/pidgin/main: 8763d2c7eb4a: Remove translations for three langua...

Mark Doliner mark at kingant.net
Thu Feb 6 03:43:30 EST 2014


Changeset: 8763d2c7eb4a1d2ff97de9f9f5f3399a6a8ea994
Author:	 Mark Doliner <mark at kingant.net>
Date:	 2014-02-06 00:43 -0800
Branch:	 release-2.x.y
URL: https://hg.pidgin.im/pidgin/main/rev/8763d2c7eb4a

Description:

Remove translations for three languages with <80 translated strings each.

diffstat:

 configure.ac    |   2 +-
 pidgin/gtkdialogs.c |   6 +-
 po/hy.po      | 14192 --------------------------------------------------
 po/lo.po      | 14191 -------------------------------------------------
 po/ms_MY.po     | 14153 -------------------------------------------------
 5 files changed, 4 insertions(+), 42540 deletions(-)

diffs (truncated from 42611 to 300 lines):

diff --git a/configure.ac b/configure.ac
--- a/configure.ac
+++ b/configure.ac
@@ -304,7 +304,7 @@ if test x$enable_i18n = xyes; then
 	GETTEXT_PACKAGE=pidgin
 	AC_SUBST(GETTEXT_PACKAGE)
 
-	ALL_LINGUAS="af am ar ast az be at latin bg bn bn_IN bs ca ca at valencia cs da de dz el en_AU en_CA en_GB eo es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr hu hy id it ja ka kk km kn ko ku lo lt mai mhr mk mn mr ms_MY my_MM nb ne nl nn oc or pa pl pt_BR pt ps ro ru si sk sl sq sr sr at latin sv sw ta te th tr uk ur vi xh zh_CN zh_HK zh_TW"
+	ALL_LINGUAS="af am ar ast az be at latin bg bn bn_IN bs ca ca at valencia cs da de dz el en_AU en_CA en_GB eo es et eu fa fi fr ga gl gu he hi hr hu id it ja ka kk km kn ko ku lt mai mhr mk mn mr my_MM nb ne nl nn oc or pa pl pt_BR pt ps ro ru si sk sl sq sr sr at latin sv sw ta te th tr uk ur vi xh zh_CN zh_HK zh_TW"
 	AM_GLIB_GNU_GETTEXT
 
