pidgin: 0e2d7fec: Updated Catalan (Valencian) translation ...

josep.puigdemont at gmail.com josep.puigdemont at gmail.com
Thu May 6 02:23:01 EDT 2010


-----------------------------------------------------------------
Revision: 0e2d7fecc756f925a8c564e7e921bda335870b0d
Ancestor: 5af634c1a0b53ff9c4d2f0fa0b4424ee7d56ac0f
Author: josep.puigdemont at gmail.com
Date: 2010-05-06T06:16:48
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/0e2d7fecc756f925a8c564e7e921bda335870b0d

Modified files:
    po/ca at valencia.po

ChangeLog: 

Updated Catalan (Valencian) translation on behalf of Toni Hermoso.

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ca at valencia.po	345379d916bf6b6dccdc6bd1ce5b1973948b13c5
+++ po/ca at valencia.po	31540a459f6c34d993d5a15cc4fd2d3655a6c022
@@ -33,8 +33,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-29 00:12-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-16 23:08+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-04 22:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-04 23:17+0200\n"
 "Last-Translator: Josep Puigdemont i Casamaj? <josep.puigdemont at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome at softcatala.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -322,7 +322,8 @@ msgid "Removing this group will also rem
 "En suprimir este contacte, tamb? se suprimiran tots els amics que hi haja"
 
 msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
-msgstr "En suprimir este grup, tamb? se suprimiran tots els amics que hi haja"
+msgstr ""
+"En suprimir este grup, tamb? se suprimiran tots els amics que hi haja"
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
@@ -581,7 +582,8 @@ msgstr ""
 
 msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
 msgstr ""
-"Error de sintaxi: heu escrit un nombre d'arguments equivocat per a esta orde."
+"Error de sintaxi: heu escrit un nombre d'arguments equivocat per a esta "
+"orde."
 
 msgid "Your command failed for an unknown reason."
 msgstr "L'orde ha fallat per motius desconeguts."
@@ -754,8 +756,8 @@ msgstr ""
 "de les diferents classes de missatge en les finestres de conversa.<br>  "
 "&lt;classe&gt;: receive (rep), send (envia), highlight (ressalta), action "
 "(acci?), timestamp (marca de temps)<br>  &lt;primer pla/fons&gt;: black "
-"(negre), red (roig), green (verd), blue (blau), white (blanc), gray (gris), "
-"darkgray (gris fosc), magenta, cyan (cian), default (per defecte)"
+"(negre), red (roig), green (verd), blue (blau), white (blanc), gray "
+"(gris), darkgray (gris fosc), magenta, cyan (cian), default (per defecte)"
 "<br><br>EXEMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
 
 msgid "Unable to open file."
@@ -1385,8 +1387,6 @@ msgstr "Estats al?ats"
 msgid "Saved Statuses"
 msgstr "Estats al?ats"
 
-#. title
-#. optional information
 msgid "Title"
 msgstr "T?tol"
 
@@ -1527,7 +1527,7 @@ msgid "History Plugin Requires Logging"
 msgstr "<b>Converses amb %s a %s:</b><br>"
 
 msgid "History Plugin Requires Logging"
-msgstr "El connector per a l'historial requereix que s'habiliti el registre"
+msgstr "El connector per a l'historial requereix que s'habilite el registre"
 
 msgid ""
 "Logging can be enabled from Tools -> Preferences -> Logging.\n"
@@ -1681,6 +1681,12 @@ msgstr "Estableix les dades d'usuari"
 msgid "Set User Info"
 msgstr "Estableix les dades d'usuari"
 
+msgid "This protocol does not support setting a public alias."
+msgstr "Este protocol no permet establir un ?lies pulic."
+
+msgid "This protocol does not support fetching the public alias."
+msgstr "Este protocol no permet aconseguir l'?lies p?blic."
+
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
@@ -2164,7 +2170,8 @@ msgstr ""
 "True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
 "terminal."
 msgstr ""
-"Cert si l'orde emprada per este tipus d'URL s'ha d'executar en un terminal."
+"Cert si l'orde emprada per este tipus d'URL s'ha d'executar en un "
+"terminal."
 
 msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
 msgstr "Si l'orde especificada ha de gestionar URL <<aim>>"
@@ -2717,8 +2724,8 @@ msgstr ""
 "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears below "
 "the username in the conversation window."
 msgstr ""
-"Afig una l?nia nova abans de cada missatge de manera que, en les finestres "
-"de conversa, els missatges apareixen sota el nom d'usuari."
+"Afig una l?nia nova abans de cada missatge de manera que, en les "
+"finestres de conversa, els missatges apareixen sota el nom d'usuari."
 
 msgid "Offline Message Emulation"
 msgstr "Emulaci? de missatge de fora de l?nia"
@@ -2787,7 +2794,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Vos permet for?ar que les contrasenyes siguen d'un sol ?s per a comptes dels "
 "quals no s'alcen les contrasenyes.\n"
-"Nota: per poder fer servir aix?, cal que no s'alce la contrasenya del compte."
+"Nota: per poder fer servir aix?, cal que no s'alce la contrasenya del "
+"compte."
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -2814,8 +2822,8 @@ msgstr ""
 "Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. "
 "This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!"
 msgstr ""
-"Fa que apareguen finestres de conversa aix? que altres usuaris vos comencen "
-"a enviar missatges. Funciona per a AIM, ICQ, XMPP, Sametime, i Yahoo!"
+"Fa que apareguen finestres de conversa aix? que altres usuaris vos comencen a "
+"enviar missatges. Funciona per a AIM, ICQ, XMPP, Sametime, i Yahoo!"
 
 msgid "You feel a disturbance in the force..."
 msgstr "Sentireu un certa pertorbaci? en la for?a..."
@@ -3648,8 +3656,8 @@ msgstr ""
 "must be a channel operator to do this."
 msgstr ""
 "devoice &lt;sobrenom1&gt; [sobrenom2] ...: treu l'estat de veu a alg?, "
-"prevenint que parlin al canal si este est? moderat (+m). Heu de ser operador "
-"del canal per poder fer aix?."
+"prevenint que parlin al canal si este est? moderat (+m). Heu de ser "
+"operador del canal per poder fer aix?."
 
 msgid ""
 "invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified "
@@ -3825,15 +3833,6 @@ msgstr "executa"
 msgid "execute"
 msgstr "executa"
 
-msgid "Server requires TLS/SSL, but no TLS/SSL support was found."
-msgstr ""
-"El servidor requereix TLS/SSL per entrar, per? no s'ha trobat cap "
-"implementaci? de TLS/SSL."
-
-msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support was found."
-msgstr ""
-"Heu requerit que es xifri, per? no s'ha trobat cap implementaci? de TLS/SSL."
-
 msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
 msgstr "El servidor requereix autenticaci? de text sobre un flux no xifrat"
 
@@ -3871,6 +3870,43 @@ msgstr "Error SASL: %s"
 msgid "SASL error: %s"
 msgstr "Error SASL: %s"
 
+msgid "Invalid Encoding"
+msgstr "La condici? no ?s v?lida"
+
+msgid "Unsupported Extension"
+msgstr "Esta extensi? no est? implementada"
+
+# MitM: Man-in-the-middle... segons wiki: intermediari
+msgid ""
+"Unexpected response from the server. This may indicate a possible MITM "
+"attack"
+msgstr ""
+"S'ha rebut una resposta inesperada del servidor. Aix? podria indicar un "
+"possible atac inform?tic \"man-in-the-middle\""
+
+msgid ""
+"The server does support channel binding, but did not appear to advertise "
+"it. This indicates a likely MITM attack"
+msgstr ""
+"Aques servidor permet vincular canals, tot i que no ho havia anunciat. Aix? "
+"podria ser indicatiu d'un atac inform?tic \"man-in-the-middle\""
+
+msgid "Server does not support channel binding"
+msgstr "El servidor no permet vincular canals"
+
+msgid "Unsupported channel binding method"
+msgstr "Este m?tode de vinculaci? de canals no est? implementat"
+
+msgid "User not found"
+msgstr "No s'ha trobat l'usuari"
+
+msgid "Invalid Username Encoding"
+msgstr "La codificaci? del nom d'usuari no ?s v?lida"
+
+# Mirar com es tradu?a 'Constraint variables'
+msgid "Resource Constraint"
+msgstr "Restriccions del recurs"
+
 # FIXME: canonicalize -> normalitzar (josep)
 msgid "Unable to canonicalize username"
 msgstr "No s'ha pogut normalitzar el nom d'usuari"
@@ -3949,6 +3985,11 @@ msgstr "Secci? de l'organitzaci?"
 msgid "Organization Unit"
 msgstr "Secci? de l'organitzaci?"
 
