pidgin: 6f879669: Catalan translation updated.

josep.puigdemont at gmail.com josep.puigdemont at gmail.com
Sat Nov 20 04:25:42 EST 2010


----------------------------------------------------------------------
Revision: 6f879669a6513a5c40335bbaefe842389a92b39e
Parent:   cd236baf6d00f3e1561a40974ce1828b793ea187
Author:   josep.puigdemont at gmail.com
Date:     11/20/10 04:21:29
Branch:   im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/6f879669a6513a5c40335bbaefe842389a92b39e

Changelog: 

Catalan translation updated.

Changes against parent cd236baf6d00f3e1561a40974ce1828b793ea187

  patched  po/ca.po

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ca.po	c045b391fadbdd80566188a6adf40d5d1ab80654
+++ po/ca.po	3e09fc1ecd7a3a562a242f83e55b74838b0c295f
@@ -33,8 +33,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-21 00:11-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-01 08:46+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 09:55+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-20 10:19+0100\n"
 "Last-Translator: Josep Puigdemont i Casamaj? <josep.puigdemont at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome at softcatala.net>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -1727,13 +1727,12 @@ msgstr ""
 "El certificat encara no ?s v?lid. Comproveu que la data i l'hora de "
 "l'ordinador siguin correctes."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The certificate has expired and should not be considered valid.  Check that "
 "your computer's date and time are accurate."
 msgstr ""
-"El certificat encara no ?s v?lid. Comproveu que la data i l'hora de "
-"l'ordinador siguin correctes."
+"El certificat ha ven?ut i s'ha de considerar inv?lid. Comproveu que la data "
+"i l'hora de l'ordinador siguin correctes."
 
 #. Translators: "domain" refers to a DNS domain (e.g. talk.google.com)
 msgid "The certificate presented is not issued to this domain."
@@ -4778,20 +4777,17 @@ msgstr "Domini"
 msgid "Domain"
 msgstr "Domini"
 
-#, fuzzy
 msgid "Require encryption"
-msgstr "Requereix autoritzaci?"
+msgstr "Requereix xifratge"
 
-#, fuzzy
 msgid "Use encryption if available"
-msgstr "Empra TLS si est? disponible"
+msgstr "Empra xifratge si est? disponible"
 
 msgid "Use old-style SSL"
-msgstr ""
+msgstr "Empra SSL antic"
 
-#, fuzzy
 msgid "Connection security"
-msgstr "S'ha reiniciat la connexi?"
+msgstr "Seguretat de la connexi?"
 
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "Permet autoritzaci? de text sobre fluxos sense xifrar"
@@ -4898,15 +4894,6 @@ msgstr "Error desconegut en la pres?nci
 msgid "Unknown Error in presence"
 msgstr "Error desconegut en la pres?ncia"
 
-msgid "An error occurred on the in-band bytestream transfer\n"
-msgstr "S'ha produ?t un error en el flux de transfer?ncia de dades en banda\n"
-
-msgid "Transfer was closed."
-msgstr "La transfer?ncia s'ha tancat."
-
-msgid "Failed to open in-band bytestream"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fluxe de transfer?ncia de dades en banda"
-
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
 msgstr ""
@@ -5226,25 +5213,6 @@ msgstr "El nom d'usuari especificat no e
 msgid "The username specified does not exist."
 msgstr "El nom d'usuari especificat no existeix."
 
