
 msgid "Invalid screen name"
-msgstr "Tên hiển thị MSN không hợp lệ"
+msgstr "Tên hiển thị không hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:62
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:62
 msgid "Invalid friendly name"
 msgstr "Tên thân thiện không hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:65
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:65
 msgid "List full"
 msgstr "Danh sách đã đầy"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:68
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:68
 msgid "Already there"
-msgstr "Đã ở đó rồi"
+msgstr "Đã ở đó"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:72
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:72
 msgid "Not on list"
 msgstr "Không trong danh sách"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:75
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:75
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:756
-#, c-format
 msgid "User is offline"
 msgstr "Người dùng chưa kết nối"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:78
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:78
 msgid "Already in the mode"
-msgstr "Đã trong cách thức này rồi"
+msgstr "Đã trong chế độ này"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:82
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:82
 msgid "Already in opposite list"
-msgstr "Đã trong danh sách đối diện rồi"
+msgstr "Đã trong danh sách đối diện"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:86
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:86
 msgid "Too many groups"
-msgstr "Có quá nhiều nhóm"
+msgstr "Quá nhiều nhóm"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:89
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:89
 msgid "Invalid group"
 msgstr "Nhóm không hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:92
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:92
 msgid "User not in group"
 msgstr "Người dùng không có trong nhóm"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:95
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:95
 msgid "Group name too long"
 msgstr "Tên nhóm quá dài"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:98
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:98
 msgid "Cannot remove group zero"
-msgstr "Không thể xóa bỏ nhóm rỗng"
+msgstr "Không thể gỡ bỏ nhóm số không"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:103
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:103
 msgid "Tried to add a user to a group that doesn't exist"
-msgstr "Cố thêm một địa chỉ vào một nhóm không tồn tại"
+msgstr "Cố thêm một người dùng vào một nhóm không tồn tại"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:107
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:107
 msgid "Switchboard failed"
-msgstr "Bảng chuyển đổi bị lỗi"
+msgstr "Hệ thống chuyển mạch bị lỗi"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:111
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:111
 msgid "Notify transfer failed"
-msgstr "Lỗi truyền thông báo"
+msgstr "Lỗi thông báo truyền"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:116
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:116
 msgid "Required fields missing"
 msgstr "Thiếu các trường được yêu cầu"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:120
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:120
 msgid "Too many hits to a FND"
-msgstr "Có quá kết nối tới FND"
+msgstr "Có quá kết quả tới FND"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:124
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:124
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:120
-#, c-format
 msgid "Not logged in"
 msgstr "Chưa đăng nhập"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:128
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:128
 msgid "Service temporarily unavailable"
-msgstr "Tạm thời không có dịch vụ thư mục."
+msgstr "Tạm thời không có dịch vụ"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:131
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:131
 msgid "Database server error"
-msgstr "Có lỗi tại máy chủ cơ sở dữ liệu"
+msgstr "Có lỗi tại máy phục vụ cơ sở dữ liệu"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:135
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:135
 msgid "Command disabled"
-msgstr "Lệnh"
+msgstr "Lệnh bị tắt"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:139
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:139
 msgid "File operation error"
 msgstr "Lỗi thực thi tập tin"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:143
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:143
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Lỗi cấp phát bộ nhớ"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:147
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:147
 msgid "Wrong CHL value sent to server"
-msgstr "Giá trị CHL gửi tới máy chủ bị sai"
+msgstr "Giá trị CHL gửi tới máy phục vụ bị sai"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:152
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:152
 msgid "Server busy"
-msgstr "Máy chủ bận"
+msgstr "Máy phục vụ bận"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:155
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:170
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:230
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:155
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:170
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:230
 msgid "Server unavailable"
-msgstr "Máy chủ hiện không có"
+msgstr "Máy phục vụ không sẵn sàng"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:158
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:158
 msgid "Peer notification server down"
-msgstr "Máy chủ thông báo ngang hàng ngừng hoạt động"
+msgstr "Máy phục vụ thông báo ngang hàng ngừng hoạt động"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:162
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:162
 msgid "Database connect error"
 msgstr "Có lỗi khi kết nối tới cơ sở dữ liệu"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:167
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:167
 msgid "Server is going down (abandon ship)"
-msgstr "Máy chủ đang ngừng (abandon ship)"
+msgstr "Máy phục vụ đang ngừng (rời đi)"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:174
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:174
 msgid "Error creating connection"
 msgstr "Lỗi khi tạo kết nối"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:179
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:179
 msgid "CVR parameters are either unknown or not allowed"
-msgstr "Tham số CVR hoặc không xác định được hoặc không được phép dùng"
+msgstr "Tham số CVR hoặc không rõ hoặc không được phép"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:183
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:183
 msgid "Unable to write"
-msgstr "Không ghi được"
+msgstr "Không thể ghi"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:186
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:186
 msgid "Session overload"
 msgstr "Phiên kết nối quá tải"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:190
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:190
 msgid "User is too active"
 msgstr "Người dùng quá hoạt náo"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:193
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:193
 msgid "Too many sessions"
 msgstr "Quá nhiều phiên kết nối"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:196
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:196
 msgid "Passport not verified"
 msgstr "Tài khoản Passport chưa được thẩm định"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:199
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:199
 msgid "Bad friend file"
 msgstr "Tập tin bạn bè hỏng"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:203
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:203
 msgid "Not expected"
-msgstr "Không mong đợi"
+msgstr "Bất thường"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:209
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:209
 msgid "Friendly name changes too rapidly"
 msgstr "Tên thân thiện thay đổi quá nhanh"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:218
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:218
 msgid "Server too busy"
-msgstr "Máy chủ bận"
+msgstr "Máy phục vụ quá bận"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:222
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1380
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:233
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:222
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1375
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:338
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1709
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:728 ../libpurple/proxy.c:1380
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:728
+#: ../libpurple/proxy.c:1393
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Không xác thực được"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:225
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:225
 msgid "Not allowed when offline"
 msgstr "Không được phép khi chưa kết nối"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:233
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:233
 msgid "Not accepting new users"
 msgstr "Không chấp nhận người dùng mới"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:237
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:237
 msgid "Kids Passport without parental consent"
-msgstr "Mật khẩu của trẻ không có sự đồng ý của cha mẹ"
+msgstr "Passport của trẻ không có sự đồng ý của cha mẹ"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:241
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:241
 msgid "Passport account not yet verified"
 msgstr "Tài khoản Passport chưa được thẩm định"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:244
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:244
 msgid "Bad ticket"
-msgstr "Đánh Dấu Buddy"
+msgstr "Phiếu sai"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:249
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:249
 #, c-format
 msgid "Unknown Error Code %d"
-msgstr "Lỗi chưa xác định mã số %d"
+msgstr "Mã lỗi không rõ %d"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/error.c:263
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/error.c:263
 #, c-format
 msgid "MSN Error: %s\n"
 msgstr "Lá»—i MSN: %s\n"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:130
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:130
 msgid "Nudge"
-msgstr ""
+msgstr "Làm nổi bật"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:131
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:131
+#, c-format
 msgid "%s has nudged you!"
-msgstr "%s đã đi vắng."
+msgstr "%s đã làm bạn nổi bật !"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:132
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:132
 #, c-format
 msgid "Nudging %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Đang làm nổi bật %s..."
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:174
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:174
 msgid "Your new MSN friendly name is too long."
 msgstr "Tên thân mật MSN bạn đặt quá dài."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:282
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:286
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:282
 msgid "Set your friendly name."
 msgstr "Đặt tên thân mật của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:283
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:287
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:283
 msgid "This is the name that other MSN buddies will see you as."
 msgstr "Người dùng MSN khác sẽ nhìn thấy bạn với tên này."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:301
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:305
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:301
 msgid "Set your home phone number."
 msgstr "Nhập số điện thoại nhà."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:318
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:322
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:318
 msgid "Set your work phone number."
 msgstr "Nhập số điện thoại chỗ làm."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:335
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:339
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:335
 msgid "Set your mobile phone number."
-msgstr "Nhập số điện thoại di động của bạn."
+msgstr "Nhập số điện thoại di động,"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:350
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:354
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:350
 msgid "Allow MSN Mobile pages?"
 msgstr "Cho phép nhắn tin vào di động MSN?"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:351
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:355
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:351
 msgid ""
 "Do you want to allow or disallow people on your buddy list to send you MSN "
 "Mobile pages to your cell phone or other mobile device?"
-msgstr ""
-"Bạn muốn cho phép hoặc cấm người khác gửi tin nhắn MSN vào điện thoại di "
-"động hay thiết bị di động nào khác của bạn hay không?"
+msgstr "Bạn muốn cho phép hoặc cấm người khác (trên danh sách bạn bè) gửi tin nhắn "
+"MSN Mobile vào điện thoại di động hay thiết bị di động nào khác của bạn hay không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:357
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:361
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:357
 msgid "Allow"
 msgstr "Cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:358
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:362
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:358
 msgid "Disallow"
 msgstr "Cấm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:374
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:378
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:374
 msgid "This Hotmail account may not be active."
-msgstr ""
+msgstr "Tài khoản Hotmail này có lẽ chưa kích hoạt."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:400
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:404
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:400
 msgid "Send a mobile message."
 msgstr "Gửi tin nhắn tới di động."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:402
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:406
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:402
 msgid "Page"
 msgstr "Nhắn tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:549
-msgid "Has you"
-msgstr ""
-
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:579 ../libpurple/protocols/msn/state.c:33
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3077
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3761
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:688
+#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:33
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:583
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:33
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3089
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3773
 msgid "Be Right Back"
 msgstr "Sẽ quay lại ngay"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:583 ../libpurple/protocols/msn/state.c:31
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2822
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2952
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1480
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:694
+#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:31
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:587
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:31
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2839
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2969
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1483
 #: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:56
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1480
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1483
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:47
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3079
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3764
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3091
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3776
 msgid "Busy"
 msgstr "Đang bận"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:587
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3087
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3776
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:699
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:591
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3099
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3788
 msgid "On the Phone"
 msgstr "Đang bận nói điện thoại"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:591
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3091
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3782
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:704
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:595
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3103
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3794
 msgid "Out to Lunch"
 msgstr "Đi ăn trưa"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:619
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:723
+msgid "Artist"
+msgstr "Nghệ sĩ"
+
+# Tên của ứng dụng khách tin nhắn khác: đừng dịch.
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:724
+msgid "Album"
+msgstr "Tập nhạc"
+
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:742
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:623
 msgid "Set Friendly Name..."
-msgstr "Đặt tên thân mật"
+msgstr "Đặt tên thân mật..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:624
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:747
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:628
 msgid "Set Home Phone Number..."
-msgstr "Nhập số điện thoại nhà"
+msgstr "Đặt số điện thoại nhà..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:628
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:751
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:632
 msgid "Set Work Phone Number..."
-msgstr "Nhập số điện thoại cơ quan"
+msgstr "Đặt số điện thoại chỗ làm..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:632
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:755
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:636
 msgid "Set Mobile Phone Number..."
-msgstr "Nhập số điện thoại di động"
+msgstr "Đặt số điện thoại di động..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:638
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:761
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:642
 msgid "Enable/Disable Mobile Devices..."
-msgstr "Cho phép/Không cho phép thiết bị di động"
+msgstr "Bật/tắt thiết bị di động..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:643
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:766
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:647
 msgid "Allow/Disallow Mobile Pages..."
-msgstr "Cho phép/Không cho phép tin nhắn tới thiết bị di động"
+msgstr "Cho phép/Cấm tin nhắn tới thiết bị di động..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:654
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:777
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:658
 msgid "Open Hotmail Inbox"
-msgstr ""
+msgstr "Mở hộp thư đến Hotmail."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:678
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:801
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:682
 msgid "Send to Mobile"
 msgstr "Gửi tới thiết bị di động"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:688
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3408
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:811
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:692
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3425
 msgid "Initiate _Chat"
-msgstr "Khởi tạo Chat"
+msgstr "Khởi tạo _Chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:726
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:849
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:731
 msgid "SSL support is needed for MSN. Please install a supported SSL library."
-msgstr ""
-"MSN yêu cầu có hỗ trợ SSL. Hãy cài đặt thư viện SSL. Để biết thêm thông tin, "
-"hãy xem http://gaim.sf.net/faq-ssl.php "
+msgstr "MSN yêu cầu có hỗ trợ SSL. Hãy cài đặt thư viện SSL được hỗ trợ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:754
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:879
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:761
 msgid "Failed to connect to server."
-msgstr "Không kết nối được với máy chủ."
+msgstr "Không kết nối được với máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1510 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1858
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1663
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2006
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1516
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1859
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:808
-#, fuzzy
 msgid "Error retrieving profile"
-msgstr "Lỗi đọc từ máy chủ"
+msgstr "Lỗi lấy lý lịch"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1581 ../pidgin/plugins/convcolors.c:309
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:366
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1729
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1582
+#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:366
+#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:372
 msgid "General"
-msgstr "Giới tính"
+msgstr "Ghung"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1588
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:110
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3755
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1736
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1589
+#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:115
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3736
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:45
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:221
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:222
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1081
 msgid "Age"
 msgstr "Tuổi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1590
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1738
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1591
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:51
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1096
 msgid "Occupation"
-msgstr "Nghề nghiệp"
+msgstr "Công việc"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1591
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:119
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1478
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1739
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1592
+#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:123
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1487
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1076
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:798
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1215
 msgid "Location"
 msgstr "Nơi ở"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1596 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1788
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1794 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1801
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1744
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1936
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1942
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1949
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1597
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1789
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1795
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1802
 msgid "Hobbies and Interests"
 msgstr "Sở thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1602 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1722
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1728 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1735
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1743 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1750
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1750
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1870
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1876
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1883
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1891
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1898
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1603
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1723
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1729
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1736
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1744
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1751
 msgid "A Little About Me"
 msgstr "Đôi chút về bản thân"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1619
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1767
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1620
 msgid "Social"
-msgstr ""
+msgstr "Xã hội"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1621
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1769
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1622
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1086
 msgid "Marital Status"
 msgstr "Tình trạng hôn nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1622
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1770
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1623
 msgid "Interests"
-msgstr "C_hèn"
+msgstr "Sở thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1623
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1771
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1624
 msgid "Pets"
-msgstr "Cổng"
+msgstr "Con vật nuôi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1624
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1772
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1625
 msgid "Hometown"
-msgstr "Máy chủ không xác định"
+msgstr "Nhà thì"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1625
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1773
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1626
 msgid "Places Lived"
-msgstr ""
+msgstr "Nơi đã ở"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1626
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1774
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1627
 msgid "Fashion"
-msgstr ""
+msgstr "Mốt"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1627
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1775
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1628
 msgid "Humor"
-msgstr ""
+msgstr "Hài hước"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1628
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1776
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1629
 msgid "Music"
-msgstr ""
+msgstr "Âm nhạc"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1629 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1810
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1816
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1777
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1958
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1964
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1630
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1811
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1817
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1138
 msgid "Favorite Quote"
 msgstr "Câu trích dẫn ưa thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1646
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1794
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1647
 msgid "Contact Info"
-msgstr "Thông tin tài khoản"
+msgstr "Thông tin liên lạc"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1647
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1795
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1648
 msgid "Personal"
-msgstr "Trang web cá nhân"
+msgstr "Cá nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1650
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1798
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1651
 msgid "Significant Other"
-msgstr ""
+msgstr "Vợ/chồng"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1651
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1799
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1652
 msgid "Home Phone"
-msgstr "Trang chủ"
+msgstr "Điện thoại nhà"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1652
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1800
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1653
 msgid "Home Phone 2"
-msgstr "Nhập số điện thoại nhà"
+msgstr "Điện thoại nhà 2"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1653
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3793
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1801
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1654
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3774
 msgid "Home Address"
 msgstr "Địa chỉ nhà"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1654
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1802
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1655
 msgid "Personal Mobile"
-msgstr "Trang web cá nhân"
+msgstr "Điện thoại di động cá nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1655
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1803
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1656
 msgid "Home Fax"
-msgstr "Trang chủ"
+msgstr "Điện thư nhà"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1656
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1804
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1657
 msgid "Personal E-Mail"
-msgstr "Trang web cá nhân"
+msgstr "Thư điện tử cá nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1657
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1805
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1658
 msgid "Personal IM"
-msgstr "Trang web cá nhân"
+msgstr "Tin nhắn cá nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1659
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1807
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1660
 msgid "Anniversary"
-msgstr ""
+msgstr "Kỷ niệm"
 
-#. Business
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1675
+#.Business
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1823
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1676
 msgid "Work"
-msgstr ""
+msgstr "Việc làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1677
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1825
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1678
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1010
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1044
-#, fuzzy
 msgid "Job Title"
 msgstr "Chức danh"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1678
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3814
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1826
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1679
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3795
 msgid "Company"
 msgstr "Công ty"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1679
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1480
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1827
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1680
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1489
 msgid "Department"
-msgstr ""
+msgstr "Phòng ban"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1680
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1828
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1681
 msgid "Profession"
-msgstr "Tiến trình"
+msgstr "Nghề"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1681
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1829
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1682
 msgid "Work Phone"
-msgstr "Điện thoại"
+msgstr "Điện thoại chỗ làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1682
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1830
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1683
 msgid "Work Phone 2"
-msgstr "Nhập số điện thoại cơ quan"
+msgstr "Điện thoại chỗ làm 2"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1683
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3806
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1831
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1684
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3787
 msgid "Work Address"
-msgstr "Địa chỉ công tác"
+msgstr "Địa chỉ chỗ làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1684
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1832
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1685
 msgid "Work Mobile"
-msgstr "Gửi tới thiết bị di động"
+msgstr "Điện thoại di động việc làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1685
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1833
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1686
 msgid "Work Pager"
-msgstr "Trang Web"
+msgstr "Máy nhắn tin việc làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1686
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1834
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1687
 msgid "Work Fax"
-msgstr ""
+msgstr "Điện thư chỗ làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1687
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1835
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1688
 msgid "Work E-Mail"
-msgstr "Email"
+msgstr "Thư điện tử việc làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1688
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1836
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1689
 msgid "Work IM"
-msgstr ""
+msgstr "Tin nhắn việc làm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1689
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1837
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1690
 msgid "Start Date"
-msgstr "Bang"
+msgstr "Ngày bắt đầu"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1759 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1765
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1772 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1779
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1907
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1913
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1920
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1927
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1760
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1766
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1773
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1780
 msgid "Favorite Things"
 msgstr "Những thứ yêu thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1824
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1972
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1825
 msgid "Last Updated"
 msgstr "Cập nhật lần cuối"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1835
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1983
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1836
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:60
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1026
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1060
 msgid "Homepage"
 msgstr "Trang chủ"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1859
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2007
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1860
 msgid "The user has not created a public profile."
-msgstr ""
+msgstr "Người dùng này chưa tạo lý lịch công cộng."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1860
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2008
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1861
 msgid ""
 "MSN reported not being able to find the user's profile. This either means "
 "that the user does not exist, or that the user exists but has not created a "
 "public profile."
-msgstr ""
+msgstr "MSN cho biết không tìm thấy lý lịch của người dùng này. Điều này nghĩa là người "
+"dùng không tồn tại, hay người dùng chưa tạo lý lịch công cộng."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1864
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2012
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1865
 msgid ""
 "Could not find any information in the user's profile. The user most likely "
 "does not exist."
-msgstr ""
+msgstr "Không tìm thấy thông tin trong lý lịch của người dùng này. Người này rất có "
+"thể không tồn tại."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1872
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2020
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:1873
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1240
-#, fuzzy
 msgid "Profile URL"
-msgstr "Lý lịch"
+msgstr "URL lý lịch"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2158 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2160
-#, fuzzy
-msgid "MSN Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin giao thức AIM/ICQ"
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2307
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2309
+msgid "Windows Live Messenger Protocol Plugin"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức Windows Live Messenger"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2194
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2344
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2195
 msgid "Use HTTP Method"
-msgstr "Dùng giao thức HTTP"
+msgstr "Dùng phương thức HTTP"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2199
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2349
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2200
 msgid "HTTP Method Server"
-msgstr "Máy chủ kiểm tra IPC"
+msgstr "Máy phục vụ phương thức HTTP"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2204
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2354
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2205
 msgid "Show custom smileys"
-msgstr "Hiển thị hình _cười"
+msgstr "Hiển thị hình cười tự chọn"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2212
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2362
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2213
 msgid "nudge: nudge a user to get their attention"
-msgstr ""
+msgstr "nudge: làm nổi bật một liên lạc để thu hút sự chú ý"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/nexus.c:146
-#: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:135
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:242
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:321
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:366
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:399
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:63
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:163
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:187
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:200
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:229
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:243
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:268
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:302
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:332
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1416
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1442
-msgid "Unable to connect"
-msgstr "Không thể kết nối"
+#: ../libpurple/protocols/msn/nexus.c:70
+msgid "Windows Live ID authentication:Unable to connect"
+msgstr "Xác thực ID Windows Live: không thể kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:178
-#, fuzzy, c-format
+#.we must have failed!
+#: ../libpurple/protocols/msn/nexus.c:126
+msgid ""
+"Windows Live ID authentication: cannot find authenticate token in server "
+"response"
+msgstr "Xác thực ID Windows Live: không tìm thấy hiệu bài xác thực trong đáp ứng máy phục vụ"
+
+#: ../libpurple/protocols/msn/nexus.c:172
+msgid "Windows Live ID authentication Failed"
+msgstr "Không xác thực được ID Windows Live"
+
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:185
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:178
+#, c-format
 msgid "%s is not a valid group."
-msgstr "%s không phải là tên phòng hợp lệ."
+msgstr "%s không phải là nhóm hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:184
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:532
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:330
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:191
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:931
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:388
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:184
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:534
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:340
 msgid "Unknown error."
-msgstr "Lỗi không xác định"
+msgstr "Lỗi không rõ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:187
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:194
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:187
+#, c-format
 msgid "%s on %s (%s)"
-msgstr "%s (Mã %s)"
+msgstr "%s trên %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:498
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:509
+#, c-format
+msgid "%s just sent you a Nudge!"
+msgstr "%s vừa gửi cho bạn một lời kêu gọi."
+
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:836
+#, c-format
+msgid "Unknown error (%d)"
+msgstr "Lỗi không rõ (%d)"
+
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:837
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4471
+msgid "Unable to add user"
+msgstr "Không thể thêm người dùng"
+
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:897
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:500
+#, c-format
 msgid "Unable to add user on %s (%s)"
-msgstr "Không thể thêm \"%s\" vào danh sách nóng Napster của bạn"
+msgstr "Không thể thêm người dùng trên %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:502
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:901
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:504
+#, c-format
 msgid "Unable to block user on %s (%s)"
-msgstr "Không thể ping máy chủ"
+msgstr "Không thể chận người dùng trên %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:506
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:905
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:508
+#, c-format
 msgid "Unable to permit user on %s (%s)"
-msgstr "Không ghi được tập tin %s."
+msgstr "Không thể cho phép người dùng trên %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:514
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:913
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:516
 #, c-format
 msgid "%s could not be added because your buddy list is full."
-msgstr ""
+msgstr "%s không thể được thêm vào vì danh sách bạn bè của bạn đã đầy"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:523
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:922
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:525
+#, c-format
 msgid "%s is not a valid passport account."
-msgstr "%s không phải tên máy chủ hợp lệ"
+msgstr "%s không phải tài khoản Passport hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:528
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:927
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:530
 msgid "Service Temporarily Unavailable."
-msgstr "Tạm thời không có dịch vụ thư mục."
+msgstr "Tạm thời không có dịch vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:851
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:1276
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:866
 msgid "Unable to rename group"
-msgstr "Không thể đọc"
+msgstr "Không thể thay đổi tên của nhóm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:906
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:1331
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:921
 msgid "Unable to delete group"
-msgstr "Không tạo được socket"
+msgstr "Không thể xoá nhóm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:1325
+#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:1945
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/notification.c:1340
 #, c-format
 msgid ""
 "The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will "
@@ -7301,1053 +7648,1089 @@ msgid ""
 "\n"
 "After the maintenance has been completed, you will be able to successfully "
 "sign in."
-msgid_plural ""
-"The MSN server will shut down for maintenance in %d minutes. You will "
+msgid_plural "The MSN server will shut down for maintenance in %d minutes. You will "
 "automatically be signed out at that time. Please finish any conversations "
 "in progress.\n"
 "\n"
 "After the maintenance has been completed, you will be able to successfully "
 "sign in."
-msgstr[0] ""
-"Máy chủ MSN sẽ tắt trong vòng %d phút nữa để bảo trì. Bạn sẽ được tự động "
-"ngắt kết nối vào lúc đó. Hãy kết thúc mọi cuộc thoại đang diễn ra.\n"
+msgstr[0] "Máy phục vụ MSN sẽ tắt trong vòng %d phút nữa để bảo trì. Bạn sẽ được tự "
+"động ngắt kết nối vào lúc đó. Hãy kết thúc mọi cuộc thoại đang diễn ra.\n"
 "\n"
 "Sau khi hoàn tất việc bảo trì, bạn có thể kết nối trở lại như bình thường."
-msgstr[1] ""
-"Máy chủ MSN sẽ tắt trong vòng %d phút để bảo trì. Bạn sẽ được tự động ngắt "
-"kết nối vào lúc đó. Hãy kết thúc mọi cuộc thoại đang diễn ra.\n"
-"\n"
-"Sau khi hoàn tất việc bảo trì, bạn có thể kết nối trở lại như bình thường."
 
+#: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:135
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/nexus.c:146
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/servconn.c:133
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:242
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:324
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:369
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:402
+#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:64
+#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:167
+#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:191
+#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:204
+#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:233
+#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:247
+#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:272
+#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:307
+#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:338
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1416
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1442
+msgid "Unable to connect"
+msgstr "Không thể kết nối"
+
 #: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:137
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/servconn.c:135
 msgid "Writing error"
 msgstr "Lá»—i ghi"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:139
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/servconn.c:137
 msgid "Reading error"
 msgstr "Lỗi đọc"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:146
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/servconn.c:144
+#, c-format
 msgid ""
 "Connection error from %s server:\n"
 "%s"
-msgstr "Số hiệu lỗi không xác định %d."
+msgstr "Lỗi kết nối từ máy phục vụ %s:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:299
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:350
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:302
 msgid "Our protocol is not supported by the server."
-msgstr "Phiên bản giao thức không được hỗ trợ"
+msgstr "Giao thức này không được hỗ trợ bởi trình phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:303
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:355
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:307
 msgid "Error parsing HTTP."
-msgstr "Lỗi hiển thị MOTD"
+msgstr "Lỗi phân tích HTTP."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:307
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:384
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:205
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:359
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:311
+#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:387
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:207
 msgid "You have signed on from another location."
-msgstr "Bạn bị ngắt kết nối. Bạn đã đăng nhập từ một vị trí khác."
+msgstr "Bạn đã đăng nhập từ một vị trí khác."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:310
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:365
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:317
 msgid "The MSN servers are temporarily unavailable. Please wait and try again."
-msgstr "Tạm thời không có dịch vụ."
+msgstr "Các máy phục vụ MSN tạm thời không sẵn sàng. Vui lòng chờ và thử lại lần nữa."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:315
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:371
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:323
 msgid "The MSN servers are going down temporarily."
-msgstr "Bạn bị ngắt kết nối. Máy chủ MSN tạm thời bị ngừng."
+msgstr "Các máy phục vụ MSN tạm thời bị ngừng."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:320
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:376
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:328
+#, c-format
 msgid "Unable to authenticate: %s"
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "Không thể xác thực: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:325
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:382
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:334
 msgid ""
 "Your MSN buddy list is temporarily unavailable. Please wait and try again."
-msgstr ""
+msgstr "Danh sách bạn bè MSN của bạn tạm thời không dùng được. Vui lòng chờ và thử lại lần nữa."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:346
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:348
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:404
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:406
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:356
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:358
 msgid "Handshaking"
-msgstr ""
+msgstr "Đang thiết lập quan hệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:349
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:407
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:359
 msgid "Starting authentication"
-msgstr "Chứng thực Yahooo! lỗi"
+msgstr "Đang bắt đầu xác thực"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:350
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:408
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:360
 msgid "Getting cookie"
-msgstr ""
+msgstr "Đang lấy cookie"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:352
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:410
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:362
 msgid "Sending cookie"
-msgstr "Gửi tới thiết bị di động"
+msgstr "Đang gửi cookie"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:353
+#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:411
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/session.c:363
 msgid "Retrieving buddy list"
-msgstr "Lấy danh sách buddy"
+msgstr "Đang lấy danh sách bạn bè"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/state.c:34
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:34
 msgid "Away From Computer"
 msgstr "Rời khỏi máy tính"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/state.c:35
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:35
 msgid "On The Phone"
 msgstr "Đang bận nói điện thoại"
 
 #: ../libpurple/protocols/msn/state.c:36
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/state.c:36
 msgid "Out To Lunch"
 msgstr "Đi ăn trưa"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:400
+#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:398
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:400
 msgid "Message may have not been sent because a timeout occurred:"
-msgstr ""
+msgstr "Thông điệp có lẽ không gửi được vì quá hạn chờ :"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:408
+#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:406
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:408
 msgid "Message could not be sent, not allowed while invisible:"
-msgstr ""
+msgstr "Thông điệp không gửi đi được, không được phép khi đang ẩn danh."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:412
+#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:410
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:412
 msgid "Message could not be sent because the user is offline:"
-msgstr ""
+msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì người dùng chưa kết nối:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:416
+#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:414
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:416
 msgid "Message could not be sent because a connection error occurred:"
-msgstr ""
+msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì có lỗi kết nối:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:420
+#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:418
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:420
 msgid "Message could not be sent because we are sending too quickly:"
-msgstr ""
+msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì gửi quá nhanh:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:424
+#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:422
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:424
 msgid ""
 "Message could not be sent because we were unable to establish a session with "
 "the server. This is likely a server problem, try again in a few minutes:"
-msgstr ""
+msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì không thể thiết lập phiên kết nối với máy phục "
+"vụ. Rất có thể là vấn đề trình phục vụ : hãy thử lại sau vài phút nữa:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:431
+#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:429
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:431
 msgid ""
 "Message could not be sent because an error with the switchboard occurred:"
-msgstr ""
+msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì có lỗi trong hệ thống chuyển mạch."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:439
+#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:437
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/switchboard.c:439
 msgid "Message may have not been sent because an unknown error occurred:"
-msgstr ""
+msgstr "Thông điệp không gửi đi được vì có lỗi không rõ :"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:252
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:243
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/userlist.c:262
+#, c-format
 msgid "%s has added you to his or her buddy list."
-msgstr "Người dùng %s (%s) muốn thêm %s vào danh sách buddy của họ."
+msgstr "%s đã thêm bạn vào danh sách bạn bè."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:321
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:312
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/userlist.c:331
+#, c-format
 msgid "%s has removed you from his or her buddy list."
-msgstr "Người dùng %s (%s) muốn thêm %s vào danh sách buddy của họ."
+msgstr "%s đã loại bỏ bạn ra khỏi danh sách bạn bè."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:643
-#, fuzzy, c-format
+#.only notify the user about problems adding to the friends list
+#.* maybe we should do something else for other lists, but it probably
+#.* won't cause too many problems if we just ignore it
+#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:693
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/userlist.c:653
+#, c-format
 msgid "Unable to add \"%s\"."
-msgstr "Không đọc được tập tin %s."
+msgstr "Không thể thêm « %s »."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:645
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:696
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/userlist.c:655
 msgid "The screen name specified is invalid."
-msgstr "Định dạng mới không hợp lệ."
+msgstr "Bạn đã ghi rõ một tên hiển thị không hợp lệ."
 
