pidgin: 3c2664b5: Updated Catalan (Valencian) translation ...

josep.puigdemont at gmail.com josep.puigdemont at gmail.com
Thu May 27 17:15:41 EDT 2010


-----------------------------------------------------------------
Revision: 3c2664b52b17b981457cd7611bfa2a43ed6a7477
Ancestor: 66a6d81deb1670f42ebd8740cc3c847d944b0668
Author: josep.puigdemont at gmail.com
Date: 2010-05-27T21:11:31
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/3c2664b52b17b981457cd7611bfa2a43ed6a7477

Modified files:
    po/ca at valencia.po

ChangeLog: 

Updated Catalan (Valencian) translation on behalf of Toni Hermoso.

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ca at valencia.po	33b60aeed8e88091c1611e26243f11c0db536206
+++ po/ca at valencia.po	86afffbfc09c28ccf675b917c7a5f4fc017f8fef
@@ -33,8 +33,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-05-17 23:18-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-05-04 23:17+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-27 09:57-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-25 21:51+0200\n"
 "Last-Translator: Josep Puigdemont i Casamaj? <josep.puigdemont at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome at softcatala.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -322,7 +322,8 @@ msgid "Removing this group will also rem
 "En suprimir este contacte, tamb? se suprimiran tots els amics que hi haja"
 
 msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
-msgstr "En suprimir este grup, tamb? se suprimiran tots els amics que hi haja"
+msgstr ""
+"En suprimir este grup, tamb? se suprimiran tots els amics que hi haja"
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
@@ -581,7 +582,8 @@ msgstr ""
 
 msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
 msgstr ""
-"Error de sintaxi: heu escrit un nombre d'arguments equivocat per a esta orde."
+"Error de sintaxi: heu escrit un nombre d'arguments equivocat per a esta "
+"orde."
 
 msgid "Your command failed for an unknown reason."
 msgstr "L'orde ha fallat per motius desconeguts."
@@ -641,7 +643,6 @@ msgstr "Conversa"
 msgid "Conversation"
 msgstr "Conversa"
 
-# FIXME ?
 msgid "Clear Scrollback"
 msgstr "Neteja la finestra"
 
@@ -754,8 +755,8 @@ msgstr ""
 "de les diferents classes de missatge en les finestres de conversa.<br>  "
 "&lt;classe&gt;: receive (rep), send (envia), highlight (ressalta), action "
 "(acci?), timestamp (marca de temps)<br>  &lt;primer pla/fons&gt;: black "
-"(negre), red (roig), green (verd), blue (blau), white (blanc), gray (gris), "
-"darkgray (gris fosc), magenta, cyan (cian), default (per defecte)"
+"(negre), red (roig), green (verd), blue (blau), white (blanc), gray "
+"(gris), darkgray (gris fosc), magenta, cyan (cian), default (per defecte)"
 "<br><br>EXEMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
 
 msgid "Unable to open file."
@@ -1058,7 +1059,6 @@ msgstr "Edita l'av?s per a l'amic"
 msgid "Edit Buddy Pounce"
 msgstr "Edita l'av?s per a l'amic"
 
-# FIXME
 msgid "Pounce Who"
 msgstr "Avisa dels Who"
 
@@ -1385,6 +1385,7 @@ msgstr "Estats al?ats"
 msgid "Saved Statuses"
 msgstr "Estats al?ats"
 
+#. title
 msgid "Title"
 msgstr "T?tol"
 
@@ -1510,7 +1511,6 @@ msgstr "Fes pip tamb?!"
 msgid "Beep too!"
 msgstr "Fes pip tamb?!"
 
-# FIXME
 msgid "Set URGENT for the terminal window."
 msgstr "Estableix URGENT per a la finestra del terminal."
 
@@ -1948,7 +1948,6 @@ msgstr "S'ha produ?t un error en crear 
 msgid "Thread creation failure: %s"
 msgstr "S'ha produ?t un error en crear un fil: %s"
 
-#. Data is assumed to be the destination bn
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Motiu desconegut"
 
@@ -2168,7 +2167,8 @@ msgstr ""
 "True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
 "terminal."
 msgstr ""
-"Cert si l'orde emprada per este tipus d'URL s'ha d'executar en un terminal."
+"Cert si l'orde emprada per este tipus d'URL s'ha d'executar en un "
+"terminal."
 
 msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
 msgstr "Si l'orde especificada ha de gestionar URL <<aim>>"
@@ -2721,8 +2721,8 @@ msgstr ""
 "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears below "
 "the username in the conversation window."
 msgstr ""
-"Afig una l?nia nova abans de cada missatge de manera que, en les finestres "
-"de conversa, els missatges apareixen sota el nom d'usuari."
+"Afig una l?nia nova abans de cada missatge de manera que, en les "
+"finestres de conversa, els missatges apareixen sota el nom d'usuari."
 
 msgid "Offline Message Emulation"
 msgstr "Emulaci? de missatge de fora de l?nia"
@@ -2767,7 +2767,6 @@ msgstr "Contrasenya d'un sol ?s"
 msgid "One Time Password"
 msgstr "Contrasenya d'un sol ?s"
 
-# FIXME ?
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -2791,7 +2790,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Vos permet for?ar que les contrasenyes siguen d'un sol ?s per a comptes dels "
 "quals no s'alcen les contrasenyes.\n"
-"Nota: per poder fer servir aix?, cal que no s'alce la contrasenya del compte."
+"Nota: per poder fer servir aix?, cal que no s'alce la contrasenya del "
+"compte."
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -2818,8 +2818,8 @@ msgstr ""
 "Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. "
 "This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!"
 msgstr ""
-"Fa que apareguen finestres de conversa aix? que altres usuaris vos comencen "
-"a enviar missatges. Funciona per a AIM, ICQ, XMPP, Sametime, i Yahoo!"
+"Fa que apareguen finestres de conversa aix? que altres usuaris vos comencen a "
+"enviar missatges. Funciona per a AIM, ICQ, XMPP, Sametime, i Yahoo!"
 