-#, c-format
-msgid "Buddy list synchronization issue in %s (%s)"
-msgstr "Problema de sincronitzaci? de la llista d'amics a %s (%s)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"%s on the local list is inside the group \"%s\" but not on the server list. "
-"Do you want this buddy to be added?"
-msgstr ""
-"%s de la llista local est? dins el grup <<%s>>, per? no a la llista del "
-"servidor. Voleu afegir aquest amic?"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"%s is on the local list but not on the server list. Do you want this buddy "
-"to be added?"
-msgstr ""
-"%s ?s a la llista local per? no a la del servidor. Voleu afegir aquest amic?"
-
 msgid "Unable to parse message"
 msgstr "No s'ha pogut analitzar el missatge"
 
@@ -5415,6 +5383,25 @@ msgstr "Error d'MSN: %s\n"
 msgid "MSN Error: %s\n"
 msgstr "Error d'MSN: %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "Buddy list synchronization issue in %s (%s)"
+msgstr "Problema de sincronitzaci? de la llista d'amics a %s (%s)"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"%s on the local list is inside the group \"%s\" but not on the server list. "
+"Do you want this buddy to be added?"
+msgstr ""
+"%s de la llista local est? dins el grup <<%s>>, per? no a la llista del "
+"servidor. Voleu afegir aquest amic?"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"%s is on the local list but not on the server list. Do you want this buddy "
+"to be added?"
+msgstr ""
+"%s ?s a la llista local per? no a la del servidor. Voleu afegir aquest amic?"
+
 msgid "Other Contacts"
 msgstr "Altres contactes"
 
@@ -5468,12 +5455,24 @@ msgstr "Establiu el nom amist?s de %s."
 msgid "Set friendly name for %s."
 msgstr "Establiu el nom amist?s de %s."
 
-msgid "Set your friendly name."
-msgstr "Establiu el vostre nom amist?s."
+msgid "Set Friendly Name"
+msgstr "Estableix el nom amist?s"
 
 msgid "This is the name that other MSN buddies will see you as."
 msgstr "Aquest ?s el nom amb el que els amics de l'MSN us veuran."
 
+msgid "This Location"
+msgstr "Aquesta ubicaci?"
+
+msgid "This is the name that identifies this location"
+msgstr "Aquest ?s el nom que identifica aquesta ubicaci?"
+
+msgid "Other Locations"
+msgstr "Altres ubicacions"
+
+msgid "You can sign out from other locations here"
+msgstr "Podeu desconnectar-vos d'altres ubicacions aqu?"
+
 msgid "Set your home phone number."
 msgstr "Estableix el n?mero de tel?fon de casa."
 
@@ -5560,6 +5559,9 @@ msgstr "Estableix el nom amist?s..."
 msgid "Set Friendly Name..."
 msgstr "Estableix el nom amist?s..."
 
+msgid "View Locations..."
+msgstr "Mostra les ubicacions..."
+
 msgid "Set Home Phone Number..."
 msgstr "Estableix el n?mero de tel?fon de casa..."
 
@@ -5949,8 +5951,8 @@ msgstr ""
 
 msgid "Message may have not been sent because a timeout occurred:"
 msgstr ""
-"?s possible que no s'hagi pogut enviar el missatge perqu? el temps ha "
-"expirat:"
+"?s possible que no s'hagi pogut enviar el missatge perqu? el temps d'espera "
+"ha ven?ut:"
 
 msgid "Message could not be sent, not allowed while invisible:"
 msgstr ""
@@ -6992,6 +6994,13 @@ msgstr ""
 "deu minuts i intenteu-ho de nou. Si continueu intentant-ho, haureu d'esperar "
 "encara m?s temps."
 
+msgid ""
+"You required encryption in your account settings, but one of the servers "
+"doesn't support it."
+msgstr ""
+"A la configuraci? del compte heu requerit que es xifri, per? un dels "
+"servidors no ho implementa."
+
 #. Note to translators: The first %s is a URL, the second is an
 #. error message.
 #, c-format
@@ -7306,6 +7315,13 @@ msgstr ""
 "noms d'usuari han de ser adreces de correu v?lides, o comen?ar amb una "
 "lletra i contenir nom?s lletres, nombres o espais, o nom?s nombres."
 
