pidgin: 491e58b9: Catalan translation updated.

josep.puigdemont at gmail.com josep.puigdemont at gmail.com
Thu Jun 25 15:50:34 EDT 2009


-----------------------------------------------------------------
Revision: 491e58b9d7d6e4b743b82409268b7100c72cbd32
Ancestor: 6b28d34173486d3e4f658f62a61c93b56a489cb0
Author: josep.puigdemont at gmail.com
Date: 2009-06-25T19:48:20
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/491e58b9d7d6e4b743b82409268b7100c72cbd32

Modified files:
        po/ca.po

ChangeLog: 

Catalan translation updated.

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ca.po	3d0c54761b2caf35802021a6d191b692b1b1c5fa
+++ po/ca.po	3732ed66b64db4736bde45f1441f1d5d5097dab4
@@ -33,8 +33,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-06 22:44+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-06 22:51+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-25 21:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-25 21:44+0200\n"
 "Last-Translator: Josep Puigdemont i Casamaj? <josep.puigdemont at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome at softcatala.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -4254,8 +4254,9 @@ msgstr "L'ID de l'XMPP no ?s v?lid. Ca
 msgid "Invalid XMPP ID. Domain must be set."
 msgstr "L'ID de l'XMPP no ?s v?lid. Cal especificar un domini."
 
-msgid "Malformed BOSH Connect Server"
-msgstr ""
+# FIX
+msgid "Malformed BOSH URL"
+msgstr "L'URL BOSH est? malm?s"
 
 #, c-format
 msgid "Registration of %s@%s successful"
@@ -4323,6 +4324,9 @@ msgstr "Canvia el registre"
 msgid "Change Registration"
 msgstr "Canvia el registre"
 
+msgid "Malformed BOSH Connect Server"
+msgstr "La connexi? al servidor BOSH est? malmesa"
+
 msgid "Error unregistering account"
 msgstr "S'ha produ?t un error en cancel?lar el registre"
 
@@ -4460,7 +4464,7 @@ msgid "Malformed XMPP ID"
 
 # FIX
 msgid "Malformed XMPP ID"
-msgstr "l'ID de l'XMPP est? malm?s"
+msgstr "L'ID de l'XMPP est? malm?s"
 
 msgid "Not Acceptable"
 msgstr "No ?s acceptable"
@@ -4767,6 +4771,9 @@ msgstr "Servidors intermediari per a la 
 msgid "File transfer proxies"
 msgstr "Servidors intermediari per a la transfer?ncia de fitxers"
 
+msgid "BOSH URL"
+msgstr "URL BOSH"
+
 #. this should probably be part of global smiley theme settings later on,
 #. shared with MSN
 msgid "Show Custom Smileys"
@@ -5524,32 +5531,6 @@ msgstr "Manquen aquests usuaris a la vos
 msgid "The following users are missing from your addressbook"
 msgstr "Manquen aquests usuaris a la vostra llista d'amics"
 
-#, c-format
-msgid "Unable to add user on %s (%s)"
-msgstr "No s'ha pogut afegir l'usuari a %s (%s)"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to block user on %s (%s)"
-msgstr "No s'ha pogut blocar l'usuari %s (%s)"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to permit user on %s (%s)"
-msgstr "No s'ha pogut permetre l'usuari %s (%s)"
-
-#, c-format
-msgid "%s could not be added because your buddy list is full."
-msgstr "No s'ha pogut afegir %s perqu? la llista ?s plena."
-
-#, c-format
-msgid "%s is not a valid passport account."
-msgstr "%s no ?s un compte de passaport v?lid."
-
-msgid "Service Temporarily Unavailable."
-msgstr "El servei no est? disponible temporalment."
-
-msgid "Unknown error."
-msgstr "Error desconegut."
-
 msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
 msgstr "No s'ha enviat el missatge al m?bil perqu? era massa llarg."
 
@@ -5645,6 +5626,9 @@ msgstr ""
 "La llista d'amics MSN est? temporalment no disponible. Espereu i proveu-ho "
 "m?s tard."
 
+msgid "Unknown error."
+msgstr "Error desconegut."
+
 msgid "Handshaking"
 msgstr "S'est? comprovant la conformitat de connexi?"
 
@@ -5746,6 +5730,29 @@ msgstr "%s a %s (%s)"
 msgid "%s on %s (%s)"
 msgstr "%s a %s (%s)"
 
+#, c-format
+msgid "Unable to add user on %s (%s)"
+msgstr "No s'ha pogut afegir l'usuari a %s (%s)"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to block user on %s (%s)"
+msgstr "No s'ha pogut blocar l'usuari %s (%s)"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to permit user on %s (%s)"
+msgstr "No s'ha pogut permetre l'usuari %s (%s)"
+
+#, c-format
+msgid "%s could not be added because your buddy list is full."
+msgstr "No s'ha pogut afegir %s perqu? la llista ?s plena."
+
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid passport account."
+msgstr "%s no ?s un compte de passaport v?lid."
+
+msgid "Service Temporarily Unavailable."
+msgstr "El servei no est? disponible temporalment."
+
 msgid "Unable to rename group"
 msgstr "No s'ha pogut canviar el nom del grup"
 
@@ -5843,15 +5850,17 @@ msgid ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"%s Your password is %d characters, greater than the expected maximum length "
-"of %d for MySpaceIM. Please shorten your password at http://profileedit."
-"myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword and try "
-"again."
+"%s Your password is %zu characters, which is longer than the maximum length "
+"of %d.  Please shorten your password at http://profileedit.myspace.com/index."
+"cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword and try again."
 msgstr ""
-"%s La vostra contrasenya cont? %d car?cters, m?s del m?xim de %d que permet "
-"MySpaceIM. Escolliu una contrasenya m?s curta a http://profileedit.myspace."
-"com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword i proveu-ho de nou."
+"%s La vostra contrasenya cont? %zu car?cters, m?s %d que ?s el m?xim perm?s. "
+"Escolliu una contrasenya m?s curta a http://profileedit.myspace.com/index."
+"cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword i proveu-ho de nou."
 