+#. title
+#. optional information
+msgid "Job Title"
+msgstr "T?tol de la faena"
+
 msgid "Role"
 msgstr "Rol"
 
@@ -4171,16 +4212,28 @@ msgstr "Rols:"
 msgid "Roles:"
 msgstr "Rols:"
 
+msgid "Server requires TLS/SSL, but no TLS/SSL support was found."
+msgstr ""
+"El servidor requereix TLS/SSL per entrar, per? no s'ha trobat cap "
+"implementaci? de TLS/SSL."
+
+msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support was found."
+msgstr ""
+"Heu requerit que es xifri, per? no s'ha trobat cap implementaci? de TLS/SSL."
+
 msgid "Ping timed out"
 msgstr "S'ha esgitat el temps d'espera (ping)"
 
 msgid "Invalid XMPP ID"
 msgstr "ID de l'XMPP inv?lid"
 
+msgid "Invalid XMPP ID. Username portion must be set."
+msgstr "L'ID de l'XMPP no ?s v?lid. Cal especificar el nom d'usuari."
+
 msgid "Invalid XMPP ID. Domain must be set."
 msgstr "L'ID de l'XMPP no ?s v?lid. Cal especificar un domini."
 
-# FIX
+# FIXME
 msgid "Malformed BOSH URL"
 msgstr "L'URL BOSH est? malm?s"
 
@@ -4311,15 +4364,18 @@ msgstr "Permet les botzines"
 msgid "Allow Buzz"
 msgstr "Permet les botzines"
 
-# Segons la viquip?dia
-#, fuzzy
 msgid "Mood Name"
-msgstr "Nom del mig"
+msgstr "Nom de l'estat d'?nim"
 
-#, fuzzy
 msgid "Mood Comment"
-msgstr "Comentari de l'amic"
+msgstr "Comentari sobre l'estat d'?nim"
 
+#. primitive
+#. ID
+#. name - use default
+#. saveable
+#. should be user_settable some day
+#. independent
 msgid "Tune Artist"
 msgstr "Artista de la melodia"
 
@@ -4491,10 +4547,6 @@ msgstr "Ha fallat la connexi? remota"
 msgid "Remote Connection Failed"
 msgstr "Ha fallat la connexi? remota"
 
-# Mirar com es tradu?a 'Constraint variables'
-msgid "Resource Constraint"
-msgstr "Restriccions del recurs"
-
 msgid "Restricted XML"
 msgstr "XML restringit"
 
@@ -4612,9 +4664,8 @@ msgstr "Inicia el medi"
 msgid "Initiate Media"
 msgstr "Inicia el medi"
 
-#, fuzzy
 msgid "Account does not support PEP, can't set mood"
-msgstr "Este protocol no implementa sales de xat."
+msgstr "Este protocol no implementa PEP, no es pot establir l'estat d'?nim."
 
 msgid "config: Configure a chat room."
 msgstr "config: configura la sala de xat."
@@ -4669,9 +4720,8 @@ msgstr "buzz: fa sonar una botzina a un 
 msgid "buzz: Buzz a user to get their attention"
 msgstr "buzz: fa sonar una botzina a un usuari per tal de que vos pare atenci?"
 
-#, fuzzy
 msgid "mood: Set current user mood"
-msgstr "Seleccioneu l'usuari correcte"
+msgstr "modd: estableix l'estat d'?nim de l'usuari"
 
 msgid "Extended Away"
 msgstr "Absent des de fa una bona estona"
@@ -4755,13 +4805,13 @@ msgid "XMPP stream header missing"
 "?s massa llarga."
 
 msgid "XMPP stream header missing"
-msgstr ""
+msgstr "Falta la cap?alera del flux XMPP"
 
 msgid "XMPP Version Mismatch"
-msgstr ""
+msgstr "Les versions del XMPP no coincideixen"
 
 msgid "XMPP stream missing ID"
-msgstr ""
+msgstr "Manca l'ID del fluxe XMPP"
 
 msgid "XML Parse error"
 msgstr "Error en l'an?lisi de l'XML"
@@ -4841,32 +4891,27 @@ msgstr "Escolliu a quin recurs de %s vol
 msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
 msgstr "Escolliu a quin recurs de %s voleu enviar un fitxer"
 
-#, fuzzy
 msgid "Afraid"
-msgstr "?rab"
+msgstr "Espantat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Amazed"
-msgstr "Avergonyit"
+msgstr "Al?lucinant"
 
-#, fuzzy
 msgid "Amorous"
-msgstr "Glori?s"
+msgstr "Amor?s"
 
 #. 1
 msgid "Angry"
 msgstr "Enfadat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Annoyed"
-msgstr "Bandejat"
+msgstr "Emprenyat"
 
 msgid "Anxious"
 msgstr "Ansi?s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Aroused"
-msgstr "S'enviar?"
+msgstr ""
 
 msgid "Ashamed"
 msgstr "Avergonyit"
@@ -4874,117 +4919,95 @@ msgstr "Avorrit"
 msgid "Bored"
 msgstr "Avorrit"
 
-#, fuzzy
 msgid "Brave"
-msgstr "Al?a"
+msgstr "Brau"
 
-#, fuzzy
 msgid "Calm"
-msgstr "Regne"
+msgstr "Calmat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Cautious"
-msgstr "Xats"
+msgstr "Prudent"
 
-#, fuzzy
 msgid "Cold"
-msgstr "Negreta"
+msgstr "Fred"
 
-#, fuzzy
 msgid "Confident"
-msgstr "Conflicte"
+msgstr "Amb confian?a"
 
-#, fuzzy
 msgid "Confused"
-msgstr "_Configura"
+msgstr "Conf?s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Contemplative"
-msgstr "Contacte"
+msgstr "Contemplatiu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Contented"
-msgstr "Connectat"
+msgstr "Acontentat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Cranky"
-msgstr "Empresa"
+msgstr ""
 
-#, fuzzy
 msgid "Crazy"
-msgstr "Crazychat"
+msgstr "Boig"
 
-#, fuzzy
 msgid "Creative"
-msgstr "Crea"
+msgstr "Creatiu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Curious"
-msgstr "Glori?s"
+msgstr "Curi?s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Dejected"
-msgstr "Rebutjat"
+msgstr "Enfonsat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Depressed"
-msgstr "Suprimit"
+msgstr "Deprimit"
 
-#, fuzzy
 msgid "Disappointed"
-msgstr "Desconnectat."
+msgstr "Decebut"
 
 msgid "Disgusted"
-msgstr ""
+msgstr "Repugnat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Dismayed"
-msgstr "Inhabilitat"
+msgstr "Descoratjat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Distracted"
-msgstr "Separat"
+msgstr "Distret"
 
 msgid "Embarrassed"
-msgstr ""
+msgstr "Avergonyit"
 
-#, fuzzy
 msgid "Envious"
-msgstr "Ansi?s"
+msgstr "Envej?s"
 
 #. 2
 msgid "Excited"
 msgstr "Excitat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Flirtatious"
-msgstr "Glori?s"
+msgstr "Amb ganes de flirtar"
 
-#, fuzzy
 msgid "Frustrated"
-msgstr "Nom"
+msgstr "Frustrat"
 
 msgid "Grateful"
-msgstr ""
+msgstr "Agra?t"
 