 msgid "You feel a disturbance in the force..."
 msgstr "Sentireu un certa pertorbaci? en la for?a..."
@@ -3223,6 +3223,9 @@ msgstr "UIN"
 msgstr "UIN"
 
 #. first name
+#. purple_notify_user_info_add_pair( info, _( "Hidden Number" ), profile->hidden ? _( "Yes" ) : _( "No" ) );
+#. optional information
+#. purple_notify_user_info_add_pair( info, _( "Title" ), profile->title );
 msgid "First Name"
 msgstr "Nom"
 
@@ -3652,8 +3655,8 @@ msgstr ""
 "must be a channel operator to do this."
 msgstr ""
 "devoice &lt;sobrenom1&gt; [sobrenom2] ...: treu l'estat de veu a alg?, "
-"prevenint que parlin al canal si este est? moderat (+m). Heu de ser operador "
-"del canal per poder fer aix?."
+"prevenint que parlin al canal si este est? moderat (+m). Heu de ser "
+"operador del canal per poder fer aix?."
 
 msgid ""
 "invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified "
@@ -3884,7 +3887,7 @@ msgstr ""
 "The server does support channel binding, but did not appear to advertise "
 "it. This indicates a likely MITM attack"
 msgstr ""
-"Aques servidor permet vincular canals, tot i que no ho havia anunciat. Aix? "
+"Este servidor permet vincular canals, tot i que no ho havia anunciat. Aix? "
 "podria ser indicatiu d'un atac inform?tic \"man-in-the-middle\""
 
 msgid "Server does not support channel binding"
@@ -3967,6 +3970,7 @@ msgstr "Codi postal"
 msgid "Postal Code"
 msgstr "Codi postal"
 
+#. purple_notify_user_info_add_pair( info, _( "Email" ), profile->email );
 msgid "Country"
 msgstr "Pa?s"
 
@@ -3981,8 +3985,6 @@ msgstr "Secci? de l'organitzaci?"
 msgid "Organization Unit"
 msgstr "Secci? de l'organitzaci?"
 
-#. title
-#. optional information
 msgid "Job Title"
 msgstr "T?tol de la faena"
 
@@ -3990,6 +3992,7 @@ msgstr "Rol"
 msgstr "Rol"
 
 #. birthday
+#. birthday (required)
 msgid "Birthday"
 msgstr "Data de naixement"
 
@@ -4849,7 +4852,7 @@ msgid "An error occurred on the in-band 
 msgstr "Error desconegut en la pres?ncia"
 
 msgid "An error occurred on the in-band bytestream transfer\n"
-msgstr "S'ha produit un error en el fluxe de transfer?ncia de dades en banda\n"
+msgstr "S'ha produ?t un error en el flux de transfer?ncia de dades en banda\n"
 
 msgid "Transfer was closed."
 msgstr "La transfer?ncia s'ha tancat."
@@ -4904,7 +4907,7 @@ msgid "Aroused"
 msgstr "Ansi?s"
 
 msgid "Aroused"
-msgstr ""
+msgstr "Animat"
 
 msgid "Ashamed"
 msgstr "Avergonyit"
@@ -4937,7 +4940,7 @@ msgid "Cranky"
 msgstr "Acontentat"
 
 msgid "Cranky"
-msgstr ""
+msgstr "Empipat"
 
 msgid "Crazy"
 msgstr "Boig"
@@ -5003,7 +5006,7 @@ msgid "Humbled"
 msgstr "Calent"
 
 msgid "Humbled"
-msgstr ""
+msgstr "Avergonyit"
 
 msgid "Humiliated"
 msgstr "Humiliat"
@@ -5018,7 +5021,7 @@ msgid "In awe"
 msgstr "Impressionat"
 
 msgid "In awe"
-msgstr ""
+msgstr "Reverent"
 
 msgid "In love"
 msgstr "Enamorat"
@@ -5051,7 +5054,7 @@ msgid "Moody"
 msgstr "Mal?vol"
 
 msgid "Moody"
-msgstr "Animat"
+msgstr "Llun?tic"
 
 msgid "Nervous"
 msgstr "Nervi?s"
@@ -5459,7 +5462,8 @@ msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
 "MSN servers are currently blocking the following regular expressions:<br/>%s"
-msgstr "Actualment, servidors MSN bloquen estes expressions regulars:<br/>%s"
+msgstr ""
+"Actualment, servidors MSN bloquen estes expressions regulars:<br/>%s"
 
 msgid "This account does not have email enabled."
 msgstr "Este compte no t? el correu habilitat."
@@ -5735,6 +5739,9 @@ msgstr "Mostra emoticones personalitzade
 msgid "Show custom smileys"
 msgstr "Mostra emoticones personalitzades"
 
+msgid "Allow direct connections"
+msgstr "Permet connexions directes"
+
 msgid "nudge: nudge a user to get their attention"
 msgstr "nudge: doneu un cop de colze a un usuari perqu? vos pare atenci?"
 
@@ -5975,7 +5982,11 @@ msgstr ""
 "Encara no s'ha pogut recuperar la informaci? del vostre perfil. Torneu-ho a "
 "intentar m?s tard."
 