+msgid ""
+"You required encryption in your account settings, but encryption is not "
+"supported by your system."
+msgstr ""
+"A la configuraci? del compte heu requerit que es xifri, per? el vostre "
+"sistema no ho implementa."
+
 #, c-format
 msgid "You may be disconnected shortly.  If so, check %s for updates."
 msgstr ""
@@ -7772,9 +7788,8 @@ msgstr "Canvia l'adre?a per:"
 msgid "Change Address To:"
 msgstr "Canvia l'adre?a per:"
 
-#, fuzzy
 msgid "you are not waiting for authorization"
-msgstr "<i>no esteu esperant cap autoritzaci?</i>"
+msgstr "no esteu esperant cap autoritzaci?"
 
 msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
 msgstr "Esteu esperant l'autoritzaci? dels seg?ents amics"
@@ -7812,13 +7827,11 @@ msgstr "Estableix les opcions de privade
 msgid "Set Privacy Options..."
 msgstr "Estableix les opcions de privadesa..."
 
-#, fuzzy
 msgid "Show Visible List"
-msgstr "Mostra la _llista d'amics"
+msgstr "Mostra la llista visible"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show Invisible List"
-msgstr "Llista de convidats"
+msgstr "Mostra la llista invisible"
 
 #. AIM actions
 msgid "Confirm Account"
@@ -7836,6 +7849,9 @@ msgstr "Cerca un amic per l'adre?a de c
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
 msgstr "Cerca un amic per l'adre?a de correu..."
 
+msgid "Don't use encryption"
+msgstr "No empris xifratge"
+
 msgid "Use clientLogin"
 msgstr "Empra clientLogin"
 
@@ -8036,7 +8052,7 @@ msgstr "P?gina web personal"
 msgstr "P?gina web personal"
 
 #. aim_userinfo_t
-#. strip_html_tags
+#. use_html_status
 msgid "Additional Information"
 msgstr "Informaci? addicional"
 
@@ -8068,42 +8084,38 @@ msgstr "Simula estar en l?nia"
 msgid "Appear Online"
 msgstr "Simula estar en l?nia"
 
-#, fuzzy
 msgid "Don't Appear Online"
-msgstr "Simula estar en l?nia"
+msgstr "Mostra estar en l?nia"
 
 msgid "Appear Offline"
-msgstr "Simula estar fora de l?nia"
+msgstr "Mostra estar fora de l?nia"
 
-#, fuzzy
 msgid "Don't Appear Offline"
-msgstr "Simula estar fora de l?nia"
+msgstr "No mostris estar fora de l?nia"
 
-#, fuzzy
 msgid "you have no buddies on this list"
-msgstr "Us han fet fora d'aquest MultiMX."
+msgstr "no teniu cap amic en aquesta llista"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "You can add a buddy to this list by right-clicking on them and selecting \"%s"
 "\""
 msgstr ""
-"Podeu tornar a demanar l'autoritzaci? d'aquests amics fent-hi clic a sobre "
-"amb el bot? dret del ratol?, i seleccionant <<Torna a demanar l'autoritzaci?>>."
+"Podeu afegir un amic a aquesta llista fent clic al bot? secundari i "
+"seleccionant <<%s>>"
 
-#, fuzzy
 msgid "Visible List"
-msgstr "Visible"
+msgstr "Llista visible"
 
 msgid "These buddies will see your status when you switch to \"Invisible\""
 msgstr ""
+"Aquests amics podran veure el vostre estat quan canvieu al mode <<invisible>>"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invisible List"
-msgstr "Llista de convidats"
+msgstr "Llista invisible"
 
 msgid "These buddies will always see you as offline"
-msgstr ""
+msgstr "Aquests amics us veuran sempre fora de l?nia"
 
 msgid "Aquarius"
 msgstr "Aquari"
@@ -8284,9 +8296,9 @@ msgstr "S'ha rebutjat la vostra sol?lic
 msgid "Your request was rejected."
 msgstr "S'ha rebutjat la vostra sol?licitud."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%u requires verification: %s"
-msgstr "Cal verificaci? per a %u"
+msgstr "%u requereix verificaci?: %s"
 