-#, fuzzy
 msgid "Grieving"
-msgstr "S'est? recuperant..."
+msgstr "De dol"
 
 #. 3
 msgid "Grumpy"
 msgstr "Rondinaire"
 
-#, fuzzy
 msgid "Guilty"
-msgstr "Ciutat"
+msgstr "Culpable"
 
 #. 4
 msgid "Happy"
 msgstr "Content"
 
 msgid "Hopeful"
-msgstr ""
+msgstr "Esperan?at"
 
 #. 8
 msgid "Hot"
@@ -4994,37 +5017,31 @@ msgid "Humiliated"
 msgstr ""
 
 msgid "Humiliated"
-msgstr ""
+msgstr "Humiliat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Hungry"
-msgstr "Enfadat"
+msgstr "Afamat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Hurt"
-msgstr "Humor"
+msgstr "Ferit"
 
 msgid "Impressed"
-msgstr ""
+msgstr "Impressionat"
 
-#, fuzzy
 msgid "In awe"
-msgstr "Enamorat"
+msgstr ""
 
 msgid "In love"
 msgstr "Enamorat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Indignant"
-msgstr "Indonesi"
+msgstr "Indignant"
 
-#, fuzzy
 msgid "Interested"
-msgstr "Interessos"
+msgstr "Interessat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Intoxicated"
-msgstr "Convidat"
+msgstr "Intoxicat"
 
 #. 6
 msgid "Invincible"
@@ -5033,84 +5050,69 @@ msgstr "Gel?s"
 msgid "Jealous"
 msgstr "Gel?s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Lonely"
-msgstr "Mico"
+msgstr "Sol"
 
-#, fuzzy
 msgid "Lost"
-msgstr "El m?s alt"
+msgstr "Perdut"
 
 msgid "Lucky"
-msgstr ""
+msgstr "Sort?s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Mean"
-msgstr "Alemany"
+msgstr "Mal?vol"
 
-#, fuzzy
 msgid "Moody"
-msgstr "Estat d'?nim"
+msgstr "Animat"
 
 msgid "Nervous"
-msgstr ""
+msgstr "Nervi?s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Neutral"
-msgstr "Detalls"
+msgstr "Neutral"
 
-#, fuzzy
 msgid "Offended"
-msgstr "Fora de l?nia"
+msgstr "Of?s"
 
 msgid "Outraged"
-msgstr ""
+msgstr "Enrabiat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Playful"
-msgstr "Reprodueix"
+msgstr "Juganer"
 
-#, fuzzy
 msgid "Proud"
-msgstr "Alt"
+msgstr "Orgull?s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Relaxed"
-msgstr "Nom real"
+msgstr "Relaxat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Relieved"
-msgstr "Rebuts"
+msgstr "Alleujat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Remorseful"
-msgstr "Suprimeix"
+msgstr "Amb remordiments"
 
-#, fuzzy
 msgid "Restless"
-msgstr "Registra"
+msgstr "Neguit?s"
 
 #. 7
 msgid "Sad"
 msgstr "Trist"
 
-#, fuzzy
 msgid "Sarcastic"
-msgstr "Marathi"
+msgstr "Sarc?stic"
 
 msgid "Satisfied"
-msgstr ""
+msgstr "Satisfet"
 
-#, fuzzy
 msgid "Serious"
-msgstr "Glori?s"
+msgstr "Seri?s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Shocked"
-msgstr "Blocat"
+msgstr "En estat de xoc"
 
 msgid "Shy"
-msgstr ""
+msgstr "Vergony?s"
 
 #. 9
 msgid "Sick"
@@ -5122,41 +5124,34 @@ msgid "Spontaneous"
 msgstr "Endormiscat"
 
 msgid "Spontaneous"
-msgstr ""
+msgstr "Espontani"
 
-#, fuzzy
 msgid "Stressed"
-msgstr "Velocitat"
+msgstr "Estressat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Strong"
-msgstr "Can??"
+msgstr "Fort"
 
-#, fuzzy
 msgid "Surprised"
-msgstr "morrejat"
+msgstr "Sorpr?s"
 
 msgid "Thankful"
-msgstr ""
+msgstr "Agra?t"
 
 msgid "Thirsty"
-msgstr ""
+msgstr "Assedegat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Tired"
-msgstr "Fire"
+msgstr "Cansat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Undefined"
-msgstr "Subratllat"
+msgstr "Indefinit"
 
-#, fuzzy
 msgid "Weak"
-msgstr "Bufetejar"
+msgstr "Decandit"
 
-#, fuzzy
 msgid "Worried"
-msgstr "Avorrit"
+msgstr "Preocupat"
 
 msgid "Set User Nickname"
 msgstr "Estableix el sobrenom de l'usuari"
@@ -5479,7 +5474,8 @@ msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
 "MSN servers are currently blocking the following regular expressions:<br/>%s"
-msgstr "Actualment, servidors MSN bloquen estes expressions regulars:<br/>%s"
+msgstr ""
+"Actualment, servidors MSN bloquen estes expressions regulars:<br/>%s"
 
 msgid "This account does not have email enabled."
 msgstr "Este compte no t? el correu habilitat."
@@ -5520,18 +5516,6 @@ msgstr "A fora dinant"
 msgid "Out to Lunch"
 msgstr "A fora dinant"
 
-#. primitive
-#. ID
-#. name - use default
-#. saveable
-#. should be user_settable some day
-#. independent
-msgid "Artist"
-msgstr "Artista"
-
-msgid "Album"
-msgstr "?lbum"
-
 msgid "Game Title"
 msgstr "T?tol del joc"
 
@@ -5679,9 +5663,6 @@ msgstr "Faena"
 msgid "Work"
 msgstr "Faena"
 
-msgid "Job Title"
-msgstr "T?tol de la faena"
-
 msgid "Company"
 msgstr "Empresa"
 
@@ -6468,8 +6449,8 @@ msgstr ""
 
 msgid "No suitable MySpaceIM account could be found to open this myim URL."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar cap compte adequat a MySpaceIM per poder obrir este URL "
-"myim."
+"No s'ha pogut trobar cap compte adequat a MySpaceIM per poder obrir este "
+"URL myim."
 
 msgid "Enable the proper MySpaceIM account and try again."
 msgstr "Habiliteu el compte MySpaceIM adequat i proveu-ho de nou."
@@ -6709,9 +6690,6 @@ msgstr "La contrasenya no ?s correcta"
 msgid "Incorrect password"
 msgstr "La contrasenya no ?s correcta"
 
-msgid "User not found"
-msgstr "No s'ha trobat l'usuari"
-
 msgid "Account has been disabled"
 msgstr "S'ha inhabilitat el compte"
 
@@ -6725,7 +6703,7 @@ msgid "Cannot add a contact to the same 
 msgstr "El servidor no est? disponible, proveu-ho m?s tard"
 
 msgid "Cannot add a contact to the same folder twice"
-msgstr "No es pot afegir un contacte a la mateixa carpeta dues vegades"
+msgstr "No es pot afegir un contacte a la mateixa carpeta dos vegades"
 
 msgid "Cannot add yourself"
 msgstr "No es pot afegir a un mateix"
@@ -6745,7 +6723,7 @@ msgid "You cannot add the same person tw
 "incorrectes"
 
 msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
-msgstr "No podeu afegir la mateixa persona a una conversa dues vegades"
+msgstr "No podeu afegir la mateixa persona a una conversa dos vegades"
 
 msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
 msgstr "Heu introdu?t el m?xim nombre de contactes permesos"
@@ -6766,7 +6744,8 @@ msgstr ""
 "This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
 "time"
 msgstr ""
-"Esta versi? d'avaluaci? no permet que entrin m?s de deu usuaris a la vegada"
+"Esta versi? d'avaluaci? no permet que entren m?s de deu usuaris a la "
+"vegada"
 
 msgid "The user is either offline or you are blocked"
 msgstr "L'usuari est? fora de l?nia o b? esteu blocat"
@@ -6782,8 +6761,8 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut enviar el missatge. No s'han pogut obtindre detalls de "
-"l'usuari (%s)."
+"No s'ha pogut enviar el missatge. No s'han pogut obtindre detalls de l'usuari "
+"(%s)."
 
