/pidgin/main: e04475998840: Bring back the Armenian translation

Richard Laager rlaager at pidgin.im
Thu Mar 19 19:52:26 EDT 2015


Changeset: e04475998840c823cac7861e62a9c98fecdaed72
Author:	 Richard Laager <rlaager at pidgin.im>
Date:	 2015-03-19 18:41 -0500
Branch:	 release-2.x.y
URL: https://hg.pidgin.im/pidgin/main/rev/e04475998840

Description:

Bring back the Armenian translation

I've approved a request in Transifex. I asked for a name and email
address for the About box.

diffstat:

 po/hy.po | 20004 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 20004 insertions(+), 0 deletions(-)

diffs (truncated from 20009 to 300 lines):

diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/po/hy.po
@@ -0,0 +1,20004 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# David Avsharyan <avsharyan at gmail.com>, 2009
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Pidgin\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-18 09:57-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-19 23:36+0000\n"
+"Last-Translator: Richard Laager <rlaager at wiktel.com>\n"
+"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/projects/p/pidgin/language/hy/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: hy\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. Translators may want to transliterate the name.
+#. It is not to be translated.
+#: ../finch/finch.c:66 ../finch/finch.c:335 ../finch/finch.c:364
+#: ../finch/finch.c:459
+msgid "Finch"
+msgstr "Սերինոս"
+
+#: ../finch/finch.c:247
+#, c-format
+msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
+msgstr "%s. Ավելի շատ ինֆորմացիայի համար հավագեք `%s -h'.\n"
+
+#: ../finch/finch.c:249
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Usage: %s [OPTION]...\n"
+"\n"
+" -c, --config=DIR  use DIR for config files\n"
+" -d, --debug     print debugging messages to stderr\n"
+" -h, --help     display this help and exit\n"
+" -n, --nologin    don't automatically login\n"
+" -v, --version    display the current version and exit\n"
+msgstr "%s\nÔ¿Õ«Ö€Õ¡Õ¼Õ¸Ö‚Õ´: %s [OPTION]...\n\n -c, --config=DIR  Ö
Õ£Õ¿Õ¡Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¥Õ¬ DIR կոնֆիգուրացիոն Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€\n -d, --debug     Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€Õ¾Õ¸Õ² Õ°Õ¡Õ²Õ¸Ö€Õ¤Õ¡Õ£Ö€Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ¨ Õ¿ÕºÕ¥Õ¬ Õ¤Õ¥ÕºÕ« Õ½Õ¿Õ¡Õ¶Õ¤Õ¡Ö€Õ¿ Õ½Õ­Õ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¸Õ½Ö„\n -h, --help     ցույց Õ¿Õ¡Õ¬ Õ¡ÕµÕ½ Ö
գնությունը և դուրս գալ\n -n, --nologin    ոչ ինքնաբերաբար մուտք\n -v, --version    ցույց տալ ընթացիկ տարբերակը և դուրս գալ\n"
+
+#: ../finch/finch.c:362 ../pidgin/gtkmain.c:776
+#, c-format
+msgid ""
+"%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
+"investigate and complete the migration by hand. Please report this error at "
+"http://developer.pidgin.im"
+msgstr ""
+
+#. the user did not fill in the captcha
+#: ../finch/gntaccount.c:128 ../finch/gntaccount.c:171
+#: ../finch/gntaccount.c:178 ../finch/gntaccount.c:558 ../finch/gntblist.c:647
+#: ../finch/gntblist.c:817 ../finch/gntplugin.c:198 ../finch/gntplugin.c:246
+#: ../finch/gntrequest.c:398 ../finch/gntstatus.c:303 ../finch/gntstatus.c:312
+#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:115 ../finch/plugins/gntclipboard.c:121
+#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:128
+#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:812
+#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:823
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2360
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jutil.c:710
+#: ../libpurple/protocols/mxit/login.c:526
+#: ../libpurple/protocols/mxit/protocol.c:2543
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:77 ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1471
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1451
+#: ../pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:514
+#: ../pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:519
+msgid "Error"
+msgstr ""
+
+#: ../finch/gntaccount.c:129 ../finch/gntaccount.c:171
+#: ../finch/gntaccount.c:178
+msgid "Account was not modified"
+msgstr ""
+
+#: ../finch/gntaccount.c:129
+msgid "Account was not added"
+msgstr ""
+
+#: ../finch/gntaccount.c:130
+msgid "Username of an account must be non-empty."
+msgstr "Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¸Õ²Õ« Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ¶Õ¨ ..."
+
+#: ../finch/gntaccount.c:172
+msgid ""
+"The account's protocol cannot be changed while it is connected to the "
+"server."
+msgstr ""
+
+#: ../finch/gntaccount.c:179
+msgid ""
+"The account's username cannot be changed while it is connected to the "
+"server."
+msgstr ""
+
+#: ../finch/gntaccount.c:510
+msgid "New mail notifications"
+msgstr "Նոր նամակի ծանուցումներ"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:520
+msgid "Remember password"