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:549
+msgid "Has you"
+msgstr "Có bạn"
+
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2159
+#: ../libpurple/protocols/msnp9/msn.c:2161
+msgid "MSN Protocol Plugin"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức MSN"
+
 #: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:111
 msgid "Missing Cipher"
-msgstr ""
+msgstr "Thiếu mật mã"
 
 #: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:112
 msgid "The RC4 cipher could not be found"
-msgstr ""
+msgstr "Không tìm thấy mật mã RC4"
 
 #: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:113
 msgid ""
 "Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will "
 "not be loaded."
-msgstr ""
+msgstr "Nâng cấp lên thư viện libpurple hỗ trợ RC4 (≥2.0.1). Phần bổ sung MySpaceIM sẽ không được nạp."
 
 #: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:286
 #, c-format
 msgid ""
 "Sorry, passwords over %d characters in length (yours is %d) are not "
 "supported by MySpace."
-msgstr ""
+msgstr "Tiếc là mật khẩu dài hơn %d ký tự (mật khẩu của bạn có %d ký tự) không được MySpace hỗ trợ."
 
-#. Notify an error message also, because this is important!
+#.Notify an error message also, because this is important!
 #: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:292
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1801
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1849
 msgid "MySpaceIM Error"
-msgstr ""
+msgstr "Lá»—i MySpaceIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:349
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:352
 msgid "Reading challenge"
-msgstr "Đọc dữ liệu"
+msgstr "Đố đọc"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:355
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:360
 msgid "Unexpected challenge length from server"
-msgstr "Kiêm tra từ máy chủ không hợp lệ."
+msgstr "Chiều dài đố bất thường từ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:359
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:364
 msgid "Logging in"
-msgstr "Tạo bản ghi"
+msgstr "Đang đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1286
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1318
 #, c-format
 msgid "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
-msgstr ""
+msgstr "Kết nối đến máy phục vụ bị mất (không nhận dữ liệu trong vòng %d giây)"
 
-#. Can't write _()'d strings in array initializers. Workaround.
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1328
-#, fuzzy
+#.Can't write _()'d strings in array initializers. Workaround.
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1361
 msgid "New mail messages"
-msgstr "Thông báo trạng thái mới"
+msgstr "Thư tín mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1329
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1362
 msgid "New blog comments"
-msgstr ""
+msgstr "Chú thích nhật ký mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1330
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1363
 msgid "New profile comments"
-msgstr ""
+msgstr "Chú thích lý lịch mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1331
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1364
 msgid "New friend requests!"
-msgstr ""
+msgstr "Yêu cầu bạn mới !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1332
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1365
 msgid "New picture comments"
-msgstr ""
+msgstr "Chú thích ảnh mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1360
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1395
 msgid "MySpace"
-msgstr ""
+msgstr "MySpace"
 
-#. The session is now set up, ready to be connected. This emits the
-#. * signedOn signal, so clients can now do anything with msimprpl, and
-#. * we're ready for it (session key, userid, username all setup).
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1543
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1544
-#, fuzzy
+#.The session is now set up, ready to be connected. This emits the
+#.* signedOn signal, so clients can now do anything with msimprpl, and
+#.* we're ready for it (session key, userid, username all setup).
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1583
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1546
 msgid "Connected"
-msgstr "Kết nối"
+msgstr "Đã kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1554
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1556
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1594
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1597
 msgid "No username set"
-msgstr "Chưa nhập tên hiển thị."
+msgstr "Chưa đặt tên người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1555
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1595
 msgid ""
 "Please go to http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile."
 "username and choose a username and try to login again."
-msgstr ""
+msgstr "Hãy thăm « http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile."
+"username » để chọn tên người dùng, rồi thử lại đăng nhập."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1782
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1823
 #, c-format
 msgid "Protocol error, code %d: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi giao thức, mã %d: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1972
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2006
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2019
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2053
 msgid "Failed to add buddy"
-msgstr "Buddy không tham gia Chat được"
+msgstr "Không thêm được bạn thân"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1972
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2019
 msgid "'addbuddy' command failed."
-msgstr "Tập tin biểu tượng buddy:"
+msgstr "Lỗi « addbuddy » (thêm bạn thân) bị lỗi."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2006
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2247
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2053
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2290
 msgid "persist command failed"
-msgstr "Bảng chuyển đổi bị lỗi"
+msgstr "Lỗi « persist » (bền bỉ) bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2115
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2158
 #, c-format
 msgid "No such user: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Không có người dùng như vậy: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2116
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2159
 msgid "User lookup"
-msgstr "Tùy chọn người dùng"
+msgstr "Tra cứu người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2228
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2247
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2269
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2271
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2290
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2312
 msgid "Failed to remove buddy"
-msgstr "Buddy không tham gia Chat được"
+msgstr "Không gỡ bỏ được bạn thân"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2228
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2271
 msgid "'delbuddy' command failed"
-msgstr "Tập tin biểu tượng buddy:"
+msgstr "Lỗi « delbuddy » (xoá bạn thân) bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2269
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2312
 msgid "blocklist command failed"
-msgstr "Bảng chuyển đổi bị lỗi"
+msgstr "Lỗi « blocklist » (danh sách chận) bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2315
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2360
 msgid "Invalid input condition"
-msgstr "Hoàn tất kết nối"
+msgstr "Điều kiện nhập không hợp lệ"
 
-#. TODO: g_realloc like msn, yahoo, irc, jabber?
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2333
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2364
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2380
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2417
 msgid "Read buffer full"
-msgstr "Hàng xếp đã đầy"
+msgstr "Bộ đệm đọc đã đầy"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2402
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2459
 msgid "Unparseable message"
-msgstr "Không thể phân tích thông điệp."
+msgstr "Thông điệp không thể phân tích"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2471
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2528
+#, c-format
 msgid "Couldn't connect to host: %s (%d)"
-msgstr "Không kết nối được với máy chủ"
+msgstr "Không thể kết nối đến máy: %s (%d)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2642
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2699
 msgid "IM Friends"
-msgstr "Cửa sổ _Nhắn Tin Nhanh"
+msgstr "Bạn bè Nhắn Tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2741
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2798
 #, c-format
 msgid ""
 "%d buddies were added or updated from the server (including buddies already "
 "on the server-side list)"
-msgstr ""
+msgstr "%d bạn thân đã được thêm hay cập nhật từ máy phục vụ (gồm có bạn thân đã nằm trên danh sách bên máy phục vụ)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2742
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2799
 msgid "Add contacts from server"
-msgstr "Máy chủ trả lời không hợp lệ."
+msgstr "Thêm liên lạc từ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2794
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2859
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2851
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2916
 msgid "Add friends from MySpace.com"
-msgstr ""
+msgstr "Thêm bạn bè từ MySpace.com"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2795
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2852
 msgid "Importing friends failed"
-msgstr "Tập tin bạn bè hỏng"
+msgstr "Không nhập khẩu được bạn bè"
 
-#. TODO: find out how
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2851
+#.TODO: find out how
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2908
 msgid "Find people..."
-msgstr ""
+msgstr "Tìm người..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2854
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2911
 msgid "Change IM name..."
-msgstr "Đổi mật khẩu..."
+msgstr "Đổi tên Nhắn Tin..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3156
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3213
 msgid "myim URL handler"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ quản lý URL « myim »"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3157
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3214
 msgid "No suitable MySpaceIM account could be found to open this myim URL."
-msgstr ""
+msgstr "Không tìm thấy tài khoản MySpaceIM thích hợp để mở địa chỉ URL « myim » này."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3158
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3215
 msgid "Enable the proper MySpaceIM account and try again."
-msgstr ""
+msgstr "Hiệu lực tài khoản MySpaceIM thích hợp rồi thử lại."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3281
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3338
 msgid "Show display name in status text"
-msgstr ""
+msgstr "Hiện tên hiển thị trong văn bản trạng thái"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3284
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3341
 msgid "Show headline in status text"
-msgstr "Hiển thị bí _danh trong tab/tiêu đề"
+msgstr "Hiện hàng đầu trong văn bản trạng thái"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3289
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3346
 msgid "Send emoticons"
-msgstr "Tùy chọn âm thanh"
+msgstr "Gửi biểu tượng xúc cảm"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3294
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3351
 msgid "Screen resolution (dots per inch)"
-msgstr ""
+msgstr "Độ phân giải màn hình (điểm trên mỗi insơ)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3297
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3354
 msgid "Base font size (points)"
-msgstr "Chữ lớn hơn"
+msgstr "Kích cỡ phông cơ bản (điểm)"
 
 #: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:95
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:786
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1204
-#, fuzzy
 msgid "User"
-msgstr "Dùng"
+msgstr "Người dùng"
 
-#. TODO: link to username, if available
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:102
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2964
+#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:105
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2969
 msgid "Profile"
 msgstr "Lý lịch"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:124
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:128
 msgid "Headline"
-msgstr "Từ chối"
+msgstr "Hàng đầu"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:129
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:133
 msgid "Song"
-msgstr "Sắp xếp:"
+msgstr "Bài hát"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:134
+#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:141
 msgid "Total Friends"
-msgstr ""
+msgstr "Tổng bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:145
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:148
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:151
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:159
 msgid "Client Version"
-msgstr "Đóng cuộc thoại"
+msgstr "Phiên bản khách"
 
-#. TODO: icons for each zap
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:44
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:177
+#.TODO: icons for each zap
+#.Lots of comments for translators:
+#.Zap means "to strike suddenly and forcefully as if with a
+#.* projectile or weapon." This term often has an electrical
+#.* connotation, for example, "he was zapped by electricity when
+#.* he put a fork in the toaster."
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:51
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:214
 msgid "Zap"
-msgstr ""
+msgstr "Hạ gục"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:44
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:51
 #, c-format
 msgid "%s has zapped you!"
-msgstr ""
+msgstr "%s đã hạ gục bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:44
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:51
 #, c-format
 msgid "Zapping %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Đang hạ gục %s..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:45
-#, fuzzy
+#.Whack means "to hit or strike someone with a sharp blow"
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:54
 msgid "Whack"
-msgstr "Trở lại"
+msgstr "Đánh mạnh"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:45
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:54
+#, c-format
 msgid "%s has whacked you!"
-msgstr "Nhập người dùng muốn chặn."
+msgstr "%s đã đánh mạnh bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:45
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:54
 #, c-format
 msgid "Whacking %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Đang đánh mạnh %s..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:46
-#, fuzzy
+#.Torch means "to set on fire." Don't worry, this doesn't
+#.* make a whole lot of sense in English, either. Feel free
+#.* to translate it literally.
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:59
 msgid "Torch"
-msgstr "Chủ đề:"
+msgstr "Đốt chảy"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:46
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:59
+#, c-format
 msgid "%s has torched you!"
-msgstr "Nhập người dùng muốn chặn."
+msgstr "%s đã đốt chảy bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:46
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:59
 #, c-format
 msgid "Torching %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Đang đốt chảy %s..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:47
+#.Smooch means "to kiss someone, often enthusiastically"
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:62
 msgid "Smooch"
-msgstr ""
+msgstr "Hôn"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:47
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:62
+#, c-format
 msgid "%s has smooched you!"
-msgstr "Nhập người dùng muốn chặn."
+msgstr "%s đã hôn bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:47
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:62
 #, c-format
 msgid "Smooching %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Đang hôn %s..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:48
+#.A hug is a display of affection; wrapping your arms around someone
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:65
 msgid "Hug"
-msgstr ""
+msgstr "Ôm"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:48
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:65
+#, c-format
 msgid "%s has hugged you!"
-msgstr "%s đã đi vắng."
+msgstr "%s đã ôm bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:48
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:65
 #, c-format
 msgid "Hugging %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Đang ôm %s..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:49
-#, fuzzy
+#.Slap means "to hit someone with an open/flat hand"
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:68
 msgid "Slap"
-msgstr "Tiếng Slovak"
+msgstr "Vá»—"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:49
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:68
+#, c-format
 msgid "%s has slapped you!"
-msgstr "%s ngừng gõ thông điệp"
+msgstr "%s đã vỗ bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:49
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:68
 #, c-format
 msgid "Slapping %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Đang vỗ %s..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:50
-#, fuzzy
+#.Goose means "to pinch someone on their butt"
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:71
 msgid "Goose"
-msgstr "Không"
+msgstr "Véo đít"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:50
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:71
+#, c-format
 msgid "%s has goosed you!"
-msgstr "%s đã đi vắng."
+msgstr "%s đã véo đít bạn một cái !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:50
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:71
+#, c-format
 msgid "Goosing %s..."
-msgstr "Đang tìm %s"
+msgstr "Đang véo đít %s một cái"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:51
+#.A high-five is when two people's hands slap each other
+#.* in the air above their heads. It is done to celebrate
+#.* something, often a victory, or to congratulate someone.
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:76
 msgid "High-five"
-msgstr ""
+msgstr "Vá»— tay cao"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:51
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:76
+#, c-format
 msgid "%s has high-fived you!"
-msgstr "%s đã đăng nhập"
+msgstr "%s đã vỗ tay cao với bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:51
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:76
 #, c-format
 msgid "High-fiving %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Đang vỗ tay cao với %s..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:52
+#.We're not entirely sure what the MySpace people mean by
+#.* this... but we think it's the equivalent of "prank." Or, for
+#.* someone to perform a mischievous trick or practical joke.
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:81
 msgid "Punk"
-msgstr ""
+msgstr "Chơi ác"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:52
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:81
 #, c-format
 msgid "%s has punk'd you!"
-msgstr ""
+msgstr "%s đã chơi ác bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:52
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:81
 #, c-format
 msgid "Punking %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Đang chơi ác %s..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:53
+#.Raspberry is a slang term for the vibrating sound made
+#.* when you stick your tongue out of your mouth with your
+#.* lips closed and blow. It is typically done when
+#.* gloating or bragging. Nowadays it's a pretty silly
+#.* gesture, so it does not carry a harsh negative
+#.* connotation. It is generally used in a playful tone
+#.* with friends.
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:90
 msgid "Raspberry"
-msgstr ""
+msgstr "Bĩu môi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:53
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:90
 #, c-format
 msgid "%s has raspberried you!"
-msgstr ""
+msgstr "%s đã gửi một cái bĩu môi cho bạn !"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:53
+#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:90
 #, c-format
 msgid "Raspberrying %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Đang gửi một cái búi môi cho %s..."
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1864
 msgid "Required parameters not passed in"
-msgstr ""
+msgstr "Tham số yêu cầu chưa được gửi vào"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1867
-#, fuzzy
 msgid "Unable to write to network"
-msgstr "Không thể ghi vào máy chủ"
+msgstr "Không thể ghi vào mạng"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1870
-#, fuzzy
 msgid "Unable to read from network"
-msgstr "Không thể đọc socket"
+msgstr "Không thể đọc từ mạng"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1873
-#, fuzzy
 msgid "Error communicating with server"
-msgstr "Lỗi liên lạc với máy chủ Gadu-Gadu"
+msgstr "Lỗi liên lạc với máy phục vụ"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1877
-#, fuzzy
 msgid "Conference not found"
-msgstr "Không xác định được dịch vụ"
+msgstr "Không tìm thấy cuộc hội thảo"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1880
-#, fuzzy
 msgid "Conference does not exist"
-msgstr "Tập tin đó không tồn tại."
+msgstr "Cuộc hội thảo đó không tồn tại"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1884
-#, fuzzy
 msgid "A folder with that name already exists"
-msgstr "Tập tin này đã tồn tại rồi"
+msgstr "Một thư mục tên đó đã có"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1887
-#, fuzzy
 msgid "Not supported"
-msgstr "Máy chủ không hỗ trợ"
+msgstr "Không được hỗ trợ"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1891
-#, fuzzy
 msgid "Password has expired"
-msgstr "Mật khẩu đã được đổi"
+msgstr "Mật khẩu đã hết hạn dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1894
-#, fuzzy
 msgid "Incorrect password"
-msgstr "Mật khẩu sai."
+msgstr "Mật khẩu sai"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1897
-#, fuzzy
 msgid "User not found"
-msgstr "Người dùng không có trong nhóm"
+msgstr "Không tìm thấy người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1900
 msgid "Account has been disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Tài khoản đã bị tắt"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1903
 msgid "The server could not access the directory"
-msgstr ""
+msgstr "Máy phục vụ không thể truy cập đến danh bạ"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1906
 msgid "Your system administrator has disabled this operation"
-msgstr ""
+msgstr "Quản trị hệ thống của bạn đã cấm hoạt động này"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1909
 msgid "The server is unavailable; try again later"
-msgstr ""
+msgstr "Máy phục vụ này hiện không sử dụng được, hãy thử lại sau"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1912
 msgid "Cannot add a contact to the same folder twice"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể thêm một liên lạc vào cùng một thư mục hai lần"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1915
 msgid "Cannot add yourself"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể tự thêm mình"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1918
 msgid "Master archive is misconfigured"
-msgstr ""
+msgstr "Kho lưu chủ sai cấu hình"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1922
-#, fuzzy
 msgid "Incorrect screen name or password"
-msgstr "Biệt danh hoặc mật khẩu sai."
+msgstr "Tên hiển thị hoặc mật khẩu sai"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1925
 msgid "Could not recognize the host of the screen name you entered"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể nhận ra máy của tên hiển thị bạn vừa nhập vào"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1928
 msgid ""
 "Your account has been disabled because too many incorrect passwords were "
 "entered"
-msgstr ""
+msgstr "Tài khoản của bạn không sữ dụng dụng được vì có quá nhiều mật khẩu không hợp lệ được nhập vào."
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1931
 msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn không thể thêm cùng một người hai lần vào một cuộc trao đổi"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1935
 msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn đã đến giới hạn số liên hệ cho phép"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1938
-#, fuzzy
 msgid "You have entered an incorrect screen name"
-msgstr "%s không phải tên máy chủ hợp lệ"
+msgstr "Bạn đã nhập một tên hiển thị không đúng"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1941
 msgid "An error occurred while updating the directory"
-msgstr ""
+msgstr "Có lỗi khi cập nhật danh bạ"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1944
 msgid "Incompatible protocol version"
-msgstr ""
+msgstr "Phiên bản giao thức không tương thích"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1947
-#, fuzzy
 msgid "The user has blocked you"
-msgstr "Nhập người dùng muốn chặn."
+msgstr "Người dùng đã chặn bạn"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1950
 msgid ""
 "This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
 "time"
-msgstr ""
+msgstr "Phiên bản thử nghiệm này không cho phép hơn 10 người dùng đăng nhập cùng lúc"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1953
 msgid "The user is either offline or you are blocked"
-msgstr ""
+msgstr "Người dùng này đang ngoại tuyến hoặc bạn đã bị chặn lại"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1956
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown error: 0x%X"
-msgstr "Lỗi không xác định"
+msgstr "Lỗi không rõ : 0x%X"
 
 #: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:124
 #, c-format
 msgid "Login failed (%s)."
-msgstr ""
+msgstr "Không đăng nhập được (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:247
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:255
+#, c-format
 msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
-msgstr "Không thể gửi tin. Thông điệp quá lớn."
+msgstr "Không thể gửi tin. Không thể lấy chi tiết về người dùng (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:396
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:404
+#, c-format
 msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
-msgstr "Không thể thêm \"%s\" vào danh sách nóng Napster của bạn"
+msgstr "Không thể thêm « %s » vào danh sách bạn bè của bạn (%s)."
 
-#. TODO: Improve this! message to who or for what conference?
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:422
-#, fuzzy, c-format
+#.TODO: Improve this! message to who or for what conference?
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:430
+#, c-format
 msgid "Unable to send message (%s)."
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "Không thể gửi tin (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:493
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:985
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:501
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:993
+#, c-format
 msgid "Unable to invite user (%s)."
-msgstr "Không ghi được tập tin %s."
+msgstr "Không thể mời người dùng (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:532
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:540
+#, c-format
 msgid "Unable to send message to %s. Could not create the conference (%s)."
-msgstr "Không thể gửi tin. Thông điệp quá lớn."
+msgstr "Không thể gửi tin cho %s. Không thể tạo cuộc hội thảo (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:537
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:545
+#, c-format
 msgid "Unable to send message. Could not create the conference (%s)."
-msgstr "Không thể gửi tin. Thông điệp quá lớn."
+msgstr "Không thể gửi tin. Không thể tạo cuộc hội thảo (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:584
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while "
 "creating folder (%s)."
-msgstr ""
+msgstr "Không thể di chuyền người dùng %s đến thư mục %s trong danh sách bên máy phục vụ. Có lỗi khi tạo thư mục (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:632
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:640
+#, c-format
 msgid ""
 "Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side "
 "list (%s)."
-msgstr "Không thể thêm \"%s\" vào danh sách nóng Napster của bạn"
+msgstr "Không thể thêm « %s » vào danh sách bạn bè của bạn. Gặp lỗi khi tạo thư mục trong danh sách bên máy phục vụ (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:705
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:713
+#, c-format
 msgid "Could not get details for user %s (%s)."
-msgstr "Không thể gửi tin. Thông điệp quá lớn."
+msgstr "Không thể lấy chi tiết về người dùng %s (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:751
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:897
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:759
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:905
+#, c-format
 msgid "Unable to add user to privacy list (%s)."
-msgstr "Không thể thêm \"%s\" vào danh sách nóng Napster của bạn"
+msgstr "Không thể thêm người dùng vào danh sách riêng tư (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:798
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:806
+#, c-format
 msgid "Unable to add %s to deny list (%s)."
-msgstr "Không thể thêm \"%s\" vào danh sách nóng Napster của bạn"
+msgstr "Không thể thêm « %s » vào danh sách từ chối (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:851
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:859
+#, c-format
 msgid "Unable to add %s to permit list (%s)."
-msgstr "Không thể thêm \"%s\" vào danh sách nóng Napster của bạn"
+msgstr "Không thể thêm « %s » vào danh sách cho phép (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:919
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:927
+#, c-format
 msgid "Unable to remove %s from privacy list (%s)."
-msgstr "Không thể thêm \"%s\" vào danh sách nóng Napster của bạn"
+msgstr "Không thể gỡ bỏ %s ra khỏi danh sách riêng tư (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:942
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1647
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:950
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1656
 #, c-format
 msgid "Unable to change server side privacy settings (%s)."
-msgstr ""
+msgstr "Không thể đổi thiết lập riêng tư bên máy phục vụ (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1012
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1020
+#, c-format
 msgid "Unable to create conference (%s)."
-msgstr "Không tạo được socket"
+msgstr "Không thể tạo cuộc hội thảo (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1121
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1692
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1131
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1702
 msgid "Error communicating with server. Closing connection."
-msgstr "Lỗi liên lạc với máy chủ Gadu-Gadu"
+msgstr "Lỗi liên lạc với máy phục vụ nên đóng kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1476
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1485
 msgid "Telephone Number"
-msgstr "Điện thoại"
+msgstr "Số điện thoại"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1482
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1491
 msgid "Personal Title"
-msgstr "Trang web cá nhân"
+msgstr "Tuổi tác"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1486
-#, fuzzy
+# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1495
 msgid "Mailstop"
-msgstr "Email"
+msgstr "Mailstop"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1502
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4122
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1511
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4168
 msgid "User ID"
-msgstr "Dùng"
+msgstr "ID người dùng"
 
-#. tag = _("DN");
-#. value = nm_user_record_get_dn(user_record);
-#. if (value) {
-#. purple_notify_user_info_add_pair(user_info, tag, value);
-#. }
+#.tag = _("DN");
+#.value = nm_user_record_get_dn(user_record);
+#.if (value) {
+#.purple_notify_user_info_add_pair(user_info, tag, value);
+#.}
 #.
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1515
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1524
 msgid "Full name"
 msgstr "Tên đầy đủ"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1637
-#, fuzzy, c-format
+# GroupWise là tên: đừng dịch.
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1646
+#, c-format
 msgid "GroupWise Conference %d"
-msgstr "Khởi tạo hội thảo"
+msgstr "Hội thảo GroupWise %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1668
-#, fuzzy
-msgid "Unable to make SSL connection to server."
-msgstr "Không kết nối được với máy chủ."
-
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1720
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1729
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Xác thực"
+msgstr "Đang xác thực..."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1732
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1743
 msgid "Unable to connect to server."
-msgstr "Không kết nối được với máy chủ."
+msgstr "Không thể kết nối đến máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1735
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1746
 msgid "Waiting for response..."
 msgstr "Đợi hồi âm..."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1870
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1881
+#, c-format
 msgid "%s has been invited to this conversation."
-msgstr "%s đã đóng cửa sổ cuộc thoại."
+msgstr "%s đã được mời vào cuộc thoại này."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1898
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1909
 msgid "Invitation to Conversation"
-msgstr "/Cuộc thoại/Cuộc thoại _mới..."
+msgstr "Lời mời vào cuộc thoại"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1899
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1910
 #, c-format
 msgid ""
 "Invitation from: %s\n"
 "\n"
 "Sent: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Lời mời từ : %s\n"
+"\n"
+"Gá»­i: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1901
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1912
 msgid "Would you like to join the conversation?"
-msgstr "Bạn muốn ghi đè lên nó không?"
+msgstr "Bạn có muốn tham gia cuộc thoại này không?"
 
-#. we don't want to reconnect in this case
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2012
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2027
 msgid "You have been logged out because you logged in at another workstation."
-msgstr "Bạn đã đăng xuất vì bạn đăng nhập bằng một máy hay một thiết bị khác."
+msgstr "Bạn bị đăng xuất vì bạn cũng đăng nhập bằng một máy trạm khác."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2069
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2084
 #, c-format
 msgid ""
 "%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
-msgstr ""
+msgstr "%s có vẻ là đang ngoại tuyến nên không thể nhận tin bạn vừa gửi."
 
