/pidgin/main: fd11790cc4d6: Update internal libgadu to the curre...

Tomasz Wasilczyk twasilczyk at pidgin.im
Fri Mar 7 17:17:19 EST 2014


Changeset: fd11790cc4d6305bf7658b467486ff348adcfc0d
Author:	 Tomasz Wasilczyk <twasilczyk at pidgin.im>
Date:	 2014-03-07 23:17 +0100
Branch:	 release-2.x.y
URL: https://hg.pidgin.im/pidgin/main/rev/fd11790cc4d6

Description:

Update internal libgadu to the current version from git

diffstat:

 libpurple/protocols/gg/lib/common.c   | 179 +++++-----
 libpurple/protocols/gg/lib/dcc.c    | 179 +++++++---
 libpurple/protocols/gg/lib/dcc7.c    | 267 +++++++++++-----
 libpurple/protocols/gg/lib/debug.c   |  2 -
 libpurple/protocols/gg/lib/deflate.c  |  52 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/encoding.c  |  16 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/encoding.h  |  3 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/endian.c   |  11 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/events.c   | 244 ++++++++++----
 libpurple/protocols/gg/lib/fileio.h   |  3 +
 libpurple/protocols/gg/lib/handlers.c  | 522 ++++++++++++++++++++++---------
 libpurple/protocols/gg/lib/http.c    |  76 +++-
 libpurple/protocols/gg/lib/internal.h  | 100 ++++++-
 libpurple/protocols/gg/lib/libgadu.c  | 306 ++++++++++++------
 libpurple/protocols/gg/lib/libgadu.h  |  30 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/message.c  | 112 ++++--
 libpurple/protocols/gg/lib/message.h  |  10 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/network.c  |  9 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/network.h  |  24 +
 libpurple/protocols/gg/lib/obsolete.c  |  12 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/protobuf-c.c |  2 +
 libpurple/protocols/gg/lib/protobuf.c  |  4 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/protocol.h  |  18 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/pubdir.c   |  91 +++--
 libpurple/protocols/gg/lib/pubdir50.c  |  20 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/resolver.c  | 109 +++++-
 libpurple/protocols/gg/lib/sha1.c    |  20 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/tvbuff.c   |  34 +-
 libpurple/protocols/gg/lib/tvbuilder.c |  14 +-
 29 files changed, 1686 insertions(+), 783 deletions(-)

diffs (truncated from 6337 to 300 lines):

diff --git a/libpurple/protocols/gg/lib/common.c b/libpurple/protocols/gg/lib/common.c
--- a/libpurple/protocols/gg/lib/common.c
+++ b/libpurple/protocols/gg/lib/common.c
@@ -209,12 +209,17 @@ char *gg_read_line(int sock, char *buf, 
 
 	for (; length > 1; buf++, length--) {
 		do {
-			if ((ret = recv(sock, buf, 1, 0)) == -1 && errno != EINTR && errno != EAGAIN) {
-				gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_read_line() error on read (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
+			if ((ret = recv(sock, buf, 1, 0)) == -1 &&
+				errno != EINTR && errno != EAGAIN)
+			{
+				gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_read_line() "
+					"error on read (errno=%d, %s)\n",
+					errno, strerror(errno));
 				*buf = 0;
 				return NULL;
 			} else if (ret == 0) {
-				gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_read_line() eof reached\n");
+				gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_read_line() "
+					"eof reached\n");
 				*buf = 0;
 				return NULL;
 			}
@@ -269,14 +274,10 @@ int gg_connect(void *addr, int port, int
 	}
 
 	if (async) {
-#ifdef FIONBIO
-		int one = 1;
-
-		if (ioctl(sock, FIONBIO, &one) == -1) {
-#else
-		if (fcntl(sock, F_SETFL, O_NONBLOCK) == -1) {
-#endif
-			gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_connect() can't set nonblocking (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
+		if (!gg_fd_set_nonblocking(sock)) {
+			gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_connect() can't set "
+				"nonblocking (errno=%d, %s)\n",
+				errno, strerror(errno));
 			errno2 = errno;
 			close(sock);
 			errno = errno2;
@@ -291,7 +292,9 @@ int gg_connect(void *addr, int port, int
 
 	if (connect(sock, (struct sockaddr*) &sin, sizeof(sin)) == -1) {
 		if (errno && (!async || errno != EINPROGRESS)) {
-			gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_connect() connect() failed (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
+			gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_connect() connect() "
+				"failed (errno=%d, %s)\n",
+				errno, strerror(errno));
 			errno2 = errno;
 			close(sock);
 			errno = errno2;
@@ -333,7 +336,7 @@ void gg_chomp(char *line)
 * Zamienia znaki niedrukowalne, spoza ASCII i majÄ
ce specjalne znaczenie
 * dla protokoÅ‚u HTTP na encje postaci \c %XX, gdzie \c XX jest szesnastkowÄ