+msgstr "Õ€Õ«Õ·Õ¥Õ¬ Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Õ¼Õ¨"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:559
+msgid "There are no protocol plugins installed."
+msgstr "Այնտեղ տեղադրված չէ պրոտոկոլի ավելացումներ․"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:560
+msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
+msgstr "(Հավանաբար դուք մոռացել եք անեք 'make install'.)"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:570 ../finch/gntconn.c:138
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:1583 ../pidgin/gtkblist.c:5127
+msgid "Modify Account"
+msgstr "Ձևափոխել Հաշիվը"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:570
+msgid "New Account"
+msgstr "Õ†Õ¸Ö€ Õ€Õ¡Õ·Õ«Õ¾"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:596 ../pidgin/gtkft.c:651
+msgid "Protocol:"
+msgstr "Ô±Ö€Õ±Õ¡Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Ö‰"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:604
+#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:288
+msgid "Username:"
+msgstr "Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¸Õ²Õ« Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ¶Õ¨Ö‰"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:617
+msgid "Password:"
+msgstr "Ô³Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Õ¼Ö‰"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:627
+msgid "Alias:"
+msgstr "Õ“Õ¸Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ¶Ö‰"
+
+#. Register checkbox
+#: ../finch/gntaccount.c:638
+msgid "Create this account on the server"
+msgstr "Ստեղծել այս հաշիվը սերվերի վրա"
+
+#. Cancel button
+#. Cancel
+#: ../finch/gntaccount.c:654 ../finch/gntaccount.c:718
+#: ../finch/gntaccount.c:1014 ../finch/gntblist.c:700 ../finch/gntblist.c:806
+#: ../finch/gntblist.c:854 ../finch/gntblist.c:1210 ../finch/gntblist.c:1449
+#: ../finch/gntblist.c:1583 ../finch/gntblist.c:2762 ../finch/gntblist.c:2813
+#: ../finch/gntblist.c:2887 ../finch/gntblist.c:2949 ../finch/gntcertmgr.c:91
+#: ../finch/gntplugin.c:534 ../finch/gntpounce.c:473 ../finch/gntpounce.c:681
+#: ../finch/gntprefs.c:268 ../finch/gntsound.c:1081 ../finch/gntstatus.c:147
+#: ../finch/gntstatus.c:487 ../finch/gntstatus.c:612
+#: ../finch/plugins/gnthistory.c:182 ../libpurple/account.c:1281
+#: ../libpurple/account.c:1644 ../libpurple/account.c:1679
+#: ../libpurple/conversation.c:1311 ../libpurple/conversation.c:2147
+#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:51 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:336
+#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:391 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:456
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:681
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2214
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2263
+#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:922
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1475
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1486
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2566
+#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3430
+#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:1580
+#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:83
+#: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:404
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:452 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:577
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:640 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:655
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:672 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:689
+#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:710
+#: ../libpurple/protocols/mxit/actions.c:314
+#: ../libpurple/protocols/mxit/actions.c:412
+#: ../libpurple/protocols/mxit/login.c:365
+#: ../libpurple/protocols/mxit/login.c:711
+#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:826
+#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:887
+#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5215
+#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1066
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3435
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3521
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5420
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5510
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5635
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:459
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1078
+#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1193
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:622
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:756
+#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1831
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1063
+#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1271
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:468
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1087
+#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1192