 	dnl If we don't have msgfmt, then po/ is going to fail -- ensure that
diff --git a/pidgin/gtkdialogs.c b/pidgin/gtkdialogs.c
--- a/pidgin/gtkdialogs.c
+++ b/pidgin/gtkdialogs.c
@@ -194,7 +194,6 @@ static const struct translator translato
 	{N_("Hindi"),        "hi", "Rajesh Ranjan", "rajeshkajha at yahoo.com"},
 	{N_("Croatian"),      "hr", "Sabina Drempetić", "bina91991 at googlemail.com"},
 	{N_("Hungarian"),      "hu", "Kelemen Gábor", "kelemeng at gnome.hu"},
-	{N_("Armenian"),      "hy", "David Avsharyan", "avsharyan at gmail.com"},
 	{N_("Indonesian"),     "id", "Rai S. Regawa", "raireg at yahoo.com"},
 	{N_("Italian"),       "it", "Claudio Satriano", "satriano at gmail.com"},
 	{N_("Japanese"),      "ja", "Takayuki Kusano", "AE5T-KSN at asahi-net.or.jp"},
@@ -206,7 +205,6 @@ static const struct translator translato
 	{N_("Kurdish"),       "ku", "Amed Ç. Jiyan", "amedcj at hotmail.com"},
 	{N_("Kurdish"),       "ku", "Erdal Ronahi", "erdal.ronahi at gmail.com"},
 	{N_("Kurdish"),       "ku", "Rizoyê Xerzî", "rizoxerzi at hotmail.com"},
-	{N_("Lao"),         "lo", "Anousak Souphavah", "anousak at gmail.com"},
 	{N_("Lithuanian"),     "lt", "Algimantas Margevičius", "margevicius.algimantas at gmail.com"},
 	{N_("Maithili"),      "mai", "Sangeeta Kumari", "sangeeta_0975 at yahoo.com"},
 	{N_("Maithili"),      "mai", "Rajesh Ranjan", "rajeshkajha at yahoo.com"},
@@ -217,7 +215,6 @@ static const struct translator translato
 	{N_("Malayalam"),      "ml", "Ani Peter", "apeter at redhat.com"},
 	{N_("Mongolian"),      "mn", "gooyo", NULL},
 	{N_("Marathi"),       "mr", "Sandeep Shedmake", "sandeep.shedmake at gmail.com"},
-	{N_("Malay"),        "ms_MY", "Muhammad Najmi bin Ahmad Zabidi", "najmi.zabidi at gmail.com"},
 	{N_("Burmese"),       "my_MM", "Thura Hlaing", "trhura at gmail.com"},
 	{N_("Bokmål Norwegian"),  "nb", "Hans Fredrik Nordhaug", "hans at nordhaug.priv.no"},
 	{N_("Nepali"),       "ne", "Shyam Krishna Bal", NULL},
@@ -291,6 +288,7 @@ static const struct translator past_tran
 	{N_("Hebrew"),       "he", "Pavel Bibergal", NULL},
 	{N_("Hindi"),        "hi", "Ravishankar Shrivastava", NULL},
 	{N_("Hungarian"),      "hu", "Zoltan Sutto", NULL},
+	{N_("Armenian"),      "hy", "David Avsharyan", NULL},
 	{N_("Italian"),       "it", "Salvatore di Maggio", NULL},
 	{N_("Japanese"),      "ja", "Takashi Aihana", NULL},
 	{N_("Japanese"),      "ja", "Ryosuke Kutsuna", NULL},
@@ -299,10 +297,12 @@ static const struct translator past_tran
 	{N_("Georgian"),      "ka", "Temuri Doghonadze", NULL},
 	{N_("Korean"),       "ko", "Sang-hyun S, A Ho-seok Lee", NULL},
 	{N_("Korean"),       "ko", "Kyeong-uk Son", NULL},
+	{N_("Lao"),         "lo", "Anousak Souphavah", NULL},
 	{N_("Lithuanian"),     "lt", "Laurynas Biveinis", "laurynas.biveinis at gmail.com"},
 	{N_("Lithuanian"),     "lt", "Gediminas Čičinskas", NULL},
 	{N_("Lithuanian"),     "lt", "Andrius Å tikonas", NULL},
 	{N_("Macedonian"),     "mk", "Tomislav Markovski", NULL},
+	{N_("Malay"),        "ms_MY", "Muhammad Najmi bin Ahmad Zabidi", NULL},
 	{N_("Bokmål Norwegian"),  "nb", "Hallvard Glad", "hallvard.glad at gmail.com"},
 	{N_("Bokmål Norwegian"),  "nb", "Petter Johan Olsen", NULL},
 	{N_("Bokmål Norwegian"),  "nb", "Espen Stefansen", "espenas at gmail.com"},
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
deleted file mode 100644
--- a/po/hy.po
+++ /dev/null
@@ -1,14192 +0,0 @@
-# translation of am.po to Armenian
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# David Avsharyan <avsharyan at gmail.com>, 2009.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: am\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-02-02 10:38-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-20 17:37+0400\n"
-"Last-Translator: David Avsharyan <avsharyan at gmail.com>\n"
-"Language-Team: \n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-
-#. Translators may want to transliterate the name.
-#. It is not to be translated.
-msgid "Finch"
-msgstr "Սերինոս"
-
-#, c-format
-msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
-msgstr "%s. Ավելի շատ ինֆորմացիայի համար հավագեք `%s -h'.\n"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"Usage: %s [OPTION]...\n"
-"\n"
-" -c, --config=DIR  use DIR for config files\n"
-" -d, --debug     print debugging messages to stderr\n"
-" -h, --help     display this help and exit\n"
-" -n, --nologin    don't automatically login\n"
-" -v, --version    display the current version and exit\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"Ô¿Õ«Ö€Õ¡Õ¼Õ¸Ö‚Õ´: %s [OPTION]...\n"
-"\n"
