im.pidgin.pidgin: 9e2e925955bb259e5a8512cd5087c21267344935

nosnilmot at pidgin.im nosnilmot at pidgin.im
Thu Feb 28 11:10:45 EST 2008


-----------------------------------------------------------------
Revision: 9e2e925955bb259e5a8512cd5087c21267344935
Ancestor: d6eb6adb6449a3b6402c248819ecbf180ffe225a
Author: nosnilmot at pidgin.im
Date: 2008-02-28T16:08:22
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/9e2e925955bb259e5a8512cd5087c21267344935

Modified files:
        po/nl.po po/vi.po

ChangeLog: 

Fix errors in translations

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/nl.po	a322e9d96f850aff5531f3e2f36269f23db0f7f0
+++ po/nl.po	d1e7bd74e8debf4c40deae5a7e565710b565ae91
@@ -3144,7 +3144,9 @@ msgid ""
 msgid ""
 "Notify with a popup when an autoaccepted file transfer is complete\n"
 "(only when there's no conversation with the sender)"
-msgstr "Meld met een pop-up wanneer een automatisch geaccepteerde bestandsoverdracht compleet is\n"
+msgstr ""
+"Meld met een pop-up wanneer een automatisch geaccepteerde\n"
+"bestandsoverdracht compleet is"
 
 #: ../libpurple/plugins/buddynote.c:46
 #: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1808
@@ -8472,7 +8474,7 @@ msgid ""
 msgid ""
 "Lost connection with server:\n"
 "%s"
-msgstr "Verbinding verloren met server:\m%s"
+msgstr "Verbinding verloren met server:\n%s"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:396
 #: ../libpurple/proxy.c:1158
============================================================
--- po/vi.po	3bbc8dd29f4b1d15a07e6e876975d7b58dc919c6
+++ po/vi.po	026a6910961d66a06fbb04b5e5cfbdc44f0d87da
@@ -954,7 +954,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "SHA1 fingerprint:\n"
 "%s"
-msgstr "Tên chung: %s\m"
+msgstr "Tên chung: %s\n"
 "\n"
 "Vân tay SHA1:\n"
 "%s"
@@ -8725,7 +8725,7 @@ msgid ""
 msgid ""
 "%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over Direct "
 "IM.  Try using file transfer instead.\n"
-msgstr "%s đã cố gửi một tập tin %s, nhưng mạng này chỉ cho phép tập tin đến %s thông qua Nhắn Tin Nhanh Trực Tiếp. Hãy thử sử dụng tính năng truyền tải tập tin thay vào đó."
+msgstr "%s đã cố gửi một tập tin %s, nhưng mạng này chỉ cho phép tập tin đến %s thông qua Nhắn Tin Nhanh Trực Tiếp. Hãy thử sử dụng tính năng truyền tải tập tin thay vào đó.\n"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oft.c:656
 #, c-format
@@ -10263,42 +10263,42 @@ msgid "<b>Current Online</b>: %d<br>\n"
 #: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:440
 #, c-format
 msgid "<b>Current Online</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Hiện thời trực tuyến</b>: %d<br>"
+msgstr "<b>Hiện thời trực tuyến</b>: %d<br>\n"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:441
 #, c-format
 msgid "<b>Last Refresh</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Cập nhật cuối:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Cập nhật cuối:</b> %s<br>\n"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:445
 #, c-format
 msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Chế độ kết nối:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Chế độ kết nối:</b> %s<br>\n"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:446
 #, c-format
 msgid "<b>Server IP</b>: %s: %d<br>\n"
-msgstr "<b>IP máy phục vụ </b>: %s: %d<br>"
+msgstr "<b>IP máy phục vụ </b>: %s: %d<br>\n"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:447
 #, c-format
 msgid "<b>My Public IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>IP công của tôi:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>IP công của tôi:</b> %s<br>\n"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:452
 #, c-format
 msgid "<b>Login Time</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Thời gian đăng nhập:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Thời gian đăng nhập:</b> %s<br>\n"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:453
 #, c-format
 msgid "<b>Last Login IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>IP đăng nhập cuối:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>IP đăng nhập cuối:</b> %s<br>\n"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:454
 #, c-format
 msgid "<b>Last Login Time</b>: %s\n"
-msgstr "<b>Thời gian đăng nhập cuối:</b> %s"
+msgstr "<b>Thời gian đăng nhập cuối:</b> %s\n"
 
 #: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:458
 msgid "Login Information"
@@ -12421,7 +12421,7 @@ msgstr "names [-count|-ops|-halfops|-voi
 " • ops		(viết tắt) người điều hành\n"
 " • halfops	(viết tắt) người nửa điều hành\n"
 " • voices		người có quyền thoại\n"
-" • normal		bình thường\n"
+" • normal		bình thường"
 
 #.*< type
 #.*< ui_requirement
@@ -15973,7 +15973,7 @@ msgid ""
 msgid ""
 "Please enter the URL and description of the link that you want to insert. "
 "The description is optional."
-msgstr "Hãy nhập địa chỉ URL và mô tả của liên kết mà bạn muốn chèn. Mô tả là tùy chọn thêm.\n"
+msgstr "Hãy nhập địa chỉ URL và mô tả của liên kết mà bạn muốn chèn. Mô tả là tùy chọn thêm."
 
 #: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:425
 msgid "Please enter the URL of the link that you want to insert."


More information about the Commits mailing list