-#. TODO: Would be nice to prompt if not set!
-#. * purple_request_fields(gc, _("Server Address"),...);
-#.
-#. ...but for now just error out with a nice message.
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2167
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2184
 msgid ""
 "Unable to connect to server. Please enter the address of the server you wish "
 "to connect to."
-msgstr "Hãy nhập tên người dùng mà bạn muốn chặn."
+msgstr "Không thể kết nối đến máy phục vụ. Hãy nhập địa chỉ của máy phục vụ tới đó bạn muốn kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2195
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2213
 msgid "Error. SSL support is not installed."
-msgstr "MSN đòi hỏi hỗ trợ SSL. Hãy cài đặt nó."
+msgstr "Lỗi: chưa cài đặt khả năng hỗ trợ SSL."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2504
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2521
 msgid "This conference has been closed. No more messages can be sent."
-msgstr ""
+msgstr "Cuộc hội thảo này đã đóng nên không thể gửi thêm tin nào."
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3518
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3520
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3535
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3537
 msgid "Novell GroupWise Messenger Protocol Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Phần bổ sung giao thức Novell GroupWise Messenger"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3545
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3562
 msgid "Server address"
-msgstr "Địa chỉ nhà"
+msgstr "Địa chỉ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3549
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3566
 msgid "Server port"
-msgstr "Máy chủ"
+msgstr "Cổng máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:387
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2469
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2636
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:481 ../libpurple/proxy.c:581
-#: ../libpurple/proxy.c:1116 ../libpurple/proxy.c:1225
-#: ../libpurple/proxy.c:1325 ../libpurple/proxy.c:1453
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/family_chatnav.c:62
+msgid "Could not join chat room"
+msgstr "Không thể tham gia phòng trò chuyện"
+
+#: ../libpurple/protocols/oscar/family_chatnav.c:63
+msgid "Invalid chat room name"
+msgstr "Tên phòng trò chuyện không hợp lệ"
+
+#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:391
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2473
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2641
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:482
+#: ../libpurple/proxy.c:584
+#: ../libpurple/proxy.c:1129
+#: ../libpurple/proxy.c:1238
+#: ../libpurple/proxy.c:1338
+#: ../libpurple/proxy.c:1466
 msgid "Server closed the connection."
-msgstr "Lỗi khi tạo kết nối"
+msgstr "Máy phục vụ đã đóng kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:389
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2463
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2630 ../libpurple/proxy.c:593
-#: ../libpurple/proxy.c:1128 ../libpurple/proxy.c:1237
-#: ../libpurple/proxy.c:1337 ../libpurple/proxy.c:1465
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:393
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2466
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2634
+#: ../libpurple/proxy.c:596
+#: ../libpurple/proxy.c:1141
+#: ../libpurple/proxy.c:1250
+#: ../libpurple/proxy.c:1350
+#: ../libpurple/proxy.c:1478
+#, c-format
 msgid ""
 "Lost connection with server:\n"
 "%s"
-msgstr "Bạn đã bị ngắt kết nối khỏi máy chủ."
+msgstr "Mất kết nối với máy phục vụ :\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:392
-#: ../libpurple/proxy.c:1145 ../libpurple/proxy.c:1250
-#: ../libpurple/proxy.c:1349 ../libpurple/proxy.c:1421
-#: ../libpurple/proxy.c:1478
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:396
+#: ../libpurple/proxy.c:1158
+#: ../libpurple/proxy.c:1263
+#: ../libpurple/proxy.c:1362
+#: ../libpurple/proxy.c:1434
+#: ../libpurple/proxy.c:1491
 msgid "Received invalid data on connection with server."
-msgstr "Không kết nối được với máy chủ."
+msgstr "Nhận dữ liệu không hợp lệ khi kết nối tới máy phục vụ."
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
+# AIM là mạng trò chuyện khác.
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
 #: ../libpurple/protocols/oscar/libaim.c:118
 #: ../libpurple/protocols/oscar/libaim.c:120
-#, fuzzy
 msgid "AIM Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin giao thức AIM/ICQ"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức AIM"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
+# ICQ là mạng trò chuyện khác.
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
 #: ../libpurple/protocols/oscar/libicq.c:118
 #: ../libpurple/protocols/oscar/libicq.c:120
-#, fuzzy
 msgid "ICQ Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin giao thức IRC"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức ICQ"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/libicq.c:147
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4410
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4422
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2997
 msgid "Encoding"
-msgstr "Mã hóa"
+msgstr "Bảng mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:40
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:42
 msgid "The remote user has closed the connection."
-msgstr "Không có MOTD liên quan với kết nối này."
+msgstr "Người dùng từ xa đã đóng kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:42
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:44
 msgid "The remote user has declined your request."
-msgstr "Nhập người dùng muốn chặn."
+msgstr "Người dùng từ xa đã từ chối yêu cầu của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:44
+#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:46
 #, c-format
 msgid "Lost connection with the remote user:<br>%s"
-msgstr ""
+msgstr "Mất kết nối với người dùng từ xa:<br>%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:47
+#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:49
 msgid "Received invalid data on connection with remote user."
-msgstr ""
+msgstr "Nhận dữ liệu không hợp lệ khi kết nối với người dùng từ xa."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:49
+#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:51
 msgid "Could not establish a connection with the remote user."
-msgstr ""
+msgstr "Không thể thiết lập kết nối với người dùng từ xa."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:560
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:562
 msgid "Direct IM established"
-msgstr "Đã thiết lập nhắn tin nhanh trực tiếp với %s"
+msgstr "Đã thiết lập nhắn tin nhanh trực tiếp"
 
+#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:600
+#, c-format
+msgid ""
+"%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over Direct "
+"IM. Try using file transfer instead.\n"
+msgstr "%s đã cố gửi một tập tin %s, nhưng mạng này chỉ cho phép tập tin đến %s thông qua Nhắn Tin Nhanh Trực Tiếp. Hãy thử sử dụng tính năng truyền tải tập tin thay vào đó."
+
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oft.c:656
 #, c-format
 msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin %s là %s mà lớn hơn kích cỡ tối đa %s."
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:116
 msgid "Invalid error"
@@ -8359,19 +8742,19 @@ msgid "Rate to host"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:118
 msgid "Rate to host"
-msgstr "tốc độ tới máy chủ"
+msgstr "Tốc độ tới máy phục vụ"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:119
 msgid "Rate to client"
-msgstr "Tốc độ tới máy khách"
+msgstr "Tốc độ tới trình khách"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:121
 msgid "Service unavailable"
-msgstr "Hiện không có dịch vụ"
+msgstr "Dịch vụ không sẵn sàng"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:122
 msgid "Service not defined"
-msgstr "Không xác định được dịch vụ"
+msgstr "Chưa xác định dịch vụ"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:123
 msgid "Obsolete SNAC"
@@ -8379,15 +8762,15 @@ msgid "Not supported by host"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:124
 msgid "Not supported by host"
-msgstr "Máy chủ không hỗ trợ"
+msgstr "Máy không hỗ trợ"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:125
 msgid "Not supported by client"
-msgstr "Máy khách không hỗ trợ"
+msgstr "Trình khách không hỗ trợ"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:126
 msgid "Refused by client"
-msgstr "Máy khách từ chối"
+msgstr "Trình khách từ chối"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:127
 msgid "Reply too big"
@@ -8407,11 +8790,11 @@ msgid "Insufficient rights"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:131
 msgid "Insufficient rights"
-msgstr "Không đủ quyền hạn"
+msgstr "Không đủ quyền"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:132
 msgid "In local permit/deny"
-msgstr "Nằm trong phạm vi bị giới hạn/từ chối "
+msgstr "Nằm trong phạm vi bị giới hạn/từ chối cục bộ"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:133
 msgid "Too evil (sender)"
@@ -8427,11 +8810,11 @@ msgid "No match"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:136
 msgid "No match"
-msgstr "Không khớp"
+msgstr "Không tìm thấy"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:137
 msgid "List overflow"
-msgstr "Danh sách bị tràn"
+msgstr "Tràn danh sách"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:138
 msgid "Request ambiguous"
@@ -8439,206 +8822,203 @@ msgid "Queue full"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:139
 msgid "Queue full"
-msgstr "Hàng xếp đã đầy"
+msgstr "Hàng đợi đã đầy"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:140
 msgid "Not while on AOL"
-msgstr "Ít xảy ra trên AOL"
+msgstr "Không phải khi trên AOL"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:348
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:347
 msgid ""
 "(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking with "
 "is probably using a different encoding than expected. If you know what "
 "encoding he is using, you can specify it in the advanced account options for "
 "your AIM/ICQ account.)"
-msgstr ""
+msgstr "(Gặp lỗi khi nhận tin này. Bạn thân với họ bạn đang nói chuyện rất có thể sử dụng bảng mã khác với điều mong đợi. Biết bảng mã đó thì bạn ghi rõ nó trong các tùy chọn tài khoản cấp cao cho tài khoản AIM/ICQ của bạn.)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:457
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:456
+#, c-format
 msgid ""
 "(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
 "different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
-msgstr ""
-"(Có lỗi khi chuyển đổi thông điệp này. Đánh dấu vào tùy chọn 'Mã hóa' trong "
-"trình hiệu chỉnh tài khoản)"
+msgstr "(Có lỗi khi nhận tin này. Hoặc bạn và %s đã chọn các bảng mã khác nhau, hoặc %s chạy trình khách bị lỗi.)"
 
-#. Label
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:639 ../pidgin/gtkutils.c:2387
-#: ../pidgin/gtkutils.c:2417
+#.Label
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:638
+#: ../pidgin/gtkutils.c:2444
+#: ../pidgin/gtkutils.c:2474
 #: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:332
 msgid "Buddy Icon"
-msgstr "Biểu tượng Buddy"
+msgstr "Biểu tượng bạn thân"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:642
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:641
 msgid "Voice"
-msgstr "Tiếng"
+msgstr "Nói"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:645
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:644
 msgid "AIM Direct IM"
 msgstr "Nhắn tin nhanh trực tiếp AIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:648
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:768
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:553
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:647
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:911
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:559
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:679
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:549
 msgid "Chat"
-msgstr "Chat"
+msgstr "Chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:651
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6010
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:650
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6035
 msgid "Get File"
-msgstr "Nhận tập tin"
+msgstr "Lấy tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:658
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:657
 msgid "Games"
 msgstr "Trò chơi"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:661
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:660
 msgid "Add-Ins"
-msgstr "Add-Ins"
+msgstr "Phần bổ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:664
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:663
 msgid "Send Buddy List"
-msgstr "Gửi danh sách Buddy"
+msgstr "Gửi danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:667
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:666
 msgid "ICQ Direct Connect"
 msgstr "Kết nối trực tiếp ICQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:670
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:669
 msgid "AP User"
 msgstr "Người dùng AP"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:673
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:672
 msgid "ICQ RTF"
 msgstr "ICQ RTF"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:676
+# Name or function? Tên hay hàm?
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:675
 msgid "Nihilist"
 msgstr "Nihilist"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:679
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:678
 msgid "ICQ Server Relay"
-msgstr "ICQ Server Relay"
+msgstr "Chuyển tiếp máy phục vụ ICQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:682
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:681
 msgid "Old ICQ UTF8"
-msgstr "ICQ UTF8 CÅ©"
+msgstr "UTF-8 ICQ cũ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:685
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:684
 msgid "Trillian Encryption"
-msgstr "Mã hóa Trillian"
+msgstr "Mật mã Trillian"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:688
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:687
 msgid "ICQ UTF8"
-msgstr "ICQ UTF8"
+msgstr "UTF-8 ICQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:691
+# Tên thiết bị.
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:690
 msgid "Hiptop"
 msgstr "Hiptop"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:694
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:693
 msgid "Security Enabled"
 msgstr "Bật bảo mật"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:697
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:696
 msgid "Video Chat"
-msgstr "Video Chat"
+msgstr "Trò chuyện ảnh động"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:701
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:700
 msgid "iChat AV"
 msgstr "iChat AV"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:704
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:703
 msgid "Live Video"
-msgstr ""
+msgstr "Ảnh động trực tiếp"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:707
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:706
 msgid "Camera"
-msgstr "Tên"
+msgstr "Máy ảnh"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:725
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5780
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:724
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5805
 msgid "Free For Chat"
-msgstr "Rảnh rỗi để Chat"
+msgstr "Rảnh rỗi để Chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:729
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5815
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:728
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5840
 msgid "Not Available"
 msgstr "Không có mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:731
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5801
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:730
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5826
 msgid "Occupied"
 msgstr "Đang bận"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:735
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:734
 msgid "Web Aware"
 msgstr "Kiến thức Web"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:737 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:183
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:288
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3095 ../libpurple/status.c:157
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:446 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1060
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:736
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:184
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:289
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3107
+#: ../libpurple/status.c:157
+#: ../pidgin/gtkdocklet.c:557
+#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1060
 msgid "Invisible"
 msgstr "Giấu mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:739
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:738
 msgid "Online"
-msgstr "Kết nối"
+msgstr "Trực tuyến"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:838
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3707
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:721 ../pidgin/gtkprefs.c:1126
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:837
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3688
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:721
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1153
 msgid "IP Address"
-msgstr "Địa chỉ"
+msgstr "Địa chỉ IP"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:845
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2891
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:844
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2896
 msgid "Warning Level"
-msgstr "Hiển thị mức _cảnh báo"
+msgstr "Mức cảnh báo"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:855
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:854
 msgid "Buddy Comment"
-msgstr "Chú thích Buddy:"
+msgstr "Chú thích bạn thân"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:995
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:994
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not connect to authentication server:\n"
 "%s"
-msgstr "Không thể kết nối để truyền đi"
+msgstr "Không thể kết nối tới máy phục vụ xác thực:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1003
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1002
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not connect to BOS server:\n"
 "%s"
-msgstr "Không kết nối được với máy chủ."
+msgstr "Không thể kết nối tới máy phục vụ BOS:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1043
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1042
 msgid "Screen name sent"
-msgstr "Gửi tên hiển thị"
+msgstr "Tên hiển thị đã được gửi"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1048
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1047
 msgid "Connection established, cookie sent"
 msgstr "Kết nối được thiết lập, đã gửi cookie"
 
-#. TODO: Don't call this with ssi
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1077
+#.TODO: Don't call this with ssi
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1076
 msgid "Finalizing connection"
-msgstr "Hoàn tất kết nối"
+msgstr "Đang hoàn tất kết nối"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1260
 #, c-format
@@ -8646,1099 +9026,993 @@ msgid ""
 "Unable to login: Could not sign on as %s because the screen name is "
 "invalid. Screen names must be a valid email address, or start with a letter "
 "and contain only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
-msgstr ""
+msgstr "Không thể đăng nhập. Không thể đăng nhập như %s vì tên hiển thị không hợp lệ. Tên hiển thị phải là một địa chỉ thư điện tử hợp lệ, hoặc bắt đầu với một chữ cái và chỉ bao gồm chữ cái, chữ số và khoảng trống, hoặc chỉ gồm chữ số."
 
+#.Unregistered screen name
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1345
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2105
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2102
 msgid "Invalid screen name."
-msgstr "Tên hiển thị MSN không hợp lệ"
+msgstr "Tên hiển thị không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1352
-#: ../libpurple/protocols/qq/login_logout.c:483
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1045
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2126
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1351
+#: ../libpurple/protocols/qq/login_logout.c:485
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1112
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2124
 msgid "Incorrect password."
 msgstr "Mật khẩu sai."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1357
+#.Suspended account
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1355
 msgid "Your account is currently suspended."
 msgstr "Tài khoản của bạn tạm thời bị đình chỉ."
 
-#. service temporarily unavailable
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1361
+#.service temporarily unavailable
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1359
 msgid "The AOL Instant Messenger service is temporarily unavailable."
-msgstr "Tạm thời không dùng được Dịch vụ tin nhắn tức thời AOL."
+msgstr "Tạm thời không dùng được Dịch Vụ Nhắn Tin Nhanh AOL."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1366
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1377
+#.screen name connecting too frequently
+#.IP address connecting too frequently
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1363
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1372
 msgid ""
 "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
 "and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
-msgstr ""
-"Bạn đã liên tục kết nối và ngắt kết nối quá nhiều. Xin chờ 10 phút rồi thử "
-"lại. Nếu bạn cố kết nối, bạn có thể sẽ phải đợi lâu hơn."
+msgstr "Bạn đã liên tục kết nối và ngắt kết nối quá nhiều. Xin chờ 10 phút rồi thử lại. Nếu bạn tiếp tục kết nối, bạn sẽ phải đợi lâu hơn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1371
+#.client too old
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1367
 #, c-format
 msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
-msgstr "Bạn đang dùng phiên bản quá cũ. Hãy nâng cấp tại %s"
+msgstr "Bạn đang dùng phiên bản trình khách quá cũ. Hãy nâng cấp tại %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1410
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1405
 msgid "Could Not Connect"
-msgstr "Không kết nối được"
+msgstr "Không thể kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1414
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1409
 msgid "Received authorization"
-msgstr "Nhận xác thực"
+msgstr "Nhận được sự cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1436
+# SecurID là tên: đừng dịch
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1432
 msgid "The SecurID key entered is invalid."
-msgstr ""
+msgstr "Khoá SecurID nhập vào không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1449
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1445
 msgid "Enter SecurID"
-msgstr ""
+msgstr "Nhập vào SecurID"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1450
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1446
 msgid "Enter the 6 digit number from the digital display."
-msgstr ""
+msgstr "Nhập vào 6 chữ số hiển thị trên màn hình."
 
-#. *
-#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
+#.*
+#.* A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
 #.
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1452
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2232
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2281
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5885
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6166 ../libpurple/request.h:1388
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1448
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2237
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2286
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5910
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6191
+#: ../libpurple/request.h:1454
 msgid "_OK"
-msgstr "Đồng ý"
+msgstr "_OK"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1491
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1534
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1487
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1530
 #, c-format
 msgid ""
 "You may be disconnected shortly. You may want to use TOC until this is "
 "fixed. Check %s for updates."
-msgstr ""
-"Bạn có thể bị ngắt kết nối một thời gian ngắn. Trong lúc chờ đợi lỗi được "
+msgstr "Bạn có thể bị ngắt kết nối một thời gian ngắn. Trong lúc chờ đợi lỗi được "
 "sửa, bạn có thể sử dụng TOC. Hãy kiểm tra %s để cập nhật."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1494
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1537
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1490
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1533
 msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
-msgstr "Gaim không thể nhận mã đăng nhập AIM hợp lệ."
+msgstr "Không thể lấy mã đăng nhập AIM hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1622
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1618
+#, c-format
 msgid "You may be disconnected shortly. Check %s for updates."
-msgstr ""
-"Bạn có thể bị ngắt kết nối một thời gian ngắn. Trong lúc chờ đợi lỗi được "
-"sửa, bạn có thể sử dụng TOC. Hãy kiểm tra %s để cập nhật."
+msgstr "Bạn có thể bị ngắt kết nối một thời gian ngắn. Hãy kiểm tra %s để cập nhật."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1625
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1621
 msgid "Unable to get a valid login hash."
-msgstr "Gaim không thể nhận mã đăng nhập hợp lệ."
+msgstr "Không thể lấy mã đăng nhập hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1655
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1651
 msgid "Password sent"
 msgstr "Đã gửi mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1711
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1707
 msgid "Unable to initialize connection"
-msgstr "Không tạo được kết nối mới."
+msgstr "Không thể khởi tạo kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2202
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2195
 msgid "Please authorize me so I can add you to my buddy list."
-msgstr "Hãy xác thực tôi để tôi có thể thêm bạn vào danh sách buddy."
+msgstr "Xin hãy cho phép tôi để tôi có thể thêm bạn vào danh sách bạn bè."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2230
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2235
 msgid "Authorization Request Message:"
-msgstr "Thông điệp yêu cầu xác thực:"
+msgstr "Thông điệp yêu cầu sự cho phép:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2231
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2236
 msgid "Please authorize me!"
-msgstr "Hãy xác thực tôi!"
+msgstr "Xin hãy cho phép tôi."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2272
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2280
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2407
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5263
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1030
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2277
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2285
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2412
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5282
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1026
 msgid "No reason given."
 msgstr "Không nêu lý do."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2279
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2284
 msgid "Authorization Denied Message:"
-msgstr "Thông điệp từ chối xác thực:"
+msgstr "Thông điệp từ chối cho phép:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2407
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2412
 #, c-format
 msgid ""
 "The user %u has denied your request to add them to your buddy list for the "
 "following reason:\n"
 "%s"
-msgstr ""
-"Người dùng %u từ chối để bạn thêm họ vào danh sách buddy của bạn vì lý do "
-"sau:\n"
+msgstr "Người dùng %u từ chối để bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn vì lý do "
+"sau :\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2408
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2413
 msgid "ICQ authorization denied."
-msgstr "Xác thực ICQ bị từ chối."
+msgstr "Sự cho phép ICQ bị từ chối."
 
-#. Someone has granted you authorization
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2415
+#.Someone has granted you authorization
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2420
 #, c-format
 msgid "The user %u has granted your request to add them to your buddy list."
-msgstr "Người dùng %u đã cho phép bạn thêm họ vào danh sách buddy của bạn."
+msgstr "Người dùng %u đã cho phép bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2423
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2428
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received a special message\n"
 "\n"
 "From: %s [%s]\n"
 "%s"
-msgstr ""
-"Bạn đã nhận một thông điệp đặc biệt\n"
+msgstr "Bạn đã nhận một thông điệp đặc biệt\n"
 "\n"
-"Từ: %s [%s]\n"
+"Từ : %s [%s]\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2431
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2436
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received an ICQ page\n"
 "\n"
 "From: %s [%s]\n"
 "%s"
-msgstr ""
-"Bạn đã nhận một trang ICQ\n"
+msgstr "Bạn đã nhận một trang ICQ\n"
 "\n"
-"Từ: %s [%s]\n"
+"Từ : %s [%s]\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2439
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2444
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received an ICQ e-mail from %s [%s]\n"
 "\n"
 "Message is:\n"
 "%s"
-msgstr ""
-"Bạn đã nhận một thư ICQ từ %s [%s]\n"
+msgstr "Bạn đã nhận một thư ICQ từ %s [%s]\n"
 "\n"
 "Thông điệp:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2460
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2465
 #, c-format
 msgid "ICQ user %u has sent you a buddy: %s (%s)"
-msgstr "Người dùng ICQ %u gửi tới bạn một buddy: %s (%s)"
+msgstr "Người dùng ICQ %u gửi tới bạn một bạn thân: %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2466
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2471
 msgid "Do you want to add this buddy to your buddy list?"
-msgstr "Bạn muốn thêm người này vào danh sách buddy của bạn không?"
+msgstr "Bạn muốn thêm người này vào danh sách bạn bè của bạn không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2471 ../pidgin/gtkroomlist.c:309
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2476
+#: ../pidgin/gtkroomlist.c:320
 msgid "_Add"
-msgstr "Thêm"
+msgstr "Thê_m"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2472
-#, fuzzy
+# Tôi đã kiểm tra đến (và gồm) chuỗi này.
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2477
 msgid "_Decline"
-msgstr "Từ chối"
+msgstr "_Từ chối"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2596
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2601
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because it was invalid."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were invalid."
-msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s vì nó không hợp lệ."
-msgstr[1] "Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s vì chúng không hợp lệ."
+msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s vì nó không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2605
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2610
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because it was too large."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were too large."
-msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s vì nó quá lớn."
-msgstr[1] "Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s vì chúng quá lớn."
+msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s vì nó quá lớn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2614
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2619
 #, c-format
 msgid ""
 "You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
-msgid_plural ""
-"You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
-msgstr[0] ""
-"Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s vì đã vược quá mức giới hạn."
-msgstr[1] ""
-"Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s vì đã vược quá mức giới hạn."
+msgid_plural "You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
+msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s vì đã vược quá mức giới hạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2623
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2628
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because he/she was too evil."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because he/she was too evil."
-msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s vì họ quá bảo mật."
-msgstr[1] "Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s vì họ quá bảo mật."
+msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s vì họ quá bảo mật."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2632
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2637
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because you are too evil."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because you are too evil."
-msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s vì bạn quá bảo mật."
-msgstr[1] "Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s vì bạn quá bảo mật."
+msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s vì bạn quá bảo mật."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2641
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2646
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s for an unknown reason."
-msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s do lỗi chưa xác định."
-msgstr[1] "Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s do lỗi chưa xác định."
+msgstr[0] "Bạn không nhận được %hu tin nhẳn từ %s do lỗi chưa xác định."
 
-#. Data is assumed to be the destination sn
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2796
-#, fuzzy, c-format
+#.Data is assumed to be the destination sn
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2801
+#, c-format
 msgid "Unable to send message: %s"
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "Không thể gửi tin: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2796
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2801
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2865
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2806
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2870
 msgid "Unknown reason."
-msgstr "Lỗi không xác định."
+msgstr "Không biết sao."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2799
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2409
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2804
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2451
+#, c-format
 msgid "Unable to send message to %s:"
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "Không thể gửi tin cho %s:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2865
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2870
+#, c-format
 msgid "User information not available: %s"
-msgstr "Không có thông tin về %s:"
+msgstr "Không có sẵn thông tin về người dùng %s:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2896
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2901
 msgid "Online Since"
 msgstr "Đã kết nối từ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2901
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2906
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1185
 msgid "Member Since"
-msgstr "Là thành viên từ "
+msgstr "Là thành viên từ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2936
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2941
 msgid "Available Message"
-msgstr "Thông báo có mặt:"
+msgstr "Tin nhẳn có mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3044
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3049
 msgid "Your AIM connection may be lost."
 msgstr "Bạn có thể đã bị ngắt kết nối với AIM"
 
