/pidgin/main: 88654a413021: Update from Transifex

???? ????????? vahe554 at inbox.ru
Thu Jun 16 23:30:20 EDT 2016


Changeset: 88654a4130214e3ddc65742706e198059a6ae42f
Author:	 ???? ????????? <vahe554 at inbox.ru>
Date:	 2016-06-15 23:36 -0500
Branch:	 release-2.x.y
URL: https://hg.pidgin.im/pidgin/main/rev/88654a413021

Description:

Update from Transifex

diffstat:

 po/hy.po |  290 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 148 insertions(+), 142 deletions(-)

diffs (truncated from 853 to 300 lines):

diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -4,14 +4,15 @@
 #
 # Translators:
 # David Avsharyan <avsharyan at gmail.com>, 2009
+# Վահե Գրիգորյան <vahe554 at inbox.ru>, 2016
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-06-15 23:24-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-19 23:36+0000\n"
-"Last-Translator: Richard Laager <rlaager at wiktel.com>\n"
-"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/projects/p/pidgin/language/"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-15 23:12-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-06-06 21:08+0000\n"
+"Last-Translator: Gary Kramlich <grim at reaperworld.com>\n"
+"Language-Team: Armenian (http://www.transifex.com/pidgin/pidgin/language/"
 "hy/)\n"
 "Language: hy\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,7 +27,7 @@ msgstr "Սերինոս"
 
 #, c-format
 msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
-msgstr "%s. Ավելի շատ ինֆորմացիայի համար հավագեք `%s -h'.\n"
+msgstr "%s. Ավելի շատ ինֆորմացիայի համար հավաքեք `%s -h'.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -58,24 +59,24 @@ msgstr ""
 
 #. the user did not fill in the captcha
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ"
 
 msgid "Account was not modified"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշիվը չի փոխվել"
 
 msgid "Account was not added"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշիվը ավելացված չէ"
 
 msgid "Username of an account must be non-empty."
 msgstr "Օգտագործողի անունը  ..."
 
 msgid ""
 "The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
-msgstr ""
+msgstr "հաշվի պրոտոկոլը չի կարող փոփոխվել,այն միացված է սերվերի։"
 
 msgid ""
 "The account's username cannot be changed while it is connected to the server."
-msgstr ""
+msgstr "հաշվի անունը չի կարող փոփոխվել,այն միացված է սերվերի։"
 
 msgid "New mail notifications"
 msgstr "Նոր նամակի ծանուցումներ"
@@ -151,14 +152,14 @@ msgid "%s%s%s%s has made %s his or her b
 msgstr ""
 
 msgid "Add buddy to your list?"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացնե՞լ ընկերների ցուցակ"
 
 #, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add %s to his or her buddy list%s%s"
 msgstr ""
 
 msgid "Authorize buddy?"
-msgstr ""
+msgstr "Լիազորե՞լ ընկեր"
 
 msgid "Authorize"
 msgstr "Լիազորում"
@@ -184,126 +185,126 @@ msgid ""
 "Last Seen: %s ago"
 msgstr ""
 "\n"
-"Last Seen: %s ago"
+"Վերջին անգամ եղել է %s առաջ "
 
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "Ô¼Õ¼Õ¥Õ¬ÕµÕ¡ÕµÕ¶"
 
 msgid "You must provide a username for the buddy."
-msgstr ""
+msgstr "Դուք պետք Õ§ գրեք Ö
գտատերի անունը ընկերության համար։"
 
 msgid "You must provide a group."
-msgstr ""
+msgstr "Դուք պետք է տրամադրեք խումբ։"
 
 msgid "You must select an account."
-msgstr ""
+msgstr "Դուք պետք է ընտրեք հաշիվ։"
 
 msgid "The selected account is not online."
-msgstr ""
+msgstr "Որոշ հաշիվներ Ö
նլայն չեն։"
 
 msgid "Error adding buddy"
-msgstr ""
+msgstr "Ինչ որ սխալ ընկերոջը ավելացնելիս"
 
 msgid "Username"
-msgstr ""
+msgstr "Անուն"
 
 msgid "Alias (optional)"
-msgstr ""
+msgstr "Կեղծանուն (ըստ ցանկության)"
 
 msgid "Invite message (optional)"
-msgstr ""
+msgstr "առաջարկել հաղորդագրություն (ըստ ցանկության)"
 
 msgid "Add in group"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացնել խումբ"
 
 msgid "Account"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշիվ"
 
 msgid "Add Buddy"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացնել ընկեր"
 
 msgid "Please enter buddy information."
-msgstr ""
+msgstr "Խնդրում եմ մուտքագրել ընկերոջ մասին։"
 
 msgid "Chats"
-msgstr ""
+msgstr "Զրույցներ"
 