 # Nota: t?tol de finestra
 msgid "Add buddy question"
@@ -11244,9 +11256,9 @@ msgstr ""
 "partir del men? <b>Comptes->Gestiona els comptes</b> a finestra de la llista "
 "d'amics."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
-msgstr "L'usuari %s%s%s%s vol afegir %s a la seva llista d'amics%s%s"
+msgstr "L'usuari %s%s%s%s us vol afegir (%s) a la seva llista d'amics%s%s"
 
 #. Buddy List
 msgid "Background Color"
@@ -12418,6 +12430,9 @@ msgstr "Lasi?"
 msgid "Lao"
 msgstr "Lasi?"
 
+msgid "Maithili"
+msgstr "Maithili"
+
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Macedoni"
 
@@ -13657,9 +13672,8 @@ msgstr "Servidor _TURN:"
 msgid "_TURN server:"
 msgstr "Servidor _TURN:"
 
-#, fuzzy
 msgid "_UDP Port:"
-msgstr "Port UDP"
+msgstr "Port _UDP:"
 
 msgid "Use_rname:"
 msgstr "Nom d'_usuari:"
@@ -13683,7 +13697,7 @@ msgid "Google Chrome"
 msgstr "Konqueror"
 
 msgid "Google Chrome"
-msgstr ""
+msgstr "Google Chrome"
 
 #. Do not move the line below.  Code below expects gnome-open to be in
 #. * this list immediately after xdg-open!
@@ -13707,11 +13721,11 @@ msgid "Chromium (chromium-browser)"
 
 #. Translators: please do not translate "chromium-browser" here!
 msgid "Chromium (chromium-browser)"
-msgstr ""
+msgstr "Chromium (chromium-browser)"
 
 #. Translators: please do not translate "chrome" here!
 msgid "Chromium (chrome)"
-msgstr ""
+msgstr "Chromium (chrome)"
 
 msgid "Manual"
 msgstr "Manual"
@@ -14252,7 +14266,6 @@ msgstr "Petites"
 msgid "Small"
 msgstr "Petites"
 
-#, fuzzy
 msgid "Smaller versions of the default smileys"
 msgstr "Versions m?s petites de les emoticones per defecte"
 
@@ -15294,9 +15307,8 @@ msgstr "Configuraci? del so/v?deo"
 msgid "Voice/Video Settings"
 msgstr "Configuraci? del so/v?deo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Voice and Video Settings"
-msgstr "Configuraci? del so/v?deo"
+msgstr "Configuraci? de la veu i el v?deo"
 
 #. *< name
 #. *< version
@@ -15575,8 +15587,21 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "No tens perm?s per desinstal.lar aquesta aplicaci?."
 
+#~ msgid "An error occurred on the in-band bytestream transfer\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produ?t un error en el flux de transfer?ncia de dades en banda\n"
+
+#~ msgid "Transfer was closed."
+#~ msgstr "La transfer?ncia s'ha tancat."
+
+#~ msgid "Failed to open in-band bytestream"
+#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el fluxe de transfer?ncia de dades en banda"
+
+#~ msgid "Set your friendly name."
+#~ msgstr "Establiu el vostre nom amist?s."
+
 #~ msgid "The certificate has expired and should not be considered valid."
-#~ msgstr "El certificat ha expirat i no s'hauria de considerar v?lid."
+#~ msgstr "El certificat ha ven?ut i no s'hauria de considerar v?lid."
 
 #~ msgid "Require SSL/TLS"
 #~ msgstr "Requereix SSL/TLS"
@@ -16139,9 +16164,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgid "XHTML-IM"
 #~ msgstr "XHTML-IM"
 
-#~ msgid "User Location"
-#~ msgstr "Ubicaci? de l'usuari"
-
 #~ msgid "User Avatar"
 #~ msgstr "Avatar de l'usuari"
 


More information about the Commits mailing list