-#. The conversion failed!
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3232
-#, fuzzy
+#.The conversion failed!
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3237
 msgid ""
 "[Unable to display a message from this user because it contained invalid "
 "characters.]"
-msgstr "Bạn không nhận được %hu thông điệp từ %s vì nó không hợp lệ."
+msgstr "[Không thể hiển thị tin nhẳn từ người dùng này vì nó chứa ký tự hợp lệ hợp lệ.]"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3396
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3401
 msgid ""
 "The last action you attempted could not be performed because you are over "
 "the rate limit. Please wait 10 seconds and try again."
-msgstr ""
-"Hành động lần cuối mà bạn thử không được thực hiện vì bạn đã vượt quá mức "
+msgstr "Hành động lần cuối mà bạn thử không được thực hiện vì bạn đã vượt quá mức "
 "giới hạn. Hãy chờ 10 giây rồi thử lại."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3479
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3486
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:977
 #, c-format
 msgid "You have been disconnected from chat room %s."
 msgstr "Bạn đã bị ngắt kết nối với phòng Chat %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3729
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:585
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3710
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:591
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:581
 msgid "Mobile Phone"
-msgstr "Số điện thoại đi động"
+msgstr "Điện thoại đi động"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3759
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3740
 msgid "Personal Web Page"
 msgstr "Trang web cá nhân"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3783
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3764
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:40
 msgid "Additional Information"
 msgstr "Thông tin thêm"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3791
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3804
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3772
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3785
 msgid "Zip Code"
 msgstr "Mã bưu điện"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3815
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3796
 msgid "Division"
 msgstr "Bộ phận"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3816
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3797
 msgid "Position"
 msgstr "Chức vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3818
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3799
 msgid "Web Page"
 msgstr "Trang Web"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3821
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3802
 msgid "Work Information"
 msgstr "Thông tin về công việc"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3877
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3858
 msgid "Pop-Up Message"
-msgstr "Thông điệp bật lên"
+msgstr "Thông điệp tự mở"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3917
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3898
+#, c-format
 msgid "The following screen name is associated with %s"
 msgid_plural "The following screen names are associated with %s"
-msgstr[0] "Tên hiển thị sau đây là liên quan với %s"
-msgstr[1] "Tên hiển thị sau đây là liên quan với %s"
+msgstr[0] "Tên hiển thị sau đây là liên quan đến %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3922
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3903
 msgid "Screen name"
-msgstr "Tên _hiển thị"
+msgstr "Tên hiển thị"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3948
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3929
 #, c-format
 msgid "No results found for e-mail address %s"
-msgstr "Không tìm thấy người nào có điạ chỉ e-mail %s"
+msgstr "Không tìm thấy người nào có điạ chỉ thư %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3969
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3950
 #, c-format
 msgid "You should receive an e-mail asking to confirm %s."
-msgstr "Bạn sẽ nhận được một e-mail yêu cầu xác nhận %s."
+msgstr "Bạn sẽ nhận được một thư yêu cầu xác nhận %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3971
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3952
 msgid "Account Confirmation Requested"
 msgstr "Yêu cầu xác nhận tài khoản"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4002
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3983
 msgid "Error Changing Account Info"
 msgstr "Có lỗi khi thay đổi thông tin tài khoản"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4005
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3986
 #, c-format
 msgid ""
 "Error 0x%04x: Unable to format screen name because the requested screen name "
 "differs from the original."
-msgstr ""
-"Lỗi 0x%04x: không thể định dạng tên hiển thị vì nó khác với tên ban đầu "
-"(gốc)."
+msgstr "Lỗi 0x%04x: không thể định dạng tên hiển thị vì nó khác với tên gốc."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4008
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3989
+#, c-format
 msgid "Error 0x%04x: Unable to format screen name because it is invalid."
-msgstr "Lỗi 0x%04x: Không thể định dạng tên hiển thị bởi vì nó quá dài."
+msgstr "Lỗi 0x%04x: Không thể định dạng tên hiển thị bởi vì nó không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4011
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3992
 #, c-format
 msgid ""
 "Error 0x%04x: Unable to format screen name because the requested screen name "
 "is too long."
 msgstr "Lỗi 0x%04x: Không thể định dạng tên hiển thị bởi vì nó quá dài."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4014
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3995
 #, c-format
 msgid ""
 "Error 0x%04x: Unable to change e-mail address because there is already a "
 "request pending for this screen name."
-msgstr ""
-"Lỗi 0x%04x: Không đổi được địa chỉ e-mail vì đã có một yêu cầu được xử lý "
-"cho tên hiển thị này."
+msgstr "Lỗi 0x%04x: Không đổi được địa chỉ thư vì đã có một yêu cầu bị hoãn cho tên hiển thị này."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4017
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3998
 #, c-format
 msgid ""
 "Error 0x%04x: Unable to change e-mail address because the given address has "
 "too many screen names associated with it."
-msgstr ""
-"Lỗi 0x%04x: Không đổi được địa chỉ e-mail vì có quá nhiều tên hiển thị có "
-"liên quan với địa chỉ này."
+msgstr "Lỗi 0x%04x: Không đổi được địa chỉ thư vì có quá nhiều tên hiển thị có liên quan với địa chỉ này."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4020
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4001
 #, c-format
 msgid ""
 "Error 0x%04x: Unable to change e-mail address because the given address is "
 "invalid."
-msgstr ""
-"Lỗi 0x%04x: Không thay đổi được địa chỉ e-mail vì địa chỉ đưa ra không hợp "
-"lệ."
+msgstr "Lỗi 0x%04x: Không thay đổi được địa chỉ thư vì địa chỉ đưa ra không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4023
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4004
 #, c-format
 msgid "Error 0x%04x: Unknown error."
-msgstr "Lỗi 0x%04x: lỗi không xác định."
+msgstr "Lỗi 0x%04x: lỗi không rõ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4033
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4014
 #, c-format
 msgid "The e-mail address for %s is %s"
-msgstr "Địa chỉ e-mail của %s là %s"
+msgstr "Địa chỉ thư của %s là %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4035
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4016
 msgid "Account Info"
 msgstr "Thông tin tài khoản"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4218
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4199
 msgid ""
 "Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM Images."
-msgstr ""
+msgstr "Không gửi được hình ảnh tin nhắn nhanh của bạn. Bạn phải Kết nối Trực tiếp để gửi Hình ảnh tin nhắn nhanh."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4489
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4470
 msgid "Unable to set AIM profile."
 msgstr "Không thể lập lý lịch AIM."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4490
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4471
 msgid ""
 "You have probably requested to set your profile before the login procedure "
 "completed. Your profile remains unset; try setting it again when you are "
 "fully connected."
-msgstr ""
-"Bạn có thể đã yêu cầu lập lý lịch trước khi hoàn thành thủ tục đăng nhập. Vì "
-"vậy lý lịch của bạn vẫn chưa được lập; hãy thử lại sau khi bạn kết nối xong."
+msgstr "Bạn có thể đã yêu cầu lập lý lịch trước khi hoàn thành thủ tục đăng nhập. Vì vậy lý lịch của bạn vẫn chưa được lập; hãy thử lại sau khi bạn kết nối xong."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4504
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4485
+#, c-format
 msgid ""
 "The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
-msgid_plural ""
-"The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
+msgid_plural "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
-msgstr[0] ""
-"Đã vượt quá độ dài lý lịch tối đa %d byte. Gaim đã lược bỏ nó giúp bạn."
-msgstr[1] ""
-"Đã vượt quá độ dài lý lịch tối đa %d byte. Gaim sẽ lược bỏ nó giúp bạn."
+msgstr[0] "Đã vượt quá độ dài lý lịch tối đa %d byte. Pidgin đã cắt ngắn nó giúp bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4509
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4490
 msgid "Profile too long."
 msgstr "Lý lịch quá dài."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4554
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4535
+#, c-format
 msgid ""
 "The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
-msgid_plural ""
-"The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been "
+msgid_plural "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
-msgstr[0] ""
-"Đã vượt quá độ dài tối đa %d byte của thông báo trạng thái. Gaim đã lược bỏ "
-"giúp bạn."
-msgstr[1] ""
-"Đã vượt quá độ dài tối đa %d byte của thông báo trạng thái. Gaim đã lược bỏ "
-"giúp bạn."
+msgstr[0] "Đã vượt quá độ dài tối đa %d byte của thông báo vắng mặt Pidgin đã cắt ngắn giúp bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4559
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4540
 msgid "Away message too long."
-msgstr "Thông báo trạng thái quá dài."
+msgstr "Thông báo vắng mặt quá dài."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4628
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4613
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not add the buddy %s because the screen name is invalid. Screen names "
 "must be a valid email address, or start with a letter and contain only "
 "letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
-msgstr ""
+msgstr "Không thể thêm bạn chát %s vì tên người dùng này không hợp lệ. Tên này phải "
+"bắt đầu bằng một chữ cái và chỉ bao gồm chữ cái, chữ số, và khoảng trống, "
+"hay chỉ bao gồm chữ số."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4630
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5060
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5075
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4615
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5068
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5083
 msgid "Unable To Add"
 msgstr "Không thể thêm"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4739
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4734
 msgid "Unable To Retrieve Buddy List"
 msgstr "Không thể nhận danh sách Buddy"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4740
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4735
 msgid ""
 "The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your buddy "
-"list is not lost, and will probably become available in a few hours."
-msgstr ""
-"Gaim tạm thời không nhận được danh sách buddy của bạn từ máy chủ AIM. Danh "
-"sách này không mất và có thể nhận được sau vài giờ nữa."
+"list is not lost, and will probably become available in a few minutes."
+msgstr "Các máy phục vụ AIM tạm thời không thể gửi danh sách bạn bè của bạn. Danh sách này không mất và có thể nhận được sau vài phút nữa."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4922
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4924
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5140
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5141
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5146
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4918
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4920
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5148
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5149
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5154
 msgid "Orphans"
-msgstr "Một mình"
+msgstr "Thừa"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5058
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5066
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not add the buddy %s because you have too many buddies in your buddy "
 "list. Please remove one and try again."
-msgstr ""
-"Không thể thêm buddy %s vì danh sách của bạn có quá nhiều buddy. Hãy bỏ bớt "
-"1 buddy và thử lại."
+msgstr "Không thể thêm bạn chát %s vì danh sách của bạn có quá nhiều bạn chát. Hãy bỏ bớt một bạn chát và thử lại."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5058
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5073
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5066
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5081
 msgid "(no name)"
 msgstr "(không tên)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5072
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5080
+#, c-format
 msgid "Could not add the buddy %s for an unknown reason."
-msgstr "Bạn bị ngắt kết nối do một nguyên nhân chưa xác định."
+msgstr "Không thể thêm bạn chát %s vì lý do không rõ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5178
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5197
 #, c-format
 msgid ""
 "The user %s has given you permission to add you to their buddy list. Do you "
 "want to add them?"
-msgstr ""
-"Người dùng %s đã xin phép bạn để họ thêm bạn vào danh sách buddy của họ. Bạn "
-"có muốn thêm họ vào danh sách của bạn không?"
+msgstr "Người dùng %s đã cho phép bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn. Bạn có muốn thêm họ không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5186
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5205
 msgid "Authorization Given"
-msgstr "Xác thực được trao"
+msgstr "Cho phép"
 
-#. Granted
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5259
+#.Granted
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5278
 #, c-format
 msgid "The user %s has granted your request to add them to your buddy list."
-msgstr "Người dùng %s đã cho phép bạn thêm họ vào danh sách buddy của bạn."
+msgstr "Người dùng %s đã cho phép bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5260
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5279
 msgid "Authorization Granted"
-msgstr "Xác thực được chấp thuận"
+msgstr "Cho phép"
 
-#. Denied
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5263
+#.Denied
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5282
 #, c-format
 msgid ""
 "The user %s has denied your request to add them to your buddy list for the "
 "following reason:\n"
 "%s"
-msgstr ""
-"Người dùng %s đã từ chối yêu cầu của bạn thêm họ vào danh sách buddy của bạn "
-"với lý do sau:\n"
+msgstr "Người dùng %s đã từ chối yêu cầu của bạn thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn với lý do sau :\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5264
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5283
 msgid "Authorization Denied"
-msgstr "Xác thực bị từ chối"
+msgstr "Không cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5300
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5319
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1371
 msgid "_Exchange:"
 msgstr "_Trao đổi:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5340
-#, fuzzy
-msgid "Invalid chat name specified."
-msgstr "Đặc tả Gadu-Gadu UIN không hợp lệ"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5409
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5432
 msgid "Your IM Image was not sent. You cannot send IM Images in AIM chats."
-msgstr ""
+msgstr "Hình ảnh tin nhắn nhanh của bạn không gửi được. Bạn không gửi hình ảnh tin nhắn nhanh trong AIM chát."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5569
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5574
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5594
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5599
 msgid "Away Message"
-msgstr "Thông báo trạng thái"
+msgstr "Thông báo vắng mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5574
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5599
 msgid "<i>(retrieving)</i>"
-msgstr " <i>(identified)</i>"
+msgstr "<i>(đang lấy)</i>"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5774
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5799
 msgid "iTunes Music Store Link"
-msgstr ""
+msgstr "Liên kết TIệm Nhạc iTunes"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5882
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5907
+#, c-format
 msgid "Buddy Comment for %s"
-msgstr "Chú thích Buddy:"
+msgstr "Chú thích bạn chát về %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5883
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5908
 msgid "Buddy Comment:"
-msgstr "Chú thích Buddy:"
+msgstr "Chú thích bạn chát:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5930
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5955
 #, c-format
 msgid "You have selected to open a Direct IM connection with %s."
-msgstr "Bạn đã chọn mở kết nối Nhắn Tin Nhanh trực tiếp với %s."
+msgstr "Bạn đã chọn mở kết nối Nhắn Tin Trực Tiếp với %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5934
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5959
 msgid ""
 "Because this reveals your IP address, it may be considered a security risk. "
 "Do you wish to continue?"
-msgstr ""
-"Điều này cho phép người khác thấy được địa chỉ IP máy bạn, có thể bị hưởng "
-"đến sự riêng tư của bạn. Bạn có muốn tiếp tục không?"
+msgstr "Điều này cho phép người khác thấy được địa chỉ IP máy bạn, có thể bị hưởng đến sự riêng tư của bạn. Bạn có muốn tiếp tục không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5940
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1045
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5965
+#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1047
 msgid "C_onnect"
-msgstr "Kết nối"
+msgstr "_Kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5975
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6000
 msgid "Get AIM Info"
-msgstr "Lấy thông tin"
+msgstr "Lấy thông tin AIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5981
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6006
 msgid "Edit Buddy Comment"
-msgstr "Hiệu chỉnh chú thích Buddy"
+msgstr "Sửa chú thích bạn chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5989
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6014
 msgid "Get Status Msg"
-msgstr "Xem hiển thị trạng thái"
+msgstr "Lấy thông điệp trạng thái"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6002
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6027
 msgid "Direct IM"
-msgstr "Nhắn Tin Nhanh Trực Tiếp"
+msgstr "Nhắn Tin Trực Tiếp"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6024
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6049
 msgid "Re-request Authorization"
-msgstr "Yêu cầu lại xác thực"
+msgstr "Yêu cầu lại sự cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6083
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6108
 msgid "Require authorization"
-msgstr "Yêu cầu xác thực"
+msgstr "Cần thiết sự cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6086
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6111
 msgid "Web aware (enabling this will cause you to receive SPAM!)"
-msgstr ""
+msgstr "Kiến thức Web (hiệu lực tùy chọn này sẽ gây ra bạn nhận thư RÁC)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6091
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6116
 msgid "ICQ Privacy Options"
-msgstr "Tùy chọn Proxy"
+msgstr "Tùy chọn riêng tư ICQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6110
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6135
 msgid "The new formatting is invalid."
 msgstr "Định dạng mới không hợp lệ."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6111
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6136
 msgid "Screen name formatting can change only capitalization and whitespace."
 msgstr "Định dạng cho tên hiển thị chỉ đổi chữ viết hoa và khoảng trống."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6164
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6189
 msgid "Change Address To:"
 msgstr "Đổi địa chỉ thành:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6210
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6235
 msgid "<i>you are not waiting for authorization</i>"
-msgstr "<i>bạn không đang chờ xác thực</i>"
+msgstr "<i>bạn không đang chờ sự cho phép</i>"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6213
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6238
 msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
-msgstr "Bạn đang chờ xác thực của các buddy sau đây"
+msgstr "Bạn đang chờ sự cho phép của các bạn chát sau đây"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6214
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6239
 msgid ""
 "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
 "them and selecting \"Re-request Authorization.\""
-msgstr ""
-"Bạn có thể gửi lại yêu cầu xác thực của người khác bằng cách nhấn chuột phải "
-"vào tên người đó và chọn \"Gửi lại yêu cầu xác thực.\""
+msgstr "Bạn có thể gửi lại yêu cầu sự cho phép của những bạn chát này bằng cách nhấn chuột phải vào tên người đó và chọn « Yêu cầu lại sự cho phép »."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6231
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6256
 msgid "Find Buddy by E-Mail"
-msgstr "Tìm Buddy dựa theo địa chỉ e-mail"
+msgstr "Tìm bạn chát dựa theo địa chỉ thư"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6232
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6257
 msgid "Search for a buddy by e-mail address"
-msgstr "Tìm kiếm buddy bằng địa chỉ e-mail"
+msgstr "Tìm kiếm bạn chát bằng địa chỉ thư điện tử"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6233
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6258
 msgid "Type the e-mail address of the buddy you are searching for."
-msgstr "Hãy nhập địa chỉ e-mail của buddy mà bạn cần tìm."
+msgstr "Hãy nhập địa chỉ e-mail của bạn chát mà bạn cần tìm."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6236
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6261
 msgid "_Search"
-msgstr "Tìm kiếm"
+msgstr "_Tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6394
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6419
 msgid "Set User Info (URL)..."
-msgstr "Lập thông tin người dùng..."
+msgstr "Lập thông tin người dùng (URL)..."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6405
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6430
 msgid "Change Password (URL)"
 msgstr "Đổi mật khẩu (URL)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6409
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6434
 msgid "Configure IM Forwarding (URL)"
-msgstr "Cấu hình chuyển tiếp Nhắn Tin Nhanh (URL)"
+msgstr "Cấu hình chuyển tiếp Nhắn Tin (URL)"
 
-#. ICQ actions
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6419
-#, fuzzy
+#.ICQ actions
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6444
 msgid "Set Privacy Options..."
-msgstr "Hiển thị nhiều tùy chọn"
+msgstr "Đặt tùy chọn riêng tư..."
 
-#. AIM actions
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6426
+#.AIM actions
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6451
 msgid "Confirm Account"
 msgstr "Xác nhận tài khoản"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6430
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6455
 msgid "Display Currently Registered E-Mail Address"
-msgstr "Hiển thị địa chỉ đăng ký hiện thời"
+msgstr "Hiển thị địa chỉ thư đăng ký hiện thời"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6434
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6459
 msgid "Change Currently Registered E-Mail Address..."
-msgstr "Đổi địa chỉ đăng ký hiện thời..."
+msgstr "Đổi địa chỉ thư đăng ký hiện thời..."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6441
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6466
 msgid "Show Buddies Awaiting Authorization"
-msgstr "Hiển thị các buddy chờ xác thực"
+msgstr "Hiển thị các bạn chát chờ sự cho phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6447
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6472
 msgid "Search for Buddy by E-Mail Address..."
-msgstr "Tìm kiếm buddy theo e-mail..."
+msgstr "Tìm kiếm bạn chát theo địa chỉ thư..."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6452
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6477
 msgid "Search for Buddy by Information"
-msgstr "Tìm kiếm buddy theo e-mail..."
+msgstr "Tìm kiếm bạn chát theo thông tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6520
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6545
 msgid "Use recent buddies group"
-msgstr "Người dùng không có trong nhóm"
+msgstr "Dùng nhóm bạn bè vừa gặp"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6523
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6548
 msgid "Show how long you have been idle"
-msgstr "Cho phép bạn đặt ra thời gian sau bao lâu sẽ báo trạng thái nghỉ"
+msgstr "Hiển thị thời gian nghỉ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6678
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6703
 msgid ""
-"Always use ICQ proxy server for file transfers\n"
-"(slower, but does not reveal your IP address)"
-msgstr ""
+"Always use AIM/ICQ proxy server for\n"
+"file transfers and direct IM (slower,\n"
+"but does not reveal your IP address)"
+msgstr "Luôn luôn dùng máy phục vụ ủy nhiệm\n"
+"AIM/ICQ để truyền tập tin và gửi/nhận\n"
+"tin nhắn trực tiếp (chặm hơn nhưng\n"
+"không cho người khác thấy địa chỉ IP của bạn)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:697
+#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:699
 #, c-format
 msgid "Asking %s to connect to us at %s:%hu for Direct IM."
-msgstr ""
+msgstr "Yêu cầu %s kết nối với chúng tôi tại %s:%hu để gửi tin nhắn trực tiếp."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:782
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:784
+#, c-format
 msgid "Attempting to connect to %s:%hu."
-msgstr "Xác thực"
+msgstr "Đang thử kết nối đến %s:%hu."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:856
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:858
 msgid "Attempting to connect via proxy server."
-msgstr "Xác thực"
+msgstr "Đang thử kết nối thông qua máy phục vụ ủy nhiệm."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1033
+#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1035
 #, c-format
 msgid "%s has just asked to directly connect to %s"
-msgstr "%s đề nghị kết nối trực tiếp với %s"
+msgstr "%s mới yêu cầu kết nối trực tiếp với %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1037
+#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1039
 msgid ""
 "This requires a direct connection between the two computers and is necessary "
 "for IM Images. Because your IP address will be revealed, this may be "
 "considered a privacy risk."
-msgstr ""
-"Điều này đòi hỏi một kết nối trực tiếp giữa hai máy tính và là cần thiết để "
-"dùng nhắn tin nhanh có hình ảnh. Tuy nhiên, người ta sẽ thấy địa chỉ IP của "
-"bạn, là nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư."
+msgstr "Điều này đòi hỏi một kết nối trực tiếp giữa hai máy tính và là cần thiết để dùng nhắn tin nhanh có hình ảnh. Tuy nhiên, người ta sẽ thấy địa chỉ IP của bạn, là nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư."
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Primary Information"
-msgstr "Thông tin lý lịch"
+msgstr "Thông tin chính"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:41
-#, fuzzy
 msgid "Personal Introduction"
-msgstr "Thông tin lý lịch"
+msgstr "Giới thiệu cá nhân"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:42
 msgid "QQ Number"
-msgstr ""
+msgstr "Số QQ"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Country/Region"
-msgstr "Quốc gia"
+msgstr "Quốc gia/Vùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:48
 msgid "Province/State"
-msgstr ""
+msgstr "Tỉnh/Bang"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:50
 msgid "Horoscope Symbol"
-msgstr ""
+msgstr "Ký hiệu tử vi"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:52
 msgid "Zodiac Sign"
-msgstr ""
+msgstr "Ký hiệu hoàng đạo"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Blood Type"
-msgstr "Loại proxy"
+msgstr "Loại máu"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:54
-#, fuzzy
 msgid "College"
-msgstr "_Co lại"
+msgstr "Cao đẳng"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:55
 msgid "Email"
-msgstr "Thư điện tử"
+msgstr "Địa chỉ thư"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Zipcode"
 msgstr "Mã bưu điện"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:58
-#, fuzzy
 msgid "Cellphone Number"
-msgstr "Điện thoại"
+msgstr "Điện thoại di động"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Phone Number"
 msgstr "Điện thoại"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:64
 msgid "Aquarius"
-msgstr ""
+msgstr "Bảo Bình"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Pisces"
-msgstr "Ảnh"
+msgstr "Song NgÆ°"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Aries"
-msgstr "Địa chỉ"
+msgstr "Bạch Dương"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:64
 msgid "Taurus"
-msgstr ""
+msgstr "Kim NgÆ°u"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Gemini"
-msgstr "Tiếng Đức"
+msgstr "Song Tá»­"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Cancer"
-msgstr "Bỏ qua"
+msgstr "Cự Giải"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Leo"
-msgstr "Bản Ghi"
+msgstr "SÆ° Tá»­"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
 msgid "Virgo"
-msgstr ""
+msgstr "Xử Nữ"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
 msgid "Libra"
-msgstr ""
+msgstr "Thiên Bình"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Scorpio"
-msgstr "Mô tả"
+msgstr "Thần Nông"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:66
 msgid "Sagittarius"
-msgstr ""
+msgstr "Nhân Mã"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:66
 msgid "Capricorn"
-msgstr ""
+msgstr "Ma Kết"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Rat"
-msgstr "Thô"
+msgstr "Tý"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:71
 msgid "Ox"
-msgstr ""
+msgstr "Sừu"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Tiger"
-msgstr "Thời gian"
+msgstr "Đân"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:71
 msgid "Rabbit"
-msgstr ""
+msgstr "Mão"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
 msgid "Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Thìn"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Snake"
-msgstr "LÆ°u"
+msgstr "Ty"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Horse"
-msgstr "Cổng"
+msgstr "Ngọ"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
 msgid "Goat"
-msgstr ""
+msgstr "Mùi"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Monkey"
-msgstr "Không"
+msgstr "Thân"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Rooster"
-msgstr "Đăng ký"
+msgstr "Dậu"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Dog"
-msgstr "Bản Ghi"
+msgstr "Tuất"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Pig"
-msgstr "Tạo bản ghi"
+msgstr "Hợi"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Other"
-msgstr "Opera"
+msgstr "Khác"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:481
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:482
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:522
+#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:523
 msgid "Modify my information"
-msgstr "Thông tin buddy"
+msgstr "Sửa đổi thông tin của tôi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:483
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:524
 msgid "Update my information"
-msgstr "Thông tin"
+msgstr "Sửa đổi thông tin của tôi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:507
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:548
 msgid "Your information has been updated"
-msgstr "Mật khẩu của bạn đã được đổi."
+msgstr "Thông tin của bạn đã được cập nhật"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:560
+#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:601
 #, c-format
 msgid ""
 "Setting custom faces is not currently supported. Please choose an image from "
 "%s."
-msgstr ""
+msgstr "Hiện thời không hỗ trợ tính năng đặt mặt tự chọn. Hãy chọn một ảnh từ %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:577
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:590
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:618
+#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:631
 msgid "Invalid QQ Face"
-msgstr "Tên phòng không hợp lệ"
+msgstr "Mặt QQ không hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:208
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:136
 #, c-format
 msgid "You rejected %d's request"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn đã từ chối yêu cầu của %d"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:209
 msgid "Input your reason:"
-msgstr ""
+msgstr "Gõ lý do :"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:212
 msgid "Reject request"
-msgstr ""
+msgstr "Từ chối yêu cầu"
 
-#. title
+#.title
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:213
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:141
 msgid "Sorry, you are not my type..."
-msgstr ""
+msgstr "Tiếc là tôi quá bận..."
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:277
-#, fuzzy
 msgid "Add buddy with auth request failed"
-msgstr "Thêm buddy bị từ chối"
+msgstr "Không thêm được bạn chát với yêu cầu sự cho phép"
 
-#. TODO: We don't really need to notify the user about this, do we?
+#.TODO: We don't really need to notify the user about this, do we?
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:309
 msgid "You have successfully removed a buddy"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn đã gỡ bỏ thành công một bạn chát"
 
-#. TODO: Does the user really need to be notified about this?
+#.TODO: Does the user really need to be notified about this?
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:338
 msgid "You have successfully removed yourself from your friend's buddy list"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn đã loại bỏ thành công bạn thân ra khỏi danh sách bạn bè của người bạn"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:404
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User %d needs authentication"
-msgstr "Chứng thực Yahooo! lỗi"
+msgstr "Người dùng %d yêu cầu sự cho phép"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:406
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:136
 msgid "Input request here"
-msgstr ""
+msgstr "Gõ yêu cầu vào đây"
 
-#. TODO: Awkward string to fix post string freeze - standardize auth dialogues? -evands
+#.TODO: Awkward string to fix post string freeze - standardize auth dialogues? -evands
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:407
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:137
-#, fuzzy
 msgid "Would you be my friend?"
-msgstr "Bạn muốn ghi đè lên nó không?"
+msgstr "Bạn có muốn nói chuyện phải không?"
 
-#. multiline
-#. masked
-#. hint
+#.multiline
+#.masked
+#.hint
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:408
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:138
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:143
@@ -9746,68 +10020,61 @@ msgstr "Gá»­i"
 msgstr "Gá»­i"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:418
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You have added %d to buddy list"
-msgstr "Thêm người dùng vào danh sách buddy"
+msgstr "Bạn đã thêm %d vào danh sách bạn bè"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:515
-#, fuzzy
 msgid "QQid Error"
-msgstr "Lỗi đọc"
+msgstr "Lá»—i QQid"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:516
-#, fuzzy
 msgid "Invalid QQid"
-msgstr "Định danh chứng thực không hợp lệ"
+msgstr "QQid không hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group.c:65
 msgid "ID: "
-msgstr ""
+msgstr "ID: "
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group.c:98
-#, fuzzy
 msgid "Group ID"
-msgstr "Nhóm:"
+msgstr "ID nhóm"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Creator"
-msgstr "Xóa"
+msgstr "Người tạo"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group.c:103
-#, fuzzy
 msgid "Group Description"
-msgstr "Mô tả"
+msgstr "Mô tả nhóm"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group.c:109
-#, fuzzy
 msgid "Auth"
-msgstr "Thẩm tra"
+msgstr "Phép"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group.c:119
 msgid "QQ Qun"
-msgstr ""
+msgstr "QQ Qun"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group.c:120
-#, fuzzy
 msgid "Please enter external group ID"
-msgstr "Hãy nhập tên nhóm được thêm vào."
+msgstr "Hãy nhập ID nhóm bên ngoài"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group.c:121
 msgid "You can only search for permanent QQ groups\n"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn chỉ có khả năng tìm kiếm nhóm QQ bên bỉ\n"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:126
 #, c-format
 msgid "User %d requested to join group %d"
-msgstr ""
+msgstr "Người dùng %d đã yêu cầu tham gia nhóm %d"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:127
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:181
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:193
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Reason: %s"
-msgstr "Kết nối: %s"
+msgstr "Lý do : %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:136
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:183
@@ -9819,834 +10086,758 @@ msgstr "Kết nối: %s"
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:235
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:305
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:391
-#, fuzzy
 msgid "QQ Qun Operation"
-msgstr "Tùy chọn âm thanh"
+msgstr "Thao tác QQ Qun"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:141
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:128
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:91
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:248
 msgid "Approve"
-msgstr ""
+msgstr "Tán thành"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:180
 #, c-format
 msgid "Your request to join group %d has been rejected by admin %d"
-msgstr ""
+msgstr "Quản trị %2$d đã từ chối yêu cầu tham gia nhóm %1$d của bạn"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:221
 #, c-format
 msgid "Your request to join group %d has been approved by admin %d"
-msgstr ""
+msgstr "Quản trị %2$d đã tán thành yêu cầu tham gia nhóm %1$d của bạn"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:257
 #, c-format
 msgid "You [%d] have left group \"%d\""
-msgstr ""
+msgstr "Bạn [%d] đã rời nhóm « %d »"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:291
 #, c-format
 msgid "You [%d] have been added to group \"%d\""
-msgstr ""
+msgstr "Bạn [%d] đã được thêm vào nhóm « %d »"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:292
-#, fuzzy
 msgid "This group has been added to your buddy list"
-msgstr "Bạn muốn thêm người này vào danh sách buddy của bạn không?"
+msgstr "Nhóm này đã được thêm vào danh sách bạn bè của bạn"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:41
 msgid "I am not a member"
-msgstr ""
+msgstr "Tôi không phải là thành viên"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:44
 msgid "I am a member"
-msgstr ""
+msgstr "Tôi là thành viên"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:47
 msgid "I am applying to join"
-msgstr ""
+msgstr "Tôi muốn tham gia"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:50
 msgid "I am the admin"
-msgstr ""
+msgstr "Tôi là quản trị"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Unknown status"
-msgstr "Thông điệp không xác định"
+msgstr "Trạng thái không rõ"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:82
 msgid "This group does not allow others to join"
-msgstr ""
+msgstr "Nhóm này không cho phép người khác tham gia"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:233
 msgid "You have successfully left the group"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn đã rời thành công nhóm này"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:257
 msgid "QQ Group Auth"
-msgstr ""
+msgstr "Phép nhóm QQ"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:258
 msgid "Your authorization request has been accepted by the QQ server"
-msgstr ""
+msgstr "Máy phục vụ QQ đã chấp nhận yêu cầu sự cho phép của bạn"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:329
 msgid "You entered a group ID outside the acceptable range"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn đã gõ một ID nhóm nằm bên ngoài phạm vi hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:360
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to leave this Qun?"
-msgstr "Bạn chắc chắn muốn xóa %s không?"
+msgstr "Bạn chắc chắn muốn rời Qun này không?"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:362
 msgid ""
 "Note, if you are the creator, \n"
 "this operation will eventually remove this Qun."
-msgstr ""
+msgstr "Ghi chú : nếu bạn là người tạo, \n"
+"cuối cùng thao tác này sẽ gỡ bỏ Qun này."
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_network.c:92
 #, c-format
 msgid "Code [0x%02X]: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Mã [0x%02X]: %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_network.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Group Operation Error"
-msgstr "Lỗi thực thi tập tin"
+msgstr "Lỗi thao tác nhóm"
 
