pidgin: 7dbbe123: Update Lithuanian translation of Windows...

laurynas.biveinis at gmail.com laurynas.biveinis at gmail.com
Thu May 15 04:05:44 EDT 2008


-----------------------------------------------------------------
Revision: 7dbbe123fdbec4e885f0b2e672ce9e2a05c305c9
Ancestor: 96b8f62b10c1af2fe65bdf90f1168a7c3016021b
Author: laurynas.biveinis at gmail.com
Date: 2008-05-15T08:03:45
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/7dbbe123fdbec4e885f0b2e672ce9e2a05c305c9

Modified files:
    pidgin/win32/nsis/translations/lithuanian.nsh

ChangeLog: 

Update Lithuanian translation of Windows installer strings

-------------- next part --------------
============================================================
--- pidgin/win32/nsis/translations/lithuanian.nsh	136370fd7e0d8bbb92173bf96b4342155cf42e8b
+++ pidgin/win32/nsis/translations/lithuanian.nsh	33c09a000fc12ab1bae1b29bc844927d21f2189f
@@ -1,14 +1,14 @@
 ;;
 ;; lithuanian.nsh
 ;;
-;; Lithuanian translation strings for the Windows Pidgin NSIS installer.
+;; Lithuanian language strings for the Windows Pidgin NSIS installer.
 ;; Windows Code page: 1257
 ;;
-;; Version 1
+;; Version 3
 
 ; Startup Checks
 !define INSTALLER_IS_RUNNING			"Diegimo programa jau paleista."
-!define PIDGIN_IS_RUNNING				"Ðiuo metu Pidgin yra paleistas. Uþdarykite ðià programà ir pabandykite ið naujo."
+!define PIDGIN_IS_RUNNING			"Ðiuo metu Pidgin yra paleistas. Uþdarykite ðià programà ir pabandykite ið naujo."
 !define GTK_INSTALLER_NEEDED			"GTK+ vykdymo meto aplinkos nëra arba ji turi bûti atnaujinta.$\rÁdiekite v${GTK_MIN_VERSION} arba naujesnæ GTK+ vykdymo meto aplinkos versijà"
 
 ; License Page
@@ -16,57 +16,65 @@
 !define PIDGIN_LICENSE_BOTTOM_TEXT		"$(^Name) yra iðleistas GNU bendrosios vieðosios licenzijos (GPL) sàlygomis. Licenzija èia yra pateikta tik susipaþinimo tikslams. $_CLICK"
 
 ; Components Page
-!define PIDGIN_SECTION_TITLE			"Pidgin pokalbiø klientas (bûtinas)"
-!define GTK_SECTION_TITLE			"GTK+ vykdymo meto aplinka (bûtina)"
+!define PIDGIN_SECTION_TITLE			"Pidgin pokalbiø kliento programa (bûtina)"
+!define GTK_SECTION_TITLE			"GTK+ vykdymo meto aplinka (bûtina, jeigu nëra)"
 !define PIDGIN_SHORTCUTS_SECTION_TITLE		"Nuorodos"
-!define PIDGIN_DESKTOP_SHORTCUT_SECTION_TITLE	"Darbalaukyje"
-!define PIDGIN_STARTMENU_SHORTCUT_SECTION_TITLE	"Pradiniame meniu"
-!define PIDGIN_SECTION_DESCRIPTION		"Pagrindiniai Pidgin failai"
-!define GTK_SECTION_DESCRIPTION			"Daugiaplatforminis vartotojo sàsajos priemoniø komplektas, naudojamas Pidgin."
+!define PIDGIN_DESKTOP_SHORTCUT_SECTION_TITLE	"darbalaukyje"
+!define PIDGIN_STARTMENU_SHORTCUT_SECTION_TITLE	"pradiniame meniu"
+!define PIDGIN_SECTION_DESCRIPTION		"Pagrindiniai Pidgin failai ir DLL bibliotekos"
+!define GTK_SECTION_DESCRIPTION		"Daugiaplatforminis vartotojo sàsajos priemoniø komplektas, naudojamas Pidgin."
 
 !define PIDGIN_SHORTCUTS_SECTION_DESCRIPTION	"Pidgin paleidimo nuorodos"
 !define PIDGIN_DESKTOP_SHORTCUT_DESC		"Sukurti nuorodà á Pidgin darbastalyje."
 !define PIDGIN_STARTMENU_SHORTCUT_DESC		"Sukurti pradinio meniu áraðà, skirtà Pidgin."
 