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
@@ -6979,6 +6958,10 @@ msgstr "AOL no permet que vos autentique
 msgid "AOL does not allow your screen name to authenticate here"
 msgstr "AOL no permet que vos autentiqueu amb este nom d'usuari ac?"
 
+#, c-format
+msgid "Error requesting %s"
+msgstr "S'ha produ?t un error en sol?licitar %s"
+
 msgid "Could not join chat room"
 msgstr "No s'ha pogut entrar a la sala de xat"
 
@@ -6986,107 +6969,89 @@ msgid "Thinking"
 msgstr "El nom de sala de xat no ?s v?lid"
 
 msgid "Thinking"
-msgstr ""
+msgstr "Pensant"
 
-#, fuzzy
 msgid "Shopping"
-msgstr "Pare d'escriure"
+msgstr "Comprant"
 
-#, fuzzy
 msgid "Questioning"
-msgstr "Di?leg de pregunta"
+msgstr "Preguntant"
 
-#, fuzzy
 msgid "Eating"
-msgstr "Radiomissatgeria"
+msgstr "Menjant"
 
-#, fuzzy
 msgid "Watching a movie"
-msgstr "Jugant a un joc"
+msgstr "Mirant una pel?l?cula"
 
 msgid "Typing"
 msgstr "Teclejant"
 
-#, fuzzy
 msgid "At the office"
-msgstr "Fora de l'oficina"
+msgstr "A l'oficina"
 
 msgid "Taking a bath"
-msgstr ""
+msgstr "Prenent un bany"
 
 msgid "Watching TV"
-msgstr ""
+msgstr "Mirant la tele"
 
-#, fuzzy
 msgid "Having fun"
-msgstr "Penja"
+msgstr "Passant-ho b?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Sleeping"
-msgstr "Endormiscat"
+msgstr "Dormint"
 
 msgid "Using a PDA"
-msgstr ""
+msgstr "Emprant el PDA"
 
-#, fuzzy
 msgid "Meeting friends"
-msgstr "Amics de MI"
+msgstr "Amb amics"
 
-#, fuzzy
 msgid "On the phone"
 msgstr "Al tel?fon"
 
-#, fuzzy
 msgid "Surfing"
-msgstr "Recurrent"
+msgstr "Navegant"
 
 #. "I am mobile." / "John is mobile."
 msgid "Mobile"
 msgstr "M?bil"
 
-#, fuzzy
 msgid "Searching the web"
-msgstr "Avisa l'usuari"
+msgstr "Cercant a la web"
 
-#, fuzzy
 msgid "At a party"
-msgstr "Port d'autoritzaci?"
+msgstr "En una festa"
 
 msgid "Having Coffee"
-msgstr ""
+msgstr "Prenent un caf?"
 
 #. Playing video games
-#, fuzzy
 msgid "Gaming"
-msgstr "Jocs d'usuari"
+msgstr "Jugant"
 
 msgid "Browsing the web"
-msgstr ""
+msgstr "Navegant la web"
 
-#, fuzzy
 msgid "Smoking"
-msgstr "Can??"
+msgstr "Fumant"
 
-#, fuzzy
 msgid "Writing"
-msgstr "Treballant"
+msgstr "Escrivint"
 
 #. Drinking [Alcohol]
-#, fuzzy
 msgid "Drinking"
-msgstr "Treballant"
+msgstr "Bevent"
 
 # ?s un estat, com "fora de l?nia", etc. (josep)
 msgid "Listening to music"
 msgstr "Escoltant m?sica"
 
-#, fuzzy
 msgid "Studying"
-msgstr "S'est? enviant"
+msgstr "Estudiant"
 
-#, fuzzy
 msgid "In the restroom"
-msgstr "Interessos"
+msgstr "Al lavabo"
 
 msgid "Received invalid data on connection with server"
 msgstr "S'han rebut dades inv?lides a la connexi? amb el servidor"
@@ -7147,8 +7112,8 @@ msgstr ""
 "%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over Direct "
 "IM. Try using file transfer instead.\n"
 msgstr ""
-"%s vos ha intentat enviar un fitxer %s, per? ara mateix nom?s permetem "
-"enviar fitxers de fins a %s a trav?s de MI directa. Proveu-ho fent servir la "
+"%s vos ha intentat enviar un fitxer %s, per? ara mateix nom?s permetem enviar "
+"fitxers de fins a %s a trav?s de MI directa. Proveu-ho fent servir la "
 "transfer?ncia de fitxers.\n"
 
 # FIXME
@@ -7282,8 +7247,9 @@ msgstr ""
 "(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
 "different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
 msgstr ""
-"(S'ha produ?t un error en rebre este missatge. ?s molt possible que %s empri "
-"una codificaci? diferent a la vostra, o que %s tinga un client defectu?s)"
+"(S'ha produ?t un error en rebre este missatge. ?s molt possible que %s "
+"empri una codificaci? diferent a la vostra, o que %s tinga un client "
+"defectu?s)"
 
 #. Label
 msgid "Buddy Icon"
@@ -7302,7 +7268,7 @@ msgid "ICQ Xtraz"
 msgstr "Jocs"
 
 msgid "ICQ Xtraz"
-msgstr ""
+msgstr "ICQ Xtraz"
 
 msgid "Add-Ins"
 msgstr "Afegits"
@@ -7370,25 +7336,20 @@ msgstr "Invisible"
 msgid "Invisible"
 msgstr "Invisible"
 
-#, fuzzy
 msgid "Evil"
-msgstr "Correu electr?nic"
+msgstr "Malici?s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Depression"
-msgstr "Professi?"
+msgstr "Depressi?"
 
-#, fuzzy
 msgid "At home"
-msgstr "Quant a mi"
+msgstr "A casa"
 
-#, fuzzy
 msgid "At work"
-msgstr "Xarxa"
+msgstr "A la faena"
 
-#, fuzzy
 msgid "At lunch"
-msgstr "A fora dinant"
+msgstr "Dinant"
 
 msgid "IP Address"
 msgstr "Adre?a IP"
@@ -7423,9 +7384,9 @@ msgstr ""
 "a valid email address, or start with a letter and contain only letters, "
 "numbers and spaces, or contain only numbers."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut entrar com a %s perqu? este nom d'usuari no ?s v?lid. Els noms "
-"d'usuari han de ser adreces de correu v?lides, o comen?ar amb una lletra i "
-"contindre nom?s lletres, nombres o espais, o nom?s nombres."
+"No s'ha pogut entrar com a %s perqu? este nom d'usuari no ?s v?lid. Els "
+"noms d'usuari han de ser adreces de correu v?lides, o comen?ar amb una "
+"lletra i contindre nom?s lletres, nombres o espais, o nom?s nombres."
 