+msgid "Your MXitId"
+msgstr "El vostre MXitID"
+
 #. pin
+#. pin (required)
 msgid "PIN"
 msgstr "PIN"
 
@@ -6051,7 +6062,7 @@ msgstr "Nom d'usuari de MXit"
 msgid "MXit Login Name"
 msgstr "Nom d'usuari de MXit"
 
-#. nick name
+#. nick name (required)
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Sobrenom"
 
@@ -6100,7 +6111,7 @@ msgstr "Codi de seguretat"
 msgid "Security Code"
 msgstr "Codi de seguretat"
 
-#. ask for input
+#. ask for input (required)
 msgid "Enter Security Code"
 msgstr "Introdu?u el codi de seguretat"
 
@@ -6126,7 +6137,11 @@ msgstr "Missatge d'estat"
 msgid "Status Message"
 msgstr "Missatge d'estat"
 
+msgid "Rejection Message"
+msgstr "Missatge de rebuig"
+
 # Segons la viquip?dia
+#. hidden number
 msgid "Hidden Number"
 msgstr "Nombre ocult"
 
@@ -6414,8 +6429,8 @@ msgstr ""
 
 msgid "No suitable MySpaceIM account could be found to open this myim URL."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar cap compte adequat a MySpaceIM per poder obrir este URL "
-"myim."
+"No s'ha pogut trobar cap compte adequat a MySpaceIM per poder obrir este "
+"URL myim."
 
 msgid "Enable the proper MySpaceIM account and try again."
 msgstr "Habiliteu el compte MySpaceIM adequat i proveu-ho de nou."
@@ -6709,7 +6724,8 @@ msgstr ""
 "This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
 "time"
 msgstr ""
-"Esta versi? d'avaluaci? no permet que entren m?s de deu usuaris a la vegada"
+"Esta versi? d'avaluaci? no permet que entren m?s de deu usuaris a la "
+"vegada"
 
 msgid "The user is either offline or you are blocked"
 msgstr "L'usuari est? fora de l?nia o b? esteu blocat"
@@ -6725,8 +6741,8 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut enviar el missatge. No s'han pogut obtindre detalls de "
-"l'usuari (%s)."
+"No s'ha pogut enviar el missatge. No s'han pogut obtindre detalls de l'usuari "
+"(%s)."
 
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
@@ -6932,6 +6948,63 @@ msgstr "El nom de sala de xat no ?s v?
 msgid "Invalid chat room name"
 msgstr "El nom de sala de xat no ?s v?lid"
 
+msgid "Invalid error"
+msgstr "Error inv?lid"
+
+msgid "Cannot receive IM due to parental controls"
+msgstr "Els controls parentals no permeten que es puga rebre MI"
+
+msgid "Cannot send SMS without accepting terms"
+msgstr "No es poden enviar SMS si no s'accepten els termes"
+
+msgid "Cannot send SMS"
+msgstr "No s'ha pogut enviar l'SMS"
+
+#. SMS_WITHOUT_DISCLAIMER is weird
+msgid "Cannot send SMS to this country"
+msgstr "No es poden enviar SMS a este pa?s"
+
+#. Undocumented
+msgid "Cannot send SMS to unknown country"
+msgstr "No es poden enviar SMS a un pa?s desconegut"
+
+msgid "Bot accounts cannot initiate IMs"
+msgstr "Els robots no poden iniciar MI"
+
+msgid "Bot account cannot IM this user"
+msgstr "Este robot no pot fer MI amb este usuari"
+
+msgid "Bot account reached IM limit"
+msgstr "Este robot ha superat el l?mit de MI"
+
+msgid "Bot account reached daily IM limit"
+msgstr "Este robot ha superat el l?mit de MI diari"
+
+msgid "Bot account reached monthly IM limit"
+msgstr "Este robot ha superat el l?mit de MI mensual"
+
+msgid "Unable to receive offline messages"
+msgstr "No s'han pogut rebre els missatges fora de l?nia"
+
+msgid "Offline message store full"
+msgstr "El dip?sit per a missatge de fora de l?nia ?s ple"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to send message: %s (%s)"
+msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge: %s (%s)"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to send message: %s"
+msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to send message to %s: %s (%s)"
+msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge a %s: %s (%s)"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to send message to %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge a %s: %s"
+
 msgid "Thinking"
 msgstr "Pensant"
 
@@ -7076,8 +7149,8 @@ msgstr ""
 "%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over Direct "
 "IM. Try using file transfer instead.\n"
 msgstr ""
-"%s vos ha intentat enviar un fitxer %s, per? ara mateix nom?s permetem "
-"enviar fitxers de fins a %s a trav?s de MI directa. Proveu-ho fent servir la "
+"%s vos ha intentat enviar un fitxer %s, per? ara mateix nom?s permetem enviar "
+"fitxers de fins a %s a trav?s de MI directa. Proveu-ho fent servir la "
 "transfer?ncia de fitxers.\n"
 
 # FIXME
@@ -7085,116 +7158,6 @@ msgstr "El fitxer %s ?s %s, que ?s m?
 msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
 msgstr "El fitxer %s ?s %s, que ?s m?s gran que la mida m?xima de %s."
 