 * wartoÅ›ciÄ
 znaku.
- * 
+ *
 * \param str CiÄ
g znaków do zakodowania
 *
 * \return Zaalokowany bufor lub \c NULL w przypadku błędu.
@@ -351,17 +354,24 @@ char *gg_urlencode(const char *str)
 		str = "";
 
 	for (p = str; *p; p++, size++) {
-		if (!((*p >= 'a' && *p <= 'z') || (*p >= 'A' && *p <= 'Z') || (*p >= '0' && *p <= '9') || *p == ' ') || (*p == '@') || (*p == '.') || (*p == '-'))
+		if (!((*p >= 'a' && *p <= 'z') || (*p >= 'A' && *p <= 'Z') ||
+			(*p >= '0' && *p <= '9') || *p == ' ') || (*p == '@') ||
+			(*p == '.') || (*p == '-'))
+		{
 			size += 2;
+		}
 	}
 
 	if (!(buf = malloc(size + 1)))
 		return NULL;
 
 	for (p = str, q = buf; *p; p++, q++) {
-		if ((*p >= 'a' && *p <= 'z') || (*p >= 'A' && *p <= 'Z') || (*p >= '0' && *p <= '9') || (*p == '@') || (*p == '.') || (*p == '-'))
+		if ((*p >= 'a' && *p <= 'z') || (*p >= 'A' && *p <= 'Z') ||
+			(*p >= '0' && *p <= '9') || (*p == '@') ||
+			(*p == '.') || (*p == '-'))
+		{
 			*q = *p;
-		else {
+		} else {
 			if (*p == ' ')
 				*q = '+';
 			else {
@@ -594,69 +604,69 @@ char *gg_proxy_auth(void)
 */
 static const uint32_t gg_crc32_table[256] =
 {
-	0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 
-	0x076dc419, 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3, 
-	0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988, 
-	0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 
-	0x1db71064, 0x6ab020f2, 0xf3b97148, 0x84be41de, 
-	0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7, 
-	0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 
-	0x14015c4f, 0x63066cd9, 0xfa0f3d63, 0x8d080df5, 
-	0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172, 
-	0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b, 
-	0x35b5a8fa, 0x42b2986c, 0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 
-	0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59, 
-	0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116, 
-	0x21b4f4b5, 0x56b3c423, 0xcfba9599, 0xb8bda50f, 
-	0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924, 
-	0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d, 
-	0x76dc4190, 0x01db7106, 0x98d220bc, 0xefd5102a, 
-	0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433, 
-	0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818, 
-	0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d, 0x91646c97, 0xe6635c01, 
-	0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e, 
-	0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457, 
-	0x65b0d9c6, 0x12b7e950, 0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c, 
-	0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65, 
-	0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2, 
-	0x4adfa541, 0x3dd895d7, 0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb, 
-	0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0, 
-	0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9, 
-	0x5005713c, 0x270241aa, 0xbe0b1010, 0xc90c2086, 
-	0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f, 
-	0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 
-	0x59b33d17, 0x2eb40d81, 0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad, 
-	0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a, 
-	0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683, 
-	0xe3630b12, 0x94643b84, 0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8, 
-	0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1, 
-	0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 
-	0xf762575d, 0x806567cb, 0x196c3671, 0x6e6b06e7, 
-	0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc, 
-	0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5, 
-	0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e, 0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 
-	0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b, 
-	0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60, 
-	0xdf60efc3, 0xa867df55, 0x316e8eef, 0x4669be79, 
-	0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236, 
-	0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f, 
-	0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28, 0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 
-	0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d, 
-	0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a, 
-	0x9c0906a9, 0xeb0e363f, 0x72076785, 0x05005713, 
-	0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38, 
-	0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 
-	0x86d3d2d4, 0xf1d4e242, 0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 
-	0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777, 
-	0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c, 
-	0x8f659eff, 0xf862ae69, 0x616bffd3, 0x166ccf45, 
-	0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2, 
-	0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db, 
-	0xaed16a4a, 0xd9d65adc, 0x40df0b66, 0x37d83bf0, 
-	0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9, 
-	0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 
-	0xbad03605, 0xcdd70693, 0x54de5729, 0x23d967bf, 
-	0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94, 
+	0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba,
+	0x076dc419, 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3,
+	0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988,
+	0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91,
+	0x1db71064, 0x6ab020f2, 0xf3b97148, 0x84be41de,
+	0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7,
+	0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec,
+	0x14015c4f, 0x63066cd9, 0xfa0f3d63, 0x8d080df5,
+	0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172,
+	0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b,
+	0x35b5a8fa, 0x42b2986c, 0xdbbbc9d6, 0xacbcf940,
+	0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59,
+	0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116,
+	0x21b4f4b5, 0x56b3c423, 0xcfba9599, 0xb8bda50f,
+	0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924,
+	0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d,
+	0x76dc4190, 0x01db7106, 0x98d220bc, 0xefd5102a,
+	0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433,
+	0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818,
+	0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d, 0x91646c97, 0xe6635c01,
+	0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e,
+	0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457,
+	0x65b0d9c6, 0x12b7e950, 0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c,
+	0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65,
+	0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2,
+	0x4adfa541, 0x3dd895d7, 0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb,
+	0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0,
+	0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9,
+	0x5005713c, 0x270241aa, 0xbe0b1010, 0xc90c2086,
+	0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f,
+	0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4,
+	0x59b33d17, 0x2eb40d81, 0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad,
+	0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a,
+	0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683,
+	0xe3630b12, 0x94643b84, 0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8,
+	0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1,
+	0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe,
+	0xf762575d, 0x806567cb, 0x196c3671, 0x6e6b06e7,
+	0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc,
+	0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5,
+	0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e, 0x38d8c2c4, 0x4fdff252,
+	0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b,
+	0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60,
+	0xdf60efc3, 0xa867df55, 0x316e8eef, 0x4669be79,
+	0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236,
+	0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f,
+	0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28, 0x2bb45a92, 0x5cb36a04,
+	0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d,
+	0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a,
+	0x9c0906a9, 0xeb0e363f, 0x72076785, 0x05005713,
+	0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38,
+	0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21,
+	0x86d3d2d4, 0xf1d4e242, 0x68ddb3f8, 0x1fda836e,
+	0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777,
+	0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c,
+	0x8f659eff, 0xf862ae69, 0x616bffd3, 0x166ccf45,
+	0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2,
+	0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db,
+	0xaed16a4a, 0xd9d65adc, 0x40df0b66, 0x37d83bf0,
+	0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9,
+	0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6,
+	0xbad03605, 0xcdd70693, 0x54de5729, 0x23d967bf,
+	0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94,
 	0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d
 };
 