-#. we want to see window
+#.we want to see window
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:124
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:87
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to approve the request?"
-msgstr "Bạn thật sự muốn gửi chúng không ?"
+msgstr "Bạn có muốn tán thành yêu cầu không?"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:137
-#, fuzzy
 msgid "Enter your reason:"
-msgstr "%s hiện thời chưa đăng nhập."
+msgstr "Gõ lý do :"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:235
 msgid "You have successfully modified Qun member"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn đã sửa đổi thành công thành viên Qun"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:305
 msgid "You have successfully modified Qun information"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn đã sửa đổi thành công thông tin Qun"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:392
 msgid "You have successfully created a Qun"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn đã tạo thành công một Qun"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:394
-#, fuzzy
 msgid "Would you like to set up the Qun details now?"
-msgstr "Bạn muốn ghi đè lên nó không?"
+msgstr "Bạn có muốn thiết lập chi tiết Qun ngay bây giờ không?"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:398
-#, fuzzy
 msgid "Setup"
 msgstr "Thiết lập"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/im.c:432
-#, fuzzy
 msgid "System Message"
-msgstr "Gửi thông điệp"
+msgstr "Thông điệp hệ thống"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/im.c:576
-#, fuzzy
 msgid "Failed to send IM."
-msgstr "Không thể gửi USR"
+msgstr "Không gửi được tin nhắn."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/keep_alive.c:87
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/keep_alive.c:88
 msgid "Keep alive error"
-msgstr "Lỗi đọc"
+msgstr "Lỗi giữ cho kết nối hoạt động"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/login_logout.c:408
-#, fuzzy
 msgid "Error requesting login token"
-msgstr "Lỗi khi tạo kết nối"
+msgstr "Lỗi yêu cầu hiệu bài đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/login_logout.c:486
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/login_logout.c:489
 msgid "Unable to login, check debug log"
-msgstr "Không thể đăng nhập bằng MD5"
+msgstr "Không thể đăng nhập, hãy kiểm tra bản ghi gỡ lỗi"
 
-#. we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:139 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:173
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:109
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:189
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:549
+#.we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:140
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:173
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:173
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:264
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:550
 msgid "Unable to connect."
 msgstr "Không thể kết nối."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:186
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:187
+#, c-format
 msgid "Unknown-%d"
-msgstr "Không xác định"
+msgstr "Không rõ %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:211
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:212
 msgid "TCP Address"
-msgstr "Địa chỉ"
+msgstr "Địa chỉ TCP"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:213
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:214
 msgid "UDP Address"
-msgstr "Địa chỉ"
+msgstr "Địa chỉ UDP"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:242
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:243
 msgid "Level"
-msgstr "Máy chủ"
+msgstr "Cấp"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:373
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:374
 msgid "Invalid name"
-msgstr "Tên người dùng không hợp lệ"
+msgstr "Tên không hợp lệ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:439
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:440
+#, c-format
 msgid "<b>Current Online</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Bí danh:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Hiện thời trực tuyến</b>: %d<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:440
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:441
+#, c-format
 msgid "<b>Last Refresh</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Người dùng:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Cập nhật cuối:</b> %s<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:444
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:445
+#, c-format
 msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Đã nghỉ được:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Chế độ kết nối:</b> %s<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:445
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:446
+#, c-format
 msgid "<b>Server IP</b>: %s: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Người dùng:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>IP máy phục vụ </b>: %s: %d<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:446
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:447
+#, c-format
 msgid "<b>My Public IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Bí danh:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>IP công của tôi:</b> %s<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:451
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:452
+#, c-format
 msgid "<b>Login Time</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Người dùng:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Thời gian đăng nhập:</b> %s<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:452
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:453
+#, c-format
 msgid "<b>Last Login IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Bí danh:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>IP đăng nhập cuối:</b> %s<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:453
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:454
+#, c-format
 msgid "<b>Last Login Time</b>: %s\n"
-msgstr "<b>Trạng thái:</b> %s"
+msgstr "<b>Thời gian đăng nhập cuối:</b> %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:457
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:458
 msgid "Login Information"
-msgstr "Thông tin"
+msgstr "Thông tin đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:533
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:534
 msgid "Set My Information"
-msgstr "Thông tin về công việc"
+msgstr "Đặt thông tin của tôi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:536 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1680
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:537
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1680
 msgid "Change Password"
 msgstr "Đổi mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:539
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:540
 msgid "Show Login Information"
-msgstr "Thông tin"
+msgstr "Hiện thông tin đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:560
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:561
 msgid "Leave this QQ Qun"
-msgstr ""
+msgstr "Để lại QQ Qun này"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:584
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:585
 msgid "Block this buddy"
-msgstr "Chặn người dùng"
+msgstr "Chặn bạn chát này"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:725 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:727
-#, fuzzy
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:726
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:728
 msgid "QQ Protocol\tPlugin"
-msgstr "Plugin giao thức IRC"
+msgstr "Phần bổ sung\tgiao thức QQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:752
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:753
 msgid "Connect using TCP"
-msgstr "Kết nối"
+msgstr "Kết nối bằng TCP"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/recv_core.c:309
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/recv_core.c:310
 msgid "Socket error"
-msgstr "Lỗi không xác định"
+msgstr "Lỗi ổ cắm"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/recv_core.c:319
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/recv_core.c:321
 msgid "Unable to read from socket"
-msgstr "Không thể đọc socket"
+msgstr "Không thể đọc từ ổ cắm"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/send_file.c:707
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d has declined the file %s"
-msgstr "%s đã đổi chủ đề thành: %s"
+msgstr "%d đã từ chối nhận tập tin %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/send_file.c:710
 #: ../libpurple/protocols/qq/send_file.c:739
-#, fuzzy
 msgid "File Send"
-msgstr "Không gửi được tập tin"
+msgstr "Gửi tập tin"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/send_file.c:736
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d canceled the transfer of %s"
-msgstr "%s đã đổi chủ đề thành: %s"
+msgstr "%d đã thôi truyền %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sendqueue.c:123
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/qq/sendqueue.c:124
 msgid "Connection lost"
-msgstr "Kết nối bị đóng"
+msgstr "Kết nối bị mất"
 
-#. cancel login progress
-#: ../libpurple/protocols/qq/sendqueue.c:131
+#: ../libpurple/protocols/qq/sendqueue.c:133
 msgid "Login failed, no reply"
-msgstr ""
+msgstr "Không đăng nhập được, không có đáp ứng"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:110
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to add this buddy?"
-msgstr "Bạn muốn thêm người này vào danh sách buddy của bạn không?"
+msgstr "Bạn có muốn thêm bạn chát này không?"
 
-#. only need to get value
+#.only need to get value
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:166
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You have been added by %s"
-msgstr "Bạn bị %s đá: (%s)"
+msgstr "Bạn đã được %s thêm"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:169
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:263
-#, fuzzy
 msgid "Would you like to add him?"
-msgstr "Bạn muốn ghi đè lên nó không?"
+msgstr "Bạn có muốn thêm họ không?"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:176
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has added you [%s] to his or her buddy list"
-msgstr "Người dùng %s (%s) muốn thêm %s vào danh sách buddy của họ."
+msgstr "%s đã thêm bạn [%s] vào danh sách bạn bè của họ"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:192
 #, c-format
 msgid "User %s rejected your request"
-msgstr ""
+msgstr "Người dùng %s đã từ chối yêu cầu của bạn"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:212
 #, c-format
 msgid "User %s approved your request"
-msgstr ""
+msgstr "Người dùng %s đã tán thành yêu cầu của bạn"
 
-#. TODO: this should go through purple_account_request_authorization()
+#.TODO: this should go through purple_account_request_authorization()
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:238
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s wants to add you [%s] as a friend"
-msgstr "%s muốn gửi cho bạn %s (%s)"
+msgstr "%s muốn thêm bạn [%s] như người bạn"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:239
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Message: %s"
-msgstr "_Thông điệp:"
+msgstr "Tin nhẳn: %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:261
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s is not in your buddy list"
-msgstr "Thêm người dùng vào danh sách buddy"
+msgstr "%s không có trong danh sách bạn bè của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:417
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:419
 msgid "Connection closed (writing)"
-msgstr "Kết nối bị đóng"
+msgstr "Kết nối bị đóng (đang ghi)"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1290
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1292
+#, c-format
 msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
-msgstr "<b>Người dùng:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Tên nhóm:</b> %s<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1291
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1293
+#, c-format
 msgid "<b>Notes Group ID:</b> %s<br>"
-msgstr "<b>Người dùng:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>ID nhóm ghi chú :</b> %s<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1293
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1295
+#, c-format
 msgid "Info for Group %s"
-msgstr "Thông tin ICQ cho %s"
+msgstr "Thông tin về nhóm %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1295
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1297
 msgid "Notes Address Book Information"
-msgstr "Thông tin về công việc"
+msgstr "Thông tin Sổ địa chỉ ghi chú"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1327
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1329
 msgid "Invite Group to Conference..."
-msgstr "Khởi tạo hội thảo"
+msgstr "Mời nhóm vào hội thảo..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1337
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1339
 msgid "Get Notes Address Book Info"
-msgstr ""
+msgstr "Lấy thông tin Sổ địa chỉ ghi chú"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1504
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1506
 msgid "Sending Handshake"
-msgstr "Gửi tới thiết bị di động"
+msgstr "Đang gửi tin hiệu Tay bắt tay"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1509
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1511
 msgid "Waiting for Handshake Acknowledgement"
-msgstr "Đợi hồi âm..."
+msgstr "Đợi đợi xác nhận Tay bắt tay"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1514
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1516
 msgid "Handshake Acknowledged, Sending Login"
-msgstr ""
+msgstr "Đã xác nhận Tay bắt tay, đang gửi Đang nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1519
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1521
 msgid "Waiting for Login Acknowledgement"
-msgstr ""
+msgstr "Đang chờ xác nhận Đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1524
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1526
 msgid "Login Redirected"
-msgstr "Đăng Nhập Máy Chủ"
+msgstr "Đăng nhập bị chuyển tiếp"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1530
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1532
 msgid "Forcing Login"
-msgstr "Đăng nhập"
+msgstr "Đang buộc đăng nhập"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1534
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1536
 msgid "Login Acknowledged"
-msgstr ""
+msgstr "Đăng nhập đã được xác nhận"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1539
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1541
 msgid "Starting Services"
-msgstr "Đã kết nối từ"
+msgstr "Đang khởi chạy dịch vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1645
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1678
 #, c-format
 msgid ""
 "A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
-msgstr ""
+msgstr "Một quản trị Sametime đã thông báo như theo đây trên máy phục vụ %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1650
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1683
 msgid "Sametime Administrator Announcement"
-msgstr ""
+msgstr "Thông báo Quản trị Sametime"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1702
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1734
 msgid "Connection reset"
-msgstr "Kết nối bị đóng"
+msgstr "Kết nối bị đặt lại"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1709
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1746
+#, c-format
 msgid "Error reading from socket: %s"
-msgstr "Lỗi đọc từ socket."
+msgstr "Lỗi đọc từ ổ cắm: %s"
 
-#. this is a regular connect, error out
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1732
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3726
-#, fuzzy
+#.this is a regular connect, error out
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1771
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3772
 msgid "Unable to connect to host"
-msgstr "Không thể kết nối đến máy chủ"
+msgstr "Không thể kết nối đến máy"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1770
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1812
 #, c-format
 msgid "Announcement from %s"
-msgstr ""
+msgstr "Thông báo từ %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1944
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1986
 msgid "Conference Closed"
-msgstr "Kết nối bị đóng"
+msgstr "Hội thảo bị đóng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2403
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2445
 msgid "Unable to send message: "
-msgstr "Không thể gửi thông điệp."
+msgstr "Không thể gửi tin: "
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2959
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3001
 msgid "Place Closed"
-msgstr "Đã bỏ qua"
+msgstr "Nơi bị đóng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3229
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3271
 msgid "Microphone"
-msgstr ""
+msgstr "Máy vi âm"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3230
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3272
 msgid "Speakers"
-msgstr ""
+msgstr "Loa"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3231
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3273
 msgid "Video Camera"
-msgstr "Video Chat"
+msgstr "Máy ảnh động"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3269
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4145
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3311
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4191
 msgid "Supports"
-msgstr "hỗ trợ"
+msgstr "Hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3274
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4119
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3316
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4165
 msgid "External User"
-msgstr "Người dùng không hợp lệ"
+msgstr "Người dùng bên ngoài"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3380
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3422
 msgid "Create conference with user"
-msgstr "Chọn màu chữ"
+msgstr "Tạo cuộc hội thảo với người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3381
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3423
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be "
 "sent to %s"
-msgstr ""
+msgstr "Hãy gõ chủ đề cho cuộc hội thảo mới, và lời mời cần gửi cho %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3385
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3427
 msgid "New Conference"
-msgstr "Khởi tạo hội thảo"
+msgstr "Hội thảo mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3387
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3429
 msgid "Create"
-msgstr "Ngày tháng"
+msgstr "Tạo"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3452
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3494
 msgid "Available Conferences"
-msgstr "Khởi tạo hội thảo"
+msgstr "Hội thảo công bố"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3458
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3500
 msgid "Create New Conference..."
-msgstr "Khởi tạo hội thảo"
+msgstr "Tạo hội thảo mới..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3465
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3507
 msgid "Invite user to a conference"
-msgstr "Khởi tạo hội thảo"
+msgstr "Mời người dùng vào hội thảo"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3466
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3508
 #, c-format
 msgid ""
 "Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select "
 "\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
 "this user to."
-msgstr ""
+msgstr "Hãy chọn một cuộc hội thảo trong danh sách bên dưới, để gửi cho người dùng %s một lời mời. Chọn mục « Tạo hội thảo mới » nếu bạn muốn tạo một cuộc hội thảo mới vào đó cần mời người dùng này."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3471
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3513
 msgid "Invite to Conference"
-msgstr "Khởi tạo hội thảo"
+msgstr "Mời vào hội thảo"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3562
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3604
 msgid "Invite to Conference..."
-msgstr "Khởi tạo hội thảo"
+msgstr "Mời vào hội thảo..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3567
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3609
 msgid "Send TEST Announcement"
-msgstr ""
+msgstr "Gửi thông báo TEST"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3586 ../pidgin/gtkconv.c:4354
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3628
+#: ../pidgin/gtkconv.c:4418
 msgid "Topic:"
 msgstr "Chủ đề:"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3614
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3656
 msgid "No Sametime Community Server specified"
-msgstr "Kết nối máy chủ"
+msgstr "Chưa ghi rõ máy phục vụ công đồng Sametime"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3636
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3681
 #, c-format
 msgid ""
 "No host or IP address has been configured for the Meanwhile account %s. "
 "Please enter one below to continue logging in."
-msgstr ""
+msgstr "Chưa cấu hình máy hay địa chỉ IP cho tài khoản Meanwhile %s. Hãy gõ nó bên dưới để tiếp tục đăng nhập."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3641
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3686
 msgid "Meanwhile Connection Setup"
-msgstr "Lỗi kết nối từ xa"
+msgstr "Thiết lập Kết nối Meanwhile"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3642
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3687
 msgid "No Sametime Community Server Specified"
-msgstr "Kết nối máy chủ"
+msgstr "Chưa ghi rõ máy phục vụ công đồng Sametime"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3644 ../pidgin/gtkblist.c:4041
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3689
 msgid "Connect"
 msgstr "Kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4135
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4181
 #, c-format
 msgid "Unknown (0x%04x)<br>"
-msgstr ""
+msgstr "Không rõ (0x%04x)<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4137
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4183
 msgid "Last Known Client"
-msgstr "Tốc độ tới máy khách"
+msgstr "Trình khách biết cuối"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4301
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5506
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4347
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5552
 msgid "User Name"
-msgstr "Tên đăng nhập"
+msgstr "Tên người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4304
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5509
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4350
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5555
 msgid "Sametime ID"
-msgstr ""
+msgstr "ID Sametime"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4328
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4374
 msgid "An ambiguous user ID was entered"
-msgstr ""
+msgstr "Đã gõ một ID người dùng không rõ ràng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4329
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4375
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please "
 "select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
-msgstr ""
+msgstr "Bộ nhận diện « %s » có thể tham chiếu đến bất cứ người dùng nào trong những người dùng theo đây. Hãy chọn người dùng đúng trong danh sách bên dưới, để thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4334
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4380
 msgid "Select User"
-msgstr "Chọn màu chữ"
+msgstr "Chọn người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4418
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4464
 msgid "Unable to add user: user not found"
-msgstr "Không thể thêm \"%s\" vào danh sách nóng Napster của bạn"
+msgstr "Không thể thêm người dùng: không tìm thấy"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4420
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4466
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community. This "
 "entry has been removed from your buddy list."
-msgstr ""
+msgstr "Bộ nhận diện « %s » không tương ứng với bất cứ người dùng nào trong công đồng Sametime. Mục này đã bị gỡ bỏ khỏi danh sách bạn bè của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4425
-#, fuzzy
-msgid "Unable to add user"
-msgstr "Không thể truyền"
-
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5011
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5057
+#, c-format
 msgid ""
 "Error reading file %s: \n"
 "%s\n"
-msgstr "Lỗi chạy \"lệnh\" : %s"
+msgstr "Lỗi đọc tập tin %s: \n"
+"%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5146
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5192
 msgid "Remotely Stored Buddy List"
-msgstr "Gửi danh sách Buddy"
+msgstr "Danh sách bạn bè đã lưu ở xa"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5151
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5197
 msgid "Buddy List Storage Mode"
-msgstr "Sắp xếp danh sách Buddy"
+msgstr "Chế độ cất giữ danh sách bạn bè"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5154
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5200
 msgid "Local Buddy List Only"
-msgstr "Danh sách Buddy có thể ne_o lại"
+msgstr "Chỉ danh sách bạn bè cục bộ"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5156
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5202
 msgid "Merge List from Server"
-msgstr "Xóa danh sách Buddy khỏi máy chủ"
+msgstr "Trộn danh sách từ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5158
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5204
 msgid "Merge and Save List to Server"
-msgstr "Giá trị CHL gửi tới máy chủ bị sai"
+msgstr "Trộn và lưu danh sách vào máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5160
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5206
 msgid "Synchronize List with Server"
-msgstr "Đồng bộ hoá với máy chủ"
+msgstr "Đồng bộ hoá danh sách với máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5215
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5261
 #, c-format
 msgid "Import Sametime List for Account %s"
-msgstr ""
+msgstr "Nhập khẩu danh sách Sametime cho tài khoản %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5255
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5301
 #, c-format
 msgid "Export Sametime List for Account %s"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất khẩu danh sách Sametime cho tài khoản %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5309
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5355
 msgid "Unable to add group: group exists"
-msgstr "Không thể thêm \"%s\" vào danh sách nóng Napster của bạn"
+msgstr "Không thể thêm nhóm: nhóm đã có"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5310
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5356
 #, c-format
 msgid "A group named '%s' already exists in your buddy list."
-msgstr ""
+msgstr "Một nhóm tên « %s » đã có trong danh sách bạn bẻ của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5313
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5443
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5359
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5489
 msgid "Unable to add group"
-msgstr "Không thể đọc"
+msgstr "Không thể thêm nhóm"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5372
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5418
 msgid "Possible Matches"
-msgstr ""
+msgstr "Kết quả có thể"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5388
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5434
 msgid "Notes Address Book group results"
-msgstr ""
+msgstr "Kết quả tìm kiếm Sổ địa chỉ ghi chú"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5389
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5435
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address "
 "Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
 "to your buddy list."
-msgstr ""
+msgstr "Bộ nhận diện « %s » có thể tham chiếu đến bất cứ nhóm Sổ địa chỉ ghi chú nào trong những nhóm theo đây. Hãy chọn nhóm đúng trong danh sách bên dưới, để thêm nó vào danh sách bạn bè của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5394
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5440
 msgid "Select Notes Address Book"
-msgstr "Địa chỉ nhà"
+msgstr "Chọn nhóm Sổ địa chỉ ghi chú"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5437
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5483
 msgid "Unable to add group: group not found"
-msgstr "Không thể đọc socket"
+msgstr "Không thể thêm nhóm: không tìm thấy"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5439
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5485
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your "
 "Sametime community."
-msgstr ""
+msgstr "Bộ nhận diện « %s » không tương ứng với bất cứ nhóm Sổ địa chỉ ghi chú nào trong công đồng Sametime."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5480
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5526
 msgid "Notes Address Book Group"
-msgstr ""
+msgstr "Nhóm Sổ địa chỉ ghi chú"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5481
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5527
 msgid ""
 "Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the "
 "group and its members to your buddy list."
-msgstr ""
+msgstr "Hãy gõ vào trường bên dưới tên của một nhóm Sổ địa chỉ ghi chú, để thêm vào danh sách bạn bè của bạn nhóm này và các thành viên của nó."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5530
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5576
+#, c-format
 msgid "Search results for '%s'"
-msgstr "Kết quả tìm kiếm"
+msgstr "Kết quả tìm kiếm « %s »"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5531
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5577
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You "
 "may add these users to your buddy list or send them messages with the action "
 "buttons below."
-msgstr ""
+msgstr "Bộ nhận diện « %s » có thể tham chiếu đến bất cứ người dùng nào trong những người theo đây. Bạn có thể thêm những người dùng này vào danh sách bạn bè của bạn, hoặc gửi cho họ tin nhẳn với cái nút hành động bên dưới."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5538 ../pidgin/gtknotify.c:756
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5584
+#: ../pidgin/gtknotify.c:767
 msgid "Search Results"
 msgstr "Kết quả tìm kiếm"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5563
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5609
 msgid "No matches"
-msgstr "Không khớp"
+msgstr "Không tìm thấy"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5564
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5610
 #, c-format
 msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community."
-msgstr ""
+msgstr "Bộ nhận diện « %s » không tương ứng với bất cứ người dùng nào trong công đồng Sametime."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5568
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5614
 msgid "No Matches"
-msgstr "Không khớp"
+msgstr "Không tìm thấy"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5605
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5651
 msgid "Search for a user"
-msgstr "Tìm _kiếm:"
+msgstr "Tìm người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5606
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5652
 msgid ""
 "Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users "
 "in your Sametime community."
-msgstr ""
+msgstr "Hãy gõ vào trường bên dưới một tên hay ID bộ phận, để tìm kiếm người dùng tương ứng trong công đồng Sametime."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5609
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5655
 msgid "User Search"
-msgstr "Tìm kiếm"
+msgstr "Tìm người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5622
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5668
 msgid "Import Sametime List..."
-msgstr ""
+msgstr "Nhập danh sách Sametime..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5626
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5672
 msgid "Export Sametime List..."
-msgstr ""
+msgstr "Xuất danh sách Sametime..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5630
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5676
 msgid "Add Notes Address Book Group..."
-msgstr "/Buddy/Thêm Nhó_m..."
+msgstr "Thêm nhóm Sổ địa chỉ ghi chú..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5634
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5680
 msgid "User Search..."
-msgstr "Tìm kiếm"
+msgstr "Tìm người dùng..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5740
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5786
 msgid "Force login (ignore server redirects)"
-msgstr ""
+msgstr "Buộc đăng nhập (bỏ qua khi máy phục vụ chuyển tiếp)"
 
-#. pretend to be Sametime Connect
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5750
+#.pretend to be Sametime Connect
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5796
 msgid "Hide client identity"
-msgstr ""
+msgstr "Ẩn tên trình khách"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:52
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:410
@@ -10660,7 +10851,7 @@ msgid "User %s is not present in the net
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:338
 #, c-format
 msgid "User %s is not present in the network"
-msgstr ""
+msgstr "Người dùng %s hiện không có mặt trong mạng"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:53
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:110
@@ -10678,44 +10869,43 @@ msgstr ""
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:134
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:139
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:257
-#, fuzzy
 msgid "Key Agreement"
-msgstr "Văn bản thay thế"
+msgstr "Kiểm tra mã khoá"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:54
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:54
 msgid "Cannot perform the key agreement"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể thực hiện kiểm tra mã khoá"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:111
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:116
 msgid "Error occurred during key agreement"
-msgstr ""
+msgstr "Có lỗi trong quá trình kiểm tra mã khoá"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:115
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:120
 msgid "Key Agreement failed"
-msgstr ""
+msgstr "Kiểm tra mã khoá không thực hiện được"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:120
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:125
 msgid "Timeout during key agreement"
-msgstr ""
+msgstr "Quá hạn chờ trong lúc kiểm tra mã khoá"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:125
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:130
 msgid "Key agreement was aborted"
-msgstr ""
+msgstr "Kiểm tra mã khoá bị huỷ"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:130
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:135
 msgid "Key agreement is already started"
-msgstr ""
+msgstr "Kiểm tra mã khoá đã bắt đầu."
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:135
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:140
 msgid "Key agreement cannot be started with yourself"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể bắt đầu kiểm tra mã khoá với chính bạn."
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:255
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:383
@@ -10725,7 +10915,7 @@ msgid "The remote user is not present in
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:389
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:514
 msgid "The remote user is not present in the network any more"
-msgstr ""
+msgstr "Người dùng ở xa không còn hiện diện lại trong mạng"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:298
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:295
@@ -10733,7 +10923,7 @@ msgid ""
 msgid ""
 "Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key "
 "agreement?"
-msgstr ""
+msgstr "Nhận được yêu cầu kiểm tra mã khoá từ %s. Bạn có muốn kiểm tra mã khoá hông?"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:302
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:299
@@ -10742,12 +10932,14 @@ msgid ""
 "The remote user is waiting key agreement on:\n"
 "Remote host: %s\n"
 "Remote port: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Người dùng ở xa đang chờ kiểm tra mã khoá trên:\n"
+"Máy ở xa: %s\n"
+"Cổng ở xa: %d"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:315
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:312
 msgid "Key Agreement Request"
-msgstr ""
+msgstr "Yêu cầu kiểm tra mã khoá"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:382
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:412
@@ -10755,653 +10947,621 @@ msgstr ""
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:388
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:423
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:465
-#, fuzzy
 msgid "IM With Password"
-msgstr "Mật khẩu"
+msgstr "IM bằng mật khẩu"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:413
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:424
 msgid "Cannot set IM key"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể đặt khoá tin nhắn"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:453
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:466
-#, fuzzy
 msgid "Set IM Password"
-msgstr "Mật khẩu"
+msgstr "Đặt mật khẩu tin nhắn"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:496
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:507
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:540
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1499
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1510
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1503
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1514
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:513
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:548
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1494
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1505
 msgid "Get Public Key"
-msgstr ""
+msgstr "Lấy khoá công"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:541
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1500
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1511
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1504
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1515
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:549
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1495
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1506
-#, fuzzy
 msgid "Cannot fetch the public key"
-msgstr "Không thể đổi biệt danh (nick)"
+msgstr "Không thể lấy khoá công"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:622
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1655
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1658
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:635
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1654
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1657
 msgid "Show Public Key"
-msgstr ""
+msgstr "Hiện khoá công"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:623
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1027
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:237
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1030
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:239
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:636
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1033
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1036
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:237
-#, fuzzy
 msgid "Could not load public key"
-msgstr "Không thể đổi biệt danh (nick)"
+msgstr "Không thể nạp khoá công"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:701
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1053
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1168
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1288
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1289
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1307
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1290
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1291
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1309
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:713
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1087
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1159
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1294
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1295
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1313
-#, fuzzy
 msgid "User Information"
-msgstr "Thông tin"
+msgstr "Thông tin người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:702
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1169
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1308
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1310
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:714
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1160
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1314
-#, fuzzy
 msgid "Cannot get user information"
-msgstr "Đổi thông tin người dùng cho %s"
+msgstr "Không thể lấy thông tin người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:723
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:735
 #, c-format
 msgid "The %s buddy is not trusted"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn chát %s không đáng tin."
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:726
 #: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:738
 msgid ""
 "You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. "
 "You can use the Get Public Key command to get the public key."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn không thể nhận thông báo về bạn chát nếu bạn không nhập khẩu mã khoá công cộng của người đó. Bạn có thể dùng lệnh « Lấy khoá công »."
 