-msgid "Invalid error"
-msgstr "Error inv?lid"
-
-msgid "Invalid SNAC"
-msgstr "SNAC inv?lid"
-
-msgid "Rate to host"
-msgstr "Velocitat cap a l'ordinador"
-
-msgid "Rate to client"
-msgstr "Velocitat cap al client"
-
-msgid "Service unavailable"
-msgstr "Servei no disponible"
-
-msgid "Service not defined"
-msgstr "Servei no definit"
-
-msgid "Obsolete SNAC"
-msgstr "SNAC obsolet"
-
-msgid "Not supported by host"
-msgstr "El servidor no ho permet"
-
-msgid "Not supported by client"
-msgstr "El client no ho permet"
-
-msgid "Refused by client"
-msgstr "Rebutjat pel client"
-
-msgid "Reply too big"
-msgstr "Resposta massa gran"
-
-msgid "Responses lost"
-msgstr "S'han perdut respostes"
-
-msgid "Request denied"
-msgstr "Petici? denegada"
-
-msgid "Busted SNAC payload"
-msgstr "C?rrega SNAC malmesa"
-
-msgid "Insufficient rights"
-msgstr "Drets insuficients"
-
-msgid "In local permit/deny"
-msgstr "En la llista de perm?s/denegat local"
-
-msgid "Warning level too high (sender)"
-msgstr "Nivell d'av?s massa alt (remitent)"
-
-msgid "Warning level too high (receiver)"
-msgstr "Nivell d'av?s massa alt (receptor)"
-
-msgid "User temporarily unavailable"
-msgstr "Usuari no disponible temporalment"
-
-msgid "No match"
-msgstr "Cap coincid?ncia"
-
-msgid "List overflow"
-msgstr "Sobreeiximent de la llista"
-
-msgid "Request ambiguous"
-msgstr "Petici? ambigua"
-
-msgid "Queue full"
-msgstr "Cua plena"
-
-msgid "Not while on AOL"
-msgstr "No es pot fer mentre estiga a AOL"
-
-msgid "Cannot receive IM due to parental controls"
-msgstr "Els controls parentals no permeten que es puga rebre MI"
-
-msgid "Cannot send SMS without accepting terms"
-msgstr "No es poden enviar SMS si no s'accepten els termes"
-
-msgid "Cannot send SMS"
-msgstr "No s'ha pogut enviar l'SMS"
-
-#. SMS_WITHOUT_DISCLAIMER is weird
-msgid "Cannot send SMS to this country"
-msgstr "No es poden enviar SMS a este pa?s"
-
-#. Undocumented
-msgid "Cannot send SMS to unknown country"
-msgstr "No es poden enviar SMS a un pa?s desconegut"
-
-msgid "Bot accounts cannot initiate IMs"
-msgstr "Els robots no poden iniciar MI"
-
-msgid "Bot account cannot IM this user"
-msgstr "Este robot no pot fer MI amb este usuari"
-
-msgid "Bot account reached IM limit"
-msgstr "Este robot ha superat el l?mit de MI"
-
-msgid "Bot account reached daily IM limit"
-msgstr "Este robot ha superat el l?mit de MI diari"
-
-msgid "Bot account reached monthly IM limit"
-msgstr "Este robot ha superat el l?mit de MI mensual"
-
-msgid "Unable to receive offline messages"
-msgstr "No s'han pogut rebre els missatges fora de l?nia"
-
-msgid "Offline message store full"
-msgstr "El dip?sit per a missatge de fora de l?nia ?s ple"
-
 msgid ""
 "(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking with "
 "is probably using a different encoding than expected. If you know what "
@@ -7211,8 +7174,9 @@ msgstr ""
 "(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
 "different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
 msgstr ""
-"(S'ha produ?t un error en rebre este missatge. ?s molt possible que %s empri "
-"una codificaci? diferent a la vostra, o que %s tinga un client defectu?s)"
+"(S'ha produ?t un error en rebre este missatge. ?s molt possible que %s "
+"empri una codificaci? diferent a la vostra, o que %s tinga un client "
+"defectu?s)"
 
 #. Label
 msgid "Buddy Icon"
@@ -7347,9 +7311,9 @@ msgstr ""
 "a valid email address, or start with a letter and contain only letters, "
 "numbers and spaces, or contain only numbers."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut entrar com a %s perqu? este nom d'usuari no ?s v?lid. Els noms "
-"d'usuari han de ser adreces de correu v?lides, o comen?ar amb una lletra i "
-"contindre nom?s lletres, nombres o espais, o nom?s nombres."
+"No s'ha pogut entrar com a %s perqu? este nom d'usuari no ?s v?lid. Els "
+"noms d'usuari han de ser adreces de correu v?lides, o comen?ar amb una "
+"lletra i contindre nom?s lletres, nombres o espais, o nom?s nombres."
 
 #, c-format
 msgid "You may be disconnected shortly. If so, check %s for updates."
@@ -7545,28 +7509,9 @@ msgstr[1] "Heu perdut %hu missatges de %
 msgstr[1] "Heu perdut %hu missatges de %s per motius desconeguts."
 
 #, c-format
-msgid "Unable to send message: %s (%s)"
-msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge: %s (%s)"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to send message: %s"
-msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to send message to %s: %s (%s)"
-msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge a %s: %s (%s)"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to send message to %s: %s"
-msgstr "No s'ha pogut enviar el missatge a %s: %s"
-
-#, c-format
 msgid "User information not available: %s"
 msgstr "La informaci? de l'usuari no est? disponible: %s"
 
-msgid "Unknown reason."
-msgstr "Motiu desconegut."
-
 msgid "Online Since"
 msgstr "En l?nia des de"
 
@@ -7903,8 +7848,8 @@ msgstr ""
 "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
 "them and selecting \"Re-request Authorization.\""
 msgstr ""
-"Podeu tornar a demanar l'autoritzaci? d'estos amics fent-hi clic a sobre amb "
-"el bot? dret del ratol?, i seleccionant <<Torna a demanar l'autoritzaci?>>."
+"Podeu tornar a demanar l'autoritzaci? d'estos amics fent-hi clic a sobre "
+"amb el bot? dret del ratol?, i seleccionant <<Torna a demanar l'autoritzaci?>>."
 
 msgid "Find Buddy by Email"
 msgstr "Troba un amic per l'adre?a de correu"
@@ -8368,8 +8313,7 @@ msgid "<b>Joining Qun %u is approved by 
 
 #, c-format
 msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-msgstr ""
-"<b>L'administrador %2$u vos ha perm?s unir-vos al Qun %1$u per %3$s</b>"
+msgstr "<b>L'administrador %2$u vos ha perm?s unir-vos al Qun %1$u per %3$s</b>"
 
 #, c-format
 msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
@@ -8499,8 +8443,7 @@ msgstr "<p><i>I tothom que ho ha fet pos
 msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
 msgstr "<p><i>I tothom que ho ha fet possible...<i><br>\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
+msgid "<i>Feel free to join vos!</i> :)"
 msgstr "<i>No dubteu a col?laborar amb nosaltres!</i> :)"
 