 #. Extract their Name and put it in
 msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "Անուն"
 
 msgid "Alias"
-msgstr ""
+msgstr "կեղծանուն "
 
 msgid "Group"
-msgstr ""
+msgstr "Խումբ"
 
 msgid "Auto-join"
-msgstr ""
+msgstr "Ավտոմատ֊մուտք "
 
 msgid "Add Chat"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացնել զրույց"
 
 msgid "You can edit more information from the context menu later."
 msgstr ""
 
 msgid "Error adding group"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ խումբ ավելացնելուց"
 
 msgid "You must give a name for the group to add."
-msgstr ""
+msgstr "Դուք պետք Õ§ գրեք Ö
գտատերի անունը խմբի համար։"
 
 msgid "Add Group"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացնել խումբ"
 
 msgid "Enter the name of the group"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտքագրել խմբի անունը"
 
 msgid "Edit Chat"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբագրել զրույցը"
 
 msgid "Please Update the necessary fields."
-msgstr ""
+msgstr "Խնդրում ենք թարմացնել անհրաժեշտ դաշտը  "
 
 msgid "Edit"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբագրել"
 
 msgid "Edit Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբագրել Կարգավորումները"
 
 msgid "Information"
-msgstr ""
+msgstr "Ինֆորմացիա"
 
 msgid "Retrieving..."
-msgstr ""
+msgstr "Վերականգնում..."
 
 msgid "Get Info"
-msgstr ""
+msgstr "ստանալ ինֆո"
 
 msgid "Add Buddy Pounce"
 msgstr ""
 
 msgid "Send File"
-msgstr ""
+msgstr "Ուղարկել ֆայլ "
 
 msgid "Blocked"
-msgstr ""
+msgstr "Արգելափակված"
 
 msgid "Show when offline"
-msgstr ""
+msgstr "Ցույց Õ¿Õ¡Õ¬, երբ Ö
ֆլայն է "
 
 #, c-format
 msgid "Please enter the new name for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Խնդրում ենք ներմուծել նոր անուն %s -ի համար"
 
 msgid "Rename"
-msgstr ""
+msgstr "Վերանվանել"
 
 msgid "Set Alias"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխանուն հայտարարել"
 
 msgid "Enter empty string to reset the name."
-msgstr ""
+msgstr "Ներմուծել դատարկ տող անունը վերաթողարկելու համար"
 
 msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
 msgstr ""
@@ -313,18 +314,18 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
-msgstr ""
+msgstr "Համոզված ե՞ք, որ ուզում եք ջնջել %s"
 
 #. XXX: anything to do with the returned ui-handle?
 msgid "Confirm Remove"
-msgstr ""
+msgstr "Հաստատել "
 
 msgid "Remove"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռացնել"
 
 #. Buddy List
 msgid "Buddy List"
-msgstr ""
+msgstr "Ընկերների Ցուցակ"
 
 msgid "Place tagged"
 msgstr ""
@@ -333,11 +334,11 @@ msgid "Toggle Tag"
 msgstr ""
 
 msgid "View Log"
-msgstr ""
+msgstr "Ցույց տալ լոգը"
 
 #. General
 msgid "Nickname"
-msgstr ""
+msgstr "Անուն"
 
 #. Never know what those translations might end up like...
 #. Idle stuff
@@ -348,27 +349,29 @@ msgid "On Mobile"
 msgstr ""
 
 msgid "New..."
-msgstr ""
+msgstr "Նոր..."
 
 msgid "Saved..."
-msgstr ""
+msgstr "Պահպանվածներ..."
 
 msgid "Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "հավելվածներ"
 
 msgid "Block/Unblock"
-msgstr ""
+msgstr "Արգելափակել / Հանել արգելափակումից"
 More information about the Commits mailing list