-#. Open file selector to select the public key.
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1059
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1067
+#.Open file selector to select the public key.
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1062
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1070
 msgid "Open..."
 msgstr "Mở..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1070
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1078
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1073
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1081
 #, c-format
 msgid "The %s buddy is not present in the network"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn chát %s không hiện diện trên mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1073
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1081
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1076
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1084
 msgid ""
 "To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import "
 "a public key."
-msgstr ""
+msgstr "Để thêm vào bạn chát, bạn phải nhập khẩu khoá công cộng của người đó. Nhấn nút « Nhập » để nhập khẩu một mã khoá công cộng."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1077
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1085
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1080
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1088
 msgid "_Import..."
-msgstr ""
+msgstr "_Nhập..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1183
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1181
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1186
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1184
 msgid "Select correct user"
-msgstr "Chọn màu chữ"
+msgstr "Chọn người dùng đúng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1185
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1183
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1188
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1186
 msgid ""
 "More than one user was found with the same public key. Select the correct "
 "user from the list to add to the buddy list."
-msgstr ""
+msgstr "Tìm thấy nhiều hơn một người dùng với cùng một mã khoá công cộng. Hãy chọn người bạn muốn và thêm vào danh sách bạn bè."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1187
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1185
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1190
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1188
 msgid ""
 "More than one user was found with the same name. Select the correct user "
 "from the list to add to the buddy list."
-msgstr ""
+msgstr "Tìm thấy nhiều người dùng có cùng tên gọi. Hãy chọn tên bạn muốn để thêm vào danh sách bạn bè. "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1474
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1474
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1477
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1477
 msgid "Detached"
-msgstr ""
+msgstr "Tách rời"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1478
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1481
 #: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:58
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1478
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1481
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:49
 msgid "Indisposed"
-msgstr ""
+msgstr "Bệnh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1482
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1485
 #: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:60
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1482
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1485
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:51
 msgid "Wake Me Up"
-msgstr ""
+msgstr "Đánh thức tôi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1484
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1487
 #: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:52
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1484
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1487
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Hyper Active"
-msgstr "Kích hoạt"
+msgstr "Hiếu động thái quá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1486
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1486
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1489
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1489
 msgid "Robot"
-msgstr ""
+msgstr "Ro-bốt"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1493
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:743
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:516
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1493
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1496
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:886
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:522
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1496
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:654
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:512
-#, fuzzy
 msgid "Happy"
-msgstr "Áp dụng"
+msgstr "Vui"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1495
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:745
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:518
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1495
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1498
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:888
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:524
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1498
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:656
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:514
 msgid "Sad"
-msgstr ""
+msgstr "Buồn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1497
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:747
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:520
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1497
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1500
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:890
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:526
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1500
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:658
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:516
 msgid "Angry"
-msgstr ""
+msgstr "Giận dữ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1499
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:749
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:522
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1499
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1502
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:892
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:528
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1502
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:660
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:518
 msgid "Jealous"
-msgstr ""
+msgstr "Ghen tị"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1501
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:751
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:524
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1501
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1504
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:894
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:530
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1504
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:662
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:520
 msgid "Ashamed"
-msgstr ""
+msgstr "Xấu hổ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1503
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:753
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:526
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1503
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1506
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:896
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:532
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1506
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:664
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:522
-#, fuzzy
 msgid "Invincible"
-msgstr "Giấu mặt"
+msgstr "Vô địch"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1505
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:528
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1505
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1508
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:534
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1508
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:524
-#, fuzzy
 msgid "In Love"
-msgstr "Bỏ qua"
+msgstr "Yêu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1507
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:757
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:530
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1507
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1510
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:900
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:536
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1510
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:668
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:526
 msgid "Sleepy"
-msgstr ""
+msgstr "Buồn ngủ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1509
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:759
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:532
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1509
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1512
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:902
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:538
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1512
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:670
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:528
-#, fuzzy
 msgid "Bored"
-msgstr "Đậm"
+msgstr "Buồn tẻ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1511
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:761
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:534
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1511
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1514
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:904
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:540
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1514
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:672
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:530
 msgid "Excited"
-msgstr ""
+msgstr "Hào hứng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1513
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:763
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:536
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1513
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1516
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:906
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:542
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1516
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:674
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:532
 msgid "Anxious"
-msgstr ""
+msgstr "Lo âu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1545
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1548
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1207
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1545
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1548
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1202
-#, fuzzy
 msgid "User Modes"
-msgstr "Tùy chọn người dùng"
+msgstr "Chế độ người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1562
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1565
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1224
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1562
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1565
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1219
-#, fuzzy
 msgid "Preferred Contact"
-msgstr "Xóa Liên Lạc"
+msgstr "Liên lạc đã thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1567
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1570
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1229
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1567
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1570
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1224
-#, fuzzy
 msgid "Preferred Language"
-msgstr "Tùy chỉnh"
+msgstr "Ngôn ngữ đã thích"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1572
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1575
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1234
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1572
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1575
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1229
-#, fuzzy
 msgid "Device"
-msgstr "Từ chối"
+msgstr "Thiết bị"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1577
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1580
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1239
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1577
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1580
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1234
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:722
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:724
-#, fuzzy
 msgid "Timezone"
-msgstr "Thời gian"
+msgstr "Múi giờ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1582
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1585
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1244
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1582
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1585
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1239
-#, fuzzy
 msgid "Geolocation"
-msgstr "Nơi ở"
+msgstr "Nơi ở địa cầu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1638
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1636
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1641
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1639
 msgid "Reset IM Key"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt lại khóa tin nhắn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1643
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1642
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1646
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1645
 msgid "IM with Key Exchange"
-msgstr ""
+msgstr "Tin nhắn trao đổi khóa"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1648
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1647
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1651
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1650
 msgid "IM with Password"
-msgstr "Mật khẩu"
+msgstr "Tin nhắn có mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1661
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1660
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1664
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1663
 msgid "Get Public Key..."
-msgstr ""
+msgstr "Lấy khóa công..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1668
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1608
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1667
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1671
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1612
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1670
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1624
-#, fuzzy
 msgid "Kill User"
-msgstr "Người dùng Gaim"
+msgstr "Giết người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1678
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:993
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1677
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1681
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:997
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1680
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:977
 msgid "Draw On Whiteboard"
-msgstr ""
+msgstr "Vẽ trên bảng trắng"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:39
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:39
-#, fuzzy
 msgid "_Passphrase:"
-msgstr "_Mật khẩu:"
+msgstr "_Mật khẩu :"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:80
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:80
 #, c-format
 msgid "Channel %s does not exist in the network"
-msgstr ""
+msgstr "Kênh %s không tồn tại trên mạng"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:81
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:175
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:177
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:81
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:174
-#, fuzzy
 msgid "Channel Information"
-msgstr "Thông tin"
+msgstr "Thông tin kệnh"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:82
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Cannot get channel information"
-msgstr "Đổi thông tin người dùng cho %s"
+msgstr "Không thể lấy thông tin kênh"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:119
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:119
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Channel Name:</b> %s"
-msgstr "Tên hiển thị:"
+msgstr "<b>Tên kênh:</b> %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:122
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:122
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<br><b>User Count:</b> %d"
-msgstr "<b>Người dùng:</b> %s<br>"
+msgstr "<br><b>Đếm người dùng:</b> %d"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:129
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:129
 #, c-format
 msgid "<br><b>Channel Founder:</b> %s"
-msgstr ""
+msgstr "<br><b>Người lập kênh:</b> %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:138
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:138
 #, c-format
 msgid "<br><b>Channel Cipher:</b> %s"
-msgstr ""
+msgstr "<br><b>Mật mã kênh:</b> %s"
 
-#. Definition of HMAC: http://en.wikipedia.org/wiki/HMAC
+#.Definition of HMAC: http://en.wikipedia.org/wiki/HMAC
 #: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:143
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:142
 #, c-format
 msgid "<br><b>Channel HMAC:</b> %s"
-msgstr ""
+msgstr "<br><b>Kênh HMAC:</b> %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:148
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:147
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<br><b>Channel Topic:</b><br>%s"
-msgstr ""
-"<b>Thay đổi trong phiên bản:</b>\n"
-"%s<br><br>"
+msgstr "<br><b>Chủ đề kênh:</b><br>%s"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:153
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:152
-#, c-format
 msgid "<br><b>Channel Modes:</b> "
-msgstr ""
+msgstr "<br><b>Chế độ kênh:</b> "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:166
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:167
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:165
 #, c-format
 msgid "<br><b>Founder Key Fingerprint:</b><br>%s"
-msgstr ""
+msgstr "<br><b>Vân tay khoá người lập kênh:</b><br>%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:167
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:168
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:166
 #, c-format
 msgid "<br><b>Founder Key Babbleprint:</b><br>%s"
-msgstr ""
+msgstr "<br><b>Mẫu bi bô khoá người lập kênh:</b><br>%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:236
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:238
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:236
 msgid "Add Channel Public Key"
-msgstr ""
+msgstr "Thêm khóa công kênh"
 
-#. Add new public key
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:304
+#.Add new public key
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:306
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:291
 msgid "Open Public Key..."
-msgstr ""
+msgstr "Mở khóa công..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:423
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:425
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:401
-#, fuzzy
 msgid "Channel Passphrase"
-msgstr "Đổi mật khẩu"
+msgstr "Mật khẩu kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:430
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:432
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:408
 msgid "Channel Public Keys List"
-msgstr ""
+msgstr "Danh sách khóa công kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:435
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:437
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:413
-#, c-format
 msgid ""
 "Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized "
 "access. The authentication may be based on passphrase and digital "
 "signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If "
 "channel public keys are set then only users whose public keys are listed are "
 "able to join."
-msgstr ""
+msgstr "Việc xác minh khi truy cập kênh được dùng để đảm bảo an ninh cho kênh khi có "
+"truy cập không xác định. Việc xác minh có thể dựa cho mật khẩu và chữ ký "
+"điện tử. Nếu mật khẩu được thiết lập, cần phải có mật khẩu để tham gia. Nếu "
+"mã khóa công cộng của kênh được lập, thì chỉ có người dùng có mã khóa công "
+"cộng nẳm trong danh sách mới được phép tham gia."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:444
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:445
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:479
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:480
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:927
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:446
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:447
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:483
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:484
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:931
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:422
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:423
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:461
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:462
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:911
-#, fuzzy
 msgid "Channel Authentication"
-msgstr "Chứng thực Yahooo! lỗi"
+msgstr "Xác thực kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:446
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:481
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:448
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:485
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:424
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:463
-#, fuzzy
 msgid "Add / Remove"
-msgstr "Xóa bỏ"
+msgstr "Thêm / Bỏ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:597
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:601
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:581
-#, fuzzy
 msgid "Group Name"
-msgstr "Tên nhóm mới"
+msgstr "Tên nhóm"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:601
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1813
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1020
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:605
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1817
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1163
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:585
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1901
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:931
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase"
-msgstr "Đã gửi mật khẩu"
+msgstr "Mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:612
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:616
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:596
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the %s channel private group name and passphrase."
-msgstr "Hãy nhập tên nhóm được thêm vào."
+msgstr "Hãy nhập tên nhóm riêng và mật khẩu cho kênh %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:614
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:618
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:598
-#, fuzzy
 msgid "Add Channel Private Group"
-msgstr "Thêm nhóm mới"
+msgstr "Thêm nhóm riêng kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:742
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:746
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:726
-#, fuzzy
 msgid "User Limit"
-msgstr "Cho phép"
+msgstr "Giới hạn người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:743
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:747
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:727
 msgid "Set user limit on channel. Set to zero to reset user limit."
-msgstr ""
+msgstr "Đặt giới hạn người dùng trên kênh. Trả về không để đặt lại giới hạn người dùng."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:907
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:911
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:891
-#, fuzzy
 msgid "Invite List"
-msgstr "Mời"
+msgstr "Danh sách mời"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:912
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:916
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:896
-#, fuzzy
 msgid "Ban List"
-msgstr "Danh sách Buddy"
+msgstr "Danh sách cấm"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:920
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:924
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:904
-#, fuzzy
 msgid "Add Private Group"
-msgstr "Thêm nhóm"
+msgstr "Thêm nhóm riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:933
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:937
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:917
 msgid "Reset Permanent"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt lại thường xuyên"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:938
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:942
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:922
 msgid "Set Permanent"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt thường xuyên"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:946
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:950
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:930
-#, fuzzy
 msgid "Set User Limit"
-msgstr "Lập thông tin người dùng"
+msgstr "Đặt giới hạn người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:952
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:956
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:936
-#, fuzzy
 msgid "Reset Topic Restriction"
-msgstr "Thông báo phiên bản mới"
+msgstr "Đặt lại giới hạn chủ đề"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:957
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:961
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:941
 msgid "Set Topic Restriction"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt giới hạn chủ đề"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:964
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:968
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:948
 msgid "Reset Private Channel"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt lại kênh riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:969
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:973
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:953
 msgid "Set Private Channel"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt kênh riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:976
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:980
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:960
 msgid "Reset Secret Channel"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt lại kênh bí mật"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:981
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:985
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:965
 msgid "Set Secret Channel"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt kênh bí mật"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1045
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1046
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1102
 #, c-format
 msgid ""
 "You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn phải gia nhập kênh %s trước khi có thể gia nhập nhóm riêng."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1047
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1048
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1104
-#, fuzzy
 msgid "Join Private Group"
-msgstr "Tham gia nhóm nào:"
+msgstr "Tham gia nhóm riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1048
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1049
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1105
-#, fuzzy
 msgid "Cannot join private group"
-msgstr "Không thể xóa bỏ nhóm rỗng"
+msgstr "Không thể tham gia nhóm riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1260
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1217
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1245
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1360
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1299
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1137
-#, fuzzy
 msgid "Call Command"
-msgstr "Lệnh"
+msgstr "Gọi lệnh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1260
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1218
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1245
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1361
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1299
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1137
 msgid "Cannot call command"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể gọi lệnh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1261
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1219
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1246
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1362
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1300
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1138
-#, fuzzy
 msgid "Unknown command"
-msgstr "Lệnh không xác định: %s"
+msgstr "Lệnh không rõ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:85 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:101
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:104 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:108
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:112 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:116
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:120 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:272
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:277 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:282
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:288 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:425
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:89 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:92
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:85
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:101
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:104
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:108
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:112
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:116
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:120
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:272
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:277
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:282
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:288
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:425
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:89
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:92
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:96
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:100
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:104
@@ -11410,306 +11570,291 @@ msgstr "Lệnh không xác định: %s"
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:215
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:221
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:340
-#, fuzzy
 msgid "Secure File Transfer"
-msgstr "Truyền tập tin"
+msgstr "Truyền tập tin bảo mật"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:86 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:102
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:105 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:109
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:113 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:117
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:121 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:90
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:93 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:97
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:86
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:102
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:105
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:109
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:113
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:117
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:121
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:90
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:93
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:97
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:101
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:105
-#, fuzzy
 msgid "Error during file transfer"
-msgstr "Lỗi đọc từ máy chủ"
+msgstr "Lỗi trong khi truyền tập tin"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:87
-#, fuzzy
 msgid "Remote disconnected"
-msgstr "Đã ngắt kết nối."
+msgstr "Máy ở xa đã ngắt kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:106 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:94
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:106
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:94
 msgid "Permission denied"
-msgstr ""
+msgstr "Từ chối cấp phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:110 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:98
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:110
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:98
 msgid "Key agreement failed"
-msgstr ""
+msgstr "Trao đổi mã khóa thất bại"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:114
-#, fuzzy
 msgid "Connection timed out"
 msgstr "Quá hạn tạo kết nối"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:118
-#, fuzzy
 msgid "Creating connection failed"
-msgstr "Lỗi kết nối từ xa"
+msgstr "Không tạo được kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:122 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:102
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:122
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:102
 msgid "File transfer session does not exist"
-msgstr "Tập tin đó không tồn tại."
+msgstr "Phiên truyền tập tin không tồn tại"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:273 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:206
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:273
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:206
 msgid "No file transfer session active"
-msgstr "Máy chủ truyền tập tin"
+msgstr "Không có phiên truyền tập tin đang chạy"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:278 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:211
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:278
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:211
 msgid "File transfer already started"
-msgstr "Việc gửi tập tin từ %s bị hủy.\n"
+msgstr "Tiến trình truyền tập tin đã bắt đầu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:283 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:216
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:283
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:216
 msgid "Could not perform key agreement for file transfer"
-msgstr "Không thể kết nối để truyền đi"
+msgstr "Không thể kiểm tra mã khoá để truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:289 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:222
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:289
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:222
 msgid "Could not start the file transfer"
-msgstr "Không thể kết nối để truyền đi"
+msgstr "Không thể bắt đầu tiến trình truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:426 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:341
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:426
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:341
 msgid "Cannot send file"
-msgstr "Không thể gửi tập tin có 0 byte."
+msgstr "Không thể gửi tập tin"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:57
 msgid "Error occurred"
-msgstr ""
+msgstr "Gặp lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:533 ../libpurple/protocols/silc/ops.c:542
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:533
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:542
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:551
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:554
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:563
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:572
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has changed the topic of <I>%s</I> to: %s"
-msgstr "%s đã đổi chủ đề thành: %s"
+msgstr "%s đã đổi chủ đề của <I>%s</I> thành: %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:617
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:638
 #, c-format
 msgid "<I>%s</I> set channel <I>%s</I> modes to: %s"
-msgstr ""
+msgstr "<I>%s</I> đã đặt các chế độ của kênh <I>%s</I> thành: %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:621
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:642
 #, c-format
 msgid "<I>%s</I> removed all channel <I>%s</I> modes"
-msgstr ""
+msgstr "<I>%s</I> đã gở bỏ tất cả các chế độ của kênh <I>%s</I>"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:654
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:675
 #, c-format
 msgid "<I>%s</I> set <I>%s's</I> modes to: %s"
-msgstr ""
+msgstr "<I>%s</I> đã đặt các chế độ của <I>%s's</I> thành: %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:662
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:683
 #, c-format
 msgid "<I>%s</I> removed all <I>%s's</I> modes"
-msgstr ""
+msgstr "<I>%s</I> đã gỡ bỏ tất cả các chế độ của <I>%s's</I>"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:691
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:712
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You have been kicked off <I>%s</I> by <I>%s</I> (%s)"
-msgstr "Bạn bị %s đá: (%s)"
+msgstr "Bạn đã bị <I>%2$s</I> đã khỏi <I>%1$s</I> (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:718 ../libpurple/protocols/silc/ops.c:723
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:718
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:723
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:728
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:742
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:747
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:752
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You have been killed by %s (%s)"
-msgstr "Bạn bị %s đá: (%s)"
+msgstr "Bạn đã bị %s giết (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:749 ../libpurple/protocols/silc/ops.c:754
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:749
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:754
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:759
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:773
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:778
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:783
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Killed by %s (%s)"
-msgstr "Bị %s đá (%s)"
+msgstr "Bị %s giết (%s)"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:796
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:829
-#, fuzzy
 msgid "Server signoff"
-msgstr "Ngắt kết nối"
+msgstr "Máy phục vụ đã ngắt kết nối"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:983
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1017
-#, fuzzy
 msgid "Personal Information"
-msgstr "Thông tin lý lịch"
+msgstr "Thông tin cá nhân"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1006
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1040
-#, fuzzy
 msgid "Birth Day"
 msgstr "Ngày sinh"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1014
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1048
-#, fuzzy
 msgid "Job Role"
-msgstr "Vị trí"
+msgstr "Nhiệm vụ"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1018
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1013
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1156
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1052
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:924
-#, fuzzy
 msgid "Organization"
-msgstr "Phòng ban"
+msgstr "Tổ chức"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1022
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1056
-#, fuzzy
 msgid "Unit"
-msgstr "Mời"
+msgstr "Đơn vị"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1046
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1080
-#, fuzzy
 msgid "Note"
-msgstr "Không"
+msgstr "Ghi chú"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1093
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1128
-#, fuzzy
 msgid "Join Chat"
-msgstr "Tham gia Chat"
+msgstr "Tham gia chát"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1127
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1039
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You are channel founder on <I>%s</I>"
-msgstr "Bạn bị cấm từ %s."
+msgstr "Bạn là người lập kênh trên <I>%s</I>"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1131
 #: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1043
 #, c-format
 msgid "Channel founder on <I>%s</I> is <I>%s</I>"
-msgstr ""
+msgstr "Người lập kênh trên <I>%s</I> là <I>%s</I>"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1190
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1326
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1328
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1183
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1332
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1071
-#, fuzzy
 msgid "Real Name"
 msgstr "Tên thật"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1218
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1213
-#, fuzzy
 msgid "Status Text"
-msgstr "Trạng thái"
+msgstr "Chuỗi trạng thái"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1279
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1351
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1280
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1354
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1285
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1357
 msgid "Public Key Fingerprint"
-msgstr ""
+msgstr "Vân tay khóa công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1280
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1352
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1281
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1355
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1286
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1358
 msgid "Public Key Babbleprint"
-msgstr ""
+msgstr "Mẫu bi bô khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1292
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1294
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1298
-#, fuzzy
 msgid "_More..."
-msgstr "Chọn..."
+msgstr "_Nữa.."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1369
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1077
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1373
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1220
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1371
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:988
-#, fuzzy
 msgid "Detach From Server"
-msgstr "Máy chủ Proxy"
+msgstr "Tách rời khỏi máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1369
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1373
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1371
 msgid "Cannot detach"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể tách rời"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1389
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1393
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1382
-#, fuzzy
 msgid "Cannot set topic"
-msgstr "Không thể đổi biệt danh (nick)"
+msgstr "Không thể đặt chủ đề"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1418
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1422
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1414
-#, fuzzy
 msgid "Failed to change nickname"
-msgstr "Không thể đổi biệt danh (nick)"
+msgstr "Không đổi được tên hiệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1467
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1471
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1462
-#, fuzzy
 msgid "Roomlist"
-msgstr "Không trong danh sách"
+msgstr "Danh sách phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1467
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1471
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1462
-#, fuzzy
 msgid "Cannot get room list"
-msgstr "Không thể lập lý lịch AIM."
+msgstr "Không thể lấy danh sách phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1468
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1472
 msgid "Network is empty"
-msgstr ""
+msgstr "Mạng rỗng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1512
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1516
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1507
 msgid "No public key was received"
-msgstr ""
+msgstr "Chưa nhận khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1524
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1537
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1528
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1541
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1519
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1532
-#, fuzzy
 msgid "Server Information"
-msgstr "Thông tin về công việc"
+msgstr "Thông tin máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1525
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1529
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1520
-#, fuzzy
 msgid "Cannot get server information"
-msgstr "Đổi thông tin người dùng cho %s"
+msgstr "Không thể lấy thông tin về máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1548
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1552
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1549
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1558
-#, fuzzy
 msgid "Server Statistics"
-msgstr "Địa chỉ nhà"
+msgstr "Thống kê máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1549
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1553
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1550
-#, fuzzy
 msgid "Cannot get server statistics"
-msgstr "Không có trong danh sách máy chủ"
+msgstr "Không thể lấy thống kê về máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1556
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1560
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1581
 #, c-format
 msgid ""
@@ -11728,934 +11873,908 @@ msgid ""
 "Total routers: %d\n"
 "Total server operators: %d\n"
 "Total router operators: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "Máy phục vụ cục bộ :\n"
+" • giờ khởi chạy		%s\n"
+" • thời gian chạy		%s\n"
+" • số trình khách		%d\n"
+" • số kênh 			%d\n"
+" • số người điều hành	%d\n"
+"\n"
+"Bộ định tuyến cục bộ :\n"
+" • số người điều hành	%d\n"
+"\n"
+"Ô cục bộ :\n"
+" • số trình khách	%d\n"
+" • số kênh		%d\n"
+" • số máy phục vụ	%d\n"
+"\n"
+"Tổng số :\n"
+" • trình khách		%d\n"
+" • kênh			%d\n"
+" • máy phục vụ	%d\n"
+" • bộ định tuyến	%d\n"
+" • người điều hành máy phục vụ		%d\n"
+" • người điều hành bộ định tuyến		%d\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1588
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1592
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1604
 msgid "Network Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Thống kê mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1596
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1600
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1612
 msgid "Ping failed"
-msgstr ""
+msgstr "Ping thất bại"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1601
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1605
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1617
-#, fuzzy
 msgid "Ping reply received from server"
-msgstr "Máy chủ trả lời không hợp lệ."
+msgstr "Nhận được đáp ứng ping từ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1609
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1613
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1625
-#, fuzzy
 msgid "Could not kill user"
-msgstr "Không thể gửi"
+msgstr "Không thể giết người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1648
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1652
 msgid "WATCH"
-msgstr ""
+msgstr "THEO DÕI"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1648
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1652
 msgid "Cannot watch user"
-msgstr "Cảnh báo người dùng"
+msgstr "Không thể theo dõi người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1724
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1775
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:277
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1728
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1779
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:385
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1811
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1858
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:190
-#, fuzzy
 msgid "Resuming session"
-msgstr "Quá nhiều phiên kết nối"
+msgstr "Đang tiếp tục lại phiên chạy"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1726
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1730
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1813
-#, fuzzy
 msgid "Authenticating connection"
-msgstr "Xác thực"
+msgstr "Đang xác thực kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1777
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1781
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1860
-#, fuzzy
 msgid "Verifying server public key"
-msgstr "Đọc khóa máy chủ"
+msgstr "Đang thẩm tra khoá công máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1814
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1818
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1902
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase required"
-msgstr "Yêu cầu mã hóa"
+msgstr "Yêu cầu mật khẩu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:98 ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:104
+#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:98
+#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:104
 #, c-format
 msgid ""
 "Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you "
 "still like to accept this public key?"
-msgstr ""
+msgstr "Đã nhận mã khoá công cộng của %s. Bản sao cục bộ của bạn không phù hợp với mã khoá này. Bạn vẫn muốn chấp nhận mã khoá này?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:103 ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:109
+#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:103
+#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:109
 #, c-format
 msgid "Received %s's public key. Would you like to accept this public key?"
-msgstr ""
+msgstr "Đã nhận mã khoá công cộng của %s. Bạn có chấp nhận mã khoá này?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:107 ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:113
+#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:107
+#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:113
 #, c-format
 msgid ""
 "Fingerprint and babbleprint for the %s key are:\n"
 "\n"
 "%s\n"
 "%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vân tay và mẫu bi bô cho %s là: \n"
+"\n"
+"%s\n"
+"%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:110 ../libpurple/protocols/silc/pk.c:139
+#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:110
+#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:139
 #: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:116
 #: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:142
 msgid "Verify Public Key"
-msgstr ""
+msgstr "Thẩm tra khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:115 ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:121
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:115
+#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:121
 msgid "_View..."
-msgstr "Má»›i..."
+msgstr "_Xem..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:140 ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:143
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:140
+#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:143
 msgid "Unsupported public key type"
-msgstr "Loại Stanza không được hỗ trợ"
+msgstr "Kiểu khoá công không được hỗ trợ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:217
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:319
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1749
-#, fuzzy
 msgid "Disconnected by server"
-msgstr "Kết nối máy chủ"
+msgstr "Bị máy phục vụ ngắt kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:224
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:327
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1700
-#, fuzzy
 msgid "Error during connecting to SILC Server"
-msgstr "Lỗi khi tạo kết nối"
+msgstr "Gặp lỗi trong khi kết nối tới máy phục vụ SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:229
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:333
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1705
 msgid "Key Exchange failed"
-msgstr ""
+msgstr "Trao đổi mã khoá thất bại"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:238
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:343
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1714
 msgid ""
 "Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
-msgstr ""
+msgstr "Phục hồi phiên chạy tách rời đã thất bại. Nhấn « Tái kết nối » để tạo kết nối mới."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:265
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:311
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:373
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:420
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:161
-#, fuzzy
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Lỗi kết nối từ xa"
+msgstr "Kết nối bị lỗi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:280
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:388
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:193
 msgid "Performing key exchange"
-msgstr ""
+msgstr "Đang thực hiện trao đổi mã khoá"
 