+#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:600
+#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:730
+#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1910
+#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:761
+#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:967
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/libymsg.c:1369
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/libymsg.c:4562
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/libymsg.c:4573
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_aliases.c:589
+#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_aliases.c:600
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:1952 ../pidgin/gtkaccount.c:2487
+#: ../pidgin/gtkblist.c:705 ../pidgin/gtkblist.c:3582
+#: ../pidgin/gtkblist.c:7324 ../pidgin/gtkcertmgr.c:195
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:913 ../pidgin/gtkdialogs.c:1052
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1144 ../pidgin/gtkdialogs.c:1164
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1188 ../pidgin/gtkdialogs.c:1210
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1258 ../pidgin/gtkdialogs.c:1299
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1355 ../pidgin/gtkdialogs.c:1394
+#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1421 ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:451
+#: ../pidgin/gtklog.c:324 ../pidgin/gtkplugin.c:308 ../pidgin/gtkpounce.c:1127
+#: ../pidgin/gtkprivacy.c:498 ../pidgin/gtkprivacy.c:514
+#: ../pidgin/gtkprivacy.c:539 ../pidgin/gtkprivacy.c:553
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:301 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:317
+#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1611 ../pidgin/gtkutils.c:1628
+#: ../pidgin/gtkutils.c:1648 ../pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:246
+msgid "Cancel"
+msgstr "Õ‰Õ¥Õ²ÕµÕ¡Õ¬ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€Õ¥Õ¬"
+
+#. Save button
+#. Save
+#: ../finch/gntaccount.c:658 ../finch/gntcertmgr.c:311 ../finch/gntdebug.c:342
+#: ../finch/gntplugin.c:534 ../finch/gntpounce.c:479 ../finch/gntprefs.c:268
+#: ../finch/gntsound.c:1078 ../finch/gntstatus.c:490 ../finch/gntstatus.c:600
+#: ../libpurple/account.c:1678 ../libpurple/plugins/buddynote.c:50
+#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:680 ../pidgin/gtkblist.c:705
+#: ../pidgin/gtkdebug.c:824 ../pidgin/gtkdebug.c:826
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:307
+msgid "Save"
+msgstr "ÕŠÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:711 ../pidgin/gtkaccount.c:1943
+#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:305 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1605
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to delete %s?"
+msgstr "Դուք համոզված եք, որ ցանկանում եք ջնջել %s?"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:714
+msgid "Delete Account"
+msgstr "Õ‹Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ Õ€Õ¡Õ·Õ«Õ¾Õ¨"
+
+#. Delete button
+#: ../finch/gntaccount.c:717 ../finch/gntaccount.c:832
+#: ../finch/gntcertmgr.c:319 ../finch/gntpounce.c:680 ../finch/gntpounce.c:743
+#: ../finch/gntstatus.c:146 ../finch/gntstatus.c:212
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:1951 ../pidgin/gtklog.c:323
+#: ../pidgin/gtkpounce.c:1126 ../pidgin/gtkrequest.c:304
+#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:316 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1610
+msgid "Delete"
+msgstr "Õ‹Õ¶Õ»Õ¥Õ¬"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:793 ../finch/gntblist.c:2628 ../finch/gntui.c:99
+#: ../pidgin/gtkaccount.c:2348
+msgid "Accounts"
+msgstr "Õ€Õ¡Õ·Õ«Õ¾Õ¶Õ¥Ö€"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:799
+msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
+msgstr "Դուք կարող եք միացնել/անջատել հաշիվները հետևյալ ցանկից․"
+
+#. Add button
+#: ../finch/gntaccount.c:823 ../finch/gntaccount.c:1013
+#: ../finch/gntblist.c:699 ../finch/gntblist.c:806 ../finch/gntblist.c:854
+#: ../finch/gntblist.c:3069 ../finch/gntcertmgr.c:306 ../finch/gntnotify.c:456
+#: ../finch/gntpounce.c:727 ../finch/gntroomlist.c:276
+#: ../finch/gntstatus.c:201 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:455
+#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5509
+#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:621
+#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:599 ../pidgin/gtkaccount.c:2486
+#: ../pidgin/gtkblist.c:7323 ../pidgin/gtkconv.c:1692
+#: ../pidgin/gtkrequest.c:305
+msgid "Add"
+msgstr "Ավելացնել"
+
+#. Modify button
+#: ../finch/gntaccount.c:828 ../finch/gntpounce.c:735
+msgid "Modify"
+msgstr "Õ“Õ¸ÖƒÕ¸Õ­Õ¥Õ¬"
+
+#: ../finch/gntaccount.c:936 ../pidgin/gtkaccount.c:2433
+#, c-format
+msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
+msgstr ""
+
+#: ../finch/gntaccount.c:1009 ../pidgin/gtkaccount.c:2485
+msgid "Add buddy to your list?"
+msgstr ""More information about the Commits mailing list