-" -c, --config=DIR  Ö
գտագործել DIR կոնֆիգուրացիոն ֆայլերի համար\n"
-" -d, --debug     Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€Õ¾Õ¸Õ² Õ°Õ¡Õ²Õ¸Ö€Õ¤Õ¡Õ£Ö€Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ¨ Õ¿ÕºÕ¥Õ¬ Õ¤Õ¥ÕºÕ« Õ½Õ¿Õ¡Õ¶Õ¤Õ¡Ö€Õ¿ "
-"Õ½Õ­Õ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¸Õ½Ö„\n"
-" -h, --help     ցույց Õ¿Õ¡Õ¬ Õ¡ÕµÕ½ Ö
Õ£Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨ Ö‡ Õ¤Õ¸Ö‚Ö€Õ½ Õ£Õ¡Õ¬\n"
-" -n, --nologin    Õ¸Õ¹ Õ«Õ¶Ö„Õ¶Õ¡Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¢Õ¡Ö€ Õ´Õ¸Ö‚Õ¿Ö„\n"
-" -v, --version    ցույց տալ ընթացիկ տարբերակը և դուրս գալ\n"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
-"investigate and complete the migration by hand. Please report this error at "
-"http://developer.pidgin.im"
-msgstr ""
-
-#. the user did not fill in the captcha
-#, fuzzy
-msgid "Error"
-msgstr "Սխալներզ"
-
-msgid "Account was not modified"
-msgstr ""
-
-msgid "Account was not added"
-msgstr ""
-
-msgid "Username of an account must be non-empty."
-msgstr "Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¸Õ²Õ« Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ¶Õ¨ ..."
-
-msgid ""
-"The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"The account's username cannot be changed while it is connected to the server."
-msgstr ""
-
-msgid "New mail notifications"
-msgstr "Նոր նամակի ծանուցումներ"
-
-msgid "Remember password"
-msgstr "Õ€Õ«Õ·Õ¥Õ¬ Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Õ¼Õ¨"
-
-msgid "There are no protocol plugins installed."
-msgstr "Այնտեղ տեղադրված չէ պրոտոկոլի ավելացումներ․"
-
-msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
-msgstr "(Հավանաբար դուք մոռացել եք անեք 'make install'.)"
-
-msgid "Modify Account"
-msgstr "Ձևափոխել Հաշիվը"
-
-msgid "New Account"
-msgstr "Õ†Õ¸Ö€ Õ€Õ¡Õ·Õ«Õ¾"
-
-msgid "Protocol:"
-msgstr "Ô±Ö€Õ±Õ¡Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Ö‰"
-
-msgid "Username:"
-msgstr "Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¸Õ²Õ« Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ¶Õ¨Ö‰"
-
-msgid "Password:"
-msgstr "Ô³Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Õ¼Ö‰"
-
-msgid "Alias:"
-msgstr "Õ“Õ¸Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ¶Ö‰"
-
-#. Register checkbox
-msgid "Create this account on the server"
-msgstr "Ստեղծել այս հաշիվը սերվերի վրա"
-
-#. Cancel button
-#. Cancel
-msgid "Cancel"
-msgstr "Õ‰Õ¥Õ²ÕµÕ¡Õ¬ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€Õ¥Õ¬"
-
-#. Save button
-#. Save
-msgid "Save"
-msgstr "ÕŠÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬"
-
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "Դուք համոզված եք, որ ցանկանում եք ջնջել %s?"
-
-msgid "Delete Account"
-msgstr "Õ‹Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ Õ€Õ¡Õ·Õ«Õ¾Õ¨"
-
-#. Delete button
-msgid "Delete"
-msgstr "Õ‹Õ¶Õ»Õ¥Õ¬"
-
-msgid "Accounts"
-msgstr "Õ€Õ¡Õ·Õ«Õ¾Õ¶Õ¥Ö€"
-
-msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
-msgstr "Դուք կարող եք միացնել/անջատել հաշիվները հետևյալ ցանկից․"
-
-#. Add button
-msgid "Add"
-msgstr "Ավելացնել"
-
-#. Modify button
-msgid "Modify"
-msgstr "Õ“Õ¸ÖƒÕ¸Õ­Õ¥Õ¬"
-
-#, c-format
-msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
-msgstr ""
-
-msgid "Add buddy to your list?"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "%s%s%s%s wants to add %s to his or her buddy list%s%s"
-msgstr ""
-
-msgid "Authorize buddy?"
-msgstr ""
-
-msgid "Authorize"
-msgstr "Ô¼Õ«Õ¡Õ¦Õ¸Ö€Õ¸Ö‚Õ´"
-
-msgid "Deny"
-msgstr "Õ„Õ¥Ö€ÕªÕ¥Õ¬"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Online: %d\n"
-"Total: %d"
-msgstr ""
-"Ô¿Õ¡ÕºÕ« Õ´Õ¥Õ»: %d\n"
-"Ô¸Õ¶Õ¤Õ°Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Ö€: %d"
-
-#, c-format
-msgid "Account: %s (%s)"
-msgstr "Õ€Õ¡Õ·Õ«Õ¾: %s (%s"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Last Seen: %s ago"
-msgstr ""
-"\n"
-"Last Seen: %s ago"
-
-msgid "Default"
-msgstr ""
-
-msgid "You must provide a username for the buddy."
-msgstr ""
-
-msgid "You must provide a group."
-msgstr ""
-
-msgid "You must select an account."
-msgstr ""
-
-msgid "The selected account is not online."
-msgstr ""
-
-msgid "Error adding buddy"
-msgstr ""
-
-msgid "Username"
-msgstr ""
-
-msgid "Alias (optional)"
-msgstr ""
-
-msgid "Invite message (optional)"
-msgstr ""
-
-msgid "Add in group"
-msgstr ""
-
-msgid "Account"
-msgstr ""
-
-msgid "Add Buddy"
-msgstr ""
-
-msgid "Please enter buddy information."
-msgstr ""
-
-msgid "Chats"
-msgstr ""
-
-#. Extract their Name and put it in
-msgid "Name"
-msgstr ""
-
-msgid "Alias"
-msgstr ""More information about the Commits mailing list