 #, c-format
 msgid "You may be disconnected shortly. If so, check %s for updates."
@@ -7903,9 +7864,8 @@ msgstr "Enlla? al magatzem de m?sica i
 msgid "iTunes Music Store Link"
 msgstr "Enlla? al magatzem de m?sica iTunes"
 
-#, fuzzy
 msgid "Lunch"
-msgstr "Finch"
+msgstr "Dinar"
 
 #, c-format
 msgid "Buddy Comment for %s"
@@ -7938,9 +7898,8 @@ msgstr "Edita el comentari sobre l'amic"
 msgid "Edit Buddy Comment"
 msgstr "Edita el comentari sobre l'amic"
 
-#, fuzzy
 msgid "Get X-Status Msg"
-msgstr "Aconsegueix el missatge d'estat"
+msgstr "Aconsegueix el missatge d'estat X"
 
 msgid "End Direct IM Session"
 msgstr "Finalitzar la sessi? de MI directa"
@@ -7981,8 +7940,8 @@ msgstr ""
 "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
 "them and selecting \"Re-request Authorization.\""
 msgstr ""
-"Podeu tornar a demanar l'autoritzaci? d'estos amics fent-hi clic a sobre amb "
-"el bot? dret del ratol?, i seleccionant <<Torna a demanar l'autoritzaci?>>."
+"Podeu tornar a demanar l'autoritzaci? d'estos amics fent-hi clic a sobre "
+"amb el bot? dret del ratol?, i seleccionant <<Torna a demanar l'autoritzaci?>>."
 
 msgid "Find Buddy by Email"
 msgstr "Troba un amic per l'adre?a de correu"
@@ -8355,6 +8314,11 @@ msgstr "Administrador"
 msgid "Admin"
 msgstr "Administrador"
 
+# FIXME
+#. XXX: Should this be "Topic"?
+msgid "Room Title"
+msgstr "Nom de la sala"
+
 msgid "Notice"
 msgstr "Av?s"
 
@@ -8429,11 +8393,11 @@ msgid "%u requested to join Qun %u for %
 
 #, c-format
 msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
-msgstr "%u ha sol?licitat unir-se al Qun %u per %s"
+msgstr "%u ha sol?licitat unir-s'al Qun %u per %s"
 
 #, c-format
 msgid "%u request to join Qun %u"
-msgstr "%u ha sol?licitat unir-se al Qun %u"
+msgstr "%u ha sol?licitat unir-s'al Qun %u"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
@@ -8441,8 +8405,7 @@ msgid "<b>Joining Qun %u is approved by 
 
 #, c-format
 msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-msgstr ""
-"<b>L'administrador %2$u vos ha perm?s unir-vos al Qun %1$u per %3$s</b>"
+msgstr "<b>L'administrador %2$u vos ha perm?s unir-vos al Qun %1$u per %3$s</b>"
 
 #, c-format
 msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
@@ -8572,8 +8535,7 @@ msgstr "<p><i>I tothom que ho ha fet pos
 msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
 msgstr "<p><i>I tothom que ho ha fet possible...<i><br>\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
+msgid "<i>Feel free to join vos!</i> :)"
 msgstr "<i>No dubteu a col?laborar amb nosaltres!</i> :)"
 
 #, c-format
@@ -8909,8 +8871,8 @@ msgstr ""
 "\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
 "this user to."
 msgstr ""
-"Seleccioneu a quina confer?ncia, de les d'ac? sota, voleu convidar l'usuari %"
-"s. Seleccioneu <<Crea una nova confer?ncia>> si voleu crear-ne una de nova on "
+"Seleccioneu a quina confer?ncia, de les d'ac? sota, voleu convidar l'usuari "
+"%s. Seleccioneu <<Crea una nova confer?ncia>> si voleu crear-ne una de nova on "
 "convidar-hi l'usuari."
 
 msgid "Invite to Conference"
@@ -9040,7 +9002,7 @@ msgstr ""
 "Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
 "to your buddy list."
 msgstr ""
-"L'identificador <<%s>> pot referir-se a qualsevol dels grups de llibretes "
+"L'identificador <<%s>> pot referir-s'a qualsevol dels grups de llibretes "
 "d'adreces Notes seg?ents. Seleccioneu el grup correcte de la llista d'ac? "
 "sota, a afegir a la llista d'amics."
 
@@ -9893,7 +9855,8 @@ msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;passwor
 msgstr "topic [&lt;tema nou&gt;]: mostra o canvia el tema"
 
 msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;password&gt;]: Join a chat on this network"
-msgstr "join &lt;canal&gt; [&lt;contrasenya&gt;]: entra en un xat d'esta xarxa"
+msgstr ""
+"join &lt;canal&gt; [&lt;contrasenya&gt;]: entra en un xat d'esta xarxa"
 
 msgid "list: List channels on this network"
 msgstr "list: llista els canals en esta xarxa"
@@ -10268,9 +10231,6 @@ msgstr "Connector per al protocol Yahoo!
 msgid "Yahoo! Protocol Plugin"
 msgstr "Connector per al protocol Yahoo!"
 
-msgid "Pager server"
-msgstr "Servidor de cercapersones"
-
 msgid "Pager port"
 msgstr "Port per al cercapersones"
 
@@ -10294,12 +10254,6 @@ msgstr "URL de la llista de sales de xat
 msgid "Chat room list URL"
 msgstr "URL de la llista de sales de xat"
 
-msgid "Yahoo Chat server"
-msgstr "Servidor de xat de Yahoo"
-
-msgid "Yahoo Chat port"
-msgstr "Port del xat de Yahoo"
-
 msgid "Yahoo JAPAN ID..."
 msgstr "ID de Yahoo del Jap?..."
 
@@ -10319,8 +10273,8 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "%s has sent you a webcam invite, which is not yet supported."
 msgstr ""
-"%s vos ha enviat una invitaci? a la seua c?mera web, per? aix? encara no "
-"est? implementat."
+"%s vos ha enviat una invitaci? a la seua c?mera web, per? aix? encara no est? "
+"implementat."
 
 msgid "Your SMS was not delivered"
 msgstr "No s'ha enviat l'SMS"
@@ -10337,15 +10291,14 @@ msgstr ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
 "following reason: %s."
 msgstr ""
-"%s vos ha denegat (retroactivament) la petici? d'afegir-lo a la vostra "
-"llista pel seg?ent motiu:\n"
+"%s vos ha denegat (retroactivament) la petici? d'afegir-lo a la vostra llista "
+"pel seg?ent motiu:\n"
 "%s"
 
 #, c-format
 msgid "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list."
 msgstr ""
-"%s vos ha denegat (retroactivament) la petici? d'afegir-lo a la vostra "
-"llista."
+"%s vos ha denegat (retroactivament) la petici? d'afegir-lo a la vostra llista."
 
 msgid "Add buddy rejected"
 msgstr "S'ha rebutjat afegir l'amic"
@@ -10370,6 +10323,15 @@ msgstr ""
 "El compte est? blocat, per? no se'n coneix el motiu. Aix? es pot solucionar "
 "entrant al web de Yahoo!"
 
+#. indicates a lock due to logging in too frequently
+msgid ""
+"Account locked: You have been logging in too frequently. Wait a few minutes "
+"before trying to connect again. Logging into the Yahoo! website may help."
+msgstr ""
+"El compte est? blocat perqu? s'ha intentat entrar massa cops. Espereu uns "
+"minuts abans de tornar-ho a intentar. Potser tamb? es pot solucionar entrant "
+"al web de Yahoo!"
+
 #. username or password missing
 msgid "Username or password missing"
 msgstr "Manquen el nom d'uruari o la contrasenya"
@@ -10449,6 +10411,16 @@ msgstr "No s'ha pogut establir una conne
 msgid "Unable to establish a connection with %s: %s"
 msgstr "No s'ha pogut establir una connexi? amb %s: %s"
 
+msgid "Unable to connect: The server returned an empty response."
+msgstr "No s'ha pogut connectar: el servidor ha retornat una resposta buida."
+
+msgid ""
+"Unable to connect: The server's response did not contain the necessary "
+"information"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut connectar: el servidor ha retornat una resposta que no cont? "
+"la informaci? necess?ria"
+
 msgid "Not at Home"
 msgstr "Fora de casa"
 
@@ -10555,7 +10527,8 @@ msgstr ""
 "If you wish to view this profile, you will need to visit this link in your "
 "web browser:"
 msgstr ""
-"Si voleu veure este perfil, haureu de visitar este enlla? amb el navegador:"
+"Si voleu veure este perfil, haureu de visitar este enlla? amb el "
+"navegador:"
 
 msgid "Yahoo! ID"
 msgstr "ID de Yahoo!"
@@ -10597,9 +10570,9 @@ msgstr ""
 "does not exist; however, Yahoo! sometimes does fail to find a user's "
 "profile. If you know that the user exists, please try again later."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut obtindre el perfil de l'usuari. El m?s segur ?s que l'usuari "
-"no existisca, tot i que a vegades Yahoo! no pot trobar els perfils d'usuari. "
-"Si sabeu del cert que l'usuari existeix, torneu-ho a intentar m?s tard."
+"No s'ha pogut obtindre el perfil de l'usuari. El m?s segur ?s que l'usuari no "
+"existisca, tot i que a vegades Yahoo! no pot trobar els perfils d'usuari. Si "
+"sabeu del cert que l'usuari existeix, torneu-ho a intentar m?s tard."
 