 #, c-format
@@ -8836,8 +8779,8 @@ msgstr ""
 "\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
 "this user to."
 msgstr ""
-"Seleccioneu a quina confer?ncia, de les d'ac? sota, voleu convidar l'usuari %"
-"s. Seleccioneu <<Crea una nova confer?ncia>> si voleu crear-ne una de nova on "
+"Seleccioneu a quina confer?ncia, de les d'ac? sota, voleu convidar l'usuari "
+"%s. Seleccioneu <<Crea una nova confer?ncia>> si voleu crear-ne una de nova on "
 "convidar-hi l'usuari."
 
 msgid "Invite to Conference"
@@ -9820,7 +9763,8 @@ msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;passwor
 msgstr "topic [&lt;tema nou&gt;]: mostra o canvia el tema"
 
 msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;password&gt;]: Join a chat on this network"
-msgstr "join &lt;canal&gt; [&lt;contrasenya&gt;]: entra en un xat d'esta xarxa"
+msgstr ""
+"join &lt;canal&gt; [&lt;contrasenya&gt;]: entra en un xat d'esta xarxa"
 
 msgid "list: List channels on this network"
 msgstr "list: llista els canals en esta xarxa"
@@ -9949,8 +9893,9 @@ msgstr "HMAC"
 msgid "HMAC"
 msgstr "HMAC"
 
+# FIXME: Calc de la versi? castellana
 msgid "Use Perfect Forward Secrecy"
-msgstr ""
+msgstr "Empra <<confidencialitat directa perfecta>>"
 
 msgid "Public key authentication"
 msgstr "Autenticaci? per clau p?blica"
@@ -9959,7 +9904,7 @@ msgid "Block messages to whiteboard"
 msgstr "Bloca la MI sense intercanvi de claus"
 
 msgid "Block messages to whiteboard"
-msgstr "Bloca els misstges a la pissarra"
+msgstr "Bloca els missatges a la pissarra"
 
 msgid "Automatically open whiteboard"
 msgstr "Obri la pissarra autom?ticament"
@@ -10213,7 +10158,7 @@ msgid "Use account proxy for SSL connect
 msgstr "Bloca invitacions a confer?ncies i sales de xat"
 
 msgid "Use account proxy for SSL connections"
-msgstr "Empra un compte per al servidor intermedi?ri per a connexions SSL"
+msgstr "Empra un compte per al servidor intermediari per a connexions SSL"
 
 msgid "Chat room list URL"
 msgstr "URL de la llista de sales de xat"
@@ -10237,8 +10182,8 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "%s has sent you a webcam invite, which is not yet supported."
 msgstr ""
-"%s vos ha enviat una invitaci? a la seua c?mera web, per? aix? encara no "
-"est? implementat."
+"%s vos ha enviat una invitaci? a la seua c?mera web, per? aix? encara no est? "
+"implementat."
 
 msgid "Your SMS was not delivered"
 msgstr "No s'ha enviat l'SMS"
@@ -10255,15 +10200,14 @@ msgstr ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
 "following reason: %s."
 msgstr ""
-"%s vos ha denegat (retroactivament) la petici? d'afegir-lo a la vostra "
-"llista pel seg?ent motiu:\n"
+"%s vos ha denegat (retroactivament) la petici? d'afegir-lo a la vostra llista "
+"pel seg?ent motiu:\n"
 "%s"
 
 #, c-format
 msgid "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list."
 msgstr ""
-"%s vos ha denegat (retroactivament) la petici? d'afegir-lo a la vostra "
-"llista."
+"%s vos ha denegat (retroactivament) la petici? d'afegir-lo a la vostra llista."
 
 msgid "Add buddy rejected"
 msgstr "S'ha rebutjat afegir l'amic"
@@ -10492,7 +10436,8 @@ msgstr ""
 "If you wish to view this profile, you will need to visit this link in your "
 "web browser:"
 msgstr ""
-"Si voleu veure este perfil, haureu de visitar este enlla? amb el navegador:"
+"Si voleu veure este perfil, haureu de visitar este enlla? amb el "
+"navegador:"
 
 msgid "Yahoo! ID"
 msgstr "ID de Yahoo!"
@@ -10534,9 +10479,9 @@ msgstr ""
 "does not exist; however, Yahoo! sometimes does fail to find a user's "
 "profile. If you know that the user exists, please try again later."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut obtindre el perfil de l'usuari. El m?s segur ?s que l'usuari "
-"no existisca, tot i que a vegades Yahoo! no pot trobar els perfils d'usuari. "
-"Si sabeu del cert que l'usuari existeix, torneu-ho a intentar m?s tard."
+"No s'ha pogut obtindre el perfil de l'usuari. El m?s segur ?s que l'usuari no "
+"existisca, tot i que a vegades Yahoo! no pot trobar els perfils d'usuari. Si "
+"sabeu del cert que l'usuari existeix, torneu-ho a intentar m?s tard."
 
 msgid "The user's profile is empty."
 msgstr "El perfil d'usuari est? buit."
@@ -10564,8 +10509,8 @@ msgstr ""
 "Unknown error. You may need to logout and wait five minutes before being "
 "able to rejoin a chatroom"
 msgstr ""
-"S'ha produ?t un error desconegut. Potser caldr? que eixiu i espereu uns cinc "
-"minuts abans d'intentar tornar a entrar a la sala de xat"
+"S'ha produ?t un error desconegut. Potser caldr? que eixiu i espereu uns "
+"cinc minuts abans d'intentar tornar a entrar a la sala de xat"
 
 #, c-format
 msgid "You are now chatting in %s."
@@ -10645,11 +10590,13 @@ msgstr ""
 
 msgid "inst &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
 msgstr ""
-"inst &lt;inst?ncia&gt;: especifica la inst?ncia a fer servir en esta classe"
+"inst &lt;inst?ncia&gt;: especifica la inst?ncia a fer servir en esta "
+"classe"
 
 msgid "topic &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
 msgstr ""
-"topic &lt;inst?ncia&gt;: especifica la inst?ncia a fer servir en esta classe"
+"topic &lt;inst?ncia&gt;: especifica la inst?ncia a fer servir en esta "
+"classe"
 
 msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Join a new chat"
 msgstr ""
@@ -11135,8 +11082,8 @@ msgstr ""
 "voleu que el %s es connecte amb m?s comptes de missatgeria instant?nia (MI), "
 "torneu a pr?mer <b>Afig</b> fins a configurar-los tots.\n"
 "\n"
-"Podeu tornar a esta finestra per afegir, editar o suprimir comptes, a partir "
-"del men? <b>Comptes->Gestiona els comptes</b> a finestra de la llista "
+"Podeu tornar a esta finestra per afegir, editar o suprimir comptes, a "
+"partir del men? <b>Comptes->Gestiona els comptes</b> a finestra de la llista "
 "d'amics."
 