-#. Progress
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:343
+#.Progress
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:445
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:325
-#, fuzzy
 msgid "Connecting to SILC Server"
-msgstr "Kết nối máy chủ"
+msgstr "Đang kết nối tới máy phục vụ SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:352
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:455
 msgid "Could not load SILC key pair"
-msgstr "Không thể đổi biệt danh (nick)"
+msgstr "Không thể nạp cặp khoá SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:366
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:469
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:355
-#, fuzzy
 msgid "Unable to create connection"
-msgstr "Không tạo được kết nối mới."
+msgstr "Không thể tạo kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:395
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:499
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:267
 msgid "Out of memory"
-msgstr ""
+msgstr "Tràn bộ nhớ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:438
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:550
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:313
-#, fuzzy
 msgid "Cannot initialize SILC protocol"
-msgstr "Hoàn tất kết nối"
+msgstr "Không thể khởi tạo giao thức SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:445
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:559
 msgid "Error loading SILC key pair"
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi nạp cặp khoá SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:739
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:882
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:650
-#, fuzzy
 msgid "Your Current Mood"
-msgstr "Hiện thời trên"
+msgstr "Tâm trạng hiện thời của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:741
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:652 ../pidgin/gtkprefs.c:1641
-#, c-format
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:884
+#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:652
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:1741
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "Bình thường"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:755
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:898
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:666
-#, fuzzy
 msgid "In love"
-msgstr "Bỏ qua"
+msgstr "Yêu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:766
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:909
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:677
 msgid ""
 "\n"
 "Your Preferred Contact Methods"
-msgstr ""
+msgstr "\n"
+"Phương pháp liên lạc bạn đề nghị"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:774
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:561
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:917
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:567
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:685
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:557
-#, fuzzy
 msgid "SMS"
-msgstr "MSN"
+msgstr "SMS"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:776
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:563
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:919
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:569
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:687
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:559
-#, fuzzy
 msgid "MMS"
-msgstr "MSN"
+msgstr "MMS"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:778
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:921
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:689
-#, fuzzy
 msgid "Video conferencing"
-msgstr "Khởi tạo hội thảo"
+msgstr "Hội thảo ảnh động"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:783
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:926
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:694
 msgid "Your Current Status"
-msgstr ""
+msgstr "Trạng thái hiện tại của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:790
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:933
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:701
-#, fuzzy
 msgid "Online Services"
-msgstr "Đã kết nối từ"
+msgstr "Dịch vụ trực tuyến"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:793
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:936
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:704
 msgid "Let others see what services you are using"
-msgstr ""
+msgstr "Cho phép người khác xem các dịch vụ bạn đang sử dụng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:799
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:942
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:710
 msgid "Let others see what computer you are using"
-msgstr ""
+msgstr "Cho phép người khác xem máy tính bạn đang sử dụng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:806
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:949
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:717
 msgid "Your VCard File"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin VCard của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:812
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:955
 msgid "Timezone (UTC)"
-msgstr "Thời gian"
+msgstr "Múi giờ (UTC)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:816
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:817
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:959
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:960
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:729
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:730
 msgid "User Online Status Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Thuộc tính trạng thái trực tuyến của người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:818
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:961
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:731
 msgid ""
 "You can let other users see your online status information and your personal "
 "information. Please fill the information you would like other users to see "
 "about yourself."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn có thể cho phép người khác xem thông tin về trạng thái trực tuyến và thông tin cá nhân đều của mình. Hãy điền vào những thông tin mà bạn cho phép người khác xem."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:859
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:865
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1486
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1002
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1008
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1629
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:772
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:778
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1415
-#, fuzzy
 msgid "Message of the Day"
-msgstr "Thông điệp từ %s"
+msgstr "Thông điệp của Hôm nay"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:859
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1002
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:772
-#, fuzzy
 msgid "No Message of the Day available"
-msgstr "MOTD hiện không có"
+msgstr "Không có sẵn Thông điệp của Hôm nay"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:860
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1481
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1003
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1624
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:773
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1410
-#, fuzzy
 msgid "There is no Message of the Day associated with this connection"
-msgstr "Không có MOTD liên quan với kết nối này."
+msgstr "Không có sẵn Thông điệp của Hôm nay liên quan đến kết nối này"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:911
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:957
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1028
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1029
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1054
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1100
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1171
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1172
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:824
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:868
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:939
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:940
 msgid "Create New SILC Key Pair"
-msgstr ""
+msgstr "Tạo cặp khoá SILC mới"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:911
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1054
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:824
-#, fuzzy
 msgid "Passphrases do not match"
-msgstr "Mật khẩu mới không khớp."
+msgstr "Hai mật khẩu không trùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:957
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1100
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:868
-#, fuzzy
 msgid "Key Pair Generation failed"
-msgstr "Không xác thực được"
+msgstr "Không tạo ra được cặp khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:996
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1139
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:907
-#, fuzzy
 msgid "Key length"
-msgstr "Văn bản thay thế"
+msgstr "Độ dài khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:998
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1141
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:909
-#, fuzzy
 msgid "Public key file"
-msgstr "Thông tin lý lịch"
+msgstr "Tập tin khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1000
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1143
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:911
-#, fuzzy
 msgid "Private key file"
-msgstr "Thông tin lý lịch"
+msgstr "Tập tin khoá riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1023
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1166
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:934
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase (retype)"
-msgstr "Đã gửi mật khẩu"
+msgstr "Mật khẩu (gõ lại)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1030
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1173
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:941
 msgid "Generate Key Pair"
-msgstr ""
+msgstr "Tạo ra cặp khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1073
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1216
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:984
-#, fuzzy
 msgid "Online Status"
-msgstr "Đã kết nối từ"
+msgstr "Trạng thái trực tuyến"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1081
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1224
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:992
 msgid "View Message of the Day"
-msgstr ""
+msgstr "Xem Thông điệp của Hôm nay"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1085
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1228
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:996
 msgid "Create SILC Key Pair..."
-msgstr ""
+msgstr "Tạo cặp khoá SILC..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1177
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1320
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1095
 #, c-format
 msgid "User <I>%s</I> is not present in the network"
-msgstr ""
+msgstr "Người dùng <I>%s</I> không có trên mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1357
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1500
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1286
-#, fuzzy
 msgid "Topic too long"
-msgstr "Lý lịch quá dài."
+msgstr "Chủ đề quá dài"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1438
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1581
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1367
 msgid "You must specify a nick"
-msgstr ""
+msgstr "Phải ghi rõ tên hiệu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1540
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1683
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1469
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "channel %s not found"
-msgstr "không tìm thấy %s .\n"
+msgstr "không tìm thấy kênh %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1545
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1688
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1474
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "channel modes for %s: %s"
-msgstr "Chủ đề cho %s là: %s"
+msgstr "chế độ kênh cho %s: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1547
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1690
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1476
 #, c-format
 msgid "no channel modes are set on %s"
-msgstr ""
+msgstr "chưa đặt chế độ kênh trên %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1560
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1703
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1489
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to set cmodes for %s"
-msgstr "Không lưu được ảnh: %s\n"
+msgstr "Không đặt được chế độ kênh cho %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1590
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1733
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1519
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown command: %s, (may be a client bug)"
-msgstr "Lệnh không xác định: %s"
+msgstr "Không rõ lệnh %s (có thể trình khách bị lỗi)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1653
+# Trong các chuỗi kiểu này, phần nằm trước dấu ngoặc vuông thì có nghĩa chữ, nó là lệnh cần gõ vào (đừng dịch) Có thể dịch [tên biến] nằm bên trong dấu ngoặc vuông. Phần sau thì giải thích lệnh này: dịch nhé.
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1796
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1582
 msgid "part [channel]: Leave the chat"
-msgstr ""
+msgstr "part [kênh]: Rời chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1657
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1800
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1586
 msgid "leave [channel]: Leave the chat"
-msgstr ""
+msgstr "leave [kênh]: Rời chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1661
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1804
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1590
 msgid "topic [&lt;new topic&gt;]: View or change the topic"
-msgstr ""
+msgstr "topic [&lt;chủ đề mới&gt;]: Xem hoặc đổi chủ đề"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1666
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1809
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1595
 msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;password&gt;]: Join a chat on this network"
-msgstr ""
+msgstr "join &lt;kênh&gt; [&lt;mật khẩu&gt;]: Tham gia chat trên mạng này"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1670
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1813
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1599
 msgid "list: List channels on this network"
-msgstr ""
+msgstr "list: Liệt kê các kênh trên mạng này"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1674
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1817
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1603
 msgid "whois &lt;nick&gt;: View nick's information"
-msgstr ""
+msgstr "whois &lt;tên hiệu&gt;: Xem thông tin về người có tên hiệu này"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1678
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1821
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1607
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2685
 msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user"
-msgstr ""
+msgstr "msg &lt;tên hiệu&gt; &lt;thông điệp&gt;: Gửi một thông điệp riêng cho người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1682
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1825
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1611
 msgid "query &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Send a private message to a user"
-msgstr ""
+msgstr "query &lt;tên hiệu&gt; [&lt;thông điệp&gt;]: Gửi một thông điệp riêng cho người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1686
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1829
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1615
 msgid "motd: View the server's Message Of The Day"
-msgstr ""
+msgstr "motd: Xem Thông điệp của Hôm nay của máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1690
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1833
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1619
 msgid "detach: Detach this session"
-msgstr ""
+msgstr "detach: Tách phiên chạy này ra"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1694
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1837
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1623
 msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message"
-msgstr ""
+msgstr "quit [thông điệp]: Ngưng kết nối với máy phục vụ, kèm theo tin thông điệp tùy ý"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1698
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1841
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1627
 msgid "call &lt;command&gt;: Call any silc client command"
-msgstr ""
+msgstr "call &lt;lệnh&gt;: Gọi bất kỳ câu lệnh trình khách silc"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1704
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1847
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1633
 msgid "kill &lt;nick&gt; [-pubkey|&lt;reason&gt;]: Kill nick"
-msgstr ""
+msgstr "kill &lt;tên hiệu&gt; [-pubkey|&lt;lý do&gt;]: Giết tên hiệu này"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1708
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1851
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1637
 msgid "nick &lt;newnick&gt;: Change your nickname"
-msgstr ""
+msgstr "nick &lt;tên hiệu mới&gt;: Đổi tên hiệu của bạn"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1712
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1855
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1641
 msgid "whowas &lt;nick&gt;: View nick's information"
-msgstr ""
+msgstr "whowas &lt;tên hiệu&gt;: Xem thông tin về người có tên hiệu này"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1716
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1859
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1645
 msgid ""
 "cmode &lt;channel&gt; [+|-&lt;modes&gt;] [arguments]: Change or display "
 "channel modes"
-msgstr ""
+msgstr "cmode &lt;kênh&gt; [+|-&lt;các chế độ&gt;] [các đối số]: Thay đổi hay hiển thị các chế độ kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1720
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1863
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1649
 msgid ""
 "cumode &lt;channel&gt; +|-&lt;modes&gt; &lt;nick&gt;: Change nick's modes "
 "on channel"
-msgstr ""
+msgstr "cumode &lt;kênh&gt; +|-&lt;các chế độ&gt; &lt;tên hiệu&gt;: Thay đổi các chế độ của tên hiệu trên kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1724
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1867
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1653
 msgid "umode &lt;usermodes&gt;: Set your modes in the network"
-msgstr ""
+msgstr "umode &lt;các chế độ người dùng&gt;: Đặt các chế độ cho bạn trên mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1728
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1871
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1657
 msgid "oper &lt;nick&gt; [-pubkey]: Get server operator privileges"
-msgstr ""
+msgstr "oper &lt;tên hiệu&gt; [-pubkey]: Nhận đặc quyền của người điều hành máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1732
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1875
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1661
 msgid ""
 "invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: invite nick or add/remove from "
 "channel invite list"
-msgstr ""
+msgstr "invite &lt;kênh&gt; [-|+]&lt;tên hiệu&gt;: mời tên hiệu, hoặc thêm/bỏ ra khỏi danh sách mời vào kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1736
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1879
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1665
 msgid "kick &lt;channel&gt; &lt;nick&gt; [comment]: Kick client from channel"
-msgstr ""
+msgstr "kick &lt;kênh&gt; &lt;tên hiệu&gt; [chú thích]: Đá khách ra khỏi kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1740
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1883
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1669
 msgid "info [server]: View server administrative details"
-msgstr ""
+msgstr "info [máy phục vụ]: Xem thông tin về chi tiết quản trị máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1744
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1887
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1673
 msgid "ban [&lt;channel&gt; +|-&lt;nick&gt;]: Ban client from channel"
-msgstr ""
+msgstr "ban [&lt;kênh&gt; +|-&lt;tên hiệu&gt;]: Cấm khách vào kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1748
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1891
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1677
 msgid "getkey &lt;nick|server&gt;: Retrieve client's or server's public key"
-msgstr ""
+msgstr "getkey &lt;tên hiệu|máy phục vụ&gt;: Lấy mã khoá công cộng của máy khách hoặc máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1752
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1895
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1681
 msgid "stats: View server and network statistics"
-msgstr ""
+msgstr "stats: Xem thống kê về máy phục vụ và mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1756
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1899
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1685
 msgid "ping: Send PING to the connected server"
-msgstr ""
+msgstr "ping: Gửi tín hiệu PING đến máy phục vụ đã kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1761
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1904
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1690
 msgid "users &lt;channel&gt;: List users in channel"
-msgstr ""
+msgstr "users &lt;kênh&gt;: Liệt kê các người dùng trên kênh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1765
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1908
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1694
 msgid ""
 "names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] &lt;channel(s)&gt;: List "
 "specific users in channel(s)"
-msgstr ""
+msgstr "names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] &lt;kênh(s)&gt;: Liệt kê các người dùng cụ thể trong (các) kênh\n"
+" • count		đếm\n"
+" • ops		(viết tắt) người điều hành\n"
+" • halfops	(viết tắt) người nửa điều hành\n"
+" • voices		người có quyền thoại\n"
+" • normal		bình thường\n"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1876
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2019
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1819
-#, fuzzy
 msgid "SILC Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin giao thức IRC"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức SILC"
 
-#. * description
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1878
+#.* description
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2021
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1821
 msgid "Secure Internet Live Conferencing (SILC) Protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Giao thức Hội thoại Internet Lúc xảy ra Bảo mật (SILC)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1910
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1853 ../pidgin/gtkprefs.c:2036
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2053
+#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1853
+#: ../pidgin/gtkprefs.c:2138
 msgid "Network"
-msgstr ""
+msgstr "Mạng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1921
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2064
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1864
-#, fuzzy
 msgid "Public Key file"
-msgstr "Thông tin lý lịch"
+msgstr "Tập tin khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1925
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2068
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1868
 msgid "Private Key file"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin khoá riêng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1935
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2078
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1878
 msgid "Cipher"
-msgstr ""
+msgstr "Mật mã"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1945
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2088
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1888
 msgid "HMAC"
-msgstr ""
+msgstr "HMAC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1948
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2091
 msgid "Use Perfect Forward Secrecy"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng sự bí mật tiếp hoàn toàn (PFS)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1952
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2095
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1891
-#, fuzzy
 msgid "Public key authentication"
-msgstr "Chứng thực Yahooo! lỗi"
+msgstr "Xác thực khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1955
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2098
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1894
 msgid "Block IMs without Key Exchange"
-msgstr ""
+msgstr "Chặn các tin nhắn không trao đổi mã khoá"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1958
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2101
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1897
 msgid "Block messages to whiteboard"
-msgstr ""
+msgstr "Chặn các thông điệp gửi đến bảng trắng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1961
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2104
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1900
-#, fuzzy
 msgid "Automatically open whiteboard"
-msgstr "Tự độ_ng mở rộng sổ liên lạc"
+msgstr "Tự động mở bảng trắng"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1964
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:2107
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1903
-#, fuzzy
 msgid "Digitally sign and verify all messages"
-msgstr "_Ghi lại mọi thông điệp"
+msgstr "Ký điện và thẩm tra mọi thông điệp"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc/util.c:207
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:249
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:250
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:207
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:247
 msgid "Creating SILC key pair..."
-msgstr ""
+msgstr "Đang tạo cặp khoá SILC..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:215
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:257
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:216
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:259
 msgid "Cannot create SILC key pair\n"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể tạo cặp khoá SILC\n"
 
-#. Hint for translators: Please check the tabulator width here and in
-#. the next strings (short strings: 2 tabs, longer strings 1 tab,
-#. sum: 3 tabs or 24 characters)
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:358
+#.Hint for translators: Please check the tabulator width here and in
+#.the next strings (short strings: 2 tabs, longer strings 1 tab,
+#.sum: 3 tabs or 24 characters)
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:364
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:355
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Real Name: \t%s\n"
-msgstr "Tên thật"
+msgstr "Tên thật: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:360
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:366
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:357
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User Name: \t%s\n"
-msgstr "_Tên đăng nhập:"
+msgstr "Tên người dùng: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:362
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:368
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:359
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "E-Mail: \t\t%s\n"
-msgstr "Email"
+msgstr "Địa chỉ thư : \t\t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:364
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:370
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:361
 #, c-format
 msgid "Host Name: \t%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tên máy: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:366
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:372
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:363
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Organization: \t%s\n"
-msgstr "Tên Cơ Quan"
+msgstr "Tổ chức: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:368
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:374
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:365
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Country: \t%s\n"
-msgstr "Quốc gia"
+msgstr "Quốc gia: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:369
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:375
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:366
 #, c-format
 msgid "Algorithm: \t%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Thuật toán: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:370
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:376
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:367
 #, c-format
 msgid "Key Length: \t%d bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "Độ dài khoá: \t%d bit\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:372
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:378
+#, c-format
 msgid "Version: \t%s\n"
-msgstr "Tên Cơ Quan"
+msgstr "Phiên bản: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:374
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:380
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:369
 #, c-format
 msgid ""
 "Public Key Fingerprint:\n"
 "%s\n"
 "\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vân tay khoá công:\n"
+"%s\n"
+"\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:375
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:381
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:370
 #, c-format
 msgid ""
 "Public Key Babbleprint:\n"
 "%s"
-msgstr ""
+msgstr "Mẫu bi bô khoá công:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:379
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:380
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:385
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:386
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:374
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:375
-#, fuzzy
 msgid "Public Key Information"
-msgstr "Thông tin lý lịch"
+msgstr "Thông tin khoá công"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:559
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:565
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:555
-#, fuzzy
 msgid "Paging"
-msgstr "Tạo bản ghi"
+msgstr "Nhắn tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:565
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:571
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:561
-#, fuzzy
 msgid "Video Conferencing"
-msgstr "Khởi tạo hội thảo"
+msgstr "Hội thảo ảnh động"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:583
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:589
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:579
-#, fuzzy
 msgid "Computer"
-msgstr "Quốc gia"
+msgstr "Máy tính"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:587
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:593
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:583
 msgid "PDA"
-msgstr ""
+msgstr "PDA"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:589
+#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:595
 #: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:585
 msgid "Terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Thiết bị cuối"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:284 ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:284
+#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:288
+#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:287
 #, c-format
 msgid "%s sent message to whiteboard. Would you like to open the whiteboard?"
-msgstr ""
+msgstr "%s đã gửi thông điệp cho bảng trắng. Bạn có muốn mở bảng trắng không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:288 ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:288
+#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:292
+#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:291
 #, c-format
 msgid ""
 "%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the "
 "whiteboard?"
-msgstr ""
+msgstr "%s đã gửi thông điệp cho bảng trắng trên kênh %s. Bạn có muốn mở bảng trắng không?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:302 ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:302
+#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:306
+#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:305
 msgid "Whiteboard"
-msgstr ""
+msgstr "Bảng trắng"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1559
-#, fuzzy
 msgid "No server statistics available"
-msgstr "Hiện không có hành động nào"
+msgstr "Không có sẵn thống kê máy phục vụ"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1931
-#, c-format
 msgid "Failure: Version mismatch, upgrade your client"
-msgstr ""
+msgstr "Thất bại: Phiên bản không tương thích, nên nâng cấp trình khách"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1934
-#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not trust/support your public key"
-msgstr ""
+msgstr "Thất bại: Máy ở xa không tin tưởng/hỗ trợ mã khoá công cộng của bạn"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1937
-#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed KE group"
-msgstr ""
+msgstr "Thất bại: Máy ở xa không hỗ trợ nhóm KE đề nghị"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1940
-#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed cipher"
-msgstr ""
+msgstr "Thất bại: Máy ở xa không hỗ trợ mật mã đề nghị"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1943
-#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed PKCS"
-msgstr ""
+msgstr "Thất bại: Máy ở xa không hỗ trợ PKCS đề nghị"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1946
-#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed hash function"
-msgstr ""
+msgstr "Thất bại: Máy ở xa không hỗ trợ chức năng đổi mã một chiều"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1949
-#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed HMAC"
-msgstr ""
+msgstr "Thất bại: Máy ở xa không hỗ trợ HMAC đề nghị"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1951
-#, c-format
 msgid "Failure: Incorrect signature"
-msgstr ""
+msgstr "Thất bại: Chữ ký sai"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1953
-#, c-format
 msgid "Failure: Invalid cookie"
-msgstr ""
+msgstr "Thất bại: Cookie không hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1964
-#, fuzzy, c-format
 msgid "Failure: Authentication failed"
-msgstr "Không xác thực được"
+msgstr "Thất bại: Không xác thực được"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:182
-#, fuzzy
 msgid "Cannot initialize SILC Client connection"
-msgstr "Hoàn tất kết nối"
+msgstr "Không thể khởi tạo kết nối Khách SILC"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:290
-#, fuzzy
 msgid "John Noname"
-msgstr "Họ"
+msgstr "Tham gia Không_tên"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:320
-#, fuzzy
 msgid "Cannot find/access ~/.silc directory"
-msgstr "Không thể gửi tập tin có 0 byte."
+msgstr "Không tìm thấy / truy cập được thư mục « ~/.silc »"
 
 #: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:334
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not load SILC key pair: %s"
-msgstr "Không thể đổi biệt danh (nick)"
+msgstr "Không thể nạp cặp khoá SILC: %s"
 
-#. TODO: do we really want to disconnect on a failure to write?
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:416
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:419
 msgid "Could not write"
-msgstr "Không thể gửi"
+msgstr "Không thể ghi"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:438
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1529
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:443
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1691
 msgid "Could not connect"
 msgstr "Không thể kết nối"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1059
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1127
 msgid "Unknown server response."
-msgstr "Lỗi không xác định"
+msgstr "Không rõ đáp ứng từ máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1563
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1605
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1618
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1669
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1727
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1773
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1788
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1843
 msgid "Could not create listen socket"
-msgstr "Không tạo được socket"
+msgstr "Không thể tạo ổ cắm lắng nghe"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1586
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1752
 msgid "Couldn't resolve host"
-msgstr "Không kết nối được với máy chủ"
+msgstr "Không thể giải quyết máy"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1677
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1853
 msgid "Could not resolve hostname"
-msgstr "Không xử lý được tên máy chủ."
+msgstr "Không thể giải quyết tên máy"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1694
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1871
 msgid "SIP screen names may not contain whitespaces or @ symbols"
-msgstr "Biệt danh (nick) cho IRC không được chứa dấu cách"
+msgstr "Tên hiển thị SIP không được chứa dấu cách hay ký hiệu @"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1870
-#, fuzzy
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2057
 msgid "SIP/SIMPLE Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin giao thức IRC"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức SIP/SIMPLE"
 
-#. * summary
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1871
-#, fuzzy
+#.* summary
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2058
 msgid "The SIP/SIMPLE Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin giao thức IRC"
+msgstr "Phần bổ sung cho giao thức SIP/SIMPLE"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1899
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2086
 msgid "Publish status (note: everyone may watch you)"
-msgstr ""
+msgstr "Công bố trạng thái (chú ý: mọi người có thể thấy bạn)"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1905
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2092
 msgid "Use UDP"
-msgstr "Dùng"
+msgstr "Dùng UDP"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1907
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2094
 msgid "Use proxy"
-msgstr "Proxy"
+msgstr "Dùng ủy nhiệm"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1909
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2096
 msgid "Proxy"
-msgstr "Proxy"
+msgstr "Ủy nhiệm"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1911
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2098
 msgid "Auth User"
-msgstr "Người dùng AP"
+msgstr "Xác thực người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1913
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:2100
 msgid "Auth Domain"
-msgstr "Tá»± Ä‘á»™ng"
+msgstr "Xác thực miền"
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:139
 #, c-format
 msgid "Looking up %s"
-msgstr "Đang tìm %s"
+msgstr "Đang tra tìm %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:148
 #, c-format
@@ -12665,143 +12784,126 @@ msgid "Signon: %s"
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:201
 #, c-format
 msgid "Signon: %s"
-msgstr "Kết nối: %s"
+msgstr "Đăng nhập: %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:488
 #, c-format
 msgid "Unable to write file %s."
-msgstr "Không ghi được tập tin %s."
+msgstr "Không thể ghi tập tin %s."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:491
 #, c-format
 msgid "Unable to read file %s."
-msgstr "Không đọc được tập tin %s."
+msgstr "Không thể đọc tập tin %s."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:494
 #, c-format
 msgid "Message too long, last %s bytes truncated."
-msgstr "Tin nhắn quá dài, byte cuối %s bị lược bỏ."
+msgstr "Tin nhắn quá dài, %s byte cuối bị cắt ngắn."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:497
 #, c-format
 msgid "%s not currently logged in."
-msgstr "%s hiện thời chưa đăng nhập."
+msgstr "%s chưa đăng nhập."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:500
 #, c-format
 msgid "Warning of %s not allowed."
-msgstr "Cảnh báo cho %s không được phép."
+msgstr "Không cho phép cảnh báo cho %s."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:503
-#, c-format
 msgid "A message has been dropped, you are exceeding the server speed limit."
-msgstr ""
-"Một tin nhắn không gửi đi được, bạn đang vượt quá tốc độ cho phép của máy "
-"chủ."
+msgstr "Một tin nhẳn không gửi đi được, bạn đang vượt quá tốc độ cho phép của máy phục vụ."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:506
 #, c-format
 msgid "Chat in %s is not available."
-msgstr "Hiện không có Chat trong %s."
+msgstr "Không có sẵn chát trong %s."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:509
 #, c-format
 msgid "You are sending messages too fast to %s."
-msgstr "Bạn đang gửi thông điệp quá nhanh đến %s."
+msgstr "Bạn đang gửi tin nhẳn quá nhanh đến %s."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:512
 #, c-format
 msgid "You missed an IM from %s because it was too big."
-msgstr "Bạn không nhận được tin nhắn nhanh từ %s vì nó quá lớn."
+msgstr "Bạn không nhận được tin nhắn từ %s vì nó quá lớn."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:515
 #, c-format
 msgid "You missed an IM from %s because it was sent too fast."
-msgstr "Bạn không nhận được tin nhắn nhanh từ %s vì nó được gửi quá nhanh."
+msgstr "Bạn không nhận được tin nhắn từ %s vì nó được gửi quá nhanh."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:518
-#, c-format
 msgid "Failure."
 msgstr "Lá»—i."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:521
-#, c-format
 msgid "Too many matches."
 msgstr "Quá nhiều kết quả trùng khớp."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:524
-#, c-format
 msgid "Need more qualifiers."
 msgstr "Cần thêm từ hạn định"
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:527
-#, c-format
 msgid "Dir service temporarily unavailable."
-msgstr "Tạm thời không có dịch vụ thư mục."
+msgstr "Tạm thời không có dịch vụ danh bạ."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:530
-#, c-format
 msgid "E-mail lookup restricted."
-msgstr "Không cho phép tìm kiếm e-mail."
+msgstr "Khả năng tra tìm địa chỉ thư điện tử bị hạn chế."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:533
-#, c-format
 msgid "Keyword ignored."
-msgstr "Không xét từ khóa."
+msgstr "Từ khóa bị lờ đi."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:536
-#, c-format
 msgid "No keywords."
 msgstr "Không có từ khóa."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:539
-#, c-format
 msgid "User has no directory information."
-msgstr "Người dùng không có thông tin thư mục."
+msgstr "Người dùng không có thông tin danh bạ."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:543
-#, c-format
 msgid "Country not supported."
 msgstr "Quốc gia chưa được hỗ trợ."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:546
 #, c-format
 msgid "Failure unknown: %s."
-msgstr "Lỗi không xác định: %s."
+msgstr "Lỗi không rõ : %s."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:549
-#, fuzzy, c-format
 msgid "Incorrect screen name or password."
-msgstr "Biệt danh hoặc mật khẩu sai."
+msgstr "Tên hiển thị hay mật khẩu không đúng."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:552
-#, c-format
 msgid "The service is temporarily unavailable."
 msgstr "Tạm thời không có dịch vụ."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:555
-#, c-format
 msgid "Your warning level is currently too high to log in."
-msgstr "Mức cảnh báo của bạn quá cao nên không đăng nhập được."
+msgstr "Mức cảnh báo của bạn hiện thời quá cao nên không đăng nhập được."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:558
-#, c-format
 msgid ""
 "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
 "and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
-msgstr ""
-"Bạn đã liên tục kết nối và ngắt kết nối quá nhiều. Hẵy đợi 10 phút và kết "
-"nối lại. Nếu bạn vẫn cố kết nối, bạn sẽ phải chờ lâu hơn."
+msgstr "Bạn đã liên tục kết nối và ngắt kết nối quá nhiều. Hẵy đợi 10 phút và kết nối lại. Nếu bạn vẫn cố kết nối, bạn sẽ phải chờ lâu hơn."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:560
 #, c-format
 msgid "An unknown signon error has occurred: %s."
-msgstr "Lỗi đăng nhập không xác định: %s."
+msgstr "Lỗi đăng nhập không rõ : %s."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:563
 #, c-format
 msgid "An unknown error, %d, has occurred. Info: %s"
-msgstr "Lỗi không xác định, %d. Thông tin: %s"
+msgstr "Lỗi không rõ : %d.\n"
+"Thông tin: %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:590
 msgid "Invalid Groupname"
@@ -12817,432 +12919,390 @@ msgid "TOC has come back from its pause.
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:792
 msgid "TOC has come back from its pause. You may now send messages again."
-msgstr ""
-"TOC thôi trạng thái tạm ngừng. Bây giờ bạn có thể gửi tin nhắn trở lại."
+msgstr "TOC thôi trạng thái tạm ngừng. Bây giờ bạn có thể gửi tin nhẳn trở lại."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:995
 msgid "Password Change Successful"
 msgstr "Đổi mật khẩu thành công"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1366 ../pidgin/gtkblist.c:5582
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5932
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1366
+#: ../pidgin/gtkblist.c:6261
+#: ../pidgin/gtkblist.c:6632
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Nhóm:"
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1535
 msgid "Get Dir Info"
-msgstr "Lấy thông tin thư mục"
+msgstr "Lấy thông tin danh bạ"
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1675
 msgid "Set Dir Info"
-msgstr "Lập thông tin thư mục"
+msgstr "Lập thông tin danh bạ"
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1797
 #, c-format
 msgid "Could not open %s for writing!"
-msgstr "Không mở được %s để ghi!"
+msgstr "Không thể mở %s để ghi !"
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1833
 msgid "File transfer failed; other side probably canceled."
-msgstr "Không truyền được tập tin; bên nhận có thể đã hủy bỏ."
+msgstr "Không truyền được tập tin; bên khác có thể đã hủy bỏ."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1878 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1918
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2042 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2130
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1878
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1918
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2042
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2130
 msgid "Could not connect for transfer."
-msgstr "Không thể kết nối để truyền đi"
+msgstr "Không thể kết nối để truyền đi."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2075
 msgid "Could not write file header. The file will not be transferred."
-msgstr "Không thể ghi header tập tin. Tập tin sẽ không được truyền."
+msgstr "Không thể ghi phần đầu tập tin. Tập tin sẽ không được truyền."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2175
-#, fuzzy
 msgid "Save As..."
-msgstr "Lưu biểu tượng là..."
+msgstr "Lưu dạng..."
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2209
 #, c-format
 msgid "%s requests %s to accept %d file: %s (%.2f %s)%s%s"
 msgid_plural "%s requests %s to accept %d files: %s (%.2f %s)%s%s"
 msgstr[0] "%s yêu cầu %s chấp nhận %d tập tin: %s (%.2f %s)%s%s"
-msgstr[1] "%s yêu cầu %s chấp nhận %d tập tin: %s (%.2f %s)%s%s"
 