 msgid "The user's profile is empty."
 msgstr "El perfil d'usuari est? buit."
@@ -10627,8 +10600,8 @@ msgstr ""
 "Unknown error. You may need to logout and wait five minutes before being "
 "able to rejoin a chatroom"
 msgstr ""
-"S'ha produ?t un error desconegut. Potser caldr? que eixiu i espereu uns cinc "
-"minuts abans d'intentar tornar a entrar a la sala de xat"
+"S'ha produ?t un error desconegut. Potser caldr? que eixiu i espereu uns "
+"cinc minuts abans d'intentar tornar a entrar a la sala de xat"
 
 #, c-format
 msgid "You are now chatting in %s."
@@ -10708,11 +10681,13 @@ msgstr ""
 
 msgid "inst &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
 msgstr ""
-"inst &lt;inst?ncia&gt;: especifica la inst?ncia a fer servir en esta classe"
+"inst &lt;inst?ncia&gt;: especifica la inst?ncia a fer servir en esta "
+"classe"
 
 msgid "topic &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
 msgstr ""
-"topic &lt;inst?ncia&gt;: especifica la inst?ncia a fer servir en esta classe"
+"topic &lt;inst?ncia&gt;: especifica la inst?ncia a fer servir en esta "
+"classe"
 
 msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Join a new chat"
 msgstr ""
@@ -10836,6 +10811,10 @@ msgstr "_No"
 #. *
 #. * A wrapper for purple_request_action() that uses Accept and Cancel buttons.
 #.
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action_with_icon() that uses Accept and Cancel
+#. * buttons.
+#.
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Accepta"
 
@@ -10902,9 +10881,8 @@ msgstr "Absent durant una bona estona"
 msgid "Extended away"
 msgstr "Absent durant una bona estona"
 
-#, fuzzy
 msgid "Feeling"
-msgstr "S'est? rebent"
+msgstr "Estat d'?nim"
 
 #, c-format
 msgid "%s (%s) changed status from %s to %s"
@@ -11077,12 +11055,6 @@ msgstr "Missatger d'Internet Pidgin"
 msgid "Pidgin Internet Messenger"
 msgstr "Missatger d'Internet Pidgin"
 
-msgid "Orientation"
-msgstr "Orientaci?"
-
-msgid "The orientation of the tray."
-msgstr "Orientaci? de l'?rea de notificaci?."
-
 #. Build the login options frame.
 msgid "Login Options"
 msgstr "Opcions d'entrada"
@@ -11201,8 +11173,8 @@ msgstr ""
 "voleu que el %s es connecte amb m?s comptes de missatgeria instant?nia (MI), "
 "torneu a pr?mer <b>Afig</b> fins a configurar-los tots.\n"
 "\n"
-"Podeu tornar a esta finestra per afegir, editar o suprimir comptes, a partir "
-"del men? <b>Comptes->Gestiona els comptes</b> a finestra de la llista "
+"Podeu tornar a esta finestra per afegir, editar o suprimir comptes, a "
+"partir del men? <b>Comptes->Gestiona els comptes</b> a finestra de la llista "
 "d'amics."
 
 #. Buddy List
@@ -11338,8 +11310,8 @@ msgstr ""
 "choosing 'Expand' from the contact's context menu"
 msgstr ""
 "En fusionar estos contactes fareu que compartisquen una mateixa entrada en "
-"la llista d'amics i en la finestra de conversa. M?s avant els podreu separar "
-"amb l'opci? 'Expandeix' del men? contextual del contacte."
+"la llista d'amics i en la finestra de conversa. M?s avant els podreu "
+"separar amb l'opci? 'Expandeix' del men? contextual del contacte."
 
 msgid "Please update the necessary fields."
 msgstr "Actualitzeu els camps necessaris."
@@ -11452,13 +11424,11 @@ msgstr "Codi d'error desconegut"
 msgid "Unknown node type"
 msgstr "Codi d'error desconegut"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please select your mood from the list"
-msgstr "Seleccioneu l'estat d'?nim de la llista."
+msgstr "Seleccioneu l'estat d'?nim de la llista"
 
-#, fuzzy
 msgid "Message (optional)"
-msgstr "?lies (opcional)"
+msgstr "Missatge (opcional)"
 
 msgid "Edit User Mood"
 msgstr "Edita l'estat d'?nim"
@@ -11542,9 +11512,8 @@ msgstr "/Eines/_Privadesa"
 msgid "/Tools/Pr_ivacy"
 msgstr "/Eines/_Privadesa"
 
-#, fuzzy
 msgid "/Tools/Set _Mood"
-msgstr "/Eines/_Registre del sistema"
+msgstr "/Eines/Esta_bleix l'estat d'?nim"
 
 msgid "/Tools/_File Transfers"
 msgstr "/Eines/_Transfer?ncia de fitxers"
@@ -11565,20 +11534,17 @@ msgstr "/Ajuda/A_juda en l?nia"
 msgid "/Help/Online _Help"
 msgstr "/Ajuda/A_juda en l?nia"
 
-#, fuzzy
 msgid "/Help/_Build Information"
-msgstr "Informaci? sobre l'amic"
+msgstr "/Ajuda/Informaci? sobre el _muntatge"
 
 msgid "/Help/_Debug Window"
 msgstr "/Ajuda/Finestra de _depuraci?"
 
-#, fuzzy
 msgid "/Help/De_veloper Information"
-msgstr "Informaci? del servidor"
+msgstr "/Ajuda/Informaci? sobre els d_esenvolupadors"
 
-#, fuzzy
 msgid "/Help/_Translator Information"
-msgstr "Informaci? personal"
+msgstr "/Ajuda/Informaci? sobre els _traductors"
 
 msgid "/Help/_About"
 msgstr "/Ajuda/_Quant a"
@@ -11807,9 +11773,8 @@ msgstr "_Edita el compte"
 msgid "_Edit Account"
 msgstr "_Edita el compte"
 
-#, fuzzy
 msgid "Set _Mood..."
-msgstr "Estableix l'estat d'?nim..."
+msgstr "Estableix l'_estat d'?nim..."
 
 msgid "No actions available"
 msgstr "No hi ha accions disponibles"
@@ -11930,15 +11895,14 @@ msgstr "/Conversa/Envia un _fitxer..."
 msgid "/Conversation/Se_nd File..."
 msgstr "/Conversa/Envia un _fitxer..."
 
-#, fuzzy
 msgid "/Conversation/Get _Attention"
-msgstr "/Conversa/Aconsegueix informaci?"
+msgstr "/Conversa/Aconseg_ueix atenci?"
 
 msgid "/Conversation/Add Buddy _Pounce..."
-msgstr "/Conversa/Afig un a_v?s per a l'amic..."
+msgstr "/Conversa/Afe_geix un av?s per a l'amic..."
 
 msgid "/Conversation/_Get Info"
-msgstr "/Conversa/_Aconsegueix informaci?"
+msgstr "/Conversa/Aconsegueix inf_ormaci?"
 
 msgid "/Conversation/In_vite..."
 msgstr "/Conversa/Con_vida..."
@@ -11953,16 +11917,16 @@ msgid "/Conversation/_Unblock..."
 msgstr "/Conversa/_Bloca..."
 
 msgid "/Conversation/_Unblock..."
-msgstr "/Conversa/_Desbloca..."
+msgstr "/Conversa/Desb_loca..."
 
 msgid "/Conversation/_Add..."
 msgstr "/Conversa/_Afig..."
 
 msgid "/Conversation/_Remove..."
-msgstr "/Conversa/Sup_rimeix..."
+msgstr "/Conversa/_Suprimeix..."
 
 msgid "/Conversation/Insert Lin_k..."
-msgstr "/Conversa/Insereix un _enlla?..."
+msgstr "/Conversa/Insereix _un enlla?..."
 
 msgid "/Conversation/Insert Imag_e..."
 msgstr "/Conversa/Insereix una _imatge..."
@@ -12015,9 +11979,8 @@ msgstr "/Conversa/Envia un fitxer..."
 msgid "/Conversation/Send File..."
 msgstr "/Conversa/Envia un fitxer..."
 