@@ -696,19 +706,19 @@ uin_t gg_str_to_uin(const char *str, int
 	char buff[11];
 	char *endptr;
 	uin_t uin;
-	
+
 	if (len < 0)
 		len = strlen(str);
 	if (len > 10)
 		return 0;
 	memcpy(buff, str, len);
 	buff[len] = '\0';
-	
+
 	errno = 0;
 	uin = strtoul(buff, &endptr, 10);
 	if (errno == ERANGE || endptr[0] != '\0')
 		return 0;
-	
+
 	return uin;
 }
 
@@ -724,8 +734,7 @@ gg_chat_list_t *gg_chat_find(struct gg_s
 {
 	gg_chat_list_t *chat_list = sess->private_data->chat_list;
 
-	while (chat_list != NULL)
-	{
+	while (chat_list != NULL) {
 		if (chat_list->id == id)
 			return chat_list;
 		chat_list = chat_list->next;
@@ -751,7 +760,7 @@ int gg_chat_update(struct gg_session *se
 	gg_chat_list_t *chat;
 	uin_t *participants_new;
 
-	if (participants_count >= ~0 / sizeof(uin_t))
+	if (participants_count >= ~(unsigned int)0 / sizeof(uin_t))
 		return -1;
 
 	chat = gg_chat_find(sess, id);
diff --git a/libpurple/protocols/gg/lib/dcc.c b/libpurple/protocols/gg/lib/dcc.c
--- a/libpurple/protocols/gg/lib/dcc.c
+++ b/libpurple/protocols/gg/lib/dcc.c
@@ -138,19 +138,24 @@ int gg_dcc_fill_file_info2(struct gg_dcc
 		return -1;
 	}
 
-	if (stat(local_filename, &st) == -1) {
-		gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_fill_file_info2() stat() failed (%s)\n", strerror(errno));
+	if ((d->file_fd = open(local_filename, O_RDONLY)) == -1) {
+		gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_fill_file_info2() open() failed (%s)\n", strerror(errno));
+		return -1;
+	}
+
+	if (fstat(d->file_fd, &st) == -1) {
+		gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_fill_file_info2() "
+			"fstat() failed (%s)\n", strerror(errno));
+		close(d->file_fd);
+		d->file_fd = -1;
 		return -1;
 	}
 
 	if ((st.st_mode & S_IFDIR)) {
 		gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_fill_file_info2() that's a directory\n");
 		errno = EINVAL;
-		return -1;
-	}
-
-	if ((d->file_fd = open(local_filename, O_RDONLY)) == -1) {
-		gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_fill_file_info2() open() failed (%s)\n", strerror(errno));
+		close(d->file_fd);
+		d->file_fd = -1;
 		return -1;
 	}More information about the Commits mailing list