+msgid "Incorrect username or password"
+msgstr "El sobrenom o la contrasenya no s?n correctes"
+
 msgid "MySpaceIM Error"
 msgstr "S'ha produ?t un error en el MySpaceIM"
 
@@ -6174,9 +6183,6 @@ msgstr "L'arxiu mestre est? desconfigur
 msgid "Master archive is misconfigured"
 msgstr "L'arxiu mestre est? desconfigurat"
 
-msgid "Incorrect username or password"
-msgstr "El sobrenom o la contrasenya no s?n correctes"
-
 msgid "Could not recognize the host of the username you entered"
 msgstr "No s'ha pogut recon?ixer l'ordinador del nom d'usuari que heu entrat"
 
@@ -6707,6 +6713,31 @@ msgstr ""
 "comen?ar amb una lletra i contenir nom?s lletres, nombres o espais, o nom?s "
 "nombres."
 
+#, c-format
+msgid "You may be disconnected shortly.  If so, check %s for updates."
+msgstr ""
+"Pot ser que es desconnecti d'aqu? a poc. Si aix? pass?s, comproveu si hi ha "
+"actualitzacions a %s."
+
+# FIXME: hash (josep)
+msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
+msgstr "No s'ha pogut obtenir un hash d'AIM d'entrada v?lid."
+
+#, c-format
+msgid "You may be disconnected shortly.  Check %s for updates."
+msgstr ""
+"Se us pot desconnectar d'aqu? a poc temps. Comproveu si hi ha "
+"actualitzacions a %s."
+
+msgid "Unable to get a valid login hash."
+msgstr "No s'ha pogut obtenir un hash d'entrada v?lid."
+
+msgid "Could Not Connect"
+msgstr "No s'ha pogut connectar"
+
+msgid "Received authorization"
+msgstr "S'ha rebut l'autoritzaci?"
+
 #. Unregistered username
 #. uid is not exist
 msgid "Invalid username."
@@ -6725,7 +6756,6 @@ msgstr ""
 "El servei de missatges instantanis d'AOL no est? disponible temporalment."
 
 #. username connecting too frequently
-#. IP address connecting too frequently
 msgid ""
 "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
 "and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
@@ -6738,12 +6768,15 @@ msgstr "La versi? del client que useu ? msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
 msgstr "La versi? del client que useu ?s massa antiga, actualitzeu-la a %s"
 
-msgid "Could Not Connect"
-msgstr "No s'ha pogut connectar"
+#. IP address connecting too frequently
+msgid ""
+"You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait a minute and "
+"try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
+msgstr ""
+"Heu estat connectant-vos i desconnectat-vos amb massa freq??ncia. Espereu un "
+"minut i intenteu-ho de nou. Si continueu intentant-ho, haureu d'esperar "
+"encara m?s temps."
 
-msgid "Received authorization"
-msgstr "S'ha rebut l'autoritzaci?"
-
 msgid "The SecurID key entered is invalid."
 msgstr "La clau SecurID que heu entrat no ?s v?lida."
 
@@ -6759,25 +6792,6 @@ msgstr "_D'acord"
 msgid "_OK"
 msgstr "_D'acord"
 
-#, c-format
-msgid "You may be disconnected shortly.  If so, check %s for updates."
-msgstr ""
-"Pot ser que es desconnecti d'aqu? a poc. Si aix? pass?s, comproveu si hi ha "
-"actualitzacions a %s."
-
-# FIXME: hash (josep)
-msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
-msgstr "No s'ha pogut obtenir un hash d'AIM d'entrada v?lid."
-
-#, c-format
-msgid "You may be disconnected shortly.  Check %s for updates."
-msgstr ""
-"Se us pot desconnectar d'aqu? a poc temps. Comproveu si hi ha "
-"actualitzacions a %s."
-
-msgid "Unable to get a valid login hash."
-msgstr "No s'ha pogut obtenir un hash d'entrada v?lid."
-
 msgid "Password sent"
 msgstr "S'ha enviat la contrasenya"
 
@@ -7282,6 +7296,7 @@ msgstr "Estableix informaci? d'usuari (
 msgid "Set User Info (web)..."
 msgstr "Estableix informaci? d'usuari (web)..."
 
+#. This only happens when connecting with the old-style BUCP login
 msgid "Change Password (web)"
 msgstr "Canvia la contrasenya (web)"
 
@@ -7311,6 +7326,9 @@ msgstr "Cerca un amic per la informaci?
 msgid "Search for Buddy by Information"
 msgstr "Cerca un amic per la informaci?"
 
+msgid "Use clientLogin"
+msgstr "Empra clientLogin"
+
 msgid ""
 "Always use AIM/ICQ proxy server for\n"
 "file transfers and direct IM (slower,\n"


More information about the Commits mailing list