-#, fuzzy
 msgid "/Conversation/Get Attention"
-msgstr "/Conversa/Aconsegueix informaci?"
+msgstr "/Conversa/Aconsegueix atenci?"
 
 msgid "/Conversation/Add Buddy Pounce..."
 msgstr "/Conversa/Afig av?s per a l'amic..."
@@ -12083,13 +12046,11 @@ msgstr "No hi ha ning? a la sala"
 msgid "0 people in room"
 msgstr "No hi ha ning? a la sala"
 
-#, fuzzy
 msgid "Close Find bar"
-msgstr "Tanca esta pestanya"
+msgstr "Tanca la barra de cerca"
 
-#, fuzzy
 msgid "Find:"
-msgstr "Cerca"
+msgstr "Cerca:"
 
 #, c-format
 msgid "%d person in room"
@@ -12266,6 +12227,9 @@ msgstr "Bengal?"
 msgid "Bengali"
 msgstr "Bengal?"
 
+msgid "Bengali-India"
+msgstr "Bengal? (?ndia)"
+
 msgid "Bosnian"
 msgstr "Bosni?"
 
@@ -12492,7 +12456,7 @@ msgstr "Litu?"
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litu?"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s is a messaging client based on libpurple which is capable of connecting "
 "to multiple messaging services at once. %s is written in C using GTK+. %s "
@@ -12501,16 +12465,14 @@ msgstr ""
 "copyrighted by its contributors, a list of whom is also distributed with %"
 "s. There is no warranty for %s.<BR><BR>"
 msgstr ""
-"El %s ?s un client de missatgeria instant?nia modular basat en libpurple, "
-"que permet utilitzar els protocols AIM, MSN, Yahoo!, Jabber, ICQ, IRC, SILC, "
-"SIP/SIMPLE, Novell GroupWise, Lotus Sametime, Bonjour, Zephyr, MySpaceIM, "
-"Gadu-Gadu, i QQ, tots alhora. Utilitza la biblioteca de programaci? GTK+."
-"<BR><BR>Podeu modificar i redistribuir el programa sota els termes de la GPL "
-"(versi? 2 o posterior). Hi ha una c?pia de la GPL dins del fitxer <<COPYING>> "
-"que es distribueix amb el %s. Els drets d'autor del %s pertanyen als seus "
-"col?laboradors. El fitxer <<COPYRIGHT>> cont? una llista completa de tots els "
-"contribu?dors. No vos proporcionem cap mena de garantia amb este programa."
-"<BR><BR>"
+"El %s ?s un client de missatgeria basat en libpurple que permet connectar-"
+"vos a diferents serveis de missatgeria instant?nia al mateix temps. El %s "
+"est? escrit en C i la biblioteca de programaci? GTK+. El %s es distribueix "
+"sota llic?ncia GPL 2 (o posterior), i per tant podeu modificar-lo i "
+"redistribuir-lo d'acord amb esta llic?ncia. Amb el %s es distribueix una "
+"c?pia de la GPL. El %s ?s copyright de tothom que hi ha contribu?t, la "
+"llista de col?laboradors tamb? es distribueix amb el %s. No es proporciona "
+"cap mena de garantia amb el %s.<BR><BR>"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -12519,8 +12481,11 @@ msgstr ""
 "Channel: #pidgin on irc.freenode.net<BR>\tXMPP MUC: devel at conference.pidgin."
 "im<BR><BR>"
 msgstr ""
+"<FONT SIZE=\"4\"><B>Recursos ?tils</B></FONT><BR>\t<A HREF=\"%s\">Lloc web</"
+"A><BR>\t<A HREF=\"%s\">Preguntes m?s freq?ents</A><BR>\tCanal d'IRC: #pidgin "
+"a irc.freenode.net<BR>\tXMPP MUC: devel at conference.pidgin.im<BR><BR>"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "<font size=\"4\"><b>Help from other Pidgin users</b></font> is available by "
 "e-mailing <a href=\"mailto:support at pidgin.im\">support at pidgin.im</a><br/"
@@ -12530,26 +12495,25 @@ msgstr ""
 "welcome to post in another language, but the responses may be less helpful."
 "<br/>"
 msgstr ""
-"<font size=\"4\">Ajuda d'altres usuaris del Pidgin:</font> <a href=\"mailto:"
-"support at pidgin.im\">support at pidgin.im</a><br/>Esta ?s una llista de correu "
-"<b>p?blica</b>. (<a href=\"http://pidgin.im/pipermail/support/\">arxiu</a>)"
-"<br/>No vos podem ajudar amb connectors d'altres prove?dors.<br/>En esta "
-"llista s'hi empra principalment l'<b>angl?s</b>. Podeu escriure-hi en un "
-"altre idioma, per? ?s possible que les respostes no siguen de gaire ajuda."
-"<br/><br/>"
+"<font size=\"4\"><b>Ajuda d'altres usuaris del Pidgin</b>:</font> <a href="
+"\"mailto:support at pidgin.im\">support at pidgin.im</a><br/>Esta ?s una llista "
+"de correu <b>p?blica</b>. (<a href=\"http://pidgin.im/pipermail/support/"
+"\">arxiu</a>)<br/>No vos podem ajudar amb connectors d'altres prove?dors.<br/"
+">En esta llista s'hi empra principalment l'<b>angl?s</b>. Podeu escriure-"
+"hi en un altre idioma, per? ?s possible que les respostes no siguen de gaire "
+"ajuda.<br/>"
 
 #, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "Quant al %s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Build Information"
-msgstr "Informaci? sobre l'amic"
+msgstr "Informaci? sobre el muntatge"
 
 #. End of not to be translated section
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s Build Information"
-msgstr "Informaci? sobre l'amic"
+msgstr "Informaci? sobre el muntatge del %s"
 
 msgid "Current Developers"
 msgstr "Desenvolupadors actuals"
@@ -12563,9 +12527,9 @@ msgstr "Escriptors de peda?os retirats"
 msgid "Retired Crazy Patch Writers"
 msgstr "Escriptors de peda?os retirats"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s Developer Information"
-msgstr "Informaci? del servidor"
+msgstr "Informaci? sobre els desenvolupadors del %s"
 
 msgid "Current Translators"
 msgstr "Traductors actuals"
@@ -12573,9 +12537,9 @@ msgstr "Antics traductors"
 msgid "Past Translators"
 msgstr "Antics traductors"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s Translator Information"
-msgstr "M?s informaci?"
+msgstr "Informaci? sobre els traductors del %s"
 
 msgid "_Name"
 msgstr "_Nom"
@@ -12938,8 +12902,8 @@ msgstr ""
 "This smiley is disabled because a custom smiley exists for this shortcut:\n"
 " %s"
 msgstr ""
-"Esta emoticona est? inhabilitada perqu? hi ha una emoticona personalitzada "
-"per esta drecera:\n"
+"Esta emoticona est? inhabilitada perqu? hi ha una emoticona "
+"personalitzada per esta drecera:\n"
 " %s"
 
 msgid "Smile!"
@@ -12994,9 +12958,8 @@ msgstr "Insereix una emoticona"
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Insereix una emoticona"
 
-#, fuzzy
 msgid "Send Attention"
-msgstr "Alerta!"
+msgstr "Envia atenci?"
 
 msgid "<b>_Bold</b>"
 msgstr "<b>_Negreta</b>"
@@ -13044,9 +13007,8 @@ msgstr "_Somrieu!"
 msgid "_Smile!"
 msgstr "_Somrieu!"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Attention!"
-msgstr "Alerta!"
+msgstr "_Atenci?!"
 