 #. Buddy List
@@ -11272,8 +11219,8 @@ msgstr ""
 "choosing 'Expand' from the contact's context menu"
 msgstr ""
 "En fusionar estos contactes fareu que compartisquen una mateixa entrada en "
-"la llista d'amics i en la finestra de conversa. M?s avant els podreu separar "
-"amb l'opci? 'Expandeix' del men? contextual del contacte."
+"la llista d'amics i en la finestra de conversa. M?s avant els podreu "
+"separar amb l'opci? 'Expandeix' del men? contextual del contacte."
 
 msgid "Please update the necessary fields."
 msgstr "Actualitzeu els camps necessaris."
@@ -12180,9 +12127,8 @@ msgstr "?rab"
 msgid "Arabic"
 msgstr "?rab"
 
-#, fuzzy
 msgid "Assamese"
-msgstr "Avergonyit"
+msgstr "Assam?s"
 
 msgid "Belarusian Latin"
 msgstr "Bielor?s (llat?)"
@@ -12311,9 +12257,8 @@ msgstr "Macedoni"
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Macedoni"
 
-#, fuzzy
 msgid "Malayalam"
-msgstr "Malai"
+msgstr "Malai?lam"
 
 msgid "Mongolian"
 msgstr "Mongol"
@@ -12466,11 +12411,11 @@ msgstr ""
 "<br/>"
 msgstr ""
 "<font size=\"4\"><b>Ajuda d'altres usuaris del Pidgin</b>:</font> <a href="
-"\"mailto:support at pidgin.im\">support at pidgin.im</a><br/>Esta ?s una llista de "
-"correu <b>p?blica</b>. (<a href=\"http://pidgin.im/pipermail/support/"
+"\"mailto:support at pidgin.im\">support at pidgin.im</a><br/>Esta ?s una llista "
+"de correu <b>p?blica</b>. (<a href=\"http://pidgin.im/pipermail/support/"
 "\">arxiu</a>)<br/>No vos podem ajudar amb connectors d'altres prove?dors.<br/"
-">En esta llista s'hi empra principalment l'<b>angl?s</b>. Podeu escriure-hi "
-"en un altre idioma, per? ?s possible que les respostes no siguen de gaire "
+">En esta llista s'hi empra principalment l'<b>angl?s</b>. Podeu escriure-"
+"hi en un altre idioma, per? ?s possible que les respostes no siguen de gaire "
 "ajuda.<br/>"
 
 #, c-format
@@ -12872,8 +12817,8 @@ msgstr ""
 "This smiley is disabled because a custom smiley exists for this shortcut:\n"
 " %s"
 msgstr ""
-"Esta emoticona est? inhabilitada perqu? hi ha una emoticona personalitzada "
-"per esta drecera:\n"
+"Esta emoticona est? inhabilitada perqu? hi ha una emoticona "
+"personalitzada per esta drecera:\n"
 " %s"
 
 msgid "Smile!"
@@ -13055,7 +13000,6 @@ msgstr "mostra esta ajuda i ix"
 msgid "display this help and exit"
 msgstr "mostra esta ajuda i ix"
 
-# FIXME: entrades/registres?
 msgid "allow multiple instances"
 msgstr "permet diverses inst?ncies"
 
@@ -13112,7 +13056,8 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "Exiting because another libpurple client is already running.\n"
 msgstr ""
-"Ara s'eixir? at?s que ja hi ha un altre client del libpurple executant-se.\n"
+"Ara s'eixir? at?s que ja hi ha un altre client del libpurple executant-"
+"se.\n"
 
 msgid "/_Media"
 msgstr "/_Medi"
@@ -13233,7 +13178,6 @@ msgstr "Modifica l'av?s per a l'amic"
 msgid "Modify Buddy Pounce"
 msgstr "Modifica l'av?s per a l'amic"
 
-# FIXME
 #. Create the "Pounce on Whom" frame.
 msgid "Pounce on Whom"
 msgstr "Avisa dels Whom"
@@ -13643,7 +13587,7 @@ msgid "Use remote _DNS with SOCKS4 proxi
 #. This is a global option that affects SOCKS4 usage even with
 #. * account-specific proxy settings
 msgid "Use remote _DNS with SOCKS4 proxies"
-msgstr "Empra _DNS remot amb servidors intermedi?ris SOCKS4"
+msgstr "Empra _DNS remot amb servidors intermediaris SOCKS4"
 
 msgid "Proxy t_ype:"
 msgstr "_Tipus de servidor intermediari:"
@@ -13984,8 +13928,8 @@ msgstr ""
 "You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or "
 "use it as the buddy icon for this user."
 msgstr ""
-"Podeu enviar esta imatge com una transfer?ncia de fitxer, incrustar-la en el "
-"missatge, o emprar-la com a icona d'amic per a este usuari."
+"Podeu enviar esta imatge com una transfer?ncia de fitxer, incrustar-la en "
+"el missatge, o emprar-la com a icona d'amic per a este usuari."
 
 msgid "Set as buddy icon"
 msgstr "Estableix com a icona de l'amic"
@@ -14003,15 +13947,15 @@ msgstr ""
 "You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for "
 "this user."
 msgstr ""
-"Podeu enviar esta imatge com una transfer?ncia de fitxer, o emprar-la com a "
-"icona d'amic per a este usuari."
+"Podeu enviar esta imatge com una transfer?ncia de fitxer, o emprar-la com "
+"a icona d'amic per a este usuari."
 
 msgid ""
 "You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for "
 "this user"
 msgstr ""
-"Podeu incrustar esta imatge en el missatge o utilitzar-la com a icona per a "
-"este usuari."
+"Podeu incrustar esta imatge en el missatge o utilitzar-la com a icona per "
+"a este usuari."
 