 #: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2216
 #, c-format
 msgid "%s requests you to send them a file"
 msgstr "%s yêu cầu bạn gửi tập tin"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2306 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2308
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2306
+#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2308
 msgid "TOC Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin giao thức TOC"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức TOC"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:782
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:785
 #, c-format
 msgid "%s has sent you a webcam invite, which is not yet supported."
-msgstr ""
+msgstr "%s mời bạn xem máy ảnh Web, mà chưa được hỗ trợ."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:838
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:841
 msgid "Your Yahoo! message did not get sent."
-msgstr "Thông điệp Yahoo! của bạn đã không được gửi."
+msgstr "Tin nhẳn Yahoo! của bạn đã không được gửi."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:960
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:956
 #, c-format
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "Thông điệp hệ thống Yahoo! cho %s:"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1029
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1025
 msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "Thông điệp từ chối xác thực:"
+msgstr "Thông điệp từ chối cho phép:"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1047
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1043
 #, c-format
 msgid ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
 "following reason: %s."
-msgstr ""
-"%s không chấp nhận đề nghị thêm họ vào danh sách của bạn với lý do sau: %s."
+msgstr "%s đã từ chối (có hiệu lực trở về trước) yêu cầu của bạn để thêm họ vào danh sách của bạn với lý do sau : %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1050
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1046
 #, c-format
 msgid "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list."
-msgstr "%s không chấp nhận đề nghị thêm họ vào danh sách của bạn."
+msgstr "%s đã từ chối (có hiệu lực trở về trước) yêu cầu của bạn để thêm họ vào danh sách của bạn."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1052
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1048
 msgid "Add buddy rejected"
-msgstr "Thêm buddy bị từ chối"
+msgstr "Thêm bạn chát bị từ chối"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1994
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1990
+#, c-format
 msgid ""
 "The Yahoo server has requested the use of an unrecognized authentication "
 "method. You will probably not be able to successfully sign on to Yahoo. "
 "Check %s for updates."
-msgstr ""
-"Máy chủ Yahoo yêu cầu dùng phương thức xác thực không xác định. Phiên bản "
-"Gaim này sẽ có thể không đăng nhập vào Yahoo được. Hãy xem %s để cập nhật."
+msgstr "Máy phục vụ Yahoo yêu cầu dùng phương thức xác thực không nhận ra. Rất có thể là bạn sẽ có thể không đăng nhập vào Yahoo được. Hãy xem %s để cập nhật."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1997
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1993
 msgid "Failed Yahoo! Authentication"
-msgstr "Chứng thực Yahooo! lỗi"
+msgstr "Lỗi xác thực Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2063
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2059
 #, c-format
 msgid ""
 "You have tried to ignore %s, but the user is on your buddy list. Clicking "
 "\"Yes\" will remove and ignore the buddy."
-msgstr ""
-"Bạn đang cố lờ bỏ %s nhưng người đó có trong danh sách của bạn. Nhấn \"Có\" "
-"sẽ xóa bỏ và lờ đi buddy này."
+msgstr "Bạn đang cố lờ bỏ %s nhưng người đó có trong danh sách bạn bè của bạn. Nhấn cái nút « Có » sẽ gỡ bỏ và lờ đi bạn chát này."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2066
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2062
 msgid "Ignore buddy?"
-msgstr "Lờ bỏ buddy?"
+msgstr "Lờ bỏ bạn chát?"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2129
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2127
 msgid "Your account is locked, please log in to the Yahoo! website."
-msgstr "Tài khoản của bạn đã bị khóa, hãy đăng nhập vào website của Yahoo."
+msgstr "Tài khoản của bạn đã bị khóa, hãy đăng nhập vào địa chỉ Web của Yahoo."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2132
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2130
 #, c-format
 msgid "Unknown error number %d. Logging into the Yahoo! website may fix this."
-msgstr ""
+msgstr "Mã lỗi không rõ %d. Đăng nhập vào địa chỉ Web của Yahoo có thể giúp khắc phục."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2186
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2183
 #, c-format
 msgid "Could not add buddy %s to group %s to the server list on account %s."
-msgstr ""
-"Không thể thêm budddy %s vào nhóm %s trong danh sach máy chủ của tài khoản %"
-"s."
+msgstr "Không thể thêm bạn chát %s vào nhóm %s trong danh sach máy phục vụ của tài khoản %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2189
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2186
 msgid "Could not add buddy to server list"
-msgstr "Không thể thêm buddy vào danh sách máy chủ"
+msgstr "Không thể thêm bạn chát vào danh sách máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2308
+# Audible là nhà cung cấp thông tin bằng âm thanh: tên, đừng dịch.
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2305
 #, c-format
 msgid "[ Audible %s/%s/%s.swf ] %s"
-msgstr ""
+msgstr "[ Audible %s/%s/%s.swf ] %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2651
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2657
 msgid "Received unexpected HTTP response from server."
-msgstr "Máy chủ trả lời không hợp lệ."
+msgstr "Nhận được đáp ứng HTTP bất thường từ máy phục vụ."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2675
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2861
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2964
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2682
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2870
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2974
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2985
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1514
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1584
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:585
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:586
 msgid "Connection problem"
 msgstr "Kết nối có vấn đề"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2701
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2708
+#, c-format
 msgid ""
 "Lost connection with %s:\n"
 "%s"
-msgstr "Các cuộc thoại với"
+msgstr "Mất kết nối với %s:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2726
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2733
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not establish a connection with %s:\n"
 "%s"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể thiết lập kết nối với %s:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3081
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3767
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3093
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3779
 msgid "Not at Home"
-msgstr "Không có nhà"
+msgstr "Không có ở nhà"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3083
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3770
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3095
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3782
 msgid "Not at Desk"
 msgstr "Không có tại bàn làm việc"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3085
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3773
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3097
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3785
 msgid "Not in Office"
 msgstr "Không có ở văn phòng"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3089
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3779
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3101
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3791
 msgid "On Vacation"
 msgstr "Nghỉ phép"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3093
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3785
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3105
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3797
 msgid "Stepped Out"
 msgstr "Đi ra ngoài"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3186
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3216
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3198
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3228
 msgid "Not on server list"
-msgstr "Không có trong danh sách máy chủ"
+msgstr "Không có trong danh sách máy phục vụ"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3233
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3291
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3245
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3303
 msgid "Appear Online"
-msgstr "Ngoại tuyến"
+msgstr "Hình như trực tuyến"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3236
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3312
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3248
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3324
 msgid "Appear Permanently Offline"
-msgstr "Ngoại tuyến"
+msgstr "Hình như ngoại tuyến bền bỉ"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3254
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3266
 msgid "Presence"
-msgstr "Tùy chỉnh"
+msgstr "Có mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3297
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3309
 msgid "Appear Offline"
-msgstr "Ngoại tuyến"
+msgstr "Hình như ngoại tuyến"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3306
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3318
 msgid "Don't Appear Permanently Offline"
-msgstr "Ngoại tuyến"
+msgstr "Không hình như ngoại tuyến bên bỉ"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3354
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3366
 msgid "Join in Chat"
-msgstr "Tham gia Chat"
+msgstr "Tham gia chat"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3360
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3372
 msgid "Initiate Conference"
 msgstr "Khởi tạo hội thảo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3388
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3400
 msgid "Presence Settings"
-msgstr "Dùng thiết lập môi trường"
+msgstr "Thiết lập có mặt"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3394
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3406
 msgid "Start Doodling"
-msgstr ""
+msgstr "Bắt đầu vẽ"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3495
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3507
 msgid "Activate which ID?"
 msgstr "Kích hoạt ID nào ?"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3506
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3518
 msgid "Join whom in chat?"
-msgstr "Tham gia vá»›i ai trong Chat?"
+msgstr "Tham gia vá»›i ai trong chat?"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3518
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3530
 msgid "Activate ID..."
 msgstr "Kích hoạt ID..."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3522
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3534
 msgid "Join User in Chat..."
-msgstr "Tham gia với người dùng trong Chat..."
+msgstr "Tham gia với người dùng trong chat..."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3527
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3539
 msgid "Open Inbox"
-msgstr ""
+msgstr "Mở hộp thư đến"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4119
-msgid "Buzz"
-msgstr ""
-
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4121
-#, c-format
-msgid "Buzzing %s..."
-msgstr ""
-
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4136
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4148
 msgid "join &lt;room&gt;: Join a chat room on the Yahoo network"
-msgstr ""
+msgstr "join &lt;phòng&gt;: Tham gia một phòng chát trên mạng Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4141
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4153
 msgid "list: List rooms on the Yahoo network"
-msgstr ""
+msgstr "list: Liệt kê các phòng trên mạng Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4149
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4161
 msgid "doodle: Request user to start a Doodle session"
-msgstr ""
+msgstr "doodle: Yêu cầu người dùng bắt đầu vẽ hình"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4358
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4360
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4370
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4372
 msgid "Yahoo Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin giao thức Yahoo"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4383
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4395
 msgid "Yahoo Japan"
-msgstr "Yahoo"
+msgstr "Yahoo Nhật bản"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4386
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4398
 msgid "Pager server"
-msgstr "Máy chủ Proxy"
+msgstr "Máy phục vụ nhắn tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4389
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4401
 msgid "Japan Pager server"
-msgstr "Máy chủ pager"
+msgstr "Máy phục vụ nhắn tin Nhật bản"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4392
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4404
 msgid "Pager port"
-msgstr "Cổng pager"
+msgstr "Cổng nhắn tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4395
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4407
 msgid "File transfer server"
-msgstr "Máy chủ truyền tập tin"
+msgstr "Máy phục vụ truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4398
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4410
 msgid "Japan file transfer server"
-msgstr "Máy chủ truyền tập tin"
+msgstr "Máy phục vụ truyền tập tin Nhật bản"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4401
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4413
 msgid "File transfer port"
 msgstr "Cổng truyền tập tin"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4404
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4416
 msgid "Chat room locale"
-msgstr ""
+msgstr "Miền địa phương phòng chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4407
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4419
 msgid "Ignore conference and chatroom invitations"
-msgstr ""
+msgstr "Lời đi các lời mời vào hội thảo hay phòng chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4415
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4427
 msgid "Chat room list URL"
-msgstr "Không thể lập lý lịch AIM."
+msgstr "URL đến danh sách phòng chát"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4418
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4430
 msgid "Yahoo Chat server"
-msgstr ""
+msgstr "Máy phục vụ chát Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4421
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4433
 msgid "Yahoo Chat port"
-msgstr "Yahoo"
+msgstr "Cổng chát Yahoo"
 
-#. Write a local message to this conversation showing that a request for a
-#. * Doodle session has been made
+#.Write a local message to this conversation showing that a request for a
+#.* Doodle session has been made
 #.
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_doodle.c:98
 msgid "Sent Doodle request."
-msgstr ""
+msgstr "Đã gửi yêu cầu vẽ hình."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:270
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:279
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:288
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:345
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:354
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:366
 msgid "Unable to establish file descriptor."
 msgstr "Không thể thiết lập bộ mô tả tập tin."
 
-#. TODO: what to do here - do we really have to disconnect?
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_packet.c:307
-#, fuzzy
 msgid "Write Error"
 msgstr "Lá»—i ghi"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:797
 msgid "Yahoo! Japan Profile"
-msgstr ""
+msgstr "Lý lịch Yahoo Nhật bản"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:798
-#, fuzzy
 msgid "Yahoo! Profile"
-msgstr "Lý lịch"
+msgstr "Lý lịch Yahoo"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:838
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sorry, profiles marked as containing adult content are not supported at this "
 "time."
-msgstr ""
-"<b>Xin lỗi, lý lịch được đánh dấu có nội dung người lớn chưa được hỗ trợ vào "
-"thời điểm này.</b><br><br>\n"
+msgstr "Lý lịch được đánh dấu có nội dung ảnh trái phép chưa được hỗ trợ vào thời điểm này."
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:840
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you wish to view this profile, you will need to visit this link in your "
 "web browser:"
-msgstr ""
-"Nếu bạn muốn xem lý lịch này, bạn cần thăm liên kết này bằng trình duyệt "
-"web<br>"
+msgstr "Nếu bạn muốn xem lý lịch này, bạn cần thăm liên kết này bằng trình duyệt web:"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1034
 msgid "Yahoo! ID"
-msgstr "Yahoo! ID"
+msgstr "ID Yahoo"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1109
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1113
@@ -13253,7 +13313,7 @@ msgid "Latest News"
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1127
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1131
 msgid "Latest News"
-msgstr "Tin tức mới nhất"
+msgstr "Tin tức"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1152
 msgid "Home Page"
@@ -13272,36 +13332,34 @@ msgstr "Liên kết ưa thích 3"
 msgstr "Liên kết ưa thích 3"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1190
-#, fuzzy
 msgid "Last Update"
 msgstr "Cập nhật lần cuối"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1199
 #, c-format
 msgid "User information for %s unavailable"
-msgstr "Hiện không có thông tin về %s"
+msgstr "Hiện không có thông tin người dùng về %s"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1205
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sorry, this profile seems to be in a language or format that is not "
 "supported at this time."
-msgstr ""
-"<b>Xin lỗi, lý lịch viết bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh chưa được hỗ trợ.</"
-"b><br><br>\n"
+msgstr "Tiếc là hình như lý lịch này được viết bằng ngôn ngữ hay định dạng chưa được hỗ trợ."
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1221
 msgid ""
 "Could not retrieve the user's profile. This most likely is a temporary "
 "server-side problem. Please try again later."
-msgstr ""
+msgstr "Không thể lấy lý lịch của người dùng. Có lẽ nguyên nhân là do vấn đề tạm thời bên máy phục vụ. Hãy thử lại sau."
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1224
 msgid ""
 "Could not retrieve the user's profile. This most likely means that the user "
 "does not exist; however, Yahoo! sometimes does fail to find a user's "
 "profile. If you know that the user exists, please try again later."
-msgstr ""
+msgstr "Không thể lấy lý lịch của người dùng. Có lẽ nguyên nhân là do người dùng "
+"không tồn tại, tuy nhiên, thỉnh thoảng Yahoo không tìm thấy lý lịch của người "
+"dùng. Nếu bạn biết chắc người dùng này tồn tại, vui lòng thử lại sau."
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1231
 msgid "The user's profile is empty."
@@ -13310,7 +13368,7 @@ msgid "%s declined your conference invit
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:217
 #, c-format
 msgid "%s declined your conference invitation to room \"%s\" because \"%s\"."
-msgstr "%s đã từ chối lời mời hội thảo ở phòng \"%s\" bởi vì \"%s\"."
+msgstr "%s đã từ chối lời mời hội thảo ở phòng « %s » bởi vì « %s »."
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:219
 msgid "Invitation Rejected"
@@ -13318,102 +13376,91 @@ msgid "Failed to join chat"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:438
 msgid "Failed to join chat"
-msgstr "Không tham gia Chat được"
+msgstr "Không tham gia chát được"
 
-#. -6
+#.-6
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:441
-#, fuzzy
 msgid "Unknown room"
-msgstr "Lỗi không xác định"
+msgstr "Lỗi không rõ"
 
-#. -15
+#.-15
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:444
-#, fuzzy
 msgid "Maybe the room is full"
-msgstr "Có thể phòng Chat hết chỗ ?"
+msgstr "Có thể phòng chat hết chỗ ?"
 
-#. -35
+#.-35
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:447
-#, fuzzy
 msgid "Not available"
-msgstr "Không có mặt"
+msgstr "Không sẵn sàng"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:451
 msgid ""
 "Unknown error. You may need to logout and wait five minutes before being "
 "able to rejoin a chatroom"
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi không rõ. Có lẽ bạn cần phải đăng xuất rồi đợi năm phút trước khi có khả năng tham gia lại trong phòng chát."
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:534
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You are now chatting in %s."
-msgstr "Bạn bị cấm từ %s."
+msgstr "Bạn bây giờ trò chuyện trong %s."
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:719
 msgid "Failed to join buddy in chat"
-msgstr "Buddy không tham gia Chat được"
+msgstr "Không tham gia được với bạn chát"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:720
 msgid "Maybe they're not in a chat?"
-msgstr "Có thể họ không có trong phòng Chat?"
+msgstr "Có thể họ không có trong phòng chát?"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1416
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1442
-#, fuzzy
 msgid "Fetching the room list failed."
-msgstr "Có thể phòng Chat hết chỗ ?"
+msgstr "Không lấy được danh sách phòng"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1500
-#, fuzzy
 msgid "Voices"
-msgstr "Tiếng"
+msgstr "Thoại"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1503
 msgid "Webcams"
-msgstr ""
+msgstr "Máy ảnh Web"
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1514
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1584
-#, fuzzy
 msgid "Unable to fetch room list."
-msgstr "Không thể lập lý lịch AIM."
+msgstr "Không thể lấy danh sách phòng."
 
 #: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1577
-#, fuzzy
 msgid "User Rooms"
-msgstr "Tùy chọn người dùng"
+msgstr "Phòng người dùng"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:456
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:457
 msgid "Connection problem with the YCHT server."
-msgstr "Kết nối có vấn đề"
+msgstr "Kết nối có vấn đề với máy phục vụ YCHT."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:475
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:476
+#, c-format
 msgid ""
 "Lost connection with server\n"
 "%s"
-msgstr "Bạn đã bị ngắt kết nối khỏi máy chủ."
+msgstr "Mất kết nối với máy phục vụ\n"
+"%s"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:354
-#, fuzzy
 msgid ""
 "(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option "
 "in the Account Editor)"
-msgstr ""
-"(Có lỗi khi chuyển đổi thông điệp này. Đánh dấu vào tùy chọn 'Mã hóa' trong "
-"trình hiệu chỉnh tài khoản)"
+msgstr "(Có lỗi khi chuyển đổi thông điệp này.\t Đánh dấu vào tùy chọn « Bảng mã » trong Bộ Sửa Tài Khoản)"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:752
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to send to chat %s,%s,%s"
-msgstr "Không gửi được mật khẩu"
+msgstr "Không thể gửi cho chát %s,%s,%s"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:791
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1210
-#, fuzzy
 msgid "Hidden or not logged-in"
-msgstr "<br>Ẩn mặt hoặc chưa đăng nhập"
+msgstr "Ẩn mặt hoặc chưa đăng nhập"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:797
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1212
@@ -13428,11 +13475,11 @@ msgid "_Class:"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2354
 msgid "_Class:"
-msgstr ""
+msgstr "_Hạng:"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2360
 msgid "_Instance:"
-msgstr ""
+msgstr "Thể h_iện:"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2366
 msgid "_Recipient:"
@@ -13441,564 +13488,571 @@ msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2377
 #, c-format
 msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s failed"
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi khi thử đăng ký với %s,%s,%s"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2690
 msgid "zlocate &lt;nick&gt;: Locate user"
-msgstr ""
+msgstr "zlocate &lt;tên hiệu&gt;: Định vị người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2695
 msgid "zl &lt;nick&gt;: Locate user"
-msgstr ""
+msgstr "zl &lt;tên hiệu&gt;: (viết tắt) Định vị người dùng"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2700
 msgid "instance &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
-msgstr ""
+msgstr "instance &lt;thể hiện&gt;: Đặt thể hiện cần dùng với hạng này"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2705
 msgid "inst &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
-msgstr ""
+msgstr "inst &lt;thể hiện&gt;: (viết tắt) Đặt thể hiện cần dùng với hạng này"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2710
 msgid "topic &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
-msgstr ""
+msgstr "topic &lt;thể hiện&gt;: Đặt thể hiện cần dùng với hạng này"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2716
 msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Join a new chat"
-msgstr ""
+msgstr "sub &lt;hạng&gt; &lt;thể hiện&gt; &lt;người nhận&gt;: Tham gia một chát mới"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2721
 msgid ""
 "zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
-msgstr ""
+msgstr "zi &lt;thể hiện&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;thông điệp,<i>thể hiện</i>,*&gt;"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2727
 msgid ""
 "zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,"
 "<i>instance</i>,*&gt;"
-msgstr ""
+msgstr "zci &lt;hạng&gt; &lt;thể hiện&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;<i>hạng</i>,<i>thể hiện</i>,*&gt;"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2733
 msgid ""
 "zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;"
 "<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
-msgstr ""
+msgstr "zcir &lt;hạng&gt; &lt;thể hiện&gt; &lt;người nhận&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;<i>hạng</i>,<i>thể hiện</i>,<i>người nhận</i>&gt;"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2739
 msgid ""
 "zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;MESSAGE,"
 "<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
-msgstr ""
+msgstr "zir &lt;thể hiện&gt; &lt;người nhận&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;THÔNG ĐIỆP,<i>thể hiện</i>,<i>người nhận</i>&gt;"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2744
 msgid "zc &lt;class&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
-msgstr ""
+msgstr "zc &lt;hạng&gt;: Gửi một thông điệp cho &lt;<i>hạng</i>,CÁ NHÂN,*&gt;"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2850
-#, fuzzy
 msgid "Resubscribe"
-msgstr "Không đăng ký"
+msgstr "Đăng ký lại"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2853
-#, fuzzy
 msgid "Retrieve subscriptions from server"
-msgstr "Máy chủ trả lời không hợp lệ."
+msgstr "Lấy các sự đăng ký từ máy phục vụ"
 
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
+#.*< type
+#.*< ui_requirement
+#.*< flags
+#.*< dependencies
+#.*< priority
+#.*< id
+#.*< name
+#.*< version
+#.* summary
+#.* description
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2946
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2948
 msgid "Zephyr Protocol Plugin"
-msgstr "Plugin giao thức Zephyr"
+msgstr "Phần bổ sung giao thức Zephyr"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2973
-#, fuzzy
 msgid "Use tzc"
-msgstr "Mời"
+msgstr "Dùng tzc"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2976
-#, fuzzy
 msgid "tzc command"
-msgstr "Không có kênh như vậy"
+msgstr "Lệnh tzc"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2979
 msgid "Export to .anyone"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất đến .anyone"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2982
 msgid "Export to .zephyr.subs"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất đến .zephyr.subs"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2985
 msgid "Import from .anyone"
-msgstr ""
+msgstr "Nhập từ .anyone"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2988
 msgid "Import from .zephyr.subs"
-msgstr ""
+msgstr "Nhập từ .zephyr.subs"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2991
-#, fuzzy
 msgid "Realm"
-msgstr "Tên thật"
+msgstr "Địa hạt"
 
 #: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2994
 msgid "Exposure"
-msgstr ""
+msgstr "Phơi sáng"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:459 ../libpurple/proxy.c:894 ../libpurple/proxy.c:1049
-#: ../libpurple/proxy.c:1617
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/proxy.c:461
+#: ../libpurple/proxy.c:902
+#: ../libpurple/proxy.c:1061
+#: ../libpurple/proxy.c:1632
+#, c-format
 msgid ""
 "Unable to create socket:\n"
 "%s"
-msgstr "Không tạo được socket"
+msgstr "Không thể tạo ổ cắm\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:659
+#: ../libpurple/proxy.c:662
 #, c-format
 msgid "Unable to parse response from HTTP proxy: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể phân tích đáp ứng từ ủy nhiệm HTTP: %s\n"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:698 ../libpurple/proxy.c:744 ../libpurple/proxy.c:780
-#: ../libpurple/proxy.c:792
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/proxy.c:702
+#: ../libpurple/proxy.c:750
+#: ../libpurple/proxy.c:786
+#: ../libpurple/proxy.c:798
+#, c-format
 msgid "HTTP proxy connection error %d"
-msgstr "Lỗi kết nối proxy %d"
+msgstr "Lỗi kết nối ủy nhiệm HTTP %d"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:788
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/proxy.c:794
+#, c-format
 msgid "Access denied: HTTP proxy server forbids port %d tunneling."
-msgstr "Truy cập bị từ chối: máy chủ proxy cấm port 80 tunnelling."
+msgstr "Truy cập bị từ chối: máy phục vụ ủy nhiệm HTTP cấm đào đường hầm xuyên qua cổng %d."
 
-#: ../libpurple/proxy.c:1012
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/proxy.c:1022
+#, c-format
 msgid "Error resolving %s"
-msgstr "Lỗi lưu ảnh: %s"
+msgstr "Lỗi giải quyết %s"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:1714
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/proxy.c:1730
 msgid "Could not resolve host name"
-msgstr "Không xử lý được tên máy chủ."
+msgstr "Không thể giải quyết tên máy."
 
-#. *
-#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c Yes and @c No buttons.
+#.*
+#.* A wrapper for purple_request_action() that uses @c Yes and @c No buttons.
 #.
-#: ../libpurple/request.h:1378
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/request.h:1444
 msgid "_Yes"
-msgstr "Có"
+msgstr "_Có"
 
-#: ../libpurple/request.h:1378
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/request.h:1444
 msgid "_No"
-msgstr "Không"
+msgstr "_Không"
 
-#. *
-#. * A wrapper for purple_request_action() that uses Accept and Cancel buttons.
+#.*
+#.* A wrapper for purple_request_action() that uses Accept and Cancel buttons.
 #.
-#: ../libpurple/request.h:1398
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/request.h:1464
 msgid "_Accept"
-msgstr "Chấp nhận"
+msgstr "_Chấp nhận"
 
-#. *
-#. * The default message to use when the user becomes auto-away.
+#.*
+#.* The default message to use when the user becomes auto-away.
 #.
 #: ../libpurple/savedstatuses.c:48
 msgid "I'm not here right now"
-msgstr ""
+msgstr "Hiện tôi không ở đây"
 
-#: ../libpurple/savedstatuses.c:535
-#, fuzzy
+#: ../libpurple/savedstatuses.c:537
 msgid "saved statuses"
-msgstr "Địa chỉ nhà"
+msgstr "trạng thái đã lưu"
 
 #: ../libpurple/server.c:234
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s is now known as %s.\n"
-msgstr "%s bây giờ đổi là %s"
+msgstr "%s bây giờ đổi là %s.\n"
 
 #: ../libpurple/server.c:302
 #, c-format
 msgid "Requesting %s's attention..."
-msgstr ""
+msgstr "Đang yêu cầu sự chú ý của %s..."
 
 #: ../libpurple/server.c:347
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has requested your attention!"
-msgstr "%s yêu cầu thông tin của bạn"
+msgstr "%s đã yêu cầu sự chú ý của bạn !"
 
-#: ../libpurple/server.c:796
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/server.c:793
+#, c-format
 msgid ""
 "%s has invited %s to the chat room %s:\n"
 "%s"
-msgstr "Người dùng '%s' mời %s vào phòng Chat: '%s'\n"
+msgstr "%s đã mời %s vào phòng chát « %s »:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/server.c:801
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libpurple/server.c:798
+#, c-format
 msgid "%s has invited %s to the chat room %s\n"
-msgstr "Người dùng '%s' mời %s vào phòng Chat: '%s'\n"
+msgstr "%s đã mời %s vào phòng chát %s\n"
 
-#: ../libpurple/server.c:805
+#: ../libpurple/server.c:802
 msgid "Accept chat invitation?"
-msgstr "Có nhận lời mời Chat không?"
+msgstr "Chấp nhận lời mời chát không?"
 
 #: ../libpurple/sslconn.c:164
-#, fuzzy
 msgid "SSL Connection Failed"
-msgstr "Lỗi kết nối từ xa"
+msgstr "Lỗi kết nối SSL"
 
 #: ../libpurple/sslconn.c:166
 msgid "SSL Handshake Failed"
-msgstr "SSL Handshake lá»—i"
+msgstr "Lỗi thiết lập quan hệ SSL"
 
 #: ../libpurple/sslconn.c:168
-#, fuzzy
 msgid "SSL peer presented an invalid certificate"
-msgstr "%s không phải tên máy chủ hợp lệ"
+msgstr "Đồng đẳng SSL đã cung cấp chứng nhận không hợp lệ"
 
 #: ../libpurple/sslconn.c:171
-#, fuzzy
 msgid "Unknown SSL error"
-msgstr "Lỗi không xác định"
+msgstr "Lỗi SSL không rõ"
 
 #: ../libpurple/st