 ; GTK+ Directory Page
-!define GTK_UPGRADE_PROMPT			"Rasta sena GTK+ vykdymo meto aplinkos versija. Ar norite jà atnaujinti?$\rPastaba: sklandþiam $(^Name) darbui atnaujinimas gali bûti reikalingas."
+!define GTK_UPGRADE_PROMPT			"Rasta sena GTK+ vykdymo meto aplinkos versija. Ar norite jà atnaujinti?$\rPastaba: $(^Name) gali neveikti, jeigu to nepadarysite."
+!define GTK_WINDOWS_INCOMPATIBLE		"Windows 95/98/Me yra nesuderinami su GTK+ 2.8.0 ir naujesnëmis versijomis. GTK+ ${GTK_INSTALL_VERSION} nebus ádiegta.$\rJeigu neturite ásidiegæ GTK+ ${GTK_MIN_VERSION} ar naujesnës versijos, diegimas dabar bus nutrauktas."
 
 ; Installer Finish Page
-!define PIDGIN_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Aplankyti Windows Pidgin tinklalapá"
+!define PIDGIN_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Aplankyti Pidgin tinklalapá"
 
+; Pidgin Section Prompts and Texts
+!define PIDGIN_PROMPT_CONTINUE_WITHOUT_UNINSTALL	"Nepavyko iðdiegti anksèiau ádiegtos Pidgin versijos. Nauja versija bus ádiegta neiðdiegus senosios."
+
 ; GTK+ Section Prompts
-!define GTK_INSTALL_ERROR			"GTK+ vykdymo meto aplinkos diegimo klaida."
-!define GTK_BAD_INSTALL_PATH			"Jûsø nurodytas katalogas neprieinamas ar negali bûti sukurtas."
+!define GTK_INSTALL_ERROR			"GTK+ vykdymo meto aplinkos diegimo klaida"
+!define GTK_BAD_INSTALL_PATH			"Jûsø ávestas kelias negali bûti pasiektas ar sukurtas."
 
+; URL Handler section
+!define URI_HANDLERS_SECTION_TITLE		"URI doroklës"
+
 ; Uninstall Section Prompts
-!define un.PIDGIN_UNINSTALL_ERROR_1		"Ðalinimo programa nerado Pidgin registro áraðø.$\rGalbût kitas vartotojas instaliavo ðià programà."
-!define un.PIDGIN_UNINSTALL_ERROR_2		"Neturite teisiø paðalinti ðios programos."
+!define un.PIDGIN_UNINSTALL_ERROR_1		"Iðdiegimo programa nerado Pidgin registro áraðø.$\rTikëtina, kad progama buvo ádiegta kito naudotojo."
+!define un.PIDGIN_UNINSTALL_ERROR_2		"Jûs neturite teisiø iðdiegti ðios programos."
 
 ; Spellcheck Section Prompts
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_SECTION_TITLE		"Raðybos tikrinimo palaikymas"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_ERROR			"Raðybos tikrinimo diegimo klaida"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_SECTION_TITLE	"Raðybos tikrinimo palaikymas"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_ERROR		"Raðybos tikrinimo palaikymo diegimo klaida"
 !define PIDGIN_SPELLCHECK_DICT_ERROR		"Raðybos tikrinimo þodyno diegimo klaida"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_SECTION_DESCRIPTION	"Raðybos tikrinimo palaikymas. Ádiegimui bûtina interneto jungtis."
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_SECTION_DESCRIPTION	"Raðybos tikrinimo palaikymas. (Diegimui bûtina interneto jungtis)"
 !define ASPELL_INSTALL_FAILED			"Diegimas nepavyko"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_BRETON			"Bretonø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_CATALAN			"Katalonø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_CZECH			"Èekø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_WELSH			"Valø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_DANISH			"Danø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_GERMAN			"Vokieèiø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_GREEK			"Graikø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_ENGLISH			"Anglø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_BRETON		"Bretonø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_CATALAN		"Katalonø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_CZECH		"Èekø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_WELSH		"Valø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_DANISH		"Danø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_GERMAN		"Vokieèiø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_GREEK		"Graikø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_ENGLISH		"Anglø kalba"
 !define PIDGIN_SPELLCHECK_ESPERANTO		"Esperanto kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_SPANISH			"Ispanø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_FAROESE			"Farerø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_FRENCH			"Prancûzø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_ITALIAN			"Italø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_DUTCH			"Olandø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_SPANISH		"Ispanø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_FAROESE		"Farerø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_FRENCH		"Prancûzø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_ITALIAN		"Italø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_DUTCH		"Olandø kalba"
 !define PIDGIN_SPELLCHECK_NORWEGIAN		"Norvegø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_POLISH			"Lenkø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_POLISH		"Lenkø kalba"
 !define PIDGIN_SPELLCHECK_PORTUGUESE		"Portugalø kalba"
 !define PIDGIN_SPELLCHECK_ROMANIAN		"Rumunø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_RUSSIAN			"Rusø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_SLOVAK			"Slovakø kalba"
-!define PIDGIN_SPELLCHECK_SWEDISH			"Ðvedø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_RUSSIAN		"Rusø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_SLOVAK		"Slovakø kalba"
+!define PIDGIN_SPELLCHECK_SWEDISH		"Ðvedø kalba"
 !define PIDGIN_SPELLCHECK_UKRAINIAN		"Ukrainieèiø kalba"
+


More information about the Commits mailing list