 #. I don't know if we really want to do anything here. Most of
 #. * the desktop item types are crap like "MIME Type" (I have no
@@ -15208,8 +15152,7 @@ msgstr ""
 
 msgid "Remove Buddy List window transparency on focus"
 msgstr ""
-"Treu la transpar?ncia de la finestra de la llista d'amics en obtindre el "
-"focus"
+"Treu la transpar?ncia de la finestra de la llista d'amics en obtindre el focus"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -15233,8 +15176,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "* Note: This plugin requires Win2000 or greater."
 msgstr ""
-"Este connector habilita la transpar?ncia variables en finestres de conversa, "
-"i la llista d'amics.\n"
+"Este connector habilita la transpar?ncia variables en finestres de "
+"conversa, i la llista d'amics.\n"
 "\n"
 "* Nota: este connector requereix Windows 2000 o superior."
 
@@ -15301,125 +15244,224 @@ msgstr "Este connector ?s ?til per a d
 msgid "This plugin is useful for debugging XMPP servers or clients."
 msgstr "Este connector ?s ?til per a depurar servidors o clients XMPP."
 
+#. $(^Name) is the current Version name (e.g. Pidgin 2.7.0). $_CLICK will become a translated version of "Click Next to continue."
 msgid ""
 "$(^Name) is released under the GNU General Public License (GPL). The license "
 "is provided here for information purposes only. $_CLICK"
 msgstr ""
+"$(^Name) ?s distribu?t sota llic?ncia GPL. Podeu consultar la llic?ncia, "
+"nom?s per proposits informatius, ac?. $_CLICK"
 
+#. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "A multi-platform GUI toolkit, used by Pidgin"
-msgstr ""
+msgstr "Una eina IGU multiplataforma, utilitzada per Pidgin"
 
 msgid ""
 "An instance of Pidgin is currently running. Please exit Pidgin and try "
 "again."
 msgstr ""
+"Hi ha una inst?ncia del Pidgin executant-se. Ix del Pidgin i torna a "
+"intentar-ho."
 
+#. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "Core Pidgin files and dlls"
-msgstr ""
+msgstr "Fitxers i dlls del nucli de Pidgin"
 
+#. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "Create a Start Menu entry for Pidgin"
-msgstr ""
+msgstr "Crear una entrada Pidgin al Menu Inici"
 
+#. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "Create a shortcut to Pidgin on the Desktop"
-msgstr ""
+msgstr "Afegir un enlla? directe al Pidgin a l'Escriptori"
 
+#. Installer Subsection Text
 msgid "Debug Symbols (for reporting crashes)"
-msgstr ""
+msgstr "S?mbols de depuraci? (per informar d'errades)"
 
-#, fuzzy
+#. Installer Subsection Text
 msgid "Desktop"
-msgstr "Valor predeterminat de l'escriptori"
+msgstr "Escriptori"
 
+#. $R2 will display the URL that the GTK+ Runtime failed to download from
 msgid ""
 "Error Downloading the GTK+ Runtime ($R2).$\\rThis is required for Pidgin to "
 "function; if retrying fails, you may need to use the 'Offline Installer' "
 "from http://pidgin.im/download/windows/ ."
 msgstr ""
+"S'ha produ?t un error en baixar l'entorn d'execuci? GTK+ ($R2).$\\rEl Pidgin "
+"requereix este entorn per a poder-s'executar. Si ho torneu a provar i no "
+"funciona, haureu de fer servir l'instal?lador <<fora de l?nia>> de http://"
+"pidgin.im/download/windows/ ."
 
+#. $R2 will display the URL that the Debug Symbols failed to download from
 msgid ""
 "Error Installing Debug Symbols ($R2).$\\rIf retrying fails, you may need to "
 "use the 'Offline Installer' from http://pidgin.im/download/windows/ ."
 msgstr ""
+"S'ha produ?t un error en instal?lar els s?mbols de depuraci? ($R2).$\\rSi "
+"falla en reintentar-ho, haureu de fer servir l'instal?lador <<fora de l?nia>> "
+"de http://pidgin.im/download/windows/ ."
 
+#. $R3 will display the URL that the Dictionary failed to download from
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Error Installing Spellchecking ($R3).$\\rIf retrying fails, manual "
 "installation instructions are at: http://developer.pidgin.im/wiki/Installing%"
 "20Pidgin#manual_win32_spellcheck_installation"
 msgstr ""
+"S'ha produ?t un error en instal?lar el corrector ortogr?fic ($R3).$\\rSi "
+"falla en reintentar-ho, podeu seguir les instruccions d'instal?laci? manual "
+"d'ac?: http://developer.pidgin.im/wiki/Installing%"
+"20Pidgin#manual_win32_spellcheck_installation"
 
-#, fuzzy
+#. Installer Subsection Text
 msgid "GTK+ Runtime (required if not present)"
-msgstr "Versi? del m?dul d'execuci? de GTK+"
+msgstr "Entorn d'Execuci? GTK+ (necessari si no est? instal?lat)"
 
-#, fuzzy
+#. Installer Subsection Text
 msgid "Localizations"
-msgstr "Ubicaci?"
+msgstr "Localitzacions"
 
-#. License Page
-#, fuzzy
+#. "Next >" appears on a button on the License Page of the Installer
 msgid "Next >"
-msgstr "Text"
+msgstr "Seg?ent >"
 
-#. Components Page
-#, fuzzy
+#. Installer Subsection Text
 msgid "Pidgin Instant Messaging Client (required)"
-msgstr "Missatger d'Internet Pidgin"
+msgstr "Client Pidgin de Missatgeria Instant?nia (necessari)"
 
-#. GTK+ Section Prompts
 msgid ""
 "Pidgin requires a compatible GTK+ Runtime (which doesn't appear to be "
 "already present).$\\rAre you sure you want to skip installing the GTK+ "
 "Runtime?"
 msgstr ""
+"El Pidgin requereix un entorn d'execuci? GTK+ compatible (que no pareix que "
+"tingueu instal?lat).$\\rEsteu segur que en voleu ometre la instal?laci??"
 