 msgid "Log Deletion Failed"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir el registre"
@@ -13180,7 +13142,8 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "Exiting because another libpurple client is already running.\n"
 msgstr ""
-"Ara se eixir? at?s que ja hi ha un altre client del libpurple executant-se.\n"
+"Ara s'eixir? at?s que ja hi ha un altre client del libpurple executant-"
+"se.\n"
 
 msgid "/_Media"
 msgstr "/_Medi"
@@ -13999,9 +13962,8 @@ msgstr "Gestor d'emoticones personalitza
 msgid "Custom Smiley Manager"
 msgstr "Gestor d'emoticones personalitzades"
 
-#, fuzzy
 msgid "Attention received"
-msgstr "Cal activaci?"
+msgstr "S'ha rebut una alerta"
 
 msgid "Select Buddy Icon"
 msgstr "Seleccioneu una icona per a l'amic"
@@ -14053,8 +14015,8 @@ msgstr ""
 "You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or "
 "use it as the buddy icon for this user."
 msgstr ""
-"Podeu enviar esta imatge com una transfer?ncia de fitxer, incrustar-la en el "
-"missatge, o emprar-la com a icona d'amic per a este usuari."
+"Podeu enviar esta imatge com una transfer?ncia de fitxer, incrustar-la en "
+"el missatge, o emprar-la com a icona d'amic per a este usuari."
 
 msgid "Set as buddy icon"
 msgstr "Estableix com a icona de l'amic"
@@ -14072,15 +14034,15 @@ msgstr ""
 "You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for "
 "this user."
 msgstr ""
-"Podeu enviar esta imatge com una transfer?ncia de fitxer, o emprar-la com a "
-"icona d'amic per a este usuari."
+"Podeu enviar esta imatge com una transfer?ncia de fitxer, o emprar-la com "
+"a icona d'amic per a este usuari."
 
 msgid ""
 "You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for "
 "this user"
 msgstr ""
-"Podeu incrustar esta imatge en el missatge o utilitzar-la com a icona per a "
-"este usuari."
+"Podeu incrustar esta imatge en el missatge o utilitzar-la com a icona per "
+"a este usuari."
 
 #. I don't know if we really want to do anything here. Most of
 #. * the desktop item types are crap like "MIME Type" (I have no
@@ -14387,7 +14349,7 @@ msgid "Allows browsing and registering s
 msgstr "Servei de descoberta XMPP"
 
 msgid "Allows browsing and registering services."
-msgstr "Permet navegar i registrar-se a serveis."
+msgstr "Permet navegar i registrar-s'a serveis."
 
 msgid ""
 "This plugin is useful for registering with legacy transports or other XMPP "
@@ -15152,9 +15114,18 @@ msgstr "Opcions del format de les marque
 msgstr "Opcions del format de les marques hor?ries"
 
 #, c-format
-msgid "_Force 24-hour time format"
-msgstr "_For?a el format de 24 hores"
+msgid "_Force timestamp format:"
+msgstr "_Format de les marques hor?ries:"
 
+msgid "Use system default"
+msgstr "Predeterminat del sistema"
+
+msgid "12 hour time format"
+msgstr "12 hores"
+
+msgid "24 hour time format"
+msgstr "24 hores"
+
 msgid "Show dates in..."
 msgstr "Mostra dates a..."
 
@@ -15268,8 +15239,7 @@ msgstr ""
 
 msgid "Remove Buddy List window transparency on focus"
 msgstr ""
-"Treu la transpar?ncia de la finestra de la llista d'amics en obtindre el "
-"focus"
+"Treu la transpar?ncia de la finestra de la llista d'amics en obtindre el focus"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -15293,8 +15263,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "* Note: This plugin requires Win2000 or greater."
 msgstr ""
-"Este connector habilita la transpar?ncia variables en finestres de conversa, "
-"i la llista d'amics.\n"
+"Este connector habilita la transpar?ncia variables en finestres de "
+"conversa, i la llista d'amics.\n"
 "\n"
 "* Nota: este connector requereix Windows 2000 o superior."
 
@@ -15358,10 +15328,30 @@ msgstr "Envia i rep blocs XMPP en brut."
 msgstr "Envia i rep blocs XMPP en brut."
 
 #. * description
-#, fuzzy
 msgid "This plugin is useful for debugging XMPP servers or clients."
-msgstr "Este connector ?s ?til per a depurar servidors i clients XMPP."
+msgstr "Este connector ?s ?til per a depurar servidors o clients XMPP."
 
+#~ msgid "Orientation"
+#~ msgstr "Orientaci?"
+
+#~ msgid "The orientation of the tray."
+#~ msgstr "Orientaci? de l'?rea de notificaci?."
+
+#~ msgid "Artist"
+#~ msgstr "Artista"
+
+#~ msgid "Album"
+#~ msgstr "?lbum"
+
+#~ msgid "Pager server"
+#~ msgstr "Servidor de cercapersones"
+
+#~ msgid "Yahoo Chat server"
+#~ msgstr "Servidor de xat de Yahoo"
+
+#~ msgid "Yahoo Chat port"
+#~ msgstr "Port del xat de Yahoo"
+
 #~ msgid "Error creating conference."
 #~ msgstr "S'ha produ?t un error en crear la confer?ncia."
 
@@ -15372,13 +15362,13 @@ msgstr "Este connector ?s ?til per a d
 #~ msgstr "No s'ha pogut crear el s?col: %s"
 
 #~ msgid "%s just sent you a Nudge!"
-#~ msgstr "%s vos ha donat un cop de colze!"
+#~ msgstr "%s us ha donat un cop de colze!"
 
 #~ msgid "Friendly name changes too rapidly"
 #~ msgstr "El nom amist?s canvia massa de pressa"
 
 #~ msgid "This Hotmail account may not be active."
-#~ msgstr "Pot ser que este compte Hotmail no siga actiu."
+#~ msgstr "Pot ser que aquest compte Hotmail no sigui actiu."
 
 #~ msgid "Profile URL"
 #~ msgstr "URL del perfil"
@@ -15420,10 +15410,10 @@ msgstr "Este connector ?s ?til per a d
 #~ msgstr "No s'ha pogut suprimir el grup"
 
 #~ msgid "%s has added you to his or her buddy list."
-#~ msgstr "%s vos ha afegit a la seua llista d'amics."
+#~ msgstr "%s us ha afegit a la seva llista d'amics."
 
 #~ msgid "%s has removed you from his or her buddy list."
-#~ msgstr "%s vos ha suprimit de la seua llista d'amics."
+#~ msgstr "%s us ha suprimit de la seva llista d'amics."
 
 #~ msgid ""
 #~ "<FONT SIZE=\"4\">FAQ:</FONT> <A HREF=\"http://developer.pidgin.im/wiki/FAQ"
@@ -15458,7 +15448,7 @@ msgstr "Este connector ?s ?til per a d
 #~ "\n"
 #~ "%s"
 #~ msgstr ""
-#~ "S'ha produ?t un error en al?ar la imatge\n"
+#~ "S'ha produ?t un error en desar la imatge\n"
 #~ "\n"
 #~ "%s"
 
@@ -15469,7 +15459,7 @@ msgstr "Este connector ?s ?til per a d
 #~ "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
 #~ msgstr ""
 #~ "No s'ha pogut carregar la imatge <<%s>>: no se'n coneix el motiu, "
-#~ "possiblement la imatge estiga corrompuda"
+#~ "possiblement la imatge estigui corrompuda"
 
 # FIXME: stanza -> estrofa (literal) (Josep)
 #~ msgid "Insert an <iq/> stanza."
@@ -16946,9 +16936,6 @@ msgstr "Este connector ?s ?til per a d
 #~ msgid "_Deny"
 #~ msgstr "_Denega"
 
-#~ msgid "Invalid Username"
-#~ msgstr "El nom d'usuari no ?s v?lid"
-
 #~ msgid "<b>Alias:</b> %s<br>"
 #~ msgstr "<b>?lies:</b> %s<br>"
 


More information about the Commits mailing list