-#, fuzzy
+#. Installer Subsection Text
 msgid "Shortcuts"
-msgstr "Drecera"
+msgstr "Enlla?os directes"
 
+#. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "Shortcuts for starting Pidgin"
-msgstr ""
+msgstr "Enlla?os directes per iniciar el Pidgin"
 
-#. Spellcheck Section Prompts
+#. Installer Subsection Text
 msgid "Spellchecking Support"
-msgstr ""
+msgstr "Suport a la Verificaci? de l'Ortografia "
 
-#, fuzzy
+#. Installer Subsection Text
 msgid "Start Menu"
-msgstr "Inicialitzaci?"
+msgstr "Menu Inici"
 
+#. Installer Subsection Detailed Description
 msgid ""
 "Support for Spellchecking. (Internet connection required for installation)"
 msgstr ""
+"Suport per a Verificaci? de l'Ortografia. (?s necesaria connexi? a internet "
+"per dur a terme la instal.laci?)"
 
-#, fuzzy
 msgid "The installer is already running."
-msgstr "Ja hi ha alg? amb el sobrenom <<%s>>."
+msgstr "L'instal.lador encara est? executant-se."
 
-#. Uninstall Section Prompts
 msgid ""
 "The uninstaller could not find registry entries for Pidgin.$\\rIt is likely "
 "that another user installed this application."
 msgstr ""
+"L'instal.lador podria no trobar les entrades del registre de Pidgin.$"
+"\\rProbablement un altre usuari ha instal.lat esta aplicaci?."
 
-#. URL Handler section
-#, fuzzy
+#. Installer Subsection Text
 msgid "URI Handlers"
-msgstr "Gestor d'URL myim"
+msgstr "Gestors d'URI"
 
-#. Pidgin Section Prompts and Texts
 msgid ""
 "Unable to uninstall the currently installed version of Pidgin. The new "
 "version will be installed without removing the currently installed version."
 msgstr ""
+"No s'ha pogut desinstal?lar la versi? actual del Pidgin. La nova versi? "
+"s'instal?lar? sense suprimir-ne la que hi ha actualment instal?lada."
 
-#. Installer Finish Page
+#. Text displayed on Installer Finish Page
 msgid "Visit the Pidgin Web Page"
-msgstr ""
+msgstr "Visita la p?gina web de Pidgin per Windows"
 
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
-msgstr ""
+msgstr "No tens perm?s per desinstal.lar esta aplicaci?."
 
+#~ msgid "Invalid SNAC"
+#~ msgstr "SNAC inv?lid"
+
+#~ msgid "Rate to host"
+#~ msgstr "Velocitat cap a l'ordinador"
+
+#~ msgid "Rate to client"
+#~ msgstr "Velocitat cap al client"
+
+#~ msgid "Service unavailable"
+#~ msgstr "Servei no disponible"
+
+#~ msgid "Service not defined"
+#~ msgstr "Servei no definit"
+
+#~ msgid "Obsolete SNAC"
+#~ msgstr "SNAC obsolet"
+
+#~ msgid "Not supported by host"
+#~ msgstr "El servidor no ho permet"
+
+#~ msgid "Not supported by client"
+#~ msgstr "El client no ho permet"
+
+#~ msgid "Refused by client"
+#~ msgstr "Rebutjat pel client"
+
+#~ msgid "Reply too big"
+#~ msgstr "Resposta massa gran"
+
+#~ msgid "Responses lost"
+#~ msgstr "S'han perdut respostes"
+
+#~ msgid "Request denied"
+#~ msgstr "Petici? denegada"
+
+#~ msgid "Busted SNAC payload"
+#~ msgstr "C?rrega SNAC malmesa"
+
+#~ msgid "Insufficient rights"
+#~ msgstr "Drets insuficients"
+
+#~ msgid "In local permit/deny"
+#~ msgstr "En la llista de perm?s/denegat local"
+
+#~ msgid "Warning level too high (sender)"
+#~ msgstr "Nivell d'av?s massa alt (remitent)"
+
+#~ msgid "Warning level too high (receiver)"
+#~ msgstr "Nivell d'av?s massa alt (receptor)"
+
+#~ msgid "User temporarily unavailable"
+#~ msgstr "Usuari no disponible temporalment"
+
+#~ msgid "No match"
+#~ msgstr "Cap coincid?ncia"
+
+#~ msgid "List overflow"
+#~ msgstr "Sobreeiximent de la llista"
+
+#~ msgid "Request ambiguous"
+#~ msgstr "Petici? ambigua"
+
+#~ msgid "Queue full"
+#~ msgstr "Cua plena"
+
+#~ msgid "Not while on AOL"
+#~ msgstr "No es pot fer mentre estigui a AOL"
+
+#~ msgid "Unknown reason."
+#~ msgstr "Motiu desconegut."
+
 #~ msgid "Current Mood"
 #~ msgstr "Estat d'?nim actual"
 
@@ -15430,7 +15472,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Canvieu el vostre estat d'?nim"
 
 #~ msgid "How do you feel right now?"
-#~ msgstr "Com vos trobeu ara mateix?"
+#~ msgstr "Com us trobeu ara mateix?"
 
 #~ msgid "Change Mood..."
 #~ msgstr "Canvia l'estat d'?nim..."


More